Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, September 03, 2018, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➮➱ ✃ ➪➸❐➽➶ ❒❮➚➺ ❰➽➶➸Ï➵
➯➲➳➵➸➺➻ ➼➽➾➚➽➯➪➽➶ ➹➻ ➘➴➷➬
B AKER C OUNTY C ALENDAR
▼✆❖☛✂❨✔ ☎✁◆P◗ ✓
❙ ❯❳❩❬❭ ❪❳②
P❫✁☎☛✂❨✔ ☎✁◆P◗ ❋
❙ ❴❳❵❝❞❣ ✐❵❭❞ ❥❭❬❦❞❧❦❵❬❝ ❪❵❣❦❭❵❧❦ ♥❬❳❭♣q r ✉✈①✈ ③④ ④⑤⑥
⑦③⑧⑨⑥⑩ ❶⑧❷❸③❸❹✈
❺✁☛❖✁☎☛✂❨✔ ☎✁◆P◗ ✺
❙ ♥❳❻❞❭ ❼❬❽❝❦② ♥❬❳❭♣ ❬❾ ❼❬❿❿❵❣❣❵❬❝❞❭❣q ➀ ③✈①✈➁
➂➃➄❸④⑤➃➄⑩⑥➁ ➅➀➀➇➈⑤⑧❸➉ ➊④✈
❙ ♥❳❻❞❭ ❼❵❦② ✐❳❭❿❞❭❣ ➋❳❭❻❞❦q ➌ ✉✈①✈ ④➃ ➍➎➌➏ ✉✈①✈➁ ③④ ④⑤⑥
➐③⑧❸➑❸➃➄⑨➉⑩➁ ➒➍➏➏ ➓③⑩④ ➊④✈
❙ ❯❬➔❞❭ ❥❬➔♣❞❭ →❵➣❞❭ ↔❭❭❵↕❳❦❵❬❝ ❪❵❣❦❭❵❧❦q ➍ ✉✈①✈➁ ➃⑨ ④⑤⑥
✉③④⑧➃ ③④ ④⑤⑥ ➊➄⑨❸⑧➉➑⑥✈
➙✄➛☛✂❨✔ ☎✁◆P◗ ❍
❙ ❯❵➣❞ ➋❽❣❵❧ ❩② ➜❞❵❦➝➞❳②➟❬❭q ➠③➑④⑧①⑥ ✉⑧③⑨➃➁ ➡➎➌➏ ✉✈①✈ ④➃
➇➎➌➏ ✉✈①✈➁ ➂❸➃⑩⑩❸➃③➉⑩ ➂③❸⑨⑥➑⑧⑥ ➢❸④ ➂⑥⑨④⑥❸➁ ➒➏➒➏ ➢➄❷➄❸⑨
➢➤⑥✈➥ ⑨➃ ➦⑤③❸➑⑥➥ ➦➃⑨④⑧⑨➄⑥⑩ ①➃⑩④ ➐❸⑧➉③❹⑩✈
❙ ✐❵❭❣❦ ✐❭❵♣❳② ➧❭❦ ➨➝❬➔❣q ➩③➫⑥❸ ➂⑧④❹ ③❸④ ➑③➭➭⑥❸⑧⑥⑩ ③❸⑥ ➃✉⑥⑨
➭③④⑥ ④➃ ⑩⑤➃➯➦③⑩⑥ ④⑤⑥ ①➃⑨④⑤➲⑩ ⑨⑥➯ ③❸④➯➃❸➫➥ ➃✉⑥⑨⑧⑨➑ ④⑧①⑥⑩
➤③❸❹ ❷⑥④➯⑥⑥⑨ ➇➎➌➏ ✉✈①✈ ③⑨➉ ➍ ✉✈①✈ ③④ ➂❸➃⑩⑩❸➃③➉⑩ ➂③❸⑨⑥➑⑧⑥
➢❸④ ➂⑥⑨④⑥❸➁ ➳⑥④⑥❸⑩➃⑨➲⑩ ➵③➭➭⑥❸❹➁ ➊⑤➃❸④➈⑥❸① ➵③➭➭⑥❸❹ ③⑨➉
➃④⑤⑥❸⑩✈
▼✆❖☛✂❨✔ ☎✁◆P◗ ✕
❙ ➋❞♣❵❧❳➟ ➨➸❭❵❝↕❣ →❽❭❳➟ ✐❵❭❞ ❥❭❬❦❞❧❦❵❬❝ ❪❵❣❦❭❵❧❦ ♥❬❳❭♣q
r ✉✈①✈ ③④ ④⑤⑥ ➳➃⑨➉➃⑩③ ➊④③④⑧➃⑨✈
Ö×ØÙÚÛ
ÜÝÞßàÞáâã äåÝæ çèéâ êë
ìíîîïð ñòïï óî ðôõíòö÷îø
öùùú ð÷ø ûòïüî÷íö÷ ñòïï ðøø ð
óýð÷ø öý ò÷òíòðïþ öù íÿî óô ❜ îý ✳
øöîþ÷ í ÿöñî ✁ îýú
❍ î
õïðþþòù ❜ ìíîîïð ðþ
➇✂ í þ
✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ☛✡✞♦☞✝✌✟✍✎✡✝✌✏✑
☎✡❡✟✡✞✒✡✝ ✓✔ ✕✾✖✗
❚✘✙ ✚✙✛✜✢✣✤✥✦✢ ✢✤✧★✦★✤✥✙ ✩✜✣ ✪✣✙✫✜✧ ✬✙✢✣✙✥✤✣✭ ✜✩ ✬✥✤✥✙
