Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 27, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No.
99
Sivu naljä
AstorianS.S.K.Teatteri
Esittää Sunnuntaina Huhtikuun 29 Psnä
“Pikku Pyhimys”
maan. Kun omistaja kuitenkin
ience saanut vihiä siitä mitä oli
;ekeillä. niin hän pysytteli poissa
niin oli poliisin korjattava
oukkunsa syötti kaupungintalon
‘’viinikellariin". Poliisipäällikkö
ilmottaa nyt, että ellei arkkua
tulla perimään, niin sen sisältö
:ullaan juhlallisesti kaiken kan­
san nähden hävittämään. Saa sit­
ten nähdä ilmaantuuko arkulle
omistajaa?
Suurta tulvaa odotellaan.
Lumi. jota tällä kertaa on vuo- (
ristoissa
enemmän kuin mies­
H e n k ilö t:
muistiin.
on
alkanut sulaa ja sen
K re iv i de Chateu-Gibue, m a ju ri .......................... E. Boman.
seurauksena
on vesi Columbias-
Denise de Flavigny .................................. Hanna Jokiperä.
Fernand de Cham platreux ...................... A. Jääskeläinen.
sa alkanut huomattavasti nousta.
Gustave \
M a ttila
\Vilamette sivujoessa oli vesi jo
Robert
) uP3eereja .................................. V E H eikkinen.
viime lauantaina kohonnut 9.6
L o rio t, k o rp ra a li..................................................
Konttas.
alkaa yläpuolelle laskuveden
F.
Saarinen.
Rakuuna ............................................
Naemi
M
äkirinne.
normaalia
ja eilen se oli 12.6 jal-
J o h ta ja ta r Pääskysten luostarissa
Palo.
Sisar Gudule ...................................................... H ilm a Palo
<aa sen yläpuolelle. Y iime vuon­
Celestin, u rk u ri luostarissa ................................ F. Niemi.
na korkeimmillaan. ollessaan oli
Johtaja Pontarcyn teatterissa ......................... L - Hietala.
vesi noussut 23.9 jalkaa nor­
F. Saarinen.
Regissööri ............
maalin yläpuolelle, mutta tänä
Maissi
Kuismanen.
Corinne
/
Saima Känsälä.
vuonna on paljoa valtavampi tu l­
G im plette
f
H ilm a Palo.
n ä y tte lijä ttä riä
va
odotettavissa. Itse Columbi-
Lydle
'
M ary Pessi.
assa
ei vielä ole huomattavia
Sylvle
L uo starin holhokkeja ja rakuunaupseereja
nousuja
tapahtunut, sillä sen
Tapahtuu Pontarcyn kaupungissa ja »en lä h istöllä.
suurin
vesimäärä
tulee niin kau­
V ä lia ika toisen ja kolmannen kuvaelm an vä lillä .
kaa
sisämaan
vuoristosta,
että
A lkaa klo 8.
Pääsymaksut 75, aO ja Joe
P aikkakuntam m e suurin n äyte lm ä yritys!
lumen sulaminen ei tänne suun
paikoille vielä paljoakaan tunnu :
parisen tuumaa vain kuuluu ei­
lisen päivän kuluessa kohon­
11 I 1 1 1 M -l 1 ! 1 l i 111 I I l i 1 I-M 1 1 1 t 1 1 I -1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1
neen. Mutta kunhan viikko ja
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ $ parikin vierähtää, niin on edel-
•h-
d* lytettävä, että tulva muodostuu
u n i r i - n i m i i-i-i 111 1 1 1 1 î 11111 » ’ ! n i i i i i-i- u n i i - i - m - h - f hyvinkin valtavaksi, ellei suoras­
on alkujaan O5Otettu Eurekaan, taan toisin paikoin uhkaavaksi-
TO V E R IN TE LE FO O N I-N U M E R O T
Cal.
kin.
P O IK A ST E N
c sinisiä
in ic io sarssi-
c n r c e i.
4—18 IKÄISILLE
HATTUJA, jotka sopivat näihin pukuihin 50c, 95c, $1.00.
