Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 30, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 101
TOVERI
Sivu kolme
matkalla olevissa sotamiehissä tinas Mikaelille, joka ei ole kui­ tämän on tärkeää saada yhteis-¡sen uudistuksen päätettäväkseen | VASTAAJAPUOLI PÄÄTTÄ-
olevan, ja olihan vielä epätietois­ tenkaan suostunut hallitsijaksi tvö sotamiehien ja upseerien vä­ nyt ensi istuntokautensa alku-l TÄNYT T O D I S T A J A I N
ta. mille kannalle Helsingissä rupeamaan ilman perustuslakia lillä. Upseerien, joille vapauden puolella tai saadaanko siitä myö­
KUULUSTELUN I. W. W:N
lakia valmiiksi i
eristettynä oleva sotaväki tulisi säätävän kansalliskokouksen va­ edut ja synnyinmaan kehitys ri­ hemminkään
JUTUSSA.
vat kalliita, on käytettävä kaik­ Myöskin
sisällykseltään
jäi
asettumaan. Eikä hermostunei­ lintaa.
KIRJALLISUUS
K
O
M
IT
E
O
IL
L
E
,
A S IA M IE H IL L E
O SASTOILLE,
suutta suinkaan voinut olla lie­ Skobelov lausui, että nyt on ki voimansa yhteistoiminnan ai­ Eduskunnan oikeuksien laajen­
YNNÄ M U ILLE .
(JatK oa enstm ätseiti s iv u lta )
sotamiesten tamista koskeva kohta porvarien
ventämässä asemilla liikkuneet Venäjältä taantumuksen ja sor­ kaansaamiseksi
niin i tanut vaivakseen niitä laskea.
erilaiset huhut, jotka milloin tie­ ron valta murtunut ja kansan­ kanssa. He tulevat kunnioitta-; julistuskirja-ehdotuksessa
sivät siltojen olevan miinoitettu­ valtaisen kehityksen ura avattu. maan sotilaassa hänen persoo-! epämääräiseksi, ettei se riittä Varastohuoneiden seinien lau­
ja ja vaarallisen junan räjäh­ Sen kautta on myös Suomen nallista ja kansalaisarvoansa, tu­ västi velvoita porvarillista halli­ doitusta oli paikattu ennen kuin
tävän ilmaan, milloin taas ker­ kansanvaltaiselle kehitykselle tie ; levat kunnioituksella kohtele­ tusta kansanvaltaiseen uudistuk­ W hitworth teki tutkimuksensa.
TILATKAA SE TU TTA V ILLEN NE!
Vihdoinkin ollaan siinä asemassa, että taasen voimme lähe*t- rottiin. että entisen hallituksen auvennut. Kumoukselliset ovat ! maan sotamiehiä. Sotamiehet seen. jollaista tässä asiassa Suo­
Ensimäinen laukaus tuli lai­
tää estcettöinästi sanomalehtemme Suomeen. Toveritar on kyllä joukot ovat piirittäneet Helsin­ nimittäin julistanee: Suomea sor-« puolestaan tulevat muistamaan, men maamme tulevaisiin,Ien tur­
turilta.
sinne päässyt jatkuvasti, vaan TOVERI ESTETTIIN . Tilatkaa- gin aseman ja aikovat ottaa ju­ tavat lait. päätökset ja toim en-! että ainoastaan sotamiesten ja vaaminen niin välttämättä vaa­
Seattlelainen työmies Oscar
upseerien liitto tekee armeian tisi.
pa siis Toveri tuttavillenne ja omaisillenne Suomeen. Antakaa nan vastaan khnlasateella. Kaik­ piteet kumotuiksi.
Carlson,
jolla ei ole mitään yh­
Tärkeänä tehtävänään ilmoitti : vahvaksi, että yksityisten upsee­ Torpparien asiasta sosialide­
heidänkin tietää riennoistamme tässä maassa. Toveri maksaa Suo­ ki kävi kuitenkin onnellisesti ia
teyttä
1.
W. AV. liiton kanssa ja
kun vihdoin klo puoli
päivällä i Skobelexv
lähetystöllä olevan rien huonon käytöksen vuoksi mokratisen puolueen valtuutetut
meen: 1 vuosi $6.50, V2 v. $3.50.
