Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 13, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FRIDAY
❶❷❸❷❹❺ ❸❷❺❻❼❷❶ ❽❾❿➀➁❷➂➃❹ ❽➃❿❷❹➄❶ ➅❾❹❺➁❶➇ ➅❷➂❷❸❷❸ ➈➉❶❷➊➋ ❶➉➃❸➊❶
■✯ ✰✴✵✶✷✷✸✹
✻✼✿❀❁
❑▲◆◗❘❯❳ ❨❩❬▲◆ ❭❪❫❯❴❵ ❜❘❯❝▲ ❞❢❣✐ ❥ ❦❩❬▲◆❝❘❴❵❧▲◆❩♠♥♦❝❪♣
①②③④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑤⑩
✇❂❃❀❄❁✿❁✿
IN THIS EDITION:
➌➍✢➎➏ ➐✢➑➒
Good Day Wish
To A Subscriber
q
& Fitness q
q
TV
High Desert Harley-Davidson Of Boise To Continue Rally
❆ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✟✠ ✠✆✡ ☛✟
❍✂☞✆✝✠ ✌✍ ✄☞☎✍✂☞ ✎✂❡
❊☞☞✂❡✠ ✟r ✏✆✑✂☞ ✒☎☛✡✳
Oregon, 5A
✏❇✓✔✕ ✖ ❍✆☞❡✂✡
✒✟✌❡☛✡ ☞✆❡✄❤✂☞ s✗☎✞❤☛
❍✆✘✘✟❡✠ ✙☞✳ ✆❡✠
✕☛✂❙✂❡ ❍✆✘✘✟❡✠✚ r☞✂ ❤
r☞✟✘ r✂✠✂☞✆✝ ✁☞☎ ✟❡
r✟✝✝✟✗☎❡✞ ✆ ✁✆☞✠✟❡ ✍✡
P☞✂ ☎✠✂❡☛ s✟❡✆✝✠❉☞✌✘✁✚
☛✂✁✁✂✠ ✟rr ✆ ✁☞☎❙✆☛✂ ✈✂☛
❲✂✠❡✂ ✠✆✡ ✘✟☞❡☎❡✞ ✆☛
✏✌☞❡ ▼✌❡☎✄☎✁✆✝ ❆☎☞✁✟☞☛
☛✟ ✆ ✄☞✌ ❤ ✟r ✗✂✝✝t✗☎ ❤t
✂☞ ✆❡✠ r✆✘☎✝✡✳
❂ ❨❋◗❚❃❚▼❅ ❄❃❅❆▼❚❩❋❃● ◆❄❄❃❲❚▼❆◗❋ ❋❊❊❄❃◗● ◗❄ ❃❋◗❆❚▼ ❆▼▼❳❆❏ ❋❘❋▼◗
Volunteers needed
for book sale
❋☞☎✂❡✠ ✟r ☛❤✂ ✏✆✑✂☞
✒✟✌❡☛✡ ❈☎✍☞✆☞✡ ✆☞✂ ✂✂✑t
☎❡✞ ❙✟✝✌❡☛✂✂☞ ☛✟ ✟☞☛
✍✟✟✑ ✚ ✗✟☞✑ ✆ ✄✆ ❤☎✂☞
✆❡✠ ✁✆✄✑ ✌✁ ✠✌☞☎❡✞ ☛❤✂
✟☞✞✆❡☎❛✆☛☎✟❡➆ ✆❡❡✌✆✝
r✌❡✠☞✆☎ ☎❡✞ ✍✟✟✑ ✆✝✂
✠✌☞☎❡✞ ✆❡✠ ✆r☛✂☞ ▼☎❡✂☞
✙✌✍☎✝✂✂✳❉❤✂ ✍✟✟✑ ✆✝✂
☞✌❡ r☞✟✘ ✙✌✝✡ ✉✽ ☛✟
✙✌✝✡ ✧★✳
❱✟✝✌❡☛✂✂☞ ✄✆❡ ☎✞❡
✌✁ ✆☛ ☛❤✂ ✄☎☞✄✌✝✆☛☎✟❡
✠✂ ✑ ✆☛ ☛❤✂ ✝☎✍☞✆☞✡✚ ✱✩★★
✓✂ ✟☞☛ ✕☛✳✚ ✟☞ ✍✡ ✄✆✝✝☎❡✞
