Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 21, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 94
tO V B R l
- it* »
S ira kolme
matalalla laituriin nähden. Jtäi- joten suomalaisella järjestölläkin
; sessä tavaramakasiinissa ja odo- on tässä tärkeässä tehtävässä
: tushuoneessa oli useita kuulan välttämätön osansa suoritettava- j
! reikiä, useimmat kiväärinkuulien, na.
j sillä useat olivat lävistäneet mo- S. S. Järjestö avustaa länsipiirin
«•
A K V U - , ’ F I N L A N D - , 'K A I V A N 1 U M I t b -
— -
OSASTOILLE, KIRJALLISUUSKOMITEOILLE, ASIA M IEH ILLE
1 nen tuuman paksuisia pieluksia.
■
■
Tehdyt
venäläls-turkkilaisesta
tupakasta.
agitatsionia.
• YNNÄ MUILLE.
• Muutamat merkit, samoinkuin
Mexico City, huhtik. 20. — H Kysykää niitä kaupoistanne ja koettakaa polttaa niitä.
reikien suunta, osotti selvästi, e t­ Juuri saapunut tiedonanto ker­ Vastaukseksi "uutisiin”. että
A. SILBERBERG, TEHT.
JOKO SINULLA ON VAPPU 1917!?
tä kuulat olivat tulleet samalta too, että S. S. Järjestön toimeen­ Saksa on koettanut houkutella
237 Stanton St.
New York,
Ellet ole sitä itsellesi vielä hankkinut, niin ota nyt heti kynä suunnalta kuin missä laiva Ve­ paneva komitea on suostunut Mexicon kongressia vastusta­
kouraasi ja kirjota tilaus! Vappua on jo postitettu yli 9,000 kpl. rona oli seisonut. Syyttäjät väit­ äskeisen
neuvottelukokouksen maan kenraali Carranzan puolu­
ja toisia lähetetään sitä mukaa kuin tilaukset tulevat konttoriimme. tivät. että nämä kuulat ammut­ suositukseen kahdensadan dolla­ eettomuuden julistusta, kenraali
Kun heti pistät 50 senttiä joko postimerkeissä, money-orderissa tiin Veronalta ja että siis Vero­ rin määrärahan luovuttamiseksi Eduardo H ay. alahuoneen presi­
tahi rahassa tulemaan Toverin konttoriin, lähetetään sinulle VAP­ nallakin oli kiväärejä.
Mutta tehokkaan agitatsionin järjestä­ dentti, on julaissut seuraavan j
PU AIVAN HETI.
näille kuulanreijille on olemassa miseksi Butten suomalaisten kes­ lausunnon:
SOTA MINKÄTÄHDEN kirjaa on vielä joku määrä jälellä. aivan johdonmukainen selitys. kuudessa. Piirikökouksen tehtä­
"Minä en tiedä saksalaisten!
Nyt kun se myydään kustannushinnalla, ainoastaan 50 senttiä, On todistettu niin. että F.verett väksi jää siis suunnitella millä koettaneen vaikuttaa kongressin ,
olisi jokaisen se hankittava. Ellei itse tarvitse, sopii kirjan lahjot­ Improvement Co:n laiturin vie­ tavalla tämä määräraha voidaan ! jäseniin tai pakottaneen heitä
Me maksamme teille rahoista, joita
tua tuttavalleen. Kirja on sidottu sieviin koviin kansiin, sisältäen ressä makaavalta hinaaja-aluksel­ parhaiden käyttää.
puolueettomuus-
m e id ä n kautta lähetätte Suomeen
I vastustamaan
lähes 4C0 suurta sivua mielenkiintoista lukemista.
ta muuan mies oli ampunut ma-
suunnitelmia.
Siinä myönnän,
Koko piiri edustettuna.
