Clackamas County news. (Estacada, Or.) 1928-1957, September 07, 1928, Page PAGE EIGHT, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    •ONiiNiad aor s s v i o is h iì hoj sam n i h i
s
A| u q Xwpjnivij A
A|uo ^ »p u n j |i
•ui d g^:6 *ui d 08=8
•tu d o i : 6 111 d 9fr=¿
ut -d go 6 “ * d 98= ¿
tu d op=8
d 9E=¿
ut d 08=8 ut d 91 = 1
•ut d g i : g ut d 00=¿
Aepun g H A .p jn tsg A
•U1 B 0E: SI
■tu B 8X: Sl
■ut B 9X: SX
Ut B 90: EX
■U1 -d 09=11
•tu d 98=11
•ut -d 00=11
Xvpung H
•ut d
•ut’d
•tu
•ut
•ut
•ut
ut
Xipung i d j t n j A| i » q .
.»111 a[ogM jaq
ut ag c pio) jaAau psq aqs jugt asv.i
Xaajttjg pus gnBssB ub ut paijt)sat
smoT )g jo pBgsJBjg ajBji 4 sjw
ut d 00:9 ut -8 39:6 ut - u g g ii p u B i)joj JV
*ut ’d 03* 9 l u 'S 0 E 6 u i«o O = ¿ ssut.qsBig A-I
ui < l0 i:9
ui 8 0 1 6 ut »0 9 =9
J s ajb j •A’ I
• t u d g g ip -u tB g g tg
ui a g g i 9
uo)Jsg •A’ I
•ui d gp:p
ut b gp:g ut B 0 E 9
JJ aiang A I
•ui d o g : » ’ 'Ut b og: 8 m « 9 1 9 . Bps3B)sg A'I
»Jit|i«d »(] )o auti j
uoi|«|§
09= ¿
ut d 0C=£
ui B 0 g = X I
npB3B)sg
8B=¿
'ut 'd g ì : 8 ut
b 8 i : n q o o jg JBpaj
9E ¿
ut d g ì: g ut
b gx:xx *«!»•>.) al^ »a
9B=i
-ut d go=8 <“
a go=IX
u<nJ«H
90= ¿
*ui *d 09=3 “ * ' » 09=01
jbajbo
gg:g
ut d gg:g •ui'Bg8=0X
SBtUBqsBju
03= 9 -tu d 00=3 -ut b 00=01
puB iuoj
u n | iid »Q jo auijx
u »!t«IS
au oqj
■JV
• a t
•AT
Al
A’I
A’ I
•AT
»
-te^ sg
J is y
jo j
- jB u i a m
tip u B g a u o q j
s3m oss3aav
••tuauiaB«Bu> w»=>
•UOO pue ejado ||itj jag Xq pajdtua-ajd
Xpeaj|B jou aatep X ub joj ajaBeutui
uBiediueo ag; jo aajAjaa agi te ao|0A
ojiejtuoo jnjjapuoM jag jnd teg ag$
■tue|3!«nui ueauaujv jo aatt|UJUJ03
J3A00H speag ‘jets ajado UB}||Od
-0J«aig ‘ueuupuio jo ‘au|A|Q aavjQ
a iio j 3 n
3 X 3 id w o a
h
u o tp io d o x d u i s a z is J a q i o
.........................................................................
