Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 25, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    naston edut ovat vaarassa. Kan­
sanvaltaisuuden
nimessä olisi
luovuttava kansanvaltaisuusperi-
aatteiden alkeistakin, kummako
sitte että osa työväestöstäkin a l ­
kaa osottaa tyytym ättöm yyden
TOVERI
oireita.
(Th* Comrade)
The organ of the Finnish workers in the Western States. The only
Eikä kohonneissa elinkustan­
Finnish daily in the W est Published daily, except Monday, a t Astoria, nuksissakaan ole vielä kaikki se
Ore., by the W estern Workmen's Publishing Society.
mikä t työläisperheitä
Advertising rates in effect July l, 1912, 40c per meh. Special discount kurjuus
allowed for larger and continuous advertisements.
painaa. Raharuhtinastam m e pyr­
TOVERI, BOX 99, ASTORIA, OREGON.
kii vielä edemmäksi, se pyrkii
__ ___________ _____ ___________________ AUGUST NIKULA, Manager.
tukemaan valtaansa työväestön
Entered as second-class mail m atter July 18, 1912, a t the Post-Office at
vieläkin huutavam m an kärsim yk­
Astoria, Oregon, under the Act of March 3rd, 1879.
sen kustannuksella, se pyrkii a-
SUBSCRIPTION RATES:
settam aan sen kaulaan sellaisen
IN THE UNITED STATES AND CANADA:
F o r i year >3.75; For 6 Months, >2.00; For 3 Months, >1.25; For 1 Month 50c. militarism in ikeen, jonka a'lle
tuhannet sortuvat: se pyrkii alis­
TILAUSHINNAT YHDYSVALLOISSA JA CANADASSA:
1 vuosikerta >3.75; 6 kuukautta >2.00; 3 kuukautta >1.25; 1 kuukausi 50c. tam aan työväenluokan kukoista­
SUOMEEN JA MUUALLE ULKOMAILLE:
van nuorison pakolliseen asevel­
1 vuosikerta $5.50; 6 kuukautta >3.00.
vollisuuteen, tekemään tuleville­
Ilmotushinta 40c palstatuumalta. Kuoleman-ilmotukset $1.50 kerta ja
muistovärsyillä >2.00 kerta. Kihlaus-, syntymä- ja avioliitto-ilmotukset 50c kin sukupolville m ahdottomaksi
kerta, hajutaantieto- ja nimenmuutto-ilmotukset 25c kerta, naima-iimotuksat parantaa asemaansa. Meidän o-
>1.50 kerta, avioero-ilmotukset $1.00 kerta. Seisovat ilmotukset seuraavan
hintaluettelon mukaan palstatuum alta: 1 v. 20c,
v. 20c, 3 kk. 25c, 1 kk. 30c. sanamme on maksaa k o ro t niil-
Satunnaisista ilmotuksista tulee rahan seurata mukana. Englannin­ ' le suunnattom ille riistasaaliille,
kielestä suomennetaan vapaasti.
joita XX all-kadun ruhtinaat k e­
Huoneusto sijaitsee 10:nrien ja Duane katujen kulmassa.
räävät ja alistaa tulevatkin su­
Telefooni: konttori 365, toim. 832.
kupolvet vielä maksamaan sa­
maa pakko verot usta.
antam alla sorm ellaan
m erkkejä pim eästä vankikopin
luukusta, vangittujen m arssiessa
Gorkij perustanut lehden P ieta­ heidän ohitseen.
rissa.
Pari entistä E verettin deputia
vahvistivat
deputi Luken todis­
Pietari, huhtik. 16 p. — K uu­
tusta.
joten
sheriffi ’McRaen ja
luisa venäläinen kirjailija ja so ­
useiden
deputien
todistukset ovat
sialisti Maxim Gorkij on juuri
perustanut täällä suuren sosialis­ ratkaisevasti osoitettu vääriksi.
tisen päivälehden nimeltä Nova ! L seat E verettin asukkaat, joil-
<W.
ja Zhizn (U usi Aika). Ennen 1a. e’..oIe m ’tään yhteyttä
vallankum ousta oli Gorkij inno-l
kanssa, ovat todistaneet
kas rauhankannattaja ja selitti etta laitureilla oli kiväärejä Ja
todellisuudessa Europaa ei uh- ta ensimäinen laukaus tiili 1.utu-
kaavan m inkään preussilaisen r ’La savusta päättäen. I odistettu
viidestä seitse-
militarism in vaaran. Nyt tiede­ on myös. että
Lontoo, 25 p. huhtik. — V or­ tään kuitenkin sen sosialistisen mään mieheen putosi tai hyppä­
wärts, sosialistien äänenkannat­ puolueryhmän. johon hän lukeu si X cronalta veteen, että vedessä
am m uttiin
ja
taja on julkaissut kehoituksen tuu, kehottaneen SaKsan
ksan työläi­ kamppailijoihin
että
kaksi
heistä
katosi
veden
Saksan hallitukselle, että halli­ siä kukistam aan H ohenzolleri-i
tuksen tulisi julistaa mailmalle hallitsijasuvun ja vaativan sodan alle. siis upposi.
vaatim uksenaan, että rauha tu ­ jatkam ista
kansanvaltaisuuden
Toisen kerran k u tsu ttaessa to­
lee tehdä ilman alueluovutuksia voitoksi.
