Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, December 03, 2018, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✹✒
▼ ✁✂❆❨✱ ✂✄☎✄▼✆✄✝ ✞✱ ✟✠✶✽
✆❇✡❡☛ ☎☞✌✍✱ ☛❡✎✏✑
Write a letter
Ð➬➮Ïæ×Ñç➬❰✃Ó❮Òá➬❰Ñ➱ÚØ✃❐❒
✔✖✗❚❖✘✗✙✚
Listening,
looking
ahead
èéê ëìíêî ïðéññò ëñìîó ìôó õðéññò óöõ÷îöð÷ ñøù
úðöìòõ ûòìô ÷ñ õûêôó ì òñ÷ ñø ÷öüê òöõ÷êôöôý ÷ñ þñ÷êîõ
öô ÷éê ÿìíê ñø ÷éê ❛ ñþ ✳ ✥ óêøêì÷ ñø ì ✁✂ üöòòöñô ÷ì ✄
òêþ ❧ ÷éì÷ ÿñ ☎ òó éìþê ûìöó ÷ñ ✈☎ öòó ì ôêÿ êòêüêô÷ìî ❧
õðéññò ìôó ☎ ûýîìóê ê ✄ öõ÷öôý ✈☎ öòóöôýõ ✳
èéê ✈ ñìîó ðêî÷ìöôò ❧ óöóô ❚ ÷ éìþê ÷ñ ÷î ❧ éìîó ÷ñ ☎ ôù
óêîõ÷ìôó ÷éê þñ÷êîõ ❚ üìöô üêõõìýê ✳
■ ø þñ÷êõ ê ✆☎ ìòêó óêðö ✈ êòõ ✱ ÷éê îêõ ☎ ò÷õ ÿêîê óêìøêôù
öôý ✐ ✁✱✝✁✝ þñ÷êîõ ✱ ✥✂ ûêîðêô÷ ñø ÷éñõê ÿéñ ðìõ÷ ì
✈ ìòòñ÷ ✱ ÿêîê ñûûñõêó ✳
ï ☎ ûêîöô÷êôóêô÷ ❙ ìîí ❲ ö÷÷ ❧ ÿìõ îêìòöõ÷öð öô ìðù
íôñÿòêóýöôý ✱ ó ☎ îöôý ì ✈ ñìîó ÿñîí õêõõöñô òìõ÷ ÿêêí ✱
÷éì÷ ➇ ÷éêîê ❚ õ ôñ ÿì ❧② þñ÷êîõ ÿñ ☎ òó ìûûîñþê ì õöüöòìî
✈ ñôó üêìõ ☎ îê ✳
❆ ôó ÷éì÷ üêìôõ ÷éê õðéññò óöõ÷îöð÷ ÿñô ❚ ÷ ✈ ê ✈☎ öòóù
öôý ì ôêÿ êòêüêô÷ìî ❧ õðéññò øñî ýîìóêõ ❤ ù ✥✳ èéê ôêÿ
õðéññò ÿìõ ✈❧ øìî ÷éê üñõ÷ ê ✄ ûêôõöþê ö÷êü ✐ ì ✈ ñ ☎ ÷
✩✝ üöòòöñô ✐ ÷éê ✈ ñôó üêìõ ☎ îê ÿñ ☎ òó éìþê ûìöó
øñî ✳
èéöõ ì÷ òêìõ÷ ìòòñÿõ ✈ ñìîó üêü ✈ êîõ ìôó óöõ÷îöð÷
ñøúðöìòõ ÷ñ ôìîîñÿ ÷éêöî õðñûê ìôó øñð ☎ õ ñô ÷éê ñ÷éêî
ûîñ ♣ êð÷õ ÷éê ❧ éñûê ÷ñ ìððñüûòöõé ✳
èéêõê öôðò ☎ óê îêôñþì÷öôý ëìíêî ✞ öýé ïðéññò ✱
ÿéöðé öõ ì÷ ì ✈ ñ ☎ ÷ éìòø ö÷õ õ÷ ☎ óêô÷ ðìûìðö÷ ❧✱ ÷ñ ìððñüù
üñóì÷ê õêþêô÷éù ìôó êöýé÷éùýîìóêîõ öô ì õêûìîì÷ê