¡joka
marraskuun
5 p:nä lähti
TOVERIN TILAUSHINTA ON 1 P:STÄ KESÄKUUTA: saavuttiin Helsinkiin, jossa pu-i saada poistetuksi ne ikävät vää­ ei koko upseerikuntaa ole häväis- vaativat julistuskiria-ehdotukses- ( estävänsä Nordströmin kanssa
nanauhaiset sotilaat olivat vas­ rinkäsitykset. joita Helsingissä ; tävä. Vallankumouksellisen tais-[ sa ensiksikin selvästi osoitetta-
i vuosi $4.00 ja
v. $2.25, 3 kk. $1.25, 1 kk. 50c.
huvin vuoksi Everettiin laiva
Yhtiökokous katsoi välttämättömäksi korottaa Toverin tilaus­ tassa. laukesi jännitys ia hurraa oli sa'.tunut sotilaiden ja upsee­ telun menestyksen vuoksi on ! vaksi, että häätöjen toimeenpane- A’er,»nalla, todisti, että hän näki
niiden upseerien niinen ehkäistään, kunnes torp
hinnan paperin ja muitten raaka-aineitten korkean hinnan takia, huutojen kaikuessa vhtvivät lä­ rien välillä ja jotka ’olivat joh­ unhotettava
menettely
demokratiaa
vastaan, parien vapautusta koskeva laki ensimäisen laukauksen ammutta-
kuten vllä näette Nyt on kaikilla mahdollisuus saada vielä Toveri hetystöjen miehet tuhatlukuisiin taneet eräisiin iipseeriinurhiin. jotka vhtvivät siihen päättävään
valtiopäivillä säädetään sekä voi­ ■ van laiturilta. Laukauksen am-
Lähetystö» vakuutti, että nyt oli ;
entisillä hinnoilla, kun tilaa tahi uudistaa tilauksensa ennen kesä­ tovereihinsa Rautatien torilla.
pui muuan sheriffi McRaen ta­
palautuva järjestys kokonaan so­ taisteluun, jota te käytte van­ maan astuu. Toiseksi’sosialide- I ikana
kuun 1 päivää. Asiamiehet ottakaapa tämä huomioonne tilauksia
seisovista deputeista. Carl-
haa järjestelmää vastaan.
mokratit tahtoivat myös torp-,
Kotkassa olivat työt suurim­ tilaitten keskuudessa.
kerätessänne.
i
son
sanoi,
että hänen olisi mah­
! parivapautukscn laadusta luvat
Lähetystö» onnitteli Suomen
maksi osaksi pysähtyneet.
JOKO SINULLA ON VAPPU 1917!?
doton
tuntea
ampujaa, sillä mel­
kansaa, erittäin köyhälistöä niis­ Nykyinen valtiollinen • tavaksi edes sen verran, että o -; kein samassa silmänräpäyksessä
Ellet ole sitä itsellesi vielä hankkinut, niin ota nyt heti kynä
Kotkassa pysähtyivät maalisk.
Uisi alustalaisille tunnustettu 1U
asema Suomessa
kouraasi ja kirjota tilaus! Vappua on jo postitettu yli 9,000 kpl. 17 p. kello 12 aamupäivällä kaik­ tä mahdollisuuksista, mitkä nyt
¡lunastusoikeus
tiloihinsa. 2, 1 s vntyi paniikki, joka tempasi hä­
ja toisia lähetetään sitä mukaa kuin tilaukset tulevat konttoriimme. ki selluloosa- ia metallitehiaat. ovat sille auvenneet. Ja lausui
torpissaan telit y i- net mukaansa. Turvaa etsien
Kun heti pistät 50 senttiä joko postimerkeissä, money-orderissa Kello 3 iltanäivällä piti sos.- vakuutuksensa, että Venäjän ja Suomen taantumuspuolueiden 'omistusoikeus
1 hin parannuksiin, ja 3j osuus oli Carlson heittäytynyt pitkäl­
tahi rahassa tulemaan Toverin konttoriin, lähetetään sinulle VAP­ dem. kunnallisjärjestö kokouk­ Suomen kansan veljelliselle vuo­
vastarinta.
i maanarvon noususta. Näistä sei­ leen laivatäkille kaiteen viereen.
rovaikutukselle (»li nyt rakennet- 1
PU AIVAN HETI.
sen, jossa järjestön puolesta teh­ i tn oikea peruste.
koista
piti sosialidemokratien Laivallaolijat, sanoi Carlson, oli-
Lauantaina
24
p.
maaliskuuta
'
vai käyttäytyneet koko matkan
ria, joka ci ole ¡liuottanut liitty- Pietarista tulleessa junassa tiin selkoa tapahtumista Helsin­ 1 Puoluetoim ikunnan puheenjoh-! antoi sos. puoluetoimikunta sen-: , mielestä inainittaman sekä julis­ kuten
ainakin sellaiset, joilla ei
tuskirjassa että uuden hallituk-
vänsä kumouksellisiin.
