Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, August 03, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FRIDAY
❭❪❫❴ ❵❝❞❢ ❣❤❥ ❦❢ ❧❪♥♦❪❢♣
LOCAL, 3A
❞ q❦✇① ❞❢① q❪❪✇✇③ ♦❞♣❵
✭✮ ✯❖✰✲✯✴ ✷✲
✺✻✼✽✾✿❀ ❁❂❃✻✼ ❄❅❈✿❋❍ ❏✾✿❑✻ ▲▼◆◗ ❘ ❯❂❃✻✼❑✾❋❍❱✻✼❂❲❳❨❑❅❩
August 3, 2018
IN THIS EDITION:
④⑤✜⑥⑦ ⑧✜⑨⑩
❬
& Fitness ❬
❬
TV
Feds call
drought
disaster
❆ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✟✠ ✠✆✡
t✟ ☛✂☞✆✝✠ ✌✍ ✄☞☎✍✂☞
❊☞✎☎✂ ✏✟✝✝✆☞✠ ✟✑ ✒✆✓✂☞
✏☎t✡✳
Local, 8A
❙t✆☞t☎✎✞ ✔✟✎✠✆✡✱
❆✌✞✳ ✕✸✱ t✖✂ ✒✆✓✂☞ ✏☎t✡
P✌✍✝☎✄ ✉✟☞✓ ❉✂✁✆☞t✗
♠✂✎t ✘☎✝✝ ✍✂ ✄✖☎✁✗ ✂✆✝✗
☎✎✞ ✂✄t☎✟✎ ✟✑ ♠✟☞✂
t✖✆✎ ✆ ✠✟✙✂✎ t☞✂✂t ✳
■t ☎ ✂✚✁✂✄t✂✠ t✖✆t t✖☎
✘✟☞✓ ✘☎✝✝ ✝✆ t ✑✟☞ ✑✟✌☞
✠✆✡ ✳
❇
✒❇ ✓ ✔
éêëê ❆s îòóù ✂ ðùîè ëèóîèðôîû ëíÿÿû ✕ èîöùè
çôï öèó ✂ ôîèö ô ÿôðùîô ✂ öòïôïðèî òÿ üôýèî
þíùÿðû öùè ðí öîíù s çðê
üôýèî þíùÿðû òï íÿè í q èò s çð ✖ îè s íÿ óíùÿ÷
ðòèï öèïò s ÿôðèö ôï ✁ îò ôîû ÿôðùîô ✂ öòïôïðèî
ôîèôïê æèÿ íðçèî óíùÿðòèï ðçôð úíîöèî íÿè í q
ðçè èò s çð ✁ îò ôîû óíùÿðòèï ✱ òÿó ✂ ùöòÿ s éÿòíÿ
ôÿö ❲ ô ✂✂ í ✗ ô ✱ ôîè ô ✂ ïí òÿó ✂ ùöèö òÿ ðçè öèïò s ÷
ÿôðòíÿê
æçè öèïò s ÿôðòíÿ ôýèï q ôî èîï ôÿö îôÿóç÷
èîï òÿ úíðç ✁ îò ôîû ôÿö úíîöèîòÿ s óíùÿðòèï
è ✂ ò s òú ✂ è q íî q èöèîô ✂ ôòö ✱ òÿó ✂ ùöòÿ s è èî s èÿóû
✂ íôÿï ðçîíù s ç ðçè ìôî ëèîñòóè ❆s èÿóûê
◆ í èôïùîôú ✂ è îôòÿ çôï q ô ✂✂ èÿ ôð ðçè üôýèî
þòðû ❆ òî ✁ íîð ïòÿóè ☎ ùÿè ✆✄✱ ô ï ✁ ôÿ í q ✘✝ öôûï ✱
ôÿö ðçè ◆ ôðòíÿô ✂❲ èôðçèî ëèîñòóè òï ÿíð ✁ îè÷