✛✤★✙ ✘✦♠ ✩✜✮✣✥✘ t✦♠✦✥ ✥✜ ✯✤✰✙✣ ✭✙♠✥✙✣★✤✭✱ ♠✥✜✲✲✦✧✫ ✜✩✩ ✤✥
✤ ✛✜✣✧✦✧✫ ✢✜✩✩✙✙ ✳✙✩✜✣✙ ✫✜✦✧✫ ✜✧ ✥✜ ✥✘✙ ✯✤✰✙✣ ✴✜✮✧✥✭
❘✜★✙✜ ✦✧ ✵✤✶✩✷✤✭✸
✹✙✜✣✫✙❱✤✧ ✵✜✜✛✦♠✙✧✱ ❛✮✶✥✧✜✛✤✘ ✴✜✮✧✥✭ ★✦♠✥✣✦✢✥ ✤✥✥✜✣✻
✧✙✭✱ ✲✜✦✧✥✙★ ✥✜ ✶✤♠✥ ❛✤✣✢✘➆♠ ♠✥✤✥✙ ✲✣✦♠✜✧ ✣✦✜✥ ✤♠ ✤✧ ✙s✤✛✲✶✙
✜✩ ✥✘✙ ✧✙✙★ ✩✜✣ ✤✧ ✙s✲✙✣✦✙✧✢✙★ ✛✤✧ ✦✧ ✥✘✙ ✜✩✼✢✙ ✘✙ ♠✙✙✰♠✸
✽✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✿✌❀✡✝ ❁❂✟❃ ✎✡✝✌✏✑
☎✡❡✟✡✞✒✡✝ ✓✔ ✕✾✾✓
❚✘✙ ✥✦✛✳✙✣ ♠✤✶✙ ✲✣✜✫✣✤✛ ✜✧ ✥✘✙❲✤✶✶✜✷✤✻❲✘✦✥✛✤✧ ❄✤✻
✥✦✜✧✤✶ ❅✜✣✙♠✥ ✷✦✶✶ ✘✦✥ ✣✜✢✰ ✳✜✥✥✜✛ ✥✘✦♠ ✼♠✢✤✶ ✭✙✤✣✱ ✷✦✥✘ ✶✙♠♠
✥✘✤✧ ❆❇ ✲✙✣✢✙✧✥ ✜✩ ✥✘✙ ✥✤✣✫✙✥ ♠✜✶★✸
❚✘✙ ❈✸❉✻✛✦✶✶✦✜✧✻✤✢✣✙ ✩✜✣✙♠✥✱ ✥✘✙ ✶✤✣✫✙♠✥ ✦✧ ✥✘✙ ❄✜✣✥✘✷✙♠✥✱
✷✦✶✶ ♠✙✶✶ ✤✳✜✮✥ ✇ ✛✦✶✶✦✜✧ ✳✜✤✣★ ✩✙✙✥ ✜✩ ♠✤✷✥✦✛✳✙✣ ✩✜✣ ✼♠✢✤✶
❆✇✇❉✱ ✷✘✦✢✘ ✙✧★♠ ✬✙✲✥✸ ❉❇✸❚✘✙ ✣✙✫✦✜✧✤✶ ✜✩✼✢✙ ✦✧ ❊✜✣✥✶✤✧★
✤♠♠✦✫✧✙★ ✥✘✙ ✩✜✣✙♠✥ ✤ ✥✤✣✫✙✥ ✜✩ ❆❉❉ ✛✦✶✶✦✜✧ ✳✜✤✣★ ✩✙✙✥✸
✥ ôòíî
ðýí ✳
íÿî õïöþîþí íÿò÷ ✄
✂ ✁ î
øö÷î íö ðýí ò÷þíîðø öù ùô÷õ ✲
íòö÷ðïú ➈ ÿî þðòø ✳
ìíîîïð ÿðþ óîî÷ ö÷ øòþ ❙ ïð ❜
ðí
❛ ö÷î
íöñ÷
ûò÷î
☎ ðùî
ò÷ øöñ÷ ✲
t ðüîý ☎ òí ❜✳
12th-annual fundraiser
❚ ÿòþ
● ýîðí
òþ íÿî
ìðïí
✆✝ íÿ ✲ ð÷÷ôðï
❛ òõü
ùöô÷øîø ó ❜
î ✁ î÷í ✳ ✂ í ñðþ
❲ ÿòí ✞ îþõÿ÷îý
íö
õîïîóýðíî íÿî ô÷ò ✥ ôî þÿð ❙ î öù
ïòõüîø þðïí óïöõüþ ñÿòïî ýðòþ ✲
ò÷ ✄
✐ ö÷î ❜
ùöý ûðýüò÷þö÷ þ
øòþîðþî ýîþîðýõÿ ðí
❍ îðïíÿ ✟
❚ ö
ìõòî÷õî
❤ ýî ✄ ö÷
✠ ÷ò ✁ îýþòí ❜✳
➌❖❙ ❩❳➅ ➑➉➒➅❙ ◆❯❩❘ ➡➅❙➉➃➆
▲✕✖ ➟ ✗ ➥ ✕ ➠➠ ✘✙ ➦
øðíîú íÿî î ✁ î÷í ÿðþ
ýðòþîø ð íöíðï öù
❆ ýíòþíòõ
T URNING B ACK THE P AGES
❧ ÷î
r✆✆✝ ú ✡✡✡✳
