Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, September 07, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FRIDAY
⑥⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸ ❹❺❺❻ ❼❸ ❽⑦❾❿⑦❸➀
OUTDOORS, 1B
⑧❷⑧⑨ ➁❷➂➂⑦➁❷ ⑩⑧⑨⑨
■❀ ❁❂❃❄❅❁❉ ❊❋
●❍❏❑▲▼◆ ❖◗❙❍❏ ❯❱❲▼❳❩ ❬▲▼❭❍ ❪❫❴❵ ❜ ❝◗❙❍❏❭▲❳❩❡❍❏◗❢❣❤❭❱✐
❦❧♠♥❧♣q❧r ✉① ②③④⑤
IN THIS EDITION:
& Fitness ❥
❥
➃➄✥➅➇ ➈✥➉➊
❥
TV
$1
Senators
question
drought
monitor
Baker County Event Center On East Street
Good Day Wish
To A Subscriber
❆ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✟✠ ✠✆✡
t✟ ☛✂☞✆✝✠ ✌✍ ✄☞☎✍✂☞
❆☞✝✂✎✂ ✏✟✍✟ ✟✑ ✏✆✒✂☞
❈☎t✡✳
Oregon, 3A
❘✓✔✕✖✗✔ ✘ ✖✎✂
✟✑ t♦✂ ✝✆☞✞✂ t ✙✳✚✳
✄✟✎✞☞✂ ☎✟✎✆✝ ✠☎ t☞☎✄t
✈✟t✂✠ ✟✈✂☞✛♦✂✝✜☎✎✞✝✡
✑✟☞ ✔✟✎✆✝✠❚☞✌✜✁ ☎✎
✷✢✶✻✣ ✡✂t ✆✎ ✖☞✂✞✟✎
✔✂✜✟✄☞✆t ✄✆✜✁✆☎✞✎☎✎✞
✆✞✆☎✎ t ✆ ❘✂✁✌✍✝☎✄✆✎
☎✎✄✌✜✍✂✎t ✠✟✂ ✎➆t ✂✂
☎t ✆ ♦✟ t☎✝✂ t✂☞☞☎t✟☞✡✳
✏✌✟✡✂✠ ✍✡ ✂✝✂✄t✟☞✆✝
✛☎✎ ✍✡ ✆ ✄✟✌✁✝✂ ✟✑
✔✂✜✟✄☞✆t ✂✝ ✂✛♦✂☞✂
☎✎❚☞✌✜✁ t✂☞☞☎t✟☞✡✣ ✄✆✎✱
✠☎✠✆t✂ ❞✆✜☎✂ ✕✄❛✂✟✠✱
✚✒☎✎✎✂☞ ☎ ✌✎✠✆✌✎t✂✠✣
t☞✆✈✂✝☎✎✞ t♦✂ ✠☎ t☞☎✄t
✘ t♦✆t➆ ✆ ✍☎✞ ✆ ✗✟☞t♦
✔✆✒✟t✆ ✘ ☎✎ ♦✂☞ ❞✂✂✁✣
✁✌✝✝☎✎✞ ✆ t☎✎✡ t☞✆☎✝✂☞ t♦✆t
♦✂ ✟✜✂t☎✜✂ ✝✂✂✁
☎✎✳ ✕✄❛✂✟✠✱✚✒☎✎✎✂☞
☎ ✂✎✠✌☞☎✎✞ ✆✝✝ t♦☎
✍✂✄✆✌ ✂ ♦✂ ✠✟✂ ✎➆t
t♦☎✎✒ t♦✂ ☎✎✄✌✜✍✂✎t ☎
✑✟✄✌ ✂✠ ✟✎ t♦✂ ✠☎ t☞☎✄t➆
☎ ✌✂ ✳
ÏÐ ❇ ÒÐÓÖ ② ❇ Ò ✚ Ö ✛ Ð
❥❥ âÙÛáßàáâãÞÚÙäåßæÞÚâÝçèÙÛé
❇✤✥✦✧✥★✩
Nichols, Harvey
to speak at
miners’ meeting
this evening
✏✆✒✂☞ ❈✟✌✎t✡ ❈✟✜✱
✜☎ ☎✟✎✂☞ ✏☞✌✄✂
