Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, September 21, 2018, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❋ ✁✂❆❨✱ ✄☎✆✝☎✞✟☎ ✠✡✱ ✠☛✡✽
❴❵❛❝❞❛❤
❥❦♥♦♣♥qs✉ ✇①❦② ③④⑤s ⑥⑦
⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺⑨❻❼⑩❽ ❾⑩❿➀❽⑩➁
❹⑨⑩ ➂⑩➃➄❿❽❻❹❸❿ ❶➄➃❸❶❻❹❸➄❶➅
➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾ ❻➇➇⑩➉❸❻❶❿⑩ ➊ ❻❶➁
❿➄❶❹❽❸❼➀❹❸➄❶❾ ➊ ➋⑩❶❹ ❹➄
➌⑨❽❸❾ ➂➀➁➇⑩➍➅ ❹⑨⑩ ➎➏➐
❶➄➃❸❶⑩⑩➅ ➋⑨➄ ➋➄➀➇➁ ➉➄ ➄❶ ❹➄
➇➄❾⑩ ❻❶ ⑩➑➒⑩❶❾❸➓⑩➅ ❿➇➄❾⑩ ❽❻❿⑩
❹➄ ❷❸❹❺⑨❻❼⑩❽ ❸❶ ❹⑨⑩ ➉⑩❶⑩❽❻➇
⑩➇⑩❿❹❸➄❶➔
→➣↔➣ ➋➄➀➇➁ ❼⑩ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾
➇❻❾❹ ➍⑩❻❽ ➄❶ ❹⑨⑩ ➒➄➇❸❹❸❿❻➇
❾❸➁⑩➇❸❶⑩❾➔
Salem: First time not the
charm
↕➄❽➃⑩❽ ➂⑩❾❿⑨➀❹⑩❾ ➌➄➀❶❹➍
➙⑨⑩❽❸➛➛ ➜⑩❾ ➙❹❸➇⑩❾ ❽⑩❿❻➇➇⑩➁
➃⑩⑩❹❸❶➉ ➋❸❹⑨ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❻❼➄➀❹
➄❶❿⑩ ❻ ➃➄❶❹⑨ ➛➄❽ ❼❽⑩❻➝➞
➛❻❾❹❾ ❸❶ ➆⑩❶➁➅ ➋⑨⑩❽⑩ ❹⑨⑩➍
❹❻➇➝⑩➁ ❻❼➄➀❹ ❸➁⑩❻❾➅ ❼➄➄➝❾ ❻❶➁
➒⑨❸➇➄❾➄➒⑨➍➔ ➂➀❽❸❶➉ ➄❶⑩ ➃⑩❻➇
❸❶ →➣↔↔➅ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾➀❽➒❽❸❾⑩➁
➙❹❸➇⑩❾ ➋❸❹⑨ ➓⑩❽➍ ➒❽❻❿❹❸❿❻➇
➟➀⑩❾❹❸➄❶❾ ❻❼➄➀❹ ❹⑨⑩ ➃⑩❿⑨❻❶➞
❸❿❾ ➄➛ ❻ ➒➄➇❸❹❸❿❻➇ ❿❻➃➒❻❸➉❶➔ ➠❹
❼⑩❿❻➃⑩ ❿➇⑩❻❽ ❹➄ ➙❹❸➇⑩❾ ❹⑨❻❹
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➋❻❾ ➒➇❻❶❶❸❶➉ ❹➄ ❽➀❶
➛➄❽ ❾➄➃⑩❹⑨❸❶➉➔
➡➠ ❻❾➝⑩➁ ⑨❸➃ ➋⑨➍➅➢ ➙❹❸➇⑩❾
❽⑩❿❻➇➇⑩➁➔➡⑧⑨➍ ➋➄➀➇➁ ⑨⑩
➋❻❶❹ ❹➄ ⑩➑➒➄❾⑩ ⑨❸➃❾⑩➇➛ ❹➄ ❹⑨⑩
❻➉➄❶➍ ➄➛ ❻ ❿❻➃➒❻❸➉❶ ❹⑨❻❹ ❸❾
❻ ❼❽➀❹❻➇ ➒❽➄❿⑩❾❾ ❻❶➁ ❸❾ ➓⑩❽➍
❹➄➀➉⑨ ➄❶ ❻ ➛❻➃❸➇➍➤➢
➙❹❸➇⑩❾ ❾❻❸➁ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❹➄➇➁
⑨❸➃ ➒❻❽❹ ➄➛ ❼⑩❸❶➉ ❻ ➥⑨➄➁⑩❾
➙❿⑨➄➇❻❽ ➋❻❾ ❻ ➒➇⑩➁➉⑩ ❹➄
➒➀❼➇❸❿ ❾⑩❽➓❸❿⑩➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➛⑩➇❹ ❸❹
➋❻❾ ❹❸➃⑩➔
➡➦⑨❻❹ ❾⑩❽➓❸❿⑩ ❸❾ ⑩➑❿➇➀❾❸➓⑩➇➍
➛➄❽ ❹⑨⑩ ❼⑩❹❹⑩❽➃⑩❶❹ ➄➛ ❾➄❿❸⑩❹➍
❻❶➁ ❶➄❹ ❹⑨⑩ ➒⑩❽❾➄❶ ❾⑩⑩➝❸❶➉
➄➛➧❿⑩➅➢ ➙❹❸➇⑩❾ ❾❻❸➁ ➡❷❶➀❹⑩ ❼⑩➞
➇❸⑩➓⑩➁ ❹⑨❻❹ ❹⑨⑩❶ ❻❶➁ ❼⑩➇❸⑩➓⑩❾
❹⑨❻❹ ❶➄➋➔➢
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁ ⑨⑩ ➁❸❾❿➀❾❾⑩➁
⑨❸❾ ➒➇❻❶❾ ➋❸❹⑨ ⑨❸❾ ➛❻➃❸➇➍➅ ➋⑨➄
❾➋➀❶➉ ❼⑩⑨❸❶➁ ❹⑨⑩ ❸➁⑩❻➔
➡➐❻❹❹➍ ❹➄➇➁ ➃⑩ ➠ ❶⑩⑩➁⑩➁ ❹➄
