Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 21, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 94
TOVERI
Sivy kuusi
koska sitä voivat elukat läpi kutsumaan morsiamen sukulai­ viime joulukuulla kuntakokous S Maalisk. 6 p:nä oli kolmen mie-
sia.
valitsi komitean ottamaan sei- ‘ hen mentävä nimismiehen luokse • OLD CORNER CIGAR STCRE •
vuoden itse etsiä luonnosta !
Kaikki oli nyt sitä myöten val­ koa kunnassa lövtvvistä viljava-i kuulusteltavaksi.
•
•
• Tupakkaa, sikaareja. m akeilla, •
m iit; vieraat kutsutut, noin kol- rastoista, lövtvi silloin noin vh-
Teatteriin jokainen huomenna!
virvokkeita y. m.
•
.k-ksan sataa' hehtoa ravvtätää "TYÖN" TOIMITTAJA LIN- • • Suomalainen
Huomenna, sunnuntaina, esi­ inesataaa henkeä
Tupakkakaup >a •
NAAN.
tetään Astorian S. S. Klubin
Kun sitten ensimäinen hää- ruista. Mutta tuo tutkimus oli
• 9-nen ja Bond katujen kulmissa •
näyttämöltä mainetta saavutta­ aamu vaikeni, niin pelimannit ot­ aivan hyödytön, sillä kunnan, e-
•
Maalisk. 6 p:nä meni Viipurin • • • • • • • • • • • • • • • • • •
nut näytöskappale “T aion lap­ tivat kunniallansa. Kaksi puoli- nempää kuin viranomaistenkaan äänin vankilaan suorittamaan !0 o<>OOOOOOOOUOOOOi» O O
O
set”. joka kuvaa virtauksia he­ ‘hauskannäköistä miestä seisoi taholta ei ole ryhdytty
senaatin hänelle tuomitsemaa 6 |g j]^jpgJJJAL
o
räävän Venäjän nuorison keskuu­ hopeapokaalit känsistyneissä kä­ kään toimenpiteisiin rukiitten kk.
vankeusrankaistusta majes- !
dessa. Siinä kuvataan mitenkä sissä, tarjoten tuloryypyt ja toi­ kauppaan saattamiseksi. Nyt on teett¡rikoksesta
“Työ’ -lehden
restaurant
suuria repeämiä saattaa syntyä vottaen vieraat tervetulleiksi. tilanne kärjistymässä jo aivan vastaava toimittaja B. V. Ahtola. O
Ravintolassa ensiluokan kohtelu.
saman äidin lasien välille pel­ Pelimannit soittivat marsia ja äärimmilleen, mutta manttaali-
O
Paikka tunnetaan puhtaudettasi.
O
kästään siitä syystä, että niitten polkivat jalallaan tahtia kuin tus­ miehet vaan naureskelevat ja KOTKAN TYÖVÄENTALO O 522 Commercial St., Aatoria, Ore. O
OOOOÖOOOOOOOOOOCHl O O
K U M IS A A P P A ITA
K E N K IÄ
elämän toimintaa johtavat eri kassa.
haukkuvat viljan etsijöitä. Mitä
MYYTY TUPAKKA-
aatteet. Selvästi tulee kappalees­
Jo alkaa kansaa hivtta Haata- he oikeen odottanevat?
A L U S V A A T T E IT A
S U K K IA
OOOOODOOOOOO-OOUO15 o
TRUSTILLE.
sa
esiin
sosialismin
etevämmyys
lan
tien
täydeltä.
Ensin
tietys­
V ILLA P A ITO JA
K Ä S IN E ITÄ
Sunnuntaina maalisk. 4 p. pi­ ° TOHT. F. E. CASEY
ja sen elämän todellisuuteen pe­ ti kerkiävät naapurit ja kaikki TYÖVÄENYHDISTYS HÄÄ­
M A C K IN A W TA K K EJA
HOUSUJA
DETTY OMALTA TONTIL­ detyssä kokouksessa päätti Kot­ °
rustuva -pohja. Luonteeltaan on omanpaikkaset. Alutta jopa al­
hammaslääkäri
TAAN.
kan Työväenyhdistys myydä yh- O 511 Commercial St. Puhelin 355
‘‘Talon lapset” filosooffinen kap­ kaa näkyä perholaisiakin. tuntuu
V ILLA -TA K K E JA , Y. M.
pale ja se selvittelee melko voi­ kuin ei heistä loppua tulisi­ Kun luotetaan liiaksi manttaali- dityksen omistaman talon Itä­ O Rogers Apteekin yläkerrassa
OREGON
maiselle Tupakkatehdas O. y :lle O ASTO RIA
makkaasti sosialismin periaattei­ kaan . . .
pappojen
rehellisyyteen.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 «0
H IN N A T K O H T U U L L IS E T !
ta sovitettuna itse elämän todel­
Vanhanaikainen seinäkello na­ Kiihtelyksen käräjillä Hainmas- noin 175.000 mkn hinnasta.