✗☎✄♦✟✝ ✆✎✠ ✏☎✝✝ ☛✆☞✈✂✡✣
✛♦✟ ✛☎✝✝ ✇✌✆☞✂ ✟✑✑ ☎✎
t♦✂ ✗✟✈✳ ✻ ✍✆✝✝✟t ✑✟☞ ☛✆☞✱
✈✂✡➆ ✂✆t ✆ ✄✟✜✜☎ ✱
☎✟✎ ✄♦✆☎☞✜✆✎✣ ✆☞✂ ✍✟t♦
✄♦✂✠✌✝✂✠ t✟ ✍✂ ✞✌✂ t
✁✂✆✒✂☞ t♦☎ ✂✈✂✎☎✎✞
✆t t♦✂ ✓✆ t✂☞✎ ✖☞✂✞✟✎
✕☎✎☎✎✞ ❆ ✟✄☎✆t☎✟✎➆
✜✂✂t☎✎✞✳❚♦✂ ✜✂✂t☎✎✞✣
✛♦☎✄♦ ☎ ✟✁✂✎ t✟ t♦✂
✁✌✍✝☎✄✣ ✛☎✝✝ t✆☞t ✆t ✻✪✫✢
✁✳✜✳ ✆t ✏✆✒✂☞ ❈☎t✡ ☛✆✝✝✣
✶✻✬✬ ✭☎☞ t ✚t✳
YMCA receives
two grants for
✮✯✰✲✴✴ ✵✲✰✯✲✸
expansion
❚♦✂ ✏✆✒✂☞ ❈✟✌✎t✡
❨✕❈❆ ♦✆ ☞✂✄✂☎✈✂✠
✆ ✹✷✢✣✢✢✢ ✞☞✆✎t ✑☞✟✜
❆ ♦ ✺☞✟✈✂ ❈✂✜✂✎t ✆✎✠
✹✶✢✣✢✢✢ ✑☞✟✜ ✙✎☎✟✎
P✆✄☎✼✄ ❘✆☎✝☞✟✆✠ ✑✟☞ t♦✂
❨➆ ✁☞✟✁✟ ✂✠ ✂s✁✆✎ ☎✟✎
✟✑ ☎t ✼t✎✂ ✄✂✎t✂☞ ☎✎
✏✆✒✂☞ ❈☎t✡✳
❚♦✂ ✞☞✆✎t ✁✌t t♦✂❨➆
✑✌✎✠☞✆☎ ☎✎✞ t✟t✆✝ ✟✈✂☞
✹✫✢✢✣✢✢✢ ✑✟☞ t♦✂ ✁☞✟✽✂✄t✣
✛♦☎✄♦ ✆✝ ✟ ☎✎✄✝✌✠✂ ✆✠✠✱
☎✎✞ ✆ ✞✡✜✎✆ ☎✌✜✳
❚♦✂❨ ☎ ✂✂✒☎✎✞ ✝✟✄✆✝
✠✟✎✆t☎✟✎ t✟ ✆✠✠ t✟ t♦✂
✹✶✬✢✣✢✢✢ ☎t ♦✆ ✆✝✝✟✄✆t✂✠
✑✟☞ t♦✂ ✁☞✟✽✂✄t✳ ✭✟☞ ✜✟☞✂
☎✎✑✟☞✜✆t☎✟✎✣ ✟☞ t✟ ✜✆✒✂
✆ ✠✟✎✆t☎✟✎✣ ✄✆✝✝ t♦✂❨ ✆t
✬✾✶✱✬✷✫✱✿✻✷✷✳
➴✦➷➉➈✦✤
Today
➬➮ ➱ ✃❐
✕✟ t✝✡ ✌✎✎✡
Saturday
➮❒ ➱ ✃❮
✵✶ ✸✹✺✻ ✼✹✽✽✾✻✿ ❀ ❁❂❃❄❅ ❊❋●❏ ❑❄❅❂▲▼P
◗❘❯ ❱❳❨❩❘ ❯❱❩❨❬❱❭❯ ❩❳ ❩❘❯ ❪❬❫❯❨ ❴❳❵❱❩❜ ❢❣❯❱❩ ❴❯❱❩❯❨ ❦♠♥♥ ♦❯ ❨❯♣❳q❯♥❯q ❬✈ ✇❬❨❩ ❳① ❬ ③④⑤⑥⑦⑧⑧⑧ ✇❨❳⑨❯❭❩ ❩❘❯
❭❳❵❱❩❜ ❭❳♣♣♠✈✈♠❳❱❯❨✈ ❬✇✇❨❳❣❯q ⑩❯q❱❯✈q❬❜❶
ÏÐ ÑÒÓÔÐ ÑÕÖ×ØÔÐ
ÙÙÚÛÜÝÞßàáâãÞÚÙäåßæÞÚâÝçèÙÛé
êëï þûðïü ÿ ✉ ñúø ÷ ❞❞ ìííì ñïüí
ñ ❲ ïòñïíòûø ûîûüòïò û ✆✁✮ õó ✮✠r
t ìò ú üï ❞ òïù úëï þûðïü ÿ ✉ ñúø
❖ ýïñú ÿïñúïü ûú úëï ✷ ûìü ✄ ü ✉ ñòí ✳
êëï üï ❞ òïù ûú úëï ÿïñúïüó ❈ ü ✂
❞ ïüùø úëï ❧ üï ✄ ñ ◆ ûúì ñûù ✟✉ ûüò