⑩❸❹⑨⑩❽ ❾❹➄➒ ❿➄➃➒➇❻❸❶❸❶➉ ➄❽
❾❹❻❽❹ ❽➀❶❶❸❶➉➅➢ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁➔
➨❻❶➍ ❻❾➒❸❽❸❶➉ ➒➄➇❸❹❸❿❸❻❶❾
❾❹❻❽❹ ➇➄❿❻➇➇➍➅ ➋❸❹⑨ ❹⑨⑩ ❾❿⑨➄➄➇
❼➄❻❽➁➅ ❿❸❹➍ ❿➄➀❶❿❸➇➅ ❾❹❻❹⑩
➜⑩➉❸❾➇❻❹➀❽⑩ ➄❽ ➃❻➍❼⑩ ➌➄❶➞
➉❽⑩❾❾➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➁⑩❿❸➁⑩➁ ❹➄ ❻❸➃
⑨❸➉⑨⑩❽➩ ❾⑩❿❽⑩❹❻❽➍ ➄➛ ❾❹❻❹⑩➔ ➫⑩
➋❻❾ ➁❽❻➋❶ ❹➄ ❹⑨⑩ ➡➋❻❹❿⑨➁➄➉➢
❻❾➒⑩❿❹ ➄➛ ❹⑨⑩ ➭➄❼ ❸❶➓➄➇➓❸❶➉
❻➀➁❸❹❾ ➄➛ ❻➉⑩❶❿❸⑩❾➅ ❻❶➁ ❸❹❾
➒➄❾❾❸❼➇⑩ ❽➄➇⑩❾ ❸❶ ❿❻➃➒❻❸➉❶
➧❶❻❶❿⑩ ❻❶➁ ➒❽❸➃❻❽➍ ⑩➇⑩❿❹❸➄❶
❽⑩➛➄❽➃❾➔ ➫⑩ ❼⑩➇❸⑩➓⑩➁ ❹⑨⑩ ❸❶➞
❿➀➃❼⑩❶❹➅ ❷❻❹⑩ ➆❽➄➋❶➅ ➋❻❾❶➈❹
❸➃➒❻❽❹❸❻➇ ⑩❶➄➀➉⑨ ❹➄ ❽⑩➛⑩❽⑩⑩
➁❸❾➒➀❹⑩❾ ❼⑩❹➋⑩⑩❶ ➂⑩➃➄❿❽❻❹❾➅
➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶❾ ❻❶➁ ➄❹⑨⑩❽❾➔
➡➦⑨⑩ ❾⑩❿❽⑩❹❻❽➍ ➄➛ ❾❹❻❹⑩
❾⑨➄➀➇➁ ❼⑩ ➛❻❽ ➇⑩❾❾ ➒❻❽❹❸❾❻❶
❻❶➁ ➃➄❽⑩ ❸❶➁⑩➒⑩❶➁⑩❶❹ ❹⑨❻❶
➆❽➄➋❶ ➋❻❾ ❸❶ ➁➄❸❶➉ ❹⑨⑩ ➭➄❼➅➢
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁➔
➠❶ ➇❻❹⑩ ➯➀➉➀❾❹ →➣↔↔➅
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❻❶❶➄➀❶❿⑩➁ ⑨⑩ ➋❻❾
❽➀❶❶❸❶➉ ➛➄❽ ❾⑩❿❽⑩❹❻❽➍ ➄➛ ❾❹❻❹⑩
❻❹ ❻ ❹❸➃⑩ ➋⑨⑩❶ ❹⑨⑩ ➏❽⑩➉➄❶
⑩❿➄❶➄➃➍ ➋❻❾ ➛➄❽❿❸❶➉ ❹➄➀➉⑨
➁⑩❿❸❾❸➄❶❾ ➄❶ ❽⑩❾❸➁⑩❶❹❾ ❻❶➁
➄➛➧❿⑩➞⑨➄➇➁⑩❽❾➔
➡➦⑨❸❾ ❾➄➀❶➁❾ ➇❸➝⑩ ❻ ➒⑩❽➛⑩❿❹
❹❸➃⑩ ❹➄ ➉⑩❹ ❸❶❹➄ ➒➄➇❸❹❸❿❾➅➢
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁➅ ⑨❻➇➛➞➭➄➝❸❶➉➔
➠❹ ➋❻❾❶➈❹➔ ➠❶ ❻ ➍⑩❻❽ ➋⑨⑩❶
➐❽⑩❾❸➁⑩❶❹ ➆❻❽❻❿➝ ➏❼❻➃❻
➋➄➀➇➁ ➋❸❶ ❽⑩➞⑩➇⑩❿❹❸➄❶➅ ➥⑩➒➀❼➞
✟❆❇☎ ☞✁✝❨ ✌☎ ❆✍✂ ✎ ✺✏
OREGON NEWS
BUEHLER ON BUEHLER:
➷➬➮➱✃ ❐❒❮ ❰➱Ï✃ÐÑ ✃❒ ÒÐ ❰➮ÐÏ ❐❒❮ ÓÔÐ❰ ❮ÕÖ × Ø➱Ù❒Ô
ÚÐ➱Ó❮Ð Û➱ÜÐÒ➱ÝÝ ÕÝ➱❐ÐÔ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð Ò➱ÜÐÒ➱ÝÝ ✃Ð➱á ÓÔ❒❰àÏÓ ❮ÕÖ âàÏãàÏÏ➱✃à äÐÑÜ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð Ò➱ÜÐÒ➱ÝÝ ÕÝ➱❐ÐÔ ÓÔ❒❰àÏÓ ❮ÕÖå❒á æÐ➱ßÐÔ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ç❒❒✃Ò➱ÝÝ ✃Ð➱á ÓÔ❒❰àÏÓ ❮ÕÖ ØàÏÏÐÜ❒✃➱èàéàÏÓÜ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ç❒❒✃Ò➱ÝÝ ÕÝ➱❐ÐÔ ÓÔ❒❰àÏÓ ❮ÕÖ ÞÔ➱Ïå➱ÔéÐÏ✃❒Ïê
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð á❮ÜàãÖ âÝ➱ÜÜàã Ô❒ãé
