Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, December 10, 2018, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❰Ï Ð ➮➹Ñ➷➱ ➬ÒÓ➘ Ô➷➱➹Õ➶
➾➚➪➶➹➘➴ ➶➷➬➷➾➮➷➱ ✃❐➴ ❒❐✃❮
Baker School District solicits help from
public
in
identifying
needs
for
buildings
✥ s✆ ❞ s
t
✳ ❤
✆
❤ ❤ ✁
✠
✠ ✆
ÿé ÷ê î
B AKER C OUNTY C ALENDAR
❘✆❖☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✒
❩ ❬❭❪❫❴❵❜ ❝❞❣❫❤✐❥ ❦❧❣❵❜ ♠❫❣❭ ♥❣♣q❭❴q❫♣❤ r❫❥q❣❫❴q ✉♣❵❣❪✇
① ③④⑤④ ⑥⑦ ⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸❶❹⑥ ❺⑦⑥⑦❻❶❷④
❼✁☛❖✁☎☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✒✸
❩ ❽♣❾❭❣ ♥♣❾❪❭❣ ❦❫❿❭❣ ➀❣❣❫✐❵q❫♣❤ r❫❥q❣❫❴q ✉♣❵❣❪✇ ➁ ③④⑤④
⑥⑦ ➂⑥➃➄⑨➅ ➂➃❶➆❷➉❹➊ ➋➌➍➎ ➏⑥❻❷ ❺⑦④
➐✄➑☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✒➒
❩ ❽❫❿❭ ❬❧❥❫❴ ➓➔ →❭❫q➣↔❵➔❜♣❣✇ ↕⑥➙⑦❻⑤⑨ ③❻⑥❷❶➊ ➛➜➝➎ ③④⑤④ ⑦❶
➞➜➝➎ ③④⑤④➊ ➟➃❶❹❹➃❶⑥❸❹ ➟⑥➃❷⑨➙❻⑨ ➠➃⑦ ➟⑨❷⑦⑨➃➊ ➋➎➋➎ ➠➡➢➡➃❷
➠➤⑨④➥ ❷❶ ➦⑧⑥➃➙⑨➥ ➦❶❷⑦❻❷➡⑨❹ ⑤❶❹⑦ ➧➃❻❸⑥➅❹④
☎➨❖☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✒✓
❩ ✉❵➩❭❣ ➫❫✐➣ ❝❴➣♣♣❜ ♥❭❣➭♣❣➯❫❤✐ ➲❣q❥ ➳❭❥❞❭❣❥
➵❭❜❭➓❣❵q❫♣❤✇ ➋ ③④⑤④ ⑥❷❸ ➛➜➝➎ ③④⑤④➊ ⑥⑦ ⑦⑧⑨ ➂➸❺ ➠➡❸❻⑦❶➃❻➡⑤➊
➋➞➎➎ ➺ ❺⑦④➥ ➻➃⑨⑨➥ ❸❶❷⑥⑦❻❶❷❹ ➆❻➄➄ ➢⑨ ⑥➦➦⑨③⑦⑨❸ ⑦❶ ❹➡③③❶➃⑦ ⑦⑧⑨
③⑨➃➻❶➃⑤❻❷➙ ⑥➃⑦❹ ③➃❶➙➃⑥⑤❹④
➼➨✁☎☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✒✔
❩ ➽❜➩➣♣❣❤ ➵♣➯➯❧❤❫q➔ ♥❣❭❞❵❣❭❪❤❭❥❥✇ ➞➜➝➎ ③④⑤④ ❹➡③③⑨➃➥
➁➜➝➎ ③④⑤④ ⑤⑨⑨⑦❻❷➙➥ ⑥⑦ ⑦⑧⑨ ❺➡❷➃❻❸➙⑨ ➾❷❷ ↕⑨❹⑦⑥➡➃⑥❷⑦④
❼✁☛❖✁☎☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✒✾
❩ ✉❵➩❭❣ ➵♣❧❤q➔ ✉♣❵❣❪ ♣➭ ➵♣➯➯❫❥❥❫♣❤❭❣❥✇ ➍ ⑥④⑤④➊
➟❶➡➃⑦⑧❶➡❹⑨➊ ➌➍➍➞➚⑧❻➃❸ ❺⑦④
➼✎➨✄☎☛✂❨✵ ☛✁✼❳ ✸
❩ ✉❵➩❭❣ ❦❧❣❵❜ ♠❫❣❭ ♥❣♣q❭❴q❫♣❤ r❫❥q❣❫❴q ✉♣❵❣❪✇ ➞➜➝➎ ③④⑤④
⑥⑦ ⑦⑧⑨ ⑩❶➦⑥⑧❶❷⑦⑥❹ ➧❻➃⑨ ❺⑦⑥⑦❻❶❷④
ïïë
ôøýêô ý
øýéý÷ì ôð é ê÷øø ê÷ë÷éø÷ íÿ ý
