Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, August 22, 2018, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✻✝ ➋❚✞ ❖✟✄ ✠❱ ✠ ✫ ✟❆✡ ✠ ☛☞❚❨ ✞ ✠❆✌✁
330 - Business Op-
portunities
THE OBSERVER
NEWSPAPER ❽❾
❾❿➀➁➂➃❽➄➅
Independent
Contractors ➈➇
➆➇➁
330 - Business Op-
portunities
➉❿➊❽➋❿➁ ➌➀➌❿➁❾ ❽➄ ➈➃❿
➍➎ ➏➐➎➑➒➓ ➔ →➑➣↔➑
➀➁❿➀❾↕
➷➬➮➮➱➷✃➮➮
❐ ❒❮❰ÏÐ
➙➃❽❾ ❽❾ ➀ ➅➁❿➀➈
ÑÒÓÔÕÔÒÓÔÒÖ
×ØÒÖÙÚ×ÖØÙ ÛÚÒÖÔÓÜ
ÝØÖÔÒÖÞÚß ÕÙØàÞÖ Øà
áâãã ÖØ áäãã Ú åØÒÖæ
ÛæÔÒ çØè ÓÔßÞéÔÙ êæÔ
ëìíÔÙéÔÙ ÞÒ ÖæÔ
îïðñ òïóïðô õö
÷ø ùúøûüýþ
ÿØè ØÒßç ÒÔÔÓ Ú àÔÛ
æØèÙí ✥ ØÒÓÚç
❲ ÔÓÒÔíÓÚç ✁
❋ ÙÞÓÚç ÚàÖÔÙÒØØÒíþ ✂ Úßß
✺ ä ✄☎✆✝ â ☎ â ✄✝✄ ØÙ
íÖØÕ ìç ØèÙ ØààÞ×Ô
ÚÒÓ àÞßß ØèÖ ÚÒ
ÑÒÓÔÕÔÒÓÔÒÖ
✂ ØÒÖÙÚ×ÖØÙ àØÙåþ
➇➌➌➇➁➈➛➄❽➈➜ ➈➇ ❿➀➁➄
❾➇➝❿ ❿➞➈➁➀ ➝➇➄❿➜➟
➠❿➊❽➋❿➁❽❿❾ ➀➁❿ ➝➀➉❿
➡➛❾➈ ➈➃➁❿❿ ➉➀➜❾ ➀
➥➆ ➜➇➛ ➀➁❿ ❽➄➈❿➁❿❾➈❿➉
➀➄➉ ➢➇➛➊➉ ➊❽➤❿ ➝➇➁❿
❽➄➆➇➁➝➀➈❽➇➄ ➌➊❿➀❾❿
➂➇➄➈➀➂➈ ➈➃❿
➦❽➁➂➛➊➀➈❽➇➄
➠❿➌➀➁➈➝❿➄➈➧
➀➈ ➨➩➫➭➯➲➳➭➳➫➲➫↕
LA GRANDE
SCHOOL OF BALLET!
Ballet, Tap, Tumble
✌❚✎☞ ❚✏
Swanee Herrmann
541-963-9247
1207 Hall Street
❇✑✒✞☛ ✓✠✌✔
✠☞❉✞■✞☞❉✞☞✌
✓❚☞✌☛✑✓✌❚☛❈
✇✕✖✗✘✙ ✗✚ ✙✘✛✜✢✘✣ ✗✤✘
✦✕✧✘✣ ★✜✗✩ ✪✘✣✕✛✙
▼✚✖✙✕✩✫ ✬✘✙✖✘✭✙✕✩✫
380 - Baker County
Service Directory
✕✖✙ ✮✣✜✙✕✩✯✭✫ ✇✜✗✤✜✖
➵➸➺➻➼➽➾ ➺➻➻➽
✦✕✧✘✣ ★✜✗✩✰
➚➺➪➪➶➽ ➶➻➹➽➸➶➘➸ ➴
★✕✛✛ ✱✲✳✴✱✵✶✴✶✷✸✶
➽➷➹➽➸➶➘➸ ➬➺➶➻➹➶➻➪➮
➱✃❐❐❒❮❰ÏÐÑ Ò
✹✻✼✽✾✿✹❀❁✿✽
Ó❒ÔÏÕ❒Ö×ÏÐÑØ Ù❒Ð× Ò
❂✽❃❄❅✽ ❨❄❆ ✹✻✼✽✾✿❊
❒ÚÚÏ❰Ï❒Ö×Ø ➱➱ÛÜÝÞßàßáØ
●❍❏❑▲◆ ❑ ❣❖❖P ♣❖❍◗❘▲❙ ❡◆❯
âãäåâæãåçèéê
♣❡❘◗❑❍❍▲
❢❖❱
❜❳◆◗❩❡◆◆
❖♣♣❖❱♦❳❩◗♦◗❡◆
❬
❢❱❑❩❯
❘❝◗◆❡◆❭ ❪❑❍❍ ❫❴ ❵❡♣♦❭
❖❢
❛ ❳◆ ♦◗❘❡
❑♦
❞❤ ✐❥❦
❥❧♠❯♥❥q✐ ❖❱ ♦❝❡ r❡P❯
❡❱❑❍ s❱❑P❡ ❪❖tt◗◆◆◗❖❩
❑♦ ❞♠❧❧❦ rs❪❯✉✈①② ❢❖❱
❢❱❡❡
◗ ❩❢❖❱t❑ ♦◗❖ ❩❭
③◗◆◗♦ ❖❳❱
❫❱
④❡❜ ◆◗♦❡ ❑♦
⑤⑤⑤⑥⑦⑧⑨⑥⑩❶❷❸❹❺❻❶❼⑥
✹✻✼✽✾✿✹❀❁✿✽
❂✽❃❄❅✽ ❨❄❆ ✹✻✼✽✾✿❊
●❍❏❑▲◆ ❑ ❣❖❖P ♣❖❍◗❘▲❙ ❡◆❯
♣❡❘◗❑❍❍▲
❢❖❱
❜❳◆◗❩❡◆◆
❖♣♣❖❱♦❳❩◗♦◗❡◆
❬
❢❱❑❩❯
❘❝◗◆❡◆❭ ❪❑❍❍ ❫❴ ❵❡♣♦❭
❖❢
❛ ❳◆ ♦◗❘❡
❑♦
❞❤ ✐❥❦
❥❧♠❯♥❥q✐ ❖❱ ♦❝❡ r❡P❯
❡❱❑❍ s❱❑P❡ ❪❖tt◗◆◆◗❖❩
❑♦ ❞♠❧❧❦ rs❪❯✉✈①② ❢❖❱
❢❱❡❡
◗ ❩❢❖❱t❑ ♦◗❖ ❩❭
③◗◆◗♦ ❖❳❱
380 - Baker County
Service Directory
⑦⑧⑨⑩⑦❶ ❷❸❹❸⑨ ❺❻❼ ❽❾❿
➀➁➂❽❾➃ ❻➄➅➆➄❾ ❼➇➆
➈➆➄➉❽❻➈➉➃ ➊➆❽ ➈➆➄➃➉❽➁➈❿
➉➂➆➄ ❼➆❽➋ ➉➆ ➌❾ ❺➂❿
➈❾➄➃❾➍ ❼➂➉➇ ➉➇❾ ➎➆➄❿
➃➉❽➁➈➉➂➆➄ ➎➆➄➉❽❻➈➉➆❽➃
➏➆❻❽➍➐ ➑➄ ❻➈➉➂➒❾ ❺➂❿
➈❾➄➃❾ ➓❾❻➄➃ ➉➇❾ ➈➆➄❿
➉❽❻➈➉➆❽ ➂➃ ➌➆➄➍❾➍ ➔ ➂➄❿
➃➁❽❾➍➐ →❾❽➂➊➅ ➉➇❾ ➈➆➄❿
➉❽❻➈➉➆❽➣➃ ➎➎➏ ❺➂➈❾➄➃❾
➉➇❽➆➁↔➇ ➉➇❾ ➎➎➏ ➎➆➄❿
➃➁➓❾❽
↕❾➌➃➂➉❾
❼❼❼➐➇➂❽❾❻❺➂➈❾➄➃❾➍❿
➈➆➄➉❽❻➈➉➆❽➐➈➆➓➐
➢❿❿➤↕
360 - Schools &
Instruction
❉✞✟✠✡✞☛ ✠☞ ✌✍✞
❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ❆❯☎❯✄❚ ✥✥✱ ✥✆✶✽
ëìíîïð ñ òóôõö÷øø ùõú
r ✁
♣r✂ ü ✄☎ ÷ ✄ ó ♣✂ õö
✂ õ ÷ô ❤ ❞♣❤ öõ û ÷üöÿý
ùõ÷ÿó ✄ ÷ ❘ øõ ö÷ ♣ õÿ ✁ ❢ ÷ÿ ♣
ÿõöôü r õý ✺✆✝ ú ✞✟✺ ú ✠✺✡☛
❇☞
û÷üöý þüûûõöÿ öõûø÷ õ
