Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, August 15, 2018, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➺➻ ➼ ➽➦➾➡➚ ➪➶➭➧ ➹➡➚➦➘➢
➠➡➢➤➡➥➢➦➧➨ ➦➩➫➩➥➭ ➯➲➨ ➳➵➯➸
B AKER C OUNTY C ALENDAR
▼✁☛❖✁☎☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✔✺
P ◗❘❱❳❩ ❬❭❪❫ ❴❘❩❵❳❩❜ ❝❘❩❱❳❪❞ ❣ ❤✐❥✐ ❦❧ ♠♥❣♣ ❤✐❥✐q r❦ ❦✈✇
①r②③④③❧⑤⑥⑦⑧q ⑨♠♣♣ ⑩r⑧❦ ❶❦✐
❷✎❯✄☎☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✔✻
P ◗❘❱❳❩ ❸❹❩❘❺ ❴❭❩❳ ❻❩❼❪❳❽❪❭❼❾ ❿❭❜❪❩❭❽❪ ◗❼❘❩➀❞ ➁♥❣♣ ❤✐❥✐
r❦ ❦✈✇ ➂❧➃r✈❧⑥❦r⑧ ①②③✇ ❶❦r❦②❧⑥✐
P ◗❘❱❳❩ ➄❽➅❼❼❺ ◗❼❘❩➀❞ ♠ ❤✐❥✐q ➉❧⑤⑥➃②➊ ➉✈r❥➋✇③⑧ r❦ ➉②❦➌
➍r➊➊q ➎♠➁➁ ①②③⑧❦ ❶❦✐
➏✄➐☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✔❊
P ➑❭➒❳ ❝❹❜❭❽ ➓❫ ➔❳❭❪➅→❘❫❺❼❩❞ ➣r④❦②❥✇ ❤②r⑥❧q ↔♥❣♣ ❤✐❥✐ ❦❧
➁♥❣♣ ❤✐❥✐q ➉③❧⑧⑧③❧r⑦⑧ ➉r③⑥✇④②✇ ↕③❦ ➉✇⑥❦✇③q ⑨♣⑨♣ ↕⑤➋⑤③⑥
↕➙✇✐➛ ⑥❧ ➃✈r③④✇➛ ➃❧⑥❦②⑥⑤✇⑧ ❥❧⑧❦ ①③②⑦r➌⑧✐
➜✆❖☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✷
P ◗❘❱❳❩ ❬❼❹❾❪❫ ❸❳➀ ❬❩❼❜❜ ➝❼❺❹❾❪❳❳❩❜❞ ♠ ❤✐❥✐q ②⑥ ❦✈✇ ➣✇⑦
➉③❧⑧⑧ ➞➟➠➃✇ r❦ ➡r➢✇③ ➉②❦➌ ➍r➊➊q ➎♠➁➁ ①②③⑧❦ ❶❦✐
❷❯✁☎☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✷✔
P ➤❺❱➅❼❩❾ ❬❼❵❵❹❾❭❪❫ ❻❩❳➥❘❩❳➀❾❳❜❜❞ ➁♥❣♣ ❤✐❥✐ ⑧❧➃②r➊
✈❧⑤③q ♠♥❣♣ ❤✐❥✐ ❥✇✇❦②⑥④➛ r❦ ❦✈✇ ❶⑤⑥③②⑦④✇ ➦⑥⑥ ➣✇⑧❦r⑤③r⑥❦q ➎
❶⑤⑥③②⑦④✇ ➧r⑥✇✐
▼✁☛❖✁☎☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✷✷
P ◗❘❱❳❩ ❬❭❪❫ ❴❘❩❵❳❩❜ ❝❘❩❱❳❪❞ ❣ ❤✐❥✐ ❦❧ ♠♥❣♣ ❤✐❥✐q r❦ ❦✈✇
①r②③④③❧⑤⑥⑦⑧q ⑨♠♣♣ ⑩r⑧❦ ❶❦✐
❷❯✁☎☛✂❨✕ ✂❯●◆ ✷✖
P ◗❘❱❳❩ ❬❭❪❫ ❬❼❹❾❽❭❺❞ ➨ ❤✐❥✐q ➉②❦➌ ➍r➊➊q ➎♠➁➁ ①②③⑧❦ ❶❦✐
T URNING B ACK THE P AGES
✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ☛✡✞♦☞✝✌✟✍✎✡✝✌✏✑
✂✉✒✉✓✟ ✔✻✕ ✔✾✻✖
❚✗✘ ✙✚✛✜ ✢✚✣✗✛✤ ✥✦ ✧★✩✘❡ ✪✚✢✢ ✤✥✥✫ ✤✗✚✫✘ ★ ✢✚✛✛✢✘ t❡✚✣✗✛✘❡
★✤ ✪✥❡✩ ✙❡✘✪✤ ✪✚✢✢ t✘ ✙✥❛✬✢✘✛✚✫✣ ✤✛❡✘✘✛ ✢✚✣✗✛ ✚✫✤✛★✢✢★✛✚✥✫ ✚✫
✤✘s✘❡★✢ ★❡✘★✤ ✥✦ ✛✗✘ ✙✚✛✜✱ ❛★✚✫✢✜ ✛✗✘ ❡✘✙✘✫✛✢✜ ✬★s✘✭ ✤✛❡✘✘✛
★❡✘★✮
✷✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✯✌✰✡✝ ✲✳✟✴ ✎✡✝✌✏✑
✂✉✒✉✓✟ ✔✻✕ ✔✾✾✵
❆❛✚✭ ✛✗✘ ★✶✛✗✘✛✫✚✙ ★❡✥❛★ ✥✦ ✤★✣✘t❡✶✤✗ ★✫✭ ★✣★✚✫✤✛ ★
t★✙✩✭❡✥✬ ✥✦ t✥✥❛✚✫✣ ✛✗✶✫✭✘❡✱ ★✢❛✥✤✛ ✸✹✹ ✬✘✥✬✢✘ ✣★✛✗✘❡✘✭
❙★✛✶❡✭★✜ ✫✚✣✗✛ ★✛ ✛✗✘ ✼✥❛❛✶✫✚✛✜ ✼✘✫✛✘❡ ✛✥ ✙✢✥✤✘ ✛✗✘ ✽✽✛✗
★✫✫✶★✢ ✿❡✘✣✥✫❀✼★✢✚✦✥❡✫✚★❚❡★✚✢✤ ❆✤✤✥✙✚★✛✚✥✫ ✙✥✫s✘✫✛✚✥✫✮
✔ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✯✌✰✡✝ ✲✳✟✴ ✎✡✝✌✏✑