✥ ✠ ✆
ôý ìôìð ■ ý ÷ëôþôðéý÷ ý ✆ ÷ t êï ✝✲
s ïþþ ❤ ðôýñ ■ ø ✆ ÷ë t ôð ý ✆ ÷ôê
ë÷þø ý ✆ éý ý ✆ ÷ ✝ ïðì ✟ ï ❤ ëì
ìôø s❤ øøôïð ïõ ïð ✠ ïôð ✠ ð÷÷ìø
✆ é ✁ ÷ éììê÷øø÷ì ✳
éý ÷é s✆ ïõ ý ✆ ÷ ❞ ôøýêô s ý ■ ø ø s✆ ïïë
í ❚✆ ÷ î s✆ ïïë ÿïéêì ✟ éðýø
✝❤ ôëìôð ✠ ø éõý÷ê ëéøý þïðý ✆■ ø ýï ✆ ÷éê õêïþ t éýêïðø éø ýï
ì÷õ÷éý ïõ é ⑥✏ ú þôëëôïð ✝ ïðì
✟✆ ñ ý ✆ ÷ ✝ ïðì õéôë÷ì éðì
þ÷éø ❤ ê÷ ✳
øïëô s ôý ôð t❤ ý ê÷ ✠ éêìôð ✠ t ïý÷ð ✲
í ❚✆ ÷ ëïøø ôð ý ✆ ÷ ï ✁✳ û
ýôéë ð÷ ☞ ý øý÷ t ø ôð éììê÷øøôð ✠
÷ë÷ s ýôïð ✟ éø ìôøé tt ïôðýôð ✠ ùò
õé s ôëôýñ ôøø ❤ ÷øùò ✆ ÷ øéôì ✳
î ❤t ÷êôðý÷ðì÷ðý ☛ éê ✥ ❲ ôýýñ
❚✆ ÷ ❞ ôøýêô s ý t ëéðø ýï t ïøý
ë÷éì÷êø éê÷ éø ôð õïê ý ÷
✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ☛✡✞♦☞✝✌✟✍✎✡✝✌✏✑
☛✡☞✡✞❉✡✝ ✒ ✵ ✒✾✓✔
❆✕ ✖✗✗✘✙✚✛✛✜✕✢✣✤ ✥✦✦✚✧✣ ✢t ✜✕★✥✧✩✖✤ ✣✚ ✧✖✢t✥ ❛✪✷✫✬✬✬ ✦✚✧
✖✕ ✥✛✥✧✭✥✕✙✤ ✮✥✖✧✣ ✚✯✥✧✖✣✢✚✕ ✚✕ ✰✖✧✚✗★ ✱✢✧✲✗✖✕★✫ ✳✖✲✥✧ ❡✴
✛✜t✢✙ ★✢✧✥✙✣✚✧✶
✸✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✹✌✻✡✝ ✼✽✟✿ ✎✡✝✌✏✑
☛✡☞✡✞❉✡✝ ✒ ✵ ✒✾✾❀
❙✮✢✕✭✗✥t✫ ✕✖✢✗t ✖✕★ ✚✣✮✥✧ ✧✚✚❁✕✭ t✜✯✯✗✢✥t ✩✥✧✥ ✮✖✧★ ✣✚
❁✕★❚✮✜✧t★✖✤ ✖✦✣✥✧✕✚✚✕ ✖t ✳✖✲✥✧❱✖✗✗✥✤ ✧✥t✢★✥✕✣t ✧✥✯✖✢✧✥★
★✖✛✖✭✥ ✦✧✚✛❲✥★✕✥t★✖✤ ✕✢✭✮✣❂t ✩✢✕★ t✣✚✧✛✶
➇❲✥❂✧✥ ✲✥✥✯✢✕✭ ❃✜✢✣✥ ❄✜t✤✫➈ t✖✢★ ❅✚✕ ✰✚✭✭ ✖✣ ❇✖t✮✩✖✤
▲✜✛❄✥✧❚✮✜✧t★✖✤✶ ➇❚✮✧✥✥ ✚✜✣ ✚✦ ✦✚✜✧ ✙✜t✣✚✛✥✧t ✮✖s✥
❄✥✥✕ ✢✕ ✦✚✧ ✧✚✚❁✕✭ ✛✖✣✥✧✢✖✗t✶➈
✒ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✹✌✻✡✝ ✼✽✟✿ ✎✡✝✌✏✑
☛✡☞✡✞❉✡✝ ✒ ✵ ✸ ✔
❯✕✢✣✥★❲✖✤ ✮✖t ❄✥✥✕ ✢✕ ✳✖✲✥✧ ❇✚✜✕✣✤ ✦✚✧ ✖ ✤✥✖✧ ✕✚✩✫
❄✜✣ ✣✮✥ ✩✚✧★ ✮✖t ❄✥✥✕ t✗✚✩ ✣✚ t✯✧✥✖★ ✖❄✚✜✣ ✮✚✩ ✣✮✥
✚✧✭✖✕✢❈✖✣✢✚✕ ✮✥✗✯t ✣✮✥ ✙✚✛✛✜✕✢✣✤✶
➇❊✣❂t ✭✚✢✕✭ ✣✚ ✣✖✲✥ ✖ ✩✮✢✗✥ ✦✚✧ ✜t ✣✚ ✭✧✚✩ ✢✕✣✚ ✣✮✢t✫➈ t✖✢★
✰✖✗ ✰✜✕✣✢✕✭✣✚✕ ✚✦ ✳✖✲✥✧ ❇✢✣✤✫ ✖ ❄✚✖✧★ ✛✥✛❄✥✧ ✦✚✧ ❯✕✢✣✥★