û÷
❑✌✍ ✥✎✏✑✒✏
✥❈✓✔✑✏✕✥✑✌❈✓
✥✖✗✘✙ ✘✚✗ ✥✛✘✜✚ ✢✜✚✣
❋✒✓✥✒✔✱✤✦✧★✩✦✪✫✬✭ ✮
✯✫✬✫✰✲ ✳✴✤✵✦✬✶✤✷
✸✹✻✼✸✻✽✼✾✿❀❁
❂❂❃❄ ✾❅❀❅✻
LOANS
➙➛➜ ➝➞➟➙➜➠➡➟➢
➤ ➥➦➧ ➨➩➫➦➭
➤ ➯➦➫➩➲➦➳➵➸➺➻➼➲➲➵➽➵➩➸➭
➤ ➾➚➩➪➭➶ ➹➘➴➘➺➦➭
➤ ➾➵➲➵➸➺ ➷ ➬➦➮➱➭
➤ ✃➵➸➲➩➧➭ ➷ ❐➵➸➦
❒➵➸➵➭➚ ➧➩➴➱
❮❰ÏÐÑ ÒÓ❰ÔÕÐÖ ×ØÙÚÛ
ÜÝÞßà áâãäáåæäâçâè
éê áâãäâëæäëâìæ
ííîïðñòóôõ
385 - Union Co. Ser-
vice Directory
ö÷øùúû÷ü ýþÿ
ö ✥ ✁✂
❙✄☎✆ ✝✞✟✆✠ ✡✝✠ ☛☞ ✌✠✍✎
✺✏☞✑✒☞✓✑✔✓☞✕
❈❈✖✗☞✓☞✺☞✘
◆✙✚✛✜✢✣ ✙❖✢✤✙◆
▲✦✧★✩✪✦✫✬ ✭✮✧✯✰✦✪✯✮✰✩
▲✦✱ ✲✳✴✵ ✻✶✷✸ ✰✬r
q✹✼✰✬✩ ✦❛❛ ❜✹✩✼✧✬✩✩✬✩
✯t✦✯ ✦★✽✬✰✯✼✩✬ ✦✧★ ✫✬✰r
❢✮✰✾ ❛✦✧★✩✪✦✫✬ ✪✮✧r
✯✰✦✪✯✼✧✿ ✩✬✰✽✼✪✬✩ ❜✬ ❛✼r
✪✬✧✩✬★ ✱✼✯t ✯t✬ ▲✦✧★r
✩✪✦✫✬ ✭✮✧✯✰✦✪✯✮✰✩
❇✮✦✰★❀ ❚t✼✩ ❁r★✼✿✼✯
✧✹✾❜✬✰ ✦❛❛✮✱✩ ✦ ✪✮✧r
✩✹✾✬✰ ✯✮ ✬✧✩✹✰✬ ✯t✦✯
✯t✬ ❜✹✩✼✧✬✩✩ ✼✩ ✦✪r
✯✼✽✬❛❂ ❛✼✪✬✧✩✬★ ✦✧★ t✦✩
✦ ❜✮✧★ ✼✧✩✹✰✦✧✪✬ ✦✧★ ✦
q✹✦❛✼❢✼✬★ ✼✧★✼✽✼★✹✦❛
✪✮✧✯✰✦✪✯✮✰ ✱t✮ t✦✩ ❢✹❛r
❢✼❛❛✬★ ✯t✬ ✯✬✩✯✼✧✿ ✦✧★
✬❡✫✬✰✼✬✧✪✬ ✰✬q✹✼✰✬r
✾✬✧✯✩ ❢✮✰ ❛✼✪✬✧✩✹✰✬❀
❋✮✰ ❂✮✹✰ ✫✰✮✯✬✪✯✼✮✧ ✪✦❛❛
❃❄❅r❆✻✶r✻❉❆✷ ✮✰ ✽✼✩✼✯
✮✹✰
✱✬❜✩✼✯✬❊
✱✱✱❀❛✪❜❀✩✯✦✯✬❀✮✰❀✹✩ ✯✮
✪t✬✪❝ ✯t✬ ❛✼✪✬✧✩✬
✩✯✦✯✹✩ ❜✬❢✮✰✬ ✪✮✧✯✰✦✪✯r
✼✧✿ ✱✼✯t ✯t✬ ❜✹✩✼✧✬✩✩❀
P✬✰✩✮✧✩ ★✮✼✧✿ ❛✦✧★r
✩✪✦✫✬ ✾✦✼✧✯✬✧✦✧✪✬ ★✮
✧✮✯ ✰✬q✹✼✰✬ ✦ ❛✦✧★✩✪✦✫r
✼✧✿ ❛✼✪✬✧✩✬❀
❆❉❊❊ ●❍ ❆❉❊❊❊
❫❱
④❡❜ ◆◗♦❡ ❑♦
⑤⑤⑤⑥⑦⑧⑨⑥⑩❶❷❸❹❺❻❶❼⑥
❂❃❃❦✐♥❄ ❅❃❆ ❉❃♠❊●
❍❏✐♥❄ ✐♥ ❑◆❆❍✐❖P◗◆❆❚
❲❏❊♥ ❳❃P ♥❊❊❨ ❍❏❊
❩◗◆❉❉✐❅✐❊❨ ❬❨❉❭ ❲❏✐❉
✐❉ ❍❏❊ ❉✐♠❑◗❊❉❍❪ ♠❃❉❍
✐♥❊①❑❊♥❉✐❫❊ ❴◆❳ ❅❃❆
❳❃P ❍❃ ❆❊◆❖❏ ❑❊❃❑◗❊
✐♥ ❍❏✐❉ ◆❆❊◆ ❴✐❍❏ ◆♥❳
♠❊❉❉◆❄❊ ❳❃P ♠✐❄❏❍
❴◆♥❍ ❍❃ ❨❊◗✐❫❊❆❵
●❍❍
■❏❑❏▼◗❘ ❯❏▼❱❲◗❑❳❨❩❏
■❏▲▼■◆❖▼P❖P◆
▲◗❖◆ ❙❚❯❱❲ ❳❲❯❨❨❲
SCARLETT MARY LMT
❩ ❬❭❪❪❭❫❴❪❵❛❜❝❝
❡❣✐✐ ❥❦❧♠❥♥♦♠❦❥qs
t❣✉✈✇ ❡①②③④ ⑤⑥
435 - Fuel Supplies
❬❭❪❫❴❵❵❞ ❣❤✐❥ ❦♥ ❧♠♦
♣s✉♥✈✇ ①② ❧s ③④②
❦♥ ⑤⑥⑦⑧ ❣⑨⑨❥ ✇⑩❶❦❧❷
⑤♦❶❦❸♦♣♦✈ ❦♥ ❧♠♦ ❸❹❶❺
❶♦❻❷ ❼❵❽❾❵❿➀ ❿❵❭➁ ➂
➃➄❪➅ ➆❪❵➇➈❞ ➉❭➈❫➊
➋③➌
❻❹♣✈❷
➌①③❺➍➎➏❺➐①➐➍
440 - Household
Items
➑➒➓ ➔→➣↔↕ ➙➛➜➝➜ ➞➟➠
➡➢➤➥➟➢➜➦➧➢ ➨➩➫➧➨➟➢ ➭➯➫➫➠
➧➯➦ ➡➢➟➟➲➟➢ ➳ ➤➵➟
➛➜➸➟➢➺ ➻➼➽➽➾ ➚➟➝➛➧➢➟
➪➢➧➝➦ ➫➧➜➶ ➨➜➹➘➟➢ ➳
➶➢➴➟➢➺ ➻➷➽➽➩➭➜➤➢➾
➬➠➫➜➴➟➢ ➞➮ ➱➧✃➟➢ ➡➧➢
➬❐❒ ❮➧➦➧➢ ❰➧➛➟➺
➻➷❐➽➾ Ï➧➨➤➝➥ ➘➤➦➵➘➺
➹➦➧➨ ➨➜➴➺ ➻➬➽➽➺
Ð➤➠➡➧➫➶ ❮➤➢➢➧➢➺ ➻Ñ➽➾
➷Ò➽➠➬➼➼➠ÓÓ➷Ò ➡➧➢ ➤➝➡➧➾
450 - Miscellaneous
Ô ÕÖÔ×Ø ÙÚÛ ÜÚÜÝ
Þßà áâãäåáæç èâéêàçã
çàáäåé èäëäáê éàìàééâè
çàéëäíàî ïåáãâíã åðé
ãéðçãàñò èåíâè àóôàéãç
ãåñâõö ÷ðé çàéëäíà äç
øùúúûáå åüèäêâãäåáî
ïýþþ ÿ ✶ ✁✁✶✂✄ ✶✄☎✂✁ î
✭✆✝✞ ï ✟
◆❃❄❅❉●❢◆❣
●❤▲▲ ❃◆❑❅
✳❖❥ ❱❖❯❦♠❳❥♦ q r❯❖♠s
✈▼❱♠❖ ①❯❖ ②❯▼P❘ ❲❖❥◗♦❥♦s
③④⑤⑥⑥ ⑦ ⑧⑨
✈❥❯❱ ◗P ❥❯⑩❲②s
❶❷❸❹ ❺◗①❥❻ ✈❥❖♠♠❥
❼❷❶❽❾❹❿❽❿❶❹❶
➀➁➀ ➂➃➄ ➅➆➃➇ ➈ ➉➊ ➋➌
➍➎➏➐➑➒➓➔→ ➣➐ ➋↔↕ ➎➑➙➛
➙➑➣➔ ➜➝➞➝ ➍➟➠➙➡→ ➐➏➓➟
➒➣➔➡➏➔➡ ➢➐➣➎ ➔➏➤→➥➓➛
➥➏➐ ➎➏➟➑➓ ➏➓➒➦ ➤➏➏➧➨
➩➑→➒➣➫➏➐ ➡➦➏ ➭➣➤➏➐ ➣➢
➡➦➏ ➭➓➒➑➢➑➒ ➊➣➐➡➦➤➏→➡
➊➏➤→➥➓➥➏➐ ➍➟➫➏➐➡➑→➛
➑➔➯➝ ➲➣➐ ➓ ➢➐➏➏ ➳➐➣➛
➒➦➠➐➏
➒➓➙➙
➵➋➸➛➺↕↕➛➸➌➋➋ ➣➐ ➏➎➓➑➙
➒➏➒➏➙➑➓➻➒➔➥➓➝➒➣➎