öòóðòÿ s ôÿû îôòÿ ðçîíù s ç ôð ✂ èôïð ❆ ù s ê ✙ ê
❙✞✞ ❉✚✠✡✛✜☞✴✍❛✎✞ ✢✑
❐❒ ❰❒ÏÒ
❰ Ò ❒
ÞÕ×ÝÛÜÝÞßÚÖÕàáÛâÚÖÞÙãäÕ×å
❥
❇✛✜✢✣✜✤✥
Mountain Bike
Festival Saturday
at Anthony Lakes
❆✎t✖✟✎✡ ②✆✓✂ ✔✟✌✎✗
t✆☎✎ ✦✂ ✟☞t✧ s✑t✖✗✆✎✎✌✆✝
✔✟✌✎t✆☎✎ ✒☎✓✂ ❡✂ t☎✈✆✝
☎ ✂t ✑✟☞ ❙✆t✌☞✠✆✡✱ ❆✌✞✳
✹✳
●✌☎✠✂✠ ☞☎✠✂ ✑✟☞
✆✝✝ ✝✂✈✂✝ ✘☎✝✝ ✍✂✞☎✎ ✆t
✕✕ ✆✳♠✳ ✶t✖✂☞ ✂✈✂✎t
☎✎✄✝✌✠✂ ✆ ✓☎✠ ✁✆☞✓✱
✄✂✎☎✄ ✄✖✆☎☞ ☞☎✠✂ ✱ ✝☎✈✂
♠✌ ☎✄ ✍✡ t✖✂ P✟✘✠✂☞
✦✖✡t✖♠ ✒✆✎✠ ✑☞✟♠ ✕
✁✳♠✳ t✟ ✸ ✁✳♠✳✱ ✆ ✍✆☞✗
✍✂✄✌✂✱ ✍✂✈✂☞✆✞✂ ✆✎✠
♠✟☞✂✳
❚✖✂ ✠✆✡ ✆✝ ✟ ✍☞☎✎✞
t✖✂ ✞☞✆✎✠ ✟✁✂✎☎✎✞ ✟✑
t✖✂ ✒☞✟✆✠✘✆✡ ❡✝✟✘
❚☞✆☎✝✱ r✳★ ♠☎✝✂ ✟✑
✩✟✘☎✎✞ ♠✟✌✎t✆☎✎ ✍☎✓✂
t☞✆☎✝ ✠✟✘✎ t✖✂ ✂✚☎ t☎✎✞
✒☞✟✆✠✘✆✡ ✓☎ ☞✌✎✳ ■t ☎
✟✁✂✎ ✆✎✠ ✆✈✆☎✝✆✍✝✂ t✟
✆✝✝ ✝✂✈✂✝ ✟✑ ☞☎✠✂☞ ✳
❇ ✒❇ ✓ ✔
❆ üôýèî þíùÿðû îôÿóçèî ✗ çí çôö ðçîèè
óô ✂ ñèï ýò ✂✂ èö úû ✗ í ✂ ñèï òÿ ❆✁ îò ✂ úè ✂ òèñèï
✗ í ✂ ñèï ôîè óíÿðòÿùòÿ s ðí çôîôïï ✱ ôÿö ✁ íïïòú ✂ û
ýò ✂✂✱ ïí è í q çòï óôðð ✂ è ôï ðçèû s îô ➝ è íÿ ô ìíî÷
èïð ëèîñòóè ô ✂✂ íð èÿð ÿíîðç í q ➢ ô ✂q✗ ôûê
þçôö ➤ è ✂ þùîðí ✱✗ çí ✂ òñèï ÿèôî ➢ ô ✂q✗ ôû ✱
ïôòö æçùîïöôû ðçôð ïí è í q çòï óôðð ✂ è çôñè
îùÿ ðçîíù s ç q èÿóèï ôÿö ðîòèö ðí íñè q îí
ðçè íùÿðôòÿï òÿ ðçè ìòïç ↕ ôýè ôîèô ðí ✗ ôîö
✕ òÿè ➥ ô ✂✂ èû íñèî ðçè ✁ ôïð ð ✗ í öôûïê
❙✞✞ ➦✠✬➧✪➨✴✍❛✎✞ ✏✑
❐❒ ❰❒ÏÒ
❰ Ò ❒
ÞÕ×ÝÛÜÝÞßÚÖÕàáÛâÚÖÞÙãäÕ×å
❥
Baker
Community
Orchestra to
perform Aug. 10
❚✖✂ ✒✆✓✂☞ ✏✟♠♠✌✎☎✗
t✡ ✶☞✄✖✂ t☞✆✧ ✌♠♠✂☞
✄✟✎✄✂☞t ☎ ✂t ✑✟☞ ❡☞☎✠✆✡✱
❆✌✞✳ ✕✵✱ ✆t ✪ ✁✳♠✳ ☎✎ t✖✂
P✟✘✠✂☞ ✦☎✈✂☞ P✆✈☎✝☎✟✎
✆t ●✂☎ ✂☞✗P✟✝✝♠✆✎ P✆☞✓✳