❲✖✤ ✚✦ ❋✖t✣✥✧✕ ❍✧✥✭✚✕✶ ➇❲✥❂s✥ ✈✜t✣ ✭✚✣ ✣✚ ✭✥✣ ✣✮✥ ✩✚✧★
✚✜✣✶➈✶
✆❖✁ ❨✁✂✄✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✹✌✻✡✝ ✼✽✟✿ ✎✡✝✌✏✑
☛✡☞✡✞❉✡✝ ✒✒✵ ✸ ✒■
◆✚✧✖ ✳✖tt ★✢★✕❂✣ ✯✗✖✕ ✣✚ ✯✜✣ ✜✯ ❇✮✧✢t✣✛✖t ✗✢✭✮✣t ✣✮✢t
✤✥✖✧ ② ✣✮✥ ❁✧t✣ ✣✢✛✥ ✢✕ ✮✥✧ ✖✗✛✚t✣ ❡❡✘✤✥✖✧ ✛✖✧✧✢✖✭✥ ✣✚
❙✖✛ ✳✖tt✫ ✩✮✚ ✩✖t ✩✥✗✗✘✲✕✚✩✕ ✦✚✧ ✣✮✥ ✥❏✣✥✕t✢s✥ ★✢t✯✗✖✤
✖✣ ✣✮✥✢✧ ✮✚✛✥✶
❙✖✛ ★✢✥★ ❆✜✭✶ ✷❑ ✖✣ ✖✭✥ ▼❡✶ ◆✚✧✖ ✯✗✖✕✕✥★ ✣✚ ✗✥✖s✥ ✣✮✥
✗✢✭✮✣t ✖✕★ ✣✮✥ ★✥✙✚✧✖✣✢✚✕t ✢✕ ✣✮✥✢✧ t✣✖✙✲t ✚✦ ✯✗✖t✣✢✙ ✣✜❄t
✣✮✢t ✩✢✕✣✥✧✶
✳✜✣ ✮✥✧ ✦✖✛✢✗✤ ✙✮✖✕✭✥★ ✮✥✧ ✛✢✕★✶
➇❚✮✥ ✲✢★t ✢✕t✢t✣✥★✫➈ ◆✚✧✖ t✖✢★✶
❆✕★ t✚ ✣✮✥ ✳✖tt ✮✚✛✥ ✖✣ ✷P❡✬ ✪◗✣✮ ❙✣✶✫ ✖t ✢✣ ✮✖t ❄✥✥✕
✦✚✧ ✭✥✕✥✧✖✣✢✚✕t ✚✦ ✳✖✲✥✧ ❇✢✣✤ ✧✥t✢★✥✕✣t✫ ✢t ✖✭✖✢✕ ✖ ❄✥✖✙✚✕
✚✦ ✗✢✭✮✣ ✢✕ ✣✮✥ ★✖✧✲✕✥tt✫ ✢✕s✢✣✢✕✭ ✣✮✥ ✙✚✛✛✜✕✢✣✤ ✣✚ t✣✧✚✗✗
✣✮✧✚✜✭✮ ✣✮✥ ★✢t✯✗✖✤ ✦✥✖✣✜✧✢✕✭ ✣✮✚✜t✖✕★t ✚✦ ✗✢✭✮✣t ✖✕★
★✚❈✥✕t ✚✦ ✙✖✧✣✚✚✕ ✙✮✖✧✖✙✣✥✧t ✯✖✢✕✣✥★ ✚✕ ✯✗✤✩✚✚★✶
O REGON L OTTERY
➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃ ❐❒❮❰ Ï
ÐÑ Ò Ñ ÓÑ ÔÕÑ ÔÖÑ ×Õ
ØÙÚÛ ÜÝÞßàáÛâ ãäåæ çèééèáê
ëìí➶î➴➘ïï✃ ❐❒❮❰ Ï
ÔÐÑ ×ðÑ ×ÐÑ ÐÒÑ ÒÔ ñò Ôó
ØÙÚÛ ÜÝÞßàáÛâ ãæôõ çèééèáê
íö÷ øìî ïöø➶✃ ❐❒❮❰ Ï
æõ ùæú ù äûù äü
ëö➬➮ ý✃ ❐❒❮❰ þ
ÿ ✁✂✄✂☎ ✆ ✝ ✞ ✝ ✟ ✝ ✆
ÿ ✠ ✁✂✄✂☎ ✠ ✝ ✡ ✝ ✞ ✝
ÿ ✞ ✁✂✄✂☎ ✝ ✟ ✝ ☛ ✝ ✡
ÿ ☞ ✁✂✄✂☎ ✌ ✝ ✍ ✝ ✌ ✝ ☞
ðôð óïþþôýý÷÷ù ýï éý ÷ê
✟ ÷ ✝ øôý÷ ôð ✒ éð ❤ éêñ
ôðõïêþéýôïð é ✝ ï ❤ ý ý ✆ ÷ ✝ ïðì
ø÷÷ ✥ ôð ✠ t éýêïð õ÷÷ì ✝ é s✥ ù ý ✆ ÷
þ÷éø ❤ ê÷ ✳❚✆ ÷ñ éëøï ✟ ôëë éø ✥
t ê÷øø ê÷ë÷éø÷ øýéý÷ì ✳❆ ëôð ✥ ýï õïê ø ❤✠✠ ÷øýôïðø ê÷ ✠ éêìôð ✠
ý ✆ ÷ ø ❤ ê ✁ ÷ñ éëøï ✟ ôëë ✝ ÷ t ïøý÷ì
✟ éñø ýï ÷éø÷ ï ✁ ÷ê s êï ✟ ìôð ✠ ôð
ïð ý ✆ ÷ ❞ ôøýêô s ý ■ ø ❋ é s ÷ ✝ ïï ✥
ý ✆ ÷ ÷ë÷þ÷ðýéêñ éðì þôììë÷
t é ✠ ÷ ✳
ø s✆ ïïë ✝❤ ôëìôð ✠ ø ✳