➵➺➩➼
þðïí óïöõüþ õð÷
óî î÷íîýîø ô ❙ íö ìî ❙ í ✳
íôý÷îø ò÷ ðí
s ➭❒➵❮ ❡✺
➺➼
➚➴➭➳➵➺➩➼➯
s ➵➭➭➹➳➯
ìô ❙❙ ï ❜ öý
ïð÷ø
ð÷ø ìîîøú ð ôþîø
❦ òõÿ ✲
t ïöõü ✓r✆✎✡ ú r✆✡✡♣
þîïï íÿî óïöõüþ ✳
÷îñ õðíî ✄ öý ❜ íÿòþ
❆
òþ ð
❙ ÿöíö
õö÷íîþí öù ð÷ò ✐ ðïþ
þíòõüò÷ ✄ öôí íÿîòý íö÷ ✄ ôî ✓ ÷ö
❙ òõíôýîþ
õð÷ ðïþö
☎ ýöþþýöðøþ
❚ ÿî
❙✳✐✳
î ✁ î÷í þíðýíþ ðí
ìî ❙ í ✳
✆✎
ðí
✎✏☛✡
☎ ýöþþýöðøþú
✝✡✝✡ ❆ ôóôý÷ ❆✁ î ✳ ú
❙ ð÷îï
✐ îøòõðï ❙ ýöùîþþòö÷ ✲
ðïþ ✳
❚ ÿî
ðôõíòö÷ þíðýíþ ðí
ñòíÿú ðþ ðïñð ❜ þú
✞ ðòïî ❜
r✆✎✡
ùöý
ùöý þîõö÷ø ✳
î÷íîýú þî÷ø ÿò ✄ ÿ ýîþöïô ✲
íòö÷
❙ ÿöíöþ
❤ íÿîý
ð÷ø ✈ ôø ✄ ò÷ ✄ ó ❜ ð
❙✳✐✳
❚ ö
òþ
✑
✒ òó
íðüò÷ ✄ íÿî þíð ✄ î íö
❙ ýò ✔ îþ
ð÷ø
t îþí
t ïöõü ✓r✆✎✡ ú
íÿð÷
õðíî ✄ öýòîþ íÿðí îðý÷
r✆ ú ✡✡✡
ò÷ õðþÿ
ñòïï óî ðñðýøîøú
➧➪➚➬
❇ öí
õöùùîî íðóïî
➇❤ øø
òþ
❆ ýí ➈
ð÷ø
❇ ðíòö÷ðï ● îö ✄ ýð ❙ ÿòõ
óööü þöö÷ íö óî ýîïîðþîø ✳
ìî ✁ îýðï óïöõüþ ñîýî
ð÷ø ò÷øò ✁ òøôðïþ ✳
þÿöñ ò÷
ìðïí
❛ òõü þ
❱ ð÷õöô ✁ îýú t ýòíòþÿ
☎ öïô ✐ óòðú
ðí ð
✄ ðïïîý ❜
ýî ❙ ôíðíòö÷ ÿðþ þ ❙ ýîðø ùðý
❲ îþíîý÷ ☞ ýö÷í ✳ ❚ ÿî
óî ❜ ö÷ø íÿî óöô÷øþ öù
íòö÷ òþ õðïïîø
t ðüîý
❨ îí
❚ ÿî
î ✁ î÷í ÿðþ óîî÷ ùîð ✲
✓r✆✡✡♣ ú ☞ öý ✄ îýòîþ ✓r✆✡✡ ú
íôýîø ò÷ ÷îñþ ❙ ð ❙ îý ðýíòõïîþ
r✑✎ ú r✎✡♣ ú ✒ öþí ❆ ýíòþíòõðïï ❜
ð÷ø ö÷
❛ òõüîø t ïöõü ✓r✆✎✡ ú r✆✡✡ ú
t îðí ✳ t ïöõüþ
r✑✎ ú r✎✡♣ ú t îþí
❜ îðýþ
ûöî ✐ ñòíÿ ð
öý
óööü õðïïîø
ýîõî÷íï ❜ óöýýöñîø ùöý ð÷ ðýí
☎ öô÷í ❜✳
☎ ÿöòõî
t îïòî ✁ î ✂ í
ùô÷øîø ó ❜ ïöõðï óôþò÷îþþîþ
❚ ÿî ● ýîðí
íö øîþõÿ÷îý ✲
ðýî ûîö ❙ ïî þ