The BEE HIVE
LU O T E T T A V A .
a ja in
Z
a «at
a
a
Tavaroita
Parhainta lajia ropasaappaita,
ropasaappaita. öljykkäitä,
------- , mustia . sekä
. „ kel .
■ Mackinaw-takkeja ja housuja
tasia ja parasta lajia
on paksuja sukkia,
sekä ihokkaita suuri valikoima. Myös
,
swetereitä. villasia paitoja, öljyhattuja, hihoja, hameita, a
housuja y.m., y.m
ROPASAAPPAITA
OLJYKKAITA
S3
Gold Seal,
Gold Seal,
Vacum Ball Band,
Excelsior,
Eureka Red Sale,
Walrus,
Yukon,
Cape Am,
Salmon Brand,
Light House,
Mislevaka duck Ball Band.
Protector,
Myöskin on puna- ja valko pintasia ropasaappaita .-eka ru -
sas valikoima nahkasaappaita. — Kaikki tavarat ovat. kuten
on esitetty ja myydään kohtuullisilla hinnoilla s e ’a
tyväisvys taataan.
S
a
a
Hinnat: $3.50, $5.00, $5.50, $6.00 ylös $9.00.
A IN A
^
=
Kevään uusimmat kuosit
530 Commercial St.
i
!53
: «a
P U K U JA
3-näytökslnen operetti (4-ssä kuvaelm assa). K irjo itta n u t
H e n ri M oilhac ja A lb e rt M illaud. S äveltänyt M. Herve.
M eillä on suuri valik oim a
535 Bond St.
WALTER KALLUNKI
221 W. Bond St.,
Astoria, Ore.
Phone 1026
ta tekee, osaavat kohottaa vaa­
timuksiaan saavuttaakseen työs­
tään siedettävän elannon ja e
Eilen illalla ilniotti kannutus- lintason.
nnrn t M-untl l llim i UniH III...... ...................... Hl»»...................... .
trusti, s. o. kaikki yhteen liitty­
neet kannutuslaitokset, että k a ­ ■1 n r l l-l.-l-1 l i U -H -l-l I ¡..l-l-l-H-l-h
lastajien union vaatimaan lohen Î KANSANKIRJEITÄ $
hintaan on suostuttu.
Tämän I I 1 14 ■l- L -l I I I I I I H I !' I 'l"¡-I -++4-4-
ERNST RIN D ELL
mukaan siis tullaan alkavalla ka­
571 C O M M ER C IAL ST., A STO R IA , ORE.
lastuskaudella lohesta kalastajil­
(Jatkoa kolmannelta sivulta)
kaikkia
vanhanmaan lääkkeitä. — Lääkärien reseptit
le maksamaan 10 senttiä punal­ mestyvä
Konttori Ja liikkeenhoitaja . 365
Myy
vallankumouksellisen
täytetään huolellisesti
Toimitus ....................................832
ta. Jo joitakin viikkoja aikai­ järjestymättömän
E. B. Hughes hautaantoimittaja
pohjajoukon
S U O M A LA IN E N A P T E E K K I.
Konttori on auki kello 8 aamulla
Astorialaisten
toivoa
pidetään
semmin ilmotti Grant Packing
C. R. Carlson tekee kaikki suo­
lehti!”
—
huutavat
—
ei,
kun
kello
kuuteen
saakka
illalla.
vireillä.
..........im w n n illlln n t t t g a » g » U I II I UM» O
Co. suostuneensa union vaati­
Huoml
Kello 6 Jälkeen illalla
menkielisen järjestelyn. Telet
hiljaisella äänellä sievästi kysä- rxnP llttw w ntM m nnntnm m m w t:
Astorian
prominentit
ovat
muksiin.
—
Ja
koska
“pisnes
on
käytetään toimituksen puhelinta.
321, 12:sta ja Duane katujen kul­ henkeään pidätellen odotelleet
tü llC I'iillt: Hit
pisnestä" ja koska kilpailu vallit­ sevät: “tilaatko Industrialistin?
