Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, September 21, 2018, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❋✗✘✙❆✚
✱ ✛✜✢✣✜✤✥✜✗ ✦✧✱ ✦★✧✽
✣✩✜ ✪✥✛✜✗❱✜✗ ✫ ✥❆✬✜✗ ✭✘✣✚ ✩✜✗❆✮✙ ✯ ✺✰
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞ ✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✪✬✭✮✯✰
✬✪✪✬ ✱✲✳✭✮✯
✴❡✭✬❡✵✭✮✯✰ ✬✪✪✬ ♥✉❡✵✭✮✯
✱✲✳✭✮✯✰
✬✪✪✬ ♥❋✉✲✵✭✮✯
✢✣✤✥✦✧★ ✧✢✤✩
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
140 - Yard, Garage
Sales-Baker Co.
145 - Yard, Garage
Sales-Union Co.
ÝÞßÞàá âãÝäß åÝæç
óôõðö ÷øùë ú ñíòö ÷øùù
÷ ûü ú ý þü
❊ ✁✂ ✥✄☎☎ ✆
❈✝ ✞❊✟✄✠ ✥✞✝
❚✡✡ ☛☞✌✍ ✎✏✑☞✒ ✓✒✑☛✔ ✒✡
❧✓✔✒✕ ✖✗✘✙ ✚✏✡☞✛✜☞✍
❋✏✓✢✣ ✤✦✧ ★ ✩☞✒✢✣ ✤✦✪
ÿ
ÿ
ÿ
●✫✬✭ ✮ ●✯✰✭
✱✲✳ ✴ ✵✶✷✸✹ ✺✶✻✼✽✾✻
✿❀❀ ❁❂❃ ✭❄
❍❅❆✳❇✶❉✸■❅❏❑▲■❅❆❇✸
✲▲r✲▲✶✷✳❅▼✸ ❆❅✷❑ ❅◆ ✻✳❑r❖
✶▼❇ ✶ ◆▲❛ ✷✲▲✶❑❏✲▲❑P
◗❘❙❯❱ ❲❳ ❨❩❯❱❬❭ ❪❫❲❴❵❙❜❯❝❞❭
❱❲ ❬❙❳❝❞ ♥❯❳❡❨❭ ❢❳❯❣❬❡ ❪❲ ❨❬❝❝❤✐
❥❦♠♦ ♣qs t✉✈✇♦
✇①♦②✉②③✇♦ ④②①♦
⑤⑥⑦⑧⑨⑦ ⑥⑩ ⑤❶❷⑦❸ ❹ ❺❷❸⑨⑦
❻⑦❼❽ ❹ ❾❷❿❽➀ ➁➂➃➄
⑤⑥❷❿➅➆ ➅➇⑨❷❿⑨⑦➅➆ ❿⑥⑥❶➅➆
⑤➈⑦❼➅❿➉❷➅➆ ➈⑥➊➅⑨➈⑥❶➋
❼❿⑨➉➅ ❹ ➌➍➎➏ ➉⑥⑦⑨➐
➑➒➓➔→ ➣↔↕➒➙➛➑➜ ➝➒➑→
➞➟➠➟ ➡➢➤ ➥➦➧➨
➩➫➭ ➯ ➥➲➦➧➳ ➵➸➟➺ ➲➻ ➼ ➽
➩➲➾➫➭➚➨ ➪➭➢➦➲➶➹ ➯ ➢➹➘➹➫
➤➫➹➴➴ ➷➲➦➦➹➫➢➴➨ ➬➮➦➴ ➮➱
➾➮✃➴ ➯ ➶➭➫➬➴ ➚➬➮➦❐➹➴➨
➦➮✃➴➨ ➘➲➴❐➹➫➴➨ ➤➫✃➹➫➴➨
➚➮➻➷➮➴➦➹➫➨➚❒➴➦➮➻
➥❒➾❒➫➾➲➢ ➘❐➹➹➬➴ ➯ ➦➭➫➹➴➨
❮➼➘❐➹➹➬➹➫ ➱➮➫ ➷➲➫➦➴➨
➥➮➻➹➦❐➭➢➶ ➱➮➫ ❰➪➹➫✃➮➢➹Ï
ìíî ïðñ ìíòñ ó
ôõö÷ îðøòîùúîûü
ýúþïðñ ÿ ❋ ô ▲ ✁✂✄
♠☎✆✝✞✟✠ ♠✞✆✡ ✂ ✁ ✂✄
s ✆✄☛ ☞ ✆✞✝✝✆✄ ✌✞✝ ✍✠ ✄✎✄✁
✝t✞✏✂ ✏✑ ▲✒✓✔ ✍✠
✌ ✌✡❜✕✞✑ ✞✝✄♠s☛
✭ ✝ ✝t✄ ✄✏✑ ✍✠ ✖✄✝✁✡ ▲ ✏✄
✌✡ ✝t✄ ✂✍✆✠ ✗✍☎✁s✄
◆✒ ✘☞✙▲✚ ✛✜✙✢✔
♣✆✄ s✄✣
210 - Help Wanted-
Baker Co.
ROUTES
AVAILABLE
èéêë ìíîïð ñò
ÿ
145 - Yard, Garage
Sales-Union Co.
❆
❨❆✁✂ ❙❆ ✄ ❆✂❙
▼☎❙✆ ✝✄ ✞✁✄✞❆✟✂
✠✡☛ ☞✌✍ ✎✏✡✑ ✡✒✒ ✓✡☛✏
✑✌✓♣✔✍✕ ✌✕✖
❚✗✔ ✘✙✚✔✏✛✔✏
✶✜✢✣ ✤✕✗ ✥✕✦
▲✌ ✧✏✌✍✎✔★ ✘✩
❈✏✔✎✪✕ ❈✌✏✎✚★
✌✏✔ ✌☞☞✔✑✕✔✎✦
✫✬✭✮ ✯✬✰✱✲ ✬✭✱ ✳✴✵✷✸✹ ✺✻✭
✸ ✰✼✽✱✲✾ ✬✽✮ ✳✴✷✹✹ ✺✻✭
✱✬❡✿ ✬✮✮✼❀✼✻✽✬✰ ✰✼✽✱✷
❁✬✰✰ ✺✻✭ ❂✻✭✱ ✼✽✺✻❃
✸❄✴❅❇❉❊❅❊✴❉✴✷
❋●❍■ ❏❑◆❖ ❑ P◗❘◗P●P
♦❯ ❱❲ ❳❑❩❬ ❭❑❪❖ ❑❬❫❍
■♦ t❩◗❘■ ■❏❖ P❑t❴
❵❛❵❛❜ ❝❞❢❣❤ ✐❥❦ ❢❧♠
♥qrs ✉✈✇s ①②③r④③⑤ q③⑥
⑦④⑧⑨④③⑤♠ ⑩q⑩❶ ④r❷❸⑧♠
⑧③❹❺⑩❹q❻⑥⑧♠ ⑩❹❹❼✈
❽q⑧❷♠ ⑧⑨❷❾❿❷⑧♠ ⑩④❼❷s
➀➁➂➃➄➅ ➆➇➈➉➊ ➋➌➍
➎➏➐➑ ➒➓➑➔ ➎→➣ ↔➏↕➔
➙ ➏ ➛➜ ➝ ➞ ➞➐ ➣ ➟ ➠➡ ➢
➛➞➤➑ ➥↕➑➛➦ ➏➧➧➑➧➨
❮❰❰
ÏÐÑÒÓÔÐÕÖ×
LaGrande
& Union
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
■✍✎✏✑✏✍✎✏✍✒
❈✓✍✒✔✕✖✒✏✎
◆✏✗✘✑✕✑✏✔
❈✕✔✔✙✏✔✘ ✚✕✍✒✏✎
✛✜ ✢✣✤✥✦✣✧ ✛★✣
210 - Help Wanted-
Baker Co.