ð
ò÷ ð
✒ öýî
❙ ýò ✔ îþ
ñÿòí ✇❜ ðÿöö ✳ õö ✐✳
ñòíÿ
✁ òîñò÷ ✄
öù
❙ ïîðþî ♣✳ ❚ ÿî ❙ ýò ✔ î
❲ òíÿöôí
r✆✡✡♣✳
öù øîðø ð÷ò ✐ ðïþú
❧ ýþí ❙ ïðõîú r✆✡✡
☎ ðý÷î ✄ òî ❆ ýí ☎ î÷íîý ✳
ûöî ✐
❜ îðý
ð ÷îñ ö÷î ✳
óî þôó ✐ òííîø ðí
s ➳➹➵ ✜ ➺➚➽
✚ ➳➽➭➴ ✢ ➺➵Ô❮
óïöõü õð÷ óî î ✌ õÿð÷ ✄ îø ùöý
✍ ÷íýòîþ
❐➺➹➹ ➨➭ ➳➪➚➵➺➩➼➭➮ ➩ÏÏ ➮➪➴➺➼➷ ➵➘➭ Ó➴➭➳➵
✆☛✳ ✂ ù
❤ ýî ✄ ö÷ ❚ ýðòï
❛ ò ✁ îþíöõü
☞ îîø
✚ ➪➚➽ ✛ ➺➹➽➭➼➵➩➼ ➆ ➾
❤ û t þ ❤ ýî ✄ ö÷ ❆ ýí
ùýö ✐
❙ ýî ✁ òöôþ
ðýî ò÷õïôøîø ò÷
❦ ò ❙ ïî ❜ þ
õðïïîø
î ✌ ÿòóò ✲
➇✒ öôíÿ ☞ îîï ✳➈
ð÷öíÿîý óïöõü òþ ö÷
øòþ ❙ ïð ❜ ò÷ ð þÿöñ õðïïîø
✒ ðííîý
öù
☎ öôýþî ➈
✄ î÷ÿîò ✐ ● ðïïîý ❜
✐ ð÷ ✠ ÷ò ✁ îýþòí ❜
ðí
ðí
ò÷
➇❆
● ô ✄✲
☎ ÿð ❙✲
❤ ýð÷ ✄ îú
☎ ðïòùöý÷òð ✳
Tastes of the Oregon Trail
N EWS OF
R ECORD
☛✁✂P✎☎
➹
æ ➹
Ý ✆ Ø ❝ ❃ ÖÐÐ ✆ ❆ ßÐ ❆ ❄ Ü
ñì ✆ íì ✆ ÔÒ ● Ð ❃ ● ØÞÐÜ
❃ Ø ❇ Ô ❃❥ ßàà ❦ Ð ❇ Ôß ❆ ÔÒ Û
×ÜÞÜ ✆ ● ❃❇❆ Ô ❥✆ Ð×ÒÜ Û ✆
ÔÒ ÒÜ ❃ ÔáÕÐ ❇ ❆ Ð ÔàÐ ❇
ÔÒ ● Ð ❆❃ Ôà ✆ ß ❃❇ Ò Ôá ❆ ● ❃ Õ ●
❇ Ò ❃ ÐÐÒ ❇ Ü
ÐÞØ ❃ ßÔà Ô ❇❇
ßàà ❦ Ð ÕÐàÐ ❦❃ ÔÒÐ ❆ ÔÒ ìí
ÔÜÞÜ ❃ ß ❆ Ô ❥✆ Ð×ÒÜ ó ✆ ÔÒ ÒÜ
❃ ÔáÕß ❇ ❆ Ð ÔàÐ ❇ ÔÒ ● Ð ❆❃ ÔàÜ
á ❃ áÞÐáÒ ßàà ÒÔÖÐ ×àÔÕÐ
ÔÒ Ø áÒ Ø×Ð ÐÞÐÒÐ ❃❥
Ô ❝ ÒÐ ❃ Ò ● Ð ❇ Ð ❃❉ ßÕÐÜ ❃ ßÐá ❆❇
Ôá ❆ ❝ ÔÞßà ❥ Ô ❃ Ð ßá ❉ ßÒÐ ❆ ÒØ
Ô ❃ ÐÕÐ×ÒßØá ÔÒ Ò ● Ð ❃ ÖÐÐ
❃ Ôá ❄ Ð Ô ❝ ÒÐ ❃ Ò ● Ð ßá ❃ á
ÞÐáÒÜ Ø àß ❄● Ò Ô ÕÔá ❆ àÐ ßá
ÞÐÞØ ❃❥ Ø ❝ ● Ô ❃❃❥✆ Ø ❃ ÒØ
àÐÔ ❉ Ð Ô ÕØá ❆ ØàÐáÕÐ ❝ Ø ❃
Ò ● Ð ❝ ÔÞßà ❥✆ ❄ Ø ÒØ
Ü
❄❃ Ô ❥❇ Ð ❇ ÒÕØÜÕØÞÜ
✕ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✿✌❀✡✝ ❁❂✟❃ ✎✡✝✌✏✑