Gorkijn lehti tulee ti i s ta ja pa i ka 11 e,
pol i i si pää 11 i kk ö
taikka sotakustannusten mj.k- olemaan ensimäinen suuriasosia­ Beckingham todisti, että vangittu
suja.
listinen päivälehti Venäjällä.
jen i. vv. vv.-läisten joukossa oli
Raiv.
myös eräs Adams niminen henki­
Am erikalaisetkin vakuutettuja,
lö, joka tahtoi kaikin mokomin
että V enäjä jatkaa sotaa.
päästä vapaaksi. Päästäkseen va­
I. W . W . O IK E U S JU T T U
W ashington, 1). C., 24 p. huh­
paaksi oli Adams ilm oittanut
tik. — Yhdysvaltain hallitus o l
m
vllyparoonien lakimiehelle Coo-
(J a tk o a ensim äiseltä sivulta)
saanut Amerikan lähettiläältä
leylle, että hän ilm iantaa kellä
Pietarista tiedonannon, jossa on nähneensä laiturilla itäisen va­ i. xv. xv.-Iäisellä oli aseita m at­
vakuutettu, että Venäjä tulee rastohuoneen nurkkauksen taka­ kalla. Cooley lupasi katsoa Adam
jatkam aan taistelua yhdessä liit­ na noin 40 haulikonpatruunia, sin parasta ja Adams ilmiantoi
tolaisten kanssa siihen saakka toinen arvioi niitä olleen 30. M el ehkä noin 29 i. \v. xv. Häistä,
____ , —
-
arvs-
kunnes
Saksa
m
userretaan
ja
py­
Amerikan
junkkeri-
koisina asiantuntijoina pojat se- li Beckingham, m utta ei ollut
tillisen yhteytensä, tämän maan
Sosialistipuolueen
syvä
rauha
saadaan.
littivät minkälaisen ampumaveh- luxusta varma. Beckingham
ei
ingiù
luokan tarkotukset
työläiset voivat voittaa taistelun­
suhde
taloudellisiin
X'enäläistcn vakuutetaan ole­ keen ja minkä kaliiberin patruu voinut sanoa oliko Adams Pin-
• •• •
sa vain voimakkaiden luokka-
T U O M A R I PYYTÄÄ MOO- van valmiina tekemään vaikka ma mikin oli. Kaikki patruunat kertoilin miehiä tai ei.
j ä r j e s t ö i h i n katietoisten
minkälaisia uhrauksia ennemmin | jätettiin oikeudelle todistuskap­
ja läheisesti toisten
Sen häikäilem ättöm yyden jo l­
N EY LLE UUTTA
kuin
erikseen rauhaa 'Saksan paleiksi.
200 todistajaa kuulusteltu.
KU ULUSTELUA
sa kanssa yhteydessä olevien jä r­ la Amerikan junkkeriluokka ajaa
kanssa.
Pojat
todistivat
myös,
että
he
Äskettäin päättyneessä sosia­ jestöjen
kautta taloudellisella tarkoituksiaan luulisi olevan o-
Syytettyjen puolelta on tähän
olivat käyneet varastohuoneissa
(J a tk o a rn sim âiseitâ sivulta)
listipuolueen konventsionissa h y ­ alalla ja voimakkaan puolueen miaan herättäm ään välinpitäm ät-
Saksan hallitus rautakourin lo- ja keränneet niistä tyhjiksi am mennessä kuulusteltu noin 200
väksyttiin seuranta lausunto so­ kautta politillisella. alalla ja mo­ tomimmänkin
p ettan u t työlakot.