LaGrande Observer
✪✬✭✮✰ ✱✲✴✮ ✵ ✷✸✹✮
✺✻✬✼ ✾✿❀
❁❂❃❄ ❅✻❇ ✺✻✮
❉❊❏✸❊✭✴✲✰ ❑❖
✻✬ ✼✹P◗ ❘✼
❊✭ ✹✭❚✬❯❊✻✹✬✭ ❱❇✲✲✻❲
ÚÛÜÝ ÞÛßàá ❳❨❩❬❬ ❭❪❫❫
❴❵❜ ❝♠❞❫❡❢❜ ❣❥❦❜ ❧♦♣❜
qs✉❵✈✇①✇❵②③ ❫s❦✈ s④
⑤s❪✈❡⑤s❫⑥ ✇❦❡♠✈③ ②✇❢❫✈
⑦ ✉s♠❡❵✈ ⑧❫s❦⑤✇❵②❜
ÐÑÒÑÐÓ ÔÑÕÓÖ ×ØÙØÚ
ÛÜ Ý ÛÞÜß àá âãäåÞ æç
èéêëìíæåìææî ïäðéñ
ÛäÞÜ ÙäòóôææèÜ õö÷Û
æç ãäøùêèë òäÞéåêäðïß
òæúêèë íðäèùéÞïß
íæûéïß íüííðé ýåäãß
éÞøÜ áæððéøÞêíðéï þ
òäèÿ æÞìéå êÞéòïÜ
➩➫ ➭➯➲➳ ➵➸➺➻➼➽➾➚➼➾➾➪
➶➹➚➪ ➘➹➴➸➷ ➬➚➺ ➮ ➘➹➱➷✃
❐➹❒❮❰➷ ÏÐÑÐ❐ ➘➾Ò➱➼ Ó 160 - Lost & Found
➘➱✃ ÔÕ➷ Ö➾➱× ➾Ø ➻➚➸➹➱
➽ÒÙ× ➱➾ ×➸➸➷
⑨⑩❶❶⑩❷❸ ❹❺❻❼ ❽❾❿➀
➁➂➃➄➅ ➆➂➃
➇➈➉➊➋ ➌➍➎➏ ➐➑➍➒➈➓ ➌➓➍➑➍➔
→➣↔↕→➙➛↕➛➜↔↔
❍ ♥
➝➞➟➠➡➟ ➢➤➟➢➥
❆
✩
▼
➦➧➨➩ ➫➭➨➯➲➳➵➯
❤
➸➨➺➳➯➩ ➻➼➼➭➽➵➳➲➵➭➯
ÚÛÜÝ ÞÛßàá ❋r✐✳ ✫ ❙❛t✳
➾➳➽➩➚➭➭➪ ➶➳➹➩➘
✽✁✂✳ ✶✄✶✄ ●☎❛✆✐✝r ❙t✳ ➵➴ ➷➭➨ ➬➳➮➩ ➳ ➧➭➼➲ ➭➱
▲●✳ ✞✟✠✡✝☛✟☎☞ ✐t✝✌✡
➴➭➨➯✃ ❐➩➲❒
✫ ✌✠✆☛ ✌✟r✝✳
ÚÛÜÝ ÞÛßàá âãäå æçèå
éêë ëìí âäî ïðå ðñìòó
äôõó ö ÷òôäøùóî ãúù
ûãûõçüýõôå þÿæÿ ô íã
÷÷ôìíî éêêå
ñó÷
øô óùøôòí ñäù óå
ØÙ ÚÛÙ ÜÝÛÝÞßàà
áâãäåäæç èéêëìç íêãî ï
âæ ðñòó äé ôéæâëäõ
öêë÷âéêéæø ùúååûæä÷ê
üâçäéì úü æõ ýþÿøÿ ♣ ï
âééúâååçøìëêâæ ❛ êéêùäæ ✁
ðêê ùúåå ❙ êæâäå ✂ âüüåç
❛ ç ❜✄ ï ☎✄ ÿ ✆✝
îææü ❤✄✄❛ äæ ✁ åç ✄ ïò ✞ óá ✆✟
❇✠✡☛☞ ✌✍✎✏✏✑ ❉✒✓✲
❚✔✒✕❚ ✐✖ ❝✗✘✘✙✚✛✜✢ ✣❝✲
❝✙✤✛✐✚✥ ✣✤✤✜✐❝✣✛✐✦✚✖
❢✦✘ ✛t✦ ❆✖✖✐✖✛✣✚✛
✧✦✢✖★
✧✣✖✩✙✛✪✣✜✜
✕✦✣❝❈✙✖✫ ✕✜✦✖✐✚✥ ❉✣✛✙
✐✖ ➇✬✤✙✚ ❯✚✛✐✜ ❋✐✜✜✙✭✮✫
❋✦✘ ✣ ❝✦✯✤✜✙✛✙ ✭✙✲
✖❝✘✐✤✛✐✦✚ ✦❢ ✛❈✙ ✤✦✖✐✲
✛✐✦✚ ✣✚✭ ✛❈✙ ✣✤✤✜✐❝✣✲
✛✐✦✚ ✤✘✦❝✙✖✖ ✥✦ ✛✦
❈✛✛✤✖✰✱✱ttt✫✪✣✩✲
✙✘❡✳❝✣✘✙✙✘✖✫✦✘✥ ✫ ❨✦✗
✯✣✢ ✣✜✖✦ ❝✣✜✜ ✕✣✛❈✢
▼✣✘✛✐✚✰ ❡✺✴✲❡✵✺✲✵✵✶✷
❊✸✛✫ ✴✷✷✺✫
✹✻✻✼ ✽✾✿
❲✽❀❁❂❁✽❃❃ ✾❄❄✿❄✿
P❅●❍ ■❏ ❑❏❏▲❅●❑◆❅❖◗ ❑◆
❘❱❱ ❳❩❅❬❭❪ ❫◆❴
❳❑❍❪❩ ❵❅◆❞
⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻❼❽❾❼❿➀❼⑩ ➁➂❺ ➁➃➂➄
➵➥➦➯➡➫➝➫ ➜➦➢➟➛ ➨➧➞➝➫➫ ➛➦➨ ➺➧➦➩ ➛➦➨ ➲➟➧
➺➝➝➵ ➜➭➝➯➻ ➣➜➭➝➥➫ ➟➥➝ ➩➟➡➜➡➧➸ ➽➦➥ ➛➦➨ ➜➦ ➫➞➡➵
➨➵➋ ➟➧➢ ➛➦➨ ➯➨➫➜ ➦➽➽➝➥ ➧➦ ➫➟➜➡➫➽➟➲➜➡➦➧➻
❰Ö➴➹×➶➴ ➷➴ÕÑ✃ ❐❒❮ØÙÚ✃ ❐ÛÒ ➚➚ ➉ ➯➦➥➟➞
➡➫➫➨➝ ➲➦➯➝➫ ➜➦ ➜➭➝ ➽➦➥➝ ➜➦➢➟➛➋ ➟➧➢ ➛➦➨Ü➞➞ ➙➝
➜➭➝ ➦➧➝ ➜➦ ➫➜➝➝➥ ➦➜➭➝➥➫ ➜➦➩➟➥➢ ➟ ➫➟➜➡➫➽➟➲➜➦➥➛
➥➝➫➦➞➨➜➡➦➧ ➦➽ ➟➧ ➨➧➟➳➦➡➢➟➙➞➝ ➢➡➞➝➯➯➟➻
❰➬➘➶ÝÝ➬➹➶Þ❰ ➷ØÙÚ✃ ❐❐❮ßÏÕ✃ ❐ÛÒ ➚➚ ➊➦➨
➯➟➛ ➙➝➲➦➯➝ ➡➧➳➦➞➳➝➢ ➡➧ ➫➦➯➝➦➧➝ ➝➞➫➝Ü➫ ➩➦➥➺
➜➦➢➟➛ ➚➚ ➟➧➢ ➩➭➟➜ ➛➦➨ ➙➥➡➧➸ ➜➦ ➜➭➝ ➜➟➙➞➝ ➡➫
➞➡➺➝➞➛ ➜➦ ➙➝➲➦➯➝ ➝➫➫➝➧➜➡➟➞ ➳➝➥➛ ➫➦➦➧➻
Ö➬×➹➶Ö➴➹Ø ➷ßÏÕ✃ ❐❐❮àáâ✃ ÛãÒ ➚➚ ➎➞➟➛
➜➭➝ ➩➟➡➜➡➧➸ ➸➟➯➝ ➜➦➢➟➛ ➟➧➢ ➢➦➧Ü➜ ➙➝ ➜➝➯➵➜➝➢
➜➦ ➥➨➫➭ ➜➭➡➧➸➫ ➚➚ ➽➦➥ ➜➭➟➜ ➩➟➛ ➞➡➝➫ ➢➡➫➟➵➵➦➡➧➜➚
➯➝➧➜➻ ➉ ➽➥➡➝➧➢ ➥➟➡➫➝➫ ➟ ➺➝➛ ➡➫➫➨➝➻
➬äÞ➬➹➶Þ❰ ➷àáâ✃ ❐å❮æÏç✃ ÛèÒ ➚➚ ➏➭➝ ➜➟➫➺
➙➝➽➦➥➝ ➛➦➨ ➡➫ ➞➡➺➝➞➛ ➜➦ ➥➝➾➨➡➥➝ ➯➦➥➝ ➜➭➟➧ ➛➦➨
➭➟➢ ➝➼➵➝➲➜➝➢ ➜➦ ➸➡➳➝ ➩➭➝➧ ➛➦➨ ➽➡➥➫➜ ➟➲➲➝➵➜➝➢
➜➭➝ ➟➫➫➡➸➧➯➝➧➜➻ ➈➦ ➛➦➨➥ ➭➦➯➝➩➦➥➺é
×➶❰Öê❰ ➷æÏç✃ Ûã❮ëáìÕí❐åÒ ➚➚ ➊➦➨ ➯➟➛ ➙➝
➫➦ ➝➟➸➝➥ ➜➦ ➫➡➸➧ ➦➧ ➜➦ ➟ ➵➥➦î➝➲➜ ➞➝➢ ➙➛ ➟ ➽➥➡➝➧➢
➜➭➟➜ ➛➦➨ ➟➥➝ ➨➧➟➩➟➥➝ ➦➽ ➜➭➝ ➥➡➫➺➫ ➡➧➳➦➞➳➝➢➻
ï➝➥➜➟➡➧ ➢➟➧➸➝➥➫ ➟➥➝ ➨➧➟➳➦➡➢➟➙➞➝➻
➬➹➶ê❰ ➷ëáìÕí ❐Û❮➬Ðìðñ ÛãÒ ➚➚ ➐➦➧➝➛
➯➟➜➜➝➥➫ ➥➝➯➟➡➧ ➟➜ ➜➭➝ ➽➦➥➝ ➜➦➢➟➛➋ ➟➫ ➛➦➨
➟➜➜➝➯➵➜ ➜➦ ➙➟➞➟➧➲➝ ➲➦➯➽➦➥➜ ➟➧➢ ➧➝➝➢➻ ➌➜➡➲➺ ➜➦
➜➭➝ ➙➟➫➡➲➫ ➽➦➥ ➧➦➩ ➟➧➢ ➲➦➧➫➝➥➳➝ ➥➝➫➦➨➥➲➝➫➻
Ý➬Þ➹Þ❰ ➷➬Ðìðñ ❐å❮ëáò ❐åÒ ➚➚ ➊➦➨➥
➢➝➫➡➥➝➫➟➥➝ ➞➡➺➝➞➛ ➜➦ ➲➞➟➫➭ ➩➡➜➭ ➜➭➦➫➝➦➽➟ ➞➦➳➝➢
➦➧➝➜➦➢➟➛➻➊➦➨Ü➞➞➭➟➳➝ ➜➦ ➟➲➺➧➦➩➞➝➢➸➝ ➜➭➟➜➭➡➫
➦➥ ➭➝➥ ➥➝➾➨➝➫➜ ➲➟➯➝ ➽➡➥➫➜➻
➘êë➶Ø➶ ➷ëáò ❐Û❮à➮âÏ ❐åÒ ➚➚ ➌➝➧➡➦➥➡➜➛
➙➝➲➦➯➝➫ ➟ ➲➝➧➜➥➟➞ ➡➫➫➨➝ ➜➦➢➟➛➻ ➊➦➨ ➲➟➧ ➵➥➦➳➝
➜➭➟➜ ➛➦➨ ➭➟➳➝ ➜➭➝ ➝➼➵➝➥➡➝➧➲➝ ➛➦➨ ➧➝➝➢ ➜➦