❞ ôøýêô s ý ë÷éì÷êø t ëéð ýï
í ❚✆ ÷ ✝ ïéêì ê÷þéôðø s ïþ ✲
þ÷÷ý ✟ ôý ✆ ê÷ t ê÷ø÷ðýéýô ✁ ÷ø ïõ
þôýý÷ì ýï ✑ ðìôð ✠ ëïð ✠✲ ý÷êþ
✁ éêôï ❤ ø ✠ êï ❤t øù ôð s ë ❤ ìôð ✠ ý ✆ ÷ øïë ❤ ýôïðø ý ✆ éý ï ❤ ê s ïþþ ❤✲
✞ ïð ✠ ❍ éð ✠ ÷ ❋ é s ôëôýô÷ø öëéð ✲ ðôýñ s éð ø ❤tt ïêýùò ❲ ôýýñ øéôì ✳
ïð ôýø
ýï ✟ ð éê÷é ôð é ✷☎☎✎ ó ✆ ÷ ✁ êï ✲
t❤ ëë÷ì ï ✁ ÷êù ý ✆ ÷ t ê÷øø ê÷ë÷éø÷
▲◆◗❘❳◆
ë÷ý s ï ❤t ÷ù é ÿé ✥ ÷ê óôýñ öïëô s ÷
øýéý÷ì ✳
❩❬❭❪❫❭❴❵❜ ❢❣❬✐ ❥❦❧❵ ♣q
t ê÷øø ê÷ë÷éø÷ øýéý÷ì ✳
❖ ð s ÷ øýï tt ÷ìù èïð ④ éë÷ ④
❚✆ ÷ ôð s ôì÷ðý øýéêý÷ì é ✝ ï ❤ ý
èïð ④ éë÷ ④ õéôë÷ì ýï ñô÷ëì
õéôë÷ì ýï ï ✝ ÷ñ ❚✆ éý s✆ ÷ê ■ ø s ïþ ✲
✂✂✉✏✍ t✳ þ ✳ ❋ êôìéñ ✟✆ ÷ð ❖ õ ✑✲ ýï ❚✆ éý s✆ ÷ê éðì éýý÷þ t ý÷ì þéðìø ✳❲✆ ÷ð ïý ✆ ÷ê ïõ ✑s ÷êø
s ÷ê ③ é s✆ ❚✆ éý s✆ ÷ê éýý÷þ t ý÷ì ýï ⑤ ÷÷ù t ïëô s ÷ øéôì ✳❚✆ éý s✆ ÷ê éêêô ✁ ÷ìù èïð ④ éë÷ ④ ê÷øôøý÷ìù
ýï øýï t èïð ④ éë÷ ④ éø ✆ ÷ ìêï ✁ ÷
t❤ êø ❤ ÷ì ✆ ôþ õïê é ✝ ï ❤ ý ý ✟ ï
✝❤ ý ✆ ÷ ✟ éø ✈❤ ô s✥ ëñ ýé ✥ ÷ð ôðýï
ê÷ s✥ ë÷øøëñ ý ✆ êï ❤✠✆ ý ✆ ÷ ìï ✟ ð ✲
þôð ❤ ý÷ø ✝ ÷õïê÷ èïð ④ éë÷ ④
s❤ øýïìñ ✳
④ ④ ✟ éø ýé ✥ ÷ð ýï ý ✆ ÷
❤ ✒ ✟✆ ÷ê÷ ✆ ÷
✟ éø s✆ éê ✠ ÷ì ✟ ôý ✆ ìêô ✁ ôð ✠
❤ ðì÷ê ý ✆ ÷ ôð ⑤❤ ÷ð s ÷ éõý÷ê é
❞❯ üü ✝ ê÷éý ✆ ý÷øý ôð ✟✆ ô s✆
èïð ④ éë÷ ④ t êïì ❤s ÷ì é ✝ ê÷éý ✆
øéþ t ë÷ ï ✁ ÷ê ý ✆ ÷ ë÷ ✠ éë ëôþôýù
t ïëô s ÷ øéôì ✳
èïð éë÷
✥
ÿé ÷ê óï ðýñ éôë
O BITUARY
‘Sonny ‘ Presley
èéêéëì íîïððñò óëôõõïêì öê÷øë÷ñù úûù ïõ
óôýñ ê÷øôì÷ðýù ìô÷ì
✁ s ❞ ÷ s ÷þ ✝ ÷ê ïõ ✂✄✎ û ✳
üð ý ✆ ÷ ■ ú ☎ øù ✆ ÷ þéêêô÷ì ❚ ÷ê÷øé ❡ ø s é ✲
þôëëé ✳ îïððñ ø÷ê ✁ ÷ì ï ❤ ê s ï ❤ ðýêñ ôð ý ✆ ÷
❯ ðôý÷ì îýéý÷ø ❆ êþñ õêïþ ✂✄✏✍ ýï ✂✄✏✄✳
✌ ÷ ✟ éø é s ïê t ïêéë ✭❡✲✏✇ ó ÿéýý÷êñù ✷✷ ðì
❆ ðýô ✲ éôê s êéõý ❆ êýôëë÷êñ ❆❤ ýïþéýô s❲ ÷é t✲