✂✉✒✉✓✟ ✔✺✕ ✷ ✖
❆ t✚✣ ✬❡✥t✢✘❛ ✪✚✛✗ ✢✚✛✛✢✘ ✣❡★✤✤✗✥✬✬✘❡✤ ✗★✤ ✘s✥✢s✘✭ ✚✫✛✥
★ t✚✣ ✬❡✥t✢✘❛ ✪✚✛✗ t✚✣ ✣❡★✤✤✗✥✬✬✘❡✤ ✚✫ ✧★✩✘❡ ★✫✭ ❁✫✚✥✫
✙✥✶✫✛✚✘✤✮
➇❂✘ ✤✛✚✢✢ ✗★s✘ ✗✚✣✗ ✫✶❛t✘❡✤ ✥✦ ✣❡★✤✤✗✥✬✬✘❡✤✱➈ ✤★✚✭
❉★❡❡✚✫❂★✢✘✫✛★✱ ❃✘✢✭ ✙❡✥✬ ✤✬✘✙✚★✢✚✤✛ ✪✚✛✗ ✛✗✘ ✿❡✘✣✥✫ ❙✛★✛✘
❁✫✚s✘❡✤✚✛✜ ❄❅✛✘✫✤✚✥✫ ❙✘❡s✚✙✘ t★✤✘✭ ✚✫ ❇★ ❈❡★✫✭✘
✆❖✁ ❨✁✂✄✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✯✌✰✡✝ ✲✳✟✴ ✎✡✝✌✏✑
✂✉✒✉✓✟ ✔✻✕ ✷ ✔❊
❆✤ ✛✗✘ ❋✹✽❍ ✤✥✢★❡ ✘✙✢✚✬✤✘ ✣✘✛✤ ✙✢✥✤✘❡✱ ✛❡★✦❃✙ ✙✥✫✣✘✤✛✚✥✫
✚✤ ★ ✛✥✬ ✘✙✢✚✬✤✘❀❡✘✢★✛✘✭ ✚✤✤✶✘ ✛✗★✛ ✥✫✘ ✤✛★✛✘ ★✣✘✫✙✜ ✚✤ ★✭❀
✭❡✘✤✤✚✫✣✮
❂✚✛✗ ✛✗✘ ✘✤✛✚❛★✛✘✭ ❲✹✱✹✹✹ s✚✤✚✛✥❡✤ ✪✗✥ ★❡✘ ✘❅✬✘✙✛✘✭ ✛✥
✭✘✤✙✘✫✭ ✥✫ ✧★✩✘❡ ✼✥✶✫✛✜ ✦✥❡ ✛✗✘ ■✥✫✭★✜ ✘s✘✫✛✱ ✤✛✘✬✤ ★❡✘
t✘✚✫✣ ✛★✩✘✫ ✛✥ ★✭✭❡✘✤✤ ✛✗✘ ✘✙✢✚✬✤✘❀❡✘✢★✛✘✭ ✚✫❏✶❅ ✥✦ ✬✘✥✬✢✘✮
✿✫✘ ✤✛★✛✘ ✥✦❃✙✚★✢ ✤★✚✭ ✛✗✚✤ ✙✥✶✢✭ ✛✗✘ t✚✣✣✘✤✛ ✛❡★✦❃✙ ✘s✘✫✛
✚✫ ✿❡✘✣✥✫➆✤ ✗✚✤✛✥❡✜ ★✤ s✚✤✚✛✥❡✤ ✛❡★s✘✢ ✦❡✥❛ ✥✶✛ ✥✦ ✛✗✘ ★❡✘★
✛✥ ✛✗✘ ✘✙✢✚✬✤✘ ✬★✛✗ ✥✦ ✛✥✛★✢✚✛✜✮
➇❂✘ ✩✫✥✪ ✛✗★✛ ✛✗✘❡✘➆✤ ✣✥✚✫✣ ✛✥ t✘ ★ ✗✶✣✘ ★❛✥✶✫✛ ✥✦
✛❡★✦❃✙ ✙✥❛✚✫✣ ✛✗❡✥✶✣✗ ✛✗✘ ★❡✘★✱➈ ✤★✚✭❚✥❛ ❙✛❡★✫✭t✘❡✣✱
✤✬✥✩✘✤❛★✫ ✦✥❡ ✛✗✘ ✿❡✘✣✥✫ ❉✘✬★❡✛❛✘✫✛ ✥✦❚❡★✫✤✬✥❡✛★✛✚✥✫✮
➇❑✛➆✤ ✣✥✚✫✣ ✛✥ t✘ ★ ▲✥✥✮➈
❂✗✚✢✘ ✘✤✛✚❛★✛✘✤ ★❡✘ ✛✗★✛ ✽ ❛✚✢✢✚✥✫ ✬✘✥✬✢✘ ✪✚✢✢ t✘ s✚✤✚✛❀
✚✫✣ ✛✗✘ ✤✛★✛✘✱ ❙✛❡★✫✭t✘❡✣ ✤★✚✭ ✘❅★✙✛ ✫✶❛t✘❡✤ ❡✘❛★✚✫ ★✫
✶✫✩✫✥✪✫✮
O REGON L OTTERY
➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻ ➯➼➽➾ ➚➪
➶➹ ➶➘➹ ➘➴➹➘➷➹ ➘➬➹➷➮
➱✃❐❒ ❮❰ÏÐÑÒ❒Ó ÔÕÖ× ØÙÚÚÙÒÛ
ÜÝÞ➫ß➲➯àà➻ ➯➼➽➾ ➚➚
á➹➷➘➹ á➮ ➹➮➶➹ ➮â ãä ➶➷
➱✃❐❒ ❮❰ÏÐÑÒ❒Ó Ôåæ ØÙÚÚÙÒÛ
Þçè éÝß àçé➫➻ ➯➼➽➾ ➚➪
ê ë ê×ë êì ë í×
Üç➵➸ î➻ ➯➼➽➾ ➚î
ï ð ñòóòô õö÷ö ø ö ù
ï õ ñòóòô ú ö û ö ð ö ü
ï ü ñòóòô û ö ð ö ü ö ÷
ï ðù ñòóòô ð ö ù ö õ ö ÷
à➳➵➸ý àçè➫➺➻ ➯➼➽➾ ➚î
➴þ➮þ➴➶þ➴➷þ➶ÿþ➶➘þ➶áþ➘➶
➱✃❐❒ ❮❰ÏÐÑÒ❒Ó Ôêì ✽ æææ
S ENIOR M ENUS
P → ❚ ❸➄❿ ❆❨ ❞ ➡r③➋✇➃⑤✇⑦ ③②➋⑧q ⑧➃r➊➊❧❤✇⑦ ❤❧❦r❦❧✇⑧q ➋③❧➃➃❧➊② ✥
➋➊✇⑥⑦ ➙✇④✇❦r➋➊✇⑧q ❤✇r ✥ r⑥⑦ ✥ ❧⑥②❧⑥ ⑧r➊r⑦q ➃❧③⑥➋③✇r⑦q ➊✇❥❧⑥
➋r③⑧
P ❴❸ ❋ ❿ ❆❨ ❞ ➉✈✇➟ ⑧r➊r⑦q ➃⑤❤ ❧➟ ⑧❧⑤❤q ➋③✇r⑦⑧❦②➃➢⑧q ➃❧❦❦r④✇
➃✈✇✇⑧✇ ❤ ②❦✈ ➟③⑤②❦q ❤⑤⑦⑦②⑥④
Illinois woman dies in freeway crash
îç ✥ ßßãçæãÝ õæøáç èãÞè
þãçè öý á ÝÞøãü÷âÜä ✝ é ✞ âÞïæç
òóñ ✟ ûæâè íáçé Ý÷æ ♣♣ Þè æâ õáÝ
âÞßÞáÝÞð ♦ á ✝ æ õáÝ ♣ âæçæÜçäÞè
þáçè ßáçÞé ÷þÞ ♣ âÞÝÝ âÞßÞáÝÞ
ãç á ÷õæü r ÞþãäßÞ äâáÝþ ãç ÷þÞ