luuttuja kiväärinpatruunia, osoit- jodiNtajaa kolmen viikon ajalla
työläisen huo- tion yleiselle syyttäjälle, U. S
sialistipuolueen ja am m attijärjes­ lempien yhtenäisellä hyökkäyk­ i maamaan sen kauhistuttavan t i ­ W ebb’ille, pyytäen viim emainit­
a .SUI11iuntaina. Y anderveer il­
Rotterdam , 24 ,p. huhtik. — taen pienoismallien avulla lö v - P moitti
että syytettyjen todistajien
tua
tunnustam
aan
valtion
erehty­
töjen suhteista toisiinsa:
sellä yhteistä vihollista vastaan. lanteen johon ollaan nopeasti
Sotatarvetehtaat kautta Saksan top,iikat. Samoin he osoittivat kuulusteluun menee vielä toinen
neen
jutussa
ja
anomaan
ylioi­
"Politilliset ja taloudelliset jä r­
“ Puolueen tehtävä ja velvolli­ joutum assa, ellei työväestö jä r­ keudelta uutta kuulustelua Moo- on asetettu sotatilalakien alaisik­ miltä kohden laudoitus varasto­ viikko. Syyttäjien todistajia oli
jestöt ovat yhtä tärkeitä työläi­ suus on antaa siveellistä ja ai­ jestynein voimin sitä estä.
si. Berliinin etukaupungeissa si­ huoneiden seinissä oli puhkaistu, kaikkiaan 70 kolmen viikon ajalla
neylle.
ja osoittivat edelleen paikat, jo is­
sille taistellessaan vapautensa neellista kannatusta työväenjär­
Sillä aikaa poliisituomari Bra- jaitsevien kivääri- ja patruuna- sa seinien ulkopuolella oli suuria X lipäänsä ovat puolustajat kyen­
Sellaisetkin taantum uksellisuu­
puolesta.
Näiden työväenliik­ jestöille heidän puolustus- ja denkin tukipylväät, kuin A m eri­ dy. joka allekirjotti vangitse-; tehtaitten seinämille on naulat­ sisäpuolelta am m uttujen kiväärin neet perinpohjin
kum oam aan
tu hallituksen julistuksia, joissa
kaikki
syyttäjien
todistukset
ja
keen kahden suuren voiman — hyokkäystaisteluissaau kapitalis­ kan Työväenliiton ylimyskun- miskäskyn syyttäjäpuolen todis­
ilmoitetaan, että kaikki ne työ­ kuulien tekemiä sälöjä. Ne olivat viimeinen isku tuli tänään, kun
tajaa.
E.
G.
Oxm
ania,
vastaan
sosialistipuolueen ja am m attijär­ tista sortoa ja riistoa vastaan, nan johtajat, tunnustavat jo et­
läiset, jotka eivät palaa m äärä­ ! samoilla paikoilla, jossa laudoi- poikaset kutsuttiin todistajapen­
valheellisten
todistusten
hankki­
k() d n sta on jälkeenpäin paikattu.
jestöjen — välillä pitäisi vallita työläisten oikeuksien suojelemi­ tä pakollisen asevelvollisuuden
kille. Kaikki deputit olivat nim.
misesta. väitti, että hänellä on tyn ajan kuluessa työhön
sopusointuiset ja läheiset suh­ sessa ja niiden lajentamisessa mukana seuraa kansanvaltaisuu­ oikeus kuulla todistuksia O xm a­ menncfJian sotaväkeen ja läh ete­ I E. B. Knoland, joka palvelee väittäneet, että laitureilla ei am ­
mu. 'Sosialisteja
Lyerettin rautakaupassa.
tään sotarintam aan.
teet.
ja heidän taloudellisten ja yhteis- temme häviäminen. Grant H a­ nia vastaan esitettyjen syytösten on varotettu
lakkoyllytvksen” ja Jo , .,erik?.lsa.lana on ampuma- m uttu arm eijakivääreillä. vaan
“Työväenliike Yhdysvalloissa kunnallisten olojen parantam ises­ milton, Amerikan Työväenliiton pätevyydestä, joten hän tulee
I ja urheiluvälineiden m yvnti, to- että ne tuotiin vasta am pum isen
jatkam isesta.
toim
ittam
aan
tavanm
ukaisen
al-
‘ disti asiantuntijana minkälaisiin jälkeen. Samaten he todistivat,
on viimeisten vuosien ajalla ke­ sa.
Sosialistipuolueen jäsenten lainlaatijavaliokunnan jäsen kir­ keiskuulustelun.