Se
ilmestyy
nyt
aluksi
vain
ker­
massa.
tietoja siitä, niitä heidän armas see trustin ja yksityisten kannu-
majurinsa saa aikaan maan pää­ tuslaitosten viilillä, niin on trus­ ran viikossa ja maksaa vain taa­
PÄIVÄLISTA
V 500 kpl.
lan." Näin on ääni muuttunut.
2 viikon vanhoja \\ hite Leg­ kaupungissa ollessaan Astorian ti paremmin “pärjätäkseen" lu­ Kysäsin eräältä kauppoja hie-
horn kananpoikia “vaarallisen a- puolesta kumarrusmatkalla lai- vannut kalastajille vielä ylimää- roessani, että "eikös se 1 yömies
— “Pikku pyhimys", kenraali­ jan sivuuttaneita" kesäkuun lä­ vastoasemakomitean puheenjoh­ räistäkin hyvitystä kalastuskau­
(Suomalainen Lihakauppa)
U
k Myömme ainoastaan ensiluokan tavaraa. Tunnussanamme on.
harjoitus klo 7.30. Sällit ja pu- hetystä varten 15c. kappaleelta. tajan luona. Viikko toisensa jäl­ den loputtua. Tämän mukaan ole vielä kuollut.'" — "Eihän se
Hyvä tavara, hyvä kohtelu ja k o h tu u llis e t hinnat.
vustonhoitajat näyttämölle klo 7.
keen on vierähtänyt, mutta luis­ jos kalastaja koko kalastuskau­ vielä, mutta kyllä kai se pian
Claremont Poultry Farm.
F A R M A R IT , vo itte luottam uksella lähettää vaslkkanne, aikanne y.m.
sekin!"
Saa
sitä
nyt
jo
lausua
— Kaikki allanimitetyt henki­
kahdustakaan ei ole kuulunut den aikana saa pyydettyä 3 ton­
tavaranne m eille. Rehellinen punnitus ja h y v ä t h in na t.
Fernhill, Oregon.
241 T A Y LO R ST.
A STO R IA , ORE.
löt tänään klo 6 “Pikku pyhi­
kaupunkimme pään toiminnasta. nia kaloja, niin hän siitä kalas­ eriävän mielipiteensä, 'tarvitse­
matta pelätä saavansa “tossoon- — llllllll li H'!1 l ' I W -
Eilen
toki
vihdoin
saapui
säh­
mystä" harjottelemaan:
tuskauden
lopussa
saa
ylimää­
Tunnetteko heikkoutta?
Niemi, Konttas, Mattila, Jääs­ Jos tunnette yleistä heikkout* kösanoma. jossa majurimme il­ räistä maksua $5.00 tonnilta, jos sa", kuten on ollut tähän asti.
keläinen Soininen. Soininen, Heik ja väsymistä ja ruokahalunne on mottaa vihdoinkin
päässeensä hän saa tuona aikana 5 tonnia Liian vähän tähtilippuja
näkyvissä Buttessa on erään
kinen, Polvi, Hanna Jokiperä. huono, niin voitte itsenne para
laivastoasemaki»mitean puheen - niin hänelle kultakin tonnilta
ylimääräistä
i
isänmaallisen
ryhmän mieelstä.
Mrs. Mäkirinne. Mrs. Rinta, taa nauttimalla Hellberg,n Vn«- johtajan puheille ja saaneensa lu- maksetaan $10.00
Ovat
laskeneet,
että ainoastaan
Mrs. Konttas, Mrs. Tolppi, Mrs. ma lääkettä. Hinta. $1.00, post1 paavia tietoja vedenalaisen lai­ maksua hyvityksenä ja jos hä­
MYY
noin
joka
kymmenes
talo. on li­
Svenson. Mrs. Niemelä. Mrs. vapaasti. Tilataan osoitteella C vastoaseman
rkennuttamisesti nen koko saaliinsa nousee 8 ton­
T av araa tukku- ja vähittäiskaupalla. Ruo­
Laine, Mrs. Reivo, Martha Hel­ A. Hellberg. Suomalainen ap­ Astoriaan. Jos näihin tietoihin niin, niin hyvitystä maksetaan putettu, ¿cr. sijaan kuin pitäisi
olla joka ainoa. Aikovat toimia
k atav araa, Hedelmiä, H einiä ja eläinten-
man.