ù÷á÷Þ P æßãäÞ Ý÷á÷Þè ãç á ♣ âÞÝÝ
ê á øãßÞ çæâ÷þ æì åá ✝ Þâ ÿã÷ý
èÞáè á÷ ÷þÞ ÝäÞçÞð
õÞÝ÷öæÜçè ßáçÞÝ æì ✥ ç÷ÞâÝ÷á÷Þ
P æßãäÞ áçè åá ✝ Þâ ÿã÷ý
ùÜçèáý çãïþ÷ð
àã÷ãßèã÷ ♦ á ✝ æé ☛☎ é æì
✕ ßøõææè P áâ ✝ é ✥ ßßãçæãÝé õþæ
áøöÜßáçäÞ äâÞõÝ õÞâÞ
èãÝ ♣ á÷äþÞè ÷æ ÷þÞ Ýã÷Þ á÷ ê ♣ ðøð
õáÝ çæ÷ õÞáâãçï á ÝÞá÷ öÞß÷é
ùÜçèáýð
õþãäþ ÝþÞ õáÝ âãèãçï áì÷Þâ ÷þÞ
ù÷á r â P ßáÝáâãé ☎✟ é æì ✁ ßÞç ✕ ßü
õáÝ Þ t Þä÷Þè ìâæø ÷þÞ r áç ãç
r ÞþãäßÞ õáÝ Ý÷âÜä ✝ ìâæø öÞü
úþÞ äâáÝþ þá ♣♣ ÞçÞè õþÞç
ßýçé ✥ ßßãçæãÝé õþæ õáÝ èâã r ãçï á
÷âá r Þßãçï Ýßæõßý ãç ÷þÞ âãïþ÷ü
õã÷þ øãçæâ ãç t ÜâãÞÝé ♣ æßãäÞ
Ýáãèð
Ý÷á÷Þèð úþÞ r áç õáÝ Ý÷âÜä ✝
ìâæø öÞþãçè öý á ÝÞøãü÷âÜä ✝
èâã r Þç öý ùáøÜÞß ✁ æÞèþáâ÷é
☎ óé æì úõãç ûáßßÝé ✥ èáþæð
✁ æÞèþáâ÷ áçè á t Ü r ÞçãßÞ
øáßÞ ♣ áÝÝÞçïÞâ ãç þãÝ ÷âÜä ✝
õÞâÞ ÷á ✝ Þç öý áøöÜßáçäÞ ÷æ
ù÷ð îß ♣ þæçÝÜÝ àÞèãäáß ÿÞç÷Þâ
P ßáÝáâã áßÝæ õáÝ ÷âáçÝü
♣ æâ÷Þè ÷æ ÷þÞ þæÝ ♣ ã÷áß öý
áøöÜßáçäÞð ✥ çìæâøá÷ãæç áöæÜ÷
þãÝ ãç t ÜâãÞÝ õáÝ çæ÷ á r áãßáößÞ
ãç ÷ãøÞ ìæâ ÷þãÝ âÞ ♣ æâ÷ð
✞ ù P õáÝ áÝÝãÝ÷Þè öý ÷þÞ
åá ✝ Þâ ÿæÜç÷ý ùþÞâãìì ✆ Ý ✞ ì ✤ äÞ
áçè ÷þÞ ✞ âÞïæç ✄ Þ ♣ áâ÷øÞç÷
æì úâáçÝ ♣ æâ÷á÷ãæçð
O BITUARIES
Russell Bond
ÛÜÝÝÞßß àáÜâãäÞ åæçèé êëé æì íáßÞé èãÞè
îÜïð ññé òóñêð
ôãÝ ìÜçÞâáß õãßß öÞ á÷ ññ áðøð àùú ûâãü
èáý á÷ ÷þÞ íáßÞ ÿþâãÝ÷ãáç ÿþÜâäþð ✥ ç÷Þâü
øÞç÷ õãßß öÞ á÷ ÷þÞ íáßßÞý íãÞõ ÿÞøÞ÷Þâý
ãç íáßÞð ûâãÞçèÝ áâÞ ãç r ã÷Þè
÷æ t æãç ÷þÞ ìáøãßý ìæâ á èãçü
çÞâ áì÷Þâõáâè á÷ ÷þÞ íáßÞ
ÿþâãÝ÷ãáç ÿþÜâäþð
ñëòëé á÷ ✁ áâãöáßèãð ôÞ õáÝ
✂ îßöáçý ôãïþ ùäþææß
ïâáèÜá÷Þ áçè øáââãÞè þãÝ
Angel Martin
❲✌✌✍ ÒÑ ✎✍ Ô ✏ ÑÒ ✑✒✌✓✎✑ ÑÔ ÕÖ ✾✔ Ø×ÙÕÚ
îçïÞß àáâ÷ãçé ☛ ñé æì ✡ ææèßáçèé ÿáßãü
ìæâçãáé èãÞè îÜïð ☎ é òóñêé á÷ åá ✝ Þâ ÿã÷ýð
úþÞâÞ õãßß öÞ á äÞßÞöâá÷ãæç æì þÞâ ßãìÞ
ôÞ õáÝ öæâç æç ❛ áçð é
á ñë
✞ Ü÷âÞáäþ ÷þâæÜïþ úáøã ✆ Ý P ãçÞ íáßßÞý
☎ é ôáßìõáýé
✞ Ûé ë ✂ ê ☎ ð ✞ çßãçÞ äæçèæßÞçäÞÝ øáý öÞ
øáèÞ á÷ õõõð÷áøãÝ ♣ ãçÞ
r áßßÞýìÜçÞâáßþæøÞðäæø
ûÜçÞâáß ôæøÞé P ð ✞ ð åæ ❡ ☛
ÐÑÒÓÔ ÕÖ×ÖØ×ÙÕÚ
❘✜✢✢✣✦✦
✧★✩✪
þãïþ Ýäþææß ÝõÞÞ÷þÞáâ÷é
✁ ßÞççá ôáßßé æç ✄ Þäð ò ☎ é ñë ✂ á÷ þÞâ
♣ áâÞç÷Ý ✆ þæøÞ ãç îßöáçýð
úþÞý þáè ÷õæ ÝæçÝé ✁ æâèæç áçè åâÜäÞð
úþÞ ìáøãßý ßã r Þè á÷ îßöáçýé àã ✝✝ áßæé ✞ çü
