Clackamas County news. (Estacada, Or.) 1928-1957, December 12, 1941, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    *
N O D 3Ü O
'v a v n v i s a
MOOIMO f N V U i O i i
woeeQmu n s u
l
ADVWHVHd VflVJVig
o D ^ m
s ia m i
il VD
PT
Il moqc J»|**t* ”'r>
A 1 *V
j«qri »»** m qiiui ll»t|
*OA|rJ Ápini* pur B wojm
liinpoid l| Ȓ'P
»qi ui qpui *m |o »**4
»>e|daj o» ipnq A||ti>»«lt
ti p»»j p»3ut|*q «iqi •
■>poj8 aS.iB[ ano uioaj spaso snuix ano¿ p a[as
•A'itiUBj oq-) jo aoqiudiu ¿O0A0 aoj sqjiS ‘aB0iC siqj
s i m
syiS
3
uí suieSasq [eoa auios 0ABq a^\\
1
9
a
d
N
V
‘tsoj
q |»M
I ■?
SJB3A 00 Joj a j n í i u j n j a j q B p u a d a Q
3Í9NTIH1
•sàujddexM pus spano* suoqqia jo auq 0u;d
sbuix
i w
i i v
I U
j b 3 u
.
M
I V
,V .
JO J s *J !D
8 B U I}S IJ IQ
»J 9 J _ [
SI
f
IJ J IM
g
•§
*su iJ3 X I « J 3 q i T
J 9 M O ! » e S3A1V3
O IU O | |
»m is
rS\3
p£g
U»S 5 p e ía X jjph
»
J
*3 a v
«IIIO
|
O I
A J O A !| < »(|
3 S IW «
^
X ; i | B n b j o j u o i ^ ; n d 9 j |\? u o i } h u
l])I M
B )U V £
9 S ip U B l| D J 9 U l
9 | C ]B I [9 g
¡±3)ib\1!N 3H1 UOJ
11 !!!!.-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111 ~
W
W
W
A
9
M
N b ¥ * > ;.I € |
S
| S \ I A \ O
r |
HVD <IHO 3
ZWl M3U t? SI ((S5JÌ0 J° W!D» sqw laSaoj ^ uoq
UOSoJQ ‘sp«DBJ«3
•19*98 1®A ‘J í H W
[jB 3 i[B 3
puB insaja jo sauaAi]
ap 3u;uiojq— xjibq I » W D «‘» • a
SH3A031V3S
lo a s
O ia v a
AH311V3
S 3 8 m Pu» S3HI1 8V3AOOOD
S1HOI1 0 03
SNIVHO 3HI1
IssS S n g
•punoa, asa^f ajoqAv aqj asn pjopoBad jo Suiqjaiuos
‘aso siq aoj Suxqjauios unq 0AiS snuijsuq;) siqj,
HVD SIH 803
ONIH13WOS WIH 3AIO
s X
^ g
« j u
^
g
W
‘a n u a A Y u is y q
M
6
°N
S.NOSQIAVü
jb
OAiaaaa upa X abu aq; sa[aijju aq;
, u b sjjbss puo sdua qajBM ‘saA0[3
‘sjajsaMs
jOAp*und
uoijtqnaajj
•sjajjiuq jaajunjoA
uiojj juauiju;dap X abu aqi Xq pajun«
mou aje ssojf) pajj aqj Xq aajeip
jnoqjiA\ paqsiujnj u.i«X (oo,« iuojj
pajqiuD) smaji tujojtufi sjajíiuq spaau
os;« i( qr.q uaui spaau X auu aqj,
o
i i p
sP 9 a N
-d y
|
. n
3DNO XV A s n a 1 3 0
OX SH3AAINX S5ISV A A V N
•¿ l!
•saqti
aqs puiq aqj jsnf jo uotj
-oaps autj b aABq a ^
J» H
38B31J
o í a a n s s (i « q i
•Xpoou oqj SuouiB uoijnqujsip
joj X uije uoijt!A|ng aqj oj j . iao pa
-iunj sbav 1 iqq pun pies spuapi* aop
B pa33Bq sjajunq aqj puB uiBjunoj^
Msnbs jb apcui o iom sjsa.uB aqx
•00 l í pouij sbm qasa
XBpuo^ junoa ao|jsnf BpB.iBjsy oqj uí
paiJq uaq.w puB uosbas jo jno jaap
8imjunq jo saSJBqo uo XBpung spsaftì
5UB33 jas aai|od ajBjs Xq pajsajjB
íuajA qaa.in a [3 b ^ jo qjoq Z Z ‘-lOJsoT
uos biq puB ‘09 ‘saaAty ,i sraoq
IJ JO a q x
auinjjaj 2\v}
N3AOHd SV M NOSV3S
3 0 XnO H33U O N m i i l
A
|
P U1B
[« D u p a jg
W
®
. M
joj
pa;unooaB
se
X;unoo
sbm
; bj asnoq aq; aoiui
buoiuox
joj
!