teekki, Astoria, Ore
(ilm. yleensä sanoen ollenkaan on luot­ $12.00 tonnilta ja kun saalis nou­ ämän “epäkohdan" korjaami­
tamista, niin pitäisi laivastoase- see 10 tonniin, tai siitä vlitse.
reh u a joka lajia. K ohtuulliset h in n at sekä
Myytävänä
makomitean puheenjohtajan ra­ niin hän saa hyvitystä $15 ton­ seksi.
Mainari.
hyvä palvelus ta a ta a n .
kalapaatti 4 h. v. Standard- Sotalainan merkintä alkanut.
portin piakkoin lopultakin val­ nilta. Nämä trustin myöntämä*
MM
koneen kanssa A. Mattson, 1302
Astoria Savings Bank oli en mistuvan ja jos se vain tullaan etuisuudet ovat sitäkin odotta-
simäisiä, joka riensi sotalaina koolla olevalle kongressille esit­ mattomampia, kun etukäteen hu­
Grand Ave., Astoria. Ore.
WASHINGTON
nnnrnnnnr ñiH im itfm iU H iiíunhH nanhiH H U inujnw ai innnnannnnsaannia s.M; m u n ii u i
bondeja ostamaan. Jo heti kun tämään, niin silloin Astorian lai­ huiltiin trustin määräävän kalan
ilmaistiin ajatus bondilainojen vastoaseman r aken n u 11 a m i sky sv hinnaksi vain 8 senttiä paunalta
ABERDEEN.
Länsipiiritoimikunta
otetaan käsiteltäväksi ilman mitään lisähyvityksiä. —
uusi ja vanha kokoontuu Asto- julkaisemisesta, riensi mainittu myskin
Tällä kertaa ovat eri kapita- Ompeluseuralla on myy­
rian s. s. osaston talolla sunnun­ rahalaitos senaattori Chamberlai Amiraali Helmin puoltolauseen
nin
kautta
ilmottamaan
hartaan
jäiset.
sitä seuratessa. — Jännityksellä listiryhmät nähtävästi joutuneet
taina tk. 29 p. klo 1 jpp.
RUOKA- JA SEKATAVARAKAUPPA
S. S. K. ompeluseura toimii
halunsa
ostaa
sotabondeja
$50.
odottavat kaupunkimme promi­ keskenään taistelemaan
siitä,
Tyyni Hyrskymurto.
myyjäiset
ensi
sunnuntaina.
000 edestä ja tietenkin siihen nentit asian ratkaisua, sillä on kuka kalastajien saaliin saa itsel­
FRANKLIN JA 23 KATU,
ASTORIA, OREGON
myöskin on suostuttu. Eilen hau sen suotuisaan edistämiseen leen ahmittua voidakseen sitten Mutta oaitsi myyjäisiä tulee siel­
Polttakaa
M e iltä saatte ka ike nla ista ensiluokan ruoka- ja sekatavaraa
kuluttavalta yleisöltä kiskoa kor­ lä samalla kerralla olemaan haus­
hyviä uniontekoisia Sikaareja saapui sanotulle pankkilaitoksen jo uhrattu yli $10.000.
k
o
h
tu
u llis illa h in no illa.
minkä
vauksen korkojen kanssa takai­ kat iltamat. Puhujaksi tulee Uni­
“Pedro Vegas", “Why”
:a tarkempia rryiäräyksiä
Tutustukaa
meidän suureen kauppaamme.
sin. Taistelussa tulee se parem­ ted Mine Workersin organisee-
“Jitney".