÷áâãæé áçè îâã ❆ æçá áçè ÿáßãìæâçãá öÞìæâÞ
øæ r ãçï ÷æ íáßÞ ãç ñë ✟☎ ð
ÛÜÝÝ þáè á öÜÝý ßãìÞ ìÜßß æì þáâè õæâ ✝
ãç á r áâãÞ÷ý æì t æöÝð ôÞ ìáâøÞè ãç ÷þÞ
îßöáçý áâÞá ÷þÞç õæâ ✝ Þè ìæâ ìáøãßý á÷
àã ✝✝ áßæð úþÞâÞ õáÝ á Ýþæâ÷ ÷ãøÞ ãç ÿáßãü
ìæâçãá õæâ ✝ ãçï ìæâ ÷þÞ áßøæçè ïâæõÞâÝð
✥ ç ✞ ç÷áâãæ þÞ õæâ ✝ Þè ìæâ ✞ âÞ ✥ èáé ✠✡
✁ áÝ áçè ✞ ãß áçè åÞçÝæç ✁ ßáÝÝð îì÷Þâ
øæ r ãçï ÷æ íáßÞé þÞ õæâ ✝ Þè ìæâ ÷þÞ åÜâÞáÜ
æì ♦ áçè àáçáïÞøÞç÷ öÜãßèãçï ìÞçäÞÝé
✤ ïþ÷ãçï ✤ âÞÝ áçè áÝ á äæç÷âáä÷ ÝÜ ♣ Þâ r ãü
Ýæâð ôãÝ ãç÷ÞâÞÝ÷ ãç ÷þÞ âÞáß ÞÝ÷á÷Þ ♣ âæìÞÝü
Ýãæç öÞïáç õã÷þ s çã÷Þè ÛÞáß÷ý ãç ñë ☛ ë
áçè äæç÷ãçÜÞè áÝ á ìÜßßü÷ãøÞ äáâÞÞâ õã÷þ
ûßýãçï ÛÞáß÷ý Üç÷ãß ûâãèáýé îÜïð ñóé òóñêð
îÝ ÛÜÝÝ Ý÷áâ÷Þè âáãÝãçï þãÝ ìáøãßý ÷þÞ
Þ ❡ áø ♣ ßÞ æì á ÿþâãÝ÷ãáç õãìÞ þÞß ♣ Þè þãø
÷æ âÞáßã ❆ Þ ÷þÞ ãø ♣ æâ÷áçäÞ æì ìæßßæõãçï þãÝ
♦ æâè ❛ ÞÝÜÝ ÿþâãÝ÷ð ôÞ õáÝ öá ♣ ÷ã ❆ Þè ãç
ñë ☛ ë ãç ✞ ç÷áâãæð ôãÝ ßæ r Þ æì ✁ æè öÞäáøÞ
÷þÞ äÞç÷âáß ÷þÞøÞ æì ÷þÞ âÞÝ÷ æì þãÝ ßãìÞð
ôÞ á÷÷ÞçèÞè åá ✝ Þâ ôãïþ ùäþææß áçè
íãâïãçãá ♦ áçïßÞý á÷ åá ✝ Þâé áçè ÷æïÞ÷þÞâ
áì÷Þâ ÷þÞ ÝÞâ r ãäÞð
õÞâÞ øáââãÞè ìæâ ☛ ë ýÞáâÝð
✥ ç ÷þÞ ýÞáâÝ õã÷þ þãÝ õãìÞ
ÿáßãìæâçãáð
áçè äþãßèâÞçé þÞ äæáäþÞè
é îçïÞß øáââãÞè
Ûáçèý îâøÝ÷âæçïé õþæø
ÝþÞ þáè øÞ÷ ÷þâæÜïþ á
ìâãÞçèð úæïÞ÷þÞâ ÷þÞý þáè
÷þÞý þáè ÷õæ äþãßèâÞç ❤ á Ýæçé ✁ ÞçÞé áçè á
✁ æâèæç áçè íãâïãçãá
áçè úþæøáÝ ôÞÝÝ æç
î ♣ âãß ✟ é ñë ✟✂ é á÷ Ûã r ÞâÝãèÞé
✥ ç ñëê
✞ ç î ♣ âãß ññé ñë ☛ ëé ✁ æâèæç øáââãÞè
èáÜïþ÷Þâé ✁ ÞâÞð
îçïÞß õáÝ öæâç ÷æ ✠ ã ✝ ã
➻ ✩✫✣✦
▼✬✭✮✯✩
÷þâÞÞ äþãßèâÞçð
ùþÞ øáââãÞè Ûáß ♣ þ àáâ÷ãç æç ❛ ÜçÞ
ñëé ñëë ✂ ð ùáèßýé áì÷Þâ ñ ☎ ýÞáâÝ æì øáâü
âãáïÞé þÞ èãÞè á÷ þãÝ þæøÞ õã÷þ îçïÞß á÷
þãÝ ÝãèÞð
îçïÞß Ý ♣ Þç÷ þÞâ õæâ ✝ ãçï äáâÞÞâ áÝ á
♦ ã÷÷ßÞ ♦ ÞáïÜÞ ÷ÞáøÝð ✡ þÞç
þÞ õáÝ çæ÷ äæáäþãçïé þÞ
õáÝ á þáâèõæâ ✝ ãçï øáç
❢★✭✪★✩
✧✦★★❣
á÷ åáÝäþÞüùáïÞ ôáâèõáâÞ
áÝ á öÜýÞâð ✥ ç ÷þÞ ìâÞÞ ÷ãøÞ
þÞ þáèé þÞ õáÝ á r æßÜç÷ÞÞâ ✤ âÞ ✤ ïþ÷Þâ ìæâ
÷þÞ åá ✝ Þâ ÿã÷ý ûãâÞ ✄ Þ ♣ áâ÷øÞç÷ð
✁ æâèæç ßæ r Þè ÷æ öÞ æÜ÷ÝãèÞ Þ ❡♣ Þâãü
Þçäãçï ÷þÞ æÜ÷èææâÝ õã÷þ þãÝ ìáøãßý
äáâÞïã r Þâé õþãäþ ÝþÞ õáÝ á çá÷Üâáß á÷ð
áçè ìâãÞçèÝð ôÞ ßæ r Þè ÷æ ïæ äáø ♣ ãçïé
ûßæâãèáé ✥ çèãáçáé ÷þÞ åáþáøáÝé ù÷ð ÿâæã ❡ é
