Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 26, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 98
TO V ER I
HB5
Sivu kolme
tuntuvasti varoja niin päättää! salaisille laivakapitalisteille 300,—
kokous, että länsipiirin osastojen , 000.000 markkaa kauppalaivojen
on tämän vuoden ajalla korotet rakentamista varten, on ryhtynyt
tava Toverin tilaajamäärä kuu­ valmistamaan uutta suunnitel­
teen tuhanteen. Kokous velvoit­ maa sen jälkeen, kun Yhdysval­
OSASTOILLE, KIRJALLISU USKO M ITEO ILLE, A S IA M IEH ILLE
taa Toverin johtokunnan yhdes- tain ja Etelä-Amerikan satamiin
YNNÄ M UILLE.
, sä piirikomitean kanssa jaka­ paenneet saksalaiset kauppalai­
maan suhteellisesti kunkin paik­ vat on kaapattu.
Hallitus tulee katsomaan, et­
kakunnan osalle suomalaisen vä­
JO K O S IN U L L A ON V A P P U 1917!?
teivät
laivojen omistajat kärsisi
Ellet ole sitä itsellesi vielä hankkinut, niin ota ny t heti kynä kiluvun perusteella, sekä jättää
mitään
vahinkoa. Sen vuoksi ai­
kouraasi ja kirjota tilaus! V appua on jo p o stitettu yli 9,000 kpl. johtokunnan valvottavaksi, että
otaan
antaa
heille suuri korvaus,
ja toisia lähetetään sitä m ukaa kuin tilaukset tulevat konttoriim m e. kukin osasto länsipiirissä lunas­
Kun heti pistät 50 senttiä joko postim erkeissä, m oney-orderissa taa suhteellisen osan osakkeita joka melkein^täydellisesti korvaa
laivojen omistajien ilmottamat
tahi rahassa tulem aan T overin konttoriin, lähetetään sinulle V A P ­ Toverin Kustannusyhtiöstä.
P U AIV AN H E T I.
Saadaksemme kunnollisia kir- vahingot.
HUOMIOON OTETTAVIA JUTELMIA
SO TA —M IN K Ä T Ä H D E N k irjaa on vielä joku m äärä jälellä. jeenvaihtajia ja avustajia Tove-
N yt kun se m yydään kustannushinnalla, ainoastaan 50 s e n ttiä .' r ’^ e antaa kokous toim ituk-
ia
johtokunnalle
oi­
olisi jokaisen se hankittava. Ellei itse tarvitse, sopii kirjan lahjot- selle
maksaa
avustajille
taa tuttavalleen. K irja on sidottu sieviin koviin kansiin, sisältäen keuden
ja kirjeenvaihtajille korvausta
lähes 4C0 suurta sivua m ielenkiintoista lukem ista.
TYÖN O R JA T , lehtisiä A m erikan H istoriasta, on kirja, joka työstään, milloin osastot ottavat
tulisi olla jokaisella, ken haluaa tu tu stu a Am erikan historiaan, korottaakseen lehden tilaajamää-
'Y hdysvaltain perustam isesta ja sen synnystä lähtien. Kirja on rän paikkakunnallaan sitä vas­
kirjotettu kertom uksen m uotoon, joten sen käsiinsä saatuaan tekee taavassa määrässä tai milloin sii­
mieli jatkam aan lukem ista, vaikkapa syöm ättä välillä, saadakseen tä muutenkin katsotaan olevan
sen loppuun luetuksi. H inta on sievissä vaatekansissa ainoastaan lehden levenemiselle tai liikkeel­
$1.00. Saatavana kaikilta asiam iehiltäm m e, sekä suoraan Toverin le vastaavaa hyötyä.
Samoin
suosittelee kokous
kirjakaupasta. T Y Ö N O R JA T on kirja, joka tulisi olla, nyt juuri,
kirjeenvaihtokilpailujen
toimeen­
jokaisella, joka haluaa A m erikan historiaan tu tu stu a, ja täm ä tu ­
panemista, jättäen lähemmän
tustum inen taasen on v älttäm ätön kaikille, erittäinkin nyt.
jaeta ennenkuin sota on päät tv- T O V E R IN K U ST A N N U S YH
n vt.
