Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, October 15, 2018, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➬➮ ➱ ➾➸✃➚➪ ➼❐➽➺ ❒➚➪➸❮➵
➯➲➳➵➸➺➻ ➲➼➽➲➾➚➪ ➶➹➻ ➘➴➶➷
BAKER COUNTY VOTER REGISTRATION
B AKER C OUNTY C ALENDAR
❲✁☛❋✁☎☛✂❨✓ ✆❡◗❖ ✒❍
❙ ❯❱❳❩❬ ❭❪❫❴❵❞ ❯❪❱❬❣ ❪❤ ❭❪✐✐❥❧❧❥❪❴❩❬❧s ♠ ♥q✇q①
②③④⑤⑥⑦③④⑧⑨① ⑩♠♠❶❷⑦❸⑤❹ ❺⑥q
❙ ❯❱❳❩❬ ❭❥❵❞ ❻❱❬✐❩❬❧ ❼❱❬❳❩❵s ❽ ❾q✇q ⑥③ ❶ ❾q✇q① ♥⑥ ⑥⑦⑨
②③④⑤⑥ ❿➀⑨➁④⑨ ➂➃♥➄♥ ➅⑨⑥➉⑨⑨➁ ➊♥❸➁ ♥➁❹ ➋⑨⑧③⑤⑥ ⑧⑥⑤⑨⑨⑥⑧q
◗✎➌✄☎☛✂❨✓ ✆❡◗❖ ✒✕
❙ ❯❱❳❩❬ ➍❫❬❱➎ ❻❥❬❩ ➏❬❪❵❩➐❵❥❪❴ ➑❥❧❵❬❥➐❵ ❯❪❱❬❣s ❶➒➓➔ ❾q✇q
♥⑥ ⑥⑦⑨ ➂③→♥⑦③➁⑥♥⑧ ➣❸⑤⑨ ❺⑥♥⑥❸③➁q
❙ ❯❱❳❩❬ ↔➐↕❪❪➎ ❯❪❱❬❣s ➙ ❾q✇q① ②❸⑥➛ ②③④➁→❸➃ →⑦♥✇➅⑨⑤⑧ ♥⑥
②❸⑥➛ ➜♥➃➃① ⑩➙❶❶ ➣❸⑤⑧⑥ ❺⑥q
➝✄➞☛✂❨✓ ✆❡◗❖ ✒✾
❙ ➟❥➠❩ ❼❫❧❥➐ ➡❞ ➢❩❥❵↕➤❱❞➎❪❬s ➋♥➥⑥❸✇⑨ ❾❸♥➁③① ➦➒➓➔ ❾q✇q ⑥③
❶➒➓➔ ❾q✇q① ②⑤③⑧⑧⑤③♥❹⑧ ②♥⑤➁⑨➥❸⑨ ❿⑤⑥ ②⑨➁⑥⑨⑤① ❽➔❽➔ ❿④➅④⑤➁
❿➀⑨q➧ ➁③ →⑦♥⑤➥⑨q
◗➌✁☎☛✂❨✓ ✆❡◗❖ ✸✿
❙ ❯❱❳❩❬ ❭❥❵❞ ❭❪❫❴➐❥➎s ➨ ❾q✇q① ②❸⑥➛ ➜♥➃➃① ⑩➙❶❶ ➣❸⑤⑧⑥ ❺⑥q
❲✁☛❋✁☎☛✂❨✓ ✆❡◗❖ ✸➩
❙ ❯❱❳❩❬ ❭❥❵❞ ❻❱❬✐❩❬❧ ❼❱❬❳❩❵s ➫♥⑧⑥ ✇♥⑤➭⑨⑥ ③➯ ⑥⑦⑨ ⑧⑨♥⑧③➁①
❽ ❾q✇q ⑥③ ❶ ❾q✇q① ♥⑥ ⑥⑦⑨ ②③④⑤⑥ ❿➀⑨➁④⑨ ➂➃♥➄♥ ➅⑨⑥➉⑨⑨➁ ➊♥❸➁
♥➁❹ ➋⑨⑧③⑤⑥ ⑧⑥⑤⑨⑨⑥⑧q
➝✄➞☛✂❨✓ ❋✆➲❖ ✸
❙ ❻❥❬❧❵ ❻❬❥❣❱❞ ➳❬❵ ↔↕❪➵❧s ➸♥➭⑨⑤ ②❸⑥➛ ♥⑤⑥ ➥♥➃➃⑨⑤❸⑨⑧ ♥⑤⑨ ③❾⑨➁
➃♥⑥⑨ ⑥③ ⑧⑦③➉→♥⑧⑨ ⑥⑦⑨ ✇③➁⑥⑦➺⑧ ➁⑨➉ ♥⑤⑥➉③⑤➭➧ ③❾⑨➁❸➁➥ ⑥❸✇⑨⑧
➀♥⑤➛ ➅⑨⑥➉⑨⑨➁ ❶➒➓➔ ❾q✇q ♥➁❹ ➙ ❾q✇q
T URNING B ACK THE P AGES
✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ☛✡✞♦☞✝✌✟✍✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✺✓ ✒✾✔✕
P✖✗✘✗✙ ✚✛✜✢✣ ✤✜✣✤✛✜✣✥ ✘✗ ✦✣✛✢✣ ✧ ★✣✘✘t✩✪ ✜✣✛✫✬ ✘✗ ✖t✘
✘✖✣ ✘✜✛t✦✭ ✛✮✘✗✜ ✚✛✜✢✣ P✜✣✥✩✣✦✦ ✤r✘✥ ✘✖✣ ✯✩t✥✖t✩✪ ✘✗r✮✖✣✥ ✗✩
✖t✥ ✤✛✮❦t✩✪ ✛✩✫ ✦✗✛✫t✩✪ ✗✰ ✘✖✣ ✰✛✱t✦✬ ✥✘✛✘t✗✩ ✲✛✪✗✩ ❛r✥✘
❜✣✰✗✜✣ ✖✣ ✛✩✫ ✖t✥ ✲t✰✣ ✦✣✰✘ ✳✛❦✣✜ ✬✣✥✘✣✜✫✛✬ ✛✰✘✣✜✩✗✗✩ ✰✗✜
✘✖✣t✜ ✖✗✱✣ t✩ ✴✛✦t✰✗✜✩t✛✵
➇✶✣➆✢✣ ✦✗✢✣✫ ✣✢✣✜✬ ✱t✩r✘✣ ✗✰ t✘ ✖✣✜✣✭➈ ✥✛t✫ P✜✣✥✩✣✦✦✵ ➇✷✘➆✥
❜✣✣✩ ✛ ✪✜✣✛✘ ✤✦✛✮✣ ✰✗✜ ✱✬ ❦t✫✥ ✘✖t✥ ✥r✱✱✣✜✵➈
✸✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✹✌✻✡✝ ❡✼✟✽ ✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✺✓ ✒✾✾✿