uoopB g
o m 6 2
0 9 ’O IS ....................................................... f xw
OS-OIS........................................................ f xz£
.....................................l'Xie
‘s a x o ^ s
2 8 ’ £85
‘ p B a .ia ap B J\[-ap B D
- s p n p o x d a n o p s ux s p x o j j B
s x m v « i
onv
Á\uo SUIU3A3 ÀBpuopq \}ìun pooS S30u d 3S3q x
SKÍSIH3AOOH
A e ra v a v-aiiN -n
• }s a q a q i t i j u o a s f i
3^JB[) qps qog
•d|ggjapBS[ jo pjap aq) ni j
pnB jaan»jn| jo ppiotà aqj ni nogaun,
nna o g * buoib [BnpiA|pu| eqj i| )(
B p B O B is g
ÁJ9DOJS IBOOJ IJB IB 3 ¡B S JO¿J
j
¡ —
=
E=
•XtniQBtf
(X bbìa a g
'dranit jo mooq « jaqgn
•)UB aa UBtu isau|8ttq aiqisua« o jj
S 3 P V X S V a V D V lS 3 qN V n X M O d — 3 T n a 3 H 3 S 3 H IX
X -¿ 8
•».<Bp uà) ut uatu aa.tq) paujBtu aq-
tfujttiuipu 'Xuitraiq ox Xgtna papaai i —
sa|a3uy sor] Jo uo ) jojj Xana ' sjiv
S
ia > {
........................................................................ a z j s . i a A o Q 8 8 X 0 R
..................................................................... s p . i o g x a q a u p Q
" ,g x o K
m u a i p a j S u i i s a q jix a A a x p t i [ u o a s ti a.w
iiqA \ s j B q x — s . ia iu o is n o xtxo .x o j p o o S oo -j a u o u s i
,W"'=ct \
V
1 S3 H A X 3 A 3 H 1
ANVdwoD asaana o n v 3 h ii a v3Aaooo Aa 3avw
J1
É
wF
sajjx xapupmep ni
uoipnpa^j §jg
9
V
• ém
i
1
xvaX ja d
0 0 'C $ ‘ s a x o g
jis o d o Q
a jv g
m
ì "
H M v a
a>;
p
"W m
> ixvxs v a v o v x s a
Ì
' '
• a j q i s s o d jx n o ^ i x o j p u iB ^ q o
n o ti
*
i b i [ a \
oì
^ o u a A B q 3 av j ¡
's u p a n n q
Ss
^ *
p B [3 a q p B q s aA\ ‘ p 8 9 «
sn oau B paD sxu i
p u s > jo o is a A t [ p u B p n x j j o s is a d p u n s a s n a s ip ‘ A i p n o d
•pajBJBdas Xi]B3a( ajaM Xagq
jaijB utooj b paztas psg ags ajagav
atuog s.puBqsng ja g iuojj jassBd
-sajj b sb pajatAa pajapjo sb * X x o
gjOA Atajq jo jn o jx X jbjv ’sjjg
•suosaad xts X|uo jo Uotji:5to.i5t
una 3ÜBJ3AB ub SBg mou ‘pusittug
■.»IBpsBAV jb pautBjutBiu gojnga v
■B|v ‘utgBg8utuij(a ut uoijBA.ias».td
jo ajBjs joajjad b ut jstu Xq paui|Bq
-tua punoj uaaq ssq oStt sJBaX og
adtd sita B ojut joa jBqj stttu \
‘ s a a q ‘ ^ D o is a A p ‘ s a x p n is p o s ‘ s u a p j B S a t u o q ‘ s x a M O ^
‘s jn u
‘ ix n .ij
‘ s d o.xo
iu j b j
apnpux
puBq
uo
s u x ia p n g
• s a u p iB . m p n o i. io u
p u B i B . i n p n a ii. io q ‘ [B .m p n o u S B S u o i b t í p n a o j is a .ia iu t
jo
b
S u iq ití.ia A a
daap
is o iu p
a.w ‘ p ia íÍ B
SuuaAoa
t íiu n o a
s u x ia p n q
a q i q ip w
jo
t íjd d n s
u o iiB . ia d o - o a
uj
3DÌAJ3S ui)3||ng jno
•B|j»qig
pub
enq3 ■BinBAoigKtqDazo ‘njBdg
sb jnBjsip sb pus ‘Bqno pnB Bpamta
sb JBau sb se]Jtnnoo oj ajnjnj jb io
aq) joj 8)|noj|3 (BnoDippv 9n|nntgd s|
VDH ag) uoi)B3|ttntnaioa oipbj 3|UBa.:a
Batta) ni sa)B)g pa)tn£) aq) jo X38tU8.t(X
ns pannpuoa aq) ajnsu) jaq)jn j o.^
saiga opni qauej,! puB sajpni )st¡3
qD)tta aq) ‘BUjqo ‘|Bq8UBqg puB 3tIo>{
anoH 'aeniddiimd aq) 'UBtlBr 'IIK aa - u ü
o) sa)B)g pa)tn;i aq) njof 8)]ti3J|a
oipaj )oaa|p jaq)o 03S)anBj j u«g tuo.:j
«uBino qa)na pns ‘saipui )saM qa)ncx
aq) ‘oo|H ojjoj 'BianzanoA ‘B)qutot
°0 ■n*wja 'BnpuaiJV ‘Xaqjnx ’punì
o j ‘A baijon 'napaMg "tnn|8|ag 'patti
( oh ‘X|B)i 'XnBaijao 'a a a s jj ‘pniti
Sua o) X|)oaj|p saivipBJ pus qnq bij
sb qjoji *3)9 saq qoiqat tua)SXs nop
Baiuniutuos epiM-ppoAt aq) O) eqods
jaqìoaB BppB )n s jp oipbj s|q) jo uop
ttjnsmmi aqx ’BaiJaray J° uopBJOd
J03 oipBH aq) Xq pasunoans Xpnaa
tu SBAt suibj S oipbh jo ao|)dS3aj pu*
no|B8|tnsuBj) aq) joj ‘iB8n)Joj 'noq
s n pnB qjoji *a¡q naa«)aq jaauBqa
oipbj )38j)p ’Ataa b jo Sainado eqx
80W l°d ui js3u!S
♦
a3NMO ‘aiQANS a H
U|Pl|3 3J!4M ? P3H---3J01S S3|d03(J 31J1
O
l i ............................................................................ JOJ s p u n o d
...............................................................................
l»
21— a v o n s
aS vqoB d
aSJBq
—dVOS 3NIHDVW ONIHSVM ONIN 3XIHM
^>S
S
..»» anou )iD
vr avu sa3aiv ^«pavd t
.................................... ...... 1« u« 3 Punod S—ODSIHD
N0liV3IN(1WW00 oiova
NI 9NI0YH miw
i°
p u » 8nf
I
»u ig
\
ijnHAS 31dVW ONV 3MVD SH Aa3S
^ 6 ^ ......................................................................
«n «n {)— a io
................................................. 3 )B J 3 ‘ JB 33IOI|D X j3 A
#
3 b Ó
h
68* T $ ....................................... »■
Punod z/i6fr
—1S3H 3H1 MONN fìOA—HHOU MONS DIXDHV
W S
9A\
0
0
0
Ü
0
0
0
0
0
3
E
1
X
0
9
0
0
0
»■
1
V
01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
X
0
1
g
0
0
0
1
Xng
*£9
joj
lo g