saapuneiden vallankumouksellis- gissä ia Pietarissa ia neuvotel 1 taja Paasivuori kiitti saaduista raavan julistuksen :
ohjelmassa. Se olisi ollut [ voi olla mitään väkivallantekoja
Kumotfksellisen sotaväen au- ten johdolla meni osasto sota­ tiin asiaan kuuluvista seikoista. ’ terveisistä.
v enäjällä on tapahtunut suu­ sen
sitäkin
välttämättömämpää. bv»s-i n11c c's>a’- nil1u?sa tapauksessa ei
ta suristua sivu. Siinä he kulet- miehiä vankilaan klo 12. mutta
Puoluesihteeri Turhia ilmotti renmoinen vallankumous. Samal-
tavat vastarintaan nousseita tai kun ei ollut tietoa, ketkä- ovat T urku kum ouksellisten sotajouk ulkona olevalle tuhatlukuiselle i la sv on Suomessakin lyönyt ja ­ ka toqiparivapautuksenkin säätä hän olisi uskaltanut seista etu-
niinen on perustuslakiasia. jollai-! kannella miesj(»ukossa laivan
muuten epävarmoja upseereita, poliittisia vankeja ja ketkä rikol-
kojen vallassa.
kansanjoukolle lähetystön tervei­ lat alta laittomalta venäläiseltä sen hyväksymiseen valtiopäivillä j saapuessa rantaan. Ei kuullut uh-
Mutta liikkuu kaduilla sellai- lisiä, palasi osasto takaisin nii­
set, käynnin tarkotuk-en ja hei­ sortov altiudelta.
tarvitaan vähintäin 2 3, vieläpä i ^au^S!a’ c’kä nännyt pyssyjä,
Maalisk. 17 p. liikkui kaupun­ dän tiedonantojensa -i-älKm sekä
siäkin upseereita, joilla on pu- hinkään toimenpiteisiin ryhty-
Venäjällä näyttää myös vapaa kiireellisissä
tapauksissa 5l<» 55
arUom.n ammuttiin kuusi kuu-
gilla
aamusta
alkaen
runsaasti
nainen nauha. Ile saavat kulkea mättä. Kuitenkin saapui viillä
esitti eläkö,ön-huudon vapauteen kansanvalta pääsevän voimaan, i nistä. Mutta porvarien valtuute- ^aa’ E1 'ain se seikka, että lian
sotaväkeä,
etupäässä
merisota
vä­
rauhassa. Niinpä Pohjois-Espla- klo 3 aikaan jostain toistaiseksi
pvrkivälle Venäjän kansalle, mi­ Mutta miten käy Suomessa?
i on rotevarakenteinen mies. pe-
näädin kadun kulmassa keskus- tuntemattomasta svystä osasto keä. Joidenkin pienempien väli hin valtavalla voimalla väki vh-
Huonot ovat merkit tähän asti ! tut eivät taipuneet ehdottamaan ! lasti hänet kuolemasta.
k’rP!)ariasiasta!
teli toverillisesti kolme maaväen sotilaita vankilaan ja vapautti e- en selvittelyjen jälkeen eri sota­ tvi. Puoluesihteeri kehotti vä­ Taantumukselliset porvaripuolu-i ?a.I?aa^,.l.an. h.’
Ristikuulustelussa ilmeni, että’
x.
; N iili S ilm ittö m iä
l i e olivat.
välillä,
korkeampaa upseeria kadulla o- roituksetta kaikki vangit, lu­ väen joukko-osastojen
eet näyttävät ainakin toistaisek
keä
järjestyksestä
vaalimaan.
Carlson
oli nostanut valiingoii-
Nämä olivat lähimmän ohjel­
vuin järiestvsotamiesten kanssa, kuunottamatta muuatta venäläis- i ä ivat vai t akunnan d 1111 ma ry h mä ä
si pääsevän vallan päälle. Ne
Kun
väki
tahtoi
nähdä
lähe­
korvausjutun
laiva Aeronan yh­
suurimmat erimieli-
Upseereilla oli rinnassa punaiset tä upseeria ja mielisairaita. E- kannattavat joukot aseman her­ tystön jäseniä, nousivat eräät puolueet ovat, niinkuin kaikki. man , suhteen
x
tiötä
vastaan,
vaatien $59.000)
mitkä Pietarissa tulivat
merkit.
päillään tätä vapauttamista pro- roiksi.
tiedämme,
suomcttarelamen,, -
heistä
avonaiseen
ikkunaan,
mis­
kor
vausta.
Kan
neki r j el m ■ < sä
Iltapäivällä alkoi liikkua kä­
. ..