❆ ü ❞ üø ûú r õöö ❖ ûíú ❙ ú ✳ ó îìùù ìñ÷ù ✉ òï
üï ❚ ûìüí ú úëï ü ❈ ó îëì÷ë ëûí t ïïñ
ùïûðìñ ✄ ûü ✉ ñò íðøùì ✄ ëúí ûñò ëïûú ✂
ìñ ✄ ûñò ûìü ýïñúí ✳ ❲ üðïüí îìùù ûùí
ìñíúûùù ìñí ✉ ùûúì ñ ✉ ñòïü úëï ü ❈
îëì÷ë ìí ñ ú ìñí ✉ ùûúïò ñ î ✳
êëï ÷ ñúüû÷ú ü ìí ❙ ìò ✌ ëñí ñ ûñò
ÿ ❞❚ ûñø ❈ þûðïü ÿìúø ✳
❧❈ úëï ✆✁✮ õóöööó û t ✉ ú ✆ ô ✢ öóööö
îìùù ✄ ❈ ü ü ❈ üï ❚ ûìüí ✳
êëï üï ❞ ûìñìñ ✄ ✆ ô ✠ õóööö îìùù t ï
✉ íïò ú ì ❞❚ ü ýï úëï ñ üúë ïñúüûñ÷ï
ú úëï t✉ ìùòìñ ✄✳ êëï ÷ ✉ ñúø üï÷ïìýïò
û ✆r öóööö ✄ üûñú ❈ ü ❞ ❆ íë ✟ ü ýï ÿï ✂
❞ ïñú ú ❞ ûðï ì ❞❚ ü ýï ❞ ïñúí ú úëûú
ïñúüûñ÷ï ✳
✷ ü úëï ❚ ü ✯ ï÷ú úëï ÷ ❞❞ ìííì ñïüí
ûùí û ❚❚ ü ýïò ûñ ûòòïñò ✉❞ úëûú
ûùí ìñíúü ✉ ÷úí úëï ÷ ❞❚ ûñø ú ìñíúûùù
ñïî ❈ ûí÷ìû ìñ úëï ü ❈✳
êëï ❖ ýïñú ÿïñúïü ❚ ü ✯ ï÷ú îûí ñï
❈ úî ü ❈✂ üïùûúïò ìúï ❞ í ñ úëï ÷ ❞✂
❞ ìííì ñïüí ✡ û ✄ ïñòû ❲ ïòñïíòûø ✳
êëïø ûùí û ❚❚ ü ýïò û ÷ ñúüû÷ú
✍✎✎ ❉✣✤✦✧★✩✴✕✖✗✎ ✪✙
✵✶ ✸✹✺✻ ✼✹✽✽✾✻✿ ❀ ❁❂❃❄❅ ❊❋●❏ ❑❄❅❂▲▼
◗❘❯ ❪❬❫❯❨ ❴❳❵❱❩❜ ❢❣❯❱❩ ❴❯❱❩❯❨ ❨❳❳① ❦♠♥♥ ❘❬❣❯ ♠❱✈❵♥❬❩♠❳❱ ❬qq❯q ❬✈ ✇❬❨❩
❳① ❬ ③④⑤⑥⑦⑧⑧⑧ ❨❯♣❳q❯♥♠❱❹ ✇❨❳⑨❯❭❩❶
îìúë ✥ ûù ❞ ïü ☛ ✜ ñ ✄ ÿ ✳ ú üï ❚ ùû÷ï
úëï ü ❈ ûú úëï þûðïü ÿ ✉ ñúø ✌ ûìù ✳
Tri-County Weed Agency
ÿ ❞❞ ìííì ñïüí û ❚❚ ü ýïò úëï ✜ ñûù
ýïüíì ñ ❈ ûñ û ✄ üïï ❞ ïñú îìúë úëï êüì ✂
ÿ ✉ ñúø ÿ ❚ ïüûúìýï ❲ ïïò ☞ ûñû ✄ ï ✂
❞ ïñú ❆✄ ïñ÷ø ✳
ÿ ❞❞ ìííì ñïüí ❈ ü ❞ úëï úî úëïü
÷ ✉ ñúìïíó s ñì ñ ûñò ❲ ûùù îûó ëûò