➲➦➯➵➞➝➜➝ ➟ î➦➙➋ ➙➨➜ ➛➦➨Ü➳➝ ➧➦➜ ➙➝➝➧ ➟➜ ➡➜ ➞➦➧➸➻
Ö➬ØÖê➹ ➷à➮âÏ ❐Û❮à➮ñò ❐❐Ò ➚➚ ➊➦➨Ü➞➞ ➩➟➧➜
➜➦ ➟➳➦➡➢ ➟➧➛➜➭➡➧➸ ➜➭➟➜ ➥➝➾➨➡➥➝➫ ➛➦➨ ➜➦ ➫➜➝➵
➦➨➜ ➦➽ ➛➦➨➥ ➲➦➯➽➦➥➜ ó➦➧➝ ➚➚ ➟➧➢ ➜➭➡➫ ➯➟➛
➯➝➟➧ ➫➜➟➛➡➧➸ ➭➦➯➝ ➟➞➞ ➢➟➛➻
ôê➴ ➷à➮ñò ❐❒❮➬➮➱✃ ❐❐Ò ❮➚ ➉➳➦➡➢ ➭➟➥➯
➜➦➢➟➛ ➙➛ ➫➜➝➝➥➡➧➸ ➲➞➝➟➥ ➦➽ ➫➡➜➨➟➜➡➦➧➫ ➜➭➟➜ ➛➦➨
➲➟➧➧➦➜ ➟➫➫➝➫➫ ➜➭➦➥➦➨➸➭➞➛ ➟➭➝➟➢ ➦➽ ➜➡➯➝➻ ➊➦➨
➲➟➧ ➨➫➝ ➟➞➞ ➺➧➦➩➞➝➢➸➝ ➜➦ ➛➦➨➥ ➟➢➳➟➧➜➟➸➝➻
ÿ ÿ ÿ ù
ÿ õö ú ÷øùúûüýþÿ
÷øüùûø ûø ùö÷ ù ü ÷ûö øùö÷þö ü ú ù ûöü öö ü ÷ø ÷ø ùö ùø ø ú þúû þü
❣❥❥ ❦❧♠♥♦qr
s✉ ✈ ❦❧✇♥①✇②
③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③③ ③
④⑤⑥⑦ ✈ ⑧⑨⑤⑤⑧⑩ ⑩❶⑤✉✈
⑤❷✈⑤ ❸⑩⑤⑦
❹❺❻ ✉⑩⑦❼⑧⑤⑦❽
③③③③③③③③③
❾✈❿⑩ ➀s❼✉ ✈❥
➁➂➃q♥ ❧➄➂
➅s✉ ✈⑦ ⑧⑨⑤⑤⑧⑩ ✈⑦
➆➈ ⑩❶⑤✉✈❽
220 - Help Wanted
Union Co.
✲✴✵❣✷✸ ✹✴✻✐✼ ✾✼✵❝✿✴✐❝
❀✷✷♣✵✴✻✿✐❁✵ ❂✲✹✾❀❃❄
❤✻❅ ✻✸ ✐❇❇✵❉✐✻✿✵
✷♣✵✸✐✸❣ ❊✷✴ ✻ ❍✻✸✻❣✵✴
✷❊ ❢■✴❝❤✻❅✐✸❣ ❏❑
❜▲ ▼❏◆❏◗❑❘▲❯ ◆❏ ◗❏▼
❳▲◆❯❩❬◆❭❏▲❭▼ ◗❘ ❪◆❦▲❭
❫◗❏❴❵ ❥❭▲♦❑❘q ✇①▲◆▼▲ ③◗▼◗❏
❑❬❭ ④▲❜ ⑤◆♦▲ ◆❏
④④④q❑❏▲⑥⑥q⑥❑⑦⑧⑥◆❭▲▲❭▼❵
❑❭ ③◗▼◗❏ ◆❘❴ ①❑⑥◆① ❥⑨⑩❫ ❑❭
❶❑❭❦❷❑❬❭⑥▲ ❥❭▲♦❑❘ ❑❸⑥▲
❹❑❭ ⑦❑❭▲ ◗❘❹❑❭⑦◆❏◗❑❘q
➆➇➇➆➈➉➄➁❾➉➊ ➂➋➇➅➆➊➂➈➌
✃❐❐❒❮❰Ï Ð❐Ñ
Ò
Ï❐❐Ó
ÑÔÕÖÑ❰×
ØÙÚ ÛÜÝ Þßà ÝÙáß
âáãàäÝÜãÚ ÝÜ áÛåÜãæ
çàÜçèà Üå ÚÜÞã éÞßáê
Ûàßßë
➍➎➏➐➑
→➣↔↕➙
220 - Help Wanted
Union Co.
➉➊➋➌➍ ➎➏➐➑➑➒ ➓➔➎→
➣➍➔➏➣ ↔↕ ➙➛➜➜➝➞➟➠➡ ➢➙➤
➙➝➥➟↔➞➦ ➢➥➥➠↔➙➢➟↔➧➞↕
➨➧➜ ➢ ➩➢➜➟➤➟↔➫➝ ➭➛➜↕↔➞➦
➯↕↕↔↕➟➢➞➟ ➲➞↕➟➜➛➙➟➧➜ ➢➟
➳➵➲➸ ➺➥➝➞ ➛➞➟↔➠ ➨↔➠➠➝➻➸
➼➧➜ ➟➽➝ ➢➥➥➠↔➙➢➟↔➧➞
➟➧
➥➜➧➙➝↕↕➾
➦➧
➽➟➟➥↕➚➪➪➶➶➶➸➹➢➘➤
➝➜➴➷➙➢➜➝➝➜↕➸➧➜➦ ➧➜ ➙➧➞➤
➟➢➙➟ ➬➢➟➽➡ ➮➢➜➟↔➞ ➢➟
➙➢➟➽➡➸➫➢➜➟↔➞➱➹➢➘➝➜↕➻➸
➧➜➦ ➨➧➜ ↔➞➨➧➜➫➢➟↔➧➞ ➢➞➻
➙➧➫➥➠➝➟➝ ➻➝➟➢↔➠↕ ➟➧ ➢➥➤
➙➢➠➠
➥➠➡➾
➧➜
➴✃❐➤➴❒✃ ➤❒❒❮❰ ÏÐ➟➸
❐❰❰✃➸
HELP
ATTRACT
ATTENTION
TO YOUR AD!