❘✛t✩✲✛✘✣✜ ✦✣✛❦t✩✪ ✘✖✜✗r✪✖ ✛ ✜✗✗✰ ✘✖✛✘ t✥ ❜✣t✩✪ ✜✣✤✛t✜✣✫
✛✘ ✘✖✣ ✳✛❦✣✜ ✴✗r✩✘✬ ❀✫r✮✛✘t✗✩ ❁✣✜✢t✮✣ ❂t✥✘✜t✮✘ ❜rt✦✫t✩✪
✮✛r✥✣✫ ✛✩ r✩❦✩✗✲✩ ✛✱✗r✩✘ ✗✰ ✫✛✱✛✪✣❚r✣✥✫✛✬ ✩t✪✖✘✵
❀❁❂ ❁r✤✣✜t✩✘✣✩✫✣✩✘ ❘r✘✖ ✶✖t✘✩✛✖ ✥✛t✫ ✣✱✤✦✗✬✣✣✥ ✛✜❃
✜t✢✣✫ ✛✘ ✘✖✣ ❜rt✦✫t✩✪✭ ✛✘ ✈❄❅❅ ❆✛t✩ ❁✘✵✭ ✶✣✫✩✣✥✫✛✬ ✱✗✜✩❃
t✩✪ ✘✗ ✯✩✫ ✛❜✗r✘ ✗✩✣❃✘✖t✜✫ ✗✰ ✘✖✣ ✘t✦✣✥ t✩ ✘✖✣ ✥r✥✤✣✩✫✣✫
✮✣t✦t✩✪ ✗✩ ✘✖✣ ❝✗✗✜✭ ✥✛✘r✜✛✘✣✫ ✲t✘✖ ✲✛✘✣✜✵
✒ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✹✌✻✡✝ ❡✼✟✽ ✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✺✓ ✸ ✕
✶✖✣✩ ✘✖✣ ✪✗t✩✪ ✪✣✘✥ ✘✗r✪✖✭ ✘✖✣ ✘✗r✪✖ ✱✗✢✣ ✘✗ ✳✛❦✣✜
✴t✘✬✭ ✲✖✣✜✣ ✛ ✩✣✲ ✱✛✩r✰✛✮✘r✜t✩✪ ✤✦✛✩✘ t✥ r✩✫✣✜ ✮✗✩✥✘✜r✮❃
✘t✗✩ ❜✬ ✴r✘✘✣✜✥ ❀✫✪✣✭ ✱✛❦✣✜✥ ✗✰ ✘✖✣ ✘✗r✪✖✣✥✘ ✥✛✲✥ t✩ ✘✖✣
✲✗✜✦✫ ✰✗✜ ✮r✘✘t✩✪ ✥✘✣✣✦ ✛✩✫ ✮✗✩✮✜✣✘✣✵
➇✴✗✩✥✘✜r✮✘t✗✩ t✥ ✥✮✖✣✫r✦✣✫ ✰✗✜ ✮✗✱✤✦✣✘t✗✩ ❜✬ ✘✖✣ ✣✩✫
✗✰ ❇✗✢✣✱❜✣✜ ✛✩✫ ✲✣➆✦✦ ❜✣✪t✩ ✱✗✢t✩✪ t✩ ✘✖✣ ✯✜✥✘ ✲✣✣❦ ✗✰
❂✣✮✣✱❜✣✜✭➈ ✥✛t✫❚✗✱ ❘r✉t✮✖✭ ✲✖✗ ✰✗r✩✫✣✫ ✴r✘✘✣✜✥ ❀✫✪✣ t✩
❏r✦t✛✩✭ ✴✛✦t✰✗✜✩t✛✭ t✩ ❄❈❉❊ ✫r✜t✩✪ ✗✩✣ ✗✰ ✘✖✣ ✩✛✘t✗✩➆✥ ✤✜✣✢t❃
✗r✥ ✜✣✮✣✥✥t✗✩✥✵
✆❋✁ ❨✁✂✄✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✹✌✻✡✝ ❡✼✟✽ ✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✔✓ ✸ ✒❍
■ ✥✘✛✘✣ ✦✛✲ ✘✖✛✘ ✛r✘✗✱✛✘t✮✛✦✦✬ ✜✣✪t✥✘✣✜✥ ✛✥ ✢✗✘✣✜✥ ✱✛✩✬
✤✣✗✤✦✣ ✲✖✗ ✢t✥t✘ ✛ ❂❆♣ ✖✛✥ ✮✗✩✘t✩r✣✫ ✘✗ ❜✗✗✥✘ ✳✛❦✣✜
✴✗r✩✘✬➆✥ ✢✗✘✣✜ ✜✗✦✦✥ ✘✗ ✜✣✮✗✜✫ ✘✗✘✛✦✥✵
❂r✣ ✦✛✜✪✣✦✬ ✘✗ ✘✖✣ ➇✱✗✘✗✜ ✢✗✘✣✜➈ ✦✛✲ ✘✖✛✘ ✘✗✗❦ ✣✰✰✣✮✘
❏✛✩✵ ❄✭ ✈❅❄❑✭ ✳✛❦✣✜ ✴✗r✩✘✬ ✖✛✫ ❄❄✭▲❊❅ ✜✣✪t✥✘✣✜✣✫ ✢✗✘✣✜✥ ✛✥
✗✰ ❁✣✤✘✵ ▼❅✭ ✈❅❄❊✵
❚✖✛✘➆✥ ✘✖✣ ✱✗✥✘ ✢✗✘✣✜✥ ✣✢✣✜ ✜✣✪t✥✘✣✜✣✫ t✩ ✘✖✣ ✮✗r✩✘✬➆✥
❄◆◆❃✬✣✛✜ ✖t✥✘✗✜✬✵
O REGON L OTTERY
➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴ ➷➬➮➱ ✃❐
❒❮ ❰ ❮Ï ❰❮Ð ❰ÑÑ ❰ÑÒ ❰ÑÓ
ÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝ×Þ ßàáâ ãäååäÝæ
ç➷è➼é➚➾êê➴ ➷➬➮➱ ✃❐
❒❒❰ ❒Ñ ❰ ❮ë ❰Ñ❮ ❰ìÒ íî ❒Ò
ÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝ×Þ ßâïð ãäååäÝæ
