Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, May 03, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5)
Sivu kuusi
^5555Ü"“ “ "
N®. 103
TOVERI
1,1 1
O regonin k aalit, Ib. ................... 4—5c
K urkut, tu s ...............................75c—$1.50
loin istuntojaan amiraliteetin ta­
lossa; sitä suojasivat Pavlovs-
L ihan ja kalan m yy n tih in n at—
NAUTTIMAAN!
NAURAMAAN!
kista saapunut tykistö sekä muu­
H uonom pi sianliha. Ib..........IS—l S ^ e
tamat jalka- sekä ratsuväkiosas-
P a ra s sianliha. Ib............................ 20c
tot.
P a ras vasikanliha. Ib.................... 16c
Koko yön harkittiin duumassa
H uonom pi vasikanliha. Ib. 14—14J4c
K a ritsa n lib a Ib.......................... IS— 19c suunnitelmaa merihallinnon val­
Lam paanliha» Ib.............................14—17c taamisesta väkirynnäköllä sekä
N audanliha, Ib........................... 11— 12c
PietarGPaavalin linnan vallotta-
K e ite tty sianliha. Ib.....................2S—29c
misesta, jonka vallottaminen oli
S a v u ste ttu sianliha, Ib........... 28—39c
tarpeen tukikohdan saamiseksi
P u h d a s ihra (L ard) Ib.................... 24J4c
amiraliteetin
pommittamista var­
pois.
S ek o tettu ihra, Ib............................ 20c
Siis sydämelliset kiitokset meil­ Chinook lohi. Ib.............................18—20c ten. Toisinaan ilmotettiin meil­
M IESTEN SINISIÄ DENIM O V ER A LLEJA , kaikkia kokoja 32 aina
tä kaikille lahjoittajille. Teidän K am pela, Ib............................... 13—16c le, että se on uskollinen tsaarille,
—a n ta a —
Colum bian Sm elt, Ib....................... l ^ c toisinaan taas soitettiin, että sen
42 vyötäröltä. N äm ä o v erallit ovat tehdyt p a k su sta Denim kan­
esiintymisenne on aina pysyvä Sam
pi, Ib.............................................. 13c
on vallottanut rynnäköllä eräs
k a a sta ja erikoisen hyvin neu lo ttu ...................... , ................ 85c pari
muistissamme, ollen se meille
P u o tita v ara t (G roceries) —
suuri ystävyyden osoitus.
P alaso k eri ................................... $10.00 rykmentti.
M IESTEN KHAKI HOUSUJA,
teh ty h y v ä stä tum m asta khaki-
Aamulla ilmotti itse linnotuk-
Tosiystävyvdellä kiitämme
H ienosokeri ................................... $9.70
k a n k a a sta . Nämä housut s a a tte nyt pilahinnalla, ainoast. 98c pari.
R uskea sokeri ........................... $8.60 sen päällikkö puhelimella, että
Alina ja Gust Lindgren.
Riisi .......................•»................. 5(4—8c hän on valmis luovuttamaan lin-
S. S. O:N SEKAKUORO
M IESTEN KENKIÄ, vasikan nah k asta, pyhäpitoa v arten. $2.95 pari
K arkea suola, tonni ................... $11.50
| notuksen duuman käsiin. Hän
Toverin m uuttokysym ys
N äm ä k engät ovat todellakin ihm eellisen halpoja, katsoen siihen,
Toukok. 6 päivänä, kello 8:30 illalla
P a ras voisuola ..........
$22.00
: ilmotti vaan pitävänsä sotilas-
äänestyksellä.
m itä nykyään ken g istä m a k s e ta a n . K aikkia kokoja 6 :s ta 11 asti.