»
eujs ; ; b j
'. I . I I ! |
a
I I S
I M
I , !
I I
*
!
«10 U S
aq; pus aajauuuoa jo jaq
aq; Xq ;sa;uoa aq;. u; sjauuiM aq;
joj
papjBMB 3uiaq aJB sazud qsB3
•»StuBJg snasMiutnj r . . jbo X
;sBd aq; Jfuijnp sa;oXoa gx joj pa
-junoaaB qaiqM aguBjg apuaAnf guip
aq; uí s;sad jo jaqiunu aq; uí euip ■ jejj ‘aguBjg qaajn aigBg apn;aui *>-a;
*ap ;uaji¡ b paai;ou p;:q Xaq; pías jaq -uoa aq; uí q3¡q aujqsiuij sjaqjo
•papnpuoa uaaq pBq
suStBduiBa aq; qaiqM uí sapiunuiuioa
-uiaAOjq 111 aauajajuoo B ; b pajquias
- se
uauiaa;;uuuioa
|Bjn^naii3v
- bu aq; jajJB uoos sb X;np aAi;aBuj
o; pasu.qaj oq ¡¡ im aAjasay ( babjj
aq; ui Suijsqua úaui i[B ;nq ‘sjBaX
jnoj joj st'aAjasaa IBABjq ‘s ‘ft
aq; uí juauijsqua ‘X ab ^
n ; ju[n2 aj
eq; ui asoq; pus BAjesaa |BABaq;
uí sjópus uaaM;aq apBiu si uoi;aut;
-stp ojq • buibubj ut 0AB3I ajoqs uo
0Ajaso;[ ; bab > i -g
aq; ut uauiBas
ajB aAoqu saniqM uí sjojies aqx
•uiBiu guipunóq aq; joj
osjoq MO[d jo oqauojq Suiqanq siq
dn SuiAia ajojaq jaq;Ba; pa[ppBj;B
jojibs b X ubui ;nq ‘;>un X j [ babd «
OAtiq ;,usaop X a c " *g ‘/l aq; *0^
3JQ
•aaiut asnoq pur aaim p|ai;
‘ susabj jo smojj ‘sjauiooq uiB;unoui
‘ s [ mo poojoq “saioiu ‘sjaqrioa ‘e;!qqBJ
•siajJinbs punoia ‘ s ; bj ‘sajoXoo 3 jb
s ; uiuuba jo jsq aq; ui papnpuj
•pa
-Xojjsap ;sad pjrq jo ibiuiub qaBa joj
U3A13 3J3M s;u¡od jo jaquinu uiBjjaa
y sjuiod S¿1‘998 J° Jaquinu ; b ; o ; b
q;iM uoissaaoJd aq; pa) auBq a|dBK
paaunouuB i|iQ JW Pu9 ;sa;uoa jp 6 l
aq; uí pa;BdiaipBd saauBJg ajBuip
-joqns Xjunoa siruiBqaB|d uaajauifj
•Xi;ua»aj papua qaiqM
;sa;uoa ]Oj;uoa ;uapoJ aauBjg [tun;
'inauas aauBjg buo - ioj aq; jo ubui
juiqa ‘||if)‘ oaf) o; auipjoaaB s;sad
pjflq (« ib |BU iiub jaq;o puB s;uap
‘U IB 4 S 3 J Q
S
N
3
W
3
I S
i r a
m
m
h s
ÜDV83SÜ0H NO SHOWS SJfVS TDNII
squBq; q;iM
iiGi st ja a Avaiaa
M
s ;a > iD o q
d o ijg
f s u iB q ^
suaj uiBiunoj
s , u b u u 0IB ^
suaa^Bj aBjndoj uí aaBAuaAiig
8j[o°i3 Dup0ia jo UOIP0PS 0ÍfaB'7
su 3 is 0 Q
s u a iu p g
jb
s u i3 ]q o jd l j i Q
js0jBq 0qj ut S0q0-)Bj\\
sbui
jnoA aAI°S °i Asb3 8,1I
¡ 8J3H
S B U U S U IJ 3
J n o j^
P 3 | 3 §
X 0 J )S 9 Q
w o
pjtq; ípooAuaqg ‘uas3|||a p|Bjag
q;-inoj
‘puoaas ! b || b [ o k ‘jqanq ‘sBqo ‘ ssb | s
J ‘ b | ib ; o |\ ‘jqanq aijRJI ‘pjiqj íXquBg
H -fr : smo ||OJ sb ajsM saasBja juaiaj
‘zulan qjB f ‘puosas íXquso ‘zuiaj;