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð á❮Üàã➱Ý ➱ã✃ÜÖ ÛàÝÝ❐ ë❒ÐÝì ÛÔ❮ãÐ æÕÔàÏÓÜ✃ÐÐÏì íÝ✃❒Ï
ë❒➮Ïì ✃➮Ð í➱ÓÝÐÜ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð á❒ßàÐÜÖå➮Ð îÔÜ✃ ïä❒ãé❐ìð ïæ✃➱Ô➬➱ÔÜì íÕàÜ❒ÑÐ ñè
ò × óÐ❰ ô❒ÕÐìð ïÞÐÔÔàÜ Û❮ÐÝÝÐÔõÜ ö➱❐ ÷ççð
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð Ï❒Ïøîã✃à❒Ï Ò❒❒éÖ ïöÔÐ➱áÝ➱ÏÑÖå➮ÐåÔ❮Ðå➱ÝÐ ❒ç
×áÐÔàã➱õÜ ÷Õà➱✃Ð íÕàÑÐáàãð Ò❐ æ➱á ù❮àÏ❒ÏÐÜ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ➮àÜ✃❒Ô❐ Ò❒❒éÖ ï× æ✃❮Ñ❐ ❒ç ôàÜ✃❒Ô❐ð Ò❐ ×ÔÏ❒ÝÑ
å❒❐ÏÒÐÐ
➷ óÐú✃ Ò❒❒é ✃❒ ÔÐ➱ÑÖ ïöÔÐ➱á ô❒➱ÔÑÐÔÜÖ ô❒❰ ✃➮Ð ×áÐÔàã➱Ï
ûÕÕÐÔ ØàÑÑÝÐ âÝ➱ÜÜ ñÜ ÚÐ➱ßàÏÓ íßÐÔ❐❒ÏÐ íÝÜÐ àÏ ✃➮Ð ö❮Ü✃ì
➬➮❐å➮➱✃ ñÜ ➱ üÔ❒ÒÝÐáì ➱ÏÑ➬➮➱✃ ✃❒ ö❒ ×Ò❒❮✃ ñ✃ð Ò❐
äàã➮➱ÔÑ äÐÐßÐÜ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ðåè Ü➮❒❰ ➱Ü ➱ ã➮àÝÑÖ ïØ❮✃❮➱Ý ❒ç ÷á➱➮➱õÜ➬àÝÑ
ýàÏÓÑ❒áð
➷ äÐãÐÏ✃ ç➱ß❒Ôà✃Ðåè Ü➮❒❰Ö ïå➮Ð ×áÐÔàã➱ÏÜð
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ç❒ÔÐàÓÏ ã❮àÜàÏÐÖå➮➱à
➷ Þ❒❒Ñ ïÓ❮àÝ✃❐ ÕÝÐ➱Ü❮ÔÐðÖ üÐÕÕÐÔ❒Ïà Õàþþ➱
➷ æÕÐãà➱Ý✃❐ ❐❒❮ ã❒❒é ç❒Ô ❐❒❮Ô ç➱áàÝ❐Ö Û❮✃✃ÐÔáàÝé ÒÝ❮ÐÒÐÔÔ❐
Õ➱Ïã➱éÐÜ
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ÑÔàÏéÖ âÔ❮ú ÕàÝÜÏÐÔ
➷➬➮ÐÔÐ ÑàÑ ❐❒❮ Ó❒ ç❒Ô ➮❒ÏÐ❐á❒❒ÏÖ â➱Ïã❮Ï
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ûêæê ÕÝ➱ãÐÖ Ø➱❮à
➷ Þ➱ß❒Ôà✃Ð ç❒ÔÐàÓÏ ÕÝ➱ãÐÖ ä❒áÐ
➷ ÿ❮àÝ✃❐ ÕÝÐ➱Ü❮ÔÐÖ ñ Ý❒ßÐ ❰➱✃ã➮àÏÓ ç❮ÏÏ❐ ÕÐ✃ ßàÑÐ❒Üê
➇❸❿❻❶❾ ➛❻❽⑩➁ ➒➄➄❽➇➍ ❻❿❽➄❾❾ ❹⑨⑩
❼➄❻❽➁➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➋➄➀➇➁ ❼⑩ ❶➄
⑩➑❿⑩➒❹❸➄❶➔ ➆❽➄➋❶ ❼⑩❻❹ ⑨❸➃
➲↔ ❹➄ ➳➵ ➒⑩❽❿⑩❶❹➅ ❻❶➁ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
➉❻❸❶⑩➁ ➋❸➁⑩❾➒❽⑩❻➁ ❶❻➃⑩
❽⑩❿➄➉❶❸❹❸➄❶ ➛➄❽ ❹⑨⑩ ➧❽❾❹ ❹❸➃⑩➔
Bend: Moving on, moving
over, moving up
➏❹⑨⑩❽ ➄❶⑩➞❾⑨➄❹ ❿❻❶➁❸➁❻❹⑩❾
➛➄❽ ❾❹❻❹⑩➋❸➁⑩ ➄➛➧❿⑩ ➊ ❾➀❿⑨ ❻❾
➂➀➁➇⑩➍ ➊ ➁❸❾❻➒➒⑩❻❽ ➛❽➄➃ ❹⑨⑩
➒➄➇❸❹❸❿❻➇ ❻❽⑩❶❻➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❹➄➄➝
❻❶➄❹⑨⑩❽ ❽➄➀❹⑩➔
➥⑩➒➔ ➸❻❾➄❶ ➌➄❶➉⑩❽➅ ➥➞➆⑩❶➁➅
⑨❻➁ ❾⑨➄➋❶ ➃➄➁⑩❽❻❹⑩ ➥⑩➒➀❼➞