✺✩✉t✺✱✧t✲✩✉✾✳
Motorcycle safety
training July 27-29
❰✣Ï➑➐✣✜
Today
ÐÑ Ò ÓÔ
▼✟ ☛✝✡ ✌❡❡✡
Saturday
ÐÑ Ò ÓÑ
▼✟ ☛✝✡ ✌❡❡✡
Sunday
ÐÕ Ò ÓÖ
✕✌❡❡✡ ✆❡✠ ❙✂☞✡ ✗✆☞✘
×ØÙÙ ÚÛÜÝÞßàá Ûâ áãÝ
äßÞå ÛÚ áãÝ æ àÝÞáçÛâè
Peers
reach
out to
help
❂ P❃❄❅❃❆❉ ❄❊❊❋❃● ❍❋❋■❏❑
♣▲❄▼❋ ◆❆❏❏● ◗❄ ♣❃❄❘❚❲❋ ●❳♣♣❄❃◗
❊❄❃ ❚●❄❏❆◗❋❲ ❃❳❃❆❏ ●❋▼❚❄❃●
✛✜✢✣✤✢✥✦
❉❤✂ ❚❡✆✝ ✘✟☛✟☞✄✡✄✝✂
✆r✂☛✡ ✄✟✌☞ ✂ r✟☞ ✱★✉✽
☛❤☞✟✌✞❤❉✂✆✘ ❖☞✂✞✟❡✚
☛❤✂ ☛✆☛✂➆ ✆✁✁☞✟❙✂✠ ✁☞✟t
✞☞✆✘✚ ✆☞✂ ✄❤✂✠✌✝✂✠ r✟☞
✙✌✝✡ ✱✪t✱✾ ✆☛ ✏✆✑✂☞ ✒☎☛✡✳
❉❤✂ ✍✆ ☎✄ ✄✟✌☞ ✂ ✄✟ ☛
✫✉✾✾ ✆❡✠ ☞✌❡ ✆✝✝ ☛❤☞✂✂
✠✆✡ ✳❉❤✂ ☎❡☛✂☞✘✂✠☎✆☛✂
✄✟✌☞ ✂ ☎ ✟❡✂ ✠✆✡✚ ✙✌✝✡
✱✽✚ ✆❡✠ ✄✟ ☛ ✫✉✲✾✳
❖☞✂✞✟❡ ✝✆✗ ☞✂✬✌☎☞✂
✆✝✝ ❡✂✗ ☞☎✠✂☞ ☛✟ ☛✆✑✂ ✆❡
✆✁✁☞✟❙✂✠ ✆r✂☛✡ ✄✟✌☞ ✂✳
✓☎✠✂☞ ✡✟✌❡✞✂☞ ☛❤✆❡ ✱✉
✘✌ ☛ ✄✟✘✁✝✂☛✂ ✆❉✂✆✘
❖☞✂✞✟❡ ✍✆ ☎✄ ✄✟✌☞ ✂ ☛✟
✂✆☞❡ ☛❤✂☎☞ ✘✟☛✟☞✄✡✄✝✂
✂❡✠✟☞ ✂✘✂❡☛✳ ✓☎✠✂☞
✱✉ ✆❡✠ ✟✝✠✂☞ ✄✆❡ ☛✆✑✂
✆ ✍✆ ☎✄ ✟☞ ☎❡☛✂☞✘✂✠☎✆☛✂
✄✟✌☞ ✂✳
✓☎✠✂☞ ✗❤✟ ✄✟✘t
✁✝✂☛✂ ✂☎☛❤✂☞ ☛❤✂ ✍✆ ☎✄ ✟☞
☎❡☛✂☞✘✂✠☎✆☛✂ ✄✟✌☞ ✂ ✆☞✂
✂✝☎✞☎✍✝✂ r✟☞ ✗✆☎❙✂☞ r☞✟✘
☛✆☛✂t☞✂✬✌☎☞✂✠ ☛✂ ☛ ✳❉❤✂✡
✠✟ ❤✆❙✂ ☛✟ ✞✟ ☛✟ ✆ s▼❱
✟r❚✄✂ ✆❡✠ ✁✆✡ ✆❡ ✫✽✪
r✂✂ ☛✟ ❤✆❙✂ ✆ ✘✟☛✟☞✄✡✄✝✂
✂❡✠✟☞ ✂✘✂❡☛ ✆✠✠✂✠ ☛✟
☛❤✂☎☞ ✠☞☎❙✂☞ ✝☎✄✂❡ ✂✳ ❋✟☞
✘✟☞✂ ☎❡r✟☞✘✆☛☎✟❡✚ ✟☞
☛✟ ☎✞❡ ✌✁✚ ✞✟ ☛✟ ❤☛☛✁✭✮✮
☛✂✆✘t✟☞✂✞✟❡✳✟☞✞✚ ✟☞ ✄✆✝✝
✽★★t✺✩✺t✾✾✩✩✳
❀❂✼✇❀ ❅✼●❏❂
$1
❦♠♥qrs ✉q①①③s④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺⑨⑩⑦❻❼
❽❾❿➀ ➁➂➃➃➄❿➅ ➃➄➆➀➅ ➀➉➃➊➋ ➉➌➍❾➀ ➀➎➄ ❿➉➃➃➏➐➋ ➀❿➉➑➋➂➀➂➍➑ ➍➆ ➄➒➄➑➀ ➓➉➑➉➔➄➓➄➑➀ ➆➍❿ ➀➎➄ →➄➃➃➋ ➣➉➑➏➍➑
