Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, October 12, 2018, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➴➷ ➬ ➾➵➮➚➯ ➼➲➽➸ ➱➚➯➵✃➳
➭➯➲➳➵➸➺ ➻➼➽➻➾➚➯ ➪➶➺ ➶➹➪➘
B AKER C OUNTY C ALENDAR
◆✄P☛✂❨✓ ✆✻◗❖ ✒✷
❘ ❙❳❩❬ ❭❪❫❳❴ ❵② ❜❬❳❞❣❤✐②❥❧♠♣ q✉✇①③④⑤ ⑥③✉⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸ ⑥❹④❹ ①⑧
❺❶❷❸ ⑥❹④❹⑨ ❻❼⑧❽❽❼⑧✉❾❽ ❻✉❼⑦⑤✇③⑤ ❿❼① ❻⑤⑦①⑤❼⑨ ➀❸➀❸ ❿➁➂➁❼⑦
❿➃⑤❹➄ ⑦⑧ ➅➆✉❼✇⑤❹
➈✁☛❊✁☎☛✂❨✓ ✆✻◗❖ ✒❋
❘ ➉✐➊❬♠ ➋❧❪➌❞② ➉❧✐♠➍ ❧➎ ➋❧➏➏❳❫❫❳❧➌❬♠❫♣ ➐ ✉❹④❹⑨
❻⑧➁❼①➆⑧➁❽⑤⑨ ➑➐➐❺➒➆③❼❾ ➓①❹
❘ ➉✐➊❬♠ ➋❳❞② ➔✐♠➏❬♠❫ ❭✐♠➊❬❞♣ ➀ ⑥❹④❹ ①⑧ ❺ ⑥❹④❹⑨ ✉① ①➆⑤
❻⑧➁❼① ❿➃⑤⑦➁⑤ →➣✉↔✉ ➂⑤①↕⑤⑤⑦ ➙✉③⑦ ✉⑦❾ q⑤❽⑧❼① ❽①❼⑤⑤①❽❹
◗✎➛✄☎☛✂❨✓ ✆✻◗❖ ✒✕
❘ ➉✐➊❬♠ ➜❪♠✐❥ ➔❳♠❬ ➝♠❧❞❬❴❞❳❧➌ ➞❳❫❞♠❳❴❞ ➉❧✐♠➍♣ ❺❶❷❸ ⑥❹④❹
✉① ①➆⑤ →⑧➅✉➆⑧⑦①✉❽ ➟③❼⑤ ➓①✉①③⑧⑦❹
❘ ➉✐➊❬♠ ➠❴❣❧❧❥ ➉❧✐♠➍♣ ➡ ⑥❹④❹⑨ ❻③①➢ ❻⑧➁⑦➅③➣ ➅➆✉④➂⑤❼❽ ✉①
❻③①➢ ➤✉➣➣⑨ ➑➡❺❺ ➟③❼❽① ➓①❹
◗➛✁☎☛✂❨✓ ✆✻◗❖ ✷✿
❘ ➉✐➊❬♠ ➋❳❞② ➋❧❪➌❴❳❥♣ ➥ ⑥❹④❹⑨ ❻③①➢ ➤✉➣➣⑨ ➑➡❺❺ ➟③❼❽① ➓①❹
➈✁☛❊✁☎☛✂❨✓ ✆✻◗❖ ✷❉
❘ ➉✐➊❬♠ ➋❳❞② ➔✐♠➏❬♠❫ ❭✐♠➊❬❞♣ ➦✉❽① ⑧➁①❾⑧⑧❼ ④✉❼➧⑤① ⑧➨ ①➆⑤
❽⑤✉❽⑧⑦⑨ ➀ ⑥❹④❹ ①⑧ ❺ ⑥❹④❹⑨ ✉① ①➆⑤ ❻⑧➁❼① ❿➃⑤⑦➁⑤ →➣✉↔✉ ➂⑤①↕⑤⑤⑦
➙✉③⑦ ✉⑦❾ q⑤❽⑧❼① ❽①❼⑤⑤①❽❹
◆✄P☛✂❨✓ ❊✆➩❖ ✷
❘ ➔❳♠❫❞ ➔♠❳➍✐② ➫♠❞ ➠❣❧➭❫♣ ➯✉➧⑤❼ ❻③①➢ ✉❼① ✇✉➣➣⑤❼③⑤❽ ✉❼⑤ ⑧⑥⑤⑦
➣✉①⑤ ①⑧ ❽➆⑧↕➅✉❽⑤ ①➆⑤ ④⑧⑦①➆➲❽ ⑦⑤↕ ✉❼①↕⑧❼➧➄ ⑧⑥⑤⑦③⑦✇ ①③④⑤❽
➃✉❼➢ ➂⑤①↕⑤⑤⑦ ❺❶❷❸ ⑥❹④❹ ✉⑦❾ ➡ ⑥❹④❹
T URNING B ACK THE P AGES
✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ☛✡✞♦☞✝✌✟✍✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✷✓ ✒✾✔✕
❈✖✗✘ ✙✚ ✛✜✢❡✣ ✤✣❡✥✦ ✜✣❡ ✧★✖✦✩✖★✪ ✫✬ ✭✮ ✯✰✙✤✢✦ ✙✚ ✬✣✖❦✜✲
✣✘ ✬✜r✖★✪ ✜★✱ ★❡✜✣✰✘ ✗✥✙ ❦✖✰❡✦ ✙✚ ✙r❡✣✰✜✘ ✦❡✜✰✖★✪ ✙★ ✙✗✩❡✣
✦✗✣❡❡✗✦ ✖★ ✗✩❡ ✧✣✦✗ ✘❡✜✣ ✙✚ ✜ s✵✲✘❡✜✣ ✬✣✙✪✣✜❦ ✗✙ ✣❡✯✫✖✰✱ ✤✖✗✘
✗✩✙✣✙✫✪✩✚✜✣❡✦t
❈✖✗✘ ✳✜★✜✪❡✣❱❡✣★ ✴✜✤✙✯✦✙★ ✦✜✖✱ ✗✩❡ ✤✖✗✘ ✬✰✜★✦ ✗✙ ✤✙❦✲
✬✰❡✗❡ ✗✥✙ ❦✖✰❡✦ ✙✚ ✬✣✖❦✜✣✘ ✬✜r✖★✪ ❡✜✤✩ ✘❡✜✣ ✫★✗✖✰ ✮✵ ✙✚ ✗✩❡
✤✖✗✘❝✦ ✶✭ ❦✖✰❡✦ ✙✚ ✦✗✣❡❡✗✦ ✥✖✰✰ ✯❡ ✤✙❦✬✰❡✗❡✰✘ ✣❡✯✫✖✰✗t
✷✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✸✌✹✡✝ ✻✼✟✽ ✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✿✓ ✒✾✾✿