T IÖ N V U O SIK O K O U S.
Tulva uhkaa kaupunkia
W alla W alla, W ash., huhtik.
25. — Dayton, W ash.. Columbia-
kautin "pääkaupunki”. 31 mailia
itään täältä, on ilman juomavettä
ja osa kaupunkia on vaarassa
joutua Touchet-joessa nopeasti {
nousevan tulvan valtaan. Yar- ■
hain tänä aamuna tulvavesi äk­
kiä muutti kulkusuuntaansa ja
rikkoi kaupungin vesilaitoksen.
B R IT T IL Ä IS E T
IL M O T T A -
V
A
T
A
H
D
IS
T
E
L
E
VAN SA
iäriestelyn niistä toimituksen ja
T
U
R
K
K
IL
A
IS
IA .
johtokunnan huoleksi.
Elkää koettako arvata- -nenänne tietää paremmin
I
Yhteistoiminnan aikaansaami­
Antakaa nenänne valita tupakkanne. Se ei petä teitä.
Lontoo, huhtik. 24. — Sotavi-
seksi lehden ja sen kirjeenvaihta­
Saksalaisten hyökkäystä Suo­
jien välillä suosittaa kokous että rasto ilmotti tänään, että ttir<-
Se valitsee tupakasta parhaimman. Se näyttää teille
(Tatkoa cnsim äiscltä sivulta)
meen ja Itäm eren m aakuntiin
kilaiset on karkotettu asemistaan
Toverin
toimituksen
taholta
on
peljätään.
etukäteen, mikä tupakka juuri antaa teille suurimman
yksityisasiaksi, siten aDf.n 1 oltava vuorovaikutuksessa kir­ Samaran ja Iztabilatin välillä
liikkeet asemaan, jossa niille jeenvaihtajien kanssa, kirjoitta­ Mesopotamiassa.
nautinnon, parhaimman pysyväisen tyydytyksen — pii­
Lontoo, 24 p. huhtik. — Pie­
jokaiselle
tulee
vahinkoa,
pi­
Heitä takaa-ajavat brittiläiset
malla niille vksityisiä kirjeitä,
tarista on alkanut lähteä siviili
pussanne.
tää kokous sellaista menette­ joissa selostetaan kirjeenvaihta­ vallottivat Samaran aseman ei­
väestöä pois suurissa joukoissa
lyä Raivaajan taholta huonos­ jien toimintaa ia vleisesti innos­ len, saaden saaliikseen 16 rauta-
Kaatakaa hiukan TUXED0’A käteenne, hierokaa si­
peljäten Saksan hyökkäystä Itä­
ti
harkittuna
ja
lausuu
vaka­
tieveturia ja 224 vaunua.
tetaan heitä tehtävässään
meren maakuntiin. Suomeen ia
tä kämmenienne välissä kunnes kuumuus ja hankaus
van
muistutuksen,
toivoen
että
Pietariin. Passivirastojen edes
Vetoomus.
tuo esiin täyden tuoksun. Sitten haistelkaa sitä.
ei sellaista tapahtuisi vastai­
SU U R I V IL JA ­
sä on tavallisesti suuria väki­
suudessa.
SÄ ILIÖ PA L A N U T
joukkoja tungeskellen odotta-
Näiden esitettyjen asiain ja
Tehkää sama koe jollekin muulle tupakalle. Hiero­
mas vuoroaan saadakseen mat
päätösten
käytän
niissä
totelit
ta
Johtokunta.
kaa sitä yhtä voimakkaasti ja yhtä kauan kuin TUXE-
kapassin ja päästäkseen pois
miseksi vetoaa kokous osastoi­ San Francisco, Cal., huhtik. 25.
poisjääneiden hin ia jäsenistöön, kehoittaen — Yahtisotilaat tänään ampui­
Johtokunnasta
D0’A. Haistelkaa sitä perinpohjaisesti. Mitä asianmu-
kaupungista. Kesyttäessä heil­
vat
kuusi
laukausta
erästä
ve­
Thos.
Driitin
A.'
X.