ìîêì ✳ èéê ð ☎ îîêô÷ êôîñòòüêô÷ ì÷ ÷éê üöóóòê õðéññò
ê ✄ ðêêóõ ÷éê ✈☎ öòóöôý ❚ õ ðìûìðö÷ ❧ ✈❧ ì ✈ ñ ☎ ÷ ✥s õ÷ ☎ óêô÷õ ✳
èéê éöýé õðéññò îêôñþì÷öñô öõ êõ÷öüì÷êó ÷ñ ðñõ÷ ❤❤
üöòòöñô ✱ öôðò ☎ óöôý üìíöôý ÷éê ✈☎ öòóöôý üñîê õêð ☎ îê
ìôó êôêîý ❧ êøúðöêô÷ ✳
❉ öõ÷îöð÷ ñøúðöìòõ ìòõñ ÿìô÷ ÷ñ üìíê õöüöòìî õêð ☎ ù
îö÷ ❧✱ õìøê÷ ❧ ìôó êøúðöêôð ❧ ☎ ûýîìóêõ ì÷ ñ÷éêî õðéññòõ ✱
öôðò ☎ óöôý ✟ êì÷öôý ìôó ✞ ìöôêõ ✳
❆ ✈ ñôó ûìðíìýöôý ÷éê ë ✞ ï îêôñþì÷öñô ìôó ÷éê
öüûîñþêüêô÷õ ÷ñ ñ÷éêî õðéññòõ òöíêò ❧ ÿñ ☎ òó ✈ ê ì ✈ ñ ☎ ÷
ñôêù÷éöîó ÷éê ÷ñ÷ìò ðñõ÷ ñø ÷éê óêøêì÷êó üêìõ ☎ îê ✐
îñ ☎ ýéò ❧ ❤✥ üöòòöñô ✳
èéì÷ ÿñ ☎ òó ÷îöü ÷éê ðñõ÷ ÷ñ ûîñûêî÷ ❧ ñÿôêîõ ÷ñ
ìûûîñ ✄ öüì÷êò ❧ ✥✥ ðêô÷õ ûêî ❤✱sss ñø ìõõêõõêó þìò ☎ ê
ñþêî ì ✈ ñ ☎ ÷ ✩s ❧ êìîõ ✳
❆ õ ÷éê ✈ ñìîó ûîñðêêóõ ÿö÷é ö÷õ ûòìô ÷ñ õñòöðö÷ þñ÷êîõ ❚
ñûöôöñôõ ì ✈ ñ ☎ ÷ ÷éê ø ☎ ÷ ☎ îê ñø ÷éê óöõ÷îöð÷ ❚ õ ✈☎ öòóöôýõ ✱
÷éöõ ñî õñüê ñ÷éêî ûìîêó óñÿô þêîõöñô ñø ÷éê ❛ ñþ ✳ ✥
✈ ñôó ðñ ☎ òó õêîþê ìõ ì ✈ ìõöõ øñî ÷éê óöõð ☎ õõöñô ✳
èéê õðìòê ñø ÷éê óêøêì÷ òìõ÷ üñô÷é öõ õöýôöúðìô÷ ✱ ÷ñ
✈ ê õ ☎ îê ✐ óì ☎ ô÷öôýò ❧ õñ ✳
ëñìîó óöîêð÷ñî ❆ ôóîêÿ ëî ❧ ìô õìöó ó ☎ îöôý òìõ÷
ÿêêí ❚ õ ÿñîí õêõõöñô ÷éì÷ éê ✈ êòöêþêõ ÷éê û ☎✈ òöð ðñôù
þêîõì÷öñô ì ✈ ñ ☎ ÷ ÷éê üêìõ ☎ îê ÿìõ õ ☎ ððêõõø ☎ ò ✱ ✈☎ ÷ ➇ ÷éê
øìöò ☎ îê ÿìõ ÷éê óñòòìî ìüñ ☎ ô÷ ✳②
ëî ❧ ìô öõ îöýé÷ ✱ ñø ðñ ☎ îõê ✳
❲ éì÷ ❚ õ ôñ÷ ðêî÷ìöô öõ ÿéê÷éêî ÷éêîê öõ ì ÷éîêõéñòó
÷éì÷ ÿñ ☎ òó ûîñþê ûìòì÷ì ✈ òê ÷ñ ì üì ♣ ñîö÷ ❧ ñø þñ÷êîõ ✱
ìôó öø ÷éêîê öõ ✱ ÿéì÷ ÷éê óñòòìî úý ☎ îê öõ ✳