❆✠♠☎ ☎✟✎ ☎ ✑☞✂✂✱
✆✎✠ ✁✂✄t✆t✟☞ ✆☞✂ ✂✎✗
✄✟✌☞✆✞✂✠ t✟ ✍☞☎✎✞ ✝✆✘✎
✄✖✆☎☞ ✳❚✖✂ ✟☞✄✖✂ t☞✆
✘☎✝✝ ✁✂☞✑✟☞♠ ✂✈✂☞✆✝
✁☎✂✄✂ ✱ ☎✎✄✝✌✠☎✎✞ ✐P☞✆☎✗
☞☎✂ ❉✆✎✄✂ ✫ ✍✡ ❉✆✈☎✠
☛✟✝ ☎✎✞✂☞✱ ✆ ✁✆t☞☎✟t☎✄
✂✝✂✄t☎✟✎✱ ✐❆♠✂☞☎✄✆✎
❡✝✟✌☞☎ ✖✂ ✫ ✍✡ ✦✟✍✂☞t
✉✳ ❙♠☎t✖✱ ✆✎✠ ✁☎✂✄✂
✍✡ ❜✟✖✎ P✖☎✝☎✁ ❙✟✌ ✆✱
❆✆☞✟✎ ✏✟✁✝✆✎✠✱ ☞✆✞t☎♠✂
✄✟♠✁✟ ✂☞ ●✂✟☞✞✂ ✒✟t ✗
✑✟☞✠✱ ✆✎✠ ✆ ✑✌✎ ✁☎✂✄✂
✘☎t✖ ✆ ✏✆☞☎✍✍✂✆✎ ✍✂✆t✳
❚✖✂ ✟☞✄✖✂ t☞✆ ☎ ✟✁✂✎
t✟ ✆✎✡✟✎✂ ✘✖✟ ✄✆✎ ✁✝✆✡
✆ ✍✆✎✠ ✟☞ ✟☞✄✖✂ t☞✆
☎✎ t☞✌♠✂✎t✳❚✖✂☞✂ ☎ ✎✟
✆✌✠☎t☎✟✎ ☞✂❛✌☎☞✂♠✂✎t✳
✔✟☞✂ ☎✎✑✟☞♠✆t☎✟✎ ☎
✆✈✆☎✝✆✍✝✂ ✍✡ ✄✆✝✝☎✎✞
✒☞☎✆✎ ✉✆tt ✆t ★✹✕✗★r✸✗
✹✬rr✳
➒ ➓ ➒ ✤✢ ➒ ✣ ✢✜✥⑧⑨
→ ✛✜ ↔ ➦✛ ➓ ⑥ ➒ ⑤✤⑨✜✢⑩
❇➦⑦✢✛ ⑥ ⑤✤⑨
Replacing The Roof At St. Francis de Sales Cathedral
Good Day Wish
To A Subscriber
$1
County: More
✭✮✯✰✲✳✵✰✶✶✷✳✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃✽✾✻❄❅
❘❊●❍■❏❑▲▼ ❖P❊ ◗❚❚❯ ■❖ ❱❖❳ ❨◗■▲❏❑r ❩❊ ❱■❍❊r ❬■❖P❊❩◗■❍ ❑r ▲❚ r❭■❍❍ ❯❊■❖❳❪❚◗❫❑▲▼ ❴● P❑▼P❪❊❩▲❊r❵
❩■❞ ■◗❊ ❜◗❴❏❊ ❝❴▼P❊r ■▲❩ ❣❚❤ ❯❚◗❊❭■▲ ❦❊rr❊ ❱✇■❑▲❧ ▲❚❖ rP❚✇▲❳
❐❒ ✣✤ Ï❰ ❐Ñ ✤✐✐ Ò ✒
ðçè s îíùÿö ✱ ôÿö ðçòï ✗ èèý ë ✗ ôòÿ
♠♥♣t✈ ①③④ t✈ ⑤ ⑥t⑦⑦⑥④
❋ ×Ö áâÚ ♦ ÞßÚÖ ❡ àáÛ ✦ ÚÖÞÙã
ôÿö çòï óîè ✗q îí é ✁ ïíÿ þí ÷
t③⑦t⑧t⑨⑤⑦t③⑩❶❷
✁ ôÿû òÿ þô ✂ ö ✗ è ✂✂✱★ öôçí ✱✁ îè ✁✁ èö
☎ èïïè ë ✗ ôòÿ òïÿ ✧ ð ô q îôòö í q
çèò s çðï ✱ úùð çè ôö òðï ðçè îíí q
ðçè ïðèè ✁ îíí qq íî ÿè ✗ ïçòÿ s✂ èïê
➋ ❸❹❺❺❹ ❻❼❽❾❿➀ ➁➂❿➃➄❽➁➃➂➄
❼➂➄➅❾❿➆ ➂❿ ❻➃➉ ➊➄❽❿➁❾❺ ➌❹
æçèû ✧ ñè úèèÿ ✗ íîýòÿ s íÿ
í q ëðê ìîôÿóòï öè ëô ✂ èï þôðçèöîô ✂
❻❽➍❹❺ ➎❽➃➏❹➌➄❽➍➐❺ ➄➂➂➑