Koskelan.
tä, miksi he lähtevät saa vas­
niitä kaikkialla toimimaan innol­
kaisemmasti ja huolellisemmasti tämä koe tehdään si­
tauksen, että Pietarissa ollaan ia Jack Kontaksen tilalle vaht­ la ja tarmolla, koska vain siten nettä kohti, joka tuli heidän
tä edullisempi se on TUXEDO tupakalle. Tulette huo­
tietämättömiä tulevaisuuden suh­ tiin A. Mäki. M. Niemelä ja on päätösten teosta mitään hyö­ mielestään liian hiilelle laivasto-
maamaan että epäilemättä TUXEDO on teidän tupak­
teen. Saadakseen istumen Mos­ Thos. Drift ja varajäseniksi J. tyä. Sanomalehtemme on tär­ asemaa, eräässä calitornialaises-
kovaan junassa tävtvv tehdä ti­ Konttas, \ . Riippa ja F. Sea- kein aseemme siinä taistelussa sa satamassa. Vene pakeni pi­
kanne. Huomaatte että tupakassa, jossa on niin hyvä
jonka
eteen työskentelemme, meässä.
laus rautatieasemalta jo useita borg.
tuoksu, täytyy olla myöskin hyvä maku.
varsinkin tänä kriitillisenä aika­
päiviä aikaisemmin.
T ilintarkastajiksi
Mikäpä
se
häiritseisi
na. ia siksi onkin meidän panta­
Viaporin sotaväen hallintoneu
Piippunne todistaa teille, että nenänne on oikeassa.
vosto on lähettänet Helsingistä valittiin Oscar I.aito ja Fred va kaikki voimamme liikkeelle
“ystävyyttä”
se
Tehkää tämä koe tänään. Se on yksinkertainen
langattomalla sähkösanoman liit­ Henttn.
sain mialehdistömme vakaavarai-
selle pohjalle saattamiseksi ja Yhdysvaltain lähettiläs Mexicos­
toutuneitten valtain laivastovi
on huvittava — ja se antaa täyden todistuksen.
vilkastuttami­ kunnollisena
pitämiseksi.
Sano-
ranomaisillc. jossa vakuutetaan, Asiamiestoimen
sa vakuuttelee Mexicon ja Yh­
seksi
että \ iaoorin vartioväki yhdes­
malehtiemme tilaajamäärän ko­
dysvaltain välien olevan “hy­
sä venäläisen Itämeren laivastoa päätettiin velvottaa että osastot hottaminen on kaikkialla asetet­
vässä kunnossa”.
kanssa on valmiina taisteluun (antaisivat kirjallisuuden välittä­ tava etualalle toiminnassamme.
vanaan
Venäjän
puolustami­ misestä tulevan asiamiespalkkion i
Mexico City. huhtik. 24. —
Talonrakennuskysym ys.
seksi.
. asiamiehelle.
Yhdysvaltain lähettiläs Fletcher
Saksalaisen eskaaderin väite-
.
>en päätöksi
sen perusteella, jon-
tään lähteneen Itämerelle Li Lahjoituksia rakennusrahastoon. ka mukaan kokous päätti alkaa I täällä julkaisi tänään .Mexicon
sam hnalehdistölle
lausunnon,
haun satamasta mukanaan >uuna , Kun kaikki muut asiat jo oli- oman talon rakentamiSpuuhiin jossa hiin koskettelee Mexicon
kuljetuslaiviiia. ..Saksalaisen la i-,va, päätetyt alettiin merkitä va- niin pian kuin mahdollista, jät- ja Yhdvsvaltain suhteita, selit­
Täydellinen tupakka piippua ja paperossia varten
vaston päämäärä ollen tuntem a-1 paaehtoisia lahjoja Toverin ra­ :ää se liikkeen johtokunnan teh­ täen ettei hiin. enempää kuin hä­
ton on pidettv sitä varmana van-1 kennusrahastoon. Edustajat ot- täväksi seuraavat alkuvalmiste­ nen haUituksensakaan. odota 5c pusseissa
10c kannuissa
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.
vistuksena tied >ilh\ että S aksa■ tivatkin asian omakseen ja vas­ lut :
Mexicolle koituvan kerrassaan
valmistelee hyökkäystä Riigaa i tailivat tavalla joka osoittaa ...............................
a) Alistaa osakkeenomistajien
.