SZ1$ JB|n»ag ttaxog |puaj uo T V I3 3 d g
Avas3nx onv
n O A 3 A IO T I I M
3 NO
— a a a x t d n 3« i
3 M X 3 3H V X X N 3 0 OI H 0 V 3 H X IM
avonow
saqddns [ooqos s p u ix H V
•asuasqB Jtaq) u¡ aDtjjojsod
aq) jo ajB3 JSutqtt) s¡ p jo jja x a AV
•sjjg uoijbdba Jtaq) Sutpuads aptsttag
)B X bmb ajB ‘puujojg -sjjg put? ‘ja )
-SBUtjsod a u u og ‘ puti.ioi\- uibi || ia \
avm v
O N ia o a
jo sqnvm ow
uoou jb qajnqa
aqj )B paAjas aq giAt qoutvj 'juasa.id
aq 11 < av juaptsajd Xjuttoa pus ajB)s
aqx 'qajnqa Xstpoqjajg aq) jb ‘g j jaq
-utajdag ‘XBpsjnqx uo n -X O A\
aq) jo uotjBZtuttJljo ttpn3B)sa aq) jo
Jluijaaiu XBp i(B ub aq [| iai ajaqx
€1
X d3S X 3 3W OX
O
X
D
M
'SJBaX XuBut joj qajnqs
jo
jaqutaui |ttjq)tBj
b sbav
puids pajuajuoa puts
injjaaqa b )noq3no.iq) au|uiB)utBiu
)aX ‘jiasjaq d|aq o ) a[qBun ‘jtBqa
jaq o j pautjuoa pu« ssa|d|aq uaaq
psq jau o g ‘ sj ^ BJBaX X ubiu jo j
• o 3 b SJBaX ua) )ttoqB pa;p oqA\
)st)dBg
aq)
aqg
‘jau o g ' a \ 'A\ o) potjjBut b « a \ aqs'
J3)i![ sjn.tX jo jsqtunu « pun poti! u¡
patp «.v j Mjg 'saAtAjns oqAt npB3B)8'q
jo Uttui|Xa]i -BJjg ’p|iq3 auo ttjoq sbav
uotutt s¡q) t>x •Bari uibi ||! a \ u!B)dtt,j
o) paujBut bbav aqs u ggì uj
q)Bop
jaq
jo
atutj aq) ) « ppt s-JttaX gg
t1u]aq ‘0P8I ‘9S Xjttnunf ‘qJOA At3|>j
‘asn3B.iXg ut ujoq sb . w pasuaoao
•Xjajautao j o O I
iti sbm juauuajuj '3 ubs j j « g bu . vj
■ s.i|9 puB jajsjuttu 3ut)Bi3tjjo aq)
6 ba \ ja)BAv3uudg jo pooMqjtji ¡ x
■ a »H "E Jaquta)dag ‘ UBut[Xau -‘q - a \
•sjjg ‘ja)q3rtup Jaq jo autoq ag) )tt
patp ogAV ‘jau o g aunp Xaunpj 's*l\[
joj qDop.o z Xn uooujajjB Xnpsanx
sjojjsd auiqBj.tapun umudttgj ag)
u iojj pjag aja.vt sa.tjAjas iBjaunj
u ] nos aonvn
m
yoj
S30IAÜ3S m i m
m
ttH IIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllim illlllM IIIIIIIIIIIIIMI):
0
E
I
0
E
0
0
E
0
X
E
L
P X
E 0
6 X
O H
LZ 9
0
0
I
0
0
E
0
X
X
tl
1
Acpuom pue ‘XepjniPS Anpijj
ureqo appAA PUB P3H
a jo js saidoaj aqx
==
1 ox
8E6 X ' i a a a K 3 X d 3 S ' A V a i a i
0
X
Ot
1
E
0
X
X
E
O
1
0
X
X
0
I
l
0
X
H
i
doijg jodg s^auog
o*x j E
E
P
—01 H33W3Xd3S SN3dO NOSV3S M33CI ¡
qg XM-aiBH
g
J| S,t|B3g g ñ iiim iiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iim iiir r
P
SS UOSUOJJJ
P
JJ |aut3A\
»■
0 jiiqjsi^ M m iiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iM iiiiiiiiiiiiiiiiiij.