P ienet valkeat herneet ........... 17%c
Eilen iltasessa klubin kokouk­ S uuret v alkeat h ern eet ........... 16(4c I ten velvollisuutena suojella hä-
OHJELMA:
U u sin ta kevätm allia.
j nelle uskottuja kalleuksia.
sessa oli esillä äänestys Tove­
KANSAINVÄLINEN ........................................................... Sov. J. P aananen
ö ljy t—
POIS LÄHDE KULTANI ............................................ SoV. M. Bartho dy
Valtakunnanduuman
jäsen
rin liikkeen muuttamisesta As- Paloöljy
......................................... 10%c
EI
SORRUTA ......................................................................... Sov. F. Lindros
toriasta Seattleen. Kysymys tu­ G asoliinl ............................................ 21%c Shulgin läksi duuman valtuutet­
(Sekakuoro.)
tuna klo 7 aamulla neuvottele­
li esille siksi että äänestysliput
Jauhot—
olivat saapuneet.
Valittiin ää- (P atentti jauhot ....................... $13.50 maan Pietari-Paavalin linnotuk-
LAULUA ...................................................................................... M ieskvratf tto
nestyskomitea, jonka toimesta W illam ette jauhot ................... $13.20 seen vartio-osaston saattam ana;
OHJAIN KEVÄT ................................................................. Sov. F. Lindros
lippuja on käytettävissä klubin Paikall. m yllyjen jau h o t $13.10— 13.50 kiireissään hän otti mukaan vai-1
535 Bond St.
AINA LUOTETTAVA.
530 Commercial St.
ILOA JA SURUA ................................................ .................... Sov. E. S K o rl
koisen
pöytäliinan
käyttääkseen
kaupassa seuraa van kolmen vii- G raham jau h o t ........................... $13.50
(Sopraano-soolon laulaa Saim i H irvonen.)
; koti ajan. Jokaisen Astorian o- R uisjauhot ................................... $13.45 sitä pariamenttiörin lippuna. Pa­
JO TAAS ........................................................................... Sov. L. Beethoven
saston jäsenen olisi käytävä ää- S u rvotut k aurat, ty n n y ri . . . . $13.00 lattuaan takasin hän ilmotti. että
(S ekakuoro.)
hänen
mielestään
on
linnotuksen
4-1-1 -1 I y -1 H - I- F H - H - t r i- i- i- Id - i- l- r t- I- F l- H - H - I- H - H - I- H -I-l -i-h-l-H -l-I-h i j ' nestämässä.
S v ö ttö k au rat, tonni ................... $48.00
VIULUSOOLO ............................................................. esittää Matti Hirvi
komendantti duuman suhteen
Suuren V appu-iltam an
Rehutavara—
+
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ
$ panee Astorian s. s. osasto toi- W illam ette tim otee, osto h in ta $22--$24 hvvänsuopaisen mutta horjuvan I AJAN AALLOT ............................................................... Sov. A. Jä rn e fe lt
+ , meen talollaan ensi sunnuntai- Oregon Idaho tim otee . . . . $26—$30 puolueettomuuden kannalla.
*î*
AM ARYLLIS ................................................................. Sov. A. G ripenberg
»1-1
I I- I-I 1 1 r I 1-1-M- t-l d -l-h -I-H -H -l-I-W -fr-l -i -i-l-H -l-M - !■•!■■ 1-1 Î--H-1-I -1- L iltana.
Klo 3 päivällä ilmotettiin pu­
Alkuaan
oli
aikomus
BARRIKAADE1LLA ........................................................ Sov. F. Lindros
A lfalta ............................................. $23.00
TOVERIN T E L E F O O N I-N U M E R O T
nut mitään merkkejä vhteentör ; panna toimeen kenttäinkin, mut H alvem m at heinät ........... $18.—$19. helimella, että ovat kokoontuneet
(S ekakuoro.)
K onttori ja liikkeenhoitaja . 365
mä vk sesta.
suuret joukot työläisiä, jotka ar- j
ta, sitten sateisten ilmojen ta­ H einän siem enet—
T o im itu s ..................................... 832
VÄLIAIKA.
Tim otee, Ib................................... 4—4(4c vellen, että Pietari-Paavalin lin­
kia
se
peruutettiin
ja
kentälle
K onttori On auki kello 8 aamulla
Lisää
dollareita
rautatieyhti-
Alsike, Ib............................................ 15c notuksen holvikopeissa on val­
valmistettu ohjelma suoritetaan Puna-apila, Ib.................................... 14c
kello
kuuteen
saakka
illalla.