❲ ê éñûê ÷éê óöõ÷îöð÷ ❚ õ êøøñî÷ ÷ñ êôýìýê ÿö÷é þñ÷êîõ
ÿöòò éêòû ÷ñ ìôõÿêî ÷éñõê ✆☎ êõ÷öñôõ ✳
❆ ôó ìò÷éñ ☎ ýé ÿê ìýîêê ÿö÷é ÷éê ✈ ñìîó ❚ õ ðñôõ ☎ òù
÷ìô÷ ✱ ✠ ñôôöê ✡ ñ÷÷êî ✱ ÿéñ ☎ îýêó ✈ ñìîó üêü ✈ êîõ ìôó
óöõ÷îöð÷ ñøúðöìòõ ÷ñ ➇ òê÷ ö÷ òöê øñî ì òö÷÷òê ✈ ö÷ ② ìôó ÷éêô
➇ òöõ÷êô ✱ òöõ÷êô ✱ òöõ÷êô ÷ñ ÿéì÷ ❧ ñ ☎ î ðñüü ☎ ôö÷ ❧ éìõ ÷ñ
õì ❧✱② ÷éê öôêøúðöêô÷ ☎ õê ñø ✈ ñ÷é ÷éê üöóóòê õðéññò ìôó
éöýé õðéññò ✈☎ öòóöôýõ ✱ ìôó ÷éê õêð ☎ îö÷ ❧ ìôó êôêîý ❧
êøúðöêôð ❧ öõõ ☎ êõ ì÷ ê ✄ öõ÷öôý õðéññòõ ✱ ÿöòò ðñô÷öô ☎ ê ✳
❖ ôê îê ♣ êð÷öñô ✈❧ þñ÷êîõ õéñ ☎ òóô ❚ ÷ óöõðñ ☎ îìýê ÷éê
óöõ÷îöð÷ øîñü ÷î ❧ öôý ÷ñ óêìò ÿö÷é ÷éñõê ûîñ ✈ òêüõ ✳
ëìõêó ñô òìõ÷ ÿêêí ❚ õ ÿñîí õêõõöñô ✱ ÿê ❚ îê ðñôúóêô÷
÷éì÷ óöõ÷îöð÷ ñøúðöìòõ ÿöòò íêêû ÷î ❧ öôý ÷ñ úôó ìô ìðù
ðêû÷ì ✈ òê õñò ☎ ÷öñô ✳
➋ ☛ ➧➓↔➣➨ ☛ ➧➛➣➲➓➩ ☞ ➧ ✌ ➑➒ ✍ ↕➝➓ ✎ ➑➒➧→➟ ➑➟↕➝➣➒
Letters to the editor
➷➬ ➮➬➱✃❐❒➬ ➱➬❮❮➬❰Ï ❐Ð ÑÐÒ ÓÏÏÔ➬ ❐Õ ÖÔ×➱Ó✃ ÓÐ❮➬❰➬Ï❮Ø
Ù➬❮❮➬❰Ï Ñ❰➬ ➱Ó❒Ó❮➬Ú ❮❐ ÛÜÝ ➮❐❰ÚÏØ➷❰Ó❮➬❰Ï Ñ❰➬ ➱Ó❒Ó❮➬Ú
❮❐ ❐Ð➬ ➱➬❮❮➬❰ ➬Þ➬❰Ò ßÜ ÚÑÒÏØ➷❰Ó❮➬❰Ï ❒ÔÏ❮ ÏÓàÐ ❮á➬Ó❰
➱➬❮❮➬❰ ÑÐÚ ÓÐ✃➱ÔÚ➬ ÑÐ ÑÚÚ❰➬ÏÏ ÑÐÚ Öá❐Ð➬ ÐÔ❒×➬❰
âÕ❐❰ Þ➬❰Óã✃Ñ❮Ó❐Ð ❐Ð➱ÒäØ å❒ÑÓ➱ ➱➬❮❮➬❰Ï ❮❐ Ð➬➮Ïæ
×Ñç➬❰✃Ó❮Òá➬❰Ñ➱ÚØ✃❐❒Ø
Symbolism won’t save salmon
❑❁✳ ✺♠✼✴✳ ✵❃ ✼✷ ✵✲❈✼ ♠✵❄❁✳✲ ❈✼✲✲✻✺✷✴
❁✳✲ ✾✳✼✾ ❈✼❧❃ ✺✷ ✐❅✴✳❄ ❴✵❅✷✾ ❀✼✿ ✼ ✸✺✿❉
❈✳✲✼❧ ✼✷✾ ❁✳✼✲❄❂✲✳✼❋✺✷✴ ✲✳♠✺✷✾✳✲ ✵❃ ❄❁✳
✈❧✺✴❁❄ ✵❃ ❄❁✳✿✳ ✺❈✵✷✺❈ ✼✷✺♠✼❧✿■ ❢❄▲✿ ✼❧✿✵
✼ ✲✳♠✺✷✾✳✲ ❄❁✼❄ ✺❃ ❀✳ ❁✵✈✳ ❄✵ ✿✼✸✳ ❄❁✳
✵✲❈✼✿◗ ❀✳ ✷✳✳✾ ❄✵ ❃✵❈❅✿ ✵✷ ✿❈✺✳✷❈✳❉❂✼✿✳✾
✼❈❄✺✵✷✿ ❄❁✼❄ ❀✳ ❈✼✷ ❄✼❋✳ ✷✵❀■
❙♠✵❄✺✵✷ ✼✷✾ ✈✼✿✿✺✵✷ ✼✲✳ ❅✷✾✳✲❉