(ilm. kautta virallisesti bondeja on os­ Astorialaisesta maailman­
M ittakaavam m e jokapäiväisessä liikkeessä on tavaran laatu,
katsomuksesta
tettava. Tarjouksessa esitetään
min toimeen, joka suuremman raaja Emil Hendrickson. And­
puhtaus ja palvelevaisuus. — K okeilkaa, ette kadu.
korkoprosentiksi 3%, mutta kos­ on puhuttu jo pitkät ajat. eikä määrän kalastuksen tuloksista rew Niemi soittaa viulua ja Sai­
Ostajille
ka yleisesti näytään sovitun 31,!» siitä näy sen selvempää tulevan. voi itselleen ottaa ja siksi on ma Strong laulaa soolon. Ilmes-
pyydämme huomauttaa Harth’s %, niin tultanee tämäkin laina Jo kauan on täällä ollut selvillä käynyt
välttämättömäksi tällä tvv myöskin Ruoska pitkästäai­ nninnnnt:»»nni»n»»m m o m
Toggery’n eilisessä ilmotuksessa sillä perusteella annettavaksi.
mikä se on, vaikkei olekaan sitä kertaa
mielistellä
kalastajia. kaa ja tavallista pulskemmassa
A s t o r ia
olleen seuraavaa:
“Saappaita
JU U R I S AA P U N U T
ilmaistu ennen. Nyt se tehdään: Mutta elleivät kalastajat yhteen kunnossa. Sitä toimittaa itse her­
$4:65 arv„ nyt $6:15", jonka tu­
Astorialaiseen
maailmankatso­ liittyneinä olisi alkaneet vaati­ ra Alhertti ja Maaherran poika.
UUSI VARASTO
lisi olla saappaiden hinta $4:65— Omistaja kadoksissa.
mukseen
kuuluu
eroittamattoma-
muksiaan esittää, niin varmaan­ Mutta nämät edelliset ovat kui­
Eilen takavarikoitiin täkäläisel­
$5:15.
lä rautatieasemalla
arkullinen na osana, sen katsomuksen run­ kaan ei lohesta nvt maksettaisi tenkin ainoastaan esimakua sii­
E lk Bldg., 11 ja Exchange katu.
vidiiskyä.
jonka
“herttaiselle kona. että haluamme katsella 10 senttiä paunalta, puhumatta­ tä ilosta ja riemusta mitä tule­
Alexander Ferdinand Koivalo
raskaan
työn
välillä
virkistyäk-
man
pitää,
sillä
nähkääs
samalla
on
se paikka, m istä saatte parha im ­
kaan
lisäkorvauksista.
niminen henkilö periköön kir­ tuoksuva” sisältö kiinnitti nuus­ senime hyviä nävtelmäkappaleita.
m at huonekalut sekä m uut talous-
luisa
“Kihlaus”.
Se
tahtoo
sanoa,
Tämäkin taasen on elävänä e- esitetään kappale jolle niinkin
jeensä Astorian S. S. Klubin kivan poliisin hajuaistia liian voi­ Siinä se nyt oli! Tämä käsitys
tarpeenne.
Olemme Bivussa ko rk e a v u o k ra ls llta
kaupasta. Kirje näyttää olevan makkaasti pysyäkseen huomaa­ on niin piintynyt meihin asto- simerkkinä siitä, mitä yhtenäinen ankara
näytelmäkirjallisuuden
p aikoilta , jo ten voim m e m yydä p a r­
kuoresta päättäen asiakirje ja se matta. Koko eilisen päivän pi­ rialaisiin. että olemme pakoitta- ioukkotoiminta saa aikaan. Sil­ kritiseeraaja kuin oli tov. Korho­
hainta tavaraa h u o ke im m llla h in n o illa
dettiin asemalla loukkua vireillä,
loin kun kalastajat toimivat “ku­
Tarvitessanne jo ta k in taloustarpei-
V O IT T E 8XÄSTÄÄ R A H A A
sillä arkkua ei liikutettukaan neet näytelmäseuramme esittä­ kin omasta puolestaan", niin he sen Antti, antoi tunnustuksensa
va kuu ttam alla huoneenne ja kalus­
siinne kuuluvaa tavaraa, käykää tie ­
todellisena
aatteen
kappaleena.