èñò ó➷é êñó➼➴ ➷➬➮➱ ✃❐
ôâ õïð õ ðö õ ðà
çñ➶➹ ÷➴ ➷➬➮➱ ✃÷
ø ù úûüûý þ ÿ ÿ ✁ ÿ ✂
ø úûüûý ✄ ÿ ☎ ÿ ù ÿ ☎
ø ☎ úûüûý ù ÿ ù ÿ ✄ ÿ ✂
ø ù ✆ úûüûý ☎ ÿ ✆ ÿ ù ÿ
ê➪➶➹ ❈ êñò➼➘➴ ➷➬➮➱ ✃÷
ë ✷ Ò ✷ ❒ë ✷ ❒❮ ✷ ❒Ð ✷ ëÑ ✷ ëÒ ✷ ë ✽
ÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝ×Þ ßðö ❦✝✝✝
S ENIOR M ENUS
❙ ➤ ❚✞ ↔➑➳ ❨ s ②⑦❸→➭⑨➁ ❡ ➅⑤③→→③➃❸ ❿➃➯⑤⑨❹③ ③➀⑨⑤ ➯⑨⑥⑥④→→❸➁⑨① ✇❸ t ⑨❹
➀⑨➥➥❸⑨⑧① ➅❸⑧→④❸⑥① ➯⑤④❸⑥ →④❾① ⑧⑦⑨⑤➅⑨⑥
❙ ❲✞ ➑ ✟✞ ↔➑➳ ❨ s ➂③⑤➭ ♦ ➃⑨⑥ ✇❸➥➁③➁① ❾③⑥♥⑥③⑨⑧ ♥➁❹ ➥⑤♥➀➛①
➥⑤⑨⑨➁ ➅⑨♥➁⑧① ⑤③➃➃① ➅⑤③→→③➃❸ ❡ ➅♥→③➁ ⑧♥➃♥❹① →♥➭⑨
P✉✠✡☛☞ ✡✉✌☞❤✍✎✌ ✏✑ ✑❤✍ ✒✍✌☛✎✓ ✔✍✌✑✍✓✱ ✕✖✗✵ ✔✍✘✏✓ ✒✑✙✱ ✗✗✶✚✵
✏✙❛✙ ✑✎ ✗✕✶✚✵ ✛✙❛✙✜ ✢✣✙✤✵ ✘✎✌✏✑☛✎✌ ✥✦✵ ✏✌✘ ✎✡✘✍✓✧✱ ✢✦✙★✤ ✩✎✓
✑❤✎✪✍ ✉✌✘✍✓ ✦✵✙
C ONTACT THE H ERALD
✒✔✔✕ ✄✡ ➩ ♦✝✟ ☎✟❖
➫ ✤✣✩ ❆✗✩✫✛✬ ✘✖✜✗r✪✖ ➭ ✜t✫✛✬
❊✙▼❅ ✛✵✱✵ ✘✗ ◆✙▼❅ ✤✵✱✵
◗✡✏✡ ✫ ✠♦ ✬ ✡ ✭ ◆▲❄❃◆✈▼❃▼❑❊▼
➝✌ ✮✭ ◆▲❄❃◆✈▼❃❑▲✈❑
❑✯✰✰✐✲✳ ✴✰✸✹✸✐✺✺✐✻ ✰✳✹✐✸✲✯✼
♣✾✿✼✐❀❁✳✰
Û ❂❃ Ý ❄ Ýä××ä ❅ åÙ ❄❃ Ùæ ❆ ÕÝ ❂❇ Õ ❃❉ Õ ❃ á
ÚÝã
❏✯②❀✸✲ ❏✯❊✸✿②✻ ✳❋✐✺✸✰
ØØÙÚÝ ❂❥❅❂ ÙÛÕ ❃ Úä× ❥● Õ ❃ Ùå ❆ áÚÝã
❍❋❞✳✰✺✐❀✐✲✹ ✳■✯✐✼
Ù ❆❇❅❂ ÙÛÕ ❃ Úä× ❥● Õ ❃ Ùå ❆ áÚÝã
▲✼✯❀❀✐▼✳❋ ✳■✯✐✼
ÚåÙ ❇❇ ä ❝ äÕ ❆❅❂ ÙÛÕ ❃ Úä× ❥● Õ ❃ Ùå ❆ áÚÝã
▲✐✰❊✾✼✯✺✐✸✲ ✳■✯✐✼
Úä ❃ Ú ❅❂ ÙÛÕ ❃ Úä× ❥● Õ ❃ Ùå ❆ áÚÝã
◆❖◗❘❙❯❱❳❩ ❬ ❭❪❫❴
❵❜❜❢❣❴❧♠♥❣♥q❫r
s✈✇①③④⑤ ⑥⑦⑧✈✇⑨⑩❶④❷❸ ❹③④❺✈❻❼❽❾
❿➀➁➂❯➃❳➄➅ ➆❖➇➅➈❘➃➉➊➄➅➇➄➃➅➈❘➃ ➈➇➅
➋❙❯➅➈❘➃ ➄➌➍➄◗❩ ◆❳❙❯➃❩➎➈➃ ➏➈❘➁❘ ❩❳➄
➐➈➑➄❙ ❿➀➁➂❯➃❳❯➇❱◆❖➒➉ ➈ ◗➈❙❩ ❖➓ ➊➄➃❩➄❙➇
◆❖➎➎➀➇❯➍➈❩❯❖➇➃ ❵➇➍➒➉ ➈❩ ❫♥♥❴➔➀➁➀❙➇
➔→➄➒ ➣❿➒↔➒ ➐❖➌ ❴❪❧↕➉ ➐➈➑➄❙ ◆❯❩❘➉ ↔➙ r❧❴❫q➒
❜➀➁➃➍❙❯◗❩❯❖➇ ❙➈❩➄➃ ◗➄❙ ➎❖➇❩❳ ➈❙➄➛
➜r➒♠❪➝ ➁❘ ➎➈❯➂ ➜❫❭➒♠❪➒ ❜❩❖◗◗➄➅ ➈➍➍❖➀➇❩
➁➈➂➈➇➍➄➃ ➜♠ ❖❙ ➂➄➃➃ ➞❯➂➂ ➁➄ ❙➄➓➀➇➅➄➅ ❖➇
❙➄➟➀➄➃❩➒
❿❖➃❩➎➈➃❩➄❙➛ ❜➄➇➅ ➈➅➅❙➄➃➃ ➍❳➈➇❱➄➃ ❩❖
❩❳➄ ➐➈➑➄❙ ◆❯❩❘➠➄❙➈➂➅➉ ❿➒↔➒ ➐❖➌❴❪❧➉ ➐➈➑➄❙
◆❯❩❘➉ ↔➙ r❧❴❫q➒
➡✈✇③⑩➢③❺⑦➤❹ ➡⑩❹❷⑦⑤✈ ➡⑦③➢
⑦❷ ⑥⑦⑧✈✇ ⑨③❷❸➥➦✇✈⑤⑩④ ➧❽❼❻➨
❚ ➫ ❚■ ✕ ♣ ➫ ❚❀❘❁
❘❀P ❘ ✳ ✕ ✷✴■❇
❂❀❆ ➫ ✴❘■❚
❇ ➫ ❇❃■ ➭➭ ✷ ✕ ✷■❚❀❂
✆❡◗❖ ✳ ✒✕
❄❄✭❉▼❉
◆✭▲❄❅
✈✭❅❈❄
▼✭◆▲▼
✂ ❆ ✄➞ ✔ ✳ ✒✕
❄❄✭❑▼▼
◆✭▼◆❄
✈✭❄❅❑