➼➭➊➩➽➾
✶☎✆✝✝☎✞✟✠☎✶✶✆✠
✭✡☛❉❈☞
➲➳➵➸➺➻➼➽➾ ➼➵➚➵➺➲ ➪➶➾ ➪➹➘➴
t♦❞❛②✳ ■♥ t❤❡ ❡♥❞✕ ②♦✉ ✧✉st♥➆t ❡①♣❡❝t ❛♥②
r❡✇❛r❞✕ ✣✉t s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ✣❡ ②♦✉rs✳
✼❙✯✮❘✭✯ ✰✯❄❀✷ ✸✹✺❅❇❈✷ ✸❊❁ ✩✩ ✍❤❡ ✧♦r❡
②♦✉ tr✉st ❛♥♦t❤❡r✕ t❤❡ ✧♦r❡ ❤❡ ♦r s❤❡ ✇✐❧❧ ✣❡
❛✣❧❡ t♦ tr✉st ②♦✉✳ ✔♦✉ ❝❛♥ ♣r♦✈❡ ✈❛❧✉❛✣❧❡
❝♦♥❢✐❞❛♥t❡s t♦ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r ❛t t❤✐s t✐✧❡✳
✼✲●✭❍❍✲✮✭❏✼ ✰❅❇❈✷ ✸✸✺❑✾❄✷ ✸❊❁ ✩✩ ✔♦✉
✧❛② r❡❛❧✐▼❡ t❤❛t ②♦✉➆✈❡ ♥♦t t❛★❡♥ t❤❡ ❧❡❛❞ ✐♥
q✉✐t❡ t❤❡ ✇❛② t❤❛t s♦✧❡♦♥❡ ✇♦r★✐♥❣ ✉♥❞❡r
②♦✉ ❤❛❞ ❤♦♣❡❞✳ ✍❤❡r❡➆s st✐❧❧ t✐✧❡✕ ❤♦✇❡✈❡r✳
❙✲❘✮✭❙✯✮❅ ✰❑✾❄✷ ✸✸✺◆P◗✷ ❊❳❁ ✩✩ ✔♦✉
✇❛♥t t❤✐♥❣s t♦ ✣❡ ♦r❞❡r❧② ❛♥❞✕ ✐❢ ♣♦ss✐✣❧❡✕
q✉✐❡t ✩✩ ✣✉t ②♦✉➆r❡ ❧✐★❡❧② t♦ ✣❡ ❞✐s❛♣♣♦✐♥t❡❞ ✐♥
t❤✐s ✉♥t✐❧ r❛t❤❡r ❧❛t❡ ✐♥ t❤❡ ❞❛②✳
✲❩❏✲✮✭❏✼ ✰◆P◗✷ ✸❬✺❭✾❜✷ ❊❪❁ ✩✩ ✔♦✉r ❞❛②
✧❛② s❡❡✧ q✉✐t❡ t♦♣s②✩t✉r✈② t♦ ②♦✉ ❛s ②♦✉
❡①♣❡r✐❡♥❝❡ t❤✐♥❣s ✐♥ t❤❡ ✇r♦♥❣ ♦r❞❡r ✩✩ ❛♥❞
✐♥ ✇❛②s t❤❛t t❛★❡ ②♦✉ ✇❤♦❧❧② ✣② s✉r♣r✐s❡✳
❘✭✼❙❫✼ ✰❭✾❜✷ ❊❳✺❴P❵❄❥ ✸❬❁ ✩✩ ✔♦✉ ❝❛♥
❤❡❧♣ s♦✧❡♦♥❡ ❡❧s❡✕ ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♣r♦✈✐❞❡
②♦✉rs❡❧❢ ✇✐t❤ s♦✧❡t❤✐♥❣ ②♦✉ ❤❛✈❡ ❧♦♥❣ ♥❡❡❞✩
❡❞ ✣✉t ❞✐❞♥➆t ★♥♦✇ ❤♦✇ t♦ ❣❡t ②♦✉r ❤❛♥❞s ♦♥✳
✲✮✭❫✼ ✰❴P❵❄❥ ✸❊✺✲✿❵❦♠ ❊❳❁ ✩✩ ✔♦✉ ✧❛②
❤❛✈❡ t♦ ✣r❡❛★ ♦♥❡ ♦r t✇♦ r✉❧❡s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡t
s♦✧❡t❤✐♥❣ ❞♦♥❡ ♦♥ t✐✧❡ ❛♥❞ ✉♥❞❡r ✣✉❞❣❡t
t♦❞❛②✳ ✖♦ ❛❤❡❛❞✕ ♥♦ ♦♥❡ ✐s ❧♦♦★✐♥❣ ✩✩ ②❡t❂
❍✲❏✮❏✼ ✰✲✿❵❦♠ ✸❬✺❴P③ ✸❬❁ ✩✩ ✔♦✉ ❛r❡
❝♦♥❝❡r♥❡❞ ❛✣♦✉t ❛♥♦t❤❡r➆s ✇❡❧❧✩✣❡✐♥❣ t♦❞❛②✕
❛♥❞ ❢♦r ❣♦♦❞ r❡❛s♦♥④ ✎❡ ♦r s❤❡ ✐s ❛✣♦✉t t♦
❛tt❡✧♣t s♦✧❡t❤✐♥❣ t❤❛t ②♦✉ t❤✐♥★ ✐s ✐✧♣♦s✩
s✐✣❧❡✳
●❫❴✭❅✭ ✰❴P③ ✸❊✺◆✴◗✾ ✸❬❁ ✩✩ ✓♥ ✐✧♣♦r✩
t❛♥t ❞❡❝✐s✐♦♥ ✐s ✧❛❞❡ ✇✐t❤♦✉t ②♦✉ t♦❞❛②✕
✇❤✐❧❡ ❛❧❧ ❛❧♦♥❣ ②♦✉ ✇❡r❡ ❡①♣❡❝t✐♥❣ t♦ ✣❡
❛s★❡❞ ❢♦r ②♦✉r ✐♥♣✉t✳ ✤❤❛t➆s r❡❛❧❧② ❣♦✐♥❣ ♦♥⑤
❙✲❅❙❫✮ ✰◆✴◗✾ ✸❊✺◆✴♠③ ✸✸❁ ✩✩ ✔♦✉ ✧❛② ✣❡
❢❛❧❧✐♥❣ ✉♥❞❡r s♦✧❡♦♥❡ ❡❧s❡➆s s♣❡❧❧ ❛t t❤✐s t✐✧❡✕
❡✐t❤❡r ♣❡rs♦♥❛❧❧② ♦r ♣r♦❢❡ss✐♦♥❛❧❧②✳ ✜r ❝♦✉❧❞
✐t q✉✐t❡ ♣♦ss✐✣❧② ✣❡ ✣♦t❤⑤
▲❫✯ ✰◆✴♠③ ✸✹✺✲✴✵✷ ✸✸❁ ✩✩ ✔♦✉ ★♥♦✇ ✈❡r②
✇❡❧❧ ✇❤♦ ✐s r❡s♣♦♥s✐✣❧❡ ❢♦r t❤❡ s✐t✉❛t✐♦♥ ✐♥
✇❤✐❝❤ ②♦✉ ♥♦✇ ❢✐♥❞ ②♦✉rs❡❧❢ ✩✩ ✣✉t ②♦✉ ✧✉st
❢♦❝✉s ♦♥ ❢✐♥❞✐♥❣ ❛ r❡✧❡❞②✳
➀❻❼❿➁➂➃➄❽➅➀❿❻➇➅➈➉➂❽➁➅❽➊❻➇➀➁➊➀➌❿➂ ❿➁➇⑩❿➀➄➅➁➀➍➀❿➀➄➅➎➁➏➄➇❿➐❽❼➅➁➂➑
➒ ⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
➊❻➏➑ ⑥⑦⑧⑨
➓❶➔→❷⑨
➌
➣⑩↔↕➙➛➜➝⑨
⑩⑦⑧❺⑦➞⑩➜❷⑦❸→➝⑧⑨➓➞⑩⑦➈⑨
➓➑
⑧⑨❸⑩❷⑨➟➜⑩⑦⑧➟→➞➝⑧❷⑦➠❸➡➓➡⑦⑦➢❸→➝⑧⑨
➓➞⑩⑨❶ ➝ ➝❺❶❷➜❺❸
➙➙➤↕➠➁➂
➇➄➀❸➀➑➈ ➥➁➇➅➁➅➓❿➀➦➈➡❶➧➨➙↕➧➩➛↕↕➫↔➭➭➫➧➯➤➨
➺➭➻➼➽➾➨➲➚
✉✈①③④⑤ ⑥✈⑦⑧ ➥➦➧➨
➩➧➫➥➭ ➯➧ ➲➯➦➩ ➩➯
➳➵➧➸➩➦➺➵ ➻➯➧ ➩➳➵
➲➼➸➽➾➚ ➻➪➶➶ ➹ ➾➘➴ ➷➘➬
➮➘➱✃❐❒➨ ➩➘❮ ➾➶❰Ï➮➱✃ÐÑ➶➨
➻➪➶➶ ➩❐Ò✃❒Ó➨ ➦ÑÑ Ô➘➬
Õ➶➪Ò❐➪Ö ➩➘Ö➶❒ ➥➘➪➶
➥➦➼➼
➯×➚
Ø➬ÙÚÚ➬ÚÛ➹➬ÜÙÜÜ
ÝÔ➽➾➥Þ