ßææ ✝ ãçï ìæâ áçý÷þãçï áçè Þ r Þâý÷þãçïð ôÞ
ùþÞ ßã r Þè øáçý ♣ ßáäÞÝ ãçäßÜèãçï ✞ âÞïæçé
áçè úÞ ❡ áÝð
îçïÞß øÞ÷ ÿáââý ãç îÜïÜÝ÷ æì òóññð
úþÞý ìÞßß ãç ßæ r Þ áçè ßá÷Þâ öÞäáøÞ
ÞçïáïÞèð ✕ áäþ õÞâÞ ßææ ✝ ãçï ìæâõáâè ÷æ
öÞïãççãçï á çÞõ äþá ♣ ÷Þâ æì ßãìÞ ÷æïÞ÷þÞâð
îçïÞß Þç t æýÞè ïæãçï ÷æ ïáâáïÞ ÝáßÞÝ
áçè ÷þÞ äáÝãçæé áçè Ý ♣ Þçèãçï ÷ãøÞ õã÷þ
ìáøãßýð ùþÞ ßæ r Þè ßãßáä öÜÝþÞÝé ýÞßßæõ
âæÝÞÝ áçè áçý÷þãçï ♣ Üâ ♣ ßÞð ôÞâ öãïü
ïÞÝ÷ t æýÝ õÞâÞ ÷þÞ èáý þÞâ äþãßèâÞç áçè
ïâáçèäþãßèâÞç õÞâÞ öæâçð ùþÞ õãßß öÞ
öÞãçï ÷þÞ øæÝ÷ äáâãçï áçè ïã r ãçï ♣ ÞâÝæç
áçýæçÞ ✆ Ý Þ r Þâ øÞ÷ð ùþÞ áßõáýÝ ♣ Ü÷ æ÷þü
ÞâÝ öÞìæâÞ þÞâÝÞßìð
ùþÞ õáÝ ♣ âÞäÞèÞè ãç èÞá÷þ öý þÞâ þÜÝü
öáçèé Ûáß ♣ þ àáâ÷ãç ☞ Ýæçé ÿæèý ❛ áøÞÝ
îâøÝ÷âæçï ☞ áçè ìá÷þÞâé úþæøáÝ ôÞÝÝð
ùÜâ r ã r æâÝ ãçäßÜèÞ þÞâ ßæ r ãçï ✤ áçä ❧ é
Þãïþ÷ ïâáçèäþãßèâÞç áçè ÷þÞãâ ìáøãßãÞÝé
ÿáââý åÞä ✝ õã÷þ ☞ èáÜïþ÷ÞâÝé îøáçèá
øáçý Ý ♣ Þäãáß çãÞäÞÝ áçè çÞ ♣ þÞõÝð
ÛæöÞâ÷ ÿþá r áââãá ☞ ïâáçèäþãßèâÞçé ôÜç÷ü
àÞøæâãáß äæç÷âãöÜ÷ãæçÝ øáý öÞ øáèÞ
✁ æâèæç õáÝ öæâç æç ✞ ä÷ð ññé ñë ☎ êé á÷
åá ✝ Þâ ÷æ ÿðôð ➇ ÛÞè ✛ áçè àáÜèÞ åßææøð
ãç r ã÷Þè ÷æ t æãç ÷þÞ ìáøãßý ìæâ á âÞäÞ ♣ ÷ãæç
ãç ✡ ææèßáçèé ÿáßãìæâçãáð ûâãÞçèÝ áâÞ
âÞøÞøöÞâÞè öý ìáøãßý áçè ìâãÞçèÝ ìæâ
÷æ åæãÝÞ åãößÞ ÿæßßÞïÞ æâ ✞r ÞâÝÞáÝ
ÿã÷ýé èãÞè îÜïð ëé òóñêé á÷ þãÝ þæøÞð
ïâáèÜá÷Þè ãç ñë ☛✟ ð
ôÞ ìáã÷þìÜßßý Ý÷ÜèãÞè ÷þÞ åãößÞ áçè õáÝ
ãçäßÜèãçï ñò ïâÞá÷üïâáçèäþãßèâÞç ☞ áçè
Gordon Bloom
❇ Ñ ✗ Ó ✓ ✏✑✘✙ Ô ÕÖ ✚ ÚØ×ÙÕÚ
✁ æâèæç ✕ ÜïÞçÞ åßææøé ✂ ëé æì åá ✝ Þâ
á÷ ✟ ♣ ðøð ûâãèáý á÷ ñóó ✂ ✡ ææèßáçè î r Þð
çæ÷ áìâáãè ÷æ ÝþáâÞ þãÝ ìáã÷þð
ôÞ õáÝ ♣ âÞäÞèÞè ãç èÞá÷þ öý þãÝ
♣ áâÞç÷Ýé ♦ æâÞç áçè ♦ ÜßÜ åæçè ☞ öâæ÷þÞâÝé
åÜè áçè ✡ áßßáäÞ ☞ ÝãÝ÷ÞâÝé ÿæâçÞßãá áçè
♦ æâÞÞç ☞ áçè þãÝ õãìÞ æì ✟ ê ýÞáâÝé ✁ ßÞççáð
ùÜâ r ã r æâÝ ãçäßÜèÞ þãÝ ÝæçÝ áçè ÷þÞãâ
õã r ÞÝé ✁ æâèæç áçè ❛ ÞççÞ÷ åæçè æì Ûãäþü
ßáçèé áçè åâÜäÞ áçè ❛ Üèý åæçè æì íáßÞ ☞
❛ âð
✞ çßãçÞ äæçèæßÞçäÞÝ øáý öÞ ÝþáâÞè á÷
õõõð÷áøãÝ ♣ ãçÞ r áßßÞýìÜçÞâáßþæøÞðäæø
àáâ÷ãçé áçè ✖ âýÝ÷áß áçè þÞâ þÜÝöáçèé
Þâ áçè ✄ áßýßá ÿþá r áââãá ☞ þÞâ øæ÷þÞâé
✠ ã ✝ ã ❛ æ åÜÝÝ ☞ áçè öâæ÷þÞâé úþæøáÝ ôÞÝÝ
þÜç÷ãçïé ✤ Ýþãçï áçè ïæãçï ìæâ èâã r ÞÝ