..............
vokatsionista johtuneeksi.
ruotsinmielinen ja nuorsuoma­ kysymykseen sosialidemokratisen syytetään, että “yhtiö oli otta-
tä
lyhyissä
puheissa
Luisuivat
puolueen ja porvarillisten vai
Työläiset olleet työstä poissa.
Poliisi oli tällä välin lakannut (luilla mvöskin siviiliväkeä in
lainen puolue.
terveiset
Venäjän
työväelle.
Nai­
tulitettujen välillä. Kaikkien neu : nut laivaansa pahaa-aavistamat-
toimimasta, josta oli seuraukse­ illalla oli sekä punaisilla mer tavalla riemulla tervehdittiin pu­
Ne
eivät
ole
mitään
oppineet,
tomia matkustajia silloin kun
Heti aamulla (17 p.) 7—$ ai­ na. että muutamaan aikaan ci keillä varustettua sotaväkeä että
eikä mitään unohtaneet. Niiden votteluyritysten jälkeen tävtvi: i laiva oli vuokrattu väkivalta -el-
hujia.
kaan ja myöhempään käskettiin ollut säännöllistä järjestysvaltaa. I siviiliväkeä kadut mustanaan.
yhteisessä kokouksessa molem-!
AiivähdeP.yiiäh vielä hetken johtoryhmät ovat nyt tämänkin ■ min puolin todeta, että sovinto! 1 le ja laittomalle retkelle 1; !»• ?-
työläisten useissa tehtaissa lo­ Tätä olotilaa käyttivät huligaa-!
pettamaan työnsä. Töitten kes­ niainekset hvväkseen ia murtaa-! Kaunungin kom endantti ia jouk­ suomalaisten toverien kanssa kuluneen viikon ajan ankarasti i näissä kohdin oli osottautunut, I välle asestetulle joukolle”. Tä­
keskustellen, jatkoivat lähetystöin ponnistelleet pönkittääkseen sor-Ì i mahdottomaksi. Tästä ilmoiiet- 1 män kannekirjelmän oli Car’< »n
keytys oli melko vleistä. Eivät­ tuivat hotellien viinikellareihin
ko upseereita vangittu.
Ristikuuli ~-e_
autolla matkaansa Hel­ taialuokkain itsekkäitä etuja.
kä sanoneet työläisetkään töiden
[tiin lvhvesti saapuneelle A"enä-i j allekirjoittanut.
. , ja viinivarastoihin.
Erinäisiin1 Sotilaat vangitsivat kaupungin jäsenet
Kerromme
tässä
lyhyesti,
mi­
lussa
Carlson
kuitenkin
v; ;:ti.
singin
sotilaitten
keskusjärjes­
tällaisten suurten tapahtumain ¿tuppoihin lienee vritettv intir- 1.
¡iän valtiovallan edustajalle DA
ten
se
on
tapahtunut.
»mendantin,
kenraali
Volybo-
¡että
kannekirjelmän
oli
laat
uut
tön luokse päätehtäväänsä suo­
mieliä iärkvttäissä maistuvan, tautua. \ arhain aamulla ryhtyi
: Protopopoville.
.. .
Kun
ne
kiireellisimmät
Suo-,
jeivin
ia
kulettivat
talteen
ku­
rittamaan.
täytyi lähteä katsomaan asiain sotaväki kuitenkin järjestyksen
'rämän jälkeen, valtuutettujen ! "aJlcn lou.irin>a, joka käytt: ( >-
men
työväen
vaatimukset,
jotka
'
mouksellisten
pääkortteeriin.
S
a­
kulkua.
Ja keinojaan lu­
ylläpitoon ja kld ö:ltä lauvantai- moin vangittiin ioukko kumous- Sosialidem okratisen Puolueneu­ Sos.-dem . puoluetoimikunta ja palattua Pietarista, oli meidän niia sanoJaan
mutta
omasta
puolesi in
lähinnä i tussa’
Työväki ja muukin yleisö liik­ aamuna (maalisk. IS p.) kokoon- liikkeelle vihamielisiä unscerei
puolueneuvosto julkaisivat viime i puolueneuvostomme
voston tiedonanto.
hänen
täytyv
sanoa,
ettei 1 ■h-
saman 1 • määrättävä kantansa uuden se-! n vt ainoatakaan asetta laiv !a,
kui kaduilla rauhallisesti ja t vv.'tu i kaupunginvaltuusto ylimää­ ta. joita sotaväenosastot piikin
Nähtävästi peläten epäjärjes­ sunnuntaina, annettiin
i naatin kokoonpanoa koskevassa I
nesti. Sopu ja yhteisvmmärrvs räiseen kokoukseen päättämään päivää etsivät ja korjasivat tal­ tyksiä,
antoi Pu lueneuvosto päb än iltana tapahtuneessa neu-1 : kysymyksessä. Siitä piti meidän ' ei kuullut uhkauksia, eikä mil­
vallitsi sotaväen ja vleisön vä­ toimenpiteistä vastaisen järjes­ teen.
seuraavan julistuksen maaliskuun vottelussa tiedoksi A enäiän väli­ näet viimeistään perjantaina puo­ lään muotoa voinut käs' ' ä
tyksen
turvaamiseksi.
aikaisen hallituksen tänne lähet- :
lillä.