➁➍➀➍❿↔➏↔➃➄ ↕➉➃➃➏ ➙➂➀➎➛➍➜➜ ➝➍➜➆❿➄➏➅ ➓➉❿➊➄➀➂➑➔➞➟❿➍➓➍➀➂➍➑➋ ➓➉➑➉➔➄❿ ➆➍❿ →➉❿➃➄➏➠➡➉➒➂➜➋➍➑ ➍➆
➢➍➂➋➄➤
❇✎ ❇✏✑✑✒ ✓✔✕✕✖✗✘
❜✙✚❜❜✛✜✢✣❜✤✥❡✙✦✛✧②★❡✙✤✪✫✬✦✚✭
❬ íöíñù ❈ ùðëø ð÷ôë öêë øöñëëöø
íü ïí ♦ ôöí ♦ ô ýõþëñ ÿ÷ö ❈ üíñ
öêë ✝☎ öê õôôóõð ❛ ëððø ÿõô ❈ íô
❬ íöíñù ❈ ùðë ❧ õðð ❈ õôï ✡ ôõð ❈ ëõñ
óôïëñ ÷öø ùóññëôö ðëõïëñøê÷ú ✳
íôëöêëðëøø ✆ öêë ñõðð ❈ ✶ óøö
ûí íô õôï íñûõô÷ ❣ ëñø êõ ✈ ë
üíóôï ❢ óøö öêë êíøöø öêë ❈ öê÷ôþ
♦ ÷ðð öõþë ÷ö öí öêë ôë ✇ ö ðë ✈ ëð ✳
❛ ÷ûê ❭ ëøëñö ❛ õñðë ❈✠❭ õ ✈ ÷ï ✠
øíô íü ýí÷øë ♦ ÷ðð öõþë í ✈ ëñ öêë
ë ✈ ëôö õôï ÷ø ðííþ÷ôû üíñ õ úëñ ✠
✶ õôëôö ýõþëñ ÿ÷ö ❈ ðíùõö÷íô ✳
➇❖ óñ úóñúíøë ÷ø öí ✶ í ✈ ë
êëñë õôï ✶ õþë ÷ö õ êí ✶ ë ✆➈ øõ÷ï
❛ õñðë ❈✠❭ õ ✈ ÷ïøíô ❬ õñþëö÷ôû
❬ õôõûëñ éíïï ❪ íïüñë ❈✳➇❫ ë
êõ ✈ ë ✌ ÷û øêíëø öí ✡ ðð ✌ óö öêë
üíóôïõö÷íô t ø öêëñë ✳➈
✮ óñö ❬ ÷ððëñ íü ýõþëñ ÿ÷ö ❈
õôï üëððí ♦ íñûõô÷ ❣ ëñ ❙ öë ✈ ë
òíðþëøöõï íü ❤ íñöðõôï ♦ ÷ðð øö÷ðð
✌ ë ÷ô ✈ íð ✈ ëï õø ❪ íïüñë ❈ õôï öêë
❛ õñðë ❈ öëõ ✶ ûëö øëööðëï õôï
óôö÷ð öêë ❈ ùõô ñóô ÷ö íô öêë÷ñ
í ♦ ô ✳
➇❫ ë ♦ õôö öí þëëú ❛ ëððø ÿõô ✠
❈ íô öí ÷öø ñííöø ✆➈ øõ÷ï ❪ íïüñë ❈✳
➇❫ ë ♦ õôö öí þëëú ÷ö õ ñ÷ïëñø
ñõðð ❈✳➈
❬ ÷ððëñ õðøí øúíþë íü öê÷ø
ë ✈ ëôö õø õ ñ÷ïëñø ñõðð ❈✆ ♦ ê÷ùê
êë ùõððëï íôë íü öêë üë ♦ íü ÷öø
þ÷ôï ÷ô öêë ùíóôöñ ❈ õø íúúíøëï