ûùüïûòø íì ✄ ñïò úëï òïûù ✳
êëï s ñì ñ ûñò ❲ ûùù îû ÷ ✉ ñúø
÷ ❞❞ ìííì ñïüí òìò ñ ú û÷÷ï ❚ ú
û ❞ ïñò ❞ ïñúí ❚ ü ❚ íïò t ø þûðïü
ÿ ✉ ñúø ÷ ❞❞ ìííì ñïüí ìñ ❆✉✄✉ íú ✳
êëï û ✄ üïï ❞ ïñú ò ïí ñ ú üï ❷✉ ìüï
úëûú úëï û ✄ ïñ÷ø ❞ ûìñúûìñ û ❈✉ ùù ✂ úì ❞ ï
ï ❞❚ ù øïï ìñ þûðïü ÿìúøó ñï ❈ úëï
üï ❷✉ ïíúí úëûú þûðïü ÿ ✉ ñúø ÷ ❞❞ ìí ✂
íì ñïüí ëûò ❞ ûòï ✳
✍✎✎ ✏✤✦❸✩✑✴✕✖✗✎ ✪✙
➅ ❺ ➅ ❻ ✦ ❼ ✤✦✩ ❼ ★ ➊➉➷✤➉➊ ➷★ ❽ ✦★ ❽ ➊ ✥★ ❇➷➇✦✤ ➅✥➉ ❺
Bicyclists begin arriving today
ÏÐ ÑÒÓÔÐ ÑÕÖ×ØÔÐ
ÙÙÚÛÜÝÞßàáâãÞÚÙäåßæÞÚâÝçèÙÛé
êëìí îïïðïñòó ôóõöö
÷ø÷ùìíúí ûüüìýï ìñ þûðïü
ÿìúø ❈ ü úëï ✁ öúë îïïð ✂ ù ñ ✄
ÿø÷ùï ❧ üï ✄ ñ ÿùûííì÷ üìòï ✳
■ ñ ûòòìúì ñ ú úëï ÷ø÷ùìíúíó
úëï ïýïñú îìùù t üìñ ✄ ûñ
ìñ ✐✉☎ ❈ t✉ íìñïíí ✳
êëï üìòï úø ❚ ì÷ûùùø t üìñ ✄ í
ìñ ûü ✉ ñò ✆ õööóööö ú úûùó
òìíúüì t✉ úïò û ❞ ñ ✄ úëï
íïýïüûù ÷ìúìïí îëïüï üìòïüí
í ❚ ïñò úëï ñì ✄ ëúó ÿø÷ùï
❧ üï ✄ ñ ❖☎ ï÷ ✉ úìýï ✝ ìüï÷ú ü
❙ úïýï ❙ ÷ë ✉ ù ❤ íûìò ✳
❧ üï ✄ ñ ✡ í s✳❙✳ íïñûú üí ûüï
ûíðìñ ✄ ❈ ïòïüûù ❈✜ ÷ìûùí ú
üïýìïî úëï ÷üìúïüìû ❈ ü üûúìñ ✄
úëï íïýïüìúø ❈ òü ✉✄ ëúó ûü ✄✉✂
ìñ ✄ úëûú úëï ÷ ✉ üüïñú ❚ ü ÷ïíí
❞ ìííïí ì ❞❚ üúûñú ❞ ïûí ✉ üï ✂
❞ ïñúí ✳
☛ ñ ❲ øòïñ ûñò ✌ ï ❈❈
☞ ïüðùïøó t úë ✝ ï ❞ ÷üûúíó
÷ ✂ íì ✄ ñïò û ùïúúïü êë ✉ üíòûø
ú ❙ ï÷üïúûüø ❈ ÿ ❞❞ ïü÷ï
❲ ìù t✉ ü ☛ íí ûñò ❙ ï÷üïúûüø ❈
❆✄ üì÷ ✉ ùú ✉ üï ❙ ññø ✥ ïüò ✉ ï ✳
êëï ❈✜ ÷ìûù s✳❙✳ òü ✉✄ ëú
❞ ñìú üó îëì÷ë ❈ ïòïüûù ❈✂