Mvöskin Turun poliisimestari,
miesten olevan laittomalla ret­
p :nä:
Sotajoukot ja siviiliväestö toi­ kanteeni Arttur Stähl on van 19 Luokkatietoisille
tämälle edustajalle, ministeri E. I lenpäivän aikaan antaa tieto ken­ kellä.
työläisille
raalikuvernöörin apulaiselle.
Kahvilat ja myymälät sulettiin. meenpanivat rauhallisia mielen­
gittu.
kaikkialla maassa huomautetaan, Noditshwille, ilmoitti hän käsi
A anfield niminen i.w.\v :lä i'nn
*
Sos.-Dem. 1 h io i uetoimik unta.
Järjestys
i tvksenään, ettei niiden toteutta­
Tapahtumain johdosta suljet­ osoituksia kaduilla.
että
heidän
tulee
kunkin
kohdal­
tiin iltapäivällä kaupungin suu­ kaupungissa rupesi aamulla jo T A A N T U M U K S E L L E U S­ taan asettua vastuunalaiseksi y- minen kohtaa esteitä A’enäjän
palautumaan ia otti sotaväki vas­
KOLLISTA V IIM E I­
rimmat kahvilat.
leisestä järjestykseltä. Poliittista valtiovallan puolelta. Mutta sitä
tatakseen
siitä.
SE
E
N
A
STI.
Samaten suljettiin iltapäivällä
laatua oleviin toiuienpiteEiin ei jyrkempi vastustus oli kohtaava
useimmat mvvmälät.
Lisätietoja tapahtumista Viipu­ T urun lääninsihteerin ia vara- ole ilman Puolueneuvoston pää­ tärkeimpiä noista vaatimuksista
töstä ryhdyttävä, porvarillisten Suomen porvarillisten johtoryh-,
rissa.
lääninsihteerin puuhia.
Itämeren laivaston uusi päällikkö
puuhista on pysyttävä tarkoin e- mäin puolelta. Se nähtiin seti- Lainlaatijoitten toimet 1 ilm estyy säännöllisesti 12-sivuisena, olle- ,..t
Kari
alan
erikoiskirjeenvaihtaja
Turun
läänin lääninsihteeri rossa. kaikkein tärkeintä on se. raavana päivänä Pietarissa, min-'
i suurin suomalainen p ila le h ti koko maat
a>-
Klo puoli 11 aikaan ap. saapui
! sa.
O sote nam •
kertoo
seuraavasti
siitä
vaiku­
puoi
ne
kaikkien
maamme
puolueiden
!
Martti
Leikk(»la
ja
varaläänin-
ettei minkäänlaisia taloudellista
junalla Itämeren laivaston uusi
(J a tk o a ensimäis« Itä s iv u lta )
LAPATOSSU,
olivat yöllä matkus­
! Ho» S53.
Suoerior. W is.
päällikkö,, vara-amiraali Maksi­ tuksesta, minkä tieto keisarin sihteeri K. A. Längström lähet­ kaan laatua olevia lakkoja tois­ valtuutetut
taneet.
valtaistuimelta
luopumisesta
vai­
tivät läänin virkamiehille kier­ taiseksi aloteta. Niiden aika on
moi)’. jota vastaanottamassa oi?
Aiinurissa:
S< siali demokraattien en si mai W ashingtonin valtion lainlaatija-
tokirjeen. jossa Pietarin vanki­ kvllä tuleva, mut : tällä hetkel­
meri väkeä. Hurraahuutojen kai­ kutti
kunta aijotaan kutsua yli­
Toissailtana. (Maalisk. 17 pA lain kauhuista juuri vapaaksi lä täytvy meidän varata joukko­ nen vaatimus oli se. että edes
kuessa aioi amiraali Maksimow
m ääräiseen istuntoon.