áßÝæ ßæ r Þè ÷æ ïáâèÞçð ✡ þÞç çæ÷ Þç t æýü
ãçï ÷þÞ æÜ÷èææâÝé ✁ æâèæç õáÝ áç á r ãè
✠ îùÿîÛé öáÝÞöáßß áçè ìææ÷öáßß ìáçð ôÞ
õáÝ á ßãìÞü÷ãøÞ øÞøöÞâ æì ÷þÞ Ûæä ✝ ý
àæÜç÷áãç ✕ ß ✝ ûæÜçèá÷ãæçé á øÞøöÞâ æì
♣ áâ÷ãäã ♣ á÷Þè ãç
✞ ßè ✞ âÞïæç úâáãß ÛãèÞ ìæâ ñó ýÞáâÝð
ùÜâ r ã r æâÝ ãçäßÜèÞ þãÝ õãìÞé íãâïãçãá
åßææø æì åá ✝ Þâ ÿã÷ý ☞ Ýæçé ✁ ÞçÞ åßææø
æì ùáßÞø ☞ èáÜïþ÷Þâé ✁ ÞâÞ ÛãäþáâèÝæç
æì åá ✝ Þâ ÿã÷ý ☞ öâæ÷þÞâÝé ✡ áýçÞ åßææø
áçè Ûæç åßææø æì åá ✝ Þâ ÿã÷ý ☞ ïâáçèü
äþãßèâÞç ❤ åÞ÷þ îääãçÞßßã æì åÞçèé ✄ æÜï
åßææø æì ÿæßæâáèæé ✖ ãáß åâæ÷þÞâÝæç æì
ûâÜã÷ßáçèé ✥ èáþæ áçè úâáäÞ ÛãäþáâèÝæç
æì åá ✝ Þâ ÿã÷ý ☞ áçè ïâÞá÷üïâáçèèáÜïþü
÷Þâé ✕ ßßá ÛãäþáâèÝæç æì åá ✝ Þâ ÿã÷ýð
ôÞ õáÝ ♣ âÞäÞèÞè ãç èÞá÷þ öý þãÝ
♣ áâÞç÷Ýé ÿðôð ➇ ÛÞè ✛ åßææø áçè àáÜèÞ
÷þÞ úâáãß úÞçèÞâÝ áçè þÞ
÷þÞ
åßææøð
úæ ßãïþ÷ á äáçèßÞ ãç øÞøæâý æì
✁ æâèæçé æâ ÷æ ßÞá r Þ á äæçèæßÞçäÞ ìæâ ÷þÞ
ìáøãßýé ïæ ÷æ õõõðäæßÞÝ÷âãöÜ÷ÞäÞç÷Þâð
äæøð
N EWS OF R ECORD
☛✁✂❷✎☎
Þ ✰✱✱✲✳✴ ➩➾ ✵ Þ ✰✱✱✰✶✷
➭ ✶✲✳ ➽ ✶● × ✻ ✽ Ò ❝ ✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ù❒ ❥✽ ✻ Ù✃ ✻
✺✼ ✹ Ö êí ✽ ✽ æêì ✽ ❰❒ ❁ ✃ ✸ ❁ ÒØ✃Ö ❚ Ò
ÑÒ ✼ ❒ ÒÛ ❁ ✃ ✸ ❒ ✸ Ù ❦ ✼ ❒✃ ✿ ❰ÚÚ ✹ Ò ❒Ò
✹✸ ❰ ❥✼ ✿ ✃ ✼ ❒ÏÒÖÏÒØÖ
➩ ✴✳❀ ➼ ❁ ➲ ✳✲✇❂● êÕ ✽ Ò ❝
❃ ÙÏ ❁ Ú❰Û ✻✽ ❝ Ò ✸ Ø✃ ✸ Ú ❥ Ò ❝ ❄ Ò ✸ ❒ ❅
Ú❰Û ✻✽ ✻ Ù✃ ✻ ✺✼ ✹ Ö êí ✽ ✽ æêì ✽ ❰❒ ❁ Ù ✼
❁ ÒØ✃ ÙÛ ❃ ÙÏ ❁ Ú❰Û ✻ Ö ❈ ✃❒❰ÙÚ ✼ Ò ❝ ❰
✹ ✃Ú✃ ❦✸ ❰❒ÙÒÛ Ò ❝ ❉ Ù ❝ ✃ ✼ ✃ ✸✾ ÙÏ✃ ✿ ÙÚÚ
❦ ✃ ❰ÛÛÒ ✼ ÛÏ✃ ✻ Ú❰❒✃ ✸ Ö ❚ ❁ Ò ✼ ✃ ✿ ❁ Ò
✿ Ò ✼ Ú ✻ ÚÙÐ✃ ❒Ò Ø❰Ð✃ ❰ ✻ ÒÛ❰❒ÙÒÛ
ÙÛ Ø✃ØÒ ✸❥ Ò ❝ ✐ ❰ ✸ Ï ✼ ✼ Ø❰ ❥ ✻ Ò
✼ Ò ❒Ò ❁ ✃ÚÑ ✻ ✃ ❝✸ ❰ ❥ ✼ ✃ ✸✾ ÙÏ✃ ✃❐ ❅
Ñ✃Û ✼ ✃ ✼ ❒ ❁✸ Ò ✼ ✹❁ ❚ ❰ØÙ ❊ ✼ ❄ ÙÛ✃ ❱ ❰Ú ❅
Ú✃ ❥ ❋✼ Û✃ ✸ ❰Ú ✉ ÒØ✃ ✽ ❄ Ö ❍ Ö ✸ Ò❐ Õåí ✽
✉ ❰Ú ❝ ✿ ❰ ❥✽ ❍❃ ■ ×ìíåÖ ❚ ❁ ✃ ❝ ❰ØÙÚ ❥
❰ ✼ Ð ✼ ❒ ❁ ❰❒ Ø✃ØÒ ✸ Ù✃ ✼ ❰Û ✻ Ñ ❁ Ò❒Ò ✼
❦ ✃ ✼❁ ❰ ✸ ✃ ✻ ❰❒ ✿✿✿ Ö❒❰ØÙ ✼ ÑÙÛ✃
✾ ❰ÚÚ✃ ❥❝ ✼ Û✃ ✸ ❰Ú ❁ ÒØ✃ÖÏÒØÖ
➩ ✰❏✰✱❑✰❏ à ✴▲✲● í ✻ ✽ Ò ❝ ◆ ÚØ ❅
✿ ÒÒ ✻ ❄ ❰ ✸ Ð ✽ ❖ ÚÚÙÛÒÙ ✼✽ ✻ Ù✃ ✻ ✺✼ ✹ Ö
ê ✽ ✽ ✽ æêì ✽ Û✃❰ ✸ ✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ù❒ ❥ Ö ◗ ✸ ❰ ❥ ❊ ✼
❙ ✃ ✼ ❒ ❯ ✹ ÒÖ ❄ ÙÒÛ✃✃ ✸ ✹ ❁ ❰Ñ✃Ú Ù ✼ ÙÛ
Ï ❁ ❰ ✸✹ ✃ Ò ❝ ❰ ✸✸ ❰Û ✹ ✃Ø✃Û❒ ✼ Ö ❚ Ò ÚÙ ✹❁ ❒
❰ Ï❰Û ✻ Ú✃ ❝ Ò ✸ ✐ Ù❒ÙÚ ✻ Ù❒ ✽ ✹ Ò ❒Ò ✿✿✿ Ö
✹✸ ❰ ❥✼ ✿ ✃ ✼ ❒ÏÒÖÏÒØÖ