ßàßáâ ãäåæçßåå èéê
é êëìíî ëì ëïððñ òïë
îìóí ôïêêéõï ìóë ö÷ëè
øéð÷ùìíú÷éûê üýþïÿ÷é
ýïðïéêï❘ëèï ìúðî üíïêê
ýïðïéêï ❙ïí ÷✁ï ì♦ïí❘
éëïÿ ❜î ëèï ♦íïêê ëì
õïë ♦íïêêñ ❋ìí ôìíï
÷úùì ✁ìúëé✁ë øï✁ïð÷é ❅
ìí
✾✂✄❘☎✆✆❘✄✝✂✂
èëë♦❤✞✞♦íôïÿ÷éíïðïéêï✟✁
ìô✞✁éð÷ùìíú÷é ✥ü✠✡ø☛
☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕✑✏✑✌
➋➂➆➊➄➌➉ ➍➎➏➐ ➑➒➓
➔→➐➐ ➣↔➍↕ ➙➛➜➜➝
➞➏➍➟➠➡➢➤➥➦➡➓➡➧➨ ➩➓➤➥➫➭
➯➲➡➳➓ ➥➒➵➸➧➭ ➥➦➳➦➡
➒➑➟➦➺➡➟➳➓➦ ➑➡➳➦➵➓➡➥ ➻
➸➒ ➳➵➧➤➒➲➒➢➤➥➦ ➸➡➡➧➡➧➨
➣➓➼ ➤➦ ➠➎➐➽ ➞➠→→ ➑➒➓
➾➚
➩➍➔➔
➏➳➼➥➝
➪➟➶➾➾➟➛➹➚➟➜➾➜➹
➘➴↕➏➩➷
➪➶➹➘
➴
➷➾➸
➽➯➲➺➨➚ ➬➨ ➮➳➺➱✃ ❐❒➯➽➸
➬ ➭ ➻➳ ➨ ➚
➾ ❒ ➨ ✃
❯✢✣ ❆✤✤✦✧✤★✩✧
●✦✤✤✦✪✬ t✮ ✯✣✰✱
②✮✲✳ ✴✵ ✢t✴✶✵ ✮✲t
✰❧✷✣ t✯❧✢✸✸
❈✹✺✺ ✹ ✻✺✹✼✼✽✾✽✿❀ ❁✿❂
❚❃❄❅❇ t✮ ✴✢✷ ✯✮❉✸
❊❍■❏❑ ▲▼◆❖ P❏❑❍◗❘
❱❲❳❨❱❩❬❨❬❭❪❬
✴✢✷ ❫✮✳ ❴❵◗▼❏
❜❍❝❑❍❞❘❏ ❢❣❤❏❑✐❏❑
❱❲❳❨❥❭❬❨❬❳❭❳
✴✢✷ ❫✮✳ ❦❏✐▼
➹❮➥➸❰➶Ï➸➥➘Ð❮
ÑÒÓÒÔ
Õ Ö×ØÙÚ Û ÖÜÚ
âãäå
×æâç
æéê ØÜåç
ëá
ÝÞÞÛßàÙáÚ
èá Ùæ
åÙáìíîïç ðæêå áî Üâñ
âØáòÜãç óê ôÙíãõ ðØáâñ
æØêõ óïêç
ßöÞñ÷øÛñÞùúöç
750 - Houses For
Rent Baker Co.
✥ þþ ûüýþ
❈✁✂✄☎ ✆ ❈✝✞✟
✷ ✠ ✡☛☞✌✍✎ ✏✑✎✒✓
◆✔ ✕✖✔✗✘✙✚✛✜✕✖✢ ✣✤✦ ✧✔✙✕✘★✢
❊✌ ✩✑✓✒✓✪✫✬✭✮✯✬✮✰☛✮✱✮✭
ûüýþ ÿ
♠♥♥
♦♣qrsq✉ ✈♣q✇s①
✸✲✳✴✵✶✹ ✺✻✼ ✳✽✾✿
❆❀❀ ❁❂❂❀❃❁❄❅❇❉❋ ●❁❉ ❍❇❁■
❁❄❛ ❆❏❋ ❑❃▲❇❂❀❁❅❇❋ ▼❖P
❍❤❤◗❘❂❉❋ ❙❚❅❁▲ ●❁▲❁●❇❯
605 - Market Basket
❱❤ ❉❲❤◗❃❄●❋ ❂❇■❉ ❄❇●❯
❳❨❩❬❖❲❤ ❭ ❳❪❬❬❬ ❛❇❂❯
③④⑤ ⑥⑦⑧④⑨ ⑩❶❷❸❹❶❺ ❆❫❁❃❀❁❴❀❇
❵❇❂■❇❲❴❇▲ ❪❉■
❻❼❽ ❾❷❿❶➀ ⑩❿❶❷❺❶ ❸❷❿❿
✼❜❝✲✼❝❞✲❜❡❞❝
➁➂➃➄➅➃➆➄➆➂➇➈
❷⑩❻❼ ❷❶❺❺ →➣⑨↔➄→ ❾
↕➙ ➀❶ ❶❺❻→❸❽❻❺ ❾
❼ ⑩➛ ➜❺ ➜➄⑨❼ ➣❸❽➔
➝❾➞➟➟❾➠➞➟❾↕➞➝➡➔
➢→❽➜⑨➤
❍✑✍✏✓✖✒ ✗✘✙✚✛ ✜✢✢✣
➀➁➀ ➂➃➄ ➅➆➃➇ ➚➪➶➹➘
✤✘✚✦✧★✩✪✪✫ ✬✭✧✮✯✰
➴➷➴➪➬➘➮➪➱➪➬➷✃➪❐ ❒❮➱➘
✱✲✳✪ ✴✩✘✯✵✛ ✶✲✳✷✲✩✸
✃➪➱✃ ❰➹ ➹❮ Ï➷ÐÑ➷ÒÐ➪ ❰✃Ó➹
★✘✸✛ ✶✩✘✚✹ ✶✵✪✯✩ ✺✲✻✼✙✛
✃➷Ô➪➱ ➷➱❐ ➬➪➴➪➷✃➪❐Õ
■✷ ✰✲✻ ✙✪✽✘✙✪ ✸✲ ✦✪✪✹
❒❮➱❐➪➱➹➪❐Õ Ò➬❮➷❐❒➷➹✃Õ
✘✸✐ ✿✗❀ ❁❂❃❀ ❄❆❇❇ ✹✪✩
✃➶➪➪✃➪❐Õ ❐❰➹❒Ñ➹➹➪❐Õ
✯✘✙✛ ★✤❈❈ ✺❉✘✹✹✘✼❊✛
➴❮➹✃➪❐Õ ❒❮➴❰➪❐Õ ➪❐❰✃➪❐Õ
✶✯✵✵ ✱✪✯✩✘✼❊ ✱✪✵✹ ❈●✧
➷➱❐ ➪Ö➷❰Ð➪❐ ❒❮Ñ➱✃Ð➪➹➹
✹✩✪✚✚ ✜✧❏✬✬✧❑▲❏✧▲▲✭❑✛
✃❰Ö➪➹ ✃×➬❮Ñ➮×❮Ñ✃ ✃×➪
▼✿❂✮✶◆
❐➷Ø ÒØ ❮✃×➪➬➹Ù Ú❰➹➘
❒❮Ï➪➬ ✃×➪ Û❮➶➪➬ ❮Ü
➚➪➶➹➴➷➴➪➬ Ý❐Ï➪➬✃❰➹➘ ❖P◗❚ ❯❖❚❱❲❳ ❨❩❬❭❪ ❫❴❵
♣r❵ss ❛❢ ❝ ❞✉tt❛❴
❰➱➮ ❰➱ Þßàá âãÝãáâ
s❵❴❡s ❣❵❥♣ ❦❧♠♥q
➶❰✃× äÑ➹✃ ❮➱➪ ➴×❮➱➪
✈❵❡✇①❝❥② ❦✇r❵② ③✉r④❥❝r❪
❒➷ÐÐå Þ❮➬ Ü➬➪➪ Û➷❒❰Ü❰❒
⑤⑥❵❴ ✇❢ ⑦❛✉ ①❝❴⑧t r❵❝①❣
➚❮➬✃×➶➪➹✃ ➚➪➶➹➴➷➴➪➬
❝ ♣❣❛❴❵q ❦⑨⑤⑤ ③r❛⑩
Ý➹➹❮❒❰➷✃❰❮➱ ➚➪✃➶❮➬Ô
①❣✉r❵❪
❶❧❷❷
Ò➬❮❒×Ñ➬➪➹
❒➷ÐÐ
❸❩❩⑩❸❹❸⑩❹❸❺❻❪ ❼❽❾❿❶➀
æçè➘éêê➘èëçç ❮➬ ➪Ö➷❰Ð
❒➪❒➪Ð❰➷ì❒➱➴➷å❒❮Ö
➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➆➃➂
íÛ➚Úîï
ðñò óô õö÷øù úûùü ýõûþ
õù ÿ ❘ ❉ õ þ t ø t❤✁ û ✂ ø
þ t✐✂❣✳ ❉ õ ✂ ûþø ✐ þ þõ þ t ø
❍❤✁ û ✂ ø ❙ õú ✐ øþ ✄✳ ❈ ûöö
➠ ➡➢➤ ➥ ➦➧➨➩➫ ➭➯ ➲➳➯➵➸
♥✎✌ ✎♥♦✏ ❞✎✑✒ ♥✑✓✒✔❛✕
✔✑♣ ♠✑❞✖❛ ♣✑❛r✍ ❛
✗✘✙✚ ❆✛❞✖✑♥r✑✜ ✌✍✑✏
❛♦✒✎ ♣✑❛r✍ ❛♥ ✚❊✕
✙❆✙✚● ❆✘●✢✚❊✣✚✤