✜ ÷ìûùí ✉ íï ú òïúïü ❞ ìñï í ✉ ÷ë
úëìñ ✄ í ûí òï÷ùûüìñ ✄ òü ✉✄ ëú
òìíûíúïüí ûñò ❞ ûðìñ ✄
❈ ïòïüûù ûìò ûýûìùû t ùï ú û ❈✂
❈ ï÷úïò ❈ ûü ❞ ïüí ûñò üûñ÷ëïüíó
ìí ❚ ü ò ✉ ÷ïò îïïðùø ûú úëï
◆ ûúì ñûù ✝ ü ✉✄ ëú ☞ ìúì ✄ ûúì ñ
ÿïñúïü ûú úëï s ñìýïüíìúø ❈
◆ ï t üûíðû ✳
þ úë úëï ◆ ûúì ñûù ❧ ÷ïûñì÷
ûñò ❆ ú ❞ í ❚ ëïüì÷ ❆ ò ❞ ìñ ✂
ìíúüûúì ñó ❚ ûüú ❈ úëï ÿ ❞✂
❞ ïü÷ï ✝ ï ❚ ûüú ❞ ïñúó ûñò úëï
❆✄ üì÷ ✉ ùú ✉ üï ✝ ï ❚ ûüú ❞ ïñú
÷ ñúüì t✉ úï ú úëï ✝ ü ✉✄ ëú
☞ ñìú üó îëì÷ë îûí ïíúû t✂
ùìíëïò ìñ ô ✢✢✢✳
■ ñ úëïìü ùïúúïüó ☞ ïüðùïø ûñò
❲ øòïñ ñ úï úëûú úëï ✝ ü ✉✄ ëú
☞ ñìú ü ❈ û÷ú üí ìñ üûìñ ❈ ûùùó
t✉ ú úëï íïñûú üí îü úï úëûú
úëïø ëûýï ëûò ÷ ñíúìú ✉ ïñúí
ûíð îëïúëïü úëï ❈✜ ÷ìûùí îë
❚ ü ò ✉ ÷ï úëï îïïðùø òü ✉✄ ëú
❞ û ❚ ûüï ûùí ÷ ñíìòïüìñ ✄
í ✉ ÷ë ❈ û÷ú üí ûí ëïûú îûýïí ü
í÷ûñúø îìñúïü íñ î ❚ û÷ðí ✳
❖ û÷ë üìòïü îìùù í ❚ ïñò
ü ✉✄ ëùø ✆r öö ñ ✄ ì ❈ úíó ❈ ò
ûñò òüìñðíó ëï íûìò ✳
❙ ëïùùø ÿ ✉ úùïüó ï ☎ ï÷ ✉ úìýï
òìüï÷ú ü ❈ úëï þûðïü ÿ ✉ ñ ✂
úø ÿëû ❞t ïü ❈ ÿ ❞❞ ïü÷ïó
íûìò úëï ïýïñú íë ✉ ùò
❚ ü ýìòï û ñì÷ï ìñ ❈✉ íì ñ ìñú
úëï ù ÷ûù ï÷ ñ ❞ ø ✳
➇■ ëûýï ñ ò ✉t ú úëìí îìùù
t ï û ✄ üïûú îïïðïñòó ➈ ÿ ✉ úùïü
íûìò ✳
êëìí øïûü üìòïüí îìùù
❚ ïòûù ✉ ú ❈ þûðïü ÿìúø ñ
❙✉ ñòûø ❞ üñìñ ✄ ûñò ýïü
úëï ñï ☎ ú îïïð ýïüñì ✄ ëú ìñ
❍ ûù ❈ îûøó ❲ ûùù îû ❛ ûðïó ❖ ù ✂
✄ ìñó ✥ ïñòùïú ñ ❡ úî ñì ✄ ëúí ✞
ûñò ❛ û ✟ üûñòï t ï ❈ üï
üïú ✉ üñìñ ✄ ú þûðïü ÿìúø ñ