ß ✲❂✴✱❑ ➩ ✴✱❳● ì ✻ ✽ Ò ❝ ✸ ❰Ð✃ ✸
✹ Ù❒ ❥✽ ✻ Ù✃ ✻ ✺✼ ✹ Ö ê ✽ ✽ ✽ æêìÖ ◗ ✸ ❰ ❥ ❊ ✼
❙ ✃ ✼ ❒ ❯ ✹ ÒÖ ❄ ÙÒÛ✃✃ ✸ ✹ ❁ ❰Ñ✃Ú Ù ✼ ÙÛ
Ï ❁ ❰ ✸✹ ✃ Ò ❝ ❰ ✸✸ ❰Û ✹ ✃Ø✃Û❒ ✼ Ö ❚ Ò ÚÙ ✹❁ ❒
❰ Ï❰Û ✻ Ú✃ ❝ Ò ✸ ❃ ÒÛ❰Ú ✻✽ ✹ Ò ❒Ò ✿✿✿ Ö
✹✸ ❰ ❥✼ ✿ ✃ ✼ ❒ÏÒÖÏÒØÖ
➩ ✰❨✲▲✲ è ✶✱❁✶❂● ×æ ✽ Ò ❝
✐ Ù ✻✻ Ú✃❒ÒÛ ✽ ❖ ✻ ❰ ❁ Ò ✽ ✻ Ù✃ ✻ ✺✼ ✹ Ö êê ✽
✽ æêì ✽ Û✃❰ ✸ ✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ù❒ ❥✽ ❍ ✸ ✃ ✹ ÒÛÖ
◗ ✸ ❰ ❥ ❊ ✼ ❙ ✃ ✼ ❒ ❯ ✹ ÒÖ ❄ ÙÒÛ✃✃ ✸ ✹ ❁ ❰ ❅
Ñ✃Ú Ù ✼ ÙÛ Ï ❁ ❰ ✸✹ ✃ Ò ❝ ❰ ✸✸ ❰Û ✹ ✃Ø✃Û❒ ✼ Ö
❚ Ò ÚÙ ✹❁ ❒ ❰ Ï❰Û ✻ Ú✃ ❝ Ò ✸ ✐ Ù ❁ ÒÐÒ ✽ ✹ Ò
❒Ò ✿✿✿ Ö ✹✸ ❰ ❥✼ ✿ ✃ ✼ ❒ÏÒÖÏÒØÖ
Þ ✰✱✱✰✴❳ Þ ✴❏❏❁● ×× ✽ Ò ❝
✐ Ù ✻✻ Ú✃❒ÒÛ ✽ ❖ ✻ ❰ ❁ Ò ✽ ✻ Ù✃ ✻ ✺✼ ✹ Ö êê ✽
✽ æêì ✽ Û✃❰ ✸ ✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ù❒ ❥ Ö ◗ ✸ ❰ ❥ ❊ ✼
❙ ✃ ✼ ❒ ❯ ✹ ÒÖ ❄ ÙÒÛ✃✃ ✸ ✹ ❁ ❰Ñ✃Ú Ù ✼ ÙÛ
Ï ❁ ❰ ✸✹ ✃ Ò ❝ ❰ ✸✸ ❰Û ✹ ✃Ø✃Û❒ ✼ Ö ❚ Ò ÚÙ ✹❁ ❒
❰ Ï❰Û ✻ Ú✃ ❝ Ò ✸ ❙ ÙÚÚÙ❰Ø ✽ ✹ Ò ❒Ò ✿✿✿ Ö
✹✸ ❰ ❥✼ ✿ ✃ ✼ ❒ÏÒÖÏÒØÖ
➏❯❖✁✄✂ ❩ ❬ ✁❖☛➐❖●
ß ✲② ➲ ✴✳❂✶❁● ✹ ✃Ú✃ ❦✸ ❰❒ÙÒÛ Ò ❝
❉ Ù ❝ ✃ ✽ å ÑÖØÖ ❒Ò ✻ ÑÖØÖ ❭ ❰❒ ✼ ✸✻ ❰ ❥✽
✺✼ ✹ Ö êì ✽ ❰❒ ✹ ÒØØ ✼ ÛÙ❒ ❥ ✹ ÒÛÛ✃Ï ❅
❒ÙÒÛ ✽ ✽ ìêæ ✹ ✃ ✻ ❰ ✸ ❭ ❒Ö ✐ ✃ØÒ ✸ Ù❰Ú
ÏÒÛ❒ ✸ Ù ❦ ✼ ❒ÙÒÛ ✼ Ø❰ ❥ ❦ ✃ Ø❰ ✻ ✃ ÙÛ
❃ Ò ❥ ❊ ✼ Û❰Ø✃ ❒Ò ❒ ❁ ✃ ✸ ÙÛ ✹ ✃Û ❋ Ù ✸ ✃
❈ ✃Ñ❰ ✸ ❒Ø✃Û❒ ✽ ✸ ÙÛ ✹ ✃Û ✹ Ù❒ ❥ ❄ ❰ ✸ Ð Ò ✸
◆ ❰ ✹ Ú✃ ✼ ◗ ✸ ❰Û ✻ ✺ ✃ ✸ Ù✃ ❄ ❰ ✸ ÐÙÛ ✼ ÒÛ ❊ ✼
❃ ✃ ✼ ✃❰ ✸ Ï ❁ Ö ✹ ÒÛ ✻ ÒÚ✃ÛÏ✃ ✼ Ø❰ ❥
❦ ✃ ✼ ✃Û❒ ❒Ò ❒ ❁ ✃ ❝ ❰ØÙÚ ❥ ❰❒ ✿✿✿ Ö
✹ ❰ ✸✻ Û✃ ✸❝❁ ÖÏÒØ
❬ ✆ ❩ ➐✲✁ ❩ ✆●
➲ ✴▲✶✳ ➵ ✰❏② Ü ✲✱✰❀✶
➯ ✳✳✶❁❏❁ ➻ ❀✰❏✴❏✰✲❂❁
❈❃❖❱❖ ➱ ◗❙✉❖❉◆ ❍❄◆❃✺❚❍❃❊❭
❉❖✹◆ ➱ ❭◆ ❭❪❭❄◆ ➱ ❈◆❈ ✽ ❄❍❭❭◆❭❅
❭❖❍ ➱ ❍❋ ✐◆❚✉✺✐❄✉◆❚✺✐❖ ➱ ◆
❰Û ✻ ❄❃❍✸✺❚❖❍ ➱ ❱❖❍❉✺❚❖❍ ➱
❫✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ò ✼ Û❒ ❥ ❄ ❰ ✸ ÒÚ✃ ❰Û ✻ ❄ ✸ Ò ❦ ❰ ❅
❒ÙÒÛ ✻ ✃❒❰ÙÛ✃ ✸ ❴ Ó ◆ ✸ ÙÏ ❉ ✃✃ ✹ ❰ ✾❥ ✃ÚÚ ✽
✽ × ✽ Ò ❝ ✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ù❒ ❥✽ êæÓÕ ✽ ÑÖØÖ ✐ ÒÛ ❅
✻ ❰ ❥✽ ❰❒ ◗ ❰Û ✻ ê ✻ ❒ ❁ ✼ ❒ ✸ ✃✃❒ ✼ ❵ ❮❰ÙÚ✃ ✻ Ö
➲ ✴▲✶✳ ➵ ✲ ➼ ❂❏② Ü ✴✳✲✱✶ ✴❂❑
Ü ✳✲❜✴❏✰✲❂
❄❍❭❚❅❄❃❖❭❍ ➱ ❭❪❄◆❃❱❖❭❖❍ ➱
❱❖❍❉✺❚❖❍ ➱Ó ❝ Ò ❁ Û ✐ ❰ ✸✼ ÙÐ ◗✼ ❒ ❁ ❅
✸ Ù✃ ✽ å ✻ ✽ Ò ❝ íí ✽ æ ❞ ❭ ❒Ö ✽ íÓæå ÑÖØÖ
❚✼ ✃ ✼✻ ❰ ❥✽ ÙÛ ✸ ❰Ð✃ ✸ ✹ Ù❒ ❥ ❵ ❮❰ÙÚ✃ ✻ Ö
P✉✁✂✄☎ ✂✉✆☎✝✞✟✆ ✠✡ ✡✝✞ ☛✞✆✄✟❡ ☞✞✆✡✞❡✱ ✌✍✎✵ ☞✞✏✠❡ ☛✡✑✱ ✎✎✶✒✵