Piirisy
vttäiä
pyssyihin poikien kerääm ät pat että ensimäinen laukaus tuli lai­
h ittynyt mitä ihmeellisimmällä velvollisuus on myiis yhtvä nii­ joittaa m.m. seuraavaa nykyisen
Fickert ja Oxmanin lakimies
valta. nii” : i syyttäjät o v at-y h tä
tavalla useille eri suunnille. Uni- hin työväenjärjestöihin, joihin ne tilanteen jo h d o sta :
Kööpenhamina, 24 p. huhtik. — ruunat kuuluivat. Kun hänelle monella todistajalla osoittaneet,
vastustivat tätä ankarasti, koska
näytettiin arm eijakiväärin pat-
Saksan sotilasviranom aiset ovat
oiden jäsenm äärä on lisääntynyt voivat ja toimia niissä.”
luunia ja kysyttiin oliko ¡iän nii että savusta päättäen ensimäinen
" ...S a m o in kuin kaikilla m uil­ he ovat koettaneet saada kaikki
ottaneet hallinnon käsiinsä sota- tä käsitellyt, vastasi hän kieltä- laukaus tuli laiturilta. X iimek-i
ja useita ennemmin järjesty m ät­
“kuulustelut
tapahtum
aan
sa
­
lakin kansakunnilla on meilläkin
tarvetehtailla ja pakottaneet lak-
lassa, m utta Bradv ei ottanut kolaiset
tömiä am m atti- ja teollisuusaloja
palaam aan takaisin tvö-1
k ^ a,
,
an ,l)l” n.a" oli todistajapaikalla pari X’cronal-
junkk
erilu
o
k
k
am
m
e...
Heti
so-
la ollutta i. vv. vv..-Iäistä, joista
vastustusta
huomioon,
vaan
il-
Se
on
meidän
osamme
1
-
tarpeita
ei
myyda
rautakaupois-
on järjestetty. Ne ovat useilla
tajulistuksen jälkeen alkoi kong­ m otti jatkavansa kuulustelua il­
toinen
sanoi selvästi nähneensä
; sa. Haulikon patruuneista hän
eri aloilla keskittäneet voimian­
ressille tulla maan kaikilta puo­ tapäivällä.
mistä
ensimäinen
laukaus tuli ja
Venäläisiä vallankum oukselaisia i
että ne olivat sellaisia,
\ aikka täm än vuoden sato ei lilta vaatimuksia pakollisen ase­
sa ja lisänneet teh, (¡suuttaan yh­
osoitti
paikan
laivan
asem akaa-
ilm oitetaan hukkuneen koti- • Jodia tavataan ampua suurta met
Paljastukset raivostuttavat
distäm ällä läheisten am m attialo­ ole vielä läheskään aitassa, tu s­ velvollisuuden
vakkeella.
Syyttäjien
taisteluintn
m atkallaan.
, sänriistaa kuten peuroja, hirviä,
hyväksymisestä.
syyttäjiä.
1 j n. e.
on näyttänyt vöin? aikoina lai­
jen ja teollisuuksien työläisten kin vielä kaikkialla kylvettykään, Ja nämä vaatim ukset tulivat suu­
Lontoo,
24
p.
huhtik.
—
Pieta-j
mea!.a,
m utta lie ovat niianneet
Suuresti hämmentyneenä ja
järjestö t liittoihin ja teollisuus- myydään sitä nyt jo markkinoilla rim m alta osalta niiden taholta
M
cLaren
todistajapenkillä.
rista
saapuneitten
tietojen
mu-
j
tuovansa esille toisintaktiulustc-
unioihin. Monet uniot ovat avan­ kuumeisella kiireellä, ja hinnoilla jotka om istavat sijoituksia—A- ärtyneenä viime päivien koke­ kaan on siellä noussut sosialis- j
Saapa
m uksistaan piirisyyttäjä Fickert
i erjantaina syytettyjen Iaki- lussa jotain repäisevää.
neet kokouksensa ja sanom aleh­ joille ei korkeudessa löydä verto­ merikan junkkeriluokalta.
tänään julkaisi "yleisölle” osote- tien kesken jonkun verran kiih- mies George X anderveer haas- nyt nähdä.
tensä tärkeiden työväenluokan ja koko Amerikan historiassa
S. S.-n.
“ Kongressin viimeisen istunto­ tun lausunnon, jossa hiin "ra­ tym vstä saksalaisia vastaan k'nn , toi äkkiä todistajapenkille svvttä-
yhteiskunnallisten ja politilliste i X ehnän hinnan ilmoitetaan ole­ kauden ajalla ilmestyi n.s. Cham- jattom in sanoin" haukkuu Moo­ stnne saapui tieto, että venäläi- j jien salapoliisin, 11 ärry Mcl -are-
asian keskusteluille ja hyljän­ van kohta kolmessa dollarissa berlainin asevehollisuuslakiesr- neya, kertoo yksityiskohtaisesti nen maanpakolainen Peter K ar­ nm, Los Angelesista, joka on T O V E R IN Y H T IÖ K O K O U S
kyseessä olevasta pom m iräjäh­ povich ja lättiläisten so sialid e­ tullut kuuluisaksi M cNamara-
neet sen rappeutuvan suunnan, bushelilta ja perunoista luvataan tys.