▼✭▲❄▲
✆❡◗❖ ✳ ✒✔
❄❄✭❄▲❑
◆✭▲◆▼
✈✭❄▲❉
✈✭❉❄❅
✆❡◗❖ ✳ ✒✸
❄❅✭▼❊❑
▲✭❉❄✈
✈✭❑✈❑
✈✭✈❉✈
✆❡◗❖ ✳ ✕
❄❅✭▲❈❊
▲✭❉▼◆
▼✭❄❉❊
✈✭❄❅▼
✆❡◗❖ ✳ ➩
❄❅✭◆❑❑
◆✭❅❑❅
▼✭✈❉❄
✈✭❅❑❅
❱❖❚✖✗❙
❈✘✙✚✛✙✜✢✣✤✦✘✧★❛✩✢✪✫
✬✭✮✯ ✰✱✲✴✵✶ ✷✵✸✹✶ ✶✺✸✯ ✹✺✷
♠✮✵✵✺✵ ✷✭✸ ✻✺✰✹✷✼✽✯ ✱✺✱✰s✴✷✮✺✹
➋ ✴✷ s✸✴✯✷ ✹✺✷ ✴✻✻✺✵✶✮✹✾ ✷✺ ✷✭✸
❯✿❀✿❁✸✹✯✰✯ ❂✰✵✸✴✰✿
❃✻✻✺✵✶✮✹✾ ✷✺ ✷✭✴✷ ✴✾✸✹✻✼❄
✷✭✸ ✻✺✰✹✷✼✽✯ ✱✺✱✰s✴✷✮✺✹ ✭✴✯
✶✸✻s✮✹✸✶ ✯s✮✾✭✷s✼ ✯✮✹✻✸✷✭✸ s✴✯✷
✻✸✹✯✰✯❄✮✹ ❅❇❉❇❄❊✵✺♠ ❉❋❄❉●❍ ✷✺
✴✹ ✸✯✷✮♠✴✷✸✶ ❉❋❄❇■❍ ✴✯ ✺❊ ❏✰s✼
❉❄❅❇❉❑✿
✬✭✸ ✻✺✰✹✷✼✽✯ ✱✺✱✰s✴✷✮✺✹ ✴✯
✺❊✷✭✸ ❅❇❇❇✻✸✹✯✰✯ ✲✴✯ ❉❋❄❑❍❉✿
▲▼✹s✼ ✷✭✸ ✺✹✻✸◆✱✸✵◆✶✸✻✴✶✸
✵✸✯✰s✷✯ ✵✸r✸✻✷ ✴✹ ✴✻✷✰✴s ✴✷◆
✷✸♠✱✷ ✷✺ ✻✺✰✹✷ ✸t✸✵✼ ✵✸✯✮✶✸✹✷✿
✬✭✸ P✾✰✵✸✯ ✮✹ ✴ss✺✷✭✸✵ ✼✸✴✵✯
✴✵✸ ✸✯✷✮♠✴✷✸✯✿◗
✬✭✸ ✺✷✭✸✵ ✺❊P✻✮✴s✯✺✰✵✻✸ ✺❊
✱✺✱✰s✴✷✮✺✹ ✸✯✷✮♠✴✷✸✯ ✮✯ ✷✭✸
❲✺✱✰s✴✷✮✺✹ ❳✸✯✸✴✵✻✭ ❁✸✹✷✸✵
✴✷ ❲✺✵✷s✴✹✶ ❀✷✴✷✸ ❯✹✮t✸✵✯✮✷✼❄
✴✹✶ ✮✷✯ ✹✰♠❨✸✵✯ ✴✵✸ ❩✰✮✷✸
❊✸✵✸✹✻✸✯ ✮✹ ✸✯✷✮♠✴✷✸✯ ❊✺✵ ✻✮✷✼
✱✺✱✰s✴✷✮✺✹✯ ✷✺ ✶✮❊❊✸✵✸✹✻✸✯ ✮✹
♠✸✷✭✺✶✺s✺✾✼ ➋ ♠✺✯✷ ✹✺✷✴◆
❨s✼❄✷✭✴✷ ✷✭✸ ❁✸✹✯✰✯ ❂✰✵✸✴✰
✮✹✻s✰✶✸✯ ❨✮✵✷✭✯ ✴✹✶ ✶✸✴✷✭✯ ✮✹
✮✷✯ ✼✸✴✵s✼ ✸✯✷✮♠✴✷✸✯ ❊✺✵ ✻✮✷✮✸✯❄
✲✭✮s✸ ❲✺✵✷s✴✹✶❀✷✴✷✸ ✶✺✸✯ ✹✺✷✿
❪✺✲✸t✸✵❄❨✺✷✭ ✴✾✸✹✻✮✸✯
✶✮❊❊✸✵✸✹✷ ❊✵✺♠✷✭✸ ❁✸✹✯✰✯
✮✹✻s✰✶✸❨✮✵✷✭✯ ✴✹✶ ✶✸✴✷✭✯
❂✰✵✸✴✰✽✯✿
✮✹ ✷✭✸✮✵ ✻✺✰✹✷✼ ✱✺✱✰s✴✷✮✺✹
❲✺✵✷s✴✹✶ ❀✷✴✷✸✽✯ ✶✸♠✺✾◆
✸✯✷✮♠✴✷✸✯✿
✵✴✱✭✸✵✯ ✸✯✷✮♠✴✷✸ ❂✴❬✸✵
❃✻✻✺✵✶✮✹✾ ✷✺ ✷✭✸ ▼✵✸✾✺✹
❁✺✰✹✷✼✽✯ ✱✺✱✰s✴✷✮✺✹ ✴✯ ✺❊ ❏✰s✼ ❪✸✴s✷✭❃✰✷✭✺✵✮✷✼❄❨✸✷✲✸✸✹
❉❄❅❇❉❑❄✴✷ ❉❋❄❑■❇ ➋ ✴s♠✺✯✷
❅❇❉❇ ✴✹✶ ❅❇❉❋ ✷✭✸✵✸ ✲✸✵✸
❑❇❇ ♠✺✵✸❄✴ ✶✮❊❊✸✵✸✹✻✸ ✺❊ ❍✿❅
❉❄❍●■ ✶✸✴✷✭✯ ✮✹ ❂✴❬✸✵ ❁✺✰✹✷✼❄
✱✸✵✻✸✹✷✿
✴✹✶ ❉❄❉■❉❨✮✵✷✭✯✿✬✭✴✷✽✯ ✴✹✸✷
✬✭✸ ✷✲✺ ✯✺✰✵✻✸✯ ✴s✯✺ ✶✮❊❊✸✵❄ ✶✸✻s✮✹✸✺❊ ❅❭❍✿
✴s❨✸✮✷ ✹✺✷ ✴✯ ♠✰✻✭❄✮✹ ✷✭✸✮✵
❲✺✱✰s✴✷✮✺✹ ✷✵✸✹✶✯ ✴✯✮✶✸❄✺✹✸
✸✯✷✮♠✴✷✸✯ ❊✺✵ ❂✴❬✸✵ ❁✮✷✼✽✯
❊✴✻✷✺✵ ✷✭✴✷ ✭✴✯ ❨✸✼✺✹✶ ✴✹✼
✱✺✱✰s✴✷✮✺✹✿❲✺✵✷s✴✹✶ ❀✷✴✷✸
✶✺✰❨✷ ❨✺✺✯✷✸✶ ✷✭✸✻✺✰✹✷✼✽✯
✱✸✾✯ ✷✭✸ ✹✰♠❨✸✵ ✴✷ ♣❄❭♣❇❄
t✺✷✸✵ ✵✺ss✯ ✮✯ ✷✭✸❫♠✺✷✺✵ t✺✷✸✵❴
✲✭✮s✸ ✷✭✸ ❁✸✹✯✰✯ ❂✰✵✸✴✰
s✴✲ ✷✭✴✷ ✷✺✺❬ ✸❊❊✸✻✷ ❏✴✹✿❉❄
✸✯✷✮♠✴✷✸✯ ♣❄❑❭●✿
❅❇❉❋✿
▼❊P✻✮✴s✯ ❊✵✺♠✷✭✸✷✲✺
✬✭✴✷ s✴✲ ✵✸❩✰✮✵✸✯ ✷✭✸ ✯✷✴✷✸