N äy ttäm ö ltä e site tä ä n yksi näytöksinen ty rolilainen lau lu n äy telm ä:
öitten holveihin.
Hupm !
Kello 6 Jälkeen illalla
' haalilla. Ohjelma tulee niitto! Ruohon siem en ................... <3*4—3% c tiollisia vankeja, aikovat hyökätä
Käittä päivinä pitäisi täällä 'Ien olemaan mitä vaihtelevin ia
käytetään toimituksen ouhelinta
linnotukseen; duuman jäseniä
“UUNIN TAKANA”
jatkettaman kuulusteluja, joitten monipuolisin, eikä sisäänpääsy­ DU UM A N SO S IA L ID E M O K - pyydettiin saapumaan ja selittä­
(K irj. A lexander B aum ann.)
tarkotuksena on sallia rautateit maksukaan ole kuin viisitoista
mään työläisille, ettei siellä ole
K aikki Portiandin suomal. katsomaan ja kuulem aan! Tulkaa ajoissa!
R
A
T
IS
E
N
JÄ
S
E
N
E
N
SKO-
P Ä IV Ä L IST A
ten kohottaa rahtimaksuja 15
ketään.
Minä läksin yhdessä
OVIRAHA 35c.
P o rtian d in S. S. O. Sekakuoro.
B E L E W IN SE L O ST U S KU-
o
O prosentilla tulevan heinäk. 1 pi­ senttiä.
duuman
jäsenen
W
oikovin
kans-1
OOOOOOOCOOC OOOOOOOO OOÛOOO
Kun Vappua on kaikkialla vie
stä lukien “kohonneitten liike tetty suurilla juhlallisuuksilla oi­ M O U S T A PA H T U M IST A .
sa täyttämään duuman valtuut­
“ Etuvartiotaistelu", harjo-. kustannusten" takia, kuten rau­ kein arkipäivänä. mutta kun
tamana tätä tehtävää. Sillä ai- ;
tus klo. 7.30.
tatieyhtiöt
selittävät.
Tähän täällä se “tuotannollinen pohja"
kaa
kun kadulla lakkaamatta i
viiden ne ltä s iv u lta )
Kun te e tte —
— Kaikki sekakuoron jäsenet mennessä on noitat kuulusteluja pistäytyv kalamiesten alle juuri
ammuttiin, tarkastimme me kaik-!
laulamaan tänä iltana kello /. toimitettu
monessa
paikassa
UUSIA KATTOJA,
ja kun muu työväestö kieltäytyi täyttämästä vaatimus­ ki kopit ja rauhoitimme työläisiä. |
Kaikkien on ehdottomasti saa­ Oregonin valtiota ja nähtävästi Vappuna
ta.
Silloin
ottivat
muutamat
Iltasella
vallitsi
jo
vilkkaampi
j
on järjestymätöntä eikä niin ol­
vuttava.
niitten tarkotuksena ei olekaan len voi ottaa lomaa edes oman i kvmnienct sotilaita väkisin ki­ mieliala ja usko asioiden onnelli l
tai k o rja a tte vanho­
muuta kuin yleisön mielipiteen juhlanaan, vaikkakin se ajetaan väärinsä ja hyökkäsivät Newskin seen ratkaisuun täytti vhä eneni -j
ja, m uistakaa, e ttä
— T overin johtokunnan ko­ puolelleen saamiseksi tuoda esiin
kaduille karkottamaan harjoitus-
kous on liikkeen konttorissa lau- verukkeita, joitten varjossa tuo pois työstä jokaisetta humpuuki- komennuskuutaa. Meitä vastas­ män mielemme. Keskiviikkona ;
antai-iltana kello 7 :00. Jokaisen ylennys voidaan asettaa kansan juhlana. joita täälläkin vietetään sa oli ratsuväkirykmentti. Pian kävi selville, että amiraliteettia !
suojelevat joukot hajaantuivat [
tuon tuostakin, itiin tottakai jo­
jäsenen läsnäolo välttäm ätön.
kannettavaksi.
kainen rientää haalille -minun sen jälkeen haavoitettiin ryk­ ja ministerit pakenivat.
mentin päällikktiä.
'Myöhempinä päivinä mieliala
tai-iltana.