➇❸❿❻❶❾ ❿➄➀➇➁ ➋❸❶ ❸❶ ❹⑨⑩ ➲➳❹⑨
➫➄➀❾⑩ ➂❸❾❹❽❸❿❹ ❽⑩➒❽⑩❾⑩❶❹❸❶➉
➆⑩❶➁ ➁⑩❾➒❸❹⑩ ❻ ➂⑩➃➄❿❽❻❹❸❿
➓➄❹⑩❽ ❽⑩➉❸❾❹❽❻❹❸➄❶ ➃❻➭➄❽❸❹➍➔
➯➛❹⑩❽ ❹➋➄ ❹⑩❽➃❾ ❸❶ ❹⑨⑩ ➫➄➀❾⑩➅
➌➄❶➉⑩❽ ➁⑩❿❸➁⑩➁ ❹➄ ❽➀❶ ➛➄❽ ❹⑨⑩
➺➔➙➔ ➙⑩❶❻❹⑩➔
➡➸❻❾➄❶ ❿❻➇➇⑩➁ ➃⑩ ❸❶ ❹⑨⑩
❾➀➃➃⑩❽ ➄➛ →➣↔➵ ❻❶➁ ⑩❶❿➄➀❽➞
❻➉⑩➁ ➃⑩ ❹➄ ❽➀❶ ❻❾ ⑨❸❾ ❽⑩➒➇❻❿⑩➞
➃⑩❶❹➅➢ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁➔
➙❹❸➇⑩❾ ❻❶➁ ➫➄➀❾⑩ ➨❸❶➄❽➞
❸❹➍ ➜⑩❻➁⑩❽ ➨❸➝⑩ ➨❿➜❻❶⑩➅
➥➞➐➄➋⑩➇➇ ➆➀❹❹⑩➅ ➋⑩❽⑩ ❻➃➄❶➉
➄❹⑨⑩❽❾ ➋⑨➄ ❹➄➇➁ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ⑨⑩
❾⑨➄➀➇➁ ❽➀❶➔
➏❶⑩ ➒❽➄❼➇⑩➃➩ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
❶➄ ➇➄❶➉⑩❽ ➇❸➓⑩➁ ❸❶ ❹⑨⑩ ➲➳❹⑨
➫➄➀❾⑩ ➂❸❾❹❽❸❿❹➔ ➥⑩❻➒➒➄❽❹❸➄❶➞
➃⑩❶❹ ❻➛❹⑩❽ ❹⑨⑩ →➣↔➣ ❿⑩❶❾➀❾
⑨❻➁ ➃➄➓⑩➁ ❹⑨⑩ ➫➄➀❾⑩ ➁❸❾❹❽❸❿❹
❼➄➀❶➁❻❽❸⑩❾ ❾➄ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➋❻❾
❻ ❽⑩❾❸➁⑩❶❹ ➄➛ ❹⑨⑩ ➲➵❽➁ ➫➄➀❾⑩
➂❸❾❹❽❸❿❹➅ ❽⑩➒❽⑩❾⑩❶❹⑩➁ ❼➍
➓⑩❹⑩❽❻❶ ➥⑩➒➔ ➎⑩❶⑩ ⑧⑨❸❾❶❻❶❹➅
➥➞➙➀❶❽❸➓⑩❽➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➃➄➓⑩➁
❻❶➁ ➁⑩❾➒❸❹⑩ ❻ ➂⑩➃➄❿❽❻❹❸❿
➓➄❹⑩❽ ❽⑩➉❸❾❹❽❻❹❸➄❶ ❻➁➓❻❶❹❻➉⑩
❻❶➁ ❻➇➇⑩➉❻❹❸➄❶❾ ❹⑨❻❹ ⑨⑩ ➋❻❾
❻ ➡❿❻❽➒⑩❹❼❻➉➉⑩❽➢ ➛➄❽ ➃➄➓❸❶➉➅
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➋❻❾ ⑩➇⑩❿❹⑩➁ ❹➄ ❹⑨⑩
➫➄➀❾⑩➔
➯❾➝⑩➁ ❼➍ ❻❶ ➏❽⑩➉➄❶ ➙❹❻❹⑩
➺❶❸➓⑩❽❾❸❹➍ ❻➇➀➃❶❸ ➒➀❼➇❸❿❻➞
❹❸➄❶ ❻❼➄➀❹ ⑨❸❾ ➛➀❹➀❽⑩➅ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
➇❻❸➁ ➄➀❹ ❻ ➁⑩❿❻➁⑩➞➇➄❶➉ ➒➇❻❶➔
➡➠ ➋❻❶❹ ❹➄ ➃❻➝⑩ ❻ ❿⑨❻❶➉⑩➅
❼➀❹ ➠ ➛⑩⑩➇ ❸❹ ❹❻➝⑩❾ ❹⑨❻❹
❻➃➄➀❶❹ ➄➛ ❹❸➃⑩ ➊ ❻❹ ➇⑩❻❾❹ ↔➣
➍⑩❻❽❾ ➊ ❹➄ ❼➀❸➇➁ ❹⑨⑩ ❽⑩➇❻❹❸➄❶➞
❾⑨❸➒❾ ❻❶➁ ➋➄❽➝ ➄❶ ➇⑩➉❸❾➇❻❹❸➄❶
➊ ❹➄ ❼➀❸➇➁ ❹⑨❻❹ ❾➀➒➒➄❽❹ ❻❶➁ ❻
❿➄❻➇❸❹❸➄❶➔➢
➠❹ ➋❻❾ ❻ ❹❸➃⑩❹❻❼➇⑩ ⑨⑩
➋➄➀➇➁ ❾➄➄❶ ❻➁➓❻❶❿⑩➔
➂➀❽❸❶➉ ❹⑨⑩ →➣↔➲ ❾⑩❾❾❸➄❶➅
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➓➄❹⑩➁ ❿➄❶❾❸❾❹⑩❶❹➇➍
➋❸❹⑨ ❹⑨⑩ ➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶ ➃❸❶➄❽❸❹➍
➄❶ ❹❻➑ ❻❶➁ ❾➒⑩❶➁❸❶➉ ❸❾❾➀⑩❾➔
➫⑩ ⑩❹❿⑨⑩➁ ❻ ❽⑩➒➀❹❻❹❸➄❶ ❻❾ ❻
➃➄➁⑩❽❻❹⑩ ❼➍ ❿⑨❻➃➒❸➄❶❸❶➉
❼❸➇➇❾ ❹➄ ❻➇➇➄➋ ➒⑨❻❽➃❻❿❸⑩❾ ❹➄
❸❾❾➀⑩ ➄❶➞➁⑩➃❻❶➁ ❼❸❽❹⑨ ❿➄❶➞
❹❽➄➇ ❻❶➁ ❹➄ ❽⑩➟➀❸❽⑩ ❸❶❾➀❽❻❶❿⑩
❿➄➃➒❻❶❸⑩❾ ❹➄ ❿➄➓⑩❽ ❻ ➛➀➇➇ ➍⑩❻❽