,
mitään selkkauksia siitä, että keiden puutteessa ja nälässä, se- sen jälkeen kun he alkoivat os- ASIANAJAJA JA \ l -
suojelevan venäläisen sotajoukon ; lännen rentoa kurssia. < Lahjoit- «a purin jäsenistön . keskuudessa
Yh<,ysvaJlat on julistanut sodan
1 telia tarvikkeita laivaston kau-
kimnpuun sekä maalta että me-j tajaluettelo julaistu toim. osas­ vleisäänestyksellä päätettäväksi Saksaa pastaan. Hiin sanoo val­ litti McVety.
Osottaakseen
hiukan
millaista
Bremertonin liikemiehet KALLINEN NOT AU 10
muutetaanko liike pois Astorias- litsevan' "täydellisen yhteisym­ tuo “säästäväisyys" todellisiin-: pasta
reltä.
ton alussa.)
KAZIS KRAUCZUNAS
saattoivat asiat siihen kuntoon,
Virallinen kokous lopetettiin ta tai ei.
märryksen
näiden
Amerikan dessa on. huomautti McVety ) että tuo oikeus poistettiin tvö- Ajaa rikos- ja siviiliasioita kaiLutM
V äkijuom akauoan rajoitukset
kello 7 :45 ja sen jälkeen alettiin ) b, Rvlitvä keräämään varoja kahden suuren kansanvaltaisen kninka Vancouverin valtuusmie-| miehiltä.
.aition ja Yhdysvaltain oikeuksissa.
V enäjällä.
siten maan välillä".
keskustella virallisen kokouksen talon rakennusrahastoon
Neuvottelu
vapaasti. Neuvoja p «uin
(het olivat alentaneet kuukausi-) Kolmannentoista laivastopiirin
kuin kunkin paikkakunnan olo­
Pietari, 25 p. huhtik. — \ äli- ulkopuolella
kautta.
403
Lyon Bldg. Seattle, W<ih.
R.
F.,
Lausunto on tarkotettu Hevit- palkkansa $100:sta $ö0:iin vähää • komentaja. kapteeni
kaptec
suhteet edellyttävät, joko va­ tämään sitä katkeraa vaikutusta, ennen vaaleja. Pian sen jälkeen ) Coontz, sanoo saa
aikainen hallitus on lievittänyt
saaneensa tuon
sodan ajalla vallinnutta kielto­ Toverin m uuttam isesta pois As- paaehtoisina lahjoina joita kerä­ jonka Yhdysvaltain sanomaleh-; olivat valtuusmiehet kuitenkin peruutusmääräyksen laivastolle-
toriasta.
tään yksityisiltä, tai osastojen tien , svvttävät kirjotukset ovat kohottaneet palkkansa $80:iin j a ' partementilta
lakia säätämällä seuraavat mää­
W'ashingtonista.'
SOUTHWESTERN WASHINGTON
räykset väkijuomakaupan suh­
Keskustelut jatkui myöhäseen toimeenpanemien iltamien, osa- mahdollisesti aiheuttaneet mexi- sittemmin $100:iin.
D. C.. ilman selitystä. .Hän
teen :
yöhön ja sen tulokset kai tule-, pääoman oston kautta tai muu­ colaisissa.
Monet työläiset, jotka olivat myönsi, että miehiä on houku-
Kaupasta puolitoista prosent­ vat näkyviin siinä vleisäänestvk-'. ten.
olleet kaupungin palveluksessa ( teltu työhön lupaamalla heille*
c) Kun päätös siitä, muute­
tia alkohoolia.
sessä jossa lopullisesti päätetään
tehden työtä tilaisuus ostaa tavaroita laivas-:
taanko
liike tai ei, on lopullise«- Vancouverin työläisten kymmeniä vuosia, s.o. kaikkina tokaupasta, jossa hinnat ovat
Viini viljelysseuduilla sallitaan rakennettavaksi suunnitellun ta­
niin
"jatkuvasti*.