●✖✒r✎✥✑♣ ✌✍✑ P✎✓✑♣ ✎✦
❊✑✓✒✔❛✔✑♣ ❆❞✥✑♣✌✖✒✕
✖♥✧ ✖♥ ✦✖✥✑ ✒✌❛✌✑✒✕❆s✜
✢●✜ ▼★✜ ❖✩ ✫ ❲❆✤ ❋✎♣
❛ ✦♣✑✑ ♣❛✌✑ ❜♣✎r✍✛♣✑
r❛♦♦ ✾✪✬✕✮✯✯✕✬✰✪✪ ✎♣
✑♠❛✖♦
r✑r✑♦✖❛❝r♥✔❛✤r✎♠
✱P❊●✣✲
✇✐t✕ t✕✔ ✌■✖✗ ✖t✏❙
✇✘✙✔ ✫ ✒✘♥❜ ✓✔❧✐✔✚✛ ✉✈①③④⑤ ⑥✈⑦⑧ ⑨⑩❶
❷❸❶ ❹❶❺⑩❻❼ ⑨⑩❽❾
✓✐✔♥✚ ✫ ✘✑❛✐t✚✛ ✑♥✉✐✓✔❛
⑨❺❶❿ ➀➁➂➃ ➄➅➆➇➁➈
t✘✜ ✎✔t✑✎♥✚✛ ❙✘♣✎✏✓✓ ✐✚✢
❹➉➁➊➋➇ ❷➌➍➅➈ ➊➇➆➌➅
✚✑✔✚✛ ✫ ✎✔✚✏✓❧✔ t✘✜
➁➈➍➎➊➇➆➌➅➏ ➃➉➁➐➁➅➇➆➌➅➏
❛ ✔✒t ❋✣ ✖✤✥ ❈✘✓✓
➑ ➋➍➃➃➌➉➇ ➃➉➌➒➉➊➓➋➔
✽✦✦✢✧✧★✢✩✪★✬ ✮✯✰✱❈✲
✳✴✳✵✷✳✸✷✹ ✳✺
❚✻✼ ✾✿❀✼❁❂✼❁
◆❃❄❅❉❊❉❃●
❍❏◆❑▲❃❅
✸▼❖P◗P❘ ❯❖ ❱❲❳❩◗P❘❬
❭❪❫❴❴ ❵❝❞❡
745 - Duplex Rentals
Union Co.
550 - Pets
➀➁➀ ➂➃➄ ➅➆➃➇ ✌✍❛✌
✴✵ ❨✵✷ ✸❡❡✹ ✺✻✺❡✼✽ ✿❀
✽✿✻✼✿ ②❀❁✼ ❢❂✼❡❃ ❄✼ ✻✼❡
②❀❁ ❅❀❇❂✸■ ❏ ✸❡❡✹
✺✻✺❡✼✽ ✿❀ ✇✼✻✺ ✿❑❀✽❡
✽✺❡▲❂✻◆ ❂✿❡❅✽❃ ❚❑❡
◗✻❯❡✼ ❱❂✿② ❳❡✼✻◆✹ ✻✿
❩❬❬❭ ❪❡✽❀✼✿❫ ❴❁❂✿❡ ❵❫
✽❡◆◆✽ ✿❂❡✹ ❥❁✸✹◆❡✽ ❀❢
✺✻✺❡✼✽❦ ◗❁✸✹◆❡✽ ❢❀✼
❧❩❦qq ❡✻▲❑❦
❆✠✡ ❨☛☞ ✐♥ ❇✌✍ t✎✏✑✒✓✔
by Stella Wilder
✍✎✏✑✒❉✓✔✕ ✓✏✖✏✒✍ ✗✘✕ ✗✙✚✛
✔✜✏✑ ✢■✑✍✎❉✓✔ ✣② ✒t❡❧❧❛ ✤✐❧❞❡r
✢♦r♥ t♦❞❛②✕ ②♦✉ ❝❛♥♥♦t ❛❧✇❛②s ✣❡ r❡❧✐❡❞ ♦♥
✇❤❡♥ t❤✐♥❣s ❣❡t ♦✉t ♦❢ ❤❛♥❞✳ ✔♦✉ ❛r❡ ❤✐❣❤❧②
✈♦❧❛t✐❧❡✦ ②♦✉ ❛r❡ ❛❧s♦ r❛t❤❡r ✧②st❡r✐♦✉s✳ ✔♦✉
❛r❡♥➆t t❤❡ ★✐♥❞ t♦ s❤❛r❡ ②♦✉r ♣❛st ✇✐t❤ ❛♥②♦♥❡
✣✉t ♣❡r❤❛♣s t❤❡ s✐♥❣❧❡ ❝❧♦s❡st ♣❡rs♦♥ t♦ ②♦✉✕
❛s ②♦✉ ❞♦ ♥♦t tr✉st t❤❛t ✇❤❛t❡✈❡r ✐s r❡✈❡❛❧❡❞
❛✣♦✉t ②♦✉ ✐s♥➆t❣♦✐♥❣ t♦ ✣❡ ✉s❡❞ ❛❣❛✐♥st ②♦✉ ✐♥
s♦✧❡ ✇❛②✳ ✍❤❡r❡ ❛r❡ t❤♦s❡ ✇❤♦ ✧✐❣❤t ❝❛❧❧
②♦✉ ✧✐❧❞❧② ♣❛r❛♥♦✐❞✕ ✣✉t ❛s ❢❛r ❛s ②♦✉ ❛r❡
❝♦♥❝❡r♥❡❞✕ ✐❢ t❤❛t➆s ✇❤❛t ✐t t❛★❡s t♦ ★❡❡♣ ②♦✉
s❛❢❡ ❢r♦✧ ❛♥② s❡r✐♦✉s ❤❛r✧✕ s♦ ✣❡ ✐t✳ ✔♦✉ ❤❛✈❡
❛ t❡✧♣❡r✕ ❛♥❞ ✐t ❞♦❡s♥➆t t❛★❡ ✧✉❝❤ t♦ s❡t ②♦✉
♦❢❢ ✩✩ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✇❤❡♥ ②♦✉ ❢✐♥❞ ②♦✉rs❡❧❢ ✐♥ ❛
s✐t✉❛t✐♦♥ t❤❛t ✐s ❛❧r❡❛❞② ❡✧♦t✐♦♥❛❧❧② ❞r❛✐♥✐♥❣✳
❋✑■❉✓✔✕ ✓✏✖✏✒✍ ✗✪
✬✭✮●✯ ✰✲✴✵✷ ✸✹✺✼✾✿❀✷ ✸✸❁ ✩✩ ✔♦✉ ✧❛② ♥♦t
❣❡t ✇❤❛t ②♦✉ ✧♦st ✇❛♥t ❢r♦✧ ❛ ❧♦✈❡❞ ♦♥❡
t♦❞❛②✕ ✣✉t ❝❤❛♥❝❡s ❛r❡ ②♦✉➆❧❧ ❣❡t ✇❤❛t ②♦✉
✧♦st ♥❡❡❞ ✩✩ ❛♥❞ t❤❛t➆s ✧♦st ✐✧♣♦rt❛♥t❂
▲✭❃✮✲ ✰✼✾✿❀✷ ✸✹✺✯❄❀✷ ✸✸❁ ✩✩ ■t ✧❛② ❢❛❧❧ t♦
②♦✉ t♦ ❣❡t s♦✧❡♦♥❡ ❡❧s❡➆s ❞✉❝★s ✐♥ ❛ r♦✇
450 - Miscellaneous
❢❣✐✐ ❥❦ ❧♠ ❧♠♥❣♦♣
qrs t✉ ✈r✇① ②③t ④⑤s✈
⑥✇✇ ②③t⑦ ⑦r⑧s⑥✇ ⑧rr⑨✉⑩
The Grove Team, LTD
❶❷❸❹❶❺❻❹❼❷❽❶
ROUTES
AVAILABLE
LaGrande
& Union
➉➉➉➉➉➉➉➉➉➉➉
➊➋➌➍➎➍➋➌➍➋➏
➐➑➋➏➒➓➔➏➍➌
→➍➣↔➎➓➎➍➒
➐➓➒➒↕➍➒↔ ➙➓➋➏➍➌
➛➜ ➝➞➟➠➡➞➢ ➛➤➞
760 - Commercial
Rentals
ï
ï
ï
ï
ï
ûùò ÷ýòññùòó
ûòøüýòó
✌ òüôøñùöòó
û ✒✎✚ ó
✑ øñô ✒ òôô ûòøñó
❇✛✜✢✣ ✤✦✢✧★✜✢✩✛✪
✫✬ òö ✭ ✮ ø ✰ ó ø ✙ òò ✘
✽ ✱✲ Þ ✲ ✳ ✴ ✵✲ Þ ✲ ♦✶✷✸
✺✹✻✳✼✾✹✳✿✽❀❁
❱✟☎✟✆ ✯☎ ✞ ❂✥✁✄❃✞✞❄
❢✞✂ ✯❅☛✥✆✄☎
ÕÖ×ØÙÚ ÛÙÕØÙÚÜ ÝÞßà
áâã äåå ãæäçèé êë äâìåèæí
îäáæ ïêâèéì ðæáñèéí
îæêò ä åáñèâéèç óÞßèæ
Þéáâã éìäìè ñèæìáëáèç
éñäåèéí ôäåå õäìïäâ äì
ö÷øàùúûà÷üúýí
825 - Houses for
Sale Union Co.