Osanottajia oli kokouksessa noin O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
lisuuteen.
kutti harvakseen: tik-tak ja vii­
nuorisoseuran talolla hel­ 300.
o
Kun sisäänpääsy on ainoastaan sarit osoittivat kahtatoista, mut­ lahden
23 pnä oli toistamiseen
o Dr. Albert Kinney
senttiä, niin luulisi jokaisen. ta perholaisia aina vaan on tu­ mikuun
esillä
Mulon
kylästä
kotoisin
KANSAKOULUOPETTA-
ken kynnelle kykenee, tulevan lossa.
° hammaslääkäri
olevan
Ikosen
perillisten
Mulon
JAIN PALKANLISÄT
, huomenna teatteriin kunnollista
Pelimannit alkoivat jo väsyä tyiiväenyhdistystä vastaan nos­
O Bee Hive kaupan yläkerrassa o
Kouluylihallitus on käsitellyt | O
o
| kappaletta ja kunnollista esitystä ja vilkasivat silloin tällöin tien tama häätöjuttu. Oikeus velvoit­
ASTO RIA, ORE.
pariskuntaopettajain kalliinahan' O Ö P O O O O O O O O o o o o o o o o
!
katsomaan.
mutkaan
tuskallisen
näköisinä.
A IN A LU O TE TTA V A .
535 Bond SL
530 Commercial SL
ti yhdistyksen
luovuttamaan
U. S :n|
i
— — —
Taas oli kaksirattainen korikär- tonttinsa Ikosten käytettäväksi, palkanlisäysanomusta.
ry tulossa. Ei auttanut muu sekä maksamaan oikeudenkäynti­ tietämän mukaan on se päättä- i
Kalastajatkin liikkeellä.
esittämillä ‘
Eilen illalla oli täkäläisillä ka­ kuin sysätä lujempaa marssia tu­ kuluja 50 mk., jättäen kuitenkin nyt asianomaisten
syillä puoltaa niihin suostutta- i
•H -+ 111 I 1 H
1 I I .H - l- H -I -I-I -l -l-H -M -t -i--I- H - H - H - H l i i t i ! I-I -I-HH- lastajilla suuri joukkokokous jos­ lossa olevien kunniaksi.
«<•
+
vallan hakea korvausta siltä tai
---- -- -- — ---------
— -
---- ---- —
------------ _ -- » «
a sa suunniteltiin toimenpiteitä nii­
\ iimein pelimanni. Penssari, niiltä henkilöiltä, jotka se luulee vaksi siten, että kummallekin I OSTAKAA ITÄMAAN
Î
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ I • den kalastuslakien kumoamisek­ suutahti, hyppäsi kahdella jalal­ syylliseksi tontin luovuttamiseen. ’aviopuolisolle, vaikka toimivat!
+
koulussa,
saataisiin :
si, jotka tekevät kalastuksen la pestyyn. Toiset kaksi seurasi — Saako yhdistys tontin hinnas­ samassa
TUOTTEITA
» H 1 I 1 I 1 -4- 1-1 -i - l- t- l- l- l- l- l-l-l-l-l-l-l-l- ■M l- l- M - I - t - H - l- h H - W 1 I t- 1-H-l-t-l-
maksaa
kalliin
ajan
palkanlisä
j
mahdottomaksi ulkona jokisuul­ vat esimerkkiä ja meinasivat että ta suorittamansa maksun takai­
TO VER IN T E LE FO O N I-N U M E R O T
rakennuttamisurakka
annettiin lakaan kesä- ja svyskalastuskau- ennen maailman loppu tulee en­ sin, riippuu siitä, missä muodos­ sen palkkaluokan mukaan, missä
Konttori ja liikkeenhoitaja . 365
nenkuin Perhon kansalle pää. sa edesmennyt Ikonen on luo- itsekukin 011 varsinaisen palkkan­
seattlelaiselle M. P. Zindorffille den välisellä ajalla.