mään
kalastuksen
alkajaisiksi
hintaa
tonne Oregon F ire R elief Assn’ yh­ paikaltaan, vaan odotettiin saa­ hauskimman laulukappaleen, nii­ saivat kalasta sellaista
dustelemassa h in tojam m e ennenkuin
Mitään ovirahaa ei ole, ja si­
tiössä. — W. L. W arren, agt. 108— liin toivossa, että sen omistaja
H Y V IÄ M A LLE JA .
kuin
kannutuslaitokset
suvaitsi­
ostatte m uualta.
säänpääsy
on
myöskin
vapaa!
tä
suomenkielellä
on
saatavana:
10th St., A storia. Oregon.
ilmaantuisi omaansa pois korjaa-
A STO R IA F U R N IT U R E CO M O PANY
Pikku pyhimys”. Mutta me em­ vat maksaa. mutta nyt toki
Yours truly
maksetaan
se
hinta
mitä
unio
W. H. Fellman — John Niemi.
Lhiionmies.
me ole niin pikkuporvareita, että
E lks Bldg.
Astoria, Ore.
vaatii.
vaikka
todellisuudessa
muutamien harvojen antaisimme
vksinään nauttia siitä. Ei! Me tämäkin maksu on hvvin pieni Uudistakaa tilauksenne
vaadimme sen yleisön nautitta­ siihen nähden mihin hirvittävään
vaksi. Niinpä menemmekin en6 hintaan kaikki kaiastustarpeet ei­ ajoissa ettei lakkautus­ « » m n n » » :» u « » w c
sunnuntaina klubin kaalille jou­ vät kohonneet. Mutta toivotta­ ta lehden lähettämises­
li
kolla, täytämme sen avaran ma­ vasti kalastajat, huomatessaan sä tule tapahtum aan! •
UUSI
LIIKE
jan ja näytämme niille näpisteli­ minkä vaikutuksen vhteistoimin-
• Joka tarjoaa p aitsi hyviä savuk-
jöille. jotka meitä pikkuporvarit!-
• keitä m yöskin C a lifo rn ia B la ir •
•
viin iä .
•
desta, yksilöllisestä maailmankat­
•
OSCAR
W
IR
K
K
A
L
A
•
somuksesta y. m. syyttävät, että
Älkää jättkö konekorjauk-
•
570 Commercial St.
•
joukolla sitä ollaan, missä ollaan.
SUU­
sianne viimeiseen hetkeen.
Mansikoita, lehtikaalia, kukkakaalia, kurkkuja, uusia po­
•
Vastapäätä R in d ellin apteekla •
Saa tähän tilaisuuteen tietysti
••••••••••••••••••«
Tuokaa koneet nyt korjat­
taatteja, tomaatteja, rabarbereja, ruohosipulia, vihreitä her­
muitakin tulla. — jos tilaa jää.
RET
neitä, parsaa, appelsiineja, sitrus-hedelmiä (Crapefruits) ja
tavaksi valmiiksi kunnes
PUOTI
Pääsylippumme me astorialaiser
TOIMEENPANEE
omenia.
kalastus
alkaa. Kaikki työ
575
Commercial
St
hankimme
jo
etukäteen
klubin
LAUANTAI- ERIKOISUUKSIA
ensiluokkaista ja taattua.
Uutta poraliini- ja lasitavaraa juuri saapunut
kaupasta, emmekä surkuttele ol­
Stockettin ja Sand Couleen S. S. Osastot
varastoon. Ostettu sisäin ennenkuin hinnat
aohotettiin, joten myydään vanhoilla hinnoiUa
lenkaan niitä, jotka saavat jää­
4 paunaa mureita inkiväärikakku^a ............. 55c
COLUMBIA IRON &
jota eivät muut voi tehdä.
dä haalin ulkopuolelle, silloin
2 paunaa lajiteltuja sokerikakku'ja................35c.
W ELDING WORKS, Inc.
B. J. SLOOP.
kun esirippu nousee.