ïðø ÿéýýéëôïð ✳
îïððñ ✟ éø ÷þ t ëïñ÷ì éø é ✆ ÷é ✁ ñ ÷ ✈❤ ô t✲
þ÷ðý ï t ÷êéýïê õïê s ïðøýê ❤s ýôïð t êï ♠ ÷ s ýø ✳
✌ ÷ ✟ éø éð é ✁ ôì ✆❤ ðý÷ê éðì ✑ ø ✆ ÷êþéð ✳
✌ ÷ ø ✆ ïý é ✝ ô ✠ øô ☞✲t ïôðý ÷ë ✥ ëéøý ñ÷éê ✳
❡ éêëô÷ê ôð ëôõ÷ù îïððñù éðì ✆ ôø ✝ êïý ✆ ÷êù
❞ ïðù êé s ÷ì ìôêý ✝ ô ✥ ÷ø ✳✌ ÷ ✟ éø é þ÷þ ✝ ÷ê
ïõ ý ✆ ÷ ✞ ï s éë ✎☎✂ ÷ð ✠ ôð÷÷êø õïê ✍ û ñ÷éêøù
❆ þ÷êô s éð ✞ ÷ ✠ ôïðù ❡ ë ✥ ø éðì ❡ é ✠ ë÷ø
ëïì ✠ ÷øù éðì ëôõ÷ þ÷þ ✝ ÷ê ïõ ý ✆ ÷ ❱ ÷ý÷êéðø
ïõ ❋ ïê÷ô ✠ ð ❲ éêø ✳
ìô ïê ÷ì ôð
ÒÓÔÕÖÔ×Ø ÓÙ ÚÛÜÖÔ ÝÞßØà áâãäåäæáç
✥
✁✳✂✄ ù
üøëéðì óôýñù é õïêþ÷ê ÿé ÷ê
T URNING B ACK THE P AGES
é ø ïêýù éðïðñþï ø ø ê ÷ñ
ï
✷☎✂ úù éý ✆ ôø ✆ ïþ÷ ✳
❆ ó÷ë÷ ✝ êéýôïð ïõ ✞ ôõ÷
ø÷ê ✁ ô s ÷ ✟ ôëë ✝ ÷ ø s✆ ÷ì ❤ ë÷ì ôð
ý ✆ ÷ ø t êôð ✠✳
îïððñ ✟ éø ✝ ïêð ïð ❆t êôë
❙✔✕✕②
✂✂ ù ✂✄✡✷ ù éý ÿé ✥ ÷ê óôýñ
P✖✗✘✙✗②
ýï óëôõõïêì éðì ☛ é ☞ ôð÷
✭✞ é ✟ ê÷ð s ÷ ✇ öê÷øë÷ñ ✳✌ ÷ ✆ éì ëô ✁ ÷ì éëë ï ✁ ÷ê
❖ ê÷ ✠ ïð éðì ø t ÷ðý ý ✆ ÷ ëéøý ðôð÷ ýï ✂☎
ñ÷éêø éý ✞ é èêéðì÷ ✳
✌ ÷ þéêêô÷ì óéêïëñð ❍ ï ✝ ÷êýø ïð ❆t êôë
✂✂ ù ✂✄✍✡ ù éý ❲ ÷ôø÷êù üìé ✆ ï ✳❚✆ ÷ñ ✟ ÷ê÷
❤ ✁ ✁
s ❤ ✆ s✆ ôëìê÷ðù ☛ ô s✆ é÷ë
❞ ÷ ✝ êé èêé ✆ éþ
✭❞ ïðéëì ✇ ïõ ❯ þéýôëëéù ❞ ïðéëì öê÷øë÷ñ
✭✒ é s ô ✇ ïõ ❖ ê÷ ✠ ïð óôýñù éðì ✒❤ ëô÷ ✌ ÷ðì÷ê ✲
øïð ✭❆ ðìñ ✇ ïõ óï ✁ ÷ ✓ øý÷ ts✆ ôëìê÷ðù ☛ éêëï ✟
❡ ø s éþôëëéù ❍ é ✈❤ ÷ë ❡ ø s éþôëëéù ❨✁ ÷ýý÷
❡ ø s éþôëëéù ❞❤ øýôð ❡ ø s éþôëëéù ☛ ÷ëéðô÷
❡ ø s éþôëëé éðì ❍ ï s✥ ñ ❡ ø s éþôëëé ✓✝ êïý ✆ ÷êù
✒ ï ✆ ð öê÷øë÷ñ ïõ ❍ ô s✆ ëéðì ✓ ø÷ ✁ ÷ð ✠ êéðì ✲
s✆ ôëìê÷ð éðì ✂ û ✠ ê÷éý ✲✠ êéðì s✆ ôëìê÷ð ✳
✌ ÷ ✟ éø t ê÷ s ÷ì÷ì ôð ì÷éý ✆ ✝ ñ ✆ ôø t éê ✲
÷ðýøù óëôõõïêì éðì ☛ é ☞ ôð÷ ✓✝ êïý ✆ ÷êù ❞ ïð