Toimitua .................................... 832
Lainlaatijakunnan päätös, jo­ Mutta taas vaan näkyi kaksirat- vf:tanut jälkeeniäträmänsä o- sa puolesta, eli ylemmässä kan­
$125,922.05 hinnasta. Säiliö tulee
Konttori on auki kello 8 aamulla
sakoulussa 25 mk. ja alemmassa
uistinkalastuksella tainen ja puolisen tusinaa sielua maisuuden perillisilleen.
vetämään 20,000,000 gallonaa ka kieltää
Kai­ 15 mk. kuukaudelta, lukien syys­
kello
kuuteen
saakka
illalla.
vettä ja se tullaan rakennutta­ pyvdettyjen kalojen tuonnin tä­ lavalla. Silloin tuleva miniäkin kessa tapauksessa näyttää siltä,
Huom!
Kello 6 jälkeen illalta
käytetään toimituksen puhelinta.
maan kaupungin itäpäähän. Työn käläisiin kannutuslaitoksiin kiel­ nvhkäsi äitiään ja sanoi: “Katso­ että tarkotus on ollut saada yh­ kuun 1 p:stä 1916.
pitäisi olla valmiina tulevan letyllä ajalla, on mitä typerin, kaahan, hevonen vetää lasten distykseltä tontti sekä siitä suo­
KARJATUBERKUOOSI.
elok. puolivälissä, joten siihen mutta se on samalla tyypillinen vaunuja." Mutta äiti selitti sen ritetut rahat noin vain ilman
Valtion
omistamalla Mustialan
*
PÄIVÄLISTA
v tullaan rvhtymään kiireen kau­ osoitus poliittisten puoskarien olevan perholaisten häämasiinan. muuta. Ikosen perilliset, uusina
maanviljelys-
ja meijeriopiston kaupasta, josta saatte
o
o palla. Säiliö tullaan yhdistämään menettelystä. Kun ei ole mitään
Morsiuspari alkoi jo hermostua tilanomistajina käyttävät nyt häi
tilalla
011
karjassa
huomattu tu­
kaupungin itäpään vesijohtolai­ yhteiskunnallista ohjelmaa, niin liiallisesta pitkäveteisyydestä, sil­ käilemättä hyväkseen sitä, että berkuloosia. Sitä asetettiin tut­ halvemmalla kuin muu­
— Kaikki laulajat ja soittajat toksen 12 tuumaiseen valtalin- toimitaan summassa, ja siitä lä puolinen olisi ollut syötävä
yhdistys leväperäisyedessään ja
haalille tänään klo 7.30.
saattaa olla sellaisiakin seurauk ja pari vihittävä,
juhlamarssi isäntäin kanssa suopeissa väleis­ kimaan eläinlääk. Hindersson ja alta.
jaan.
siä kuin tästäkin, että lainlaati­ marssittava ja kruunua tanssit­ sä ollen, ei pitänyt kiirettä ton­ konsulentti Savela. Ovat anta­
Myytävänä
jat asettavat köyden omaan kau­ tava. Mutta tävtyi odottaa vii­ tin lohkasemisella päätilasta, e- neet lausuntonsa ja kehottavat
Tänä
iltana
suuret
juhlat.
rvhtymään taisteluun tautia vas­
West End Hilliard Parlor
laansa. Totta nimittäin on. että meisiä perholaisia.
Tänä
iltana
pidetään
suuret
neminän
kuin
muillakaan
omis­
taan
asianomaisen konsulentin
kohtuhinnalla. Itahempiä tietoja juhlat Astorian S. S. Klubin täkäläiset liikemiehetkin kärsi
\ ihdoin tulikin viimeinen. Sit­ tusoikeuttaan turvaavilla tehtä- johdolla.
623 Commercial S t
saa osotteella : 22/ Tavlor ave., haalilla piirikokouksen edustaji­ vät siitä jos seudun kalasta­ ten syötiin ja juotiin ja tanssit­
villä edesmenneen Ikosen om is-1
--------------------------
Astoria, Ore.
en kunniaksi. Juhlassa on mo­ jat kärsivät. — kun riistettävillä tiin.
tusaikana. Silmää räpäyttämät­ SUOMEN PANKILLE TALO 14 ja 15 kadun välillä
nenmoista ohjelmaa, josta mai­ ei ole mistä riistää, niin riistä­
tä.
hyvällä omallatunnolla, pa­
PIETARISSA.