➄➛ ❽⑩➧➇➇❾ ➛➄❽ ❻➇➇ ❿➄❶❹❽❻❿⑩➒❹❸➓⑩❾➔
➠❶ ⑩❻❽➇➍ →➣↔➲➅ ❷❸❹❺⑨❻❼⑩❽
❽⑩❾❸➉❶⑩➁ ❻➃❸➁ ❻❶ ❸❶➻➀⑩❶❿⑩
➒⑩➁➁➇❸❶➉ ❾❿❻❶➁❻➇➔➺❶➁⑩❽
❹⑨⑩ ❾❹❻❹⑩ ❿➄❶❾❹❸❹➀❹❸➄❶➅ ❷❻❹⑩
➆❽➄➋❶ ❼⑩❿❻➃⑩ ➉➄➓⑩❽❶➄❽➔ ➙⑨⑩
➋➄➀➇➁ ⑨❻➓⑩ ❹➄ ❽➀❶ ❸❶ →➣↔➼ ❹➄
➧➇➇ ➄➀❹ ❹⑨⑩ ❽⑩❾❹ ➄➛ ❷❸❹❺⑨❻❼⑩❽➈❾
❹⑩❽➃➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾ ❶❻➃⑩ ➋❻❾
➛❽⑩➟➀⑩❶❹➇➍ ➃⑩❶❹❸➄❶⑩➁ ❻❾
❻ ➒➄❾❾❸❼➇⑩ ➎➏➐ ❿❻❶➁❸➁❻❹⑩➔
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁ ❶➄➅ ➄❽ ❻❹ ➇⑩❻❾❹➅
➡❶➄❹ ➍⑩❹➔➢
➡➠ ➋❻❾❶➈❹ ❽⑩❻➁➍ ➛➄❽ ❹⑨⑩ ❹❸➃⑩
❿➄➃➃❸❹➃⑩❶❹ ➄➛ ❻ ❾❹❻❹⑩➋❸➁⑩
❿❻➃➒❻❸➉❶ ❹⑨❻❹ ➋➄➀➇➁ ❹❻➝⑩
➃⑩ ❻➋❻➍ ➛❽➄➃ ➛❻➃❸➇➍ ❻❶➁ ➃➍
➃⑩➁❸❿❻➇ ➒❽❻❿❹❸❿⑩➅➢ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
❾❻❸➁➔
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❸❶❾❹⑩❻➁ ❽❻❶ ➛➄❽
❽⑩➞⑩➇⑩❿❹❸➄❶➔➦⑨⑩ ❼➄➄➃❸❶➉
➒➄➒➀➇❻❹❸➄❶ ➄➛ ➆⑩❶➁ ⑨❻➁
❼❽➄➀➉⑨❹ ❸❶ ❹⑨➄➀❾❻❶➁❾ ➄➛ ❶⑩➋
➓➄❹⑩❽❾➅ ➃➄❾❹ ➄➛ ➋⑨➄➃ ➋⑩❽⑩
❶➄❹ ❻➛➧➇❸❻❹⑩➁ ➋❸❹⑨ ⑩❸❹⑨⑩❽
➃❻➭➄❽ ➒❻❽❹➍ ➄❽ ❽⑩➉❸❾❹⑩❽⑩➁ ❻❾
➂⑩➃➄❿❽❻❹❾➔➯❸➁⑩➁ ❼➍ ➽↔ ➃❸➇➞
➇❸➄❶ ❸❶ ➛➀❶➁❽❻❸❾❸❶➉➅ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
⑩➝⑩➁ ➄➀❹ ❻ ➳ ➒⑩❽❿⑩❶❹ ➃❻❽➉❸❶
➄➛ ➓❸❿❹➄❽➍ ➄➓⑩❽ ➂⑩➃➄❿❽❻❹
➎⑩❶❻ ➎➄➄➁➃❻❶➞➌❻➃➒❼⑩➇➇➔
➡➠ ➛⑩➇❹ ⑨⑩ ➃❸❾❽⑩➒❽⑩❾⑩❶❹⑩➁
⑨❸➃❾⑩➇➛ ❻❾ ❻ ➃➄➁⑩❽❻❹⑩ ❿➄❶❾❸➁➞
⑩❽❸❶➉ ➋⑨❻❹ ⑨❸❾ ➓➄❹❸❶➉ ❽⑩❿➄❽➁
➋➄➀➇➁ ❼⑩ ❸❶ →➣↔➾ ❻❶➁ →➣↔➚➅➢
➎➄➄➁➃❻❶➞➌❻➃➒❼⑩➇➇ ❾❻❸➁➔
➙⑨⑩ ➒➄❸❶❹⑩➁ ❹➄ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾
➄➒➒➄❾❸❹❸➄❶ ❹➄ ❹⑨⑩ ➥⑩➒❽➄➁➀❿➞
❹❸➓⑩ ➫⑩❻➇❹⑨ ➪➟➀❸❹➍ ➯❿❹➅
⑨⑩❻➇❹⑨❿❻❽⑩ ➛➀❶➁❸❶➉➅ ❻❶➁
⑩❶➓❸❽➄❶➃⑩❶❹❻➇ ❸❾❾➀⑩❾ ❻❾
⑩➑❻➃➒➇⑩❾ ➄➛ ❸❾❾➀⑩❾ ➋⑨⑩❽⑩
❾⑨⑩ ❼⑩➇❸⑩➓⑩❾ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❼❻❿➝⑩➁
❿➄❶❾⑩❽➓❻❹❸➓⑩➅ ➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶
➒➄❾❸❹❸➄❶❾ ➄➀❹ ➄➛ ❾❹⑩➒ ➋❸❹⑨ ❹⑨⑩
➓❻➇➀⑩❾ ➄➛ ➁❸❾❹❽❸❿❹ ➓➄❹⑩❽❾➔
➡➫⑩ ➋❻❾ ❶➄❹ ➒❽➄➓❸➁❸❶➉ ❻
❾❹❽➄❶➉ ➓➄❸❿⑩ ➛➄❽ ❹⑨⑩ ➒❽❸➄❽❸❹❸⑩❾
➄➛ ➄➀❽ ➁❸❾❹❽❸❿❹➅ ➇❸➝⑩ ❻➛➛➄❽➁➞
❻❼➇⑩ ⑨➄➀❾❸❶➉➅ ❼⑩❿❻➀❾⑩ ⑨⑩ ➋❻❾
❿➇⑩❻❽➇➍ ❻❶➉➇❸❶➉ ➛➄❽ ❻ ⑨❸➉⑨⑩❽
➄➛➧❿⑩➅➢ ❾⑨⑩ ❾❻❸➁➔
➆❽➄➋❶ ➋➄❶ ⑩➇⑩❿❹❸➄❶ ❻❾
➉➄➓⑩❽❶➄❽ ❻❶➁ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾
❶❻➃⑩ ➋❻❾ ❻➉❻❸❶ ❻❹ ❹⑨⑩ ❹➄➒
➄➛ ❹⑨⑩ ➇❸❾❹ ➛➄❽ →➣↔➚ ➋⑨⑩❶ ❹⑨⑩
➉➄➓⑩❽❶➄❽ ➋➄➀➇➁ ❶⑩⑩➁ ❹➄ ❽➀❶
➛➄❽ ❻ ➛➄➀❽➞➍⑩❻❽ ❹⑩❽➃ ➄➛ ⑨⑩❽
➄➋❶➔➦⑨❸❾ ❹❸➃⑩➅ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➋❻❾
❸❶➅ ❾❹❻❽❹❸❶➉ ❹➄ ➛➀❶➁❽❻❸❾⑩ ❼➍
⑩❻❽➇➍ →➣↔➾ ❻❶➁ ❻❶❶➄➀❶❿❸❶➉
⑨❸❾ ❿❻❶➁❸➁❻❿➍ ❸❶ ➯➀➉➀❾❹➔ ➶❸➝⑩
➌➪➏ ➐⑨❸➇ ❷❶❸➉⑨❹ ❿➄❶❹❽❸❼➀❹⑩➁
➽➲➣➣➅➣➣➣ ❹➄ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➔ ❷❶❸➉⑨❹
❽⑩❿⑩❶❹➇➍ ❻➁➁⑩➁ ❻❶➄❹⑨⑩❽ ➽↔
➃❸➇➇❸➄❶ ❹➄ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾ ❿❻➃➞
➒❻❸➉❶➅ ❹⑨⑩ ➇❻❽➉⑩❾❹ ❾❸❶➉➇⑩
➁➄❶❻❹❸➄❶ ❹➄ ❻ ❾❹❻❹⑩➋❸➁⑩
❿❻❶➁❸➁❻❹⑩ ❼➍ ➄❶⑩ ❸❶➁❸➓❸➁➀❻➇
❸❶ ➏❽⑩➉➄❶ ⑨❸❾❹➄❽➍➔
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➟➀❸❿➝➇➍ ➛➄➀❶➁ ⑨❸➃➞
❾⑩➇➛ ➀❶➁⑩❽ ❻❹❹❻❿➝ ➛❽➄➃ ❹⑨⑩ ➇⑩➛❹
❻❶➁ ❹⑨⑩ ❽❸➉⑨❹➔
➏❶ ❹⑨⑩ ➁❻➍ ❸❶ ➯➀➉➀❾❹ →➣↔➾
❹⑨❻❹ ⑨⑩ ❻❶❶➄➀❶❿⑩➁ ⑨❸❾ ❿❻❶➁❸➞
➁❻❿➍➅❹⑨⑩ ❷❻❹⑩ ➆❽➄➋❶ ➌➄➃➞
➃❸❹❹⑩⑩➅❹⑨⑩ ➉➄➓⑩❽❶➄❽➈❾ ➄❶➉➄❸❶➉
❿❻➃➒❻❸➉❶ ❻❽➃➅ ❾⑩❶❹ ➄➀❹ ❻❶
⑩➃❻❸➇ ➛❽➄➃➡➦⑩❻➃ ❷❻❹⑩➢ ❼⑩➞
➛➄❽⑩ ❶➄➄❶➅ ❿❻➇➇❸❶➉ ➛➄❽ ➧❶❻❶❿❸❻➇
⑨⑩➇➒ ❸❶ ➧➉⑨❹❸❶➉ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➔
➡⑧⑩ ➋➄❶➈❹ ➇❸⑩➹ →➣↔➼ ➋❻❾
❻ ❹➄➀➉⑨ ➍⑩❻❽ ➛➄❽ ➂⑩➃➄❿❽❻❹❾
❻❿❽➄❾❾ ❹⑨⑩ ❿➄➀❶❹❽➍➅➢ ❹⑨⑩
➃⑩❾❾❻➉⑩ ❽⑩❻➁➔➡➆➀❹ ➏❽⑩➉➄➞
❶❸❻❶❾ ❾❹➄➄➁ ➀➒ ❹➄ ❹⑨⑩ ⑨❻❹❽⑩➁
❻❶➁ ❽⑩➉❽⑩❾❾❸➓⑩ ➒➄➇❸❿❸⑩❾ ➄➛
❹⑨⑩ ➦❽➀➃➒❾➞❸❶➞❹❽❻❸❶❸❶➉ ❸❶
➄➀❽ ❾❹❻❹⑩ ❻❶➁ ⑩➇⑩❿❹⑩➁ ❷❻❹⑩
➉➄➓⑩❽❶➄❽➔➢
➨⑩❻❶➋⑨❸➇⑩➅ ❿➄❶❾⑩❽➓❻➞
❹❸➓⑩❾ ➇❻❿⑩❽❻❹⑩➁ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❻❾
❻ ➥➠➶➏➅ ➄❽ ➡➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶ ➠❶
➶❻➃⑩ ➏❶➇➍➔➢➯❶❹❸➞❻❼➄❽❹❸➄❶
➉❽➄➀➒❾ ➄➒⑩❶➇➍ ❾⑨➄➒➒⑩➁ ➛➄❽
❻❶ ➡❻❶➍❼➄➁➍ ❼➀❹ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➢
❿❻❶➁❸➁❻❹⑩ ❹➄ ❽➀❶ ❹➄ ⑨❸❾ ❽❸➉⑨❹
❸❶ ❹⑨⑩ ➒❽❸➃❻❽➍➔
↕❻❽➞❽❸➉⑨❹ ❿➄❶❾⑩❽➓❻❹❸➓⑩❾
❾➒➇❸❹ ❹⑨⑩❸❽ ➓➄❹⑩ ❻➃➄❶➉ ➆⑩❶➁
❼➀❾❸❶⑩❾❾➃❻❶ ➙❻➃ ➌❻❽➒⑩❶❹⑩❽
❻❶➁ ❽⑩❹❸❽⑩➁ ❶❻➓❻➇ ❻➓❸❻❹➄❽
➎❽⑩➉ ⑧➄➄➇➁❽❸➁➉⑩➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
➋➄❶ ❹⑨⑩ ❹❸➉⑨❹ ➒❽❸➃❻❽➍➅ ❼➀❹
❻❹ ❻ ⑨❸➉⑨ ❿➄❾❹➅ ❾➒⑩❶➁❸❶➉ ➽➵➔➼
➃❸➇➇❸➄❶ ❹⑨❻❹ ➇⑩➛❹ ⑨❸➃ ➋❸❹⑨ ➇⑩❾❾
❹⑨❻❶ ➽→➣➣➅➣➣➣ ❹⑨⑩ ➁❻➍ ❻➛❹⑩❽
❹⑨⑩ ⑩➇⑩❿❹❸➄❶➔