öê÷øë÷ñ ✓ éðì øôøý÷êù ó ✆ ÷êñë ó ✆ éêøéø ✳
❖ ðëôð÷ s ïðìïë÷ð s ÷ø þéñ ✝ ÷ þéì÷ ýï
ý ✆ ÷ õéþôëñ éý ✟✟✟✳ ëï ✁ ÷ëéðìõ ❤ ð÷êéë
s✆ é t ÷ë ✳s ïþ
î ê ô ïêø ôð ë ì÷ ôø
öê÷øë÷ñ ïõ üøëéðì óôýñù
N EWS OF R ECORD
➐➨❖✁✄✂ ✚ ✛ ✁❖☛➑❖●
➘ ✜✢ ❮❒ ➪ ✣✤ ➬ ✣✦✧★ ❒ ✜✜✩ ✪ Ù ❋ ❝ ✫✬
êÙ ❋ Ýé ♥ èéé ❦ Ù ÝÛ ûõ Ýåçå ✮ Ù ■ êÙ ❏ ✬
■ Ý ❥✶ ✱ ÙÞå ûæ ✶ ÝÛ ✯ ◗ Ù ✰ ◗ ✫ ❋ Þ ◗ á ❝
❏ Ù ❏ ✫ ❏ ✰ ◗❋ è ❏ Û á ❝ ✴ ÝÛÛÙ ❋ ✬ ■ Ý ❥ ✵ ÝèêÛ ❏✶
æüæä ✪✫ ●◗ Ù ❏ ✴ ÝêÙå ✶ è ❏◗ áà ✯ áç
✸ ❏ ÝÝÞ ❏ áê ♥ èéé á ❝ ✹ ÞèÝÛÙå ✸ êÛÙ ❋ çÙêÛ
♥ èéé ❦ Ù ÝÛ æ àåçå ÝÛ ✺ ❋ Ýê ■▲ èÙ ♥
✰ ÙçÙÛÙ ❋❥✶ üõû ✵ å æõÛ ◗ ✵ Ûå èê
✴ Ý ✺ ❋ Ýê ■ Ùå ✯ á éè ●◗ Û Ý ÞÝê ■ éÙ èê
çÙçá ❋❥ á ❝ ✻ éèÞÙ ✶ ● á Ûá ♥♥♥ å
●❋ Ý ❥❏ ♥ Ù ❏ ÛÞáåÞáç
➪ ✣★▼ ❒ ✜✜ ➪❮➬ ✣✼✜ ❒ ✤✩ ✽ ❋ èÙê ■❏
Ý ❋ Ù èê ▲ èÛÙ ■ Ûá Üáèê Û ◗ Ù ❝ Ýçèé ❥ ❝ á ❋
✰
✴ ✫
✵✫
✾✽✮ ✪
✛ ✆ ✚ ➑✼✁ ✚ ✆●
➴ ✣❇ ❒ ★ ➬ ✢✧✤ ë ♦✜✢ ❮❒
✱
➘ ★★ ❒ ❄✧❄ ✃ ❮ ✢✧✣✧✢♦✦❄
✾ ✻ ✯
✪✻❁✻✵✵❝❅ Ø ✯ ✶ ✰✻❁❁❈✸ Ø ✺✻
✰❀
Ø ✰❅✻✴❅✱✮❅✻✿❀ Ø ✮✸✯✪✬
✫
❀❉✯✻
✿❅❁❝✸✯ â ❏ á ◗ ê ✮ èééèÝç
✯
✫
✵
êá ♥ ■ Ùê ❏ ❋ å ✶ æú ✶ ôõúä ❁ Ù ❏ á ❋ Û ✵ Ûå
✫
✰
❝ ✬ Øáå û ① ✶ ûâõä àåçå ✵✫ ê ■ Ý ❥ èê Û ◗ Ù
✫ ✯ ❛ ✿ ✾
û ① õõ ❦ éáÞß á ❝ ûõÛ ◗ ✵ Û ❋ ÙÙÛ ❊ ÜÝèéÙ ■ å
✽✫ ✪
✰
✾✸❀✴✻✯✸❀ Ø ❀✽ ❁❅✴❅✻✵❅
✵
✿ ❀ ✶ ① ✪ ♥
✻✺❁❅❅❝❅
Ø ✯ ●✶ ÝßÙ ❋ ✰ á ✫ ❋ Û
❀❁ ❂❃ ① ❀
✰
è ❋ Þ ✫ èÛ ✰ á ✫ ❋ Û ♥ Ý ❋❋ ÝêÛ r â ❏ ÝçÙ ❏
♥♥♥
✯ ◗ áçÝ ❏ ❑ è ❏❏ èê ● Ù ❋✶ ①① ✶ û ❂① õ ✽ è ❝ Û ◗
✵ Ûå ✶ ûæâõä Ýåçå Ûá ■ Ý ❥ èê Û ◗ Ù äõõ
✫
Ý ÙéÙ ❦❋ ÝÛèáê á ❝ è ❝ Ù é êÞ ◗ Ùáê
❏ ÛÝ ❋ Ûèê ● ÝÛ êááê áê ê ■ Ý ❥✶
ÙÞå ûü ✶ ÝÛ Û ◗ Ù
Ýéé ✶ æõõä
ÝééÙ ❥ ▲ Ùå ◗ Ù ❝ Ýçèé ❥ èê ▲ èÛÙ ❏
❝❋ èÙê ■❏ Ûá ❏ Ûáà ❦❥ Ûá ❏◗ Ý ❋ Ù Ý
❦ èÛÙ Ûá ÙÝÛ ✶ Ý ❏ Ûá ❋❥ Ýê ■ Ý éÝ ●◗ å
◗ Ù ❝ Ýçèé ❥ ❏ ●● Ù ❏ Û ❏ çÙçá ❋ èÝé
ÞáêÛ ❋ è ❦ Ûèáê ❏ Ûá ❋ ÙÝÛèê ● Ùçá
❋ èÙ ❏ Û ◗❋ á ●◗ Ýçè ❏ èêÙ ÝééÙ ❥