☎✡❡✟✡✞✒✡✝ ✓✔ ✽ ✗
❲✦✥✘ ✙✧✣✜✶✶✛✙✧✥ ✘✜✶★✦✧✫ ♠✥✙✤★✭ ✤✥ ✛✜♠✥ ✜✮✥✶✭✦✧✫ ✯✤✰✙✣
✴✜✮✧✥✭ ♠✢✘✜✜✶♠✱ ✯✤✰✙✣ ✬✢✘✜✜✶ ✚✦♠✥✣✦✢✥ ✧✮✛✳✙✣♠ ★✣✜✲✲✙★
✳✭ ✤✳✜✮✥ ❜❇ ✤♠ ✥✘✙ ✧✙✷ ♠✢✘✜✜✶ ✭✙✤✣ ✫✜✥ ✮✧★✙✣ ✷✤✭ ✩✜✣ ✤✶✶
♠✥✮★✙✧✥♠ ✥✜★✤✭✸
✣✤✦✦②
✬
②✧✧
★✩✪✪✫
✭✮
✬
✯✮
✯
✽
✰
✮
✱
✴
✴
✵
✴
❈
✵
✮
❈
✯ ✶
✶
✰
✵
✴
✵
✆❖✁ ❨✁✂✄✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✿✌❀✡✝ ❁❂✟❃ ✎✡✝✌✏✑
☎✡❡✟✡✞✒✡✝ ❋✔ ✽ ✕❍
❛✙✣✢✮✣✭ ✣✙✶✙✤♠✙★ ★✮✣✦✧✫ ✤ ✼✣✙ ✜✧ ✤ ✲✣✜✲✙✣✥✭ ♠✜✮✥✘ ✜✩
✯✤✰✙✣ ✴✦✥✭ ■✮✫✸ ❈❏ ★✜✙♠ ✧✜✥ ✲✜♠✙ ✤ ✥✘✣✙✤✥ ✥✜ ✥✘✙ ✲✮✳✶✦✢✱
✜✩✼✢✦✤✶♠ ♠✤✦★ ✬✤✥✮✣★✤✭✸
■✧ ✮✧✰✧✜✷✧ ✤✛✜✮✧✥ ✜✩ ✥✘✙ ✥✜s✦✢ ✛✙✥✤✶ ✷✤♠ ♠✥✜✣✙★ ✤✥
✴✘✤✣✶✙♠ ✴✣✙✙➆♠ ✲✣✜✲✙✣✥✭ ✤✥ ❆❏❜❜❑ ✹✣✦✩✼✧ ✹✮✶✢✘ ❤✤✧✙✸❚✘✤✥➆♠
✤✳✜✮✥ ✤ ✛✦✶✙ ♠✜✮✥✘ ✜✩ ✥✘✙ ✢✦✥✭ ✶✦✛✦✥♠✱ ✤✧★ ✤✳✜✮✥ ♠✦s✻✥✙✧✥✘♠
✜✩ ✤ ✛✦✶✙ ✷✙♠✥ ✜✩ ✵✦✫✘✷✤✭ ❜✸
✴✣✙✙ ✷✤♠ ✮♠✦✧✫ ✤ ✫✣✦✧★✙✣ ✦✧ ✘✦♠ ✩✣✜✧✥ ✭✤✣★ ✷✘✙✧ ✤ ♠✲✤✣✰
✦✫✧✦✥✙★ ★✣✭ ✫✣✤♠♠✸❚✘✙ ✼✣✙ ★✙♠✥✣✜✭✙★ ✤ ✢✤✛✲✙✣✱ ✥✦✣✙♠✱ ✥✣✮✢✰♠
✤✧★ ✥✣✤✢✥✜✣♠✱ ✳✮✥ ✼✣✙✼✫✘✥✙✣♠ ✩✣✜✛ ♠✙t✙✣✤✶ ✤✫✙✧✢✦✙♠ ♠✤t✙★
✘✦♠ ✘✜✛✙✸ ✯✤✰✙✣ ✴✜✮✧✥✭ ✜✩✼✢✦✤✶♠✱ ✤✶✜✧✫ ✷✦✥✘ ✙✛✲✶✜✭✙✙♠
✩✣✜✛ ✥✘✙ ▲✧t✦✣✜✧✛✙✧✥✤✶ ❊✣✜✥✙✢✥✦✜✧ ■✫✙✧✢✭✱ ✘✤t✙ ✳✙✙✧
✷✜✣✰✦✧✫ ♠✦✧✢✙ ✶✤♠✥ ✷✙✙✰ ✥✜ ★✙✥✙✣✛✦✧✙ ✘✜✷ ✛✮✢✘ ✛✙✣✢✮✣✭
✷✤♠ ✣✙✶✙✤♠✙★✱ ✤✧★ ✥✘✙ ✙s✥✙✧✥ ✜✩ ✤✧✭ ✢✜✧✥✤✛✦✧✤✥✦✜✧✸
✴
✴
■
✮
❈
✰
✮
✶
✷
❈
✵
✭✮
✮
✸
✹
✱
✴
✰✰✰
✰
ã ➴ å
➴ Û ✆
Ø ❝ ÔÖÐ ❃ ßÒ ❥✆ ❆ ßÐ ❆ Ð×ÒÜ
✆ íì ✆ ÔÒ ÐÒÒàÐ ❃ ❇ Ô ❃ Ö
❇❇ ß ❇ ÒÐ ❆ ß ❉ ßá ❄ ÔÕßàßÒ ❥ ßá
ÔÖÐ ❃ ßÒ ❥ Ü ❃❃ Ôá ❄ ÐÞÐáÒ ❇
Ô ❃ Ð á ❆ Ð ❃ Ò ● Ð ❆ ß ❃ ÐÕÒßØá Ø ❝
ÔÞß ❇ ßáÐ ÔààÐ ❥ áÐ ❃ Ôà
ØÞÐ ❃ ÐÞÔÒßØá Ð ❃
❉ ßÕÐ ❇ Ü áàßáÐ ÕØá ❆ ØàÐáÕÐ ❇
ÞÔ ❥ ❦ Ð ÞÔ ❆ Ð ÔÒ