❆ ✚❡✱❡✣✜✰ ❀✫✱✪❡❝✦ ✯✜★ ✙★ ✰✙✪✪✖★✪ ✜★✱ ✪✣✜❁✖★✪ ✙★ ✗✩❡
❲✜✰✰✙✥✜✲❲✩✖✗❦✜★ ❛✜✗✖✙★✜✰ ❂✙✣❡✦✗ ✱❡✜✰✦ ✜ ✯✰✙✥ ✗✙ ✜ ✚✙✣❡✦✗
✥✩✙✦❡ ✗✖❦✯❡✣ ✙✫✗✬✫✗ ✱✥✖★✱✰❡✱ ✗✙ ★❡✜✣✰✘ ★✙✗✩✖★✪ ✗✩❡ ✬✜✦✗
✧✦✤✜✰ ✘❡✜✣t
❯t❃t ❄✖✦✗✣✖✤✗ ✴✫✱✪❡ ✳✜✰✤✙✰❦ ✳✜✣✦✩ ✩✜✦ ✩✜✰✗❡✱ ✰✙✪✪✖★✪
✜★✱ ✪✣✜❁✖★✪ ✙★ ✯✙✗✩ ✗✩❡❲✜✰✰✙✥✜✲❲✩✖✗❦✜★ ✜★✱ ❯❦✜✗✖✰✰✜
★✜✗✖✙★✜✰ ✚✙✣❡✦✗✦ ✫★✗✖✰ ✗✩❡✘ ❦❡❡✗ ♥★✱✜★✪❡✣❡✱ ❃✬❡✤✖❡✦ ❆✤✗
✣❡❅✫✖✣❡❦❡★✗✦ ✚✙✣ ✬✣✙✗❡✤✗✖★✪ ❃★✜✢❡ ❇✖r❡✣ ✤✩✖★✙✙✢ ✦✜✰❦✙★t
✒ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✸✌✹✡✝ ✻✼✟✽ ✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒❉✓ ✷ ✕
❇✙✪❡✣ ❃✤✙r✖✰ ✦✫✦✬❡✤✗✦ ✩✖✪✩ ✪✜✦ ✬✣✖✤❡✦ ✜★✱ ✗✙✫✪✩
❡✤✙★✙❦✖✤ ✗✖❦❡✦ ✩✜r❡ ✤✙❦✯✖★❡✱ ✗✙ ✪✣❡✜✗✰✘ ✱❡✬✰❡✗❡ ✗✩❡
❡❦❡✣✪❡★✤✘ ✚✫★✱ ❦✜✖★✗✜✖★❡✱ ✯✘ ✗✩❡ ✛✜✢❡✣ ✳✖★✖✦✗❡✣✖✜✰ ❆✦✲
✦✙✤✖✜✗✖✙★t
❃✤✙r✖✰✈ ✬✜✦✗✙✣ ✙✚ ✛✜✢❡✣ ❈✖✗✘ ❈✩✣✖✦✗✖✜★ ❈✩✫✣✤✩✈ ✖✦ ✗✣❡✜✲
✦✫✣❡✣ ✙✚ ✗✩❡ ✳✖★✖✦✗❡✣✖✜✰ ❆✦✦✙✤✖✜✗✖✙★✈ ✥✩✖✤✩ ✖★✤✰✫✱❡✦ ✜✯✙✫✗
s✮ ✤✩✫✣✤✩❡✦ ✖★ ✗✩❡ ✤✙✫★✗✘t
✆❊✁ ❨✁✂✄✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✸✌✹✡✝ ✻✼✟✽ ✎✡✝✌✏✑
✆☞✟❖ ✒✿✓ ✷ ✒❋
❃❡★t ❇✙★❲✘✱❡★ ✧❡✰✱❡✱ ❅✫❡✦✗✖✙★✦ ✜✯✙✫✗ ✩❡✜✰✗✩ ✤✜✣❡✈
❛✙✣✗✩ ❍✙✣❡✜ ✜★✱ ✧✣❡✧✪✩✗✖★✪ ✤✙✦✗✦ ✱✫✣✖★✪ ✜ ✗✙✥★ ✩✜✰✰
❚✩✫✣✦✱✜✘ ❡r❡★✖★✪ ✜✗ ✗✩❡ ✛✜✢❡✣ ❈✖✗✘ ❃❡★✖✙✣ ❈❡★✗❡✣t
❆✯✙✫✗ ✶■ ✬❡✙✬✰❡ ✜✗✗❡★✱❡✱ ✗✩❡ ❄❡❦✙✤✣✜✗❝✦ ❏■✮★✱ ✗✙✥★
✩✜✰✰ ✖★ ✩✖✦ ✮s ✘❡✜✣✦ ✜✦ ✜ ✦❡★✜✗✙✣t
❃✫✦✜★❚✣✖✬✰❡✗✗ ✙✚ ❑✜✖★❡✦ ✗✙✰✱❲✘✱❡★ ✦✩❡ ✦✫✬✬✙✣✗✦ ✜
✦✖★✪✰❡ ✬✜✘❡✣ ✩❡✜✰✗✩ ✤✜✣❡ ✦✘✦✗❡❦ ✖★ ❆❦❡✣✖✤✜t
➇❲✩✘ ✱✙ ✘✙✫ ✗✩✖★✢ ✗✩✜✗ ✖✗❝✦ ✦✙ ✩✜✣✱ ✚✙✣ ✙✫✣ ❈✙★✪✣❡✦✦ ✗✙
✧✪✫✣❡ ✙✫✗ ✩✙✥ ✗✙ ✱✙ ✗✩✜✗ ✚✙✣ ❡r❡✣✘✯✙✱✘▲▼❚✣✖✬✰❡✗✗ ✜✦✢❡✱t
O REGON L OTTERY
➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪ ➶➹➘➴ ➷➬
➮➱ ✃ ➮❐ ✃❒❮ ✃❒❐ ✃❒❰ ✃ ❮Ï
ÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÓÚ ÛÜÝÞ ßàááàÙâ
ã➶ä➵å➻➺ææ➪ ➶➹➘➴ ➷➬
ç ✃ ➮❒ ✃ ➮è ✃ ❮➮ ✃❰➱ éê❒
ÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÓÚ Ûëìí ßàááàÙâ
äîï ð➶å æîð➵➪ ➶➹➘➴ ➷➬
ñ ò íì òóô òôì
ãî➽➾ õ➪ ➶➹➘➴ ➷➷