✿❄✼✷✾✼❂❧✳ ❂❅❄ ❅✷❁✳❧✈❃❅❧ ❞ ❅✷❧✳✿✿ ❄❁✳✻
❄✲✼✷✿❧✼❄✳ ✺✷❄✵ ❈❧✳✼✲❉✳✻✳✾ ❄❁✺✷❋✺✷✴ ✼✷✾
♠✳✼✿❅✲✳✿ ❄❁✼❄ ❀✺❧❧ ❂✳✷✳❣❄ ❄❁✳ ✵✲❈✼✿ ✼✿
✿✵✵✷ ✼✿ ✈✵✿✿✺❂❧✳■
❵✷❃✵✲❄❅✷✼❄✳❧✻◗ ✿✵♠✳ ✴✲✵❅✈✿ ✼✲✳ ❄✼❋❉
✺✷✴ ✼✾✸✼✷❄✼✴✳ ✵❃ ❄❁✳ ✈✼✿✿✺✵✷ ✿❀✺✲❧✺✷✴
✼✲✵❅✷✾ ❄❁✳ ❀❁✼❧✳✿▲ ✈❧✺✴❁❄ ❄✵ ✈❅✿❁ ❄❁✳✺✲
✵❀✷ ✿✈✺❧❧ ✼✷✾ ❴✷✼❋✳ ❩✺✸✳✲ ✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧
✼✴✳✷✾✼✿◗ ❀❁✺❈❁ ❀✵✷▲❄ ❁✳❧✈ ❄❁✳ ✼✷✺♠✼❧✿
✷✵❀ ✵✲ ❧✼❄✳✲♥
❤ ❥❦♦♣♣q✇ ①②③q④ ②③ ③⑤q ⑥q✇q④②♣ ✇②⑦⑧
❁✼✿ ✲✳✼❈❁✳✾ ❧✳✸✳❧✿ ❄❁✼❄ ✈❅❄ ✻✵❅✷✴
✿✼❧♠✵✷ ✺✷ ❜✳✵✈✼✲✾✻◗ ✻✳❄ ❄❁✳✿✳ ✴✲✵❅✈✿
✿✳✳❋ ❁✺✴❁✳✲ ✿✈✺❧❧ ❧✳✸✳❧✿ ❄❁✼❄ ❀✵❅❧✾ ✸✺✵❉
❧✼❄✳ ❀✼❄✳✲ ✉❅✼❧✺❄✻ ✿❄✼✷✾✼✲✾✿ ✳❛✈❧✺❈✺❄❧✻
✳✿❄✼❂❧✺✿❁✳✾ ❄✵ ✈✲✵❄✳❈❄ ✿✼❧♠✵✷ ✼✷✾ ✵❄❁✳✲
✼✉❅✼❄✺❈ ✿✈✳❈✺✳✿■❲❁✻⑨ P✳❈✼❅✿✳ ✿✈✺❧❧
✺✷❈✲✳✼✿✳✿ ❄❁✳ ✾✼♠✿▲ ✵✈✳✲✼❄✺✷✴ ❈✵✿❄✿ ❞
✼✷✾ ✺✷❈✲✳✼✿✺✷✴ ❈✵✿❄✿ ❂✵✵✿❄✿ ✈✲✵✿✈✳❈❄✿ ❃✵✲
✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧■
❤ ⑩❶q④❷❸❹q ⑥②⑦♦♣♦②④ ①♦③⑤ ③⑤q⑧q ♦⑧⑧❺q⑧
❋✷✵❀✿ ❄❁✼❄ ✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧ ❀✵❅❧✾ ✲✳✉❅✺✲✳
✼✷ ◆❈❄ ✵❃ ❍✵✷✴✲✳✿✿ ✼✷✾ ♠✺❧❧✺✵✷✿ ✵❃
✾✵❧❧✼✲✿ ✵❃ ❃✳✾✳✲✼❧ ❃❅✷✾✺✷✴◗ ❀❁✺❈❁ ❀✵❅❧✾
❄✼❋✳ ✻✳✼✲✿■s✳❈✵✷✿❄✲❅❈❄✺✵✷ ✵❃ ❄❁✳ ✾✼♠✿◗
✳✸✳✷ ✈✲✵✈✵✿✼❧✿ ❄✵ ➇✾✺✴ ✼ ✾✺❄❈❁➈ ✼✲✵❅✷✾
❄❁✳♠◗ ❀✵❅❧✾ ❄✼❋✳ ✳✸✳✷ ❧✵✷✴✳✲■
❻✵✿❄ ✺♠✈✵✲❄✼✷❄❧✻◗ ❴✷✼❋✳ ✾✼♠ ✲✳❉
♠✵✸✼❧ ✾✵✳✿✷▲❄ ✳✉❅✼❧ ✼ ✿✼❃✳ ❃❅❄❅✲✳ ❃✵✲ ❄❁✳
✵✲❈✼✿■❑❁✳✲✳ ✿✺♠✈❧✻ ✺✿ ✷✵ ✿❈✺✳✷❄✺❣❈ ❂✼✿✺✿
❃✵✲ ✿❅❈❁ ❈❧✼✺♠✿■❢✷ ❃✼❈❄◗❏✰◆◆ ❼✺✿❁✳✲❉
✺✳✿ ✿❈✺✳✷❄✺✿❄✿ ❁✼✸✳ ❂✳✳✷ ❈❧✳✼✲ ❄❁✼❄ ❄❁✲✳✳
❃✼❈❄✵✲✿ ✼✲✳ ✳✉❅✼❧❧✻ ✲✳✿✈✵✷✿✺❂❧✳ ❃✵✲ ❄❁✳
✵✲❈✼✿▲ ✾✳❈❧✺✷✳ ❞ ✈✲✳✻ ✼✸✼✺❧✼❂✺❧✺❄✻◗❄✵❛✺❈
❈✵✷❄✼♠✺✷✼✷❄✿◗✼✷✾ ✷✵✺✿✳ ✼✷✾ ✸✳✿✿✳❧ ❄✲✼❃❉
❣❈■ ❻✵✲✳✵✸✳✲◗ ❴✷✼❋✳ ❩✺✸✳✲ ❈❁✺✷✵✵❋ ✼✲✳