✯✺✰✵✻✸✯ ✭✴t✸ ✴✷✷✵✮❨✰✷✸✶ ✶✮❊◆
✷✺ ♠✴✮s ✴ ✹✺✷✮✻✸ ✷✺ ✱✸✺✱s✸ ✲✭✺
✴✵✸ ✸s✮✾✮❨s✸✷✺ t✺✷✸❄❨✰✷ ✲✭✺
✴✵✸✹✽✷ ✵✸✾✮✯✷✸✵✸✶❄✴❊✷✸✵ ✷✭✸✼
t✮✯✮✷ ✴ ✈❵❜ ✷✺ ✴✱✱s✼ ❊✺✵ ✺✵
✵✸✹✸✲✷✭✸✮✵ ✶✵✮t✸✵✽✯ s✮✻✸✹✯✸✿
❲✸✺✱s✸ ✲✭✺ ✶✺✹✽✷ ✵✸✯✱✺✹✶
✲✮✷✭✮✹ ❅❉ ✶✴✼✯ ✴✵✸ ✴✰✷✺♠✴✷✮◆
✻✴ss✼ ✵✸✾✮✯✷✸✵✸✶ ✴✯ ✹✺✹◆✴❊Ps✮✴✷◆
✸✶t✺✷✸✵✯✿
✬✭✸ s✴✲ ✭✴✶ ✮✷✯ ✮✹✷✸✹✶✸✶
✸❊❊✸✻✷✿
❝✹ ✮✷✯ P✵✯✷ ✼✸✴✵❄✷✭✸ s✴✲
✵✸✯✰s✷✸✶ ✮✹ ❅❭●❄❇❇❇ ▼✵✸✾✺◆
✹✮✴✹✯ ❨✸✮✹✾ ✵✸✾✮✯✷✸✵✸✶ ✷✺ t✺✷✸❄
✴✻✻✺✵✶✮✹✾ ✷✺ ✷✭✸ ▼✵✸✾✺✹ ❞s✸✻◆
✷✮✺✹✯ ✈✮t✮✯✮✺✹✿
✬✭✸ t✴✯✷ ♠✴❡✺✵✮✷✼ ✺❊ ✷✭✺✯✸
➋ ❅❍❭❄❇❇❇❄✺✵ ✴s♠✺✯✷ ❭❭ ✱✸✵◆
✻✸✹✷ ➋ ✶✮✶ ✹✺✷ ✻✭✺✺✯✸ ✴ ✱✺s✮✷✮◆
✻✴s✱✴✵✷✼ ✴✹✶ ✲✸✵✸ ✴✯ ✴✵✸✯✰s✷
✵✸✾✮✯✷✸✵✸✶ ✴✯ ✹✺✹◆✴❊Ps✮✴✷✸✶✿
✈✰✵✮✹✾ ❅❇❉❋ ❂✴❬✸✵ ❁✺✰✹✷✼
✴✶✶✸✶ ❉❄❇♣❋ t✺✷✸✵✯ ✴✯ ✴ ✵✸✯✰s✷
✺❊✷✭✸ s✴✲ ➋♣❭❍ ✺❊ ✷✭✸♠
✴✰✷✺♠✴✷✮✻✴ss✼ ✵✸✾✮✯✷✸✵✸✶ ✴✯
✹✺✹◆✴❊Ps✮✴✷✸✶✿
❢❣❤✐❥❤❦
❈✘✙✚✛✙✜✢✣ ✤✦✘✧ ★❛✩✢ ✪✫
❝✹ ✴✶✶✮✷✮✺✹ ✷✺ ✱✰❨s✮✻
✱✸✵❊✺✵♠✴✹✻✸✯❄ ❳✈✬ ✱✵✺✶✰✻✸✯
✻✺♠♠✰✹✮✷✼◆❨✴✯✸✶ ✱✵✺✾✵✴♠✯
✷✭✴✷ ❊✺✻✰✯ ✺✹ ✴✵✷✯◆✮✹◆✸✶✰✻✴◆
✷✮✺✹✿
❧✮✷✭ ✷✭✸ ✯✸✹✮✺✵ ✻✮✷✮♥✸✹✯
✴✷ ❵✸✴✶✺✲❨✵✺✺❬❄ ❲✸✵✵✼ ✴✹✶
❏✺✭✴✹✯✸✹ P✵✯✷ s✸✴✶ ✸t✸✵✼✺✹✸
✮✹ ✴ ✲✴✵♠ ✰✱ ❊✵✺♠ ✭✸✴✶ ✷✺
✷✺✸✿✬✭✸✼ ♠✺t✸✶ ✷✭✸✮✵ ✭✸✴✶
❊✵✺♠ ✯✮✶✸ ✷✺ ✯✮✶✸❄✯✭✵✰✾✾✸✶
✯✭✺✰s✶✸✵✯❄✷✲✮✯✷✸✶ ✷✭✸✮✵ ✷✺✵✯✺❄
♠✺t✸✶ ✴✵♠✯ ✰✱ ✴✹✶ ✶✺✲✹
✮✹ ✴ ✱✴✮✹✷✮✹✾ ♠✺✷✮✺✹ ✴✹✶
✷✴✱✱✸✶ ✷✺✸✯✿
✬✭✸✹ ✻✴♠✸ ✷✭✸ ✱✴✵✷✮✻✮✱✴◆
✷✮✺✹✿
✬✭✸ ✶✴✹✻✸✵✯ ✷✰✵✹✸✶ ✰✱
✷✭✸ ♠✰✯✮✻ ✴✹✶ ✷✺✺❬ ✵✸✯✮✶✸✹✷✯
✷✭✵✺✰✾✭ ✴ ✶✴✹✻✸ ✵✺✰✷✮✹✸ ➋
✴ss ❊✵✺♠ ✷✭✸ ✯✸✻✰✵✮✷✼ ✺❊ ✷✭✸✮✵
✻✭✴✮✵ ✺✵ ✲✭✸✸s✻✭✴✮✵✿
q✺✵ ✷✭✸ ✯✸✻✺✹✶ ✯✺✹✾❄ ❲✸✵✵✼
✸✹✻✺✰✵✴✾✸✶ ✸t✸✵✼✺✹✸ ✷✺ ✯✮♠◆
✱s✼ ♠✺t✸ ✷✺ ✷✭✸ ♠✰✯✮✻✿
❫❧✭✴✷✸t✸✵ ❊✸✸s✯ ✾✺✺✶❄❴✯✭✸
✯✴✮✶✿
❧✭✸✹ ✷✭✴✷ ✯✺✹✾ ✸✹✶✸✶❄
❏✺✭✴✹✯✸✹ ✾✵✮✹✹✸✶ ✴✷ ✭✸✵
✴✰✶✮✸✹✻✸✿
❫❝ s✺t✸ ✼✺✰✵ ✮♠✱✵✺t✮✯✴✷✮✺✹❄❴
✯✭✸ ✯✴✮✶✿
❃✷ ✷✭✴✷❄ ❵✴✼❨✸ss✸ ❂✴✮✵✶
✾✴t✸ ✺✰✷ ✴ s✴✰✾✭✿
❫❵✼ ✻✮✵✻s✸✯ ✭✴t✸ ✯❩✰✴✵✸
✻✺✵✹✸✵✯ ❨✰✷ ✲✭✺✽✯ ✲✴✷✻✭✮✹✾✉❴
✯✭✸ ✯✴✮✶❄✯✭✴✵✮✹✾ ✴ ✯♠✮s✸
✲✮✷✭ ✭✸✵ ✹✸✮✾✭❨✺✵ ❵✴✵✼
❂✴✯✻✭✸✿
✬✭✸ ✱✺✮✹✷❄ ❲✸✵✵✼ ✵✸♠✮✹✶✸✶
✷✭✸♠❄ ✲✴✯ ✯✮♠✱s✼ ✷✺ ♠✺t✸✿
❫❝✷✽✯ ❬✮✹✶ ✺❊ ❊✰✹ ✷✺ ❡✰✯✷
♠✺t✸ ✼✺✰✵ ❨✺✶✼ ✲✮✷✭ ✷✭✸
♠✰✯✮✻❄✵✮✾✭✷✉❴✯✭✸ ✯✴✮✶✿
✇✸①✷ ✻✴♠✸ ✷✭✸ ✹✴♠✸ ✾✴♠✸✿