ö ÷ øùúùû ü ý þ ý ÷ ý ÿ
ö øùúùû ü ý ÿ ý ✁ ý ✂
ö þ øùúùû ü ý ✄ ý ÿ ý ✄
ö ÷ü øùúùû ✂ ý ✂ ý ✁ ý ✂
æ➼➽➾ ❈ æîï➵➚➪ ➶➹➘➴ ➷➷
❮ ✹ ❰ ✹ Ï➱ ✹ Ï❰ ✹ ➮➱ ✹ ➮❮ ✹ ➮❰ ✹ ➮ ✻
ÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÓÚ Ûóë ❦☎☎☎
S ENIOR M ENUS
❘ ❭ ▼✆ ➞➫ ❨ ♣ ➦③➃⑤❼ ✉⑦❾ ⑧⑦③⑧⑦❽⑨ ⑥⑧①✉①⑧⑤❽ ✉⑦❾ ✇❼✉➃➢⑨ ①⑧④✉①⑧
✇❼⑤⑤⑦ ➂⑤✉⑦❽⑨ ❼⑧➣➣⑨ ✇❼⑤⑤⑦ ❽✉➣✉❾⑨ ➂❼⑧↕⑦③⑤
❘ ❤ ❚✝ ➠➞➫ ❨ ♣ ❻➆③➅➧⑤⑦ ❡ ➂❼⑧➅➅⑧➣③ ❿➣➨❼⑤❾⑧ ⑧➃⑤❼ ➨⑤①①➁➅➅③⑦⑤⑨ ④③ t ⑤❾
➃⑤✇✇③⑤❽⑨ ➂③❽➅➁③①⑨ ➨❼➁③① ➅➁⑥⑨ ❽➆⑤❼➂⑤①
Baker teachers union donates
$2,500 to bond measure PAC
➳➵ ➸➺➵➻➼➽ ➸➺➾➼➚➵
➪➪➶➹➘➴➷➬➴➶➮➱✃➹❐❒➷❮➱✃➶❰ÏÐ➹➘Ñ
♣❵❙ t◆❱▲◆ ❚❙q❚❙❜❙◆❲❱◆♥
❲❙❍❩❵❙❚❜ ❱◆ ❲❵❙ ❑❍❘❙❚ ✉❩❵▲▲♦
⑧❱❜❲❚❱❩❲ ❵❍❜ ❩▲◆❲❚❱❣t❲❙❳
Ò❪❖✇❫❫ ❲▲ ❲❵❙ q▲♦❱❲❱❩❍♦ ❍❩❲❱▲◆
❩▲▼▼❱❲❲❙❙ ❲❵❍❲ ❜tqq▲❚❲❜ ❲❵❙
❳❱❜❲❚❱❩❲Ó❜ Ò✐P ▼❱♦♦❱▲◆ ❣▲◆❳
▼❙❍❜t❚❙ ▲◆ ❲❵❙ Ô▲r❬ ① ❣❍♦♦▲❲❬
♣❵❙ ❑❍❘❙❚ Õ❳t❩❍❲❱▲◆ s❜♠
❜▲❩❱❍❲❱▲◆Ó❜ ❩▲◆❲❚❱❣t❲❱▲◆ ❱❜ ❲❵❙
❜❙❩▲◆❳♠♦❍❚♥❙❜❲ ❲▲ ❲❵❙ Ö❙❜ ✈▲❚
×❱❳❜ ❯▲▼▼❱❲❲❙❙❬
Ø♣❵❙ ❑❍❘❙❚ Õ❳t❩❍❲❱▲◆
s❜❜▲❩❱❍❲❱▲◆ ◗❙♦❲ ❲❵❍❲ ❳▲◆❍❲♠
❱◆♥ Ò❪❖✇❫❫ ❲▲ ❲❵❙ Ö❙❜ ◗▲❚ ×❱❳❜
❩❍▼q❍❱♥◆ ❢❍❜ ❍ ♥❚❙❍❲ ❢❍■
❲▲ ❜❵▲❢ ❲❵❙❱❚ ❜tqq▲❚❲ ◗▲❚ ❲❵❙
q❍❜❜❱◆♥ ▲◗ ❤❙❍❜t❚❙ ❴♠PP❖Ù
❜❍❱❳ ⑧❍❢◆ ❨Ó③❚❍❳■❖ ❲❵❙
s❜❜▲❩❱❍❲❱▲◆Ó❜ q❚❙❜❱❳❙◆❲❬ Ø♣❵❙
❲❙❍❩❵❙❚❜ ❢❍◆❲ ❍ ❜❍◗❙❖ ❜❙❩t❚❙❖
❍◆❳ ❵❙❍♦❲❵■ ❙◆r❱❚▲◆▼❙◆❲ ◗▲❚
❘❱❳❜ ❲▲ ♦❙❍❚◆❬ ♣❵❙ q❍❜❜❱◆♥ ▲◗
❤❙❍❜t❚❙ ❴♠PP ❢❱♦♦ q❚▲r❱❳❙
❲❵❍❲ ❙◆r❱❚▲◆▼❙◆❲ ◗▲❚ ❘❱❳❜❬Ù
✉❩❵▲▲♦ Õ▼q♦▲■❙❙❜ ÕÚ❙❚♠
❩❱❜❱◆♥ ⑧❙▼▲❩❚❍❩■❖ ❍ ♥❚▲tq
❍❜❜▲❩❱❍❲❙❳ ❢❱❲❵ ❲❵❙ ❨❚❙♥▲◆
✉❩❵▲▲♦ Õ▼q♦▲■❙❙❜ s❜❜▲❩❱❍♠
❲❱▲◆❖ ❳▲◆❍❲❙❳ Ò✇❖❫❫❫ ❙❍❚♦❱❙❚
❱◆ ❜tqq▲❚❲ ▲◗ ❤❙❍❜t❚❙ ❴♠PP❬
❨r❙❚❍♦♦❖Ö❙❜ ◗▲❚ ×❱❳❜ ❵❍❜
❚❙❩❙❱r❙❳ Ò❴❥❖❫✐❥ ❱◆ ❩❍❜❵
❩▲◆❲❚❱❣t❲❱▲◆❜ ❜❱◆❩❙ ❱❲ ◗▲❚▼❙❳
st♥❬ P❖ ❍❩❩▲❚❳❱◆♥ ❲▲ ❚❙❩▲❚❳❜
ûü ❘✌✍ ü ✎
ÿ ❈ ✁✂ ✄☎✆ ✝✞❈✟ ✠❛✡☎ ☛☞
s❣▲t❲ Ò❪❥❖❥❫❫ ▲◗ ❲❵❙ Ò❥Ü❖❫❫❫ ❢▲t♦❳
❣❙ t❜❙❳ ❲▲ ❣t■ ◆❙❢ ▼❙❲❍♦ ◗❍❜❩❱❍ ◗▲❚ ❲❵❙
❣t❱♦❳❱◆♥ ❍❲ ❪①❫❫ Õ❍❜❲ ✉❲❬❖ ❢❵❱❩❵ ❢❱♦♦ ❣❙
❚❙❚▲▲◗❙❳❬ ❯▲▼▼❱❜❜❱▲◆❙❚❜ ❵❍❳ q❚❙r❱▲t❜♦■
❳❱❚❙❩❲❙❳ ❲❵❙ ❑❍❘❙❚ ❯▲t◆❲■ ✈❍❱❚ ❑▲❍❚❳
❲▲ ❱◆❩♦t❳❙ ❩❵❍◆♥❙❜ ◗▲❚ ❲❵❙ ◆❙❢ ◗❍❜❩❱❍ ❱◆
❲❵❙ ❩▲◆❲❚❍❩❲ ❢❱❲❵ ❲❵❙ ❩▲◆❲❚❍❩❲▲❚❬ s❲ ❲❵❙