TYÖN .ORJAT, lehtisiä Amerikan Historiasta, on kirja, joka kasiiniki väärillä sen minkä oli
että kongressin parvekkeilla ta­
tulisi olla jokaisella, ken haluaa tutustua Amerikan historiaan. ennättänyt, useamman kerran
Edustajia on tähän mennessä pahtui viime sunnuntaina myötä- i
Yhdysvaltain perustamisesta ja sen synnystä lähtien. Kirja on täyttäen tyhjäksi ampumansa saapunut seuraavista valtioista: tunnon osotus saksalaiselle mi­
kirjotettu kertomuksen muotoon, joten sen käsiinsä saatuaan tekee pyssyn. Nämä kuulat sinkosivat Wyömingistä
Toivo Paavola nisterille, mutta minä heti k u t-!
aina $200.00 asti
mieli jatkamaan lukemista, vaikkapa syömättä välillä, saadakseen vastakkaiselta suunnalta Veropaa Hannasta ja Ivar Hiibaeka Rock suin miclenosottajat järjestyk-1
sen loppuun luetuksi. Hinta on sievissä vaatekansissa ainoastaan kohden ja lensivät laivan yli Springsistä, Montanasta Heikki seen. sanoen heille, että mielen-1
$1.00. Saatavana kaikilta asiamiehiltämme, sekä suoraan Toverin itäisen rakennuksen seiniin. Ve­ Polso Red Lodgesta, Mahosta osotukset kenenkään diplomaa­
kirjakaupasta. TYÖN ORJAT on kirja, joka tulisi olla, nyt juuri, rona oli joutunut ristituleen, Chas. Mursu Mullanista, Utahis­ tin puolesta tai ketään vastaan
jokaisella, joka haluaa Amerikan historiaan tutustua, ja tämä tu­ "kuulia lensi kaikkialta", kuten ta J. Poola Binghamista, Ari­ edustajahuoneessa on kielletty, ,
tustuminen taasen on välttämätön kaikille, erittäinkin nyt.
eräs deputeista oli sanonut siitä zonasta M. Jacobson Miamista, koska kenraali Carranzan poli­
suuttuneena, että omat toverit
Mandi Mäki Fort tiikka vclvottaa meitä noudatta­
läisten jahtauksen aikana ja että
"Nousiko hän senjälkcen pin- olivat ampuneet häntä korvaan Californiasta
P.raggistä
ja
N. Matson San maan tarkkaa puolueettomuutta i
hänelläkin oli samanlainen ase nalle?”
DOLLARISTA YLI $200 DOLLARIN
Laiva
Verona
saapui
rantaan
Franciscosta.
\\ ashingtonista hengessä vhtä hyvin kuin kirjai- ,
itsellään, jota käytti ahkeraan,
"Ei. Seurasi^ eritoten häntä sovittuun aikaan, puoli kahdek­
•aina tarpeen mukaan. Sanoi e- silmilläni ja odotin »kohoutuisiko san aikana, jolloin laskuvesi oli Leo Leino Kirklandista ja Aino mellisestikin."
LÄHETYSKUSTANNUS
-------------- - --------------
lökuun 22 p:nä heiluttaneensa hän jälleen pinnalle, mutta sen jotakuinkin samalla korkeudella Peusa ( arbonadosta, sekä Ore-I
Summista $10.00 eli vähemmän 15 senttiä.
Yli $10.00 aina $20.00.................. 20 senttiä.
ponista v . \aito Aiarshfieidistä Ohion hallitustaloa eh­
tuota kapulaa ja lyöneensä kaun- koommin en häntä nähnyt.”
kuin ampumisen aikana marras­ j ä A. Mäki Astoriasta. Pari cali-1 k e» • • a j
•• • •• a i •• ••
Yli $20.00 aina $30.00 ................. 30 senttiä.
tivankilan kujaan kerääntyneitä
\\ inkley sanoi edelleen, että kuun 5 p:nä. Laiva asetettiin fornialaista edustajaa eivät ole!
a
aijottu
räjäyttää
Yli $30.00 aina $40.00 ................. 40 senttiä.
ihmisiä, jotka hän oli komennet­ kolme ensimäistä laukausta am­ siihen asemaan kuin se oli ollut
Yli $40.0d aina 100.00 ................. 50 senttiä.
vielä
saapuneet.
tu hajottamaan.
j
Yli $100.00 samassa suhteessa.
muttiin varmasti laiturilta, mutta ampumisen aikana ja mies ase­
Columbus, Ohio, huhtik. 20. —
“Melusivatko nuo ihmiset?”
laivalta oli myös ammuttu. Hän tettiin matkustajahytin toiseen
‘ Täällä ilmotettiin tänään, että
“ Eivät.”