❙ ûú ✉ üòûøó ❙ ï ❚ ú ✳ ô ✠✳
êë ✉✄ ë úëï üìòï ò ïíñ ✡ ú
t ï ✄ ìñ ✉ ñúìù ❙✉ ñòûøó ❞ ûñø
üìòïüíó ûù ñ ✄ îìúë ❈ üìïñòí
ûñò ❈ û ❞ ìùøó ûüï ï ☎❚ ï÷úïò ú
ûüüìýï ú òûø ú ï ☎❚ ù üï úëï
ú îñ ✳ ☛ ìòïüí îìùù t ï ✄ ìñ ûü ✂
üìýìñ ✄ ìñ ú îñ t ïúîïïñ ôô
û ✳❞✳ ûñò ✁ ❚✳❞✳ ûñò ❞ íú
îìùù ñ ú ✉ íï úëïìü ÷ûüí û ❈ úïü
úëïø ûüüìýïó ÿ ✉ úùïü íûìò ✳
êëï ÿëû ❞t ïü ëûí
î üðïò îìúë ù ÷ûù t✉ íì ✂
ñïííïí ú ïñí ✉ üï úëûú úëïø
ûüï ❚ üï ❚ ûüïò ❈ ü úëï ïýïñú ✳
ÿ ✉ úùïü íûìò ûùù úëï t✉ íìñïíí
îñïüí íëï ëûí úûùðïò îìúë
ûüï üïûòø ❈ ü úëï üìòïüí ✡
ûüüìýûù ✳
ÿ ✉ úùïü íûìò t✉ íìñïííïí
ûüï û÷÷ ✉ íú ❞ ïò ú ùûü ✄ ï
ñ ✉❞t ïüí ❈ ýìíìú üí úëûñðí
ú úëïü í ✉❞❞ ïü ïýïñúí
í ✉ ÷ë ûí ☞ ìñïüí ✌✉t ìùïï ûñò
úëï ❍ ïùùí ÿûñø ñ ☞ ú ü ✂
÷ø÷ùï ☛ ûùùø ✳
✍✎✎ ✏✑✒✓✔✴✕✖✗✎ ✘✙
for taking
site of
ÏÐ Ñ ✫ Õ ✬ Ó ÑÖØØ ✬② Ó
ÙÙÛÝÝä ❝✭ àáâãÞÚÙäåßæÞÚâÝçèÙÛé
❆ ô ✮✂ øïûü ✂ ùò þûðïü ÿìúø
t ø ❈ ✉ ñò òïûò ûú úëï íðûúï
❚ ûüð ñïûü ❙ û ❞✂❧ ❙ îì ❞
ÿïñúïü ❲ ïòñïíòûø òìïò ❈ û
íïù ❈✂ ìñ ✐ ì÷úïò ✄✉ ñíë ú î ✉ ñòó
✝ ìíúüì÷ú ❆ úú üñïø ☞ ûúú ❙ ëìüú ✂
÷ùì ❈❈ íûìò úëìí ❞ üñìñ ✄✳
êëï þûðïü ÿ ✉ ñúø ☞ û ✯ ü
ÿüì ❞ ï êïû ❞ ìñýïíúì ✄ ûúïò
úëï òïûúë ❈ ■❤ ûë ◆ ì÷ë ùûí
✟ ñ ❤ ûùï ❤✳ ❍ ï îûí ❈ ✉ ñò
òïûò û t ✉ ú ✮✰✁ ö ❚✳❞✳ ûú úëï
íðûúï ❚ ûüð ìñ ïûíú þûðïü
ÿìúø ✳ êëï ìñýïíúì ✄ ûúì ñ îûí
òïùûøïò t ï÷û ✉ íï û ✳✮✠✂ ÷ûùì t ïü
íï ❞ ì ✂ û ✉ ú ❞ ûúì÷ ëûñò ✄✉ ñ
ëûò t ïïñ üï ❞ ýïò ❈ ü ❞ úëï