ùúûü ýþúüù
ÿ ❈ ✁✂ ✄☎✆ ✝✞❈✟ ✠❛✡☎ ☛☞
❯❱❲■ ❤❍◆❍♥❙❚ ✈❚❙❳
❲ ❍❚◆❙❚ ❏❚❬❖ ❢❵▲ ❢❱♦♦
❩❵▲▲❜❙ ❲❵❙ ◆❙❢ ❩❵❱❙◗ ❲▲
❚❙q♦❍❩❙ ♣▲▼ ❲ ❱♦♦❜❖ ❢❵▲
❚❙❲❱❚❙❳ ❙❍❚♦❱❙❚ ❲❵❱❜ ■❙❍❚❖
❢❱♦♦ ❱◆❲❙❚r❱❙❢ ❲❵❙ ❲❢▲
Û◆❍♦❱❜❲❜❬
♣❵▲❜❙ ❱◆❲❙❚r❱❙❢❜ ❵❍r❙
◆▲❲ ❣❙❙◆ ❜❩❵❙❳t♦❙❳❖ ❣t❲
❲❵❙■ ♦❱❘❙♦■ ❢❱♦♦ ❵❍qq❙◆
❣❙◗▲❚❙ ❨❩❲❬ ❪①❖ ❜❍❱❳ ❏t♦❱❙
✉▼❱❲❵❖ ❲❵❙ ❩❱❲■Ó❜ ❵t▼❍◆
❚❙❜▲t❚❩❙❜ ▼❍◆❍♥❙❚❬
❲ ❍❚◆❙❚Ó❜ ▲◗◗❙❚ ❢❱♦♦ ❣❙
❩▲◆❳❱❲❱▲◆❍♦❖ q❙◆❳❱◆♥ ❍
❣❍❩❘♥❚▲t◆❳ ❩❵❙❩❘ ❍◆❳
❳❚t♥ ❲❙❜❲❬
✉❙q❲❬ ✇ ▼❙❙❲❱◆♥ ❩▲t◆❲■ ▲◗Û❩❱❍♦❜ ◆▲❲❙❳
❲❵❍❲ ❍◆■ ❙Úq❙◆❳❱❲t❚❙ ▲r❙❚ Ò✇❖❫❫❫ ❢▲t♦❳
❚❙ r t❱❚❙ ❍ ❩❵❍◆♥❙ ▲❚❳❙❚❬
♣❵❙ ❚❙▼❍❱◆❱◆♥ Ò❴❥❖①❫❫ ❢▲t♦❳ ❣❙
t❜❙❳ ❲▲ ▼❍❘❙ ❍ ◆t▼❣❙❚ ▲◗ ❍❳❳❱❲❱▲◆❍♦
❩❵❍◆♥❙❜ ❳t❚❱◆♥ ❲❵❙ ❚❙▼▲❳❙♦❬
Ô❙❱❲❵❙❚ ❲❵❙ ❩❵❍◆♥❙ ▲❚❳❙❚ ◆▲❚ ❍ ❚❙q▲❚❲
❍❣▲t❲ ❲❵❙ ▼❍❲❲❙❚ ♥❱r❙❜ ❍◆ ❙Úq♦❱❩❱❲
❚❙❍❜▲◆ ◗▲❚ ❲❵❙ ❍❳❳❱❲❱▲◆❍♦ ❩❵❍◆♥❙❜❬ ❑❍❘❙❚
❯▲t◆❲■ ✈❍❱❚ ❤❍◆❍♥❙❚ s◆♥❱❙ ♣t❚◆❙❚
✒✓ î ✔✕✖✗✘ ✙✖✒✚ ✛ ✔ ëç ✓ ñçåìä îçðà ✜ ♠
♦❱❩❍◆ ❆ ❍❚❲■ ❵❍❜ Û♦❙❳ ❍ ❩▲▼q♦❍❱◆❲ ❢❱❲❵ ❲❵❙
❜❲❍❲❙Ó❜ ❙❲❵❱❩❜ ❩▲▼▼❱❜❜❱▲◆❖ ❍❜❘❱◆♥ ◗▲❚ ❍◆
❱◆r❙❜❲❱♥❍❲❱▲◆ ❱◆❲▲ ❢❵❙❲❵❙❚ ⑧❙▼▲❩❚❍❲❱❩ ③▲r❬
×❍❲❙ ❑❚▲❢◆ t❜❙❳ qt❣♦❱❩ ◗t◆❳❜ ◗▲❚ ❩❍▼q❍❱♥◆
qt❚q▲❜❙❜ ❍◗❲❙❚ ❍ r❱❳❙▲ ◗❚▲▼ ❍ ❩▲◆❜❙❚r❍❲❱r❙
❍❩❲❱r❱❜❲ ❜t❚◗❍❩❙❳❬
❏❍▼❙❜ ❨Ó×❙❙◗❙❖ ◗▲t◆❳❙❚ ▲◗ ❲❵❙ ◆▲◆q❚▲Û❲
❆ ❚▲⑦❙❩❲ ❱ ❙❚❱❲❍❜❖ ❱❜ ❣❙❜❲ ❘◆▲❢◆ ◗▲❚ t◆❜❩❚tqt♠
♦▲t❜ ❲❍❩❲❱❩❜ ♦❱❘❙ r❱❳❙▲❲❍q❱◆♥ q❙▲q♦❙ ❢❱❲❵▲t❲
❲❵❙❱❚ ❘◆▲❢♦❙❳♥❙ í t❜t❍♦♦■ ♦❙◗❲♠♦❙❍◆❱◆♥
♥❚▲tq❜ ❍◆❳ ❩❍◆❳❱❳❍❲❙❜❬ ❨Ó×❙❙◗❙ ❚❙♦❙❍❜❙❳
❢❵❍❲ ❍qq❙❍❚❙❳ ❲▲ ❣❙ ❜❙❩❚❙❲♦■ ❚❙❩▲❚❳❙❳ r❱❳❙▲❜
▲◗ ❤❱❩❵❍❙♦ ×▲♦❙◆❩❖ ❢❵▲ ❢❍❜ ❑❚▲❢◆Ó❜ ◗▲❚▼❙❚
❑✭✮✮✐✯✰ ✳✮♦✴♦✐✸✸✐✺ ✮✰✴✐♦✯✭✼
♣✽✾✼✐✿❀✰✮
× ❁❂ Ù ❃ ÙàÓÓà ❄ áÕ ❃❂ Õâ ❅ ÑÙ ❁❆ Ñ ❂❇ Ñ ❂ Ý
ÖÙß
❏✭②✿♦✯ ❏✭❉♦✾②✺ ✰❊✐✸♦✮
ÔÔÕÖÙ ❁❥❄❁ Õ×Ñ ❂ ÖàÓ ❥❋ Ñ ❂ Õá ❅ ÝÖÙß
●❊❞✰✮✸✐✿✐✯✴ ✰❍✭✐✼
Õ ❅❆❄❁ Õ×Ñ ❂ ÖàÓ ❥❋ Ñ ❂ Õá ❅ ÝÖÙß
■✼✭✿✿✐▲✰❊ ✰❍✭✐✼
ÖáÕ ❆❆ à ❝ àÑ ❅❄❁ Õ×Ñ ❂ ÖàÓ ❥❋ Ñ ❂ Õá ❅ ÝÖÙß
■✐✮❉✽✼✭✸✐♦✯ ✰❍✭✐✼
Öà ❂ Ö ❄❁ Õ×Ñ ❂ ÖàÓ ❥❋ Ñ ❂ Õá ❅ ÝÖÙß
◆❖◗❘❙❯❱❲❳ ❩ ❬❭❪❫
❴❵❵❜❢❫❣❧♠❢♠♥❪q
rs✈✇①③④ ⑤⑥⑦s✈⑧⑨⑩③❶❷ ❸①③❹s❺❻❼❽
❾❿➀➁❯➂❲➃➄ ➅❖➆➄➇❘➂➈➉➃➄➆➃➂➄➇❘➂ ➇➆➄
➊❙❯➄➇❘➂ ➃➋➌➃◗❳ ◆❲❙❯➂❳➍➇➂ ➎➇❘➀❘ ❳❲➃