Sen tarkoitus oli, kuten dyksestä ja “selostaa", minkä m okraattisen puolueen johtaja yeljesten jutun aikana ia mvö-
jota edustaa National Civic Fe­ jo sata dollaria tonnilta syksyn nyt on käynyt selville, kukistaa seikkojen perusteella Muoney lensen
(J a tk o a ensim äiseltä siv u lta)
le.,äen o v at m enettäneet lienken- hen, min l1;J]|i
t
¡'ntt',\,a ; ;
sil-
deration. Järjestyneet työläiset sadon varalta.
kun saksalaiset npottn at v e -( ta. ja rakentuisi, „Iäinen unin
meidän
kansanvaltaiset laitok­ vihdoin vangittiin. San Francis­
union ö . Johnsonia, J. Ponia, edustaen
ovat nopeasti kehittym ässä valis­
Nämä näennäisesti vähäpätöi­ semme ja alistaa ne m ilitaristi­ co Bulletinin toim ittaja Frem ont nalaisen hovrvlaiva /a ra n . / a - A irkaiiliinio .- .- td ,,
stuu Binghamin osastoa. A ntti Mäki
lahti Englannista tämän kuun
•
tuneiksi ja luokkatietoisiksi tais­ set num erot, joiden selitetään sille perusteille. Preussilainen Older, joka on julaissut Mooneya ra
ii
. ,• .
tuoliltaan todistajapenkille hiu- edustaen Hilja Sundholm ia, H >-
11 p. ja tuli torpeedoituks! kaks. kan hämillään
'
telujoukoiksi.
quiamin osastoa, osaa A storian
merkitsevän ennen kuulum atonta militarismi lepää pakollisella a- puolustavia kirjotuksia, saa sa­
| -N im enne <m H arry McLa-
manlaisen annoksen, ja samassa pa.vaa myöhemmin.
'»snkkcista ja itseään,
“T äm än kehityksen
todelli­ hyvinvointia
ja varallisuutta, sevelvollisuudella. Niiden mui­ "asiakirjassa" Fickert väittää, et­
Karpovitch
v.
PYH
ampui
kan-
ren
;\
^
'
sv-
v
puolustava
lakimies
Heikki
Mahnen,
edustaen W est
suutta todistaa sekin kiivas ja kun “kaikesta saa niin hyvän den syiden mukana joiden pe­ tä ilman Oxmanin todistustakin
Berkeleyn osastoa, J. E. Saarta
sanvalistusm inisteri Bogoliepof j ‘Yes.
lakkaam atoin sota. jota jä rje sty ­ hinnan ', sisältävät erään katke­ rusteella meidän on selitetty jou­ heillä olisi kylliksi todistuksia iin, m utta hän pääsi karkaamaan
'Mikä on nykyinen toim enne?” ja Sarah \\ ileniä. John Sjölund
neet kapitalistit käyvät työväen­ ran lehden työläisväestön elämi­ tuneen sotaan Saksaa vastaan, osottam aan Mooney n syyllisyy­ Siperiasta v. 1913 ja tuli Lontoo-;
edustaen Portland™ osastoa ja
( >:en svyttäjien tutkija."
järjestöjä vastaan.
P arantunut sen taistelun historiassa. Siihen odotetaan kansan tunnustavan den.
seen. Jensen on ollut maanpa-
“Oletteko jonkun salapolnsitoi- Ida hnlanderia, M atti Jacobson,
Toisten, tuon räjähdyksen joh­
edustaen Miamin osastoa. K. Nie­
yhteydessä."
taloudellinen järjestym inen ei ole sisältyy
se
m ittaam attom ien myöskin sen lisäsyyn, että sotaa d o sta syytettyjen kuulustelu on ossa liettualaisten kapinavritx k - ;
melä, edustaen itseään sekä 11-
sen
jälkeen.
i
es-
mikään abstraktinen teoria, m ut­ kärsim ysten
pohjaton määrä, tullaan
käymään
militarismin lykätty epämääräiseksi ajaksi, ja
! "-Minkä toim iston?”
wacon ja XVilkesonin osastoja.
ta se kokonaan päinvastoin saa jonka vain ne saattavat tunte», kukistamiseksi.
"Burnsin salapoliisitoimiston.” N estor 'Matson, edustaen San
M utta täm än näyttää siltä kuiij Fickertin ja Saksa lupaa suosiollisia rauhan-
■
i hänen apulaistensa svvttäm isval-
alkunsa siitä kokemuksesta, jota joiden on elätettävä itsensä ja
eht° ja-
“ Kenenkä palkkaamana olette iransiscon osastoa. Leo Leino
vnm em ainitun
toteuttam inen ' alistukset
,,,; ,,,i.