❺❻❼❽ ❾❿ ➀➁ ➂➃➄➀➅
by Stella Wilder
➅➆➇➈➉➊➋ ➌➍➎➏➍➐➑➍➆ ➒➓➋ ➒➔➓→
➊➣↔➆ ➑➇➆➏↕➈➉➊ ➙➛ ➌➜➝➞➞➟ ➠➡➞➢➝➥
➑➦➥➧ ➜➦➢➟➛➋ ➛➦➨ ➟➥➝ ➧➦➜ ➟➞➩➟➛➫ ➩➭➟➜ ➛➦➨
➫➝➝➯ ➜➦ ➙➝ ➟➧➢ ➲➟➧ ➙➝ ➳➝➥➛ ➭➟➥➢ ➜➦ ➵➡➧ ➢➦➩➧➋
➙➨➜ ➵➝➦➵➞➝ ➝➳➝➥➛➩➭➝➥➝ ➟➥➝ ➝➟➸➝➥ ➜➦ ➲➞➟➡➯ ➜➭➟➜
➜➭➝➛ ➺➧➦➩ ➛➦➨ ➩➝➞➞➻ ➏➭➝ ➜➥➨➜➭ ➡➫ ➜➭➟➜ ➛➦➨
➝➼➨➢➝ ➟ ➺➡➧➢ ➦➽ ➝➧➝➥➸➛ ➜➭➟➜ ➡➫ ➾➨➡➜➝ ➯➟➸➧➝➜➡➲➋
➟➧➢ ➦➜➭➝➥➫ ➟➥➝ ➝➟➸➝➥ ➜➦ ➫➵➝➧➢ ➜➡➯➝ ➡➧ ➛➦➨➥
➵➥➝➫➝➧➲➝➻ ➊➦➨ ➭➟➳➝ ➸➥➟➧➢ ➟➯➙➡➜➡➦➧➫➋ ➛➝➜ ➛➦➨
➟➥➝ ➲➦➧➜➝➧➜ ➜➦ ➫➜➟➥➜ ➫➯➟➞➞ ➟➧➢ ➩➦➥➺ ➛➦➨➥ ➩➟➛
➜➦ ➜➭➝ ➜➦➵➻ ➠➭➟➜ ➛➦➨ ➨➞➜➡➯➟➜➝➞➛ ➢➦ ➯➟➛ ➧➦➜
➯➨➲➭ ➥➝➫➝➯➙➞➝ ➜➭➝ ➺➡➧➢➫ ➦➽ ➜➭➡➧➸➫ ➛➦➨ ➫➜➟➥➜➚
➝➢ ➦➨➜ ➢➦➡➧➸➻ ➊➦➨ ➭➟➳➝ ➟ ➾➨➡➥➺➛ ➫➝➧➫➝ ➦➽
➭➨➯➦➥ ➜➭➟➜ ➥➝➽➞➝➲➜➫ ➟ ➩➟➛ ➦➽ ➞➦➦➺➡➧➸ ➟➜ ➜➭➝
➩➦➥➞➢ ➜➭➟➜ ➡➫ ➨➧➦➥➜➭➦➢➦➼ ➟➧➢ ➝➳➝➧ ➲➦➧➜➥➦➚
➳➝➥➫➡➟➞➻ ➊➦➨ ➟➥➝ ➟➙➞➝ ➜➦ ➞➟➨➸➭ ➟➜ ➯➨➲➭➋ ➧➦
➯➟➜➜➝➥ ➭➦➩ ➫➝➥➡➦➨➫ ➡➜ ➯➟➛ ➙➝ ➚➚ ➡➧➲➞➨➢➡➧➸
➛➦➨➥➫➝➞➽➋ ➦➽ ➲➦➨➥➫➝➻
➌➉➏↔➆➈➉➊➋ ➌➍➎➏➍➐➑➍➆ ➒➒
➪➶➹➘➴ ➷➬➮➱✃ ❐❒❮❰ÏÐÑ✃ ❐❐Ò ➚➚ ➉➳➦➡➢
➝➼➵➥➝➫➫➡➧➸ ➛➦➨➥➫➝➞➽ ➡➧ ➟ ➩➟➛ ➜➭➟➜ ➲➦➨➞➢ ➵➦➫➚
➫➡➙➞➛ ➦➽➽➝➧➢ ➫➦➯➝➦➧➝ ➝➞➫➝➻ ➊➦➨ ➲➟➧ ➵➥➦➜➝➲➜
➜➭➝ ➡➧➜➝➸➥➡➜➛ ➦➽ ➟➧➦➜➭➝➥ ➜➦➢➟➛➻
Ó➶Ô➹➬ ➷❰ÏÐÑ✃ ❐❒❮➴ÕÑ✃ ❐❐Ò ➚➚ ➐➟➺➝ ➧➦
210 - Help Wanted-
Baker Co.