Säästöosastamme on avoinna
oli nähnyt kahden miehen ampu- ikkunaan ovesta lukien — syyt­ Laiva ajautunut mata- ¡eilen aamulla klo 5:45 tienoissa
lauantai-iltasin kello 6— 8.
“ Panivatko
. „
. vastaan?”
.
van laivalta, yhden savupiipun täjät ovat todistaneet, että Tracy li kko särkälle; kaatu­ | yritettiin räjäyttää Ohion val-
Eivät, seisoivat vaan kujassa 1 takaa ja toisen matkustajahytin
nähty ampumassa tuossa ik­
i tion lainlaatijakunnan taloa. E-
nut ja uponnut
ja komennuksen mukaan ajoin ijurkan takaa. Miehet ampuivat oli
| räs W. 11. McCann niminen a-
heidät apulaisteni kanssa pois." revolvereilla. Niiniä olivat aino­ kunassa — niin että lautakunta
saattoi päättää oliko valtion to­
Vancouver.
B.
C..
huhtik.
20
i juri väittää nähneensä miehe l
"Oliko teillä tuollainen ase I»e- at laukaukset, jotka \Yinklcy nä­ distajille mahdollista nähdä tuo­
:
— Sanfranciscolainen kanntitti-! "vehkeilemässä pommin kanssa"
verley Parkissa?”
ki laivalta ammuttavan.
hon
ikkunaan.
Yksi
toisensa
molaiva
Thistle,
matkallaanj erään kellari-akkunan ääressä,
Seattle, Washington
"Oli, aivan samanlainen."
menneensä
Wiäntä
kohti
ja
aja-
jälkeen
tarkastivat
lautakunnan
Frank
Brown,
Mike
Looney,
Seattlesta
Nushagakiin,
lierin-
"Mitä te sillä teitte?”
tttnttnKtttnaanttt t aKnottttK r a s s i » ii »:ianaat»»amtnt»»n»»»w«»uaig
ajoi
matalikolle! j neensa hänet pois. Vahvistuk­
"Oo, silloin tällöin heilautin ja Fred Bissinger ja eräs neljäs to­ jäsenet ikkunaa siltä kohdalta, gin-merelle.
seksi
tälle
löydettiin
rakennuk­
jossa
todistajat
olivat
sanoneet
distaja,
jonka
nimeä
kirjeenvaih­
Genn-saaren
kohdalla,
noin
15
i
annoin mätkäyksen niinkuin oli
läheisyydestä jonkunlainen
U usi suom alainen m aayhtiö
käsketty antamaaan", vastasi taja ei saanut, vahvistivat jokai­ seisoneensa. Ikkunan pinta lan­ mailia etelään Prince Rupertista, i sen
"kotitekoinen”
räjäyttämiskoje.
kesi
yhdensuuntaisesti
viivalle,
nen
todistuksillaan
entisiä
todis­
Maahenki asuu vakituisena vieraana kaupunkien, tehtaitten ja
11.
C„
torstaina
ja
muutamia
m
i-'
Fred Luke epäröimättä hetkeä­
Majuri
P.
J.
Perry,
täällä
ole­
ioka
ajatellaan
vedetyksi
katso­
kaivantojen
työläiskodeissa. Suomalaisia on se pitkien aikojen
tuksia
Veronan
asemasta
laitu­
Huntteja
myöhemmin
kaatui
mi-|
kään.
kuluessa
johtanut
maanviljelyselämään, vakinaisemmalle elinkan-
van
kolmannen
rykmentin
jouk­
jan
silmän
ja
ikkunan
välille,
jo­
riin
nähden
ja
miesten
veteen
pu­
rin, mennen pohjaan. Thistlen
“Ketä löitte?"
nalle,
tyytyväisyyteen
ja onnellisuuteen.
ten oli sula mahdottomuus näh­ miehistön pelasti Anchoragesta j kojen komentaja, on asettanut
“ I.w.wJäisiä, tietysti. Karja- toamisesta.