✷✵❄ ❄❁✳ ✵✷❧✻ ✵✲ ♠✵✿❄ ✺♠✈✵✲❄✼✷❄ ✈✼✲❄ ✵❃
❄❁✳ ❀❁✼❧✳✿▲ ✾✺✳❄◗✼❈❈✵✲✾✺✷✴ ❄✵ ❏✰◆◆■
❽✳❄ ✼✷❄✺❉✾✼♠ ✴✲✵❅✈✿ ❈✵✷❄✺✷❅✳ ❄✵
✈✲✳✿✳✷❄ ❴✷✼❋✳ ✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧ ✼✿ ✼ ✿✺❧✸✳✲
➽➾➚➚➪ ➶➹➘➚➾➴
❂❅❧❧✳❄ ❄❁✼❄ ❀✺❧❧ ✿✼✸✳ ❄❁✳ ✿✼❧♠✵✷ ✼✷✾ ❄❁✳
✵✲❈✼✿■❢❄ ✺✿ ❂✵❄❁ ✼ ❃✼❧✿✳ ✈✲✵♠✺✿✳ ✼✷✾ ✼
✈✵❀✳✲❃❅❧ ❃❅✷✾✲✼✺✿✺✷✴ ❄✵✵❧■
s✵✷▲❄ ❄✼❋✳ ♠✻ ❀✵✲✾ ❃✵✲ ✺❄❾❢ ❁✳✼✾ ❅✈
✼✷ ✼✾✸✵❈✼❈✻ ✴✲✵❅✈ ❄❁✼❄ ✿❅✈✈✵✲❄✿ ❄❁✳
❴✷✼❋✳ ✾✼♠✿■ t✺✿❄✳✷ ✺✷✿❄✳✼✾ ❄✵ s✲■ ✐✳❄✳✲
❿✼✲✳✺✸✼◗ ❀❁✵ ❧✼✿❄ ❃✼❧❧ ❈✵❉✼❅❄❁✵✲✳✾ ✼✷
✼✲❄✺❈❧✳ ❀✺❄❁ ❵❍t◆ ✴✲✼✾❅✼❄✳ ✿❄❅✾✳✷❄
❱✼❧✳✲✺✳ ❍✼✲✲✼✷❬✼ ✳✷❄✺❄❧✳✾♥➇❼✳✼❧❄✻ ❄✵
❴✻♠❂✵❧✺✿♠ ❏✵ ❲✼✻ ❄✵ ❴✼✸✳ ❴✼❧♠❉
✵✷➈ ➀✼✷✾ ❢ ✿❅❂♠✺❄◗ ❂✻ ✳❛❄✳✷✿✺✵✷◗✵✲❈✼✿➁■
❢❄ ✿❁✵❅❧✾ ❂✳ ✲✳✉❅✺✲✳✾ ✲✳✼✾✺✷✴ ❃✵✲ ✼✷✻✵✷✳
✺✷✸✵❧✸✳✾ ✺✷ ✿✼❧♠✵✷ ✵✲ ✵✲❈✼ ✲✳✿❄✵✲✼❄✺✵✷ ✺✷
❄❁✳ ❏✵✲❄❁❀✳✿❄■
❿✼✲✳✺✸✼ ❁✼✿ ✼✷ ✺♠✈✳❈❈✼❂❧✳ ✿❈✺✳✷❈✳
✸✺❄✼♥ ❼✳❧❧✵❀ ✵❃ ❄❁✳ ◆♠✳✲✺❈✼✷ ◆❈✼✾✳♠✻
✵❃ ◆✲❄✿ ✼✷✾ ❴❈✺✳✷❈✳✿ ✼✷✾ ❏✼❄✺✵✷✼❧
◆❈✼✾✳♠✻ ✵❃ ❴❈✺✳✷❈✳✿◗ ❃✵✲♠✳✲ ❍❁✺✳❃
❴❈✺✳✷❄✺✿❄ ✼❄ ❑❁✳ ❏✼❄❅✲✳ ❍✵✷✿✳✲✸✼✷❈✻◗
❈❅✲✲✳✷❄ s✺✲✳❈❄✵✲ ✵❃ ❵❍t◆▲✿ ❢✷✿❄✺❄❅❄✳ ✵❃
❄❁✳ ❙✷✸✺✲✵✷♠✳✷❄ ✼✷✾ ❴❅✿❄✼✺✷✼❂✺❧✺❄✻■
➂✳ ❋✷✵❀✿ ❄❁✳ ❏✵✲❄❁❀✳✿❄▲✿ ✳✷✾✼✷✴✳✲✳✾
✿✼❧♠✵✷ ✺✿✿❅✳✿ ✺✷❄✺♠✼❄✳❧✻■◆✿ s✺✲✳❈❄✵✲
✵❃ ❍✵✷✿✳✲✸✼❄✺✵✷ P✺✵❧✵✴✻ ✼❄ ❏✰◆◆▲✿
❏✵✲❄❁❀✳✿❄ ❼✺✿❁✳✲✺✳✿ ❴❈✺✳✷❈✳ ❍✳✷❄✳✲
❃✲✵♠ ❳➃➃➃ ❄✵ ❭➄➄❭◗ ❁✳ ❀✼✿ ❈❁✼✲✴✳✾ ❀✺❄❁
✳❛✼♠✺✷✺✷✴ ♠✼✷✼✴✳♠✳✷❄ ✵✈❄✺✵✷✿ ❃✵✲
❴✷✼❋✳ ❩✺✸✳✲ ✿✼❧♠✵✷■
➂✳✲✳ ✼✲✳ ❋✳✻ ✈✵✺✷❄✿ ❃✲✵♠ ❄❁✳ ✈✼✈✳✲♥
❤ ➅➆⑤q④q ♦⑧ ❹❸ ✇❸❺➉③ ③⑤②③ ✇②⑦⑧ ⑤②❶q
❈✼❅✿✳✾ ✿✼❧♠✵✷ ✾✳❈❧✺✷✳✿◗ ❂❅❄ ❄❁✳ ✵✈✳✲✼❉
❄✵✲✿ ✵❃ ❄❁✳ ✾✼♠✿ ❁✼✸✳ ✿✈✳✷❄ ❂✺❧❧✺✵✷✿ ✵❃
✾✵❧❧✼✲✿ ❄✵ ✺♠✈✲✵✸✳ ❄❁✳ ✿✼❃✳❄✻ ✵❃ ❄❁✳✺✲
✾✼♠✿ ❃✵✲ ✿✼❧♠✵✷◗ ✼✷✾ ✺❄ ✺✿ ✷✵❄ ❈✳✲❄✼✺✷
❄❁✼❄ ✾✼♠✿ ✷✵❀ ❈✼❅✿✳ ❁✺✴❁✳✲ ♠✵✲❄✼❧✺❄✻