ILWACO, W ASHINGTON ..
palkkavaatimusta
i tehty ja johtokunnalla on lah
sellaisten viinien mvönti, jotka lon paikka.
aikoina, kuin sitä suinkin on oi- paljon alhaisemmat kuin muis-
on ainoa pankki koko niemek­
joitusrahoina rakennustontin hin ­
eivät sisällä alkohoolia enemmän
“tutkitaan”
keellä.
lut saatavissa, vahvistivat M c-'sa myymälöissä.
ta ja viisituhatta dollaria raken­
kuin 12 prosenttia. Samojen vii­
MAKSAA TA LLETU K SILLE
--------------
Vetyn
lausunnot
kertomalla
*
TY)X S J \ A LI OK U X X A X
nusta varten, on sillä oikeus al­
nien mvönti on sallittua muual­
Vancouver, B. C.. huhtik. 24. kuinka he ovat joutuneet anele-, Vahtisotilas ampunut
LAUSUNTOJA.
kaa. rakennustyöt.
lakin Venäjällä kaupungeissa, h
— Canadan tvödepartementin ui- maan almuja, ja miten unionmie-
itseään
•Ponsi valiokunta.
joissa kuitenkin kunnallishalli­
mittämä tutkijakomitea, johon het ovat saaneet väistyä alistu-!
Liikkeenhoito.
tuksilla on oikeus kieltää sen.
1 kuuluvat tuomari Murphy, pu- vaisempien tieltä.
Valtuuston;
Keskustelussa esille tulleitten Englannin ja Yhdysval­ heenjohtajana: Chas. Reid, Van- herrat ovat aina kaikessa pyrki-) Spokane, Wash., huhtik. _4. — | joka lisätään pääomaan puoli­
Viininvienti ulkomaille on sal­
vuosittain.
littua ilman mitään rajoituksia. seikkojen perusteella huomaa ko­
couverin kaupungin edustajana ia • neet katsoaman, ettei asetettaisi) Paholainen sotilas Charles K.)
tain
välillä
ei
ole
Elkää pitäkö rahojanne asun­
kous että liikkeenhoitajan toi­
Victor
Midglev,
työläisten
edus-
“huonoa
esimerkkiä"
y-ksityiste
i
,
^
verton’
J°^a
sa'
haavan
-koi-!
nossanne.
vaan tallettakaa ne
Sosialistien rauhanneuvottelut. mintaa vastaan ei ole mitään eri­
liitto-sopimusta
taj.ana. kokoontui maanantai-ilta-1 liikkeiden ja korporatsionien har- , peensa viime perjantai-iltana, o i-, kotikaupunkinne ainoaan pank­
kilaitokseen, jossa ne hyödyt­
lessaan vahtimassa erästä rauta-!
Köoenhamina. 24 p. huhtik. — koista muistuttamisen aihetta,
na tutkimaan Vancouverin työ- miksi.
tävät teitä.
tiesiltaa,
tunnusti
tänään,
e
ttä
!
Vorwärts on julkaissut saksalai­ mutta niihin erehdyksiin ja vir­
Kuulustelua jatketaan,
Lontoo, 25 p. huhtik. — ir- Iäisten palkankorotusvaatimusta
hän ampui itseään tapaturmai-1
sen sosialistien edustaja Schcide- heisiin katsoen, joita on sattunut lannin kansallispuolueeseen kuu­ ja siitä johtunutta kaupungin ja
osastojen
asiamiesten
ja
Toverin
sesti. joten tuo haava ei siis ol­
mann’in seikkaneräisen raportin
luvien edustajien taholta esitet­ työläisten välistä riitaa.
Kuunari
palanut
Cali­
liikkeen
välillä,
velvoittaa
ko­
lut ‘‘katalien, vaanivien vihol-
neuvotteluista hänen ja puolu­
Tvöväenunioitten
neuvoston
tyyn kysymykseen vastasi Ro­
JACOB JO H N SO NIN
fornian
rannikolla
kous,
että
milloin
sellaisia
sat­
lismuukalaisten", vaan hänen it-
eettomien maitten sekä Venäjän
bert Cecil selityksellä, ettei presidentti McVety selosti komi­
(P&lojirvt.)
-------------
) sensä. aiheuttama.