ÑÒ ÑÓ ÔÕÖ×ØÙÔÖ ÚÛÜÝÞ
ßàáâãäå
æç
èéÛ
êëìíîïîð ñäò óå àôÞ
õöä÷àò Úøäôàßâãá ùàöõ
àúáàõâàøð äò àôõöä÷Þ
ôàåâ óûàåá÷ âä õòãåâ
äò áãòáÜöóâà äò áóÜßà âä
Ýà õòãåâàø äò áãòáÜöóâàø
óå÷ ßâóâàôàåâç óøüàòÞ
âãßàôàåâ äò õÜÝöãáóÞ
âãäåç äò âä Üßà óå÷
ñäòô äñ óõõöãáóâãäå ñäò
àôõöä÷ôàåâ äò âä
ôóýà óå÷ ãåþÜãò÷ ãå
áäååàáâãäå ÿãâù õòäÞ
ßõàáâãüà àôõöä÷ôàåâ
ÿùãáù àúõòàßßàß øãÞ
òàáâö÷ äò ãåøãòàáâö÷ óå÷
öãôãâóâãäåç ßõàáãñãáóâãäå
äò øãßáòãôãåóâãäå óß âä
òóáàç òàöãûãäåç áäöäòç
ßàúç óûà äò åóâãäåóö
äòãûãå äò óå÷ ãåâàåâ âä
ôóýà óå÷ ßÜáù öãôãâóÞ
âãäåç ßõàáãñãáóâãäå äò
øãßáòãôãåóâãäåç Üåöàßß
Ýóßàø Üõäå ó Ýäåó
ñãøà äááÜõóâãäåóö þÜóöãÞ
ñãáóâãäåí
■ ✁✂✄☎ ❙✆✝✞✞✂ ❉✐s✲
tr✐❝t ✐s ❛❝❝❡♣t✐♥❣ ❛♣♣❧✐✲
❝❛t✐✟♥s ❢✟r ❆ss✐st❛♥t
●✐r❧✠s ❇❛s✡❡t☛❛❧❧
❈✟❛❝☞✌ ❋✟r ❛♣♣❧✐❝❛t✐✟♥
✐♥❢✟r✍❛t✐✟♥✎ ❝✟♥t❛❝t
t☞❡ ✏✍☛❧❡r ✑❝☞✟✟❧ ❉✐s✲
tr✐❝t ❖❢❢✐❝❡ ✺✒✓✲✺✒✒✔
t✟
❣✟
✟r
✇✇✇✌✐✍☛❧❡r✌✡✔✕✌✟r✌✖s✌
❲✗✘✙ ✚✘✛✜✢✙✣✤✙✥ ✦✢
ö÷ø ùúöû üý
✧★✤✙✣ ✧✢✩ ✪✣✛✫
þÿ ▲ ÿ ✁✂ ø ✥✄
P✬✭✮✯✭ ❜✭ ✯✰✱✭ ✳✴✭✵ ②✶✰ ☎✆✆✝✞✟✥✠✡ ☎✞✞☛✥✆☎✟✥☞✠✄
❢☞✌ ✟✍✝ ❢☞☛☛☞✎✥✠✡
✮✷✷✱✭✯✯ ②✶✰✱ ✱✭✯✰✸✭✯
✹✴✮✹ ✹✴✭ ✮✷✷✱✭✯✯ ✻✯
✞☞✄✥✟✥☞✠♣
✼✶✸✽✬✭✹✭ ✳✻✹✴ ✮✬✬ ✻✵✾ ÿ ❆✏✑✒✑✓✔✕✖✔✑✗✘
✿✶✱✸✮✹✻✶✵ ✱✭❀✰✻✱✭✷❁ ✻✵✾ ÿ ✓✓✑✓✔✖✒✔ ✔✙ ✔✚✘ ù ✑✔✛
✹✴✭
✼✬✰✷✻✵❂
▼✖✒✖✜✘✕
✧★✤✙✣ ✧✢✩ ◆❃❄❅✘✚❊
✢✝✣✤✥✌✝✦
✧✥✟★
❚✴✻✯ ✻✯ ✹✴✭ ✶✵✬② ✳✮② ☎✞✞☛✥✆☎✟✥☞✠ ❛☎★
✳✭ ✴✮❤✭ ✶✿ ✸✮♠✻✵❂ ☞✩✟☎✥✠✝✦ ❢✌☞❛ ✟✍✝ ✩✝ ✧✥✟★
✯✰✱✭ ②✶✰✱ ✱✭✯✰✸✭ ☞❢ ♦☎ ✪✌☎✠✦✝ ✎✝✩✄✥✟✝
❂✭✹✯ ✹✶ ✹✴✭ ✽✱✶✽✭✱
☎✟
✽✬✮✼✭❍
✎✎✎✇✆✥✟★☞❢☛☎✡✌☎✠✦✝✇☞✌✡
❏❑▲ ▼◗❘❏❯ ❑◗❱❳❨◗❩
❨❬❭❪❫❴❵❞❥
❦❫❵♦q❥✉♦❩▲q✈✉♦❵♦
①③④⑤ ⑥⑦④④ ⑥⑧⑨⑩⑨❶⑩
⑥❷❸❹❶⑨❺⑤ ⑦❺❻ ⑧⑦❺⑩
❻❸❶ ❻⑧③❼ ④❽⑧⑨⑨❺④❾
❿⑨ ⑥⑧❸➀➁❻⑨ ➂⑨⑦❷⑤➃
➄❺④③⑧⑦❺❽⑨➅ ➆⑨⑤➁⑧⑨⑩
❶⑨❺⑤ ⑦❺❻ ➇⑦➁❻
➈⑨⑦➀⑨❾ ➉❸⑧ ⑦⑥⑥❷➁❽⑦⑩
⑤➁❸❺ ⑦⑥⑥❷❹ ➁❺ ⑥⑨⑧④❸❺
⑦⑤ ➆❸❼⑨⑧➊④ ➋④⑥➃⑦❷⑤
➇⑦➀➁❺❼ ➌❸❶⑥⑦❺❹➅ ❺❸
⑥➃❸❺⑨ ❽⑦❷❷④❾
➍➎➏➐ ➑➍➒➎➎➓ ➔→➑➣
↔↕→➍↔ ➙➛ ➜➝➞ ➟➠➠➡➢➤➥
➙➜➦ ➟➢➢➧➙➠➟➤➙➝➜➛ ➨➝➩ ➤➫➡
➨➝➧➧➝➞➙➜➦ ➠➝➟➠➫➙➜➦ ➢➝➥
➛➙➤➙➝➜➛➭ ➯➙➦➫ ➲➠➫➝➝➧
➳➛➛➙➛➤➟➜➤ ➵➙➩➧➛ ➸➟➛➺➡➤➥
➻➟➧➧ ➼➝➟➠➫➽ ➾➙➚➚➧➡
➲➠➫➝➝➧ ➸➝➪➛ ➸➟➛➺➡➤➥
➻➟➧➧ ➼➝➟➠➫➽ ➟➜➚ ➾➙➚➚➧➡
➲➠➫➝➝➧ ➵➙➩➧➛ ➸➟➛➺➡➤➻➟➧➧
➼➝➟➠➫➶ ➹➨ ➪➝➘ ➟➩➡ ➙➜➤➡➩➥
➡➛➤➡➚ ➙➜ ➟➜➪ ➝➨ ➤➫➡➛➡
➢➝➛➙➤➙➝➜➛➽ ➢➧➡➟➛➡ ➠➝➜➥
➤➟➠➤ ➼➟➜➚➪ ➾➠➵➙➧➴➩➟➪
➟➤➭
➠➟➜➚➪➶➷➠➦➙➧➴➩➟➪➬➠➝➴➡
➛➚➶➝➩➦➶
➮➫➡➛➡ ➢➝➛➙➤➙➝➜➛ ➞➙➧➧
➛➤➟➪ ➝➢➡➜ ➘➜➤➙➧ ➨➙➧➧➡➚➶
➱✃❐❒❮❰✃❐Ï
Ð ÑÒÓÔÕÖÖ× ØÙ ÚÛÜ ÝÒØÙÞß
ØÙàÜ áÒâã×ØÙàÜ áÒäÝÖÙß
ÞäÓÜ åæçØÙà èâäÙØÞâäÖÜ
éæåÖ ÓÒäÑ Õæä× ê
àÖÙÖäÒã åÒØÙÞë ìâéÞ
íÖ ÒíãÖ Þæ ãØèÞ âÝ Þæ
î ï ã í é ë ð Ð ï Ôñ ä
ïòÐßîóôßòôõô
➒➎➏➎➓➔➍
➐➛➜➝
➞
➟➍➠
McEST Ranches, a well-established, diverse family owned busi-
ness, seeks a Manager to join our team who will work under the
direction of the owner to manage all aspects of farming.