öí ë ✈ ëôöø öêõö ùëôöëñ õñíóôï
õ ùíôùëñö íü íöêëñ ë ✈ ëôöø öêõö
ïñõ ♦ ✌ ÷þëñø ✳
➥➦➧r➨➩➫➫⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺⑨⑩⑦❻❼➭❻⑨ ➯➲➳❸➳
➇❫ ë t ñë ôíö ❙ öóñû÷ø õôï ♦ ë
ïíô t ö ♦ õôö öí ✌ ë ✆➈ ❬ ÷ððëñ øõ÷ï ✳
➵ ➁➍➀➍❿↔➏↔➃➄ ↕➉➃➃➏ ❿➂➜➄❿ ↔❿❾➂➋➄➋ ➀➎❿➍❾➔➎ ➢➉➊➄❿ ➣➂➀➏➤
➇❫ ë ♦ õôö öí öõþë ÷ö öí öêë
ôë ✇ ö ðë ✈ ëð ✳ ✱ ö t ø õ úõñöôëñøê÷ú
öêë øóñ ✈ ÷ ✈ õð íü öêë ñõðð ❈✳
❪ íïüñë ❈✳
♦ ÷öê öêë ù÷ö ❈✳✱ ü öêë ù÷ö ❈ ïíëøô t ö
❬ ÷ððëñ öíí øõ÷ï öêë ù÷ö ❈ êõø
øóùùëëï ✆♦ ë ïíô t ö øóùùëëï ✆➈ øõ÷ï ✌ ëëô õô ÷ ✶ úíñöõôö úðõ ❈ ëñ ÷ô
✲✴✴ ❴✺❵✺✻❝❞❝✐✷❥✼✽✾✿✴ ❀❁
TODAY
❒➞➞➯➣ ➜➥➤ ➜➻ ➪➔❮➣➞
➓➔→➣↔↕➔➙ ➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➜➝
➓→➔➞➞➟➠➟➣↕➛➛➛➛➛ ➡➢➤ ➥➢➦➧➧➢
➓➨➩➟➫➞➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛ ➭➢
➓➨➩➩➯↔➟➲➳ ➵➣➸➞ ➛➛➛➛➺➝
➓➙➨➞➞➸➨➙↕➛➛➛➛➛ ➧➻➢ ➼➧➧➢
➽➣➔➙ ➝➾➾➳ ➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛ ➧➜➢
➚➨➙➨➞➫➨➪➣➛➛➛➛ ➧➻➢ ➼ ➧➧➢
➶➨➲➲➣➙➳➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➜➝
➵➣➸➞ ➨➠ ➹➣➫➨➙↕ ➛➛➛➛➛➛➛➛➜➝
➘➾➟➲➯➔➙➟➣➞➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➜➝
➘➪➟↔➟➨↔➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➡➝
➘➯➲↕➨➨➙➞ ➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➧➢ ➼ ➜➢
❇✎ ❇✏✑✑✒ ✓✔✕✕✖✗✘
❜✙✚❜❜✛✜✢✣❜✤✥❡✙✦✛✧②★❡✙✤✪✫✬✦✚✭