Perholaiset
tanssivat
niin
että
Polttakaa
nittakoon parikin runoa, seka­ jäkään ei liho, mutta siitä huo­ kantanäät henttasivat.
hoittavat
nyt
yhdistyksen
muut­
Suomen
Pankki on ostanut
hyviä uniontekoisia sikaareja kuoron laulua, j. n. e., ja sitten limatta eivät liikemiehet olleet
tamaan
omalta
tontiltaan.
Pietarissa
talon
Neivski n :o 26.
Myöhemmin huomattiin, että
“Pedro Vegas”, “Why”
ja ne edustajien tervehdyspuheet muistaneet ryhtyä lakien kumoa­
Kauppahinta 2,100,000 ruplaa.
morsiamen sukulaiset
olivat
“Jitney”.
(ilm ja kuulumiset eri paikkakunnil­ miseen.
TORNIO PEITTYMÄSSÄ
puolestaan kutsuneet sukulaisi­
Kalastajat eivät kaipaakaan lii­ aan häihin ja sukulainen taas su­
KAMAAN.
ta. Koko Länsipiirin “kerma” ja
kemiesten
yhteistoimintaa
lain
•
SOPIVA TILA IS U U S .
Vahvasti aikovat
r
paikkakuntamme parhaat voimat
kulaistaan kolmanteen ja neljän
Tässä tarjoutuu teille tilaisuus saa- 1 O Kaikenlaista Tupakkaa, Sikaa- O
William Wtrta ja Hilma Las­ esiintyvät puhujina. Kaikille on laadinnassa, mutta heidän tulisi teen polveen. Siten tuli kutsu- Ryhdytty toimenpiteisiin sen
da itsellenne puku tehty ehdottomasti a ria. Paperossia, Piippuja, Tas- O
kulettamiseksi.
sila nimiset kansalaisemme men­ vapaa sisäänpääsy, joten toivot­ muistaa, minkälaisia lakeja liike­ tuita perholaisia noin kuusisataa
mittainne
jälkeen ja kohtuullisimmilla
kuveitsiä. Taskukirjoja, K uk­ O
nä naimisiin, koska eilen naima- tavasti vleisöä saapuu talon täy- miesten edustajilta saavat ja op- Kaustisen häämarssiin. Otti vii­ Mikäli 011 saatu tietää, on Tor­ hinnoilla. Meillä on neljä tai viisi
karoita, y. m. aina saatavana O
nia äänestämään oman puolueen kon aikaa ennenkuin oltiin puh­ nioon kasaantunut kaikenlaista sataa eri villakangastajia parhainta
luvan kauntin kirjurilta lunasti- «deltä. Tanssia lopuksi!
O
sa ehdokkaita
Ruotsin
kautta
tullutta
tavaraa
laatua mistä valita, sekä uutuuksia
vat.
o
JOHN PENTTILÄ
taat Kaustisilla
perholaisista. niin paljon,, että siellä on nyky­ että tavallisia malleja. Takaamme
No. 1 Columbia Ave., Astori* o
Mutta
yksi
jäi
vielä
senkin
jäl­
teille
tyytyväisyyden
mitä
sopivaisuu­
. Tuntevat etunsa.
Ö O O C tÖ O O O O S Ö O O O
ään 2?,000 vaunulastia. Ruuhkan
Ruokaa ja huoneita
1 Eilen aamulla päätettiin kau- Lisää laivaveistämöitä Astoriaan. keen ja se oli perholainen mor­ hajottamiseksi on ryhdytty eri­ teen ja kuoseihin tulee. Tulkaa kat­
somaan mitä meillä on tarjolla koh­
saatavana päivittäin, viikottain pllninn valtuuston ylimääräises-
Koska hallitus on päättänyt sian josta tuli talon emäntä.
koisiin
toimenpiteisiin
ia
on
tar-
tuullisimmilla
hinnoilla.
. I
••
•
ja kuukausittain. Mrs. Alma i s" kokouksessa ‘hätätoimenpi- kiireen kaupalla rakennuttaa
Häissä ollut kaustislainen.
AUG. SALA.
kotus
saaila
lähetetyksi
sieltä
ta­
ilm
a
la
a
ka
ri
Niemi. 103 Washington st.. A s-: teenä” luovuttaa $10,000 kaupun­ suuren määrän puisia aluksia, ja
Naisten ja miesten räätäli.
toria. Ore.