6 pientä pakettia "krakeksia” ....................... 25c
Pitäkää siis varanne toispaik-
4— 10 kpl. pesusaippuaa ............................. 25c
OSCAR KOSKEN
kakuntalaiset, me astorialaiset
8 paunaa rabarbereja .................................... 25c
PALLO H U O N E ,
aiomme kerrankin täyttää haa­
on saatavana
iPussi jauhoja $2.80, jos se seuraa $10.00 arvoisen tilauksen
lin jo omin joukoin.
tupakolta, juom ia ja makeisia ynnä D r.E .E .P A JU N E N
OHJELMAA
kera. — Lakatkaa maksani asta 45c kannukahvista. \ oitte
Kaikenlaista ajanviettoa.
HAMMASLÄÄKÄRI
M A A TA M YYTÄVÄNÄ.
Puhe,
Runoja,
Kertomuksia,
L
a
u
l
u
j
a
ja
44'/2 North 3rd St., — 249 B. Couch St.
saada samaa lajia meidän löysää kahviamme 35c pauna.
ottaa vastaan sairaita Spexarth
(27)
Po rtlan d . O -cgon.
rakennuksessa.
Roera S17.
Hobart kahvinpuhdistusko ne puhdistaa ja jauhaa kahvin
9 eekkeriä hyvää viljelysm aata
Näytöskappleet:
Hyvä työ ja kohtuulliset hin< at.
myydään kohtuhinnalla. Maa s ija it­
yhtä hyväksi ja täydellisek si kuin mikä kahvi tahansa, joka
ASTO R IA
::
CREQON
“KORPI NUKKUU”,
“KORPI HERÄÄ”
see Tietön nimisessä paikassa. N orth
on kannuissa.
Kalastajien vaatimukset
läpäisseet.
+
Central Drug Store
S
Finnish Meat Market
Ross, Higgins & Co.
Wm. Anderson Co., Inc.
Furniture Go.
Korkki-
Mattoja
Finnish Mercantile Co.
L A U A N T A I-
Tarj ouksia
Kalastajat!
O
VAPPUJUHLAT
10c
S T O C K E T T IS S A
TO UK OKUUN 6 P.
Yakim a, W ashingtonin valtiossa. —
Maa on k a ik k i viljelyskunnossa, suo­
malainen asutus, kolme m a ilia kau­
pungista.
E rinom ainen tilaisuus ju u ri- ja he-
delm äkasvattajille.
Lähempiä tie to ja ehdoista ja h in ­
66 Columbia Ave.
127— 10 :s katu.
nasta antaa
Frank Seaborg,
A storia, Oregon.
i i i i i iiin » » n n n tiiiiiii iii iinnH iin i i i i in i n i i iiiiim in n iiiin iiiii» n » i niiiiH H iittu« t 268 T a ylo r Ave.
Oregon Co-op. Mercantile Assn.
Stockettin s. s. o.
“ALMA RAUKKA”
Sand Coulee’n s. s. o.
Ohjelma alkaa
Tervetuloa!
kello 6 j.p.p. S tockettin Suomal. haalilla.
Sisäänpääsy 35c, lapsilta 15c.
J U H L A K O M IT E A .
Vciman Uutetta
• « ••» ••••• • • • • • • • • •
Jos tunette Veren heikkoutta..Pitänkivistystä .
Hermokipuja..’ uuostuksen ja Ruokahalun puu-
t e t t a ----------Tilatkaa "LlsnellUn Vahvistavia
RautapUlerUi.” ------- Ne ovat helpot nauttia, |
lisäävät voimaa ja painoa m erkillisen lyay- "
l essä ajassa, sekä m iehille, että naimille. •••••■ • •
___ T ia tk a a -----viivytelem ättä---- posUmakRui-
neenSl.00hinnalla..K uukauden k-eU väännös.
------- Li«rneH'in Apteeki on suurin-------
------- euom. ApteekiVhdysvalloisaa-------
------- Osote: P. A. UgneU Co...Superior. Wla
w
VIENNA CAiTS
C ryttal tta tta rin v la ra ia l
•
535 Comm’l 8L
Aatoria •
H y v U ruokaa saatavana. Ta- •
tivälllnen kohtelu.
•
Suomalaiset ayOUA meill&t •