❄❁✼✷ ❀✵❅❧✾ ✼✲✺✿✳ ✺✷ ✼ ❃✲✳✳❉❯✵❀✺✷✴ ✲✺✸✳✲■➈
❤ ➅➆⑤q ❦④❸➉♣q⑦ ♦⑧ ③⑤②③ ② ➊❸⑦❦♣q➋
✿✈✳❈✺✳✿ ✼✷✾ ✲✺✸✳✲ ♠✼✷✼✴✳♠✳✷❄ ✺✿✿❅✳
❁✼✾ ❂✳✳✷ ✲✳✾❅❈✳✾ ❄✵ ✼ ✿✺♠✈❧✳ ✿✻♠❂✵❧✺❈
❂✼❄❄❧✳ ❞ ✼ ❂✼❄❄❧✳ ✺✷✸✵❋✺✷✴ ✼ ❈❁✵✺❈✳
❂✳❄❀✳✳✷ ✳✸✺❧ ✾✼♠✿ ✼✷✾ ❄❁✳ ❈✳✲❄✼✺✷ ❧✵✿✿
✵❃ ✼✷ ✺❈✵✷✺❈ ✿✈✳❈✺✳✿■➈
❤ ➅ ➌ ♦③ ⑤②⑧ ➉q➊❸⑦q ➊♣q②④ ③⑤②③ ⑧②♣⑦❸❹
❈✵✷✿✳✲✸✼❄✺✵✷ ✺✿ ❂✳✺✷✴ ❅✿✳✾ ✼✿ ✼ ➇♠✳✼✷✿
❄✵ ✼✷ ✳✷✾➈ ➀✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧➁ ✼✿ ✵✈✈✵✿✳✾ ❄✵
✼✷ ➇✳✷✾➈ ✵❃ ✺❄✿ ✵❀✷ ✼❈❈✵✲✾■➈
❑❁✳ ✈✼✈✳✲ ✼❧✿✵ ✾✳✿❈✲✺❂✳✿ ❁✵❀◗ ✺✷
❳➃➃➃◗ ✳✷✸✺✲✵✷♠✳✷❄✼❧ ✴✲✵❅✈✿ ✿❅✈✈✵✲❄❉
✺✷✴ ❴✷✼❋✳ ✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧ ✲✼✷ ✼ ❃❅❧❧❉✈✼✴✳
✼✾ ✺✷ ❑❁✳ ❏✳❀ ❽✵✲❋ ❑✺♠✳✿◗ ✿❄✼❄✺✷✴
❄❁✼❄ ✺❃ ❄❁✳ ✾✼♠✿ ❀✳✲✳ ✷✵❄ ✈✲✵♠✈❄❧✻
✲✳♠✵✸✳✾ ➇❀✺❧✾ ❴✷✼❋✳ ❩✺✸✳✲ ✿✈✲✺✷✴
❈❁✺✷✵✵❋ ✿✼❧♠✵✷◗ ✵✷❈✳ ❄❁✳ ❧✼✲✴✳✿❄ ✲❅✷ ✵❃
✺❄✿ ❋✺✷✾ ✺✷ ❄❁✳ ❀✵✲❧✾◗ ❀✺❧❧ ❂✳ ✳❛❄✺✷❈❄ ❂✻
❭➄❳➍■➈ ❿✼✲✳✺✸✼ ✼✷✾ ❍✼✲✲✼✷❬✼ ✈✵✺✷❄ ✵❅❄♥
➇◆✿ ❀✳ ❀✲✺❄✳ ❄❁✺✿◗ ✺❄ ✺✿ ❭➄❳➍◗ ❄❁✳ ✾✼♠✿
✲✳♠✼✺✷◗ ✼✷✾ ✿✈✲✺✷✴➎✿❅♠♠✳✲ ❈❁✺✷✵✵❋
✷❅♠❂✳✲✿ ✼✲✳ ♠❅❈❁ ❁✺✴❁✳✲ ❄❁✼✷ ❄❁✳✻
❀✳✲✳ ❀❁✳✷ ❄❁✼❄ ❈✵✷❣✾✳✷❄ ✈✲✵✈❁✳✿✻ ✵❃
✳❛❄✺✷❈❄✺✵✷ ❀✼✿ ✈✲✺✷❄✳✾■➈
❑❁✳ ✼❅❄❁✵✲✿ ❈✵✷❄✺✷❅✳♥➇❴✻♠❂✵❧✺✿♠
✺✿ ✸✺✿❈✳✲✼❧ ✼✷✾ ❈✵♠✈✳❧❧✺✷✴■◆✷✵❄❁✳✲
✼✾✸✳✲❄✺✿✳♠✳✷❄ ❅✿✳✾ ✺✷ ❳➃➃➃ ❄✵ ✼✾✸✵❈✼❄✳
✾✼♠ ❂✲✳✼❈❁✺✷✴ ✾✳✈✺❈❄✳✾ ✼ ✻✵❅✷✴ ✴✺✲❧
❧✵✵❋✺✷✴ ✼❄ ✼ ✿✼❧♠✵✷ ♠✵❅✷❄✳✾ ✵✷ ❄❁✳
❀✼❧❧ ❀✺❄❁ ❄❁✳ ✳✈✺❄❁✳❄ ➏✳❛❄✺✷❈❄ ❭➄❳➍▲ ✼✷✾
❀✼✿ ❈✼✈❄✺✵✷✳✾◗➏✺❃ ❀✳ ✾✵ ✷✵❄ ✲✳♠✵✸✳ ❄❁✳
✾✼♠✿◗ ✵❅✲ ❈❁✺❧✾✲✳✷ ❀✺❧❧ ✷✳✸✳✲ ❂✳ ✼❂❧✳
❄✵ ✿✳✳ ✼ ❀✺❧✾ ✿✼❧♠✵✷ ✿✈✼❀✷✺✷✴■▲ P❅❄
✿✻♠❂✵❧✺✿♠ ♠✼❋✳✿ ✳✸✳✲✻❄❁✺✷✴ ✼ ❂❧✼❈❋❉
✵✲❉❀❁✺❄✳ ❈❁✵✺❈✳■ ❢❄ ✼❧✿✵ ♠✼❋✳✿ ✺❄ ❁✼✲✾✳✲
❄✵ ✷✳✴✵❄✺✼❄✳ ✼✷✾ ✿❅✿❄✼✺✷ ✿✵❧❅❄✺✵✷✿ ❄❁✼❄
♠❅✿❄ ✿✼❄✺✿❃✻ ✾✺✸✳✲✿✳ ✿❄✼❋✳❁✵❧✾✳✲✿ ❀✺❄❁