➏➇➐➃❙ ❾❿➀➁❯➂❲❯➆❱◆❖➑➈ ➇ ◗➇❙❳ ❖➒ ➉➃➂❳➃❙➆
◆❖➍➍❿➆❯➌➇❳❯❖➆➂ ❴➆➌➑➈ ➇❳ ❪♠♠❫➓❿➀❿❙➆
➓➔➃➑ →❾➑➣➑ ➏❖➋ ❫❭❣↔➈ ➏➇➐➃❙ ◆❯❳❘➈ ➣↕ q❣❫❪♥➑
❵❿➀➂➌❙❯◗❳❯❖➆ ❙➇❳➃➂ ◗➃❙ ➍❖➆❳❲ ➇❙➃➙
➛q➑❧❭➜ ➀❘ ➍➇❯➁ ➛❪❬➑❧❭➑ ❵❳❖◗◗➃➄ ➇➌➌❖❿➆❳
➀➇➁➇➆➌➃➂ ➛❧ ❖❙ ➁➃➂➂ ➝❯➁➁ ➀➃ ❙➃➒❿➆➄➃➄ ❖➆
❙➃➞❿➃➂❳➑
❾❖➂❳➍➇➂❳➃❙➙ ❵➃➆➄ ➇➄➄❙➃➂➂ ➌❲➇➆❱➃➂ ❳❖
❳❲➃ ➏➇➐➃❙ ◆❯❳❘➟➃❙➇➁➄➈ ❾➑➣➑ ➏❖➋❫❭❣➈ ➏➇➐➃❙
◆❯❳❘➈ ➣↕ q❣❫❪♥➑
➠s✈①⑨➡①❹⑥➢❸ ➠⑨❸❶⑥④s ➠⑥①➡
⑥❶ ⑤⑥⑦s✈ ⑧①❶❷➤➥✈s④⑨③ ➦❼❻❺➧
❳❙❩♦❱◆❙❳ ❲▲ ❩▲▼▼❙◆❲ ▲◆ ❲❵❙ ❚❙❍❜▲◆ ◗▲❚
❲❵❙ ❩❵❍◆♥❙❜❬
îçðñçéçäòæòá÷çé óñìï ✏ áã ✑ ìëäéìä
❍◆❳ ❯▲▼q❍◆■ ❢❱♦♦ ❍❲❲❙◆❳ ❲ ❙❳◆❙❜❳❍■Ó❜
▼❙❙❲❱◆♥ ❲▲ ❳❱❜❩t❜❜ ❲❵❙ ❩❵❍◆♥❙ ▲❚❳❙❚❬
❯▲▼▼❱❜❜❱▲◆❙❚❜ ❍❚❙ ❍♦❜▲ ❜❩❵❙❳t♦❙❳ ❲▲
❳❱❜❩t❜❜ ❲❵❙ ❑❍❘❙❚ ❯▲t◆❲■ s▼❣t♦❍◆❩❙
✉❙❚r❱❩❙ s❚❙❍ ❆ ♦❍◆ ❍◆❳ ❍ ❜❲❍❲❙ ❲❚❍◆❜q▲❚♠
❲❍❲❱▲◆ ❱▼q❚▲r❙▼❙◆❲ q❚▲♥❚❍▼ ❲❵❙ ❩▲t◆❲■
❩▲t♦❳ ❍qq♦■ ◗▲❚❬
❩❍▼q❍❱♥◆ ▼❍◆❍♥❙❚❬
❨❚❙♥▲◆ ❆ t❣♦❱❩ ❑❚▲❍❳❩❍❜❲❱◆♥ ❚❙q▲❚❲❜ ❲❵❍❲
×▲♦❙◆❩ ❢❍❜ ❚❙q▲❚❲❙❳♦■ Û❚❙❳ ❱◆ ❪❫❴① ◗▲❚
ïáéïæäæåáäå ßñìèä ✢ é êæïðæáåä ✜ àãåçò ✣ öä
❲❵❙ r❱❳❙▲❖ ❵❙ ❍❩❩t❜❙❳ ❑❚▲❢◆ ▲◗ ▼❱❜▼❍◆❍♥❱◆♥
❜❲❍❲❙ ❍♥❙◆❩❱❙❜❬
❏❙❍◆◆❙ s❲❘❱◆❜❖ ❩❵❍❱❚ ▲◗ ❲❵❙ ⑧❙▼▲❩❚❍❲❱❩
❆ ❍❚❲■ ▲◗ ❨❚❙♥▲◆❖ ❜❍❱❳ Ø❤❱❩❵❍❙♦ ×▲♦❙◆❩ ❱❜ ❍
❳❱❜♥❚t◆❲♦❙❳ ❍◆❳ ❳❱❜❩❚❙❳❱❲❙❳ q▲♦❱❲❱❩❍♦ ▲q❙❚❍♠
❲❱r❙ ❢❵▲ ❢❍❜ Û❚❙❳ ■❙❍❚❜ ❍♥▲ ❍◆❳ ▼▲r❙❳ ❲▲
♣❙Ú❍❜❬ ♣❵❙❚❙Ó❜ ◆▲❲❵❱◆♥ ◆❙❢ ❱◆ ❍◆■ ▲◗ ❵❱❜
♥❚❱q❱◆♥ ❲❵❍❲ ❲❵❱❜ ❜❵❍▼ ♥❚▲tq ❩❍t♥❵❲ ▲◆ ❵❱❳♠
❳❙◆ ❩❍▼❙❚❍❬Ù
O BITUARY
Jay Boman
❇✹✺✻✼ ✽✾✿❀❁ ❂❃❄❅❊❋❅❂●
❏❍■ ❑▲▼❍◆❖ PP❖ ▲◗ ❑❍❘❙❚ ❯❱❲■❖ ❳❱❙❳
❨❩❲❬ ❭❖ ❪❫❴P❖ ❍❲ ❵❱❜ ❵▲▼❙❬
❞❙ ❢❍❜ ❣▲❚◆ ▲◆ ❤❍❚❩❵ ❴✐❖ ❴❭❥❫❖ ❍❲
❦❙❢❱❜❲▲◆❖ ❧❲❍❵❖ ❲▲ ❍ ❵❍❚❳♠❢▲❚❘❱◆♥
◗❍❚▼ ◗❍▼❱♦■❬ ♣❵❙ ▼❱❳❳♦❙ ❜❱❣♦❱◆♥ ▲◗ ❙❱♥❵❲❖
❏❍■ ❢▲❚❘❙❳ ❍◆❳ q♦❍■❙❳ ❢❱❲❵ ❵❱❜ ♦▲r❱◆♥
❣❚▲❲❵❙❚❜ ❍◆❳ ❜❱❜❲❙❚❜❬
s❜ ❍ ■▲t◆♥ ▼❍◆❖ ❏❍■ ❜❙❚r❙❳ ❱◆ ❲❵❙
❧◆❱❲❙❳ ✉❲❍❲❙❜ s❱❚ ✈▲❚❩❙ ◗❚▲▼ ❴❭✇❪ ❲▲
❴❭✇①❬ ❞❙ ♦❙❍❚◆❙❳ ❚❍❳❱▲ ❍◆❳ ❚❍❳❍❚ ❜❘❱♦♦❜
❲▲ ❵❙♦q q❱♦▲❲❜ ◆❍r❱♥❍❲❙ ❍◆❳ ♦❍◆❳ ❲❵❙❱❚
❍❱❚q♦❍◆❙❜❬ ❞❙ ❜❙❚r❙❳ ❍❲ s❱❚ ✈▲❚❩❙ ❜❲❍♠
❲❱▲◆❜ ❱◆ ❲❵❙ ❧◆❱❲❙❳ ✉❲❍❲❙❜ ❍❜ ❢❙♦♦ ❍❜ ❱◆
③❚❙❙◆♦❍◆❳❬
s◗❲❙❚ ♦❙❍r❱◆♥ ❲❵❙ s❱❚ ✈▲❚❩❙❖ ❏❍■
❢▲❚❘❙❳ ◗▲❚ ❲❵❙ ✈❙❳❙❚❍♦ sr❱❍❲❱▲◆ s❳♠