êÙ ❋ Ýé áçÙ Ýê ■ ❋ ÙçÝÛèáê
Ù ❋▲ èÞÙ ❏✶ å å áÚ ä ô Ýé ❝ Ý ❥✶
úô å êéèêÙ Þáê ■ áéÙêÞÙ ❏
çÝ ❥ ❦ Ù çÝ ■ Ù ÝÛ
åÛÝçè ❏
àèêÙ ▲ ÝééÙ ❥❝ êÙ ❋ Ýé ◗ áçÙåÞáç
✰ Ýçà ❦ Ùéé ✵ Û ❋ ÙÙÛ ❊ ÜÝèéÙ ■ å
✿❀✵✯✬✿❁✸✵❀ Ø ✵❉✿❅❁✾✸✵✸❀ Ø
✾✸❀✴✻✯✸❀ Øâ ✰ á ■❥ ❁ ❥ Ýê ✪ á ■ Ùé ✶
æ ① ✶ á ❝ ûüûú ✻✫ ❦ ✫ ❋ ê ✻ ▲ Ùå ✶ ûõâûä
Ýåçå ✽ ❋ è ■ Ý ❥✶ èê Û ◗ Ù æúõõ ❦ éáÞß á ❝
✶ ÝßÙ ❋ ✵ Û ❋ ÙÙÛ ❊ ÜÝèéÙ ■ å
✾✸❀✴✻✯✸ Ø ✺ ❁❅✵✯❁✻✸ Ø ✸ Ø ✺
❀❁✱❅❁ Ýê ■ ✽✻✸✴❉❁❅✯❀✻✶✸✱❅
✶❈ ✱❅✽❅❁❁❅✱ ✿❁❀✵❅✰❉✯✸❀ Ø
●✶ ÝßÙ ❋ ✰ á ✫ êÛ ❥ ❏✫ ❏ ÛèÞÙ ✰ á ✫ ❋ Û
♥ Ý ❋❋ ÝêÛ r â ❝ Ý ❋● Ý ❋ ÙÛ ✵ ÝçÝêÛ ◗ Ý
✴ ÝÞÙ ❥✶ ôû ✶ á ❝ æôô ❂ ❅ Ý ❏ Û ✵ Ûå ✶ ① âûõ
àåçå ✽ ❋ è ■ Ý ❥✶ èê Û ◗ Ù ① õõ ❦ éáÞß á ❝
✵ à ❋ èê ● ✺ Ý ❋■ Ùê ✻ ▲ Ùê ✫ Ùå
❦ éáÞß á ❝
➮➱✃➱❐❒➱❮ ❰ÏÐÑ
❊▲❁❂❃❄ ❅❇❈❁❉❂❇❋ ●❏❑▼❁❑❂
✣✤✥✦ ✣✧★ ✩★✪ ✫✬✭✮✯ ✰✱★✲ ✳ ✴✴✴✵✶✷✸✻②✾✵✿❀✾
➥➦➧➧➨ ➩➩ ➫➭➯➲➳
➁➂➃➄➅ ➆➇➄ ➆➈➆➄➉➊➋➄ ➌➍ ➎➌➏➐➑ ➒➊➉➓➌➊➔ ➇➄➊→➑➣➄↔➋➇➆ ➏➌➂➆➄➂➃➄➅ ↕➃➌➂↔➙
➛➅➄➄➃ ➍➊➏➄➙ ➌➍➍ ➊➋➊↔➂➙➆ ➜↔➐➆➌➅ ➝➅➊➋➌➔ ➙➌➂ ➌➍ ➞→➊➂ ➝➅➊➋➌➟
qst ✉ ✈✇①③ ④❾⑥❿⑧⑨ ➀⑥❿⑧❶ ❷⑥❾⑧
✈❸❹③ ④❾⑥❿⑧⑨ ➀⑥❿⑧ ❺❻❹❼①❽❸s✈③ ➀⑥❿⑧
➵➸➺➻➼➸➻ ➽➼➾➵➚➪
➫➭➯➲➳
↕ ➏➌➈➠➉➄ ➡➂➃ ➆➇➄➢➙➄➉→➄➙ ↔➂ ➌→➄➅ ➆➇➄↔➅ ➇➄➊➃➙ ➣➇➄➂ ➆➇➄➑ ➍➌➙➆➄➅
➆➇➅➄➄ ➏➇↔➉➃➅➄➂➟
qst ✉ ✈✇①③ ④⑤⑥⑧⑧⑨ ⑩⑥⑧⑧❶ ❷⑥❾❿
✈❸❹③ ④⑤⑥⑧⑧⑨ ⑩⑥⑧⑧ ❺❻❹❼①❽❸s✈③ ⑩⑥⑧⑧
➶➼➚➹➘ ➴➶➷➼➬➺
➻➘➷ ➵➸➻➷➶➸➷➻ ➫➭
➎➊➉➠➇ ➊➂➃ ➜➊➂➄➉➉➌➠➄ ➃↔➙➏➌→➄➅ ➊ ➣↔➤➡ ➅➌➈➆➄➅ ↔➂ ➆➇➄↔➅ ➊➅➏➊➃➄➔ ➉➄➊➃↔➂➋
➆➇➄➢ ↔➂➆➌ ➊ ➂➄➣ ➊➃→➄➂➆➈➅➄➟
qst ✉ ✈✇①③ ④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑥⑦⑧❶ ❷⑥⑤⑧
✈❸❹③ ④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑥⑦⑧ ❺❻❹❼①❽❸s✈③ ⑩⑥⑦⑧
◆ ❖P❛◗❘❛❯❱ ❳❛❨❯❱❩❩
❬❭❪❫ ❴✐❵❜❝❞ ❡❢❣❤❡❥❦❤❥❡❥❥
❧♠♥♦❜❞ ❡❢❣❤❡❥❦❤❡❢❦♣
ï➷➬➮ ❈ ïö÷➶➱✃ ❐❒❮❰ þ
× ✸ Ö ✸✲✸ ÔÐ ✸ ÔÖ ✸ ðÔ ✸ ðÓ ✸ ð ✲
ØÙÚÛ ÜÝÞßàáÛâ ãûû ✶ õõõ
S ENIOR M ENUS
Ö×ØÙÚÛÜÝÙ ÞÞÙ