✇♦❶q④⑧q ❶②♣❺q⑧ ➌ ♦③ ❹qq✇ ❹❸③ ⑧♦⑦❦♣❷ ➉q
✼ ❈❁✵✺❈✳ ❂✳❄❀✳✳✷ ❣✿❁ ✼✷✾ ❁✻✾✲✵✈✵❀✳✲■➈
❴✼❧♠✵✷ ❃✼❈✳ ♠✻✲✺✼✾ ✵❂✿❄✼❈❧✳✿ ❄✵
✿❅✲✸✺✸✼❧ ✺✷ ❄❁✳ ✲✺✸✳✲✿ ✼✷✾ ✵❈✳✼✷◗
❄❁✲✵❅✴❁✵❅❄ ❄❁✳✺✲ ❈✵♠✈❧✳❛ ❧✺❃✳ ❈✻❈❧✳■
❵✷❃✵✲❄❅✷✼❄✳❧✻◗ ❄❁✳✲✳ ✺✿ ✷✵ ✿✺❧✸✳✲ ❂❅❧❧✳❄
❃✵✲ ✲✳✿❄✵✲✺✷✴ ❄❁✳♠ ✵✲ ❄❁✳ ✵✲❈✼✿ ❞ ✷✵❄
✾✼♠ ✲✳♠✵✸✼❧◗ ✷✵❄ ✼✾✾✳✾ ✿✈✺❧❧■◆✷❄✺❉✾✼♠
✴✲✵❅✈✿ ❄❁✼❄ ❈✵✷❄✺✷❅✳ ❄✵ ✵✸✳✲✿✺♠✈❧✺❃✻ ✵✷✳
✵❃ ❄❁✳ ❏✵✲❄❁❀✳✿❄▲✿ ❄✵❅✴❁✳✿❄ ❈❁✼❧❧✳✷✴✳✿
✾✵ ✼ ❁❅✴✳ ✾✺✿✿✳✲✸✺❈✳ ❄✵ ❄❁✳ ✈❅❂❧✺❈◗❄❁✳
✿❈✺✳✷❈✳ ✼✷✾ ❄❁✳ ✿✈✳❈✺✳✿■
➐➑➒➒➓ ➔→➣➒➑↔ ↕↔ ➑➙➑➛➜➝↕➞➑ ➟↕➒➑➛➝➣➒
➣➠ ➡➣➒➝➢➤➑↔➝ ➥↕➞➑➒➦➧➒➝➨➑➒↔➩➧ ➨➣➨➫➒➣➭➝
➧→→↕➧➨➛➑ ➣➠ ➠➧➒➯➑➒↔➩➜➝↕→↕➝↕➑↔➩➫➣➒➝↔ ➧➨➟
➲➜↔↕➨➑↔↔➑↔ ↕➨➳➧↔➢↕➨➵➝➣➨➩➸➟➧➢➣➩➺➒➑➵➣➨
➧➨➟ ➻➣➨➝➧➨➧➼
●✓✔✕❚ ✔✖✗❚❖✘✗✙✚
A legal victory for real Oregon wine
❊✛✜✢✣✤✜✥✦ ✧✤✣★ ✩✪✫ ✬✫✛✧✣✤✛ ✬✥✜✦
✩✤✜r✭✮✫✯
✰✲✳✴✵✷ ✸✺✷✳✻✼✲✾✿ ✼✷✾ ❀✺✷✳✲✺✳✿ ❁✼✸✳
❧✼❂✵✲✳✾ ❃✵✲ ✻✳✼✲✿ ✺✷ ❄❁✳ ✿❁✼✾✵❀ ✵❃ ❄❁✳
♠❅❈❁ ❧✼✲✴✳✲ ✼✷✾ ❂✳❄❄✳✲❉❋✷✵❀✷ ❍✼❧✺❃✵✲✷✺✼
❀✺✷✳ ✺✷✾❅✿❄✲✻■❏✵❀ ❃✳✾✳✲✼❧ ✲✳✴❅❧✼❄✵✲✿
❁✼✸✳ ✲❅❧✳✾ ❄❁✼❄ ✼ ❏✼✈✼❱✼❧❧✳✻ ✸✺✷❄✷✳✲
❈✼✷ ✷✵ ❧✵✷✴✳✲ ❅✿✳ ✼✷ ✰✲✳✴✵✷ ❧✼❂✳❧ ✵✷ ❁✺✿
❍✼❧✺❃✵✲✷✺✼❉♠✼✾✳ ❀✺✷✳✿■❑❁✼❄▲✿ ✼ ✸✺❈❄✵✲✻
❃✵✲ ✰✲✳✴✵✷▲✿ ✴✲✵❀✺✷✴ ✼✷✾ ✺✷❈✲✳✼✿✺✷✴❧✻
✲✳✿✈✳❈❄✳✾ ❀✺✷✳ ✺✷✾❅✿❄✲✻■
❑❁✳ ◆❧❈✵❁✵❧ ✼✷✾❑✵❂✼❈❈✵❑✼❛ ✼✷✾
❑✲✼✾✳ P❅✲✳✼❅◗✼ ✈✼✲❄ ✵❃ ❄❁✳ ❃✳✾✳✲✼❧❑✲✳✼❉
✿❅✲✻ s✳✈✼✲❄♠✳✷❄◗✲❅❧✳✾ ❧✼✿❄ ❀✳✳❋ ❄❁✼❄
❘✵✳ ❲✼✴✷✳✲◗✵❀✷✳✲ ✵❃ ❙❧✵❅✼✷ ❲✺✷✳✲✻ ✼✷✾
❍✵✈✈✳✲ ❍✼✷✳ ❲✺✷✳✿ ✼✷✾ ✐✲✵✸✺✿✺✵✷✿◗♠❅✿❄
✿❅✲✲✳✷✾✳✲ ✷✺✷✳ ❀✺✷✳ ❧✼❂✳❧✿◗✺✷❈❧❅✾✺✷✴
❙❧✵❅✼✷ ✼✷✾❑❁✳ ❲✺❧❧✼♠✳❄❄✳✲ ❘✵❅✲✷✼❧■
❑❁✳ ❅✷✿❅✿✈✳❈❄✺✷✴ ❀✺✷✳ ❈✵✷✿❅♠✳✲
❈✵❅❧✾ ❂✳ ❃✵✲✴✺✸✳✷ ❃✵✲ ❂✳✺✷✴ ❄✼❋✳✷ ✺✷ ❂✻
❄❁✳ ❧✼❂✳❧ ✵✷❑❁✳ ❲✺❧❧✼♠✳❄❄✳✲ ❘✵❅✲✷✼❧◗
❀❁✺❈❁ ✿✼✻✿ ✺✷ ✈✼✲❄◗➇❑❁✺✿ ✐✺✷✵❄ ❏✵✺✲