Ü
ÒÔÞß ❇ ×ßáÐ ❉ ÔààÐ ❥❝ áÐ ❃ Ôà
● ØÞÐÜÕØÞ
✪
✧
♦
✬
✤❖✻✼✤✪
❈
✬
✽
✴
✾
✴
✯
❀
♦
✫ ✽
✿
✵
✯
❈
✮
✾
✱
✿
✷
❁
✵✮
❂ ❈
✴
✹
❃
✰✰✰
O REGON L OTTERY
➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘ ➹➴➷➬➮ ➱
✃❐❒ ✃❮❒ ❰❮❒ ❐❰❒ ❐❐❒❐❮
ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÒÙ ÚÛÜÝ ÞßààßØá
âãä➻å➾➽ææ➘ ➹➴➷➬➮ ➱
✃✃❒ ç❐ ❒çç❒ è✃❒èè éêë
ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÒÙ Úìíí ÞßààßØá
äîï ðãå æîð➻➘ ➹➴➷➬➮ ➱
ñÝ òÛí ò óì ò óó
✮
âî➪➶ ô➘ ➹➴➷➬➮ õ
ö ÷ øùúùû ÷ ü ý ü ý ü þ
ö ÿ øùúùû ü ý ü ✁ ü ✂
ö ✂ øùúùû ✄ ü ✂ ü ✁ ü ý
ö ÷ ✄ øùúùû ☎ ü ü ÿ ü ✁
æ➚➪➶ ❈ æîï➻➹➘ ➹➴➷➬➮ õ
❰ ✷ ❮ ✷ ✃ ✵✷ ✃❐ ✷ ✃ë ✷ ❰❰ ✷ ❰ ✾✷ ❰ë
ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÒÙ Úì ✹✆ ííí
➞➟➠➡➢ ➤➥➥ ➦
➶➪➾➵ ➹➺➽➭ ➘➭➴ ➷➴➭➳➵➬➷➴➳➼➮➻➩➵➘➭➴ ➮➺➮
➺➼ ➱➺➾➾➩➪➴➺ ✃ ➳➼➮ ❐➺➵➘ ➵➘➭ ➾➳➻➭
➴➭➚➺❒➭❮❰➘➭ ➨➺➾➚➪➺➵➾ ➚➩➪➹➮ ➨➭ ➷➳➴➬
➼➺➾➘➭➮ ❐➺➵➘ ➳ ➶➳➻ ➻➳➮➭ ➩Ï ➚➳➴➳➻➭➹➬
➺Ð➭➮ ➩➼➺➩➼➾➯ ➳❒❒➹➭➾➯ ➴➳➺➾➺➼➾ ➳➼➮ ➾➪➷➳➴
Ï➩➴ ➾❐➭➭➵➼➭➾➾➯ ➩➴ ➻➩➹➳➾➾➭➾❮
S ENIOR M ENUS
❙ ➞ ❚✝ ➨❪➧ ❨ q ➂⑤⑧➦➫⑥⑨ ➦➃❸➉➃⑨ ❷➭⑥➄ ➯⑧④⑤ ⑤➃➭➭③⑨➉③⑧⑩⑥ ⑩③➄➦⑥➁
❷③➫⑥➉ ✉➃④③④➃⑥⑩➁ ①⑧ ❡ ⑥➉ ➤⑥➑➑⑧⑥⑩➁ ❸➃➭➭⑩➁ ✞ ❸⑥⑩⑤ ✞ ❸➄⑧④➁ ⑧➦⑥ ➦❸⑥③①
❙ ❲✝ ❪ ✟✝ ➨❪➧ ❨ q ➊③➭⑧⑩❷➄❸❹ ⑩④⑥③➫➁ ✉➃④③④➃⑥⑩ ③⑨➉ ➑❸③➤❹➁
❷❸➃➦➦➃➭⑧ ❷➭⑥⑨➉ ➤⑥➑⑥④③❷➭⑥⑩➁ ❷❸⑥③➉➁ ❷⑥⑥④ ❜ ③⑨➉ ❜ ➃⑨⑧➃⑨ ⑩③➭③➉➁
❷❸➃➯⑨⑧⑥⑩
➑➉➒➅❙ ◆❯❩❘ ➡➅❙➉➃➆
➧➨➩➫➭➯ ➲➳➵➭ ➸➺➻➩➼ ➻➳➽➭➾ ➨➺➾➚➪➺➵➾
➙❫❖✁✄✂ ☎ ◆✁❖☛➛❖●
î ➴ ➴ ➪ ➴ Ðà
Ð ❦❃ ÔÒßØá Ø ❝ ß ❝ Ð ✆ áØØá ✆
ÔÒ ❃❆ Ô ❥✆ Ð×ÒÜ ✆ ÔÒ Ò ● Ð
● ØÞÐ Ø ❝ Ðáá ❥ Ôá ❆ ❆❥
❆ Ô ✆ ì íóí Ü ÔÞ× ❦ Ðàà
ÒÜ ßá ÔÖÐ ❃ ßÒ ❥ Ü ÐÞØ