s òñèï çò ✁ ôùïèê
ðçè îíí qq íî ôúíùð ô íÿðç ✱ ôÿö
➇ æçè ✁ òðóç ûíù óôÿ öèô ✂ ✗ òðçê
è ②✁ èóð ðçè õíú ðí ðôýè ôð ✂ èôïð
æçè çèò s çð ôýèï òð ïóôîû ✱➈ çè
òÿ s ê ➈
ôÿíðçèî q íùî ✗ èèýïê
æçè üôýèî þòðû óçùîóç ✧ ï ð ✗ òÿ
ïôòöê ➇★✧ ÿíð ô q îôòö í q çèò s çðï ✱
úùð ðçòï íÿè òï ô ✂ òðð ✂ è òÿðò òöôð÷
ïðèè ✁✂ èï ðí ✁ íùð ôð ✉✉✝q èèð í qq
❙✞✞✟✩☞✜✪✫✚✩✬✴✍❛✎✞✢✑
❐❒ ❮❰ÏÐ❒ ❮ÑÒÓÔÐ❒
ÕÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßÚÖÕàáÛâÚÖÞÙãäÕ×å
æçè éêëê ìíîèïð ëèîñòóè çôï îèõèóðèö ô îè÷
øùèïð úû ðçè üôýèî þíùÿðû üíôîö í þí
òï÷
ïòíÿèîï ðí òñè ðçè ùú òó íîè ðò è ðí íúõèóð
ðí ðçè îèóèÿð û îè èôïèö ôÿô è èÿð ôÿï
íî ðçè ðçîèè ü ùè íùÿðôòÿï ÿôðòíÿô íîèïðïê
þí
òïïòíÿèîï ôïýèö íî ðçè ÷öôû è ðèÿ÷
ïòíÿ íÿ ù û ê æçè íúõèóðòíÿ èîòíö îùÿï
ùÿè
îí
ðí ù ê ê
q
✁ ✂
✂ ✂
s
✁✂
✂ ❢
✂q
q
❈✄ ②
☎ ✂ ✉✆
✁
☎ ✝✄ ❆ s ✆✥
❙✞✞ ✟✠✡☛☞✌✴✍❛✎✞ ✏✑
s
q
q
➒ ➓ ➔ ➦⑦✢⑩ ➒→ ✢✤⑩ ⑨⑧✢ ⑨✛➦✜ ➔ ⑧✢➦ ➣ ➒ ✤ ↔ ➦✜✤ ⑩⑨✛✢✢⑨
➦✤⑨⑧ ✤
➥✢➦⑨⑧✢✛
Baker’s outdoor adventure hub
Today
❐❒ ✣✤ Ï❰ ❐Ñ ✤✐✐ Ò ✒
❋ ×Ö áâÚ ♦ ÞßÚÖ ❡ àáÛ ✦ ÚÖÞÙã
❆ ÿè ✗ úùïòÿèïï òÿ öí ✗ ÿðí ✗ ÿ üôýèî þòðû
çí ✁ èï ðí úèóí è ðçè ôîèô ✧ ï ôòÿ çùú q íî íùð÷
öííî îèóîèôðòíÿê
❆ ÿðçíÿû ↕ ôýèï ❢ íùÿðôòÿ ➙ èïíîð í ✁ èÿèö
æçè æîôò ✂ çèôö ☎ ùÿè ✉➛ ôð ✉✥✆✥ ❢ ôòÿ ëðê ★ ð òÿ÷
✭✮✯✰✲✳✵✰✶✶✷✳✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃✽✾✻❄❅
❬P❊❍r❊■ ❦❴❩❞ ❑r ❖P❊ ❭■◗❫❊❖❑▲▼ ❩❑◗❊❏❖❚◗❳
➧➨ ➩ ➫➭
✔✟ t✝✡ ✌✎✎✡
Saturday
➧➯ ➩ ➫➲
✔✟ t✝✡ ✌✎✎✡
Sunday
➧➳ ➩ ➫➧