❖ ô îóû ✳ ✂✆ ✁✞✝☞✆ õô ✟✁ ❈ ëõñ ✠ íðï ✶ õô ÷ô
❯✶ õö÷ððõ ÿíóôö ❈ ñëùë÷ ✈ ëï öêë ✡ ñøö úêíôë
ùõðð íü õ ♦ ëëþð ❈ ❖ ñëûíô øëô÷íñ úëëñ øóúúíñö
øëñ ✈ ÷ùë ✳
❙ ëô÷íñø õûë ☛☛ õôï íðïëñ ♦ êí õñë üëëð÷ôû
ðíôëð ❈ íñ ÷øíðõöëï êõ ✈ ë õ ôë ♦ ♦ õ ❈ öí ✌ ëõö öêë
øíð÷öóïë ✳
éêë ❖ ñëûíô ❙ ëô÷íñ ❤ ëëñ ❖ óöñëõùê úñíûñõ ✶
ùíôôëùöø ñóñõð ❖ ñëûíô÷õôø ♦ ÷öê üëððí ♦ øëô÷íñø
♦ êí õñë öñõ÷ôëï ÷ô ✌ ëêõ ✈ ÷íñõð êëõðöê õôï
úëëñ øóúúíñö øëñ ✈ ÷ùëø ♦ ÷öê õ ✁✞✠ öí ✩✞✠✶ ÷ôóöë
♦ ëëþð ❈ úêíôë ùõðð ✳
❙ êõñíô ✮ óëêô ✆ úñíûñõ ✶ ✶ õôõûëñ íü öêë
❛ ëúúôëñ ✠✌ õøëï ÿí ✶✶ óô÷ö ❈ ÿíóôøëð÷ôû ❙ íðó ✠
ö÷íôø ✯ ÿÿ ❙✰✆ øõ÷ï íôùë õ úëñøíô íñ øí ✶ ëíôë
öêë ❈ þôí ♦ ✡ ððø íóö õ ñëüëññõð üíñ ✶✆ øêë ♦ ÷ðð
ùõðð öêë øëô÷íñ ✆ íüöëô ♦ ÷öê öêë úëñøíô ♦ êí
ñëüëññëï öêë ✶ ÷ü öêë ❈ ï÷ïô t ö ñëüëñ öêë ✶ øëð ✈ ëø ✆
öí ûëö öí þôí ♦ ✶ íñë õ ✌ íóö öêë øëô÷íñ ✳ éêëô
✮ óëêô ♦ ÷ðð ✶ õöùê öêë úëñøíô ♦ ÷öê õ øëô÷íñ
úëëñ øóúúíñö øúëù÷õð÷øö ♦ êí ♦ ÷ðð ✌ ë ùõðð÷ôû
öêë ✶ ëõùê ♦ ëëþ ✳
éíïï éñõóöôëñ ✆ öêë úñíûñõ ✶t ø øóúëñ ✈ ÷øíñ ✆
øõ÷ï öêõö íôùë õ úëñøíô ÷ø õïïëï öí õ øúëù÷õð ✠
÷øö t ø ùõðð ð÷øö ✆ öêõö ÷ø ♦ êí ♦ ÷ðð ùõðð öêë ✶ ë ✈ ëñ ❈
♦ ëëþ ✳
➇❙ úëù÷õð÷øöø õñë õööõùêëï õö öêë ê÷ú ♦ ÷öê
öêë øëô÷íñø íô öêë÷ñ ùõðð ðíõï ✆➈ øõ÷ï éñõóöôëñ ✳
➇✱ ö ✌ ó÷ðïø ùíôø÷øöëôù ❈✳➈
✲✴✴ ✵✷✸✹✺✻✼✽✾✿✴ ❀❁
Leo grants
éêë ìëí îïðëñ òíóôïõö÷íô êõø õôôíóôùëï