• ■ . menua , huk-
,
voisivat
työläiset saavat jokapäiväisessä perheensä tänä kalliina aikana.
‘ tämän jutun vhtevdcssä J"
edustaen itseään ja 'Seattlen osas-
Amsterdam, 24 p. huhtik.
syoksee m eidät kuitenkin juuri haan.
Kerrotaan,
että elinkauti-!
aan. K
k a u ti-1
n usseh i i o rtissa saksansa
t
T
' -
>v
Sv ?? vttaiänam
»,-i, pro- taa. Niilo Perho, edustaen its e ­
luokkataistelussa.
i e rro ta a n , . e ttä e lin ,ir
-
i H
llm estv
ll<1jaiiap n il-iinpn
i.p n cn \ ictch
Heihin nähden ei ole olemassa siihen sam aan m iltarismiin, jo- seen
een x ankeuteen tuonut u XX. K. jv;i lehtj (-encral Än -
testeeraa tällä kohdalla, m utta
"Sosialistipuolue
sen tähtien lauselm aa: “Jolloin kaikesta saa ta meidän selitetään käyvän ku- ' .illings vm m.\(K saada uuden kaisee tief!on Berliinistä, iossa ' an,,?rvecr ei hellitä. Lautaku i- ään ja osaa Astorian osaston o-
sakkcista, Kalle Bellman, e d u sta ­
saattaa am m attiunioissa olevien niin hyvän hinnan", vaan sen­ kistamaan.
kuulus
uulustclun, katsoen siihen, että
.
..
,
'. ...
ta poistuu oikeussalist-i i-i \
en
itseään ja A. Vesaa, Kusti
I,.;„,x . vastaan
.............. todistanut
................ sanotaan, että Saksan hallitus
‘
1
Ja X an-
miesten ja naisten huomioon jä r­ sijaan lauselm a: “Jolloin kaikki
muuan häntä
tulee piakkoin julkaisemaan Sak- ' f ' eer •'¡'‘•dittää miksi on tarpeel- leivonen, edustaen A berdeenin
nainen on myöhemmin tunnusta­
Epäkansanvaltaisuus voittaa
jestym ättöm ien
järjestäm isen on niin hirveän kallista".
sta osoittaa, että XX ashingtonin osastoa, Jukka Mäkirinne, ed u sta­
san vaatimukset, joitten puolest;
nut
todistaneensa
saadakseen
ra­
,
.
.
t
valtio
ei svytä racya ja i. • vv. w en osaa Xstorian osaston osak­
alaa
■ suuren
tärkeyden,
erikoisesti
Nälkä ia puute seuraa ty ö ­
haa ja koska koko pom m ijuttu se taistelee. Saksan vaatim usten |
vaan
valtion ulkopuolella keista, XX. N. Reive, edustaen
vakuutetaan olevan “h äm m ästy t-’ 'i ,d’ rvîiiiTÜt
,
siirtolaisten ja am m atittom ien väestöä aina silloin kuin 'elin­
• /A . ti
"Osoitteeksi siitä että kansan­ nykyisessä kokoonpanossaan al­ tävän vaatim attom at".
! ?. C--a r?
( ’>i tärkeää osoit- itseään, Sointu,an osastoa. M atti
työläisten, rotuun katsom atta, tarpeitten hinnat kohoavat, sillä valtaisten laitostem m e epäkan- kaa näyttää mitä hirvittävim m äl-
Deutsche Dages Zeitung j u l- j f -a
' an derveer, "kuka Kamppista, XX m Lammia, ja A l­
jotka tällä hetkellä ovat järjes­ työvoiinatavaran hinta ei kohoa
kaisee Freivi Reventloxvin kir-1 "la , ; lcLarcn .°n- mikä hänen ma Junttia. M atti Niemelä, e d u s­
sanvaltaistuttam inen voittaa a- tä väärvvdeltä.
töjen turvana suurim m assa tar­ rinnan muiden tavaroiden kans­ laa, tarvitsee ainoastaan viitata
loituksen, jossa sanotaan, että ^ " t,''-'.GtJi>ä on ja kenenkä palk- taen osaa Astorian osaston osak­
peessa ja jotka m uodostavat suu­ sa.
X aikka onkin totta, että siihen, että kongressin alahuo­ JO K O SU O M A LA ISIA SOTA- Saksan hallitus jälleen näyttää AY1”1/ 1 ian on- (
tärkeää osoit- keista ja Ida Niemelää. 'Victor
T
A
N
T
E
R
E
E
L
L
E
“asettavan
toiveita
Yhdvs\'alto-
/
•
öe”
en
PaI
vei
uksessa
X ietch Aalto, edustaen M arshfieldin o-
rimm an vaaran työväenjärjestöil­ työväestökin, var-inkin järjestv- neen sota-asiain valiokunta pitää
jen suhteen”.