Suurta vaikeutta tuottaa kuitenkin tottumattomalle miehelle laa­
dä ikkunassa olevaa miestä Seattleen tuleva Pacific Stetrm-i rakennukselle vahteja.
jan maan oudot olot ja vieras ympäristö. Luotettavien selvityksiin
aitauksen luona läimäytin hiukan
Käynti Everettissä.
(sheriffi
McRae
oli
nim.
todista­
saanti asumus-, viljelys- y.m. oloista käy hankalaksi. Sitä puutetta
ship
Co:n
laiva
Admiral
Farra-
kovanlaisesti niin että ranteesee­
nut.
että
Tracv
oli
pitänyt
pään­
torjumaan on muodostunut Chicagossa
Unkarin
pääministeri
Keskiviikkona
t.k.
18
p
:nä
läh­
gut.
jonka
pitäisi
saapua
tänne
ni kiinnitetty kapulan hihna kat­
FINNISH-AMERICAN LAND CO.
kesi”. kuuluu häikäilemätön vas­ ti I. W. W. jutun lautakunta, sä ikkunan sisäpuolella.) Sen- tänään.
eronnut
mukanaan syytetty Tracy, tuo­ jälkeen laiva asetettiin sellaiseen
niminen uusi suomalainen maayhtiö.
taus.
Yhtiö ostaa, myypi ja välittää viljeltyjä farmeja, Chicagon y.m
mari Ronald, oikeuden pöytäkir- asemaan, että ikkunassa olevan Kaivosmies tukehtui
Zurich, 20 p. huhtik. — Wie-
kaupunkilotteja ja taloja sekä välittää farmimaita ympäri Amerikan
Kauppaklupi antoi määräykset. jur:. sheriffi Stringer apulaisi­ henkilön saattoi helposti nähdä,
nistä saapuneet tiedot kertovat
Kauttamme saa luotettavia tietoja suusanalllsesti ja kirjeeln
kaasuun
Carbona-
mutta
silloin
joutui
laivan
keula
neen ja molemman puolen laki­
huhu
n.
virallisesti
vahvistetun
sesti.
Kirjeet vastataan heti.
Luke vastasi kaikkiin kysy­ miehet Evereitiin tutkimaan nii­ niin kauas laiturista, että jalka­
dossa,
Wash.
Yhtiön
johtajat ovat tunnetut kansalaiset K. Lindquist, A. Nor
että
Unkarin
pääministeri
kreivi
i
myksiin siekailematta. Sanoi ol­ tä paikkoja, joilla on yhteyttä käytävä tuskin ulottui laituriin.
deen,
molemmat
Standard Union Tailoring Co:n monivuotiset joit
Tisza on eronnut virastaan. Tie­
leensa laiturilla marraskuun 5 tämän jutun kanssa. Liikkeelle Paikallaolevat hyYnyilivät laivan
tajat
ja
maa-asioitsija
A. Ervast.
Carbonado. Wash.. 20 p. huh­ don Tiszan eroamisesta laski i
p:nä vartioimassa etteivät sivul­ lähdettiin neljännestä vaille kym­ asennolle, sillä se oli mahdoton,
Tarjoutuen rehellisyydellä ja vilpittömyydellä kansalaistemme
palvelukseen, piirrämme kunnioittaen,
liset pääset katsomaan "trupe- menen aamulla ja palattiin klo koska kaikki olivat todistaneet, tik. — Täällä on yhtiön palve­ liikkeelle sosialistinen lehti No- i
FINNISH-AMERICAN LAND CO.,
lia". Noin puoli tuntia ennen kuuden aikana illalla. Kirjeen- että ennen ampumisen alkamista luksessa oleva kaasuntarkastaia weszack.