Suomessa tutkinnon suoni <
autossa Katajanokalle. Samaan kellon lähestyessä 10 alkoi A’ii- päässeet maamiehemme käske­ voimamme tärkeimpiä tehtäviä neljä Suomen Eduskunnan en­
purissa
saapua
sotaväkeä
kuula-
nen
päättämää
lakia
011
viivytte­
Olympia, 28 p. liuhtik. — A a
:ut iäakan
V astaanuttotu •«•!»
tään uudelleen pidättämään ta­ varten, saavnttaaksemme vapau­
aikaan jaettiin meriväelle sota-
ruiskuineen
ja
muine
aseineen
a-
lemättä
t<
limitettävä
vahviste­
räkuvernööri
Hunt
on
selittänyt,
vattaessa.
Sen
käänteen
takia,
f)—
12
e
p.
p.,
2—4
ja 7—8 j »o
ja meriministeri Gutshkovin päi­
den ja täydet kansalaisoikeudet tuiksi. Ne diivat: väkijiu »main
seman edustalle, jossa asettuivat minkä tapahtumat lauantaina, kövhälistölle.
että
hallitus
harkitsee
olisiko]
väkäsky.
Muistakaa, että yk­ kieltolaki,
työväensuojeluslaki. kutsuttava koolle valtion lainlaa i Iltasin ja sunnuntaisin tarpeen
'
1 järjestyneisiin joukkoihin, suun­ (maaliskuun 1$ pA saivat, ehät­
simielisyys
ja
iärjcstvs
ovat
aina
koskeva tijakunta käsittelemään sotatilan mukaan.
Merisotalaitoksessa säilytetyt naten kiiuluriiiskunsa Papulaan tivät mainitut virkamiehet kui­ olleet suurimpia voimatekijöitä. ammattientarkastusta
MONTANA
laki
ja
työväen
tapaturmavakuu­
johtavia teitä kohti. Kävi pian tenkin peruuttamaan kiertokir­
vangit vapautettu.
tähden esille tulevia asioita. Ku­ BUTTE,
Toverillisesti
tervehtien
:
tuslaki. Puolueemme valtuute­
selville, että aseman edustalle
E N SIL U O K A N
Sosialidemokratinen Puolue- tut esittivät, että jollei noita vernööri Lister on \\ lashingto-(
Klo 2 aikaan saapui lääninvan­ saapunut uuteen hallitukseen yh­ jeensä. ennenkuin mitään vangit­
nissa,
D.
C.,
ja
sangen
mahdolli-j
semisia
eh:i
tapahuta.
neuv »sto.
kilaan merimiesosasto, vaatien tynyt sotaväki oli tulitit vastaan­
lakiehdotuksia voida heti hank­ sena pidetään, että hän siellä
vankien vapauttamista. Sotilaat ottamaan
Papulan
kasarmin
kia
Pieftiriin vahvistettavaksi, saa Yahdysvaltain hallitukselta
Uusia valtiollisia juttuja ei
Työväen ja sotilasten edustajain
neuvottiin merisotalaitoksen käy­ joukkoja, joiden mielialasta ei
niin
on
niiden vahvistettavaksi ehdotuksia, joita päättämään val­
nosteta.
neuvoston komitean julistus.
tettävänä olevaan osastoon, ja nähtävästi oltu täysin selvillä.
toimittamisesta ehdotettava mää­ tion lainlaatijakunta on vksin pä­
vapauttivat siellä säilvtetvt van­ Hetken jännittävän odotuksen
Toverit, kansalaiset!
räys kahteen asiakirjaan: 1) jo­ tevä. Yhtenä sellaisena pide­ yleinen hinta ja hyvä palvelus,
Ennenkuin A. E. Kerenski oli
git-
Uusi hallitus, joka on nni<> ko Suomelle annettavaan julis­ tään mahdollista miljoonan dol- on meidän motto Tulkaa katso-
jälkeen alkoi kuulua sotilassoit- ottanut vastaan oikeusministerin
Iltasella ei ollut mitään huomat­ toa ja samassa näkyivät Papulan toimen, olivat toimeenpanevan dostettu vliteiskunnallis-maltilli tuskirjaan tahi erityiseen Suo­ 1 larin siirtämistä W ashingtonin maan. huomaatte sen todeksi
joukot liehuvine punaisine lip­ komitean komissariot A’. A. sista vhteiskunnan aineksista, on men viranomaisille annettavaan valtion rahastosta AAulvsvaltain
tavampaa.
Union Pacific Coal Co.
puineen marssivan torille. Jän­ Maklakovv ja M. S. \dshemow ilmoittanut tänään kaikista mis­ käskykirjeeseen, ja 2) Suomen , hallitukselle sotamenoihin
Iltasella ei enää ollut mitään nitys laukesi ja sotamiehet näh­ antaneet kaikille oikeushovien tä uudistuksista, '»»itä se on o t­ uuden kotimaisen hallituksen oh­ 1 tettäväksi.
HANNA.