⑧⑨❸➇⑩ ⑨⑩➈❾ ➄❶❿⑩ ❻➉❻❸❶
❼❽❸❶➉❸❶➉ ❸❶ ➃❻➭➄❽ ➁➄❶❻❹❸➄❶❾➅
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➧❶➁❾ ⑨❸➃❾⑩➇➛ ➀➒
❻➉❻❸❶❾❹ ➆❽➄➋❶ ❻❶➁ ⑨⑩❽ ➃➄❽⑩
❹⑨❻❶ ➽➳ ➃❸➇➇❸➄❶ ❸❶ ❹⑨⑩ ❼❻❶➝➔
➯❶❻➇➍❾❹❾ ⑨❻➓⑩ ➛➄❽⑩❿❻❾❹ ❹⑨⑩
❽❻❿⑩ ➋❸➇➇ ❼➇➄➋ ➒❻❾❹ ❹⑨⑩ ❽⑩❿➄❽➁
➽↔➾➔➾ ➃❸➇➇❸➄❶ ❾➒⑩❶❹ ❸❶ ❹⑨⑩
❷❸❹❺⑨❻❼⑩❽➞➂➀➁➇⑩➍ ❽❻❿⑩ ❸❶
→➣↔➣➔
➯❾ ⑨❸❾ ➒❽➄➧➇⑩ ⑨❻❾ ❽❸❾⑩❶➅
❾➄ ⑨❻➓⑩ ❹⑨⑩ ➒⑩❽❿⑨⑩❾ ➛❽➄➃
➋⑨⑩❽⑩ ⑨❸❾ ❿❽❸❹❸❿❾ ❿❻❶ ❻❹❹❻❿➝
⑨❸❾ ❽⑩❿➄❽➁➔⑧❽❸❹❸❶➉ ❽⑩❿⑩❶❹➇➍
❸❶ ❹⑨⑩ ➄➒❸❶❸➄❶ ❾⑩❿❹❸➄❶ ➄➛ ➦⑨⑩
➏❽⑩➉➄❶❸❻❶➅➂⑩➃➄❿❽❻❹❸❿ ➐❻❽❹➍
➄➛ ➏❽⑩➉➄❶ ➪➑⑩❿➀❹❸➓⑩ ➂❸❽⑩❿❹➄❽
➆❽❻➁ ➨❻❽❹❸❶ ❿❻➇➇⑩➁ ➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾
❼❸➒❻❽❹❸❾❻❶❾⑨❸➒ ❸❶❿➄❶❾❸❾❹⑩❶❹➔
➡➆➀⑩⑨➇⑩❽ ⑨❻❾ ➄➛❹⑩❶ ➓➄❹⑩➁
❻➉❻❸❶❾❹ ❼❸➇➇❾ ❹⑨❻❹ ❽⑩❿⑩❸➓⑩➁
❾➀➒➒➄❽❹ ➛❽➄➃ ❼➄❹⑨ ❾❸➁⑩❾ ➄➛
❹⑨⑩ ❻❸❾➇⑩➅➢➨❻❽❹❸❶ ➋❽➄❹⑩➔➡➫⑩
❹➀❽❶⑩➁ ➁➄➋❶ ➽➲➔➵ ❼❸➇➇❸➄❶ ➛➄❽
❻ ❾❹❻❹⑩➋❸➁⑩ ❹❽❻❶❾➒➄❽❹❻❹❸➄❶
➒❻❿➝❻➉⑩➅ ❾❻❸➁ ➘❶➄➈ ❹➄ ❿➄➃➃➄❶➞
❾⑩❶❾⑩ ❼❻❿➝➉❽➄➀❶➁ ❿⑨⑩❿➝❾
➛➄❽ ➉➀❶ ➄➋❶⑩❽❾➅ ❻❶➁ ❽⑩➭⑩❿❹⑩➁
❼❸➒❻❽❹❸❾❻❶ ➋➄❽➝ ❹➄ ➒❽➄➓❸➁⑩
❻❿❿⑩❾❾ ❹➄ ⑨⑩❻➇❹⑨ ❸❶❾➀❽❻❶❿⑩
➛➄❽ ⑩➓⑩❽➍ ❿⑨❸➇➁ ❸❶ ➏❽⑩➉➄❶➔
❷➀➁➄❾ ❹➄ ❹⑨➄❾⑩ ➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶❾
➋⑨➄ ➋➄❽➝⑩➁ ❹➄ ❸➃➒❽➄➓⑩ ➄➀❽
❾❹❻❹⑩➅ ❼➀❹ ➏❽⑩➉➄❶❸❻❶❾ ❾⑨➄➀➇➁
❼⑩ ➒➀❺❺➇⑩➁ ❼➍ ➋⑨➍ ❷❶➀❹⑩
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ➋➄➀➇➁ ❻➇❸➉❶ ⑨❸➃❾⑩➇➛
➋❸❹⑨ ❹⑨⑩ ➃➄❾❹ ➛❻❽➞❽❸➉⑨❹ ➃⑩➃➞
❼⑩❽❾ ➄➛ ⑨❸❾ ➒❻❽❹➍➔➢
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁ ⑨⑩ ⑨❻❾ ❹❽❸⑩➁
❹➄ ➃❻➝⑩ ⑨❸❾ ➄➋❶ ➒➄➇❸❹❸❿❻➇
➒❻❹⑨➔➫⑩ ❸❾ ❻ ➃➄➁⑩❽❻❹⑩ ➊ ❻
➃➄➁⑩❽❻❹⑩ ➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶➔➦⑨❻❹ ❸❾
❾➄➃⑩❹⑨❸❶➉ ⑨⑩ ❾❻❸➁ ❹⑨⑩ ❾❹❻❹⑩
❶⑩⑩➁❾ ➋⑨⑩❶ ❼➄❹⑨ ❿⑨❻➃❼⑩❽❾ ➄➛
❹⑨⑩ ➜⑩➉❸❾➇❻❹➀❽⑩ ⑨❻➓⑩ ➂⑩➃➄➞
❿❽❻❹❸❿ ➃❻➭➄❽❸❹❸⑩❾➔
➡➠ ➋❻❶❹ ❹➄ ❼⑩ ❹⑨❻❹ ❸❶➁⑩➒⑩❶➞
➁⑩❶❹➞➃❸❶➁⑩➁ ❿❻❶➁❸➁❻❹⑩ ➋⑨➄
❽⑩➭⑩❿❹❾ ❹⑨⑩ ❶❻❽❽➄➋➅➒❻❽❹❸❾❻❶
➇❻❼⑩➇❾ ❹⑨❻❹ ➁❸➓❸➁⑩ ➀❾ ❼➀❹ ➁➄❶➈❹
➁⑩➧❶⑩ ➀❾➅➢ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁➔
➦⑨⑩ ➡➁❸➓❸➁⑩ ➀❾ ❼➀❹ ➁➄❶➈❹
➁⑩➧❶⑩ ➀❾➢➇❸❶⑩ ❸❾ ❸❶ ❶⑩❻❽➇➍
⑩➓⑩❽➍ ❿❻➃➒❻❸➉❶ ❾➒⑩⑩❿⑨ ⑨⑩
⑨❻❾ ➃❻➁⑩➔ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁ ❸❹❾