‘Saatuaan
sosialistien välillä. Raportti il­ tuu. ne ovat viivyttelemättä sel­ Englanti ia Amerika olleet teh- tealle kiistan pääkohtia. Hän se­
ja ! neet mitään liittosopimusta.
T, ,
r- , , v.-i, o-
' tuon haavan Overton kertoi up-
moittaa neuvottelujen olevan vitettävät liikkeenhoitajan
litti työläisten vaativan $3 alinta
RUO K ATAVARAK AUPPA
Samalla
käynnissä kaikista virallisista johtokunnan kanssa.
päiväpalkkaa ja osotti kaupun­ Gravs Harborista. W ash., lähte-> se?r.',llee" eraa" tuntemattoman
William A Sprues katujen kulma.
velvoittaa kokous, että konttori- Balfour varoittaa amerikalaisia gin vieroneen unionmiehiä, siten ny.- sanfranciscolaisen Pollard nnehen ampuneen hauta.
vastaväitteistä huolimatta.
vastapäätä kouluhuonetta,
ajattelem asta rauhanteosta.
työt samoin kuin muutkin asiat
toimien työläisten järjestymisen Steamship Co:n kuunari Coro-1
Ijäkkäitä sotilaita lasketaan ko­ ovat tiiviimmästi järjestettävät,
ILW ACO, W ASH.
ehkäisijänä ja järjestöjen hävit­ nado, puutavaralastissa, syttyi
Myöskin ruokaa ja asuntoa on aa»
tiin Venäjällä.
jotta erehdyksiä sattuu mahdol-i Washington. D. C.. 25 p. huh­ täjänä.
tuleen ollessaan Californian ran
tik. — Englannin ulkomaaminis-
lavana huonenstoasa toisella blockllla
V:na 1912 korotettiin Vancou­ nikolla, jonkun matkan päässä'
Pietari. 25 p. huhtik. — Halli lisimman vähän.
Williams Ft. rantaan päin.
(1)
teri
Balfour,
joka
on
edustamas­
tus on hvväksvnvt sotaministe­ Edelleen velvoittaa kokous o- sa hallitustaan Amerikassa, sano­ verin työläisten palkat $3:iin. Eurekasta, viime vönä.
korput, keekit ja kukikset
RUOKAA—ASUNTOA
rin ehdotuksen vanauttaa sota­ sastojen kirjallisuuskomiteat ta r-' malehtien haastattelijoille anta­ mutta sodan tultua y:na 1914 a-; Muuan pelastusvene lähetet-
koin
tutustumaan
piirimme
ja
valm istaa
lennettiin
ne
vihdoin
$2.25
:iin,)
tjjn
apuun
ja
se
saattoi
kuunarin
SAATAVANA ATERIO TTAIN JA
palveluksesta kaikki sotilaat, jot­
massaan lausunnossaan vakuut-
VIIK O TTA IN
miestä Eurekaan klo 3:30 tä - ; H a n n a B a k e r y
ka ovat yli 34 vuoden vanhoja. kustannusyhdistvksemme sään­ teli, ettei hän ollut tullut Ameri- eivätkä läheskään kaikki työläi-,
Ida Leskelä.
H. Warala.
töihin ja päätöksiin, mikäli ne kaan saadakseen Amerikan kan­ set saaneet olla tuoliakaan pal-1 na aamuna. Laiva paloi mei­
koskevat
lehtiemme
ja
kirjaili-j
Venäläisiä pakolaisia kotim at­
ALFRED POLLARI
kata likimainkaan täyttä aikaa j.ejn vesirajaa mvöten. Tulen
1115 Jefferson 8t.
suutemme tilausten välittelvä, san vedetyksi syvemmälle so­ työssä.
kalla.
omistaja.
V
:na
1916
nostettiin
irtipäasv on tuntematon.
taan.
Hän
sanoi,
että
Amerika
Wash.
Seattle,
Box
258.