(ilm. gin varoista isänmaalliseen ta-- koska on ilmotettu. että halli­ ^llIIIIIIIV I!I(I!l!!3IIIIIIIIIIinillIM varoita jiois 13.C0Ö vaunulastia 214 Taylor Ave.,
Astoria, Ore.
F. C. JOHNSON
kuukaudessa.
Huone 8, Old Pythian rakennus
kotukseen. nim. — kaupungin tuksen laskuun jokainen veistä-
Puhelin 819.
Astoria, Ore.
Suuri kalansaalis.
virkailijoitten palkkojen maksa­ mö voi valmistaa niin monta a-
SUURI
VOITAKAVARIKKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S
Eilen aamulla tuotiin Astori- miseen silloin kun ne armeijaan lusta kuin kykenee, niin on paik­ 3
PISPALASSA.
aan eräällä kuunarilla suuri ka­ liittyvät. Armeijassa näet pal­ kakuntamme liikemiesten kes­ finnniiiimu6iiiiiui<i;»iR3iiiaiir
|
• • • • • 4 • • • • • • • • •
lansaalis joka oli saatu Colum­ kat ovat suhteellisesti pienem­ kuudessa herännyt ajatus perus­ OSUUSKUNNAT SUOMESSA. Lähes puolentoistatuhatta kiloa
Kuusamon Jussin Saunassa
veita takavarikoitu trokarilta.
bia joen suun edustalla, siinä oli j mät kuin kaupungin viroissa ja taa tänne vielä yksi suuri lai-
Uppertownissa
“ Pellervo" kertoo* että viime
Kun oli tiedossa, että Jämijär- , Oikeat hinnat ja yhdenlainen • • kuuluu olevan hyvä löyly. Sitä
m. m. 3000 naulaa kampeloita ja j tästä $10.000 rahastosta tullaan vaveistämö lisää. ’Tätä tarkotus-
kohtelu kaikille.
Telef. 93
vuoden
kuluessa
merkittiin
kaup­
on saatavana joka perjantai ja
veltä
päin oii Tampereelle tulos-j
paljon muutakin kalaa.
kaupungin nalveluskunnasta a r ­ ta varten oli eilen illalla Wein-
:
:
lauantai klo 1 j. pp..
parekisteriin
228
uutta
osuuskun­
sa
kolme
kuormaa
voita,
jo
tk
a'
meijaan liittyville
henkilöille hard hotelliin kokoontunut 35
••••••••••
JOHN PESONEN
Toveritar Järvin sairastunut.
taa.
Niissä
oli
oli
luvattomalla
tavalta
hankit-'
maksamaan erotus, jotta he kai­ kaupunkimme liikemiestä asiaa
378— 29 SL Teleftonl 795-J
Toveritar Loviisa Järvinin il­ ken aikaa samaa palkkaa saada harkitsemaan ja pohtimaan ja
tu, pidettiin Pispalassa poliisi­
Astoria
::
Oregon
osuuskauppoia ....................... 65
moitetaan sairastuneen reumatis­ niittäisivät.
siellä valittiin komiteakin, joka osuusmeijereitä ..................... 17 viranomaisten toimesta silmällä :
miin niin pahoin että on vallan
kiireen kaupalla ryhtyy kaikista osuuskassoja .......................... 63 näitä kuormia ja saapuivatkin suklaatikaramellit ja jääkerma ovat
vuoteen omana. Häntä kai on
o o e m o o CHXKXHXK> <XKXK>OCKXH>O
edellytyksistä tarkempaa selvää puimakoneosuuskuntia ......... 24 ne lauvantai aamuna, maalisk.!
laadultaan parhaita
sama tauti vaivannut ennenkin Metkut ovat monenlaiset.
3
p..
kello
5
ajoissa.
Kuormat
ottamaan. Paikkakunnan sahalai­
g
KÄTILÖ
2
Pohjoisella aallonmurtajalla on. toksien edustajat olivat innos­ turvepehkuosuuskuntia ......... 12 tutkittiin ja huomattiin silloin I. i
ja näin myöhäiset kevätkylmät
o
Astoria, Ore. O
vaikuttavat haitallisesti. Toi voini kuten tiedetään, viime viikkojen tuneet myöskin asiaa ajamaan munanm yyntiosuuskuntia . . . 11 Jäkipään kuormassa 718, T. Yii- j Commercial St.,
Mrs.
H.
Andros
puhelinosuuskuntia
...............