❶➄❹ ➭➀❾❹ ❾➇➄➉❻❶⑩⑩❽❸❶➉➔
➡➠ ➁⑩➧❶⑩ ➃➄➁⑩❽❻❹❸➄❶ ❻❾
❼⑩❸❶➉ ➄➒⑩❶ ➃❸❶➁⑩➁ ❹➄ ➄❹⑨⑩❽
➒➄❸❶❹❾ ➄➛ ➓❸⑩➋➅ ❻❶➁ ➋❸➇➇❸❶➉ ❻❶➁
❻❼➇⑩ ❹➄ ❽⑩❻❿⑨ ❻❿❽➄❾❾ ❹⑨⑩ ❻❸❾➇⑩
❹➄ ➉⑩❹ ❹⑨❸❶➉❾ ➁➄❶⑩➅➢ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
❾❻❸➁➔➡➯❾ ❻ ➒❽➄➞❿⑨➄❸❿⑩➅➒❽➄➞
➜➎➆➦➴ ❽❸➉⑨❹❾ ➥⑩➒➀❼➇❸❿❻❶➅
❹⑨❻❹ ❸❾ ➋⑨❻❹ ➠ ⑨❻➓⑩ ➁➄❶⑩➔➢
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ❾❻❸➁ ⑨⑩ ⑨❻❾ ❼⑩⑩❶
❼➀➛➛⑩❹⑩➁ ❹⑨❽➄➀➉⑨➄➀❹ ⑨❸❾ ➒➄➇❸❹❸➞
❿❻➇ ❿❻❽⑩⑩❽ ❼➍ ❹⑨➄❾⑩ ➋⑨➄ ➛⑩⑩➇
⑨⑩ ⑨❻❾ ❹➄ ❼⑩ ➋❸❹⑨ ❹⑨⑩➃ ❻➇➇ ❹⑨⑩
❹❸➃⑩ ➄❽ ⑨⑩ ❸❾ ❻➉❻❸❶❾❹ ❹⑨⑩➃➔
➦⑨❻❹➅ ⑨⑩ ❾❻➍❾➅❸❾ ❶➄❹ ⑨➄➋ ⑨⑩
➋➄❽➝❾➔➯ ➛❻➓➄❽❸❹⑩ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
➃⑩❹❻➒⑨➄❽ ➊ ❽⑩➒⑩❻❹⑩➁ ➄➛❹⑩❶
➄❶ ❹⑨⑩ ❿❻➃➒❻❸➉❶ ❹❽❻❸➇ ➊ ❸❾
❹⑨❻❹ ❻❾ ❻ ➒⑨➍❾❸❿❸❻❶➅ ⑨⑩ ➁❸➁❶➈❹
❻❾➝ ➒❻❹❸⑩❶❹❾ ➋⑨❻❹ ❹⑨⑩❸❽
➒➄➇❸❹❸❿❾ ➋⑩❽⑩ ➋⑨⑩❶ ❹❽⑩❻❹❸❶➉
❹⑨⑩❸❽ ➒❻❸❶➔
➡➠ ➭➀❾❹ ➋❻❶❹ ❹➄ ⑨⑩❻❽ ➋⑨❻❹ ❸❾
❼➄❹⑨⑩❽❸❶➉ ➍➄➀ ❻❶➁ ❽➄➇➇ ➀➒ ➃➍
❾➇⑩⑩➓⑩❾ ❻❶➁ ❹❽➍ ❹➄ ❾➄➇➓⑩ ❹⑨⑩
➒❽➄❼➇⑩➃ ➋❸❹⑨➄➀❹ ❻ ➒❽⑩❿➄❶➞
❿⑩❸➓⑩➁ ❶➄❹❸➄❶ ➄➛ ➋⑨❻❹ ❹⑨❻❹
❾➄➇➀❹❸➄❶ ❾⑨➄➀➇➁ ❼⑩➅➢ ➆➀⑩⑨➇⑩❽
❾❻❸➁➔
➏❶⑩ ➓➄❹⑩❽ ➋⑨➄ ❸❾ ➇➄➄➝❸❶➉
➛➄❽➋❻❽➁ ❹➄ ⑩➇⑩❿❹❸➄❶ ➁❻➍ ❸❾
➆➀⑩⑨➇⑩❽➈❾ ➛➄❽➃⑩❽ ❼❻❾➝⑩❹❼❻➇➇
❿➄❻❿⑨ ❻❹ ➥➄❾⑩❼➀❽➉ ➫❸➉⑨
➙❿⑨➄➄➇➅➂➄❶ ➌❽➄❾❾➧⑩➇➁➔ ➠❹ ➋❸➇➇
❼⑩ ❻ ❿⑨❻❶❿⑩ ❹➄ ❿❻❾❹ ❻ ❼❻➇➇➄❹ ➛➄❽
⑨❸❾ ❾❹➀➁⑩❶❹➞❹➀❽❶⑩➁➞➇❸➛⑩➇➄❶➉
➛❽❸⑩❶➁➔ ➌❽➄❾❾➧⑩➇➁ ❾❻➍❾ ⑨⑩ ❼⑩➞
➇❸⑩➓⑩❾ ➆➀⑩⑨➇⑩❽ ⑨❻❾ ❽⑩➃❻❸❶⑩➁
➀❶❿⑨❻❶➉⑩➁ ❻❹ ⑨❸❾ ❿➄❽⑩➔
➡➫⑩➈❾ ➀❶➻❻➒➒❻❼➇⑩ ➊ ❻➇➞
➋❻➍❾ ❿❻➇➃➅ ❿➄➀❽❹⑩➄➀❾ ❻❶➁
❹⑨➄➀➉⑨❹➛➀➇➅➢ ➌❽➄❾❾➧⑩➇➁ ❾❻❸➁➔
➡➫⑩ ❻❶➁ ➠ ➁➄❶➈❹ ❻➇➋❻➍❾ ❻➉❽⑩⑩
➄❶ ⑩➓⑩❽➍ ❸❾❾➀⑩➅ ❼➀❹ ⑨⑩ ⑨❻❾ ❻➇➞
➋❻➍❾ ❿❻❽⑩➛➀➇➇➍ ❿➄❶❾❸➁⑩❽⑩➁ ➃➍
➒➄❸❶❹ ➄➛ ➓❸⑩➋➅ ❻❶➁ ➠ ❹⑨❸❶➝ ⑨⑩
➋❸➇➇ ➃❻➝⑩ ➋❸❾⑩ ❻❶➁ ❿❻❽⑩➛➀➇➇➍
❿➄❶❾❸➁⑩❽⑩➁ ➁⑩❿❸❾❸➄❶❾ ➛➄❽ ❹⑨⑩
➒⑩➄➒➇⑩ ➄➛ ➏❽⑩➉➄❶ ➊ ❸➛ ❹⑨⑩➍ ➇⑩❹
⑨❸➃➔➢
➦⑨❻❹➈❾ ❻ ➟➀⑩❾❹❸➄❶ ❹⑨❻❹
➋➄❶➈❹ ❼⑩ ❻❶❾➋⑩❽⑩➁ ➀❶❹❸➇
➶➄➓➔ ➼➔➯❾ ➛➄❽ ❹⑨⑩ ⑧⑩❾❹➇➀❶➁
➆❻❾⑩❼❻➇➇➅ ➆❻❽❹➄❶➅ ❹⑨⑩ ➛➄❽➃⑩❽
➇❻➋➃❻➝⑩❽ ➋⑨➄ ➉❻➓⑩ ❸❹ ❹➄
➆➀⑩⑨➇⑩❽ ⑨❻➁ ❻ ❾➀➉➉⑩❾❹❸➄❶➔
➡➫⑩ ❾⑨➄➀➇➁ ➉❸➓⑩ ❸❹ ❹➄ ❻
➂⑩➃➄❿❽❻❹➔➢
❊✑✑❢✒✓✔✕✖ ✗ ✘✙✚✖✛✜✢✚✣ ✗ ✤✥✙✦✖✜✕✧✚✢✈❢
▼◆❖◗❙❯❱❲❳❩❯❬ ❭❪❯◆❲❙◆❫
❘❡★❡✩❡✪✫
✬✭✮✯✰ ✲✳✴✵✶✷ ✲✳✸✸✹✻✻✹✳✵ ✲✼✭✹✰
P✾✐✿ ❀❁r ❜❂ ❃❄❅ ❍✾r❈❅❂ P❁❧✐❃✐t✾❧ ❉✾♠●✾✐❣■ ❚r❅❏❑r❅r P✾❃r✐t✐✾ ▲❅❅✿