Hanna,
Wyo.
että Toveri tulee kaikissa tapa­
Seattle, 25 p. huhtik. — En- uksissa saamaan sen prosentin oli vhtvnyt taisteluun ihmisyy­ työläisten palkka nykyiseen mää­
simäiset venäläiset pakolaiset, minkä eri liikkeet toisilleen den säilyttämisen puolesta ja räänsä, $2.60:iin, mutta se on Liikemiesten sana pai­
ENSILU O K AN
l l-l j-t-M -l-l, 1 1 H . t- l- l-l- l -t-l-l-H - l - H -
hän sanoi uskovansa, että ameri- osottautunut aivan riittämättö­
jotka aikovat kulkea Vladivo«- myöntävät.
nanut
paljon
pää­
kalaiset jatkavat sotaa täydellä mäksi elinkustannusten alituises­
tockin kautta kotimaahansa ovat
t
$
RÄÄTÄLI
kaupungissa
voimallaan., Lausunnossaan pi­ ti ja nopeasti kohotessa. Kym-
Toveri.
lähteneet täältä.
Keskimäärin
o
_________
O
WM. MARKKANEN
temmälle hän teki viittauksia sii- menet kaupungin työläiset ovat
arvellaan noin 5.C00 venäläistä
sisällön
tulevan
iär-
Toverin
hen suuntaan, että amerikalais-) ^Olltu.ne$t anomaan almuja kau-
) O tek ee lu jis ta tarp e ista hyvin
pakolaista hetimiten matkusta­
suhteen
toivoo
ko-
(en
olisi
varottava
ajattelemasta!
P>">tr.lta.
varsinkin
talvikausina.
Seattle
W
ash
huhtik.
2a.
-
¡estämisen
! O sopivia pukuja.
° yleinen hinta ja hyvä palvelus,
van täältä itään.
Eureka, Cal. O on meidän m otto Tulkaa katso­
hionet muut valtuustot, esim. Työläisiltä, jotka liittyivät Pu- O 1218 Bay St,
kous. että useat niistä eri esi- erikseen rauhan tekemistä.
----- ---------------------- ------- Richmondin ja New W estmins- get Soundin laivastoteollisuuden ■l-I-H -l-H -I-I 1 1 1 1 1 I -l-l 1-I--H-H-1-H maan, huom aatte sen todeksi
taksistamme joita kokoukselle
la iv a k a p ita lis tit
korottaneet tvöläisten \ ara-armeijaan, jouduttaakseen O O OO W tXKXHatXKj CHXHXKXKXKIO
tehty voitaisi panna käytän-
Uudistakaa tilauksenne on
) palkat sodan edellä vallinneihin laivojen valmistusta, ori kiellet
"Union Pacific Coal Co.
töön mahdollisimman pian. kuten
MATTSSON
hankkia avustajia ja kunnollisia; eivät joudu vahinkoon summiin. vieläpä ylikin, mutta ty oikeus tehdä ostoksia laivas- $
T U
A KTVI A
WYO
HANNA.
JEWELRY CO.
ajoissa ettei lakkautus­ kirjeenvaihtajia seuraamaan lain-'
Vancouverin valtuusto on itse­ toväen kaupasta, vaikka tuo oi­ O
o I
korjaa kelloja ja
Basel. Sveitsi, huhtik. 24. — pintaisesti pitänyt kiinni “säästä­ keus muka taattiin heille ennen­ O Myy ja juveelitavaraa.
laatijakuntien istuntoja ja muita
H a m m a »ta utin L riäke
o
ta lehden lähettämises­ tärkeitä tapahtumia.
Berlinistä saapuneet tiedot o- väisyydestä", joka pakottaa sen kuin he menivät työhön.
Pieni kappale lääkettä koloon parantaa ham­
o mas
O
415 East Heron Street
Tilatkaa •Toothine” hinta : 15
laivojen rakentajia on kol­ O ABERDEEN. W ASHINGTON o couttiä HETU
Mutta koska nämä suunnitel­ sottavat, että Saksan hallitus, työläiset raatamaan suoranaises­
postissa..........“Li«neiria Apteekista**
sä tule tapahtumaan! mat täytäntöönpantua vaativat joka äskettäin aikoi lainata sak- sa aivan välttämättömien tarvik- mattasataa. He selittävät, että OOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOOOOO ‘ Oi->t. : P. A. L: owali . Co.. 8nperior. Via.
B A N K
4% Korkoa
Parhaat Leivät
.i
i
KAUPPATAVARAA