6
kuluessa ollut työrettelöitä, kun esittäessään, että ne yhtaikaa
a .
me pikaista paranemista.
taian kuormassa 302 ja J. W.
o
S UO M ALAINEN
O 388 Alameda Ave., Astoria, Ore. O
tvöläiset vaativat 20 pros. pal­ voivat hankkia 24 laivan raken­ muita osuuskuntia ................. 30 Raitakin kuormassa 376 kiloa
O
O
kan korotusta. Hallitusvirkaili- nuttamiseen raaka-aineita. Sa­
Ihosyyhy.
Suomessä pii viime vuoden lo- voita. Voi takavarikoitiin ja t
Cn>CKH>O tXHXKKXH> tWHXHXHXHXi
luovutettiin Pirkkalan elintarve- on yleisön käytettävänä kalkkina päl
Jos teillä on syyhyä voitte jat» joitten käsissä töitten ylin malla tuumivat kaupunkimme pulla:
toimikunnalle 3 mk. 70 pennin vlnä paitsi sunnuntaina ja maanan
C?
sen poistaa hieromalla ihonne iohto oli. eivät suostuneet pal­ liikemiehet, että hallitukselta on
601 hinnasta kilolta. Samoin taka­ talna
Hellberein syyhysalvalla parina kankorotukseen, vaan koettivat täkäläisten edellytysten perus­ osuuskauppoja ................
Annan myös H IE RO NTAA.
suomalainen valokuvaaja Star teatte­
471 varikoitiin
kuormissa tavattu
iltana. Tilataan osoitteella G. A. saada lakkolaisten tilalle rikku- teella pyydettävä avustusta ja osuusmeijereitä ..............
rin yläkerrassa ottaa kuvia yöllä sekä
MRS
OLGA
GIRSBACK,
666 puolikas sikaa.
osuuskassoja ...................
päivällä sopimuksen mukaan. T ilau k­
Hellberg, 279 W. Bond St. As- reita. Kun se homma kuiten­ tukea.
182— 10th St..
Tel. 802.
275
kaan ei onnistunut, niin on paik­ — Tietenkin kaupunkimme, sa­ puimakoneosuuskuntia ..
sia
otetaan kuvien suurennuksille.
Miehet, jotka kaikki ovat ko-1
toria, Ore. Hinta 75c.
153 toisin Jämijärveltä, saivat kut­ • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
kakunnan sanomalehdistössä a- moin kuin kaikkien muittenkin turvepehkuosuuskuntia .
Kahvia ja voileivoksia
•
68 sun saapua lääninhall. maalisk. •
siasta kierrellyt monenmoisia paikkakuntien kapitalistit koetta­ muna n my vnt ¡osuuskuntia
Vihollismaan kansalaiset val­ kaskuja,
•
saatte pikaisesti
•
joista viimeinen kertoo vat saada mahdollisimman suu­ puhelinosuuskuntia ............. 78 16 p:nä klo 10 aamulla tekemään
Uniontown
vonnan alaisiksi.
•
WAFFLE HOUSE
•
muista osuuskuntia ............. 424 selkoa voikaupoistansa.
koko
tvön
valmistuneen
seloste*-
ren
osan
nykyisin
liikkeelle
las­
Sisäasiain sihteerin virastosta | Ien seikkaperäisesti paljonko se
•
KAHVILASTA
•
• Commercial kadulla. Ensimäinen •
on täkäläiselle poliisipäällikölle on tullut maksamaan, kuinka kettavista valtion rahoista itsel­
Yhteensä
. 2736 TYÖSELKKAUS SAIMAAN • ovi Hildebrandin kaupasta
•
ASTO RIA
OREGON
tullut kirjelmä, jossa annetaan suurenmoinen työ on ollut ja leen kahmaistua luonnollisesti­
KANAVALLA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
määräyksiä ja neuvotaan menet­ kuinka kauan sitä on rakennettu. kin vain puhtaasti “isänmaan­ RYÖVÄYS KADULLA VII-
telytapoja, joitten mukaan kaik- -r * 'i ^ r KdU!“ 1 31 on työ kuitenkin sa" auttamistarkotuksessa —.
Maalisk. 5 p:nä esitti Mälkiän
PURISSA.
Jossa tarjotaan kaikenlaisia virvoitus­
kia viholhsmaitten kansalaisia vielä keskeneräinen, vaikkakin
rakennustöissä
työskentelevät
juomia, jääkermaa, kahvia, ‘‘suklaata”
Perjantai-iltana
maalisk.