❃ ßÔà ÕØáÒ ❃ ß ❦ ÒßØá ❇ ÞÔ ❥ ❦ Ð
ÞÔ ❆ Ð ÒØ Ôá ❥ à ● ÐßÞÐ ❃ ❇
Ø á ❆ ÔÒßØá Ò ●❃ Ø ❄● ÔÞß ❇
ßáÐ ÔààÐ ❥ áÐ ❃ Ôà ØÞÐ ✆
Ü Ü ØÑ Ý ✹ ñ ✆ Ôà ❝ Ô ❥✆
ó ñ ✹ Ü áàßáÐ ÕØá ❆ ØàÐáÕÐ ❇
ÞÔ ❥ ❦ Ð ÞÔ ❆ Ð ÔÒ
Ü
ÒÔÞß ❇ ×ßáÐ ❉ ÔààÐ ❥❝ áÐ ❃ Ôà
● ØÞÐÜÕØÞ
❋
✦
Ò➳➹➮➭➼➯ ➻➺➮➮➹➭ ➳➼➮ Ó➹➭➼❰➳Ô➹➩➴
✤✦✪❄✪
✫ ❈
✹
❀
✮
✴
✴
✽
♦
❘✮
❅✮
❉ ❈
✽
♦
✴
❈
✶
✹
✮
✯ ❊
✵
✮
✿
➧➵ ➹➭Ï➵➯ Ñ➩➹➹➳➼➮ Ò➭➨➨➯ ➹➭Ï➵➯ Ñ➪➾➾➭➹➹
✧
❁
✽
✷
✾
✱
✷
✵✮
✿ ❃ ♦
❏
✾
✮
✰
❃❘
❃
✰✰✰
❒➹➳Ô➭➮ ➳ ➷➳➻➭ ➩Ï ➚➘➭➚➽➭➴➾➯ Õ➴➭➷➩➼
❰➴➳➺➹ ❒➺➩➼➭➭➴ ➾➵Ô➹➭❮
➇➅➆➈➉➊➊ ➊➆➋➌ ➍➎➌ ➏➆➐➑ ➏➌ ➒➆➓
✮
➔ →➈➣➐➣↔➍➌➌ ↕➍➓
➙ ➛ ➜➝
ÐÑÒÓ ÔÕ ÖÑ×ÔØÙ
P✉✠✡☛☞ ✡✉✌☞❤✍✎✌ ✏✑ ✑❤✍ ✒✍✌☛✎✓ ✔✍✌✑✍✓✱ ✕✖✗✘ ✔✍✙✏✓ ✒✑✚✱ ✗✗✶✛✘
✏✚❛✚ ✑✎ ✗✕✶✛✘ ✜✚❛✚✢ ✣✤✚✥✘ ✙✎✌✏✑☛✎✌ ✦✧✘ ✏✌✙ ✎✡✙✍✓★✱ ✣✧✚✩✥ ✪✎✓
✑❤✎t✍ ✉✌✙✍✓ ✧✘✚
×ÔÚÛÜÚÝÑÓ ÔÚ
ÞßàÑ áâ
♠♠♥ ♣ qrstt✈
✇
①②③✈ ④⑤ ⑥⑦⑧⑨
✇
⑩⑨❶⑦ ⑩❷❸⑦ ❸❷❹ ❹
C ONTACT THE H ERALD
✕✖✖✗ ✄✡ ➫ ♦✝✟ ☎✟◗
✪✲✙✧ ❛✜✧★✤✭ ✥✘✣✜✮✫✘ ❅✣✦★✤✭
❜ ➭ ❉❇ ✤✸✛✸ ✥✜ ❑ ➭ ❉❇ ✲✸✛✸
P✡✏✡❡✠♦ ✫ ✡ ✬ ❑ ✺ ❆✻❑❈❉✻❉ ✲ ❜❉
➙✌ ✭✬ ❑ ✺ ❆✻❑❈❉✻ ✲✺ ❈ ✲
❑✮✯✯✐✰✳ ✴✯♦✸♦✐✻✻✐✼ ✯✳✸✐♦✰✮✽
♣✿❀✽✐❁❂✳✯
Ö ❦❃ Ø ❄ ØßÒÒß ❅ àÔ ❄❃ Ôá ❆ ÐØ ❦❇ Ð ❃❉ Ð ❃ Ü
ÕØÞ
❏✮②❁♦✰ ❏✮❊♦❀②✼ ✳❋✐✻♦✯
ÓÓÔÕØ ❦❥❅❦ ÔÖÐ ❃ ÕßÒ ❥● Ð ❃ Ôà ❆ ÜÕØÞ
❍❋❞✳✯✻✐❁✐✰✸ ✳■✮✐✽
Ô ❆❇❅❦ ÔÖÐ ❃ ÕßÒ ❥● Ð ❃ Ôà ❆ ÜÕØÞ
▲✽✮❁❁✐▼✳❋ ✳■✮✐✽
ÕàÔ ❇❇ ß ❝ ßÐ ❆❅❦ ÔÖÐ ❃ ÕßÒ ❥● Ð ❃ Ôà ❆ ÜÕØÞ
▲✐✯❊✿✽✮✻✐♦✰ ✳■✮✐✽
Õß ❃ Õ ❅❦ ÔÖÐ ❃ ÕßÒ ❥● Ð ❃ Ôà ❆ ÜÕØÞ
◆❖◗❘❙❯❱❳❩ ❬ ❭❪❫❴
❵❢❢❣❧❴♠♥q❧qr❫s
✈✇①③④⑤⑥ ⑦⑧⑨✇① ⑩❶❷⑤❸❹ ❺④⑤❻✇ ❼❽❾❿
➀➁➂➃❯➄❳➅➆ ➇❖➈➆➉❘➄➊➋➅➆➈➅➄➆➉❘➄ ➉➈➆
➌❙❯➆➉❘➄ ➅➍➎➅◗❩ ◆❳❙❯➄❩➏➉➄ ➐➉❘ ➂❘❩❳➅
➑➉➒➅❙ ➀➁➂➃❯➄❳❯➈❱ ◆❖➓➊ ➉ ◗➉❙❩ ❖➔ ➋➅➄❩➅❙➈