g
JD ȒOB|OAOrJ >1
P
qg ° i u!iv
E
A N V d IN O D
UOIOW
3)1003
q i o . ibj ^ ao ' j • y
»•
---«pB.ìB^S^
av
è
B[B)OX
EE
g <1 japutiMqDs.n^M
JJ JSOJ^
E
a J3|3atr/
t-
qj;
uosuiqojj
g
JD ShOJf)
P
q 1 ia*uB)g
P
J1 a||IAB3(J
»•
ss jajso^
X
E
t
qs * boh
a v — ojoqs|itH
V
lajoos »q x
•atusa paXB|d X(asooi B ut g 0) pi
ajóse qaq) Xq auiu X)uno3 uopaut
-gsBAV ag) iuojj uoaa ‘atusa npBDB)
-sg ag) J»)JB XiajBtpatuuit ojoqsgtg
paXn|d g a tg « ‘tusa) oaaMso aqx
•auin3 ag) autuuiM ut ajngs
ttaq)
ptp
X|utB)ja3 pun sjaqutnu !
aajB( ut ajag) ajaM subj BpnoBjsg
SMX ‘Bajitutut 3Atj-X)Jtg) pun jnog
( I aa«d u iojj panupuog)
)
»
n
u o S a x o ‘ B p B o t x is g
•UOSjpBg | —
pun aqung— sa.ttdutfi
'gg=X— »ut'X j =
.taqsstj 'Jag3)td Xq j t g
)g3iBH Pu,( ] =
))utig 'aatjiJOBg -uosutqoy ‘antABaQ j —
‘aoB|'aAO'j
— s)tq asuq
]03 ub ) s 'ja q a s tj— suttj atuog
a.»B| =
SU I|IJ p u « SJJBpO^j ‘ s p O O Q S u iJ J O d g
aAog y ‘ja g a s tj— s)tg asnq aajqj, ; =
5
japuBAvqosuanoK
jjoq
q
a
tg
E
|
*A\ou t i [ d d n s .m o ti u t S u it ín j t iq
9 jjoq q a tg
UO sas«g
jjo — suBg
| U0SB3S a q i j o S u i u a d o a q i .xoj Apx?a.i l ’a f )
’ ^ d o ^ s
Ot japuBMq3Suatta¡q Xq )tto qonj)g
0 Et ¿E L 9 gg .......
| ux u o x i i u n t u i u y ’ u o i S u j i u a y j o a u i [ a i a p I u i o Q
‘ p a d d BJyY\
s a ijD B a j
s a io
v
•03 À|ddn$ |spo^|
, ! ;
MOSS3M
— S3XVH3 NI :SV lH 3aiV VWINVA
sduiB is H
jo ja tjd o jj ' a n a v a « !
0
0
0
0
0
i
0
0
0
a
9 a m o o a o a s m iH
WOMJ S N IM V O V D V X S3
‘S M 3 K AX N AO D SV1VVU3V10
aoa
•tí¡qxuassx? a i a j d i u o o i s a ^ 'Q
•s p o .i a q v u q
is n fp t ? put? a z q m x b a Í j b d 0 1 ^ q u i a s s u a[\ t? p a u u o ^
•si.n?d ( b u
-x a iu x j[B a s B a .iS ti[q ¿ x 'n o .io q i put? i s n f p u ‘ a j q x u a s s y ’ p
•sxauiB ia.1 a s B a x a i j a j p u s . i à q iB a { a o B j d a y
•sì.iB d
ilJ B d
q o B a i o a d s u i t ip n ja .iB o
U B ap
pus
u . io a x
p .io j
=
I
=
is i.n ? d [t? u .ia iu i p B
qsB .w ¡t ijq x u a s s B a [X B JBa.i U A \ o p a ^ B j^
•s D iu B q a a u i
6
j[B aaB [d a.x
p a o u a i.x a d x a
a q p j n o q s t íjq iu a s s B a ¡X B JBa.i p .io j
t iq
X ju o
auop
a q i ii u q n B q . i a A O
•B .n x a S’I-IB J
0 0
jo j
a ia p Iiu o Q
I |nPlJJ 3 A 0 3|XV JP3ÌI .I» I3P°W I
-'•m m iM im m iM iiH H M m m m m iim iim M M im iim m m m im iiiiiiiim iiiiim m m iK -
ÌH 0 I3
30VJ