2
f),
on silmällä pidettävä ja niitten vallitseva lakkotilanne sen ra­
työläiset, 40 luvultaan, että hei­
maitoa ja kermaa. Kaikenlaisia ma­
noin
klo
10
aikaan
tapahtui
Y
’ii-
toimintaa valvottava.
dän päiväpalkkansa korotettai­
keisia
Ja leivoksia saatavana.
kennuttamista on ehkäissyt.
BARBER SHOP
ourissa kaasufehtaan läheisyy­ siin 8 markkaan ja että urakka-
TOM VICTORSON,
Astorian postikonttoori
dessä raaka ryöväys, jonka uh­ tvöstä taattaisiin sama palkka. (P)
Osasi
ainakin
selittää.
222 Taylor Ave.
Astoria, Or«.
riksi joutui entinen piirieläinlää­ Työnjohtaja selitti, että ainoas­ 300 TAYLO R St.
on saanut ensiluokan posti- Astoriassa vieraili eilen muu­
ASTORIA. ORE
»«***••«•• • • • • • • • • •
konttoorin oikeudet lisääntyneen an grace-riveriläinen meijerin o-
voidaan
Siitä on nvt 35 vuotta run- käri Felix Eredlander. Mainitus­ taan urakkapalkkoja
postitulvan takia. Tämän joh­ mistaia. joka koetti täällä käy­ säästi. kun Kaustiselta puheit­ sa paikassa hvökkäsi F:n kimp­ hieman korottaa, mutta ei siitä­ nnsnansEEE
VIENNA CAFE
dosta on m. m. postimestarin dessään selosteita
takaapäin joku henkilö ja kään taata vaadittua päiväpalk­
Crystal teatterin vieresai
•
nvkyisten ten mukaan hvvästivoipa talon puun
löi
häntä
päähän
kovalta
terä-
virkakin muutettu “civil Service ’ maitotaloustuotteitten
535 Comm’l St.
Aatoria •
kaa.
Tvöväki
ei
katsonut
voi­
isäntä
meni
avioliittoon
kauniin
korkeita
Hyvää ruokaa saatavana. Ta- •
241 TAYLO R AVE. Phone 444
luokkaan kuuluvaksi,
jonka hintoja. Hänen selostuksensa perholaisen neitin kanssa. Per­ aseelta. jolloin Eredlander meni vansa jatkaa töitä näillä ehdoil­
tävälllnen kohtelu.
•
tajuttomaksi.
Kun
hän
sitten
lä­
vuoksi kaupunkimme postimes-i mukaan, ei voin hinta. 50 senttiä hon seurakunta on väkirikasta
ta. vaan pyysivät lopputilejään.
Kaikenlaista pientä tavaraa
Suomalaiset
syökää m eillä! •
ta rinki n on pitänyt liikkeensä; paunalta, ole vielä kvllin korkea” seutua ja kun siihen aikaan hes kaksi tuntia oltuaan tajutto­ Siihen ei kuitenkaan suostuttu.
____ _________ * j £ NRY S U T IN E N
hoidosta luopua uhratakseen kai­ tuottaakseen karjankasvattajille Kaustisen isännät menivät emän- massa tilassa tuli tuntoihinsa,
ken aikansa valtion palvelukseen. voittoa”, koska muka rehutava- tälään, niin kaikki piti olla varsin huomasi hän taskustaan hävin­ HYVÄ LIIKE-
ÄipK
^-O-OötXHXHXi < h X h X h M h > OOO-CO'-
neen kultakellon, arvoltaan 2.C00
komeaa.
Niinpä
ensin
tietysti
roitten
hinnat
ovat
äärettöVnän
TILAISUUS
Urakka annettu.
mk., ja rahalomoakon. jossa oli
KULUTTAK-.A JO UTO AIK ANNE O Ja Vatsassa, Päänpakotus, Kitkerää vettä
f}
terveellisessä huvissa, jota tarjoaa
O suussa, Sydämen poltto, Pakotus selässä
Kaupungin uuden vesisäiliön korkeita. Hänen mielestään tu ­ kuulutettiin kolme kertaa kirkos­ ollut rahoja 1,100 mk.
Hyvä, puhdas ruokatavarakauppa. O
a
lisi voipaunalta saada ainakin sa ja kihlat pantiin kahteen sor-
Uusi varasto ja kalusto. Uusi kon­ O ASTORIA BOW LING ALLEYS O ja kylkiluiden alla, Sappitauti. Kelta-
Asiasta
on
ilmotettu
poliisille,
1,000 8. C. Trapnested W hite Leghorn 60 senttiä, ennenkuin siinä “oli-imeen.
tauti, Kova vatsa, ja yleensä heik i ruuan­
'Sitten alettiin hommaa­
kreettinen rakennus. 20x60, varustet­ O. vastac . weinhard hotellia
joka
tutkii
asiaa.