➋➌➍➌➎ ➏➐➑➌➒ ➓➔ →➣↔↕
➙↔➛➜ → ➝➞➟➠➜ ➡➢➤➥ ➦➧ ➨↔➛➜
➡ ➩➟ ➢ ➫➭➜ ➡ ➨➯➲➲ ➳➝↔↕➦➜
↔➵➲➠➜ ➸➟➝➺➵↔➠➜ ↕➝➟➻➼➩➩➻➜
➦➔➠➞↔➝➞➯➲➝➟ ➽➵➠➼➦ ➝➺➻
➲➝➺➻➦➞➝➔➠➛ ➡➥➾➢➥➾→➚
➙↕➩➔ ➼➪➟➠➺↔➝➲ ➩➨➨ ➦➵➻➠➜
➺➵➞➠➜ ➺➠➼ ➝➺➻ ➺➠➽➠➟
➠➶➔↔➹➛ ➘➟➠➠➴➜ ➧➯➵↔➠
➝➺➻ ➶➯➞↕ ➶➩➟➠➛
➷➬➤➤➮➛ ➫➹ ➝➔➔↔➛ ➩➺➲➹➜
➬➢→➱➤→➥➱➡➬➚✃
630 - Feeds
❆❈❉ ❊❋●❍
■❏❑▲❏❑▲▼■❏❑▲❏❑▲
◆❖▲❈❈ PPPPPPPPPPPPPP ◗❙❚❯❲❳❨❩
■❏❑▲❏❑▲▼■❏❑▲❏❑▲❬❬❬❭❪❫❴❵❛❜❝
❞❡❡❣❡❤ ✐❥❦PPPPPP ◗ ❧♠❲❳❨❩
♥♣♣ qrs♣♣ ts♣✉q
✈✇①②✈①③②④⑤③⑥
þÿ ❙
475 - Wanted to Buy
❤✐❥❧♠♥ ♦♣ q♠sst
✉✈✉✇ ①②③ ④⑤③⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷⑥
✇ ⑨❸⑤❹ ❺❻⑨❼❽❾① ❶❼❼❷③
❿❼➀❸⑤➁⑩ ➂❽ ➃❸➂❽➁①⑥ ➄➅③
➆❸➇➇➈ ✈➉✉⑧✈✉➊⑧➊✉✇✈
❘❖❙❊ ❘■❉●❊ ✷ ✔✕✖✗✘✙✘✚
s✘♦✛✱ ❈♦✙❡✱ ✜✢✳ ❈✘t②✿
✔❡✣❡✤✥✦✧t❡✤ ✧✙✧✘❛✧✖❛❡✳
✢❡★✕❛✧✤ ♣✤✘✪❡✿ ✶ ✧✪✤❡
♠✥❛ ✫✬✭✱✭✮✮✚✫✯✰✱✭✮✮✳
✦❡ ✧❛s♦ ♣✤♦✙✘✗❡ ♣✤♦♣✚
❡✤t② ♠✧✛✧★❡♠❡✛t✳
❈✲❡✪✴ ♦✕t ♦✕✤ ✤❡✛t✧❛
❛✘✛✴ ♦✛ ♦✕✤ ✣❡✖s✘t❡
✣✣✣✳✤✧✛✪✲✛✲♦♠❡✳✪♦♠
♦✤ ✪✧❛❛ ✢✧✛✪✲✚✵✚✸♦♠❡
✢❡✧❛t②✱
✹✛✪
✻✰✶✚✭✬✼✚✻✰✻✮✳
❘✓✔✕✖ ëìíî
ï ✗ øñ ✘ ✍✙ òòô ÷ýòññùòó
æÔãÕ çÚè éÜêÔäà ÞÔä
ëÓÓ ÞééÙÜåØä áÜÙ ÞâÙ
ÝÙÞåØãì íÞÕ îØ ïÜÔð ➒➓➔→→ ➣➔↔↕ ➙➛➜➝➞➟➠➡➢
➤➥➦➧➧ ➨➦➧➩➫➭ ➛➫➟ ➯➲➟➳
åØÙØä îÕ ñØäâïÞÙØÚ
➺➦➵➡➢
➟➵➡➸➭
➡➠
òÞãã áÜÙ ëóôô âÔáÜ ßâÝõ
➻➼➛➳➽➜➾➳➚➪➜➽
èççðö÷øðöøèù úûÛüòý
✦✧★✪✬✮✯✰✪
✧★✮❖✧✦ ✱✲✯✰✰✳✴✳✮✵✰
r✷✸✷r✹✷✸ ✺✼✷ r✽✾✼✺ ✺✿
r✷❀✷❁✺ ❂❃✸ ✺✼❂✺ ❃✿ ❄✿✺
❁✿❅❆❇❉ ❊✽✺✼ ✸✺❂✺✷ ❂❄❃
●✷❃✷r❂❇ r✷✾❍❇❂✺✽✿❄✸ ✿r
✺✼❂✺ ❂r✷ ✿●●✷❄✸✽✹✷❏ ●❂❇✸✷❏
❅✽✸❇✷❂❃✽❄✾❏ ❃✷❁✷❆✺✽✹✷ ✿r
✿✺✼✷r❊✽✸✷ ❍❄❂❁❁✷❆✺❂❑❇✷▲
◗❘❲❳❨❩ ❬❭ ✇♦❪❦ ❞❫❴
t♦ ✐❵❛❫❪❜ ♦❪ ✐❡❡❵❴❣❣❤ ❥❧❡❡
♠✐❡❡ ♥♦❪❞♦❵ q ✉❣❣♦✈①②
③♦✈✐❧❡ ③❴✈❫❪✐t❜ ④✐❣❧⑤✐❡⑥
✐t❜ ✉tt♦❪❵❴❜❣⑦ ⑧⑨⑩⑩
⑩❶❧❡❫❧t✐♦❵① ❷♦✈❧❡ ✉tt♦❪⑥
❵❴❜❣ ❸❧t✐♦❵✇✐❞❴
❹⑥❺❻❻⑥❼❼❽⑥❾❹❿➀① ➁❧✐❡➂
❾❻❾➃ ❸ ③t ❸➄② ➄❧❣➅⑥
✐❵➆t♦❵ ④❥① ➇➈➈✐✈❴➂
♠❪♦✇❧❪❞ ❥♦① ⑧❷
➉➊➋➌❸➁ ♠❧❪①➍ ➉➎❸④❥➍
➏➐➑➒➓➔→ ➣↔➔ ↕➙➛➜➝➞➟
➠➡➢➤➥➦➦➤➥➦➧ ➨➙➛ ➛➟➜➩➙➫
➛➭➩➯➙➲ ➳➵ ➞➙➳➳➵➯➜➩
➦➥➸➺➫➦➥➻➠ ➼➲➽➵➾ ➚➲➵
➝➙➲➪➯➩➯➙➲➶ ➩➙➹ ➘ ➹➭➯➪➴
↕➷➬➚➮➬ ➷➬➚➱➬ ✃➬➮➫
➮➚❐➬ ❒➻❮➻❰ ➥➢➡➫➥➡➸➢➾
➬Ï➭➯➽Ð ➹➙➛➜➝➞➟➛➟➜➩➙➛➭➫
➩➯➙➲Ñ➵➭➞➙➙➾➝➙Ï➾
❒↕ÒÓÔ❰
◆ ✁ ✥✂✄☎
❋✂✆ ☎✝✞ ✟✟
✸✠✡☛☞✌✍ ✎ ✡✏✑✒✓
❱✏✔✕✑✖☛ ✗☞✖✏✑ ☞✘✘✌✍
❦✙✑✚✒✖✛ ✜ ☛✙✛✙✛✗✓
✢☞✘✛✑ ✣✘☞✚✒ ✜ ✚✘✤✖☞✖☛
✣✏✑✙✘✓ ✦✎✎✧★
✺✩✪✫✺✬✭✫✺✮✬✯
❈❈✰✱✸✎✲✧✳
✴✵✶✵✷ ✹✻✼✵ ✽✻✷ ✾✿❀✵
❁❂❃❃ ❄❅❆❇❉❆❊ ●❍■❏❑▲❊
▼ ■❖❉P ◗❘❙❖❚❯❉❲❏ ❳❑❲❖❉
❑rr▲❊ ❏r❚■❯❲ ❨❖❑ ❳❖❑❖❳❲
❖❛❏ ❨r❙❲❑❲❏ ❩❖❉❬r
❭❪❫❴❵❴❴❴
❜❖❯❯ ❝❞❁❍❝▼●❍❝❡▼❂
❜❜❢❣ ●▼❂❝❁
❾❿➀➀➁➂❾➃➄➅ ❿➆➆➃❾➁
➇➈➉➊➋ ➌➍➎ ➏➋➉➇➋ ➐➑
➒ ➋➉➓➔➐➌➓ ➏ →➐➇➔➍➎➐➊
➣➍↔➑➔➍↔➑ ↕➉ ➙➎➉➑➛
LaGrande Observer
➣➋➜➇ ➝➍➞➞➋➎➛➟➋➏➞
➥➦➧➨➩ ➫➭➯➨ ➲ ➳➵➸➨
➒➓➐➏➣➐➑➠➡ ➢➤➥➤➇➌ ➍➌
➺➻➦➼ ➽➾➚
➇➔➎➋➋➔ ➏➋➦➋➏ ➍➌➌➐➊➋
➪➶➹➘ ➴➻➷ ➺➻➨
➇➈➉➊➋ ➉➔ ➢➧➢➨ ➩➉➇→➛
➬➮➱➵➮➧➯➭➩ ✃❐
➐➑➠➔➍➑ ➫➦➋➡ ➫➦➉➐➏ ➝➋➈➔ 855 - Lots & Prop-
➻➦ ➼➸❒❮ ❰➼
➥ ➌➍➎ ➭➥➨➤➯➞➍➑➔→➡ erty Union Co.