! ’.’!inn F* mikä hänen entisyyten- sastoa, Frapk Niemi, Geo. A li­
le. jos ne jätetään huom ioonotta­ nyt työväestö on paikoin saanut salaisia istuntoja yhdessä arm ei­
j
sa on. I ahdon myös osoittaa, et- inan, 1 v yni H yrskvm urto, Mike
(J a tk o a ensim äiseltä siv u lta)
m atta. Sosialistipuolue on aina palkankorotuksia, niin sittekään jan ja laivaston viranomaisten
_ j Saksan sosialistien uudistusvaati- ta puolustaja-apulainen Co/dcv. Lammi. Aino Nikula. O scar Lai-
valmis toimimaan yhdessä am ­ eivät
mukset.
nämä palkankorotukset kanssa, suunnitellen pakollisen perittävä keski valloilta ja viis­
! am m atiltaan Everettin mvllyo- to, Jacob K onttas. Marx 'H ihua’ i
tää.
että
Kerensky
on
X
enäjällc
m attijärjestöjen kanssa järjesty ­ vastaa läheskään sitä korotusta asevelvollisuuden
istaken neuvonantaja, débúti- ' ’’os Drift. V. Eamj,i, Fred
lieriin, 24 p. huhtik. — S o sia-: , m
sherjff¡
käytäntöön-
ja yksi ampumisen toi- ¡ ( T I T 'Kx - K' .H eikkine». Kalle
m ättömien järjestäm isessä ja ke-> m itä elintarpeitten hintojen ko­ o tta m is ta ... X apaaehtoisen ar­ samaa kuin Lloyd-George E n g ­ listipuohieen keskuskomitea on
,
.
ineenpanija ei ole valtion palk- X öi a \ ' iHv ’C B d h n a ” - M m
lannille.
liottaa kaikkia työväenjärjestöjä, rotus lisää perheen välttäm ättö­ meijan
m uodostam issa unn ¡tel­
Sosialistien
rauhan vaatim uk­ nyvaksvnvt seuraavat vaatim uk-¡ kaarna ”
set hallitukselle esitettäväksi: | SvvttMnt
<
jotka eivät ole vielä niin tehneet, mien tarpeiden menopuolelle.
miä ei oteta ollenkaan huomioon. sen Kerensky laski melkein mi­
“Me vahvistamme Saksan tvö-U-ästi ia ' tn 1 ' ’ S*' ccpia' at jyr- Man,',¡SP-,' ' n ‘" k S ta b ' ’r« ‘
avaamaan ovensa kaikille a m ­
Kun sotasudet ratelevat seit­ Amerikan junkkeriluokka n äyt­ tättöm äksi. Hän vakuutti, että
hei-
m atti- tai teollisuusalansa työläi­ semän biljoonan dollarin saalis­ tää päättäneen käyttää hyväk­ keisarillisen hallituksen voim as­ väestön paatoksen paasia ulos dän edukseen Mcl aren n t - . ¡ ¡ n T t e a,; ok" n ^ ' ' ^ 9 -
sodasta vapaaseen valtioon.
i todista¡-i.venL-;i»-*
Pjustm
v Me
o vaadim
o m e , kaikkien
-i , •
.. 1 i k loui^tajapenkilta
¡a lantaknm-.
sille poistamalla karkki ne esteet, taan ftt repivät siitä lihavia p a ­ seen nykyistä tilannetta, jolloin sa ollen olisi Saksan hyolckävs
epä-
u
tsu
i
ti.'.,
-•
'
naK
” ’’Ja I- Mäkirinne. v s Ö ä A ' A i S n ^
jotka vaikeuttavat työläisiä jä r­ loja itselleen, saa työväestö ensi- sotapilvet sum entavat yleisen X enäiää vastaan saattanut pa­ yhdenvertaisuuslakien poistamis-i sipääHikkö/ G h a rle f B e X ’h
kottaa X enäjän perääntym ään ia
'in r nam ta seuraavan
jestöihin yhtym ästä silm älläpi­ mäisenä “sotasaaliinaan” koi­ mielipiteen näköpiirin, asettaak­ mahdollisesti olisi ollut seurauk­ ta
sen ia a parlam
s e , v enttaansen
U s i n v a l t hallituk-
a l s e t , i j t()J iso
1 o; , ,
Työjärjestysesityksen.