Säkeniä on juuri
Piirikom itcan jäsenille.
on aina p arasta!
Yön maanantaita vastaan oli­ i vhä enemmän ja enemm in var-1
saapunut Toverin kirjakaup­
Länsipiirin vastavalitun piiri-
vat kaupungin asukkaat pelon meni. Yhtyi vhä uusia ja uusia
paan. Käykää hakemassa.
komitean jäsenet kutsutaan tä ­ O pettaiien palkkoja nostetaan.
vallassa.
rykmenttejä, jotka täysine k o -!
K' miuncuvaiston cileniltaisess i
ten kokoukseen Astorian s. s.
Maanantain aamuna — ker­ mennuskuntineen,
täydellisille;
m al ,
P o lttakaa
osaston haalille sunnuntaina tk. kokouksessa päätettiin kaikiPe too Skobelev edelleen — ilmoi­ sotavarustuksilleen
546— 550 Bond St.
U.s.PAT
saapuivat!
hyviä uniontekoisia sikaareja 6 p:nä. kello 1:30 iltapäivällä. opettajille
tässä kaupungissa tettiin minulle puhelimella, että
“ Pedro Vegas", “Why”
;a Kun piirikokous pani alulle jou­ syyslukukauden
alusta lukien Preobarshenskin rykmentin so­ marseljeesin säveleiden kaikues-i
sa. Nojaten niihin kävi duuman ,
Kauppamme korjaam inen on vaatin u t
“Jitn e v ”.
(ilm kon asioita, joiden suhteen oli­ myöntää
$5.00 palkankorotus tilaat rikkoivat asevaraston ovet 1 komitea
yhteyteen työväen ja so- '
aikaa ja rahaa.
kuukautta
kohden.
Palkankoro­
si alettava toimenpiteisiin nyt
ja
asestautuen
itse
ryhtyivät
ia-jalasten
edustajain
neuvoston
i
kiireimmiten, niin pitäisi piiriko- tusta ei voitu saattaa voimaan santaan aseita työmiehille. He kanssa ia muodosti väliaikaisen ■
Poliisikam arin tienestit.
Viime kuukauden aikana “an­ mitean kokoontua viivyttelemät­ heti siksi, että koulun menoar­ otrivat ohikulkevat automobiilit hallituksen. Ja täydellinen van - i
saitsi" poiiisikamari maksettu­ tä. Portlandista ja Svensenistä vioon ci oltu varattu rahaa pal­ haltuunsa, asettuivat sotilasase- lian hallitusvallan voittaminen.)
jen sakkojen muodossa $258.00. valitun jäsenen on välttämättä kankorotuksen varalta etukäteen. miin ja lähettivät edustajiaan joka hallitusvalta itsestään hajo-i
TARVITSEMME
Eilisessä kouluneuvoston ko muihin rykmentteihin ¡liuotta­
Kaikkiaan toimitettiin huhtik. saavuttava kokoukseen, sillä il
si,
on
johtanut
siihen,
että
Ro-
R A H A L L IS T A
ipan heitä ei kokous ole sään­ kouksessa valittiin myöskin u u ­ maan kapinasta.
aikana 35 vangitsemista.
e e k k e ristä ylöspäin. H in ta vaih- i
i manoffien dynastia on luopunut j 8 telee
delle.
parhaillaan
rakenteella
o-
$38.00—$65.00
e
e
k
k
eriltä
m
aan
1
töjen mukaan laillinen kun Aslo-
AVUSTUSTANNE
Puhelimella minä sain ntyos vallasta .....
ia väliaikainen . . . hallitus!
.
laadun m ukaan.