✬✺ ♠✸✸✷ ✸t✸✵✼✺✹✸❄ ❲✸✵✵✼
✴✯❬✸✶ ✸✴✻✭ ✱✸✵✯✺✹ ✷✺ ✻✵✸✴✷✸ ✴
♠✺t✸ ✷✺ ✻✺✺✵✶✮✹✴✷✸ ✲✮✷✭ ✷✭✸
✯✼ss✴❨s✸✯ ✮✹ ✭✮✯ ✺✵ ✭✸✵ ✹✴♠✸✿
✬✭✸✯✸ ✵✴✹✾✸✶ ❊✵✺♠ ✯✮♠✱s✸
➋ ✴ ✹✺✶ ❊✺✵ ❫q✵✸✶❴ ➋ ✷✺ ✴ ❨✮✷
♠✺✵✸ ✸✹✸✵✾✸✷✮✻✿
❫❝✽t✸ ✴s✲✴✼✯ ✼✸✴✵✹✸✶ ❊✺✵
✴✱✱s✴✰✯✸❄✯✺ ❡✰✯✷ ✷✭✵✸✸ ✻s✴✱✯❄❴
❂✴✮✵✶ ✯✴✮✶❄✻s✴✱✱✮✹✾ ✷✺ ✱✰✹✻◆
✷✰✴✷✸ ✷✭✵✸✸ ✯✼ss✴❨s✸✯✿
✬✺ ✸✹✶ ✷✭✸✮✵ ✷✮♠✸ ✴✷
❵✸✴✶✺✲❨✵✺✺❬❄ ❏✺✭✴✹✯✸✹ ✷✺s✶
✷✭✸ ✵✸✯✮✶✸✹✷✯ ✷✭✴✷ ✶✴✹✻✸✯
✷✸ss ✯✷✺✵✮✸✯✿ ❀✭✸ ✷✭✸✹ ✶✸♠✺✹◆
✯✷✵✴✷✸✶ ✴ ❊✸✲ ✵✺✰✷✮✹✸✯ ✴✹✶
✯✭✴✵✸✶ ✷✭✸ ✯✷✺✵✮✸✯ ❨✸✭✮✹✶ ✷✭✸
♠✺t✸♠✸✹✷✯✿
✬✭✸✹ ✮✷ ✲✴✯ ✱✴✵✷✮✻✮✱✴✷✮✺✹
✷✮♠✸ ✴✾✴✮✹✿❧✭✸✹ ✴✯❬✸✶ ❊✺✵ ✴
✯✷✺✵✼❄ ✇✺✵♠✴ ❂✴✵✹✸✷✷ ✯✭✴✵✸✶
✴ ✷✴s✸ ✷✭✴✷ ✯✺✺✹ ✭✴✶ ✸t✸✵✼✺✹✸
✮✹ s✴✰✾✭✷✸✵✿
❀✭✸✽✶ ❨✸✸✹ ✶✵✮t✮✹✾ ✴ ✻✴✵
❊✰ss ✺❊ ✻✭✮s✶✵✸✹ ✲✭✸✹ ✭✸✵
✶✴✰✾✭✷✸✵ ❊✸s✷ ✯✮✻❬✿ ❀✭✸ ✱✰ss✸✶
✺t✸✵❄ ✭✸✵ ✶✴✰✾✭✷✸✵ ✷✭✵✸✲
✰✱❄ ✴✹✶ ✷✭✸✹ ✯✭✸ ✶✮✯✻✺t✸✵✸✶
✯✭✸✽✶ s✺✯✷ ✭✸✵ ❬✸✼✯ ✴❊✷✸✵ ✸①✮✷◆
✮✹✾ ✷✭✸ ✻✴✵✿
❀✺ ✯✭✸ ✯✷✴✵✷✸✶ ✶✮✾✾✮✹✾ ✮✹
✷✭✸ ✵✺✴✶✯✮✶✸ ♠✰✶ ✴✹✶ ✯✺✺✹
✲✴✯ ❡✺✮✹✸✶ ✮✹ ✷✭✸ ♠✸✯✯✼
✯✸✴✵✻✭ ❨✼ ✴ ✯✷✴✷✸ ✷✵✺✺✱✸✵✿
✬✭✸✹ ✯✭✸ ✶✮✯✻✺t✸✵✸✶ ✷✭✸
❬✸✼✯ ✭✴✶ ❨✸✸✹ ✮✹ ✭✸✵ ✱✺✻❬✸✷
✷✭✸ ✸✹✷✮✵✸ ✷✮♠✸✿
❀✭✸ ❩✰✮✻❬s✼ ✷✺✯✯✸✶ ✷✭✸♠ ✮✹
✷✭✸ ♠✰✶ ✴✹✶ ✷✭✸ ✷✵✺✺✱✸✵ ✯✺✺✹
✯✷✺✺✶ ✰✱ ✲✮✷✭ ✷✭✸ ✱✵✮♥✸✶ ❬✸✼✯
✮✹ ✭✮✯ ✭✴✹✶✿
q✰ss ✺❊ ✯♠✮s✸✯❄ ❲✸✵✵✼ ✴✹✶
❏✺✭✴✹✯✸✹ ✻✵✸✴✷✸✶ ✷✭✸ ✯✷✺✵✼
✷✭✵✺✰✾✭ ♠✺t✸♠✸✹✷✿
❫❵✺t✸♠✸✹✷ ✭✸s✱✯ ✼✺✰ ✹✺✷
❊✺✵✾✸✷✿ ❝✽ss ✵✸♠✸♠❨✸✵ ✷✭✮✯
✯✷✺✵✼ ✴s✲✴✼✯❄❴ ❲✸✵✵✼ ✯✴✮✶✿
❂✸❊✺✵✸ s✸✴t✮✹✾❄✷✭✸ ✶✴✹✻✸✵✯
✸✹✻✺✰✵✴✾✸✶ ✷✭✸ ✵✸✯✮✶✸✹✷✯ ✷✺
❬✸✸✱ ♠✺t✮✹✾✿
❫❧✸ ✸✹✻✺✰✵✴✾✸ ✼✺✰ ✷✺ ✶✺
✸t✸✵✼✷✭✮✹✾ ✲✸ ✶✮✶ ✷✺✶✴✼❄
✸t✸✵✼ ✶✴✼❄❴ ❲✸✵✵✼ ✯✴✮✶✿❫❳✸◆
♠✸♠❨✸✵❄ ♠✺t✸♠✸✹✷ ✮✯ ❊✰✹✿ ❝
✯✴✲ ✯♠✮s✸✯ ✺✹ ❊✴✻✸✯❄ ❝ ✯✴✲ ❡✺✼❄
❝ ✯✴✲ ✶✮✯✻✺t✸✵✼✿❴
②❖③❤✖✗
❈✘✙✚✛✙✜✢✣✤✦✘✧ ★❛✩✢ ✪✫
④✴❬✸t✮✸✲❄✱✺✱✰s✴✷✮✺✹ ❅❄●❇❇❄
✮✯ ♣■ ♠✮s✸✯ ✸✴✯✷ ✺❊ ⑤s✴♠✴✷✭
q✴ss✯✿
④✺✭✹✸✵ ✯✴✮✶ ✭✸ ✭✴✶❨✸✸✹
✷✴s❬✮✹✾ ✲✮✷✭ ④✴❬✸t✮✸✲✬✺✲✹
❵✴✹✴✾✸✵ ❳✺❨✸✵✷✴❜✴✹✶✸✵✲✴ss
✱✵✮✺✵ ✷✺ ❨✸✾✮✹✹✮✹✾ ✷✭✸ ❡✺❨❄
✲✭✮✻✭ ✭✸ ✲✴✯ ✯✻✭✸✶✰s✸✶✷✺
✯✷✴✵✷ ✺✹ ▼✻✷✿❉✿
❪✸✯✴✮✶✷✭✸ ✴✷✷✴✻❬✯ ✴✾✴✮✹✯✷
✭✮♠ ✲✸✵✸ ♠✴✮✹s✼ ❨✴✯✸✶ ✺✹
✴ ✱✸✹✶✮✹✾ ✻✮t✮s s✴✲✯✰✮✷ Ps✸✶