öêõö úõøö õôï úñëøëôö ûñõïóõöëø íü ýõþëñ
ÿíóôö ê÷ûê øùêííðø õôï í ïëñ õððë
÷ûê
ùêííð õö íñöê í ïëñ êõ ë ñëùë÷ ëï
øùêíðõñøê÷úø öíöõð÷ôû
üíñ öêë
õùõïë ÷ù ëõñ
ë ëôö
ë ñøö ö÷ ë øöóïëôöø ñëùë÷ ëï
õ öíöõð íü
îôíöêëñ
ñëôë õð
øöóïëôöø ëñë õ õñïëï õ öíöõð íü
õ úñëøø ñëðëõøë õôôíóôù÷ôû öêë øùêíðõñøê÷úø
øöõöëï
òñí
öêñíóûê öêë ùóññëôö ëõñ
øöóïëôöø êõ ë ñëùë÷ ëï øùêíðõñøê÷úø öíöõðð÷ôû
❈
❙
❤ ♦
❤ ♦ ❱ ❈❛
✈
✈ ✁✂✂
✄☎☎✂✆✝✞✞
✁✞✝✟✠
✝☎
✶ ❈ ✳
❙ ✈ ❈✠✡✈ ✡ ✠ ✶
✄✁✁☎✆☛✞✞✳
♦ ♦
✳
✶ ✝☎☎☛
✈
✄✁✞✆☎☎☛✆✩☞✩✳
✝☎✝
✈
♦
✄☞✞✞✆✂✞✞✆
❈ ✆✟✆☞✝✝
✈
✈ ✌
♦
éêë øùêíðõñøê÷úø êõ ë ëëô õ õñïëï öí
øöóïëôöø
öêë ìëí îïðëñ òíóôïõö÷íô õø ï÷
ñëùöëï
ìëí ÷ô ê÷ø ôõð ÷ðð õôï üíóôïõö÷íô
ëøöõ ð÷øê ëôö
ùêíðõñøê÷ú õ íóôöø õñ üñí
ëõñ öí
ëõñ ïóë öí õ õ÷ðõ ðë üóôïø õôï öêë ôó ëñ
íü óõð÷ ëï õúúð÷ùõôöø öêë úñëøø ñëðëõøë
øöõöëï
éêë øëðëùö÷íô ùí
÷ööëë ë ëñø øöñ÷ ë
öí ùõññ íóö ìëí ø ï÷ñëùö÷íôø öí úñí ÷ïë
ýõþëñ ÿíóôö õôï í ïëñ õððë ûñõïóõöëø
ôõôù÷õð õøø÷øöõôùë üíñ ê÷ûêëñ ëïóùõö÷íôõð íñ
íùõö÷íôõð öñõ÷ô÷ôû
✌❈
❈
❙
✍ ✡
✳
❈
✡
✈
✶
✈ ✌
❈
t
✈ ❈ ✶❈
✆
✶✶
✶ ✶✌
❤ ♦ ❱ ❈
✳
➴➪➨➙➲➞ ➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➷➝➦➥➝
➬➣→➣➮➟➞➟➨↔ ➛➛➛➛➛➛➛➛➛➱➢ ➼ ➷➢
✃➣➔➲❐➣➙ ➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛➛ ➧➜➢
COMING MONDAY — BAKER CITY’S NEW POLICE CHIEF
✠
✡ ♦
✌❈
✌ ✶ ✳
✈
✶✌
✈