WYO
erikoista huomattavana kaupun­ tiin kvvneleet silmissä tervehti­ nrokn raa ttoreil 1 e
määrä vk sen. tanut saattaakseen voimaan osit­ jelmaan. Siten olisi niiden vah-
«n
gilla. ellei ehkä että väkeä oli vän toisiaan. Ilman täyttivät jonka mukaan uusia valtiollisia tain jo taistelun kestäessä van­ vistamisesta ollut takeita. Por­
liikkeellä t a vallista . \ äh e m m ä n.
haa hallitusjärjestelmää vastaan, varilliset valtuutetut panivat jyr­
voimakkaat hurraahuudot. Jää­ juttuja ei ole nostettava.
tiin odottamaan Pietarista saa­
'Pämän määräyksen on oikeus osittain tämän taistelun tau >t- kästi vastaan: eivät taipuneet
V IIPURIN KAUPUNKI VE­ puvaa junaa, jonka piti tuoda ministeri Kerenski virkaan as­ tna. Muutamia näitä uudistuk­ ensinkään kannattamaan mainit­
NÄJÄN UUDEN HALLI­ i hallituksen sotaväen lähetystöjä
sia ottavat laajat kansanvaltai­ tujen lakien vahvistamista, eikä
T U K S E N JO U K K O JE N 1 Pietarista. Rauhallisesti ja iloi- tuttuaan hyväksynyt.
set piirit ilolla vastaan. A altiol- Aittamaan siitä lupausta edes 1111-!
MIKSI MATKALIPPUNNE TULISI OLLA
HALLUSSA.
| sesti keskustellen keskenään ja VÄLIAIKAISEN HALLITUK­ lisen armahduksen, velvollisuu­ den hallituksen ohjelmaan.
Eduskunnan oikeuksien laa­
den ottaa valmistaakseen perus
SEN LÄHETYSTÖ PUO­
lukuisana saapuneen
Vankilasta laskettu vangit va­ ‘ paikalle
jentamisesta
sosialidemokratiset
tuslakia
säätävän
kokouksen
ia
LUETOIMISTOSSA.
suomalaisen
vleisön
kanssa
alkoi
paiksi — hulikaanit yrittäneet
valtuutetut
vaativat
mahdolli­
kansallisten
rajoitusten
poista­
sotaväki
odotella
melkoisesti
ryöstöiä. — Sotajoukot otta­
Tervehdyksiä kansalle.
simman
pian
ko­
misen.
Ta
me
arvelemme,
että
Eduskunnan
ko- fc: AUTOMAATTISET MERKINANTO-
myöhästynyttä
Pietarin
junaa.
neet järjestyksen pidon huo­
Kello 4 jälkeen saapui Sos.- kansanvallan on osoitettava kan­ koonnuttua annettavaksi lyhyet
Sotaväen
luottamusmiehet
piti
lekseen.
LAITOKSET
vät innokkaita puheita kehotta­ dem. Puoluetoimistoon \ ’enäjän natustaan svntvvälle hallitusval­ perustuslakiesitvkset. joissa sel­
Perjantaina, Maalisk. 17 n. klo en heitä kaikin puolin ylläpi­ väliaikaisen hallituksen ja soti­ lalle sikäli, mikäli se toimii näi­ vin sanoin myönnettäisiin Edus-
suojelevat kauttaaltaan rataa matkalla Chicagoon.
puoli 10 aikaan alkoi venäläinen tämään järjestystä ja saatta­ laitten edustajain lähetystö. Lä­ den velvollisuuksiensa lävttämi kunnalle 1) täydellinen esitysoi-
1140 MAILIA
sotaväki Viipurissa liikehtiä suu­ maan kansan suuren asian y h ­ hetystöön kuuluivat valaktin- seksi ia päättävästi taistelee van- keus ynnä 2) vapaa päätäntö-
KAKSOISRATAA,
rin joukoin, kerääntven aseman teisvoimin onnelliseen ratkai­ nanduuman sos. dem. jäsen Sko- haa hallitusvaltaa vastaan.
valta valtion tulojen ja menojen.
jonka perustus on tehty mitä
belew,
sotilaitten
edustaja
Kudr-
edustalle. Melkein kaikki olivat suun. Kun juna vihdoin klo
Toverit ia kansalaiset. Arenä- varsinkin tullien suhteen, sekä
huolellisimmin.
javtsew
ja
merisotilaitten
edus­
aseistettuia ja oli mukana m.m. puoli 3 aikaan saapui lähetvs-
iän kansa on saamassa tävdelli- 31 kiinteästi turvattaisiin valtio- J
tajat
TIomiakow
ja
Maslowskij.