❀✼✿ ❈❅❧❄✺✸✼❄✳✾ ✼✷✾ ❈✲✼❃❄✳✾ ❄✵ ❁✵✷✵✲ ❄❁✳
❅✷✺✉❅✳ ✼✲✳✼ ❀❁✳✲✳ ✺❄ ❀✼✿ ✴✲✵❀✷■❑❁✳
❲✺❧❧✼♠✳❄❄✳ ✲✳✴✺✵✷ ✵❃ ✰✲✳✴✵✷▲✿ ❈✵✼✿❄✼❧
✲✼✷✴✳ ✺✿ ✼ ✈❧✼❈✳ ❈✲✳✾✺❄✳✾ ✵✸✳✲ ✾✳❈✼✾✳✿ ❃✵✲
✺❄✿ ✸✺❂✲✼✷❄ ✼✷✾ ❃✲✳✿❁ ✿❄✻❧✳■➈
P❅❄ ✾✳✿✈✺❄✳ ❄❁✳ ❯✵❀✳✲✻ ✈✲✵✿✳◗❑❁✳ ❲✺❧❉
❧✼♠✳❄❄✳✲ ❘✵❅✲✷✼❧ ✺✿ ✷✵❄ ✼✷ ✰✲✳✴✵✷ ❀✺✷✳■
❑❁✳ ✴✲✼✈✳✿ ❈✵♠✳ ❃✲✵♠ ✰✲✳✴✵✷◗❂❅❄
❲✼✴✷✳✲ ✳❛✈❧✼✺✷✳✾ ✺✷ ✼✷ ✺✷❄✳✲✸✺✳❀
✈❅❂❧✺✿❁✳✾ ❏✵✸■❳ ❄❁✼❄ ❄❁✳ ✴✲✼✈✳✿ ❀✳✲✳
❧✼✻✳✲✳✾ ❀✺❄❁ ✾✲✻ ✺❈✳ ✼✷✾ ❄✲❅❈❋✳✾ ❄✵
❩❅❄❁✳✲❃✵✲✾◗❍✼❧✺❃✵✲✷✺✼◗❀❁✳✲✳ ❄❁✳ ❀✺✷✳
❀✼✿ ♠✼✾✳■
❲✼✴✷✳✲ ✿✼✺✾ ❁✺✿ ❈✵♠✈✼✷✻ ❈❁✼✷✴✳✾ ❄❁✳
❧✼❂✳❧✿ ✵✷ ❁✺✿ ❀✺✷✳ ✼❃❄✳✲ ✲✳✴❅❧✼❄✵✲✿ ❄✵❧✾
❁✺♠ ❁✳ ❈✵❅❧✾✷▲❄ ❈❧✼✺♠ ✼✷ ✰✲✳✴✵✷ ✼✈✈✳❧❧✼❉
❄✺✵✷ ✿❅❈❁ ✼✿❲✺❧❧✼♠✳❄❄✳❱✼❧❧✳✻◗✼ ❃✳✾✳✲✼❧❧✻
✲✳❈✵✴✷✺❬✳✾◆♠✳✲✺❈✼✷❱✺❄✺❈❅❧❄❅✲✼❧◆✲✳✼■
P❅❄ ✵❄❁✳✲ ❀✺✷✳✿◗✿❅❈❁ ✼✿ ❙❧✵❅✼✷ ✈✺✷✵❄
✷✵✺✲◗❈✵✷❄✺✷❅✳✾ ❄✵ ❂✳ ✿✵❧✾ ❀✺❄❁ ✰✲✳✴✵✷
✵✷ ❄❁✳ ❧✼❂✳❧■❑❁✳ ✈✵✈❅❧✼✲ ❀✺✷✳ ✼✈✈ ❃✵✲
✿♠✼✲❄✈❁✵✷✳✿◗❱✺✸✺✷✵◗❧✺✿❄✿ ❙❧✵❅✼✷ ❏✵■
❭❪ ✼♠✵✷✴ ❄❁✳ ❄✵✈ ❭❫➇✰✲✳✴✵✷ ✐✺✷✵❄ ❏✵✺✲
❀✺✷✳✿➈✼✿ ✲✼✷❋✳✾ ❂✻❱✺✸✺✷✵ ❅✿✳✲✿■❴✵
✼✈✈✼✲✳✷❄❧✻ ❄❁✳ ❀✺✷✳ ✺✿ ✴✵✵✾◗❂❅❄ ✺❄▲✿ ✷✵❄
♠✼✾✳ ✺✷ ✰✲✳✴✵✷■
❵✷❃✵✲❄❅✷✼❄✳❧✻ ❃✵✲❲✼✴✷✳✲◗✰✲✳✴✵✷ ❧✼❀
✿✼✻✿ ✼❧❧ ❀✺✷✳ ❧✼❂✳❧✳✾ ✼✿ ✰✲✳✴✵✷ ❀✺✷✳
♠❅✿❄ ❂✳ ♠✼✾✳ ✺✷ ❄❁✳ ✿❄✼❄✳◗✷✵❄ ❜❅✿❄ ✴✲✵❀✷
❁✳✲✳■❴❄✼❄✳ ❩✳✈■s✼✸✺✾ ❝✵♠❂✳✲✴◗s❉✰❄✺✿◗
❂✲✵❅✴❁❄ ❄❁✳ ♠✼❄❄✳✲ ❄✵ ❄❁✳ ✼❄❄✳✷❄✺✵✷ ✵❃
❄❁✳ t✳✴✺✿❧✼❄❅✲✳ ✺✷ ❴✳✈❄✳♠❂✳✲◗✿❁✵❀✺✷✴
❈✵❧❧✳✼✴❅✳✿ ✼ ❈✼✿✳ ✵❃ ❙❧✵❅✼✷ ❀✺✷✳ ❧✼❂✳❧✳✾
✼✿➇✰✲✳✴✵✷ ❍✵✼✿❄➈✐✺✷✵❄ ❏✵✺✲ ❞ ✷✵❄ ✼
✲✳❈✵✴✷✺❬✳✾◆❱◆ ✼✷✾ ❀❁✳✲✳ ✷✵ ✈✺✷✵❄ ✷✵✺✲
✴✲✼✈✳✿ ✼✲✳ ✴✲✵❀✷ ❞ ✼✷✾ ❧✺✿❄✺✷✴ ❄❁✳
❲✺❧❧✼♠✳❄❄✳◗❩✵✴❅✳ ✼✷✾ ❵♠✈✉❅✼ ✸✼❧❧✳✻✿◗
❀❁✺❈❁ ✼✲✳ ✲✳✼❧◆❱◆✿◗❅✷✾✳✲✷✳✼❄❁ ❄❁✼❄
❁✳✼✾✺✷✴■
t✳❄ ❄❁✳ ❂❅✻✳✲ ❂✳❀✼✲✳ ❞ ✼✷✾ ❧✳❄❲✼✴❉
✷✳✲▲✿ ❈✵♠✈✼✷✻ ❧✳✼✲✷ ✿✵♠✳ ✴✳✵✴✲✼✈❁✻■