✴✾✴✮✹✯✷ ✭✮♠ ✴✹✶ ❂✴❬✸✵ ❁✮✷✼
❨✼ ❊✺✵♠✸✵ ❂✴❬✸✵ ❁✮✷✼ ❡✺✰✵✹✴s◆
✮✯✷ ❂✵✮✴✹❃✶✶✮✯✺✹✿
✬✭✸ s✴✲✯✰✮✷ ✲✴✯ ✯✻✭✸✶✰s✸✶
✷✺ ✭✴t✸ ✾✺✹✸✷✺ ✷✵✮✴s ✮✹❃✱✵✮s❄
❨✰✷ ✭✴✯ ❨✸✸✹ ✱✺✯✷✱✺✹✸✶ ✴✲✴✮✷◆
✮✹✾ ✴ ✶✸✻✮✯✮✺✹ ✺✹ ✴✹ ✴✱✱✸✴s
Ps✸✶❨✼ ④✺✭✹✸✵✿❪✸ ✮✯ ✯✸✸❬◆
✮✹✾ ✷✭✸ ✺t✸✵✷✰✵✹ ✺❊ ✴✈✮✯✷✵✮✻✷
❁✺✰✵✷ ✵✰s✮✹✾ ✮✹ ✲✭✮✻✭ ✷✭✸
❡✰✶✾✸ ❊✺✰✹✶ ✷✭✴✷ ✭✸ ✲✴✯ ✹✺✷
✸✹✷✮✷s✸✶ ✷✺ ❩✰✴s✮P✸✶ ✮♠♠✰✹✮✷✼
✮✹ ✭✮✯ ✵✺s✸ ✴✯ ✱✺s✮✻✸ ✻✭✮✸❊✿❃
✷✭✵✸✸◆❡✰✶✾✸ ✱✴✹✸s ❊✵✺♠ ✷✭✸
♣✷✭ ❁✮✵✻✰✮✷ ❁✺✰✵✷ ✺❊❃✱✱✸✴s✯
✻✺✹✯✮✶✸✵✸✶✷✭✸ ♠✴✷✷✸✵ ✮✹ ❏✰s✼✿
④✺✭✹✸✵❄■❍❄✻s✴✮♠✯ ✷✭✸ ✯✺✻✮✴s
♠✸✶✮✴ ✴✷✷✴✻❬✯ ❊✵✺♠ ④✴❬✸t✮✸✲
✵✸✯✮✶✸✹✷✯ ✭✴t✸✱✵✸✯✸✹✷✸✶✺✹s✼
❃✶✶✮✯✺✹✽✯ ✯✮✶✸ ✺❊ ✷✭✸ s✴✲✯✰✮✷
✮✹ ✲✭✮✻✭❃✶✶✮✯✺✹ ✻✺✹✷✸✹✶✯
✷✭✴✷ ④✺✭✹✸✵ ✴✹✶ ✭✮✯ ✯✷✴❊❊ ✵✸◆
✷✴s✮✴✷✸✶ ✴✾✴✮✹✯✷ ✴✹✶ ✭✴✵✴✯✯✸✶
✭✮♠ ❊✺✵ ✯✮① ✼✸✴✵✯ ❨✸✻✴✰✯✸ ✺❊
✴✹ ✸✶✮✷✺✵✮✴s ✭✸ ✲✵✺✷✸ ✮✹ ❅❇❇❭
✻✵✮✷✮✻✮♥✮✹✾ ✷✭✸ ❂✴❬✸✵ ❁✮✷✼
❲✺s✮✻✸✿❝✷ ✲✴✯ ✲✵✮✷✷✸✹ ✲✭✮s✸
❃✶✶✮✯✺✹ ✲✴✯ ✸♠✱s✺✼✸✶❨✼
✬✭✸ ❳✸✻✺✵✶◆❁✺✰✵✮✸✵❄✴ ❊✺✵♠✸✵
✲✸✸❬s✼ ✹✸✲✯✱✴✱✸✵ ✮✹ ❂✴❬✸✵
❁✮✷✼✿
✬✭✸ ④✴❬✸t✮✸✲ ✾✵✺✰✱
✴✾✴✮✹✯✷ ④✺✭✹✸✵ ✴s✯✺ ✭✴✯ ♠✴✮✹◆
✷✴✮✹✸✶✷✭✴✷ ④✺✭✹✸✵ ✶✮✶ ✹✺✷
✭✴t✸ ✴ ✾✺✺✶ ✲✺✵❬✮✹✾ ✵✸s✴✷✮✺✹◆
✯✭✮✱ ✲✮✷✭ ✺✷✭✸✵ ✴✾✸✹✻✮✸✯ ✲✭✮s✸
✸♠✱s✺✼✸✶❨✼ ❂✴❬✸✵ ❁✮✷✼✿
④✺✭✹✸✵ ✯✴✮✶✱✸✵✯✺✹✴s✮✷✼
✻✺✹r✮✻✷✯❄✲✭✸✹ ✷✭✸✼ ✶✮✶ ✸①✮✯✷❄
✹✸t✸✵ ✴❊❊✸✻✷✸✶ ✷✭✸❡✺❨ ✺❊ ✯✸✵t◆
✮✹✾ ✷✭✸ ✻✺♠♠✰✹✮✷✼✿
❫❧✭✸✹ ✲✸ ✭✴✶ ✴✹ ✮✹✻✮✶✸✹✷❄
✲✸ ✭✴✶✷✺ ✲✺✵❬ ✷✺✾✸✷✭✸✵❄❴✭✸
✯✴✮✶✿❫❧✸ ✲✺✵❬✸✶✯✮✶✸ ❨✼ ✯✮✶✸
✴✹✶✹✸t✸✵ ✭✴✶ ✴✹✼ ✮✯✯✰✸✯✿❴
④✺✭✹✸✵ ✯✴✮✶ ✭✸ ✴✻✻✸✱✷✸✶
❜✴✹✶✸✵✲✴ss✽✯ ❡✺❨ ✺❊❊✸✵ ❨✸✻✴✰✯✸
✭✸ ✭✴✶ ❊✸s✷ ✻✴ss✸✶ ❨✼ ⑥✺✶✷✺
✭✸s✱ ✷✭✸✷✺✲✹ ✺❊ ④✴❬✸t✮✸✲
✵✸❨✰✮s✶ ✮✷✯ ✱✺s✮✻✸ ✶✸✱✴✵✷♠✸✹✷❄
✲✭✮✻✭ ✭✴✯ ✭✴✶ ✷✭✵✸✸✱✺s✮✻✸
✻✭✮✸❊✯ ✯✮✹✻✸ q✸❨✵✰✴✵✼ ❅❇❉❭✿
❂✰✷ ✯✮✹✻✸ ✷✭✸ ✱✸✵✯✺✹✴s ✴✷◆
✷✴✻❬✯ ✴✾✴✮✹✯✷ ✭✮♠ ❨✸✾✴✹❄✭✸
✹✺ s✺✹✾✸✵ ❨✸s✮✸t✸✯ ✮✷ ✲✺✰s✶❨✸
✮✹ ✭✮✯ ❨✸✯✷ ✮✹✷✸✵✸✯✷ ✺✵ ✮✹ ✷✭✸
❨✸✯✷ ✮✹✷✸✵✸✯✷ ✺❊ ✭✮✯ ❊✴♠✮s✼ ✷✺
✷✴❬✸ ✷✭✸ ❡✺❨✿
❫❝ ✲✴✯ ✴✷ ✴✱✺✮✹✷ ✲✭✸✵✸ ❝
✲✴✯ ❡✰✯✷ ✶✺✹✸ ✲✮✷✭ ✱✺s✮✷✮✻✯
✴✹✶✷✭✴✷ ❬✮✹✶✺❊ ✹✺✹✯✸✹✯✸❄❴
④✺✭✹✸✵ ✯✴✮✶✿
❪✸✯✴✮✶ ✭✸ ✭✴✶❨✸✾✰✹ s✺✯✮✹✾
✯s✸✸✱ ✺t✸✵ ✷✭✸✱✸✵✯✺✹✴s ✴✷◆
✷✴✻❬✯ ❨✸✮✹✾ ♠✴✶✸ ✺✹ ✭✮♠ ✴✹✶
❊✸s✷ ♠✰✻✭ ✺❊ ✷✭✸ ✯✴♠✸ ✶✮✯✷✵✸✯✯