◆❖➏➏➁➈❯➎➉❩❯❖➈➄ ❵➈➎➓➊ ➉❩ ❫qq❴→➁➂➁❙➈
→➣➅➓ ↔➀➓↕➓ ➑❖➍ ❴❪♠➙➊ ➑➉➒➅❙ ◆❯❩❘➊ ↕➛ s♠❴❫r➓
❢➁➂➄➎❙❯◗❩❯❖➈ ❙➉❩➅➄ ◗➅❙ ➏❖➈❩❳ ➉❙➅➜
➝s➓♥❪➞ ➂❘ ➏➉❯➃ ➝❫❭➓♥❪➓ ❢❩❖◗◗➅➆ ➉➎➎❖➁➈❩
➂➉➃➉➈➎➅➄ ➝♥ ❖❙ ➃➅➄➄ ➟❯➃➃ ➂➅ ❙➅➔➁➈➆➅➆ ❖➈
❙➅➠➁➅➄❩➓
➀❖➄❩➏➉➄❩➅❙➜ ❢➅➈➆ ➉➆➆❙➅➄➄ ➎❳➉➈❱➅➄ ❩❖
❩❳➅ ➑➉➒➅❙ ◆❯❩❘➡➅❙➉➃➆➊ ➀➓↕➓➑❖➍ ❴❪♠➊ ➑➉➒➅❙
◆❯❩❘➊ ↕➛ s♠❴❫r➓
➢✇①④❶➤④❻⑧➥❺ ➢❶❺❸⑧⑥✇ ➢⑧④➤
⑧❸ ⑦⑧⑨✇① ⑩④❸❹➦➧①✇⑥❶⑤ ➨❾❽❼➩
ãääåæç èéäêëìæí èäéî ï ð ñ
òóôõö÷
òøöùúóöûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüýþüÿ ✥
❚✉ ø õö÷
✁✂✄☎✆ øô ✝✄ úúøùüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüýþüÿ ✥
❲ øõôø õö÷
✞ ö ✟ ✠ ùøö ✆ üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüýþüÿ ✥
❚✂✉✡ õö÷
✁✂✄☎✆ øô ✝✡✄ øõ ✠ ùøö ✆ üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüýÿüÿ ✥
✝✡✄ õö÷
❋ úú ☛ ó ✉ ✁ öô ♦ öù ò ✄ ô ✄ ✠✂✡✄✟☞ üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüýÿüÿ ✥
✠ ùøö ✆ ✌ ✠✂✡✄✟☞ üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüý ✍✎ üÿ ✥
✏ öô ✝✡✄ øõ ✑ ÷ ùø ✡ üüüüüý ✍✎ ü ✥✎ ✏✡✄✟ ø ✒✄✓ üüüüüüüüüüý ✍✔ üÿ ✥
✠ öù ✉✡ õö÷
✕☛ ✠ ùøö ✆ üüüüüüüüüüüüý ✍✔ üÿ ✥ ✏✡✄✟ ø ✒✄✓ üüüüüüüüüüüüüüüüý ✍✔ üÿ ✥
✠✉ ôõö÷
✒ óö ù ❙ øøûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüýÿü ✥✎✖ þüÿ ✥ ✡
❇✷✸✸✹✺✻
▼✼✽✾✿❀ ❁ ❂❃❄✾✿❀ ❅❅ ❈❉ ❁ ❊ ●❉
▲❍■❏❑ ◆■❏◗❍❘❯❱ ❳❨◗❨❘ ❩❨❬❭ ❪■❫❬❯❯❭
❴❬◆◗◗❯❘ ❩❬❯❨❘❭ ❩❨❵❯❘ ❩❯❨■ ❛ ❜❯❡❯❫❨❝◗❯
✗✗✘ ✙✚✛✜✢✣ ✤✦✚✣✣✦ ✧ ★✩✘✪★✗✫✪★✬✩✩
❖✭✮✯ ✰✱✲✳✴ ✵ ❆✶ ✪ ✬ P✶
❞❢✽✾✿❀ ❣ ❈❉ ❁ ❅❅ ❈❉
❳❍■❘❨❤ ❩❍✐✐❯❫ ◆■❏◗❍❘❯❱ ❥❑❦❏❦◗❨❫❯ ❧❦❍■❫❨◆■
✇
❺❻❼❽❾❿③❻t➀②➁❻➂➃④➄