186 N. La Salle St.,
Chicago, III.
ampumista oli sinne tuotu kivää­ vaihtajalauma seurasi uskollisesti laivan ketda oli laituriin kiinni­ (fire bossi William Hamon. kai­
vannossa
tarkastusmatkallaan
tu
­
Riegall kieltäytynyt to­
rejä kuudelta automobiililla ja perässä ja tuomarin suosiollisella tetty kiiydellä ia Jalkasilta oli
kehtunut kaasuun. Yhtiö on p i ­
kiväärit oli viety kapteeni Ram- luvalla sai seurata lautakuntaa tvönnettv laiturille.
tänyt tapahtumaa salassa, sillä distamasta suurvala-
vvellin konttoriin, joka sijaitsee kaikkialle, kunhan vaan pysyi
Espanjan ministeri-
miehistörr edessä
Laiva Veronalla oli satoja kuu­ kaivanto on lakkotilassa, eikä
laiturin reunalla.
T:ri K. P itk än en
pienen välimatkan päässä.
vaihdos
lan jälkiä, kaikenlaisia, kiväärin, se tahtoisi päästää sellaista epä­
Apulaissyyttäjä Cooley, joka
l ämä kulkeva oikeus' herätti
Suometsä tutkinnon suorit *
San Francisco, Cal., huhtik. 20.
itse oli toiminut deputina Everet- everettiläisten uteliaisuuden ja revolverin, pistoolin ja haulikon edullista tietoa julkisuuteen.
ryöt
kaivannossa
ovat
koko­
—
Frank
Edward
Riegall
kiel­
jälkiä.
Etukannelle
päättyvän
out
lääkäri. Vastaanottoni tt
tissä, alkoi Luken ristikuuluste­ suuria joukkoja kerääntyi kaikki­
Madrid. 20 p. huhtik. — Senaa­
naan
seisahduksessa,
sillä
yhti
täytyy
todistamasta
suurvalamie-
lun varovaisesti, sillä hän tiesi alle. mutta poliisit ja sheriffit mntkustaiahytin lautapäätv oii
tin puheenjohtaja, markiisi Ma­ rt—-12 e. p. p.. 2—4 ja 7—8 j <t
todistajan tietävän yhtä ja toista estivät sivulliset pääsemästä tut­ kuin seula, tävnnä tiheässä ole­ öllä ei ole lakkorikkureita ja u histön salaisessa kuulustelussa nuel Garcia Prieto on inuodosta-
Iltasin ja sunnuntaisin tarpeen
karjakapitalistia. I mit uuden hallituksen sen jäles-
via hauliin jälkiä. Niitä oli vat­ nioon kuuluvat hiilenkaivajat o- oregonilaista
raskauttavaa. Cooley joutui kui­ kittaville alueille.
mukaan.
Molempien san.
Frank C. ( hxmania vastaan, jon- ! tä kun Romanonesin ministeris-
rinnan ja pään korkeudella. vat lakossa.
tenkin tekemään muutamia va­ riitapuolien yhteisestä sopimuk­
BUTTE.
MONTANA
I
ka
hän aikaisemmin tekemässään i
Kun
aiattelec,
että
tämä
edusta
romattomia kysymyksiä kosketel­ sesta tuomari Ronald hyväksyt­
tö
luopui
hallituksesta.
Roma­
lessaan Beverly-puiston tapauk­ tiin lautakunnan ohjaajaksi ja oli täynnä mitään pahaa aavista­ Sähköttäjien lakon en­ valallisessa syytöksessä sanoo ! nonesin nrinisteristö samoinkuin
Olswang and Arantberg
! koettaneen houkutella ja lahjoa !
mattomia miehiä, niin arvaa min­
sia.
nustetaan
onnistu­
uusi
ministeristökin
kuuluu
va­
puhemieheksi.
häntä todistamaan Thomas J. ! paamieliseen puolueeseen, mutta
paniikin valtaan miehet
"Sanoitte, että jouduitte Bever-
NAHKA-TUKKUKAUPPA
Matkalla, kuljettiin nimittäin kälaisen
van
hyvin
i
Mooneya vastaan surullisenkuu­ Romanones lienee ollut halukas
joutuivat.
Kuten
tiedetään
ta
­
Iv Parki-sn käyttämään näitä a- autoilla, pysähdyttiin Beverly
luisassa
pommijutussa, jossa ryhtvmään erikoisiin toimenpi­ Kenkävälineitä, kenkäkoneita Ja
seita, (näyttää kapulaa). Mikä Parkin pysäkillä ja alueella teh­ pettiin tässä viisi miestä ja noin
kenkäkauppatarpaita
haavoittui.
pakoitti sellaiseen menettelyyn?” dyt havainnot olivat hyvin yhtä­ nelisenkymmentä
St. Louis, Mo., huhtik. 20. — Mooney äskettäin tuomittiin hir­ teisiin saksalaisia submariineja 118 Occidental Avenue, Seattle, Waah.
tettäväksi ensi toukok. 17 p :nä.