A lasm aksu $10.00
Jos nyt on ketään,
riassa olevat jäsenet eivät voi levalle Central koululle johtaja. silloin tietää, että duuman istun­ tuo \ enäjälle
uuden jarjestvk- eek k eriä kohti. K äteisellä ostaissa
joka haluaa matkatoveria Suo­ kaikki olla kokouksessa saapu­ Valituksi tuli Seasiden koulun not ovat tsaarin ukaasilla lvkä- sen ja tulee alistamaan
Venäjän : alen n u sta. M aalla on pientä leppä-
meen Scandinavian
American villa. Muistakaa siis varmasti johtaja. J. W. Branstator, joka tyt huhtikuuhun saakka. Saa­ kohtalon perustuslakia säätävän m etsää, sekä osalla, jo k a ei ole a i­
tulee tässä uudessa virassaan vuttuani duumaan minä kohtasi»
linjan laivalla joka lähtee tou­ saapua.
van ta sa ista , kuusim etsikköä. Maa
kokouksen talulon alaiseksi.
en viljelem ätöntä, vaan helposti puh­ voidaksem m e k o rv ata k u lu t ja siksi
saamaan $125.00 kuukaudessa.
kok. 12 p. New Yorkista, sopisi
iellä kiihtyneitä edustajia. Kii­
Väliaikaisen hallituksen sekä d iste tta v a a , jo ten väliem pivarainen- m yym m e k aik k ea ta v a ra a halvalla.
Kouluneuvosto oli julistanut reellisesti
ilmottautua Toverin konttoriin M atti K ulju ei ole surm annut
kutsuttiin
kokoon työväen ja sotilasten edustajain kin pääsee helposti alkuun. N aapu­
avoimeksi urakalla kaikkien As­ vanhinten neuvosto. Klo 12 saa­
ennen ensi sunnuntaita. Sopisi
rusto suurim m aksi osaksi suom alais­
itseään.
torian koulujen puilla varusta­ pui duumaan tieto, kapinaan neuvoston välisiä suhteita selvit­ ta. Kouluun noin puoli "tallia. Vesi
lyöttäytyä joukkoon niitten kans­
teli edustaja Skobelevv seuraa- hyvää ja helposti saatav issa. Lewis
Osoitteeksi siitä, miten ennen­ misen talvikaudeksi. Kouluneu­
sa jotka silloin matkustavat As- aikaisia
nousseet
sotajoukot
yhdessä
työ­
vaan tapaan. Väliaikainen hal-
täkäläisten
porvarilehti
toriasta.
Laivapiletti maksaa en tiedonannot toisinaan ovat, vostolle oli jätetty vain yksi tar läisten kanssa ovat vallottaneet iltus on tällä hetkellä korkein k C lark joki aivan lähellä, jo sta voi
k a la staa ja k ä y ttä ä kulkutienä As-
H uonekaluja, uuneja, m attoja.
New Yorkista Suomeen $65.25. olkoon mainittu. että eilinen jous. joka niin muodoin oli hy­ arsenaalin
sekä
vapauttaneet
toriaan, jossa saa tu o tte e t helposti
Venäjän
valtiollinen
hallituslai-
väksyttävä.
Tarjouksen
tekijä
Toverin Konttori.
sopii hedelm ien, juu-
Morning Oregonian kertoi erää’. oli 1 he Kellv \YTood Go., joka valtiolliset vangit Krestyn sekä tos. Työväen ja sotilasten edus- kaupaksi, Maa
heinän
y. m. viljelykseen. Kengänkorjaus-‘Sappa’
tajain neuvosto taas tukee väli-' A
rikasvien-
inoastaan noin 6 m ailia A storlaan,
A storialaiset perustaneet uuden Matti Kuljun tehneen itsemur­ sitoutui hankkimaan korkeakou­ tutkintolaisten vankilasta.
Tämän jälkeen saapuivat so-) aikaista hallitusta ja valvoo sen hyvän tien varrella. O m istaja, joka
han. Tänä aamuna saimme Mat­ lulle 200 koi jrdia sahapuita (o
kannuttim on.