kuularuiskuja. Papulan kasar­ töineen. jatkui puheitten sarja
sen voiton Venäiän vanhasta päivillä vasfedes päätettäväin la­
“TOP NOTCH” JUNIA
Sydämellisesti tervehtivät vie­ hallitusvallasta. Mutta tämän- kien säännöllinen voimaan saat­
miin lähetettiin lähetystö ia pian suuren innostuksen vallitessa so­
Läpikulkevia makuu- ja ruokai-
puoluetoimistossa olevia voiton saavuttamiseksi tarvitaan taminen. Tuollaisten lyhyvien
tulivat siellä olevat sotajoukot taväen ja vleisön keskuudessa. raat
luvaunuja
Chicagoon. Omahaaan,
pätevästi
punaista lippua kantaen ja torvi- Osa lähetvstöstöä lähti nyt mat- suomalaisia sosialidemokraateja. vielä suuria ponnistuksia, tarvi­ perustuslakiesitysten
Kansas
Citv’vn
ja Denveriin.
soittokunta etunenässä. Joukko kalle länteenpäin
päämaalina Lähetystön puolesta esitti Sko- taan kestävvvttä ia lujuutta. Ha­ valmistaminen ei olisi hallituk­
COLUMBIÄ-JOEN
otettiin raikuvin hurraa-huudoin Helsinki, toisen osan jäädessä belew terveiset Pietarin työväel­ jautumista ia anarkiaa ei o]e selle iso työ, yhteensä korkein­
vastaan. Aikaisemmin oli kuu­ jonkun tunnin myöhempään läh­ tä ia sotilailta. Ilmotti että on sallittava. On heti ehkäistävä taan muutaman viikon tehtävä. ; TIE ITÄÄN
lunut laukauksia, .vaan lienevät tevään junaan. Asemilla, missä perustettu väliaikainen hallitus. kaikki vallattomuus. rvöstöt. joka välttämättä olisi nyt heti i
kulkee yhdensuuntaisesti A m e r i k a n suurenmoisimman
ne olleet väin mielenosoituslau- vaan tavattiin santarmeja tai Siihen ovat sosialidemokraatit yksityisten asuntoihin tunkeutu­ suoritettava. Jos se viipyy kau-
maantien kanssa tuon kuuluisan laakson läpi maantien
kauksia. Asemalta hajaantui so­ upseereja, riistettiin heiltä aseet kieltäytyneet ottamasta osaa. minen. omaisuuden anastaminen van, on vaarassa, että koko uu­
ja
joen välisellä kaistaleella.
taväki kaupungille, jolloin pai­ ia sotaväelle, iota matkan var- Silti on sotilaitten ja työväen ia tärvcleminen. yhteiskunnallis­ distus hautaantuu taas pitkiksi
kallisen esikunnan päällikkö piti rella tavattiin, selitettiin nykyis-i komitea suostunut tukemaan vä- ten tafkotukseton anastaminen ajoiksi. Mutta porvarien valtuu­
UNION PACIFIC SYSTEM
Belvederen edustalla puheen ke- tä asemaa ia tehtiin selkoa kan- [ Halkaista hallitusta sen esittä- Kurin puute ja anarkia hävittää tetut tahtoivatkin julistuskirja-
Yhdistää lännen ja idän teräskäytävällään.
hoittaen kannattamaan uutta san asian iohdosta ja sotaväen män ohjelman toteuttamiseksi. vallankumouksen ja kansanva- ehdotuksessaan välttämättä jät-!
G. W. ROBERTS, D. F. & P. A.
hallitusta.
Lähetystön johtaja kertoi, että pauden.
tää tämän asian kiireellisyyden
velvollisuudesta uutta kansallista
551 Commercial katu,
Puhelin 85
Myöskin komendantti Petroff hallitusta kohtaan. Jossain mää keisari Nikolai oli vapaaehtoi­
A’ie1ä on olemassa vaara, että aivan avonaiseksi, niin että nyt
Astoria, Oregon.
piti puheen kohottaen eläköön- rin hermostunut epävarma mie­ sesti luopunut valtaistuimelta ja sotavoimat astuvat vallankumo ei ole mitään takeita siitä, saa­
rmttTTTTTTmnu i i i iiutnitumuuu:
huudon uudelle Venäjälle.
Torjuakseinme jko Eduskunta tämän suuriarvoi-
liala tuntui kuitenkin Helsinkiin jättänyt sen veljelleen, suuriruh- lista vastaan.
HUOMIOON (TiEITAVlA JUTELMIA
TOVERI MENEE SUOMEEN!
Yleisiä uutisia
T:ri K. Pitkänen
KAUPPATAVARAA
Todellisia syitä
Union Pacific System: