Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, October 15, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MONDAY
➅➆➇➈➉ ➊➋➉➌➍ ➍➎➏➏➈➉ ➐➈➆➑ ➅➈➆➐➍ ➎➒➐➆➉➋➎➓ ➏➌➋➒➏➔➈➍ ➍➈➏➎➒→ ➋➒ ➊➎➌➣ ➍➈➈
↔➆➊➈ ↕➆
Baker’s Maya
Smith during
Saturday’s
win over
Ontario
❑▲▼◗❘❙❯ ❱❳❨▲▼ ❩❬❭❙❪❫ ❴❘❙❵▲ ❝❞❢❣ ✐ ❥❳❨▲▼❵❘❪❫❧▲▼❳♥qr❵❬s
$1.50
❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀➁ ➂➃❿➄
IN THIS EDITION:
e & Living Sports
⑥
✇①③④⑤ ⑥ ⑦①⑧
➙➛✛➜➝ ✯✛✮➞
⑨①⑩❶④❷
➔→➣↔↕➙ ➛➛➜➝➞➞ ➟➔➠➡➢
Utah Repertory Dance Theatre Visits Baker City Residents
Good Day Wish
To A Subscriber
➤↔➥➦➙➧ ➢➡↕➨➩➡➦➙↕
➢➡➫➨↕➙➡➢➡➩ ➙↔ ➭↔➙➡
❆ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✟✠ ✠✆✡ ☛✟
❍✂☞✆✝✠ ✌✍ ✄☞☎✍✂☞ ✎✟♦✏
P✟✑✂✝✝ ✟✒ ✓✆✔✂☞ ❡☎☛✡✳
✰
Local, 3A
Voter
total
sets a
record
✱
✓✆✔✂☞ ✕✄♦✟✟✝ ❤☎ ☛☞☎✄☛
✺✎ ☎✏✈☎☛✂ ☛♦✂ ✓✆✔✂☞
❡✟✌✏☛✡ ✍✌ ☎✏✂ ✄✟❈✖
❈✌✏☎☛✡ ☛✟ ✝✂✆☞✏ ✆✍✟✌☛
✝✟✄✆✝ ✑✟☞✔ ✆✏✠ ✍✌ ☎✖
✏✂ ✟✁✁✟☞☛✌✏☎☛☎✂ ☎✒ ✆
✁☞✟✁✟ ✂✠ ♣✗✘ ❈☎✝✝☎✟✏
✄✆✁☎☛✆✝ ✄✟✏ ☛☞✌✄☛☎✟✏
✍✟✏✠ ☎ ✆✁✁☞✟✈✂✠ ☎✏ ☛♦✂
◆✟✈✳ ✙ ✂✝✂✄☛☎✟✏✳
❇✚✛✜✢✛✣✤
ÝÞ ßàÞáâã ßàäâåÞ
ææçèéêëìêçíîïèðñëòîïçóôõèéö
Informational
meeting set on
B2H power line
proposal
❚♦✂ ✥☞✂✞✟✏ ❤✂✁✆☞☛✖
❈✂✏☛ ✟✒ ♠✏✂☞✞✡ ♦✆
✄♦✂✠✌✝✂✠ ✆ ✁✌✍✝☎✄
☎✏✒✟☞❈✆☛☎✟✏✆✝ ❈✂✂☛☎✏✞
✥✄☛✳ ❖✙ ☎✏ ✓✆✔✂☞ ❡☎☛✡
☞✂✞✆☞✠☎✏✞ ❛✠✆♦✟ P✟✑✂☞
❡✟❈✁✆✏✡② ✁☞✟✁✟ ✂✠
✓✟✆☞✠❈✆✏✖☛✟✖❍✂❈☎✏✞✖
✑✆✡ ✁✟✑✂☞ ☛☞✆✏ ❈☎ ✖
☎✟✏ ✝☎✏✂✳
❚♦✂ ✁☞✟✁✟ ✂✠ ☞✟✌☛✂
✒✟☞ ☛♦✂ ✝☎✏✂ ☞✌✏ ☛♦☞✟✌✞♦
✓✆✔✂☞ ❡✟✌✏☛✡✱ ✁✆ ☎✏✞
✆✍✟✌☛ ✆ ❈☎✝✂ ✑✂ ☛ ✟✒ ☛♦✂
✥☞✂✞✟✏❚☞✆☎✝ ❛✏☛✂☞✁☞✂☛☎✈✂
❡✂✏☛✂☞✳
❚♦✂ ❈✂✂☛☎✏✞ ☎ ✂☛
✒☞✟❈ ✺ ✁✳❈✳ ☛✟ ✘ ✁✳❈✳ ✆☛
☛♦✂ ✕✂✏☎✟☞ ❡✂✏☛✂☞✱ ✦✘❖✵
❡✂✠✆☞ ✕☛✳❚♦✂☞✂ ✑☎✝✝ ✆✝ ✟
✍✂ ✆ ❈✂✂☛☎✏✞ ✥✄☛✳ ❖✼
✒☞✟❈ ✺ ✁✳❈✳ ☛✟ ✘ ✁✳❈✳
✆☛ ☛♦✂ ✓✝✌✂ ✧✟✌✏☛✆☎✏
❡✟✏✒✂☞✂✏✄✂ ❡✂✏☛✂☞✱ ✗✵✗
❖✦☛♦ ✕☛✳ ☎✏ ✷✆ ★☞✆✏✠✂✳
◆✂☎☛♦✂☞ ❈✂✂☛☎✏✞ ☎
✆ ✁✌✍✝☎✄ ♦✂✆☞☎✏✞✱ ✆✏✠
✁✌✍✝☎✄ ☛✂ ☛☎❈✟✏✡ ✑☎✝✝
✏✟☛ ✍✂ ☛✆✔✂✏✳
❛✠✆♦✟ P✟✑✂☞ ✁☞✟✖
✁✟ ✂✠ ☛♦✂ ☛☞✆✏ ❈☎ ☎✟✏
✝☎✏✂ ✆✍✟✌☛ ✆ ✠✂✄✆✠✂
✆✞✟✳❚♦✂ ✓✷✧ ✆✁✁☞✟✈✂✠
✆ ✁☞✟✁✟ ✂✠ ☞✟✌☛✂ ✒✟☞
☛♦✂ ✝☎✏✂ ✝✆ ☛ ✡✂✆☞✳ ❛✠✆♦✟
P✟✑✂☞ ✆✝ ✟ ♦✆ ☛✟ ✞✆☎✏
✁✂☞❈☎ ☎✟✏ ☛♦☞✟✌✞♦ ☛♦✂
✥☞✂✞✟✏ ❤✂✁✆☞☛❈✂✏☛ ✟✒
♠✏✂☞✞✡✳
♠✝✂✄☛☞✟✏☎✄ ✄✟✁☎✂ ✟✒
❛✠✆♦✟ P✟✑✂☞② ❆✁✁✝☎✄✆✏☛
✒✟☞ ✕☎☛✂ ❡✂☞☛☎t✄✆☛✂ ✄✆✏
✍✂ ✠✟✑✏✝✟✆✠✂✠ ✒☞✟❈
♦☛☛✁ ✩✪✪✑✑✑✳✟☞✂✞✟✏✳
✞✟✈✪✂✏✂☞✞✡✪✒✆✄☎✝☎☛☎✂ ✖
✆✒✂☛✡✪✒✆✄☎✝☎☛☎✂ ✪P✆✞✂ ✪
✓✦❍✳✆ ✁✫ ✟☞ ✈☎✂✑✂✠
✆☛ ☛♦✂ ✓✆✔✂☞ ❡✟✌✏☛✡
✷☎✍☞✆☞✡✱ ✦✗✵✵ ✬✂ ✟☞☛ ✕☛✳
÷øù úûüý þ ùÿù ✥ ✁ û ✂ ✄✁ ÿÿ
❜ ù ø ✁☎ û ✆✁✥ ✁✂ ✝✞✟ ù ✆ ✠ û ✡✂ ☛
▲✲✳✵ ✶✸✲✹✹✺✻✼✽✾✿ ❀❁❂ ❃❄❅❂✿ ❇❈❀❉ ❊❂✿❄❋●
❍❏❑▼◆ ❖◗◆❯❲❳ ❨◆❩❬❳ ❨❑❭❪❯❫ ❑❫ ❫❯◆ ❨◆❑❏❴❫ ❵❑❴▼◆ ❲◗❝◆❫ ❑❨◗❴❪ ❢❣❬❯ ❤❑❏❣❨✐❴ ❥❭❲❲❣❴❪❫ ❑❴❵❦❯◗❲❑❫ ❧❑❴▼◗▼♠♥
♣◆❫❣❵◆❴❬❫ ❑❬ ❤◆❑❵◗❢q❏◗◗♠ r❨❑▼◆ ❢◆❏◆ ❬❏◆❑❬◆❵ ❬◗ ❑ ❝❣❫❣❬ ❩❏◗❲ ❬❯◆ ♣◆✉◆❏❬◗❏✐ ①❑❴▼◆❦❯◆❑❬❏◆ ◗❴ ②❏❣❵❑✐ ❑❫ ✉❑❏❬
◗❩ ❬❯◆ ▼◗❲✉❑❴✐③❫ ❝❣❫❣❬ ❬◗ ❖❑♠◆❏ ❥❣❬✐♥
ÝÞ ④⑤ áà Ý ⑥⑤⑦⑦ âã
⑧ éï ñòî ⑨ çíîï ⑩ ðñë ❶ îïçóô
÷øù ✈ ù ✂ ✞✂t ✄ û ✈ ù ✂ ☎ ùù ✈ ù t
øù ☎✁ ✞✂ ✍ ❜✡ ❷✆☎✡ ÿ ✞ ❸ ù ✆✆☛ ✞✂t ❹ ÿÿù
★ ûø ✞✂☎ ù ✂ ❺✡✁✥✟ ÿ ☛ ✞✆✆✞✂❞ ù t ✥ ø ✞✁✆☎ ✁✂
✞ ✥✁✆✥ ÿù ✞✂t ❜✆ û ✡❞ ø ùüù ✆☛ û ✂ ù ✥ ÿû ☎ ù ✆ û
øù ❡✆ û ✂ ý
❻✞✂☛ øû ✡❞ ø øù ☎ ù ✄ û ✄ û ✈ ù ✂
✄ ù ✆ ù øù ✆ ù û ☎ øû ✄✥✞☎ ù øù ✁✆ t✞✂✥ ù ✆
☎✟✁ ÿÿ ☎ ý
úû ù ❼✞✥ ÿ ☛ ý
➇❽ ù ❚✆ ù ✩✡☎ ❞ û ✁✂❞ û ✈ ûüù ✄✁ ø ❾❿➀
û t✞☛✍➈ ❸ ù ✆✆☛ ☎✞✁t ý
÷ø ✁☎ ü ✁☎✁ û ❻ ù ✞t û ✄❜✆ ûû ✟ ❸ ÿ ✞✥ ù ✁✂
✝✞✟ ù ✆ ✠✁ ☛ ✄✞☎ ☞✞✆ û ❡ ✞ û ✡✆ ❡ û ✆ øù
✦ ù ☞ ù ✆ û ✆☛ ➁✞✂✥ ù ÷øù ✞ ✆ ùý ÷øù ✥ û ✈✌
☞✞✂☛ ❞✞ üù ✞ ☞ ù ✆❡ û ✆✈✞✂✥ ù ÷ø ✡✆☎t✞☛
✂✁❞ ø ✞ ✝✞✟ ù ✆ ✧✁❞ ø ✤✥ øûûÿ ✍ ❜✆ û ✡❞ ø
û û ✄✂ ❜☛ ✠✆ û ☎☎✆ û ✞t☎ ✠✞✆✂ ù ❞✁ ù ❆✆
✠ ù ✂ ù ✆ ý
✪✂ ✣✆✁t✞☛✍ øù t✞✂✥ ù ✆☎ t✁ ü ✁t ù t
❡ û ✆✥ ù ☎ û ÿù ✞t ✄ û ✆✟☎ øû ☞☎ ✁✂ øù ✥ û ✈✌
✈✡✂✁ ☛ ý ÷øù ☎ ù ☎☎✁ û ✂ ✞ ❻ ù ✞t û ✄❜✆ ûû ✟
❡ û ✥✡☎ ù t û ✂ ✈ ûüù ✈ ù ✂ ❡ û ✆ ☎ ù ✂✁ û ✆☎ ý ❆
☞✆ û ❞✆✞✈ ✞ ✝✞✟ ù ✆ ✧✁❞ ø ✄✞☎ ❞ ù ✞✆ ù t
û ✄✞✆t ù ✞✥ ø ✁✂❞ ✞ øÿù ù ☎ øû ✄ û ❜✡✁ ÿ t
☎ ✆ ù ✂❞ ø ✞✂t ➂ ù ❼✁❜✁ ÿ ✁ ☛ ý ÷øù ø ✁✆t ✥ ÿ ✞☎☎
❙✔✔ ❱♦✕✖✗✘✴✙✚✛✔ ✜✢
Lohner
declines
Lakeview
chief job
➯➲ ➳➵➸➺➻ ➳➼➽➽➺➾➻
➚➚➪➶➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐➚➹❒❮❰✃❐➮➶ÏÐ➚➪Ñ
ÒÓÔÕÖÓ× ØÙÚÓÖ ÛÕÔÜ ÝÞßÕàÓ
ÛáÕÓâ ãÜä åÞáäÓÖæ çáÞ çÙè
▲✲✳✵ ✶✸✲✹✹✺✻✼✽✾✿ ❀❁❂ ❃➊❅❂✿ ❇❈❀❉ ❊❂✿➊❋●
ÔáÕè ìÞäÔá Ùè àáÕÓâ Þâ íÞßÕàÓ
①❑❴▼◆❦❯◆❑❬❏◆ ❩❏◗❲ ➏❑❨❬ ➐❑♠◆ ❥❣❬✐❳ ◆❴▼◗❭❏❑❪◆❵ ❏◆❫❣❵◆❴❬❫ ◗❩ ❤◆❑❵◗➎➑
âÞÖ ÔáÓ ÔÞçä Þâ åÙÚÓîÕÓç Õä
q❏◗◗♠ r❨❑▼◆ ❬◗ ❲◗❝◆ ➒ ❑❴❵ ❵❑❴▼◆ ➒ ◆❝◆❏✐ ❵❑✐♥
ïÞéÔáðÛÓäÔÖÙß ñÖÓëÞäæ áÙè
×ÓàÕ×Ó× äÞÔ ÔÞ ÔÙÚÓ ÔáÓ òÞêó
✄✞☎ ➇✠ û ✂ ù ✈☞ û ✆✞✆☛ ÷ù ✥ ø ✂✁❺✡ ù ☎ ✞✂t
■✈☞✆ ûü ✁☎✞ ✁ û ✂➈ øùÿ t ✞ ✠✆ û ☎☎✆ û ✞t☎ ❡ û ✆
ù ✆✂ t✞✂✥ ù ✥ û ✈☞✞✂☛ ý ■ ✄✞☎ ❡ û ✡✂t ù t ✁✂
✇➃ þþ ✁✂ ✤✞ ÿ ❘✞✟ ù ✠✁ ☛ ý
✞❞ ù ☎ ✇✷✌✇ þ ✄✁ ø t✞✂✥ ù ù ❼☞ ù ✆✁ ù ✂✥ ùý
✦ ù ☞ ù ✆ û ✆☛ ➁✞✂✥ ù ÷øù ✞ ✆ ù ✁☎ ✞ ✈ û t✌
õéëéèÔæ áÓ êÓàÙìÓ ÔáÓ ÔÙÖëÓÔ
Þâ èÞàÕÙß ìÓ×ÕÙ ÙÔÔÙàÚè âÖÞì
Ù èìÙßß ëÖÞéí Þâ íÓÞíßÓ Õä ÔáÓ
ÔÞçäó
ö÷÷ øùúûüýþÿ ❛ ÷ ✁✂
Driver
survives
×ØÙÚÛÜ
into river
❆ þ ✇✌☛ ù ✞✆✌ ûÿ t ✝✞✟ ù ✆
✠ û ✡✂ ☛ ✄ û ✈✞✂ ✄✞☎ ✞✟ ù ✂ û
øù øû ☎☞✁ ✞ ÿ ✣✆✁t✞☛ ✞❡ ù ✆✂ ûû ✂
✞❡ ù ✆ øù ✥✞✆ ☎ øù ✄✞☎ t✆✁ ü ✁✂❞
üùù ✆ ù t û ❡❡ øù ✤✂✞✟ ù ✦✁ üù ✆
✦ û ✞t ✞❜ û ✡ ✇✑ ✈✁ ÿù ☎ ✂ û ✆ ø
❲✜✭✮✯✜✚
Today
✰✲ ✴ ✶✸
✕✌✏✏✡
▲✲✳✵ ✶✸✲✹✹✺✻✼✽✾✿ ❀❁❂ ❃➊❅❂✿ ❇❈❀❉ ❊❂✿➊❋●
û ❡ ✧✡✂ ✁✂❞ û ✂✍ ✄ ù ✂ ûüù ✆ ✞✂
ù ✈❜✞✂✟✈ ù ✂ ✞✂t ÿ ✞✂t ù t ✁✂
✝✆ û ✄✂ ÿùù ✦ ù ☎ ù ✆ üû ✁✆ ý
✦ ù ❜ ù ✥✥✞ ❘ ùù ★ ûø ✂☎ û ✂ ✄✞☎
ù ✩ ù ✥ ù t ❡✆ û ✈ øù üùø ✁✥ ÿù ✞✂t
☎✡❡❡ ù ✆ ù t ☎ ùüù ✆ ù ✁✂✩✡✆✁ ù ☎✍ ✞✥✌
✥ û ✆t✁✂❞ û øù ✝✞✟ ù ✆ ✠ û ✡✂ ☛
✤ øù ✆✁❡❡❚☎ ✪❡s✥ ùý
❤❑✐q◆❨❨◆ ❖❑❣❏❵❳ ❨◆❩❬❳ ❑❴❵ ❤❑❏✐ ❖❑❫▼❯◆ ❫❯❑❏◆ ❑ ❨❑❭❪❯ ❑❩❬◆❏ ➓❴❣❫❯❣❴❪ ❑ ❏◗❭❬❣❴◆ ❨◆❵ q✐ ❲◆❲q◆❏❫ ◗❩ ❬❯◆ ♣◆✉◆❏➑
❙✔✔ P✫✬✭✮✖✴✙✚✛✔ ✯✢
❬◗❏✐ ①❑❴▼◆❦❯◆❑❬◆❏♥ ①❑❴▼◆ ❲◗❝◆❫ ❣❴▼❨❭❵◆❵ ❑❏❲ ❑❴❵ ❨◆❪ ❲◗❬❣◗❴❫❳ ❑❨❨ ❩❏◗❲ ❑ ❫◆❑❬◆❵ ✉◗❫❣❬❣◗❴♥
✻✰ ✴ ✶✹
TODAY
Ó➫➫➾➢ Ô➮Õ ✃Ô ❐➠Ö➢➫
❋✉✽✽ ✾✿❀❁❂❃❄❅ ✿❉ ❅❊❁
❜❃❂❦ ✿✾ ❅❊❁ ● ❄❁❂❅■✿❉❏
åÞáäÓÖ èÙÕ× Õä Ù ÔÓßÓíáÞäÓ
ÕäÔÓÖîÕÓç ôÖÕ×ÙÜ ÔáÙÔ ÙâÔÓÖ
áÓ ÙààÓíÔÓ× ÔáÓ íÞèÕÔÕÞä Õä
❙✔✔ ➄➅✭➆➉✭✮✴✙✚✛✔ ✜✢
✓☞✌✄✂ ◆☎✄♦✟✝ ✆✏✠ ✓☎✝✝
❍✆☞✈✂✡✱ ✑♦✟ ✆☞✂ ☞✌✏✖
✏☎✏✞ ✒✟☞ ✓✆✔✂☞ ❡✟✌✏☛✡
❡✟❈❈☎ ☎✟✏ ✄♦✆☎☞❈✆✏✱
✑☎✝✝ ♦✆✈✂ ✆ ✁✌✍✝☎✄ ✒✟☞✌❈
❚♦✌☞ ✠✆✡ ✁✟✏ ✟☞✂✠
✍✡ ☛♦✂ ✓✆✔✂☞ ❡✟✌✏☛✡
✷☎✈✂ ☛✟✄✔ ❆ ✟✄☎✆☛☎✟✏✳
❚♦✂ ✒✟☞✌❈ ✑☎✝✝ ☛✆☞☛ ✆☛ ✼
✁✳❈✳ ✆☛ ☛♦✂ ✕✌✏☞☎✠✞✂ ❛✏✏
☎✏ ✓✆✔✂☞ ❡☎☛✡✳
✕✌✏✏✡
èàáÓ×éßÓ× ÔÞ êÓëÕä çÞÖÚÕäë
➋❨❨◆ ➌◗❯❑❴❫◆❴❳ ❨◆❩❬❳ ❑❴❵ ➍❏❫❭❨❑ r◆❏❏✐❳ q◗❬❯ ❵❑❴▼◆❏❫ ➎❣❬❯ ♣◆✉◆❏❬◗❏✐
Nichols, Harvey
to speak at
forum Thursday
Tuesday
ùüù ✂ ❜ ù ❡ û ✆ ù øù ✆ ù ☎✡ ÿ ☎ ✞✆ ù
✞ ÿÿ ✁ ù t ý
■✂ ✂ û ☞✆ ùü ✁ û ✡☎ ùÿù ✥ ✁ û ✂
ø ✞ üù ✞☎ ✈✞✂☛ ✥ û ✡✂ ☛ ✆ ù ☎✁✌
t ù ✂ ☎ ❜ ùù ✂ ùÿ ✁❞✁❜ ÿù û üû ùý
÷øù ✠ û ✡✂ ☛ ✠ ÿù ✆✟❚☎ û ❡s✥ ù
✄✁ ÿÿ ✈✞✁ ÿ ✇✇✍✎✏✎ ❜✞ ÿÿû ☎ ø ✁☎
✄ ùù ✟ ý ÷ø ✞ ❚☎ ✞✂ ✁✂✥✆ ù ✞☎ ù û ❡
✞ ÿ ✈ û ☎ ❛✑✑ ❜✞ ÿÿû ☎ ❡✆ û ✈ øù
✷✑✇ þ ❞ ù ✂ ù ✆✞ ÿ ùÿù ✥ ✁ û ✂✍ ✄ ø ✁✥ ø
☎ ù øù ☞✆ ùü ✁ û ✡☎ ✆ ù ✥ û ✆t ý
✠ û ✈☞✞✆ ù t ✄✁ ø øù ✷✑✇✷✍
✷✑✑✎ ✞✂t ✷✑✑✒ ❞ ù ✂ ù ✆✞ ÿ
ùÿù ✥ ✁ û ✂☎✍ ✞ ÿ ✈ û ☎ ✇✍✓✑✑ ✈ û ✆ ù
✥ û ✡✂ ☛ ✆ ù ☎✁t ù ✂ ☎ ✄✁ ÿÿ ✆ ù ✥ ù ✁ üù
❜✞ ÿÿû ☎ ø ✁☎ ✄ ùù ✟ ý
➟➠➡➢➤➥➠➦ ➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➨➩
➟➡➠➫➫➭➯➭➢➥➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧ ➲➳➵➸➳
➟➺➻➭➼➫➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧ ➽➳
➟➺➻➻➾➤➭➚➪ ➶➢➹➫ ➧➧➧➧➽➩
➟➦➺➫➫➹➺➦➥➧➧➧➧➧➧➧➧➘➳ ➴ ➸➳
➷➢➠➦ ➩➬➬➪ ➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧ ➮➳
➱➺➻➢ ➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧✃➳ ➴ ➨➳
➱➺➦➺➫➼➺❐➢➧➧➧➧➧➧➧➧➘➳ ➴ ➸➳
❒➢➚➚➢➦➫➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➲➩
❒➺➚➚➢➦➪ ❮➢➫➾➡➚➫➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➨➩
➶➢➹➫ ➺➯ ❮➢➼➺➦➥➧➧➧➧➧➧➧➧➽➩
❰❐➭➤➭➺➤➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➲➩
Ï➢➤➭➺➦ Ð➢➤➾➫ ➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➨➩
Ï❐➺➦➚➫ ➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➘➩➵➮➩
Ñ➢➠➚Ò➢➦ ➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧➧ ➮➳
WEDNESDAY — VOTERS GUIDE FOR BAKER CITY COUNCIL