➮➧ ➸➧Ï➦Ð➮➻➸➦➧ Ñ➷➭➭➻Ò
➲➋➳➔ ➣➍➍➎ ➔➍ ➝➐➣➋ ➫
➵➎➋↔➐➑➠ ➉➑➣ ➉➊➎➍➇➇ ❐❒❮❰Ï ÐÑ❒Ò ÏÒÓÔÕ
ÓÔÕÖ×Ø ÕÙÚÔ×ÙÛØ
➌➎➍➞ ➔→➋ ➈➍➇➔ ➍➌➌➐➊➋ ÖÑÕÓ ×Ø ÙÚÛÜÝ Þßà
ÜÝÞßàáâãä åáàæçè
↔➯➋➳➊➋➏➏➋➑➔ ➋➳➈➍➇➓➎➋➡ ÞÚÜá ÚØ ÙâÚãä×Ú åã ×Ø
➲➋↔ ➊➉➎➈➋➔ ➸ ➈➉➐➑➔➡ ÙÛØØæ ç×èè éâãêáà
éêëìíî
➺➐➑➡ ➢ ➻➋➉➎ ➏➋➉➇➋➼ ➉➏➏ ëìíîïðñîëñïìà
➓➔➐➏➐➔➐➋➇ ➐➑➊➏➓➣➋➣➡ ➽➍➑➛
ï ðñòòóôõöò
➔➉➊ ➔ ➺➐➊ →➉➋➏ ➉➔ òóôõ ö÷ øùúû üúý þÿ ▲ ✁
÷øööùöú ûòøüýòó
➨➾➢➛➚➥➪➛➢➢➶➶ ➌➍➎ ➣➋➛ þ ✂ ú ✄☎ ❱✆✁✝✄ ý P ÿ ✞✁✟
þÿ ✯ ✁✂✄☎✆
þ ✝✞✂✟ ✠
➔➉➐➏➇➡
ÿú
✄ ú ▲✁✁ úý üúÿ ▲ ú ✆♥
þ ✡✄✄ ✝✥☛☞
✩✠✡☛ ý þÿ ♥ ✟☞✌✂✍✁
ï ✌ òüôøñùöòó
÷ ☛ ✄ ✄ úÿ ▲ ú ✆♥ ÿú ✩ ù ✎✎☛ ý
780 - Storage Units
ï ✍✎ ö ✏ ñùúýô
✺✠ ø ✏✑ ø ✎✏✒✺✓✡
ï ✑ øñô ✒ òôô ûòøñó
✾ ♥♥
❚ q♣ ➘ ✉ ✽❀ q①♣① ✐❀➘
➲ ❁❂✐✽ rs ➘ ①
925 - Motor Homes
⑦⑧⑧⑨ ⑦⑩❶❶❷ ❸❹❺❻❻
➬➮➱✃❐❒❮ ❰❒➱ÏÐÑ❐Ò
❼❺❽❾ ❿➀➁➂ ➃➄➅➆ ➇➈➉➉
ÓÔÕÖ×ØÙØÚ ÛÜ ÝÞÔßà ÝÜ
❼➊➉➋
➉➄❺➌➆
ÙØáâããÚ ÛÜ äØãâåØÙâØàÚ
➍➎➀➏➍➐➎➏➑➑➂➍➆
✁✂✄☎ ✁✂❚ ÿ ✆❙
P✝✞✟✠ ✡☛☞ ■✌✍✎✏✌✎✍ ✫
☛❱✑✒✎ ❢❱✏ ✩✓✔✕✔✔ ✎✞✕
✻✖ ▼✗ ♣✎✏ s✎✒❱✌✘
s♣✎✎✘✕ ◆❱ ✒❱✌✍✏✞✒✍ ❱✏
✒❱❝❝✑✍❝✎✌✍✕ ▼❱✏✎
❈✙✞✌✌✎✝s✕ ❋✞s✍✎✏ ■✌✍✎✏✚
✌✎✍✕ ❯✌✝✑❝✑✍✎✘ ☛❱✑✒✎✕
❈✞✝✝ ✶✚✛✛✛✚✔✻✖✚✜✢✖✣✕
✭P◆✤❈✥
820 - Houses For
Sale Baker Co.
➶ ♥♥
➹ s ➘ ①♣ ➴ ✉
➹ ➘➴➷➬ ➮➱✃❐➹➴➬
❒❮❰ ❰ÏÐÑ❮ÒÓ ÔÕÖÏ❰
❮×❮ÖØ❮ÙØÓÚ
ÛÜÝÞ ßàá âÓÑ ãÐÚ
äÜä ßÞÛåßàÛ âÓÑ ãÐÚ
äÜÝá ßàá âÓÑ ãÐÚ
æâØÔ❰ çÓâÐ❰ÖÏæ
Ýèàà é❮çÖ❰ÐÕ ê×ÓÚë
ÐÑ èáÞ ìØã íÏÚ î❮
ïÑ❮ÕçÓÚ
ð❮ØØ ÛèÝåñÝáåàòñò
óôõö÷øùú ûõüý
❃❄❅❅ ❆❇❋❍ ❏❑❍▼❋
◆◗❯ ❲❯❋❋❳ ❏❨
❩❬❭❪❫❴ ❵❬❜❝❪❞ ❢❣❤ ❵❥❦
❧❢ qr✉✈ ❧ ✇❫①❭❪✇✉ ❦❪❪ ❜r
❧③④❤ ❣r⑤ ⑥❞✉✈ ⑦❜⑧❪❞ ⑨①r⑩
❬❞ ❶❜❫❫ ④❷❸❹③❤❤❹❷❧❢④
❺❻❼❽❼❾❾
710 - Rooms for
þýÿöù ❙ õ
✼ ✥ ✁✂✄☎✆ ✝✞✟✠ ✡✡☛✂✂
Rent
✺✆☞✌✺☎✍✌✆✺✎✆
➷➬➮➱✃❐
❈✏✑✒✓✔✕✔✕✖✓ ✗ ó ✔✓ þ
❒❮❮ ❰ÏÐ❮ ÏÑÒÐÒÏ ÐÓÔÏ❰ÒÕÑÏÓ ❇☛✝✘✙✥
✚✠✛✞✠✁ ✞✙ ✜ ✂✢
ÖÏ❰Ï×ÕØ ÕÑ ÑÙÚÛÏÜÒ ÒÝ ✙✥ ✣ ✤✢✠☛☛✢✂✦
❇ ✧☛✠ ★✘✢✁
ÒÖÏ ÞÏÓÏ❰Ð❮ ÞÐÕ❰ ßÝÙÑ×
ÕØà ❒ÜÒá âÖÕÜÖ ãÐäÏÑ
ÕÒ Õ❮❮ÏàÐ❮ ÒÝ ÐÓÔÏ❰ÒÕÑÏ
✩✪✫✬✬✭✩ ✬✮✯✰✫✱✲
ÐØå æ❰ÏçÏ❰ÏØÜÏá ❮ÕãÕÒÐ×
✳✴✵✶✳✷✴✶✵✳✸✴
✷✹✻✳ ✽ ✾✿❀❁❁✿
ÒÕÝØÑ Ý❰ ÓÕÑÜ❰ÕãÕØÐÒÕÝØ
ÚÐÑÏÓ ÝØ ❰ÐÜÏá ÜÝ❮Ý❰á
◆❂❃ ❄❅❆❉✽❉❊❋● ●
❰Ï❮ÕàÕÝØá ÑÏèá ÖÐØÓÕÜÐæá ❱❍❀■❁✿❏ ❑▲ ✾■▼❁❖ ❅P❍■◗❍❘◗❁
çÐãÕ❮ÕÐ❮ ÑÒÐÒÙÑ Ý❰ ØÐ× ✾❁❚❯❀■✿❏ ❅❚❚❁❖❖ ❂❲✿❀❏
❿➀➁➂ ➃➂➄➅
❳❱ ✾✿❑❀❍❨❁
ÒÕÝØÐ❮ Ý❰ÕàÕØá Ý❰ ÕØÒÏØ×
➆➇➈➉ ➊➋➌➍➎➌ ➏➐➑➎➒➐➓➍➔➒
ÒÕÝØ ÒÝ ãÐäÏ ÐØå ÑÙÜÖ
→➣➋➣➒↔➣↕➔➙
➛➑➜➝
æ❰ÏçÏ❰ÏØÜÏÑá ❮ÕãÕÒÐ× ❩❬❭❪ ❫❴❴ ♠✉❝❤ s❵✉❛❛ ❜
➉➇➞➈ ↕➓➜➔➍➟ ➠➐➜➜ ➒➔➍➓➡
ÒÕÝØÑ Ý❰ ÓÕÑÜ❰ÕãÕØÐÒÕÝØé
➢➔➑➋➓➌➜ ➒➔➤➒➓➥➔➒➌➋➣➒➦ ➤➐➜➜
➇❞❡❢❵❣✐❥❣❦❧❢ ♥ ♦❡❧
êÏ âÕ❮❮ ØÝÒ äØÝâÕØà❮å
➍➓➧➔ ➨➌➍↔➔➒ ➌➑➢ ➢➒➝➔➒➙
♣❵❥q♥r❡ t✉✈✇①✈❢r② ♥s