täen sitä päämäärää, että järjes­ tuen dollarin vehnäbushelin ja seen tämän kansan niskoille sel­ sena saksalaisten hyökkäys yli
hallituskunnan
tilalle.
töt lopulta kehittyvät teollisuus- sadan
dollarin
perunatonnin. laisen militarismin ikeen, jonka X enäjän, m utta tilanteen oli pa­
I. Liikkeenhoitajan vuosiker-
!
w- :Iaisteu vangitsemi-
.Me julistam m e valheelliseksi sen ia Men pyytäm ässä vapaatta tonni s lukxecnhoitajan toim innan
unioiksi kuin myös taisteluhalui- jotka ovat lunastettavat useissa poistaminen ei ole koskaan m ah­ rantanut uusi hallitus. Hän väit­
ti, että rauhaa kaivattiin enem ­ liittoutuneitten väitteen, että oli­ kahde le hänen palvelqksessaan
siksi, luokkatietoisiksi ja vallan­ paikoin
Ja ytys,kertom uksen arvostelu,
puolentoista dollarin dollinen.
män entisen hallituksen aikana si tarpeen
jatkaa
sotaa
Saksaa
.
------------------
e
ja
w.
„-.Jäisinä
esiin-
kumouksellisiksi
sopusoinnussa päiväpalkalla. Ja näiden kohon­
; ? ' <U,'nan vuosikertom us
kun nyt. Siitä selitti hän seu­ astaan Saksassa vapaamielisen l. nf v sa'apolnseille, Reeselle ja ta
M
ilitarismi
tappaa
kansan­
vostelu
k u ’lnan toim innan a r­
teollisuuden kehityksen kanssa.
raa vaa :
neiden elinkustannusten rinnalla
hallituksen v altaan asettam isek- j onnthille. Miehet vapautettiin ja
valtaisuuden.
O ttaen huomioon Amerikan selitetään vielä siten, että ei nyt
"( Ikomaalaisct asianseuraajat si. Se on Saksan kansan oma ,m<dicmmin he Everettin
mvllv.
verettin mvllv
il I L ehdet:—
eivät
havaitse,
että
rauhanvaati-
tarkoitusperä."
paroomen
edustajien
läsnäollessa
kapitalistien suuren voiman ¡a olisi vaadittava palkkojen koro­
“ Historiallinen
kehityskulku
» a) I overi, sen arvostelu, p;.-
Itävaltalaiset sosialistit ovat eroittivat vangittujen joukosta
heidän läheisen teollisen ja poli- tusta. sillä maamme raharuhti- todistaa eittäm ättinnästi, että mukset kansan kesken olivat
rdnnussuunnitelniat ia ti­
kiihkeämmät ent. hallituks. halli- niinikään hvväksvneet kokouk- ne, jotka ovat nyt asetettu sv y t-
la u sh in n a n V.
.....
m ilitarism in nousu m erkitsee ai­
na kansanvaltaisuuden laskemis­
ta. Nykyisen sotatilanteen ai­
heuttam an painostuksen alla, jo­
ka tarjoaa Amerikan junkkeri-
luokalle ensimäisen tilaisuuden
vuosisadan kuluessa sälyttää tä­
män maan hallituksen niskoille
m ilitarism in ies, ovat kaikki p o ­
liittiset langat pingoitetut ta r­
koituksella ottaa Yhdysvalloissa­
kin käytäntöön vanhan m aail­
man sodankäyntitavat."
\ aikkakin Amerikan Tvöväen-
liitto erehtyi kannattam aan me­
netelmiä, joiden ei voi missään
tapauksessa selittää tarkoittavan
m uuta kuin m ilitarismin raskaan
ikeen sälyttäm istä työväenluokan
harteille, on selvä juttu, että se
ei hyväksy pakollista asevelvolli­
suutta.
Se erehtyi vain siinä
että
kansanvaltaisuus verhon
peittäm ä porvaristo selitti tais­
televansa
kansanvaltaisuuden
puolesta, vaikka sen todellinen
tarkoitus onkin kaiken kansan­
valtaisuuden hävittäm inen.
•
Yleisiä uutisia
t
tessa kuin nyt, vaikka sortohalli-
tuksen julm uuden tähden se ei
voinut esiintyä julkisuuteen. Nyt
puhevapauden vallitessa se esiin­
tyy täydessä valossa ja vetää si­
vullisen huomion siihen saam at­
ta kuitenkaan suurem paa k a n ta­
vuutta osakseen.”
Vielä pitemmälle sanom aleh­
den haastattelijalle Kerensky se­
litti, ettei hänellä ollut mitään
toiveita siitä, että saksalaiset
m uuttaisivat hallitusm uotoa ta ­
savaltaiseksi.
samallaisen
päätöslau- teeseen.