✠✑❛✑ ✡✟ ✎✌✶✒✵ ✷✑❛✑✓ ✔✕✑✖✵ ✏✟✆✠✡✄✟✆ ✗✘✵ ✠✆✏ ✟✂✏✞❡✙✱ ✔✘✑✚✖ ✛✟❡
♥♦♣qr sq♥rt ✉✈✇✈ts ①③④①⑤
C ONTACT THE H ERALD
✔✻✻✖ ✄✡✓♦✝✟ ☎✟◆
✿✬✘✫ ■✥✫✭★✜ ✛✗❡✥✶✣✗ ➞ ❡✚✭★✜
❍ ➟✲ ✹ ★✮❛✮ ✛✥ ❲ ➟✲ ✹ ✬✮❛✮
❷✡✏✡ ✜ ✠♦ ✢ ✡ ✣ ❲✸✽❀❲❋ ✲ ❀ ✲✤ ❍ ✲
➏✌ ✦✣ ❲✸✽❀❲❋ ✲ ❀ ✤ ✸❋ ✤
❑✧★★✐✩✪ ✫★♦✬♦✐✭✭✐t ★✪✬✐♦✩✧✮
♣✯✰✮✐✳✴✪★
Ð ❦✸ Ò ✹ ÒÙ❒❒Ù ✺ Ú❰ ✹✸ ❰Û ✻ ✃Ò ❦✼ ✃ ✸✾ ✃ ✸ Ö
ÏÒØ
❏✧②✳♦✩ ❏✧✿♦✰②t ✪❀✐✭♦★
❮❮❰ÏÒ ❦❥✺❦ ❰Ð✃ ✸ ÏÙ❒ ❥❁ ✃ ✸ ❰Ú ✻ ÖÏÒØ
❂❀❞✪★✭✐✳✐✩✬ ✪❃✧✐✮
❰ ✻✼✺❦ ❰Ð✃ ✸ ÏÙ❒ ❥❁ ✃ ✸ ❰Ú ✻ ÖÏÒØ
❈✮✧✳✳✐❄✪❀ ✪❃✧✐✮
ÏÚ❰ ✼✼ Ù ❝ Ù✃ ✻✺❦ ❰Ð✃ ✸ ÏÙ❒ ❥❁ ✃ ✸ ❰Ú ✻ ÖÏÒØ
❈✐★✿✯✮✧✭✐♦✩ ✪❃✧✐✮
ÏÙ ✸ Ï ✺❦ ❰Ð✃ ✸ ÏÙ❒ ❥❁ ✃ ✸ ❰Ú ✻ ÖÏÒØ
❅❇❉❊●❍■▲▼◆❖◗❘❙
❯❱❱❲❳❙❩❬❭❳❭❪❘❫
❴❵❜❢❣❧♠♥qr❵❜s✈✇❧①③④❣❧⑤❵⑥⑦⑧⑨
⑩❶❷❸❍❹▲❺❻❼❇❽❻❾❊❹❿➀❺❻❽❺❹❻❾❊❹❾❽❻
➁●❍❻❾❊❹❺➂➃❺❉▼❅▲●❍❹▼➄❾❹➅❾❊❷❊▼▲❺
➆❾➇❺●⑩❶❷❸❍❹▲❍❽■❅❇➈❿ ❾❉❾●▼❇➉➀❺❹▼❺●❽
❅❇➄➄❶❽❍➃❾▼❍❇❽❹❯❽➃➈❿ ❾▼❘❭❭❙➊❶❷❶●❽
➊➋❺➈➌⑩➈➍➈➆❇➂❙◗❩➎❿➆❾➇❺●❅❍▼❊❿➍➏❫❩❙❘❪➈
❱❶❷❹➃●❍❉▼❍❇❽●❾▼❺❹❉❺●➄❇❽▼▲❾●❺➐
➑❫➈❬◗➒❷❊➄❾❍❸ ➑❘❖➈❬◗➈❱▼❇❉❉❺❻❾➃➃❇❶❽▼
❷❾❸❾❽➃❺❹➑❬❇●❸❺❹❹➓❍❸❸❷❺●❺➉❶❽❻❺❻❇❽
●❺➔❶❺❹▼➈
⑩❇❹▼➄❾❹▼❺●➐❱❺❽❻❾❻❻●❺❹❹➃▲❾❽■❺❹▼❇
▼▲❺➆❾➇❺●❅❍▼❊→❺●❾❸❻❿⑩➈➍➈➆❇➂❙◗❩❿➆❾➇❺●
❅❍▼❊❿➍➏❫❩❙❘❪➈
➣❵❜❣✈↔❣⑤q↕④ ➣✈④①q♠❵➣q❣↔
q①♥qr❵❜s❣①③➙➛❜❵♠✈❧➜⑧⑦⑥➝
➷➬➮
❆✝✞ ✟✠✠✡☛ ☞✌✍ ✤❛✎ ✏❛✎☛
❚✑✒✓ ✔✕ ✖✗✘✘ ✙✔✕ ✚✛✛✔✜✢✓✣✑✢✓✥
❉✗✘✑ ✦✔✧✗✕★✩✪ ✫✬✭✮✯✰✱✮✫✲✳✭
➱➮✃ ❐❒❮❰Ï
➆➓➙➜➉ ➜➒➏➑➛➋➌➍ ➑➌ ➑➙➙➑➏➊ ➞→ ➇↕➑➙ ↕➜ ➏➐➑➋➔➒ ➇➑➒ ➑ ➩➫➎➓➈➈➙ ➒↕➑➉➊➣ ➭➈➌➑➒ ➯➑→➐➈➉ ➔➟➒➙ ➏➈➌➓➉➈➌➙ ↕➋➒ ➓➜➑➉➒ ➙➈ ➒➑➤➜
➙↕➈➒➜ ➙➉➑➛➛➜➠ ➋➌ ➑ ➒➟➌➊➜➌ ➒➟➞➔➜➉➒➋➞➐➜➦
⑥⑦⑧⑨⑩❶❷⑦❸❹ ❺❻❼❾❾❿ ➀❼❾❾➁ ➂❼➅➃
◆✴✵ ✶✷✸✹✺◆✻ ✼✽✾✷✸ ✿✺❀❁
➲➳
❀✴ ❂✽ ✻✸✽◆❃✷
➧➈➍ ➧➑→➒ ➓➈➐➐➈➇➒ ➑ ➍➉➈➟➛ ➈➓ ➋➌➙➜➉➏➈➌➌➜➏➙➜➠ ➛➜➈➛➐➜ ➋➌ ➨➈➒ ➆➌➍➜➐➜➒ ➇↕➈ ➑➉➜ ➞➉➈➟➍↕➙ ➙➈➍➜➙↕➜➉ ➞→ ➙↕➜➋➉ ➐➈➤➑➞➐➜
➏➑➌➋➌➜ ➏➈➟➌➙➜➉➛➑➉➙➒➦
❄❅❇ ❈❊❈❋❨●❍❈❋❈ ■❅ ❏❈❑●❈❈❅
⑥⑦⑧⑨⑩❶❷⑦❸❹ ❺❻❼➄❾❿ ➀❼➄❾➁ ➂❼❻❾
➴➴➴➷➬➮➱✃➱❐❒❮❰❒ÏÐ➬ÑÒ➮➱ÓÔÔÓÒ❐❰Ô➷Ð➬Ñ
ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÖÞ ßÖÜàáâã ä åæãáâãÜ çâÙ èæéÖ
êâØÜÖ ëæééÜ ìéÖá íÖ ëâíÖ áâ îâØïð
ßÙâã ñ××Ü ä ÕÖíâáÖ èÖÙòÛëÖÜ æÙÖ óòæÛéæÚéÖ
ôõö÷ø ùúûüý þÿ ❝ ✁✂✄ ☎ ❲ øø ❡✆ ÿ ② ý
óéé ëÙÖÞÛá ëæÙÞÜ æëëÖãáÖÞ
➵➸➺➻➼➽➾➚➸➪➺
➺➾➶➻➹ ➘➴
➆ ➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➒ ➓➑➔➋➐→ ➔➑➌➣ ↔↕➉➋➒➙➈➛↕➜➉ ➝➈➞➋➌➣ ➜➌➏➈➟➌➙➜➉➒ ↕➋➒ ➏↕➋➐➠↕➈➈➠ ➓➉➋➜➌➠ ➡➋➌➌➋➜➎➙↕➜➎➢➈➈↕➣ ➇↕➈ ↕➜➐➛➒
↕➋➔ ➙➈ ➉➜➠➋➒➏➈➤➜➉ ➙↕➜ ➥➈→➒ ➈➓ ➐➋➓➜➦
⑥⑦⑧⑨⑩❶❷⑦❸❹ ❺❻❼❽❾❿ ➀❼❽❾➁ ➂❼❻➃
▲▼❖P ◗❘❙❯❱❳ ❩❬❭❪❙ ❫❘❱❴ ❵ ❜❞▲❢❜❣❤❢❣❜❣❣ ❵ ❪✐❱❙❴❥❦❧♠❥