RESPONSIBILITIES:
➡ ➢➤➥➦➧➨➩➫➥➭ ➥➯ ➲➳➵ ➳➭➦ ➸➥➩➳➩➥➺➻➼
➡ ➽➾➾ ➚➺➾➦ ➸➤➺➸➳➤➳➩➫➥➭ ➳➭➦ ➾➳➵➥➧➩➪ ➻➸➤➳➵ ➸➤➥➶➤➳➹ ➫➹➸➾➺➹➺➭➩➳➩➫➥➭➪
equipment, and facility upkeep.
➡ ➘➴➸➺➤➫➺➭➨➺ ➫➭ ➹➳➭➳➶➫➭➶ ➳➭➦ ➩➤➳➫➭➫➭➶ ➺➹➸➾➥➵➺➺➻➼
REQUIREMENTS:
r ❞✁t r✁❛❧ ✂✉ st✁ ♥s✄ ☎❧ ❛s ❡ ♥t❛❡t ✆✁❧❧✁❛♥ ✁t✉s ❛t ✝t✁t✉s✞❛♠✉♥✁✈ rs❛❧✳
❡ ♠✳✟
❈ P❨
✆● ✠✡☛☞ ✌✍
❚✌
❚❨ ✎✍
✎ ✌
❲ ❙❈❙
☛☛✶✡ ❲❛❧♥✉t t✳✄ ✑❛♥s❛s ❈✁t②✄ ❙
❨✍
✏ ❨✍
❈✎
➡ ➽ ➷➳➨➲➺➾➥➤ ➬➻ ➦➺➶➤➺➺ ➫➭ ➮➥➤➩➫➨➧➾➩➧➤➺➪ ➽➶➤➥➭➥➹➵➪ ➥➤ ➤➺➾➳➩➺➦ ➚➺➾➦➼
✄ ✍❈✳
❈✎
❖✒☛✡❖✓ ☞✡✡✔✠✕✕✔❖✖✶✒
✍
✌
220 - Help Wanted
Union Co.
➡ ➢➤➫➥➤ ➺➴➸➺➤➫➺➭➨➺ ➫➭ ➨➤➥➸ ➸➤➥➦➧➨➩➫➥➭➪ ➳➭➦ ➳➶➤➫➨➧➾➩➧➤➳➾ ➚➺➾➦ ➱➥➤✃➼
➡ ❐➸➺➤➳➩➺ ➯➳➤➹ ➺❒➧➫➸➹➺➭➩➪ ➫➤➤➫➶➳➩➫➥➭ ➻➵➻➩➺➹➻➪ ➳➭➦ ➨➲➺➹➫➨➳➾ ➳➸
-
plication.
➡ ➘➴➨➺➾➾➺➭➩ ➨➥➹➹➧➭➫➨➳➩➫➥➭ ➻✃➫➾➾➻➪ ➥➤➳➾➪ ➳➭➦ ➱➤➫➩➩➺➭➼
➡ ➽➷➫➾➫➩➵ ➩➥ ➺➳➻➫➾➵ ➧➻➺ ➨➥➹➸➧➩➺➤➻➪ ➳➭➦ ❮➫➨➤➥➻➥➯➩ ➥➯➚➨➺ ➸➤➥➶➤➳➹➻
➫➭➨➾➧➦➫➭➶ ❮❰ ❐➧➩➾➥➥✃➼
➡ ❮➧➻➩ ➷➺ ➦➺➩➳➫➾ ➥➤➫➺➭➩➺➦➪ ➳➷➫➾➫➩➵ ➩➥ ➹➧➾➩➫Ï➩➳➻✃➪ ➳➭➦ ➫➦➺➭➩➫➯➵ ➸➤➫➥➤➫
-
ties.
➡ Ð➫Ï➾➫➭➶➧➳➾ ➫➭ ➘➭➶➾➫➻➲Ñ❰➸➳➭➫➻➲ ➸➤➺➯➺➤➤➺➦➼
➡ Ò➳➾➫➦ ❐➤➺➶➥➭ Ó➤➫Ô➺➤ ➬➻ Õ➫➨➺➭➻➺➼
❮➨➘❰Ö ➥➯➯➺➤➻ ➨➥➹➸➺➩➫➩➫Ô➺ ➸➳➵ ➳➭➦ ➷➺➭➺➚➩➻➪ ➫➭➨➾➧➦➫➭➶ ➹➺➦➫➨➳➾➪
➦➺➭➩➳➾➪ ➳➭➦ Ô➫➻➫➥➭ ×➯➳➹➫➾➵ ➫➭➨➾➧➦➺➦Ø➪ ÙÚÛ×✃Ø➼ ➢➾➺➳➻➺ ➻➺➭➦ ➨➥Ô➺➤
letter, resume, and references to:
hiringmgrtdc@gmail.com
❮➨➘❰Ö Ü➳➭➨➲➺➻ ➫➻ ➳➭ ➘❐➘➼
☞✌ ✫✠✥✟☎ ✬✥✠✭ ✥✠ ✟✍✝
❍✤❛☎✠ ✢✝✄☞✤✌✆✝
❉✝✞☎✌✟❛✝✠✟✮ ✧✥✟★ ❍☎☛☛✮
✶✯✯✯ ✫✦☎❛✄ ✫✰✝✠✤✝✮
P✱ ✲☞✳ ✴✵✯✮
♦☎ ✪✌☎✠✦✝✮ ✱✢ ✷✵✸✹✯✮
✹✺✶✻✷✴✼✻✶✽✶✷✮
✾✿❀❁❂❃❄❀❅❇❈❊❋✾●■✾❁❏❑◆❈■●◆
✧☛☞✄✥✠✡ ✦☎✟✝♣ ✱✞✝✠
✤✠✟✥☛ ❢✥☛☛✝✦✇ ✉✉✱
❚❖◗ ❘❙❚❯ ❱❲
❳❨ ❩❬❨❭❪◗ ✥✄
☎✆✆✝✞✟✥✠✡ ☎✞✞☛✥✆☎✟✥☞✠✄
❢☞✌ ✟✍✝ ❢☞☛☛☞✎✥✠✡
✞☞✄✥✟✥☞✠♣
❘❫❴❴❵❜❝❞❡❣❝❫❜❤
❚✐❞❥❜❝❞❝❡❜ ❙ ❦ ❧♠♠