K A N A N P O K IA
sulatus, ovat K A IK K I Vatsa catarrin
si mitään sisällä."
j maan häätavaroita, ostettiin vii-
tu paksulasisella edustalla. Asfaltti­ O Pidätämme ratoja erikoisesti, kun an­
kesäkuun lähetyksessä 8 sentillä. T i­
tuntomerkkejä—
Lukekaa mitä t i nä mies
O
natte
tiedon
telefoonilla
587.
katu ja sementtikäytävä. Sähkövalot,
Kummallista kun näitten Iän- naa viisikymmentä kannua ja SYÖMÄVLLJAN PUU­
latkaa nyt ja te saatte kananpolkla,
sano meidän lääkkeestä.—
O
F J. CAMEROX, Mgr.
i
kaupungin
vesi,
hyvä
kasvava
kau-
sirannikou karjankasvattajien e- leivottiin monenmoisia leipiä, ta-
ooooöooo c-o~o ooooo-coo U7 ler1.iiinn '-« ArT- äpteskaris— LähetUL*
jotka alkavat munia joulukuussa.
TE LUOPIOISISSA i punki ja suuri suomalais-asutus. O- - ooaooo
J
-------- — m«auin?
maun« uuute
laAke no:
no: zoo.
250. on
on muidudu
saapunut, jo« a lanaan
lukoitten
ruoka
tulee
kalliiksi
nettiin
sonnimullikka
ja
pari
lam-
i riistäjällä on toinen liikesuunnitelma.
Claremont Poultry Farm,
Modern
Photo
Studio
»
K
S
S " '
masta.
kärjistvv
yhä.
Maanomistajat
o-
>
silloin
kun
tuotteitten
hinta
on
*'*"
rattiin
iva
$4.000.00 käteistä, loppu hyvillä eh­
Fernhill.
Oregon
apu HETI ensi annua auttaa
doilla.
Erinomainen
tilaisuus
sille,
,
Kuvataan
joka
päivä
ja
iltasin
sopi-
puhdistettiin
vat
oikeen
urakalla
ottaneet
sen
ja pestiin omat ja
• kvsvmvksessä. mutta silloin kun
Danit ( M
lkL
loka haluaa saada hyvän liikkeen, muksen mukaan.
Tilattaissa koto-
V O IT T E SÄÄSTÄÄ RAHAA
j maäkeinotteliiat puffaavat mai­ naapurien huoneet, sillä kolme aikaansaamisen huolekseen. Ru­
Tilatkaa lääkemääräys No: 2f I— täysi
Tiedustelkaa osotteella:
nanne. Kuvia isonnetaan ja valmi»-
vakuuttamalla huoneenne ja kalus­
hoito lähetetään postissa, $2.00 1 innasta.
niin ne aina taloa oli yhdessä kartanossa. Sit­ kiita ei enää myy juuri kukaan
tetaan amatööri-kuvia.
Jno. E. Harley
tona« Oregon Fire Relief Assn’ yh- taan myynnille,
— ■■ LigneU’ln Auteeki on suurit,———
hinnalta, vaikka niitä ; 1S7— I2th St., Phone 32, Astoria, Ore.
tiö t f i. — W . L. Warren, agL 108— painostavat sitä. että karjalle­ ten pantiin kaksi luotettua talon millään
H. SALM ELA,
------- suona. Aptaeki YbdytvaUoisu-------
10th St., Astoria, Oregon.
Telef. 1093.
523 Commi S t
kaan ei tarvitse rehuja ostaa miestä Perhon pitäjään häihin kyllä on varastoissa. Kun nim. j Vastapäätä Weinliard hotellia
F A. 1 taa s« Ce...Sup«rHr. Wta»
Täydellinen varasto
KALAMIESTEN
TARPEITA
0
The BEE HIVE
’"'«T»'-
S
3 S u o m e sta
|
Astoria Grocery Co. s
HOEFLERTN
SAUNA
F.
WILSON
r
Tom Victorson
Barber Shop
Parhain K ahvila
Kaustisen häät ja
Perhon vieraat
C h a s .W ir k k a la
PALLORUUM A
ifUnnan silla *