Kaksi tanettiin veteen, mutta
kysyy Cooley.
vastaan, koskapa hän oli eron-
pitäviä todistajien lausuntojen heidän nimiään on ollut aivan "Yön tullen ovat koko Missouri,
"Sehän kuului asian luontee­ kanssa. Paikka on noin kahden
Kansas & Texas rautatieyhtiön
pvynössään
maininnut, ettei hal­
Mooneyn puolustuslakimiehet litus katso voitavan
seen, kuten oli ennakolta sovittu, mailin päässä Everettin keski­ mahdoton saada selville, sillä puhelin-
ja
lennätinlaitokset
suojella es­
vliehet pantiin kävelemään ja an­ kaupungilta, kohdalla, jossa Pa- ruumiita ci ole sen koommin löy­ seisauksissa”, ilmotti sähköt­ : aikovat saattaa Riegallin jonkun panjalaisten henkeä ia omaisuut­
noimme heille pikkasen alku­ cific-niaantie leikkaa kaupunkien- detty.
täjien järjestön presidentti H. B. "ylemmän oikeuden" tuomarin ta ilman, että hallitukselle on
Ainoa paikka Wilkesontasa mistä
eteen muodollisella “ylenkatse”- •
vauhtia". vastaa Luke, ja niin välistä ratiotietä. Tällä maan­
Perham tänään.
saatava valtuuksia erikoisiin toi­ voitte saada maailman kuulufaaa
Kirjeenvaihtaja
pistäytyi
näi­
syytöksellä
sen
johdosta,
että
hän
j
vakava kuin asia onkin, oikeus- tiellä, joka on sementistä ja noin
Lakko julistettiin eilen ja sen
tarkastusten jälkeen puhut­
KULTA M e DALLI JAUHOJA
' kieltäytyy todistamasta suurva- i menpiteisiin.
salissaolijain oli mahdoton pidät­ 14 jalkaa leveä, toimitettiin nyt den
pääasiallisimpana
tarkotuksena
l uteen ministeristöön kuulun
— Ja —
telemassa
kauntinvankilassa
vi­
i
lamiehistön
edessä.
tää nauruaan, niin koomillinen kuuluisaksi tullut “kujanjuoksu" ruvia miehiä ia tapasi siellä yh­ on estää vhtiö vainoamasta jär­
KRONE LEIMA JAUHOJA
ulkomaaministerinä
Alvarado,
so­
On varmaa, että San Francis-!
oli todistajan häikäilemättömyys. ja raitiotienristeyksen kohdalla den
M. J. B. K A H V IT
suomalaisenkin.
Tästä jestöön kuuluvia sähköttäjiä. | con kauppakamari ja koko riis-! taministerinä Aguilera, merimi­ on parhaita
"Miehet siis kävelivät ja te an­ olivat i.w.w Jäiset käännytetty kävnnistä
kahvia maailmaaaa Jotka
Väitetään,
että
se
on
erottanut
nisterinä
Miranda,
sisäasiainmi­
enemmän
ensi
ker­
täjäroikka,
joka
tahtoo
ottaa
voi
tyydyttää
Jokaiata kahvin
noitte ‘vauhtia*, "minkätähden?”, raitiotielle. Tällä kohdalla oli
palveluksestaan 230 sähköttäjää,
nisterinä Bttrels, opetusasiain-
ralla.
käyttäjä!
Mooneyn
hengiltä,
kostoksi
sii-'
kysyy jälleen Cooley.
koska nämä olivat tvöskennelleet
ministerinä Rodriguctz, rahami­
JOHN E. AHO.
toimitettu pieksäjäisten viimeis­
S. S:n.
"No sehän oli kauppaklubin tely
sähköttäjien järjestäjinä ja kuu­ tä että hän on uskaltanut louka- 1 nisterinä Alban herttua, kauppa­ WILKESON.