-Jip oq; uí sjauuiM puB sjo;;q;qxn
X bjj ; sji , j
P.JqXq ss»|a uaiJo
■ ej ‘qBO JaW®qn 1« puauj B Xq utiq
•xqirBo ‘siuiBH- o- a mwi ; pío ;uas uaaq pBq qa¡qM ujod jo sjea 01
! XquB3 ‘ uosqajjapajj
-y qqjnoj
paMoqs XpaaM jo uosqauapajq -j
: biib [ ow ‘jqanq aso;; pjiq; ! b ||B| o ^
Of! isna
jqand |nBj puoaas !B||B|ojq ‘jqand e¡;
*n y pajsaAjBq pus gg nJciV Pa;uB[d
-B}{ VU 1 3 ‘J“ aP M»||aX sBBja nado
sbm moa siqx
'«IIBIOW J° iqanT
•XquBO 'Xof qjBio
o ;;o Xq UMoqs sbm moa paqaqK
q\;ij pu» ! tunq^oOjW ‘ajiqA\ uouja^
;uap Bqajnn jo Jiqiqxa jBiaods y
q;jnoj !Xqii«o ‘q;joj«;nf> qaBp ‘pJiqj
■sJBaX jo jaqnunu b ui sjiqiqqxa
! XquB.o ‘aaaaj^q q;auuaq puoaas íXq
jo Jaquinu ;sa|iBius aq; sjiqiqxa gg jo
UBO ‘zutan ^»B f ‘‘PU13 rsb | o
:«iia,<>rc" mann °no
•XquBO 'qjadg passna
qwnoj puB : b || b | ojv ‘;qanx Jaui(3
sas ^ n ainhod
M
i t i i a M a f ^ U 0 a o ^ i
V ‘Xjio ucíaJO ‘uBiuzun^j
hxjij
¿l
‘ 4 3 } « ^
JB d o l j g p U B X|JBd
s q i O
ÍU H | / y
tp A l a , p M O d
8 u u i « d a d X jp M a p pu®
X ^uno 3 uí s ^ u a p o ^
m
I i ;
-uiBqa X ; ¡ 3 uo3aJO aq; ‘pinos X;unoo
•auiBS aq; aJB ojbo imuap pus ; bd
l-;petu ‘3utq;op ‘pooj ‘XBd stq puB
| ‘ sajosoji ¡ ba B í SI aq; J° X ab ^ í jbjii
-3aj aq; uí s;s|[Uo ubui b jaq;aqM
IBOi;uap; ajB ajn;uaA pB puB
jaABj; jo j 'sapBj; pop ^s ujbs [ o ;
I ‘juauiaouBApB joj sa;;iun;joddo
¡•aaiAjas aAi;aB ui uijá; jbs X f Jtaq;
¡ejaiduioa ó; pajinbaj aq ;ou ijiav
1 aAjasaji jbabjsj aq; uí paqojua asoq;
‘sq;uoui [ ujoabs jo pouad b uiq;iM
! spua XauaHjaiua aq; jj "juauiisiiua
Jiaq; ut 3uiuiBiuaj aiui; jo q;3ua[
eq; jo ssa|¡)jB3aj ‘pajBds aq ubo
saoiAjas Jtaq; sb Xaua3jauia ibuoi ;
a ia a v s
|
jdaoxg
m 8 ubj 2
joj
pauis;qo aq X biu KU0 !;aaJ!P
puB
jo
-BqoB|¡) uí ^ad snojauinu jsoiu aq;
*ssoj3 paH
uiojj
s^ U B i| d
S B U íp U líg
sbui
•sja;dv.qa ssojg |wq
íuijjiuq
( |
V I al
• jbb X oq; 3uunp s;sad asaq; jo
A¿S8 paXoj;sap saJSuEJj) 'u^iRdureo
] boo | o; 10 aaiAjas | babu aq; ui s|Bn
aq;
|
S3H-BÍIH0 33M3I0S NVI1SIUH3
'S6¿I '61 Jaquia;das J° uoi;
-ipa aq; ui jadBd siq u; paqsqqnd aq
qoiqM ‘ssajppB uaM ajBj aq; jo Xdoo
b uaA|8 sbm aioodXso
jastpa/
-PV XiiBd aq; qSnojq; sa;B;s paqufj
aq; jo ajdoad aq; o; a;Boiunuiujoó o;
paqsiM aq qaiqM uoisbooo aq; uodn
suoi;oai;aJ auios peq aq jBip ui;q
pauijojui aq 'a|00dXB|3 o; suB|d siq