▼❱◆❱❜❲❚❍❲❱▲◆ ④✈ss⑤ ❍❜ ❍ ⑥❱♥❵❲ ❜❙❚r❱❩❙
❜q❙❩❱❍♦❱❜❲❬ ❞❙ ▼▲r❙❳ ❵❱❜ ■▲t◆♥ ◗❍▼❱♦■
❲▲ ❑❍❘❙❚ ❯❱❲■ ❱◆ ❴❭①✇ ❍◆❳ ❢▲❚❘❙❳ ❍❲
❲❵❙ ❑❍❘❙❚ s❱❚q▲❚❲ t◆❲❱♦ ❵❱❜ ❚❙❲❱❚❙▼❙◆❲
❱◆ ❴❭P✇❬
❏❍■ ❙◆⑦▲■❙❳ ❵❱❜ ❢▲❚❘ ❍◆❳ ❩▲t♦❳ ◆❍▼❙
❙r❙❚■ ❲■q❙ ▲◗ ❩♦▲t❳ ❱◆ ❲❵❙ ❜❘■❬ ❞❙ ❢❍❜ ❍
❘❙❙◆ ▲❣❜❙❚r❙❚ ▲◗ ◆❍❲t❚❙ ❍◆❳ ❙◆⑦▲■❙❳ ❲❵❙
▲t❲❳▲▲❚❜❖ ❢▲❚❘❱◆♥ ❍❲ ❵❱❜ ❚❍◆❩❵ ❍❲ ⑧❙◆◆■
❯❚❙❙❘❖ ❵❱❘❱◆♥ ❍◆❳ ❩❍▼q❱◆♥❬ ❞❙ ♦▲r❙❳ ❲▲
♥❍❚❳❙◆ ❍◆❳ ❚❍❱❜❙❳ ❣❙❍t❲❱◗t♦ ⑥▲❢❙❚ ❣❙❳❜
❲❵❍❲ ❢❙❚❙ ❙◆⑦▲■❙❳ ❣■ ❵❱❜ ◆❙❱♥❵❣▲❚❜❬
❏❍■ ❍♦❜▲ ♦▲r❙❳ ❚❙❍❳❱◆♥❖ ❢▲❚❘❱◆♥
❩❚▲❜❜❢▲❚❳❜ ❍◆❳ q♦❍■❱◆♥ ✉❩❚❍❣❣♦❙ ❍◆❳
▲❲❵❙❚ ❩❍❚❳ ♥❍▼❙❜❬ ❞❙ q♦❍■❙❳ ❲❵❙ q❱❍◆▲
❣❙❍t❲❱◗t♦♦■ ❍◆❳ ♦▲r❙❳ ❲▲ ❜❱◆♥ ❲❵❙ ▲♦❳
❜❲❍◆❳❍❚❳❜❬ ❞❙ ❢❱♦♦ ❣❙ ▼❱❜❜❙❳ ❣■ ❵❱❜ ◗❍▼♠
❱♦■ ❍◆❳ ◗❚❱❙◆❳❜❬
N EWS OF R ECORD
◆➛❊✁✄✂ ⑨ ☎ ⑩ ✁❊☛P❊●
➽ ❶❷❷❸❸❹ ➽ ❺❶❻❼❽ ❋ Ñ ❂ Ñ ❾ àáá
❁ Ñ Õ ÖÑáÑ ❁❂ ÕÓàÙâ Ù ❝ ❿ ÙááÑÑâ ➆ ❆
áà ❝ Ñ Õâ ❅ ßÑßÙ ❂ àÕá ❆ Ñ ❂❇ àÖÑ ÕÓ ìì
ÕÝßÝ ➀ ÕÓ ➁ ❂❅ Õ ❥❦ ➂ ÖÓÝ ìë ❦ ÕÓ Ó ❋ Ñ
➃ àâÑ ➄ ÕááÑ ❥ ➃ ❂ Ñ ❆❁❥ ÓÑ ❂ àÕâ ❿ ❋ ➁ ❂ Ö ❋
àâ ➅ Õá ❝ ❾ Õ ❥ Ý ❽ Õßà ➆ ❆ ➃ àâÑ ➄ ÕááÑ ❥
➇➁ âÑ ❂ Õá ➅ ÙßÑ ➈ ❿ ❂ ÑßÕÓàÙâ
➀ Ñ ❂❇ àÖÑ ❆ à ❆ àâ Ö ❋ Õ ❂❃ Ñ Ù ❝ Õ ❂❂ Õâ ❃ Ñ ➉
ßÑâÓ ❆ Ý ➂ âáàâÑ ÖÙâ ❅ ÙáÑâÖÑ ❆ ßÕ ❥
❁ Ñ ßÕ ❅ Ñ ÕÓ ❾❾❾ ÝÓÕßà ❆ ØàâÑ
❇ ÕááÑ ❥❝ ➁ âÑ ❂ Õá ❋ ÙßÑÝÖÙß
➽ ➊❷➋➌❹ ➍ ➻ ➎➏➐ ➻ ➎ ➘➘ ➑❼ ➒ ÑßÙ ➉
❂ àÕá ❆ Ñ ❂❇ àÖÑ ➀ ÕÓ ➁ ❂❅ Õ ❥❦ ➂ ÖÓÝ ìë ❦
ÕÓ Þ ØÝßÝ ÕÓ ➓ ❂ Õ ❥ ➆ ❆ ➔ Ñ ❆ Ó ➈ ❿ ÙÝ
➃ àÙâÑÑ ❂ ❿ ❋ ÕØÑá ❦ ìó ☎☎ → Ñ ❾ Ñ ❥
➣ ❇ ÑÝ ➃ Õ ❆ ÓÙ ❂ ↔ ÑââàÑ ➀ ØÙÙâÑ ❂ Ù ❝
Ó ❋ Ñ ↕ Õ×Ñ ❂ ➇ à ❂❆ Ó ❿ ❋ ➁ ❂ Ö ❋ Ù ❝ Ó ❋ Ñ
ÐÕ ➙ Õ ❂ ÑâÑ ❾ àáá Ù ❝ ➛ ÖàÕÓÑÝ ➒ ÑßÙ ➉
❂ àÕá ÖÙâÓ ❂ à ❁ ➁ ÓàÙâ ❆ ßÕ ❥ ❁ Ñ ßÕ ❅ Ñ
ÓÙ Ó ❋ Ñ ❽ ❂ Õàá ❽ Ñâ ❅ Ñ ❂❆ ÕÓ Ó ❋ Ñ ➂ ❂ Ñ ❃ Ùâ
❽ ❂ Õàá ➜ âÓÑ ❂ Ø ❂ ÑÓà ❇ Ñ ❿ ÑâÓÑ ❂ Ó ❋❂ Ù ➁ ❃❋
➓ ❂ Õ ❥❆ ➔ Ñ ❆ Ó ➈ ❿ ÙÝ ❦ ìó ☎☎ → Ñ ❾ Ñ ❥
➣ ❇ ÑÝ ❦ ↕ Õ×Ñ ❂ ❿ àÓ ❥❦ ➂➝ ñôÜìíÝ ❽ Ù
áà ❃❋ Ó Õ ÖÕâ ❅ áÑ àâ ßÑßÙ ❂❥ Ù ❝ ↕➁ ❅❦
Ù ❂ ÓÙ áÑÕ ❇ Ñ Õ ÖÙâ ❅ ÙáÑâÖÑ ❝ Ù ❂ ❋ à ❆
❝ Õßàá ❥❦ ❃ Ù ÓÙ ❾❾❾ Ý ❃❂ Õ ❥❆ ❾ Ñ ❆ ÓÖÙÝ
ÖÙß
➸ ❷❸❹❹➊ æ ➎ ➹ ➌❷❸ ➚ ➞➌ ➘ ➟❼ ➣