❪❝❤♥❡❣❞❥✐q
✢✝✣✤✥✌✝✦ ✧✥✟★
☎✞✞☛✥✆☎✟✥☞✠ ❛☎★ ✩✝
☞✩✟☎✥✠✝✦ ❢✌☞❛ ✟✍✝ ✧✥✟★
☞❢ ♦☎ ✪✌☎✠✦✝ ✎✝✩✄✥✟✝
☎✟
✎✎✎✇✆✥✟★☞❢☛☎✡✌☎✠✦✝✇☞✌✡
☞✌ ✫✠✥✟☎ ✬✥✠✭ ✥✠ ✟✍✝
❍✤❛☎✠ ✢✝✄☞✤✌✆✝
❉✝✞☎✌✟❛✝✠✟✮ ✧✥✟★ ❍☎☛☛✮
✶✯✯✯ ✫✦☎❛✄ ✫✰✝✠✤✝✮
P✱ ✲☞✳ ✴✵✯✮
♦☎ ✪✌☎✠✦✝✮ ✱✢ ✷✵✸✹✯✮
✹✺✶✻✷✴✼✻✶✽✶✷✮
✾✿❀❁❂❃❄❀❅❇❈❊❋✾●■✾❁❏❑◆❈■●◆
✧☛☞✄✥✠✡ ✦☎✟✝♣ ✱✞✝✠ ✤✠✻
✟✥☛ ❢✥☛☛✝✦✇ ✉✉✱
rst✈①② ①③③④③✈①t✈
⑤⑥⑦⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❶❸⑧❹⑦ ❹❺❺⑨❺❻
⑧❹❸⑧❼ ❽ ❷❹❾❺ ❿❶➀ ➁❶❶➂
⑩⑨❸⑨⑩⑥⑩➃ ➄➅⑥➀❺ ⑩❹❾
➆❹➀❾ ❷❶❿❶❸❷⑨❸➇ ➅❸
❿➀❹➈⑧⑨➈❶ ❸❶❶❷❺➉ ➊⑨➇➄
➋⑥❹⑦⑨⑧❾ ❺⑧❹❸❷❹➀❷❺❼ ❷⑨⑦⑨❻
➇❶❸➈❶❼ ❹❸❷ ❿➀➅➌❶❺❺⑨➅❸❻
❹⑦⑨❺⑩ ❸❶❶❷❶❷➉ ➍❶ ➀❶❻
➋⑥⑨➀❶ ➎➀❶➇➅❸ ➏❻➀❹❾ ➈❶➀❻
⑧⑨➌⑨➈❹⑧⑨➅❸❼ ❶➏❿❹❸❷❶❷
➌⑥❸➈⑧⑨➅❸❺ ➈❶➀⑧⑨➌⑨➈❹⑧❶ ➐
➈⑥➀➀❶❸⑧ ➑➒➓ ➈❶➀⑧⑨➌⑨➈❹❻
⑧⑨➅❸➉ ➔➏❿❶➀⑨❶❸➈❶ ➁⑨⑧➄
❷⑨➇⑨⑧❹⑦ ➈➄❹➀⑧⑨❸➇ ❿➀❶❻
➌❶➀➀❶❷➉ ➍❶ ➅➌➌❶➀ ❹❸ ❶➏❻
➈❶⑦⑦❶❸⑧ →❶❸❶➌⑨⑧ ❿❹➈➂❻
❹➇❶ ❹❸❷ ➈➅❸⑧⑨❸⑥⑨❸➇
❶❷⑥➈❹⑧⑨➅❸➉ ➣➅→ ❷❶❻
❺➈➀⑨❿⑧⑨➅❸ ❹❸❷ ❹❿❿⑦⑨➈❹❻
⑧⑨➅❸❺ ❹➆❹⑨⑦❹→⑦❶❼ ❹❸❷ ➀❶❻
❺⑥⑩❶❺ ➈❹❸ →❶ ❷➀➅❿❿❶❷
➅➌➌ ↔❻➍ ❹❸❷ ⑤ ➌➀➅⑩
↕❻➙ ❹⑧ ➛➙➜➛ ➑➅➆❶ ➝➆❶❻
❸⑥❶❼ ➞⑥⑨⑧❶ ➟ ⑨❸ ➠❹
➡➀❹❸❷❶➉
➢➤➥ ➦➧➢➨ ➩➫
➭➯ ➲➳➯➵➸➥ ✥✄
☎✆✆✝✞✟✥✠✡ ☎✞✞☛✥✆☎✟✥☞✠✄
❢☞✌ ✟✍✝ ❢☞☛☛☞✎✥✠✡
✞☞✄✥✟✥☞✠♣
➥➺➻➼➽➾➚➼➪➺
➧➶➹➘➻➼➽➴➾➷➬➘➻➼➚➪➺➽➮
➦➴➱➻➹ ➧➶➹➘➻➼➽➴➾ ➧➧➧
✢✝✣✤✥✌✝✦ ✧✥✟★
☎✞✞☛✥✆☎✟✥☞✠ ❛☎★ ✩✝
☞✩✟☎✥✠✝✦ ❢✌☞❛ ✟✍✝ ✧✥✟★
☞❢ ♦☎ ✪✌☎✠✦✝ ✎✝✩✄✥✟✝
☎✟
✎✎✎✇✆✥✟★☞❢☛☎✡✌☎✠✦✝✇☞✌✡
☞✌ ✫✠✥✟☎ ✬✥✠✭ ✥✠ ✟✍✝
❍✤❛☎✠ ✢✝✄☞✤✌✆✝
❉✝✞☎✌✟❛✝✠✟✮ ✧✥✟★ ❍☎☛☛✮
✶✯✯✯ ✫✦☎❛✄ ✫✰✝✠✤✝✮
P✱ ✲☞✳ ✴✵✯✮
♦☎ ✪✌☎✠✦✝✮ ✱✢ ✷✵✸✹✯✮
✹✺✶✻✷✴✼✻✶✽✶✷✮
✾✿❀❁❂❃❄❀❅❇❈❊❋✾●■✾❁❏❑◆❈■●◆
✧☛☞✄✥✠✡ ✦☎✟✝♣ ✱✞✝✠
✤✠✟✥☛ ❢✥☛☛✝✦✇ ✉✉✱
All Classifieds ads must be
prepaid before they will print.
E
N
I
L
D
A
E
D
E
R
O
BEF
N
O
O
12 N
541-523-3673
|
541-963-3161