a ru s te ttu n a täy d ellisellä “C ham pion"
tilasten
ja työläisten asestetut toimintaa kansanvaltaisuuden e- m puoluetoveri, on rah an tarp eessa v koneistolla,
m yydään o m istaja n huo­
Astorialaiset kannuttimoiden ti Kuljulta scuraavan sähkösano­ $4.00, MeClure koululle 120 joukot Taurian
palatsiin. Walt. tuja ja vaatimuksia silmällä pi­ ja pak o tettu m yym ään siitä suoriu- non terv ey d en tak ia. M yöskin kaikki
koordia. (a $3.75, Central kou­ duuman
omistajat ovat perustaneet uu­ man Molallasta. Ore.:
jäsenet
Kerenskij. täen, johon suuntaan on selitet­ tyakseen. O m istaja käy A storiassa pu o tik alu sto sam aan h in ta a n . Liike
“Molalla. Ore., 2 p. huhtik. — lulle 150 koordia. (n $3.75, Shi-
den liikkeen Cordovaan Alaskaan
vaan ostosopim uksia voi on p arhaim m alla liik ep aik alla. Ollut
Tsheitse sekä minä saavuimme tykin mainitun neuvoston julis­ lauantaisin,
tehdä Toverin välityksellä.
$50.000 osakepääomalla. Yhtiön Tämän päiväinen Morning Ore­ velv kifululle 75 koordia, (S kaninaan
siinä 9 vuotta, jo ten sillä on suuri
kansan luo ja tuksessa.
H alu lliset o s ta ja t voivat k irjo itta a k a n n a ttaja jo u k k o . H in ta ain o astaan
nimenä tulee olemaan The E ight! gonian kertoo minun tehneen $2.05. Tavlor koululle (X) koor­ nidinune nousseen
sille puheita ei enää
| Toveriin ja saad a enem pi tietoja. $500.00.
House Canning Go. ja sen osak-l Itseni u rhan erehdys, olen Mo- (j
dia. <7/ $4.00. Adair koululle 85 duuman 'puhujalavalta,
vaan
ai-
hillassa.
E. G. Gurtell,
koordia. fö $3.00 ja Alderbrook lalta. Tervehdimme heitä ia ke-
kaina ovat P. A. Stokes. F. A. 1
.
„
TOVERI, A storia, Ore. 359 Commercial St.,
Astoria, Ore.
K
annattakaa
niitä
liikkeitä,
jot­
Fisher ja Tames llremner. Tä-I
' ’a^' Kulju.
koululle 35 koordia. (ii $3.50.
hoitimme
jatkamaan
järjesty­
män uuden yhtiön laillistuttamis ‘ Mistä lehti lienee saanut nti
rämän lisäksi oli kouluneuvos­ neesi alotettua taistelua. On ka ilm oittavat Toverissa.
T:RI F. ANDERSEN,
paperit vahvistettiin eilen täkä­ ' tisensa. ei ole meille tunnettua, ton ratkaistavana
muutamia tunnustettava, että tunsimme jo
;
mutta
nähtävästi
joku
sen
ra-
läisen kauntin kirjurin virastos­
pikkukysvntvksiä. kuten kentän
S P E S IA L IS T I
O L E M M E A U K A IS S E E T
i norttereista on uneksinut, — kai vuokraaminen juhlain pitoa var­ jonkinlaista kutkutusta kaulas­
sa.
Korva-, silmä- , nenä-, kurkku- ja
sa, sillä emme olleet vielä täv-
liiallisen kuivuuden vaikutuk- ten jne.
taudeille.—Silmäla­
K
r O O n il ll S ll lC
sin vakuutettuja siitä, että
sesta.
Käsivoide.
seja
sovitetaan.—H
uoneet 5—7»
simme välttämään Protopopovin
Jos kätenne ovat sierottuneet.
Mervyn
Bldg,
Astoria.
Ore.
silmukkaa.
voitte ne parantaa voitelemalla Takovat kun rauta on
Yhä uusia ja uusia joukko-
kuumana.
iltasin Hellbergin käsivoiteella.
IL W A C O S S A
osastoja
saapui. Iltaan mennes­
Täkäläiset kannustuslaitoksei
Hinta 35c. Tilataan osoitteella:
T. k. 2 p :n ä olivat tukkukauppa-
sä muuttui Taurian palatsi täy­
ja tulem m e palvelem aan yleisöä
VIENNA CAFE
G. A Hellberg, Suomalainen ovat päättäneet tyvsti käyttää h in n at P o rtlan d issa ju lk aistu n rapor- delliseksi varustukseksi. Palat­
parilaam m e m ukaan. K ysykää
•
Crystal teatterin vieressä
apteekki. Astoria. Ore.