✔✟ t✝✡ ✌✎✎✡
TODAY
➡➀➀➋❹ ➊➐➢ →➆ ➙❷➤❹➀
➵➸➺➺ ➻➼➽➾➚➪➶➹ ➼➘ ➹➴➾
➷➪➚➬ ➼➻ ➹➴➾ ➮ ➶➾➚➹➱➼➘✃
❶❷❸❹❺❻❷❼ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❾❿
❶❸❷➀➀➁➂➁❹❻❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽ ➃➄➅➆➄
❶➇➈➁➉➀❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽ ➊➄
❶➇➈➈➋❺➁➌➍ ➎❹➏➀ ❽❽❽❽➊❿
❶❼➇➀➀➏➇❼❻❽❽❽❽❽❽❽❽➐➄ ➑ ➒➄
➓❹❷❼ ❿➔➔➍ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽ →➣➄
↔❹❷❸➌↕ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❾➄
↔➇❼➇➀➉➇➙❹➀ ❽❽❽❽❽❽➐➄ ➑ ➒➄
➛❷➍➀➇❺ ➛❷➉➇➔➍❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽➃❿
➎❹➏➀ ➇➂ ➜❹➉➇❼❻ ❽❽❽❽❽❽❽❽➊❿
➝➙➁❺➁➇❺❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽➃❿
➝➋➌❻➇➇❼➀ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽ →➄
q➜ q ❆↕❢➙✱✗
✂
s
✁s
❆
↕
✕ ✂✂ ✁ ➙
➇★ ✧
✂ ➝ ✂
✱➈
✂ ☎ ✱
s
q
➙ s
✂ ✁
✁ ✱
➞ ❲ ✂ ❆
✱✗ q
q s
✁
❙✞✞ ➟✚✩➠✬✜✪✩✫✴✍❛✎✞ ➡✑
ó ùöèï ðçè ôòÿ í óè íî
çòóç ôÿ÷
ô èï ðçè ìíîèïð ëèîñòóè óô
îíùÿöï úíðç ôð
ÿðçíÿû ôýè ôÿö çò ò ï èïèîñíòîê
ð ï ÿòóè ðí çôñè ô óèÿðîô ò èö íóôðòíÿ ïôòö
þçè ïèô ùöû ôîýèðòÿ öòîèóðíîê
ôÿ è æíùî ôÿö ëçùðð è í èîôðèï îí ðçòï
ï ôóè ôï öíèï í ò ö öñèÿðùîèï çòóç í ÷
èîï ùòöèö íùðöííî îèóîèôðòíÿ ðîò ïê
➞❹❺➁➇❼ ➟❹❺➋➀ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❾❿
➞➙➇❼➌➀ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽➐❿
➠❹❷➌↕❹❼ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽ →➣➄
MONDAY — SHRINE ALL-STAR FOOTBALL GAME COVERAGE