❿ ÑáÑ ❁❂ ÕÓàÙâ Ù ❝ ↔ à ❝ Ñ ❾ àáá ÓÕ×Ñ
ØáÕÖÑ ÕÓ ìÚë ☎ ØÝßÝ ➀ ÕÓ ➁ ❂❅ Õ ❥❦
➂ ÖÓÙ ❁ Ñ ❂ ìë ❦ ÕÓ Ó ❋ Ñ ➅ Õá ❝ ❾ Õ ❥ ↔ àÙâ ❆
❿ á ➁ ❁ ❿ Ùßß ➁ âàÓ ❥ ➅ Õáá ❦ Þëó ↔ àÙâ
➀ ÓÝ àâ ➅ Õá ❝ ❾ Õ ❥ Ý ➣ ❝ ÓÑ ❂ Ó ❋ Ñ ❆ Ñ ❂❇ àÖÑ ❦
❝❂ àÑâ ❅❆ Õ ❂ Ñ àâ ❇ àÓÑ ❅ ÓÙ ÔÙàâ Ó ❋ Ñ
❝ Õßàá ❥ ❝ Ù ❂ Õ ❂ ÑÖÑØÓàÙâ ÕÓ ➔ àá ❅
↕ àáá ➆ ❆ Ý ➒ ÑßÙ ❂ àÕá ÖÙâÓ ❂ à ❁ ➁ ÓàÙâ ❆
ßÕ ❥ ❁ Ñ ßÕ ❅ Ñ ÓÙ Ó ❋ Ñ ➃ àâÑ ➄ ÕááÑ ❥
➇ Õà ❂ ➠ Ò ❋ à ❁ àÓ ➅ Õáá Ó ❋❂ Ù ➁ ❃❋ ❿ ÙáÑ ❆
❽ ❂ à ❁ ➁ ÓÑ ❿ ÑâÓÑ ❂❦ ìñó ☎ ➃ áÕÖÑ ➀ ÓÝ ❦
↕ Õ×Ñ ❂ ❿ àÓ ❥❦ ➂➝ ñôÜìíÝ ❽ Ù áà ❃❋ Ó Õ
ÖÕâ ❅ áÑ àâ ßÑßÙ ❂❥ Ù ❝ ➓ áÑââÕ ❦
Ù ❂ ÓÙ áÑÕ ❇ Ñ Õ ÖÙâ ❅ ÙáÑâÖÑ ❝ Ù ❂ Ó ❋ Ñ
❝ Õßàá ❥❦ ❃ Ù ÓÙ ❾❾❾ ÝÖÙáÑ ❆ Ó ❂ à ❁ ➁ ÓÑ
ÖÑâÓÑ ❂ ÝÖÙß
⑩ ✆ ⑨ P✻✁ ⑨ ✆●
➻ ➊➡❸❺ ➽ ➌ ➘ ➢ ã ❶❷➌ ➹ ❸
➺ ❺❺❸➑ ➘ ➑ ➪ ➹ ➌ ➘ ➊ ➘ ➌❶❹➑
➝➠➀➜➀❽➜ Ð ➓ ➣➝➝➠➀❽ Ú ➝ àÖ ❋ Õ ❂❅
➔ Õ ❥ âÑ ❿ Õ ❂❂ Ùáá ❦ íÜ ❦ Ù ❝ ììÞñ ➠ áß
➀ ÓÝ ❦ ììÚÞë ØÝßÝ ➔ Ñ ❅ âÑ ❆❅ Õ ❥❦ àâ Ó ❋ Ñ
ìì ☎☎ ❁ áÙÖ× Ù ❝ ➠ áß ➀ Ó ❂ ÑÑÓ ➤ ÔÕàáÑ ❅ Ý
❿➝➜➒➜ Ð ➣↔❽➝➠➀➃➣➀➀➜ Ð ➓ Õâ ❅
❿➂ Ð ❽➠➒➃❽ ➂➇ ❿➂➥➝❽ Ú ➦ ÙâÕ ➉
Ó ❋ Õâ ➇ àÑá ❅❆❦ ëì ❦ Ù ❝ ìôÜë ➧➄ ÕááÑ ❥
➣ ❇ ÑÝ ❦ ÞÚÞë ØÝßÝ ❽ ❋ ➁ ❂❆❅ Õ ❥❦ ÕÓ ❋ à ❆
❋ ÙßÑ ➤ ÔÕàáÑ ❅ Ý
➶ ❺❸➨❶❹ ➚➘ ➊ ➘ ❸ ã ❶❷➌ ➹ ❸
➺ ❺❺❸➑ ➘ ➑ ➪ ➹ ➌ ➘ ➊ ➘ ➌❶❹➑
➥ Ð ➣➥❽➅➂➝➜➩➠→ ➥➀➠ ➂➇
C ONTACT THE H ERALD
◗✡✏✡ ★ ✠♦ ✩ ✡ ✪ ■✶s✲■✮✭✲✭ ✲✫ ✭
◆✌ ✬✪ ■✶s✲■✮✭✲ ✲ ✶✮ ✲
❑❍❘❙❚ ❞❱♥❵ ✉❩❵▲▲♦ ❲▲ ❍❩❩▲▼♠
▼▲❳❍❲❙ ❜❙r❙◆❲❵♠ ❍◆❳ ❙❱♥❵❲❵♠
♥❚❍❳❙ ❜❲t❳❙◆❲❜ ❱◆ ❍ ❜❙q❍❚❍❲❙
❜q❍❩❙ í Ò❴❫ ▼❱♦♦❱▲◆
Þ îçïìãçâáäå ßñììôâõä
Õ♦❙▼❙◆❲❍❚■ ❍❜ ❍◆ Õ❍❚♦■
❦❙❍❚◆❱◆♥ ❯❙◆❲❙❚❖ ❢❵❱❩❵
❢▲t♦❳ ❱◆❩♦t❳❙ ❘❱◆❳❙❚♥❍❚❲❙◆
❜❲t❳❙◆❲❜ í Ò✐ ▼❱♦♦❱▲◆
Þöïðñì÷çïçäòé òì øæáäçé
❍◆❳ ×❙❍❲❱◆♥ ❜❩❵▲▲♦❜ í Ò❴
▼❱♦♦❱▲◆
♣❵❙ ❳❱❜❲❚❱❩❲ ❵❍❜ ❜❙❩t❚❙❳
❍ Ò✐ ▼❱♦♦❱▲◆ ♥❚❍◆❲ ◗❚▲▼ ❲❵❙
❜❲❍❲❙ ❲❵❍❲ ❢▲t♦❳ ❣❙ ❍r❍❱♦❍❣♦❙
❱◗ r▲❲❙❚❜ ❍qq❚▲r❙ ❲❵❙ ▼❙❍♠
❜t❚❙❬
Oregon Republicans file
ethics complaint on Brown
P✉✞✟✠✡ ✟✉☛✡❤☞✌☛ ✍✎ ✎❤☞ ✏☞☛✠✌✑ ✒☞☛✎☞✑✱ ✓✔✕✵ ✒☞✖✍✑ ✏✎✗✱ ✕✕✶✘✵
✍✗❛✗ ✎✌ ✕✓✶✘✵ ✷✗❛✗✙ ✚✛✗✜✵ ✖✌☛✍✎✠✌☛ ✢✣✵ ✍☛✖ ✌✟✖☞✑✤✱ ✚✣✗✥✜ ✦✌✑
✎❤✌✧☞ ✉☛✖☞✑ ✣✵✗
✒✔✔✕ ✄✡ ➨ ♦✝✟ ☎✟❖