(ilm. kalastuskautta hyväkseen saa­ tiu m ukaan se u ra a v a t:
hintojam m e.
•
535
Comm'1
St.
Asteria
dakseen siitä niin paljon voittoa K erm a voi ......................... ........ 43—44c siin tuotiin kuularuiskuja, dyna
•
Hyvää
ruokaa
saatavana.
Ys-
NELSON.
K A IN U
Y hteentörm äys.
kuin mahdollista ja siksi ne M aalaisvoi ....................... ................. 39c miittia. kiväärejä, tykistöä y.m.,
•
täv&llinen kohtelu.
W ash.
Ilwaco,
nsiluokan kerm a ........ ................. 42c auhoja, leipää, kankaita, nahko­
Eilen aamulla klo. 8.30 tör- “ruokatarpeitten vähyyden" ni E Toisen
S uom alaiset syökää m eillä!
luokan kerm a . . ................ 41c ja ine. Kaikkea tuotiin. Saapui
mäsi moottoripyörä 11 miten ja niessä ovat kääntyneet valtion
Kananmunat—
myös
panssariautomobiilikin. j
Commercial kadun kulmaukses-i kuvernöörin puoleen tarkotuksel- L aatikoitt.
m yyntihinta. tus. 32-3214c
¡onka
miehistö
ilmotti. että lä­
sa vhteen auton kanssa. Pvö-Ha saada poistettua rajoitus, jo- L aatik o ittain ostohinta .............. 32c
hetettynä
kukistamaan
kapinaa j Jos ta rv itse tte te e ttä ä
räilijä lensi sivukäytävälle saa . ka kieltää sunnuntaina kalasta V alikoitujen m unien m y n tih in ta 33c
vhtvvät
he
kapinallisiin.
Sota­
ia kannutuslaitoksissa
L innut—
27223048699562106
den joitakin ptkkunaarmuia ja masta
joukot
vaativat
pikaista
uuden
K
anat,
’
ib
.........................
.
.
.
.
22—23c
työskentelemästä.
Kannutuslai-
hänen koneensa meni epäkun­
PUKUJA, niin käykää-
K alkkunat. Ib....................
toon. Auto sitävastoin ei saa- tokset näet haluaisivat puristat H anhet, Ib....................... ........ 15—16c hallitusvallan muodostamista.
työläisistään ulos kaikki mitä S orsat, Ib........................... ........ 22—25c
le.vo“omu"s. va',itsi pä täällä 166—12 katu,
atu,
V O IT T E SÄÄSTÄÄ R A H A A
volla 12 p:sta 13 ip:vaa vastaan. W
suinkin
voivat
ja
samaten
ka­
Ju
u
sto
t---
väkiinitantalla huoneenne ja k alu s­
tan n e Oregon F ire R elief A ssn' yh­ lastajista ia joen antimista, jotta Oregon juusto. Ib. . . . ................. 26c niaiia muodostui duuman komi- W einhard-hotellin
vie­
tiössä. — W. L W arren, agt. 10S— sitten olisi kylliksi millä kei Cream brick juusto Ib. .............. 27-28C tea. Klo 7 illalla pidettiin 4au-
10th St.. A storia. Oregon
notella kun hinnat hyvästi ttä
L im burger juu sto Ib. . .............. 25-26C rian palatsissa ensimäinen työ-!
Useitten kyselyjen vuoksi ilm oitam m e, että nyt taasen
ressä, tekem ässä puku-
sotilasten
edustajain
I
S veitsiläinen ju u sto Ib. ...............34-35C väen ja
vät
automaattisesti
-kohoovan
voimme
myydä pilettejä Suomeen kuten ennenkin.
En-
AM M ATTITAITOINEN
neuvoston istunto.
H edelm ät—
simäiset Scandinavian-Am erikan L in jan la iv a t lähtevät
mitä pitemmälle nykyistä til
New Yo rkista: “ U N IT E D S T A T E S " Toukok. 12 p. ja
N avel appelsiinit, laatik. $2.50— $3.50
Me. rvhrnä vastuunalaisia duu-j tilauksenne. H innoista
netta jatkuu.