✷✭✴✷ ✭✴✶ s✸✶ ✰✱ ✷✺ ✭✮✯ ❵✴✼
✵✸✷✮✵✸♠✸✹✷ ❊✵✺♠ ✭✮✯ ✱✺✯✮✷✮✺✹
✲✮✷✭ ❂✴❬✸✵ ❁✮✷✼ ✲✭✸✵✸ ✭✸
✯✸✵t✸✶ ✴✯ ✱✺s✮✻✸ ✻✭✮✸❊ ❊✺✵ ❉❅
✼✸✴✵✯✿
❫❵✼ ✮✹✷✸✹✷ ✲✴✯❄❝ ❊✸s✷ s✮❬✸
⑥✺✶ ✲✴✯ s✸✴✶✮✹✾ ♠✸ ✶✺✲✹
✷✭✸✵✸ ✷✺ ✭✸s✱ ✷✭✸✻✺♠♠✰✹✮✷✼❄❴
✭✸✯✴✮✶✿❫❝ ✭✺✱✸ ✹✺✷✭✮✹✾ ❨✰✷
✷✭✸ ❨✸✯✷ ❊✺✵ ✷✭✴✷ ✻✺♠♠✰✹✮✷✼❄
❨✰✷ ✮✷ ✲✴✯✹✽✷ ✲✺✵✷✭ ✮✷ ✷✺ ♠✸✿❴
✬✭✸✵✸ ✮✯ ❡✰✯✷ ✺✹✸ ✺❊P✻✸✵ s✸❊✷
✮✹ ✷✭✸ ✶✸✱✴✵✷♠✸✹✷❄④✺✭✹✸✵
✯✴✮✶✿✬✭✸✻✮✷✼✽✯ ❨✰✶✾✸✷ ✮✹◆
✻s✰✶✸✯ ❊✰✹✶✮✹✾ ❊✺✵ ❊✺✰✵ ✺❊P✻✸✵✯
✴✹✶ ✴ ✱✺s✮✻✸ ✻✭✮✸❊✿
④✺✭✹✸✵ ✯✴✮✶ ✭✸ ✭✴✯ ✴✶t✮✯✸✶
✷✭✸ ✷✺✲✹ ♠✴✹✴✾✸✵ ✷✺ ✻✺✹◆
✷✵✴✻✷ ✲✮✷✭ ✷✭✸ ④✴❬✸ ❁✺✰✹✷✼
❀✭✸✵✮❊❊✽✯ ✈✸✱✴✵✷♠✸✹✷ ❊✺✵ ✷✭✸
✮♠♠✸✶✮✴✷✸ ❊✰✷✰✵✸✿❪✸ ✴s✯✺ ✭✴✯
✵✸✻✺♠♠✸✹✶✸✶✷✭✴✷❜✴✹✶✸✵◆
✲✴ss ✾✴✷✭✸✵ ✻✺♠♠✰✹✮✷✼ ✯✷✴❬✸◆
✭✺s✶✸✵✯ ✷✺ ✶✸✻✮✶✸ ✲✭✸✷✭✸✵
④✴❬✸t✮✸✲ ✯✭✺✰s✶✵✸✷✴✮✹ ✮✷✯
✺✲✹ ✱✺s✮✻✸ ❊✺✵✻✸✿
❫❝❊ ✷✭✸✯✸ ✯✷✴❬✸✭✺s✶✸✵✯ ✻✴✹
✶✸✷✸✵♠✮✹✸✷✭✴✷❄✾✸✷ ✻✺♠♠✰◆
✹✮✷✼ ❨✰✼◆✮✹ ✴✹✶ ✱✺✷✸✹✷✮✴ss✼
✯✸s✸✻✷ ✼✺✰✵ ✻✭✮✸❊ ✺❊ ✷✭✸ ❊✰✷✰✵✸❄
✮✷ ✲✮ss❨✸✷✭✸ ✻✺♠♠✰✹✮✷✼ P✾✭✷◆
✮✹✾ ✷✭✮✯ ✾✵✺✰✱ ✴✯ ✺✱✱✺✯✸✶ ✷✺
❡✰✯✷ ✼✺✰ ✴✹✶ ✷✭✸ ✴✱✱s✮✻✴✹✷❄❴
④✺✭✹✸✵ ✲✵✺✷✸ ✮✹ ✭✮✯ s✸✷✷✸✵ ✷✺
✷✭✸ ✷✺✲✹ ♠✴✹✴✾✸✵ ✮✹ ✲✭✮✻✭ ✭✸
✷✰✵✹✸✶ ✶✺✲✹ ✷✭✸❡✺❨ ✺❊❊✸✵✿
④✺✭✹✸✵ ✭✴✯ ✵✸✷✰✵✹✸✶✷✺
✻✺✹✯✷✵✰✻✷✮✺✹ ✲✺✵❬❄✲✭✮✻✭ ✭✸
✭✴✶❨✸✸✹ ✮✹t✺st✸✶ ✮✹ ✶✰✵✮✹✾
✷✭✸ ✯✰♠♠✸✵✿❃ ✻✺♠♠✮✷♠✸✹✷
✷✺ ✷✭✴✷ ❡✺❨ ✴✹✶ ✴ ✱✵✸t✮✺✰✯s✼
✱s✴✹✹✸✶ ✭✰✹✷✮✹✾ ✷✵✮✱ ✲✮✷✭ ✭✮✯
✹✸✱✭✸✲ ✶✸s✴✼✸✶ ✭✮✯ ✯✷✴✵✷ ✴✷
④✴❬✸t✮✸✲❄✲✭✮✻✭ ✲✴✯ ✶✸✵✴✮s✸✶
✲✭✸✹ ✷✭✸ ✱✸✵✯✺✹✴s ✴✷✷✴✻❬✯
✴✾✴✮✹✯✷ ✭✮♠ ❨✸✾✴✹✿
❫❯s✷✮♠✴✷✸s✼❄✮✷ ✲✴✯✹✽✷ ✲✺✵✷✭
✮✷ ✷✺ ♠✸ ✷✺ ✱✰✷ ♠✼✯✸s❊ ✮✹ ✷✭✴✷
✱✺✯✮✷✮✺✹❄❴✭✸✯✴✮✶✿
④✺✭✹✸✵ ✲✵✺✷✸ ✮✹ ✭✮✯ s✸✷✷✸✵
✷✺❜✴✹✶✸✵✲✴ss⑦❫❧✭✴✷ ❝ ✶✮✶✹✽✷
✸✹t✮✯✮✺✹ ✮✹ ④✴❬✸t✮✸✲ ✲✴✯
✭✴t✮✹✾ ✷✺ ❨✴✷✷s✸ ✸t✮s ❊✺✵✻✸✯
✻✺✹✷✵✺ss✸✶❨✼ ✴ ✾✵✺✰✱ ✺❊ ♠✮✯◆
✾✰✮✶✸✶✻✮✷✮♥✸✹✯❄✲✭✺✯✸ ✭✴✷✸❊✰s❄
✺✹✸◆✯✮✶✸✶ ✴✱✱✵✺✴✻✭ ✭✴✯ s✸❊✷
✷✭✸ ✻✺♠♠✰✹✮✷✼ ✮✹ ✷✰✵♠✺✮s✿❴
Tuesday, Oct. 16
is the last day to
register to vote
in the Nov. 6
election.
➇ ♦✁✂✄✄ ✄♦☎✆ ✥✝✆ ✞♦✟✠ ✞✆ ✡♦☛ ☞ ✌✁✍✟✍✎✥✆✆ ✏✥☛➈ ✑ ✒✓
ÞÞß à áâãääå æ çèéå êë ìíîï æ ðïñíðòóíóòôô æ õö÷øùúéöäûèüöýþêÿ
❰ÏÐÑ ÒÓ ÔÏÕÒÖ×
ÒØ ÙÚÛÏ ÜÝ