ÐÜÜÏæÒ ÐØå ÐÓÔÏ❰ÒÕÑÕØà
➏➜➔➔➩➍ ➫➙ ➭➈➇ ➋➒➓➋➣➑
✇❥❧
♥s
③④⑤
♥
⑥❥⑦
⑧♥✇✇
çÝ❰ ❰ÏÐ❮ ÏÑÒÐÒÏ âÖÕÜÖ ÕÑ
➔➑➥➓➑➔➙ ➯➑➋➔➒➋➌➓➑↕➔➑➋
♣❤❡①s
⑧❥✉❢❵q⑨s✈①❡
❣
ÕØ ÔÕÝ❮ÐÒÕÝØ Ýç ÒÖÕÑ ❮Ðâé
➍➝➍➋➔↕ ➨➓➋↔ ➍➌➋➔➜➜➓➋➔➙
④④⑩❣❶⑤❷④❸ ❦❧❢ ⑨❥✉qs⑦
❒❮❮ æÏ❰ÑÝØÑ Ð❰Ï ÖÏ❰ÏÚå
➆
➲➌➋↔➒➣➣↕➍➙
ÕØçÝ❰ãÏÓ ÒÖÐÒ Ð❮❮ ÓâÏ❮❮×
➳➈➫➵➦➇➇➇ ➣➒ ➲➔➍➋ ➣➤➤➔➒➙
ÕØàÑ ÐÓÔÏ❰ÒÕÑÏÓ Ð❰Ï
➉➫➈➡➵➈➇➡➇➈➉➸
SAF-T-STOR
ÐÔÐÕ❮ÐÚ❮Ï ÝØ ÐØ ÏëÙÐ❮
SECURE STORAGE
ÝææÝ❰ÒÙØÕÒå ÚÐÑÕÑé
930 - Recreational
❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹
ìíîïð ñòîóôõö
Vehicles
❺❻❼❽❾❿➀➀➁➂➃❾
➄➁➅❾❼➁➆
➺➻➻➻ ➼➽➾ ➚➪➶➶➹ ➘➴➷➬➮➱
➄➈➅➉❻➊❾❼❿➋❾➌ ➍➂➊❼➎
✃❐❒➬ ❮❰ ❮ÏÐ➬➴Ñ Ò➷ÓÔ❐Õ
ò÷÷òøùîõôùú
➄➈❽❾❼❾➌ ❺➊➈❼➁➏❾
Ò➷ÓÐÕ❐➷Ö ➘Ð×❐ ×➴ÑÏÐ➬Ð➴ÑØ
❺❻➉❾❼ ➆❿➋❾ ➐➑➒➓➔→➒
Ù✃ÑÐÑÚØ ÛÕÐÏ❐ ÜÝ➬Ø Þ
❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹
➘❐✃ ß❐❐à áâ×Õ❐ ãÞÔ
725 - Apartment
➣↔↕➙➣➛➜➙➛↕➛➝
äÓ➬➬❐➷Ð❐❒Ø áÓ➬ÓÕâ➬Ð×
Rentals Union Co.
➜↕➞➞ ↕➣➟➠ ➡➟➢
ÛÓå❐➬â æ❐Ó➬❐➷Ö Û✃Óâ
➤➥➦➧➨ ➩➫➟➭
äÓ➷ ➬➷ÓÐÕ❐➷ ➮Ð➬×➮ ÐÑ➱
ûüýþÿ ❈ ✁ ÿ û ❈ ÿÿ ✥
×ÕÝÏ❐ÏÖ
çèéééÖ
P❈✂P ÿ ❈ ý ✄ ☎✆☎ ý
èêã➱ëìí➱ëíîé
▲✝ ✆✞✝✟✠✡☛ ✂❈
✺☞✌✍✎✏✺✍✏☞✑✏
✇✇✇✒✓✔✕✖✗✘✙✚✗✓✘✗✗✛✜✢✒✓✣✢
✤✦✧★✩✪✫ ✬✭
➯ ♥♥
✮✪✯✮✦✪★✫
➹ s♣ ➴ ➲ ✉①♣①s
▼✰✧✰✱✦▼✦✧★
✲✳✴✵✳✶✷✸✹✸✶✻✳✼✽✾✿❀❁
805 - Real Estate
❂❃❄✭❅❆❇❉❊✭✬✭❋
þ ❍❍
ÿ ❏ ❡ ❩ ✫ ❙ ✁✁ ❘❨❏❩
●❍■■❏❑◆❖ ■❏❖◆❑
◗❘❙❚❯❱❘❲❳ ❨❩❬❯❭
❪ ❜❞❫ ❴ ❜❛❭ ❵❛❧❧ ❵❲❙❬✉r②
❪❴❫ ❝❛❚❧❲ ❵❛❩ ❡❲❛❧❬②❭
❢❣❴❤✐❥❦❤❴❪❴♠
505 - Free to a good
home
♥♦♣qs
t♦✈q①③
④
⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩❶❷❶❸ ❹❺❻⑥❼
❽❾
❷ ⑧ ❾ ❿ ❻ ❽ ❸❼
❽❾
❹➀➁❷⑨
➂❾❻❽➃❾❹ ➄❺➅❽⑥⑦➆⑨ ➇➈➉➉
✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥
❋✂✄✄ ☎✆ ✝✆✆✞ ✟✆✠✄
❛✞✡ ❛✂✄ ☛☞✌✌✍
✭✎ ✏✑✒✓✔ ✕✖✗ ✘ ✙✚✛✔✜
⑧➁➊⑨
➇➋➉➉
⑥➀❹⑨
➈➋④➃➌④➉➃➍➎➌➎⑨
➏➏➏➐➑➒➓➔➒→➣↔
↕↔→➙➒➛➜➐➝➞➟
➳➵➸➺➻➼➽ ➾➚➪➚➺➶
➹➘➴➷ ➬➴➮➱✃❐➘ ❒❮➘❰➮❮
❒➘❐❐➮❰Ï ❰➘✃➴
Ð➴ÑÒ❰Ó➘➘ Ô➘❒Ñ➱➮Ñ➴
ÒÕ✃ ➴➘ÖÑ×➘Ó➘×
ØÙÚ×➴Ö ÛÑÖ➘Ü ❒➘➱➘➴✃Ó
ÑÝ❐ÚÝ➮Ó×➮❰Ï❒Ü ➮➴➴➮Ï✃❐➘×
➬✃❒❐Ý➴➘Ü Ï✃➴×➘❰Ü Þ➴Ý➮❐
ß Ò✃Óà ❐Ñ á✃ÏÓ➘ â➴➘➘àã
äØØåæ Ñ➴ Ò➮ÓÓ ❮Ñ❰❒➮×➘➴
➘ç❮Û✃❰Ï➘ ÞÑ➴ ÛÑÖ➘
➮❰ Ð✃à➘➴ â➮❐➷ã
Ô➘✃Ó❐Ñ➴❒ Ò➘Ó❮ÑÖ➘Ü
➬ÛÑ❐Ñ❒ ✃➱✃➮Ó✃ÚÓ➘ã
â✃ÓÓ åèéÙêëìÙíêîé Ñ➴
ïðñòðóôõöò÷øöùúûñüýþÿ÷û
ïððñ òóôõöô ÷øù úûü
ýüþþÿ ▼ø þÿ ✷✁✂ú✄☎
❱þ✆✝ ❣øø ❝ø✞ ✟û✟ø✞☎ ✶
sÿ✟ þ ❛✞ sø✠þ ✉✡✂
❣✆❛ þs☎ ❙þû ✉✡ ❢ø✆
süø✆û ❜øù ✡✟❝♣✉✡☎
✩☛☞✌ ú ✍☎
❈❛ ÿÿ
ú✁✶✂☛✌✺✂✎✷✺✷
✏✑✒✓ ✏✔✕✖✗ ❋♦r❡✘t ❘✙✚❡r
✛✜✢❡✣ ✤r✥✙✘❡ ▲✙t❡
✦✧★✪✫✬▲✭ ✪✥❇✮✯♦✥✘❡
✰✢♦♦r ✱✢✜❇✭ ✲✻ ✰t✳ ✘✢✙❞❡
♦✥t✭ ❯✱✴r✜❞❡❞ ✪✜tt❡r✵
✙❡✘ ✜❇❞ ✸r♦✱✜❇❡ ✹✜❇✮✘
✼✦✽✭✾✿✿✳✿✿
■✰ ✙❇t❡r❡✘t❡❞ ❀✜✢✢
✾✽✲✵✧✻★✵✧★❁✿