“ OSCAR I I ” Toukok. 26 p. . M erim atkap iletti New Y o rkis­
B ananit. Ib......................................... 5%c man jäseniä, istuimme duuman
ta maksaa Suomeen $65.25, johon tulee lisäksi rautatie-
S itru u n at, l a a t i k k o ...........$4.00—$4.50
T äten lausumm e sulim m at
puheenjohtajan työhuoneessa ja • kyllä sovimme sekä so­
pilet. hinta. H alu kkaat m atkustajat voivat tila ta pilettinsä
P
aikalliset-
om
enat,
laat.
$1.60—$2.50
saa paikan Toverin latom ossa. H a­
levottomuudella luimme toisen)
kiitokset
Ju u rik a sv it ja vihannekset
k ija lla vaaditaan taito a sekä englan­
niille ystävillemme, jotka yl­ O regonin
toisensa jä l­ pivaisuus taataan .
sipulit. Ib........... 10—12*4c puhelinsanelman
nin- e ttä suom enkielisen tek stin la­ lättivät meidät uudessa kodis­
TOVERIN KO NTTORISTA , Box 99, A storia, Ore.
P e ru n a ’ , m yyntihinta ............... $4.50 keen. Toisinaan ilmoitettiin et- j
tom isessa niin käsin kuin koneella­ samme 28 ,). vk. ja myös sydä­ P e ru n at, o stohinta ....................... $4.00 »ä Tsarkoie Selosta saapuu tsaa­
kin.
H ak ijan tulee kuulua unioon melliset kiitokset siitä kallisar­ T urnipsit, säkki .............. $1.75— $2.00 rille uskollisia ■sotajoukkoja, toi­
AM ERIKASTA SU O M EEN m atk u sta v illa tu le e olla passi
a .n konsulin todistus, v a ru s te ttu n a m a tk u sta ja n m uoto­
se k ä scsialistipuolueeseen.
voisesta lahjasta jonka saimme K eltajuuret ......................."............. $150 sinaan taas että Suomen rauta­
RÄÄTÄLI
kuvalla.
L iikkeenhoitaja,
vastaan ottaa, josta aina tulem­ M akeat p erunat, ty n n y ri ........... $4 50 tietä ¡pvöten liikkuu Pietariin
A S T O R IA
OREGON
Box 99,
me muistamaan teidän ystävyy­ P a iste rn a k a t ................................... $2.00 päin rykmenttejä kukistamaan NiHiiuiiimitiiiimnmiiHiiitiHmtiMitMiuniitnitiiiiniiHnutihiuiiioiiHtiiiiHiiii
A storia, Ore.
tenne osoituksen meitä kohtaan. R aparperi, Ib...........................................3c l kapinallisia. Hallitus piti sil- uiniuiiiimntntiumittiiiiniiitnuntuniHniiiumiiniiiitiinnhtntiiirntutmHKH
MIEHET!
Mieltäkiinnittäviä tarjouksia
Muuten tuollaiset tilaisuudet
ovat työläisten keskuudessa jo s­
sain määrin hyvinkin opettavai­
sia, sillä tuollaisissa tilaisuuk­
sissa voimme myöskin oppia ja
tulla tuntemaan toistemme soli-
tarisuuden, joka on erittäin hy-
I vä työläistenkin keskuudessa.
Kun tunnemme toinen toisemme
niin silloin jäävät monet har­
haan johtavat väärinkäsitykset
SU U REN LAULU-
ILLATSUN
PORTLANDIN
The BEE HIVE
Genasco Roofing
Fisher Bros. Co.
160 eekkeriä maata
myydään pienis­
sä paloissa
HIDEBRAND & CO.
t u l i -
Ruokala varaliikkee n ä
'(tiH iiu iu u in iiiH iiiH iitiiiim iiiiiiiiiu itiiiu tiiiu iiiin iiiiiiiiU iiiiiiiK iiiiiiH iiu iiiiii
Markkinahinnat
Naiset
ja
Miehet
iiiiiiiiiiiiih iiu iiiiiiiitin iiiiiiiiN iiiin iiiiiii tn iiiiiin
Linjalaivat alkaneet säännöllisen
kulun Skandinavian maihin
LATOJA
O TT O N IE M I