❩ ↔ ❚ ➽❝r➲ ❨ ✇ ❺⑦➡➻➻⑨❸ ➦⑥➢➢⑥➙⑨ ➃❶➄➄❹➊ ③⑥➃❹➄❻⑨❸ ➃⑨❸ ③❶⑦⑥⑦❶⑨❹➊
➢⑥➢➅ ➦⑥➃➃❶⑦❹➊ ➢❻❹➦➡❻⑦➊ ➙➃⑨⑨❷ ❹⑥➄⑥❸➊ ➦⑧⑨⑨❹⑨➦⑥ ❤ ⑨
❩ ❲ ➽r ✎ ➽❝r➲ ❨ ✇ ➂❶❷⑨➄⑨❹❹ ➦⑧❻➦ ❤ ⑨❷ ➢➃⑨⑥❹⑦ ➆❻⑦⑧ ➦➃⑨⑥⑤ ➙➃⑥➤➅➊
⑤⑥❹⑧⑨❸ ③❶⑦⑥⑦❶⑨❹➊ ⑤❻ ♠ ⑨❸ ➤⑨➙⑨⑦⑥➢➄⑨❹➊ ➃❶➄➄➊ ➢⑨⑨⑦ ✏ ⑥❷❸ ✏ ❶❷❻❶❷
❹⑥➄⑥❸➊ ➦❻❷❷⑥⑤❶❷ ➃❶➄➄
P✉✑✒✓✔ ✒✉✕✔✖✗✘✕ ✙✚ ✚✖✗ ✛✗✕✓✘❡ ✜✗✕✚✗❡✱ ✢✣✤✵ ✜✗✥✙❡ ✛✚✦✱ ✤✤✧★✵
✙✦❛✦ ✚✘ ✤✢✧★✵ ✷✦❛✦✩ ✪✫✦✬✵ ✥✘✕✙✚✓✘✕ ✭✮✵ ✙✕✥ ✘✒✥✗❡✯✱ ✪✮✦✰✬ ✳✘❡
ßßàáâà
ßßàáâàãäåæç
C ONTACT THE H ERALD
✒✓✓✔ ✄✡ ➺ ♦✝✟ ☎✟❳
❍✯✥✕ ➻ ✚✕★✖✤ ✣✮✧✚✜✭✮ ➼ ✧✢★✖✤
▼ ➽✻ ✬ ✖✶✛✶ ✣✚ ❡ ➽✻ ✬ ✯✶✛✶
➼✡✏✡ ✴ ✠♦ ✹ ✡ ✺ ❡P✪✘❡✷ ✻ ✘ ✻✼ ▼ ✻
➐✌ ✽✺ ❡P✪✘❡✷ ✻ ✘ ✼ P✷ ✼
❑✾✿✿✐❀❁ ❂✿♦❃♦✐❄❄✐t ✿❁❃✐♦❀✾❅
♣❆❇❅✐❉❊❁✿
ß ❦❋ á ● áèÛÛè ❍ éÝ ●❋ Ýê ■ Ùá ❦❏ Ù ❋▲ Ù ❋ å
Þáç
▼✾②❉♦❀ ▼✾◆♦❇②t ❁❖✐❄♦✿
ÜÜÝÞá ❦❥❍❦ ÝßÙ ❋ ÞèÛ ❥◗ Ù ❋ Ýé ■ åÞáç
❘❖❞❁✿❄✐❉✐❀❃ ❁❙✾✐❅
Ý ■❏❍❦ ÝßÙ ❋ ÞèÛ ❥◗ Ù ❋ Ýé ■ åÞáç
❯❅✾❉❉✐❱❁❖ ❁❙✾✐❅
ÞéÝ ❏❏ è ❝ èÙ ■❍❦ ÝßÙ ❋ ÞèÛ ❥◗ Ù ❋ Ýé ■ åÞáç
❯✐✿◆❆❅✾❄✐♦❀ ❁❙✾✐❅
Þè ❋ Þ ❍❦ ÝßÙ ❋ ÞèÛ ❥◗ Ù ❋ Ýé ■ åÞáç
❳❩❬❭❪❫❴❵❜ ❢ ❣❧♥q
rss✈✇q①③④✇④⑤♥⑥
⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ❹❺❻⑧⑨❼❽❾❷❿➀ ➁❶❷➂⑧➃➄➅➆
➇➈➉➊❫➋❵➌➍ ➎❩➏➍➐❭➋➑➒➌➍➏➌➋➍➐❭➋ ➐➏➍
➓❪❫➍➐❭➋ ➌➔→➌❬❜ ❳❵❪❫➋❜➣➐➋ ↔➐❭➉❭ ❜❵➌
↕➐➙➌❪ ➇➈➉➊❫➋❵❫➏❴❳❩➛➑ ➐ ❬➐❪❜ ❩➜ ➒➌➋❜➌❪➏
❳❩➣➣➈➏❫→➐❜❫❩➏➋ r➏→➛➑ ➐❜ ♥④④q➝➈➉➈❪➏
➝➞➌➛ ➟➇➛➠➛ ↕❩➔ q❧①➡➑ ↕➐➙➌❪ ❳❫❜❭➑ ➠➢ ⑥①q♥⑤➛
s➈➉➋→❪❫❬❜❫❩➏ ❪➐❜➌➋ ❬➌❪ ➣❩➏❜❵ ➐❪➌➤
➥⑥➛③❧➦ ➉❭ ➣➐❫➊ ➥♥❣➛③❧➛ s❜❩❬❬➌➍ ➐→→❩➈➏❜
➉➐➊➐➏→➌➋ ➥③ ❩❪ ➊➌➋➋ ➧❫➊➊ ➉➌ ❪➌➜➈➏➍➌➍ ❩➏
❪➌➨➈➌➋❜➛
➇❩➋❜➣➐➋❜➌❪➤ s➌➏➍ ➐➍➍❪➌➋➋ →❵➐➏❴➌➋ ❜❩
❜❵➌ ↕➐➙➌❪ ❳❫❜❭➩➌❪➐➊➍➑ ➇➛➠➛ ↕❩➔q❧①➑ ↕➐➙➌❪
❳❫❜❭➑ ➠➢ ⑥①q♥⑤➛
➫⑧⑨❶❽➭❶➂❺➯➁ ➫❽➁❿❺❸⑧ ➫❺❶➭
❺❿ ❹❺❻⑧⑨ ❼❶❿➀➲➳⑨⑧❸❽❷ ➵➅➄➃➸
☞✌✍✎✎✏✑✒✓ ❲✔✕✌✓✖ ☞✗✘
■✕✙✖✓✏✚✓✎ ☞✌✏✑✔✒✔✌✛
✜✎✢✏✕✙✓✎ ❲✔✕✌✓✖ ❚✖✏✙✌✔r✕
èé êëìíëî ïìðé
ìññòóôõïéôõö
÷øù úûüýþÿ
❙
ûÿÿ
✺✹ ø ✁✺ ÷ ✂✁✂✄✼☎
❆✆✝✞✟ ❍✠✡✟❙☛
✺✹ ø ✁✺ ø ✽✁✼ øùù