8 uiuiB|dxa ja ;jy
BiqdiapBnqj m
jasijjaApv <1180 aMI 1° JOUP» ‘aiood
-X b Í o 'O pt/eQ Jo; ;uas ajj ‘Xouop
-\sajd aq; uiojj aji;aj o; papioap
uo;8uiqsE^\ aSjoaj) "jqM piaq sbm
MaiAJa¡ui (Biiuapisa.id ¡sjq aqx
aia<<J> u| ; ej ;3
J oj ;uas aq X biu suia;; qons Xuy
i i 0
‘a j n ^ i u j n j
- oj 000‘¿I jaA 0 I o I”} 0* ® paXoj;
• sap sjaaunja Xjunoa BBiuBqaBp
-piAipui o; X|;aaJ;p uo|;nqu;sip
n o j^
^•"*<► 1.1 c
-aa ‘Xcpuns uo ‘jsijuaps ‘jsijqo
jo saqojnqo ¡[E uí uouuas-uossa'j
aq; jo pofqns aq; sbm „ jojb J\
-3J3 pue asnso X[uo aq; aOLTW
aq; uí
-uiBj aqj jo aaqmatu XaaAa
aoj a^BiadoaddB suiaq jji S
jo jpojs aSaBj b os[y
d o i| S
; 4 |
9 u lo H
s u ia jq o jj
1J!D S1BU,X jnoA 3AI°S
uí
0 O t M l§
•(9iZ<J) „3A01 ‘a jd p u jjj »U1A
-jp ajiutjut aqj jo suotjBjsajiu««!
jBuaaja oq} ‘sajnqujjB stji •■>8
asoqx "P°D °I Suo[aq jaajja puB
‘asneo ‘XjiiBjJouiuit ‘Suiaq Tuop
- btm ‘aouaSinaju? ‘aousjsqns n v
■si X[]eoa jBqj nB 1° aidiaujjj aum
-jp aqj se poQ guiuoqoaj Xq u jí
-aq jsnui noX ‘aouops p i m 8uiaq
jo japjo pu” XjqBaa aqj díBJÍ
ox„ :Xppg Jaqoa X jbjv Xq ..saxnj
-dúos oqj oj Xajj qjpx MlI®aH
pus aouaps,, ‘qooqjxaj aouaps
UBtjspq3
aqj
uiojj
sagBSSBd
aAt}B¡ojjoo SuiMOqoj aqj papnp
-uí osp uouiaas-uossan aqx
•(¿‘9:96 'Sd) „pawi
siq jo daaqs aqi puB 'ajnjSBd Biq
jo a[doad oqj bjb 3M puB ípof)
jno si aq jo ^ -jaqBiu ano pao»!
aqi aoojaq pouq sn ja[ :uMOp
Moq puB diqsjOM sn jaj ‘auioo
o.. :®iqia 3 mi uiojj suiMonoj
oqj sga \ uoiujas-uossaq aq; posijd
-luoo qotqM suoijBjp aq; Suoiuy
■(TI:b 'A0H) ,,po;c3JO aJ3M
pus bjb Xaq; ajnsBatd Xq; joj
pus ‘sguiq; jib pajBaja }SBq noq;
joj : jaAiod pus jnouoq puB XJcq®
aApoaj o; ‘pjox o ‘XqjJOM jjb
n°qx„ ‘ sba \ ;x a x u a p p o aqx
■¿ jaquiao
9 5 jo o ^ ) q o g
j l h d ii
U !BW
) J O J U IO D
,,J®IB3a PJOJ Jn°A»>
•o ^ ) J O }o ¡^ [
‘u iw q r o J Q
9 J 9 l[
evwvMovao
|v>soduioa
sbm
qaiqM Moqs aq; pa3pnf
'[ooqas qaiq ap(nBMiire J° JOjanjjs
-ut saqanjpqjiuig* ujoqquüfi
p'j
■ssBja pi iqXq uado oq;
ui jsjij uom oqM zu.ajl X bj ; pBp mq
sbm jojijaduioa jsasop s ¡ h 'aaa||oa
ajBjs uo3aJO
UBiirqsajj B s¡ qang
¡ooqas q3¡q uo;un Xqusg ; b 9 jaq
-uiaaaci 'XBpjnjBg
jsbj
Moqs ujoa X;
-unoa SBuiB)(aB[3 aq; ; b ujoa jo sjra
OI uoiduiBqa aq; [tajiqiqxa B|[B|oiv
uiojj
jaqiu.uu y.í.q1 zuia]j
U J03 jo
qaflf
saug
u o i d u i P i ]3
s ^ iq iq x ^