➩ ✬❡★ ✳✙★✱✜✘ ✗✩✣✙✫✪✩ ❂✣✖✱✜✘
✫➫ ✭✵ ✜t❦t ✗✙ ■ ➫ ✭✵ ✬t❦t
❱❲ Û♦❙❳ ❢❱❲❵ ❲❵❙ ❨❚❙♥▲◆ Õ♦❙❩♠
❲❱▲◆❜ ⑧❱r❱❜❱▲◆❬
♣❵❙ ♥❚▲tq ❵❍❜ ❍ ❩❍❜❵ ❣❍♦♠
❍◆❩❙ ▲◗ Ò❭❖❫P✐❬❴❫❬
❤❙❍❜t❚❙ ❴♠PP❖ ❢❵❱❩❵
❢▲t♦❳ ❣▲▲❜❲ q❚▲q❙❚❲■ ❲❍Ú❙❜
❣■ ❍◆ ❙❜❲❱▼❍❲❙❳ Ò❴❬❭Ü q❙❚
Ò❴❖❫❫❫ ▲◗ ❍❜❜❙❜❜❙❳ q❚▲q❙❚❲■
r❍♦t❙ ◗▲❚ ❲❵❙ ◆❙Ú❲ ❥❫ ■❙❍❚❜❖
❢▲t♦❳ ▼❍❘❙ q▲❜❜❱❣♦❙ ❲❵❙ ◗▲♦♠
♦▲❢❱◆♥ q❚▲⑦❙❩❲❜Ý
Þ ßàáâãáäå æ äçè éêëììâ
◗▲❚ ❜❲t❳❙◆❲❜ ❱◆ ♥❚❍❳❙❜ ❴♠① ▲◆
q❚▲q❙❚❲■ ❲❵❙ ❳❱❜❲❚❱❩❲ ❣▲t♥❵❲
♦❍❜❲ ■❙❍❚ ◆▲❚❲❵ ▲◗ ❲❵❙ ❑❍❘❙❚
✉q▲❚❲❜ ❯▲▼q♦❙Ú ❍◆❳ ❜▲t❲❵ ▲◗
❞t♥❵❙❜ ❦❍◆❙ í Ò❥Ü ▼❱♦♦❱▲◆
Þ îçïìãçâáäå ðæñòé ìó
❆✑✒ ✓✔✔✕✖ ✗✘✙ ✤❛✚ ✛❛✚✖
❈✜✢✢ ✣✥ ✦❡✧★ ✩✪✫✬
❉✜✢❡ ✭✣✮✜✥✯✰✱ ✳✪✴✵✩✶✬✵✳✷✸✴
❐❐❐❒❮❰ÏÐÏÑÒÓÔÒÕÖ❮×Ø❰ÏÙÚÚÙØÑÔÚ❒Ö❮×
ÛÜÝÞßàáâãÜä åÜâæçèé ê ëìéçèéâ íèß îìïÜ
ðèÞâÜ ñìïïâ òïÜç óÜ ñèóÜ çè ôèÞõö
åßèé ÷ÝÝâ ê ÛÜóèçÜ îÜßøáñÜâ ìßÜ ùøìáïìàïÜ
úûüýþ ÿ ❝ ✁✂ ✄☎✆✝✞✟✠ ✡ ☛☞✌✍✎②✝✲☎✏ ✁✍✎②
ùïï ñßÜäáç ñìßäâ ìññÜéçÜä
➣ ➒➂❽➂➝➄➠➅➜❿↔➠ ❦ ➃➂➀➀➠➀➉
➀➜➂ Ð ➂➇ ➒➠❽➅➣➒➃➅➠❽➣➒➜ Ð ➠
➫➁ ❆ Õ ❁ áÑ ➭➁ ÕâÓàÓ ❥ Õâ ❅ Ø ❂ àÙ ❂
❝ ÑáÙâ ❥ ÖÙâ ❇ àÖÓàÙâ ➯ ❦ ➇➣➜↔➥➝➠
❽➂ ➃➠➝➇➂➝➒❽➅➠ →➥❽➜➠➀ ➂➇
➣ →➝➜➄➠➝ ➜ Ð ➄➂↔➄➠→ ➜ Ð ➣ Ð
➣❿❿➜→➠ Ð ❽➔➜❽➅ ➃➝➂➃➠➝❽➲
→➣➒➣➓➠ Õâ ❅ ➃➂➀➀➠➀➀➜➂ Ð ➂➇
➣ ➇➜➝➠➣➝➒ ↕➲ ➣ ➇➠↔➂ ÐÚ → Õ ❇ à ❅
❿ ÙáÑ ➇➁ áÓÙâ ❦ ëí ❦ Ù ❝ ↔ Õ ❇ Õ ➀ Ø ❂ àâ ❃❆❦
➜ ❅ Õ ❋ Ù ❦ ìÚíÞ ØÝßÝ ➀ ÕÓ ➁ ❂❅ Õ ❥ ➤
ÔÕàáÑ ❅ Õâ ❅ áÕÓÑ ❂ ❂ ÑáÑÕ ❆ Ñ ❅ ➤ ØÙáàÖÑ
❂ Ñ ❆ ØÙâ ❅ Ñ ❅ ÓÙ Õ ❂ ÑØÙ ❂ Ó Ù ❝ Õ
❋ àÓ ➉ Õâ ❅ ➉ ❂ ➁ â Ö ❂ Õ ❆❋ Ùâ ➜ âÓÑ ❂❆ ÓÕÓÑ
Üí âÑÕ ❂ →➁ ❂ ×ÑÑ àâ ❾ ❋ àÖ ❋ Ó ❋ Ñ
❆ ➁ ❆ ØÑÖÓ ❇ Ñ ❋ àÖáÑ ❋ Õ ❅ ❆ à ❅ Ñ ❆ ❾ àØÑ ❅
Õ ➇ Ñ ❅ ➠ Ò Ó ❂ ÕàáÑ ❂ Õâ ❅ Ó ❋ Ñâ ❆ ØÑ ❅
❝❂ Ùß Ó ❋ Ñ ❆ ÖÑâÑÝ ❽ ❋ Ñ ❆ ➁ ❆ ØÑÖÓ ❾ Õ ❆
❆ ÓÙØØÑ ❅ Õâ ❅ Ó ❋ Ñ Ù ❝ ➛ ÖÑ ❂ áÑÕ ❂ âÑ ❅
Ó ❋ ÕÓ Ó ❋ Ñ ❇ Ñ ❋ àÖáÑ ❾ Õ ❆ ❂ ÑØÙ ❂ ÓÑ ❅ á ❥
❆ ÓÙáÑâ ❝❂ Ùß ❿ Õáà ❝ Ù ❂ âàÕÝ ➇➁ áÓÙâ
❾ Õ ❆ ÓÕ×Ñâ àâÓÙ Ö ➁ ❆ ÓÙ ❅❥ ❾ àÓ ❋ Ù ➁ Ó
àâÖà ❅ ÑâÓ ➤ ØÙáàÖÑ ❆ Õà ❅ Õ ❝ ÓÑ ❂ ❝ ➁ ❂ Ó ❋ Ñ ❂
àâ ❇ Ñ ❆ Óà ❃ ÕÓàÙâ ❦ Õ Øà ❆ ÓÙá ❾ Õ ❆ ❝ Ù ➁ â ❅
❋ à ❅❅ Ñâ àâ Ó ❋ Ñ ❇ Ñ ❋ àÖáÑ ÕáÙâ ❃ ❾ àÓ ❋
Ó ❋ Ñ ❅❂ ➁ ❃❆ Ý