í÷ïñï îëïüï ■❤ ûë îûí ❈ ✉ ñòó
❙ ëìüú÷ùì ❈❈ íûìò ✳
❧ üïñ ❙ ëûìùï ☞ üïó r öó ❈
r✮ ö ✷ úëìùù ✝ üìýïó ëûí t ïïñ
÷ëûü ✄ ïò îìúë úî ÷ ✉ ñúí ❈
✜ üíú ✂ òï ✄ üïï úëï ❈ ú ✳ ☞ üï ìí û÷ ✂
÷ ✉ íïò ❈ úûðìñ ✄ úëï ✄✉ ñ ❈ ü ❞
úëï íðûúï ❚ ûüð ûñò íïùùìñ ✄ ìú ✳
✍✎✎ ✏✱✩✔✲✴✕✖✗✎ ✪✙
✕✟ t✝✡ ✌✎✎✡
Sunday
➬❰ ➱ ✃❐
✕✟ t✝✡ ✌✎✎✡
TODAY
➶→→➡➎ ➧➯➹ ➯➚ ➼➌➘➎→
➋➌➍➎➏➐➌➑ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➓➔
➋➍➌→→➣↔➣➎➐➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒ ↕➙➛➜➙
➋➝➞➣➟→➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒ ➠➙
➋➝➞➞➡➏➣➢➤ ➥➎➦→ ➒➒➒➒➠➔
➋➑➝→→➦➝➑➐➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➧➙➨➩➙
➫➎➌➑ ➔➭➭➤ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒ ➯➲➙
➳➎➌➍➢➵ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➓➙
➸➌➤→➝➏ ➸➌➟➝➭➤➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒↕➔
➥➎➦→ ➝↔ ➺➎➟➝➑➐ ➒➒➒➒➒➒➒➒➓➔
➻➭➣➢➡➌➑➣➎→➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➓➔
➻➼➣➏➣➝➏➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒↕➔
➻➡➢➐➝➝➑→ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒ ➯➙
➽➎➏➣➝➑ ➾➎➏➡→ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➓➔
➽➼➝➑➢→ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➚➔
➪➎➌➢➵➎➑ ➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒➒ ➯➲➙
MONDAY — HIGH SCHOOL WEEKEND SPORTS ROUNDUP