WASH
eli
"finistys”.
ta riistäjien etuja järjestämällä! ministerinä Amodovarin herttua
tuum a; sillähän tavalla kaikki oli
luivat järjestöön.
!
LÄNSIPIIRIN
PIIRIKOKOUS
työläisiä, koettaa saattaa Riegall ja oikeusministerinä Ruis Vala-
Käytiin Everettin vankiloissa,
suunniteltu — se tahtoo sanoa,
ALKANUT.
A. BLOMQVISTIN
U llSPPri- ’n paljastuksen tehottomaksi sot- rino.
e t t ä -------kauppaklubin deputit, virkahuoneissa ja ¡Hewitt- ja
RÄÄTÄLILIIKE
Pohjoislännen
”
kemalla jutun jos jonkinlaisilla
jotka olivat läsnä — tarkoitan — Wetmore avenuen kulmassa,
Taen naisten Ja miesten Pukuja; van­
(T.-itkoa e n .im ä P H tä « iv iilta l
koulu San Franciscoon "vastatodistuksilla” (joita se on
deputit olivat saaneet sellaisen jossa ennen laiva Veronan saa­
hoja myös silitetään.
-------------
osottanut voivansa hankkia *pilk-
Pariisi, 20 p. huhtik. — Madri­ 545 N. Tower Ave., Centralia, Wash.
määräyksen", hokee Luke Coo- pumista tarkastettiin kuulanrei- rappeutumaan ia raunioitumaan-
i
-v, kahinnalla melkein miten paljon dista saapuneen tiedon mukaan
levn muuttuessa harmista har­ kiä seinissä. Reikiä oli vuoles­ kin, tulee uudelleen rakennetta­
\
ashington,
I).
C.,
huhtik.
_0.
tahansa). Edelläoleva lyhyt säh- odotetaan, että uusi Espanjan
keltu
ja
paikkailtu
kitillä,
niin
et­
maaksi. Cooley näki pitemmän
• ENSILUOKAN
vaksi perusteille jotka eivät petä
on maaran- kösanoma ei tarkoin osota, mistä pääministeri Prieto tulee julkai-
ristikuulustelun turhaksi tuosta tä* oli paikottain hyvin vaikea sa­ ensimäisen vastatuulen sattu­ nyt Sotadepartementti
Presidion San Franciscossa Riegallin kieltäytyminen on joh-isemaan lausunnon, jossa ilmoit-
asiasta ja muutti toiseen asiaan. noa mistä käsin ne olivat lentä­ essa.
reservijoukkojen upseerien har- tunut. mutta voisi olla mahdollis- taa uuden hallituksen pidättä-i
Hän koetti saada selville oliko neet.
kaksi.
i Leiri avataan ta. että se jöhtuu Mooneyn laki- [ vän Espanjan puolueettomana
Tämän kirjoittaja teki kuiten­ Luentokurssit kautta koko piirin. jotuspai
Luke joutunut pahoihin väleihin
toukok
1 p.na, ja Me la annetaan ' m}esten neuvosta. Kauppakatua- sotaan sekaannuttamatta.
sheriffi McRaen kanssa, mutta kin omia havaintojaan. Länti­ Järjestämis- ja kasvatustyön
kobrien
kuukauden upseerikurs-! rjpe suosiollinen suurvalamiehis-
yleinen hinta ja hyvä palvelus,
Luke vastasi, ettei heillä ole mi­ sen tavaramakasiinin sisäpuolel­ varsinaisena .perusteena tulee e-
si
noin
_.?00
miehelle.
Harjoite-
salaisessa
kuulustelussaan
voi-
on
meidän motto Tulkaa katso­
tään kaunaa keskenään McRaen la hän löysi kiväärinkuulanrei- sille suunnitelma luentokurssien
hjoille
maksetaan
kjytikulut
ja
sj
helposti
tulla
sellaiseen
johto-
maan. huomaatte sen todeksi
kanssa ja että ovat edelleen hy­ kiä eräässä ovessa, jonka läpi toimeenpanemiseksi usealla paik­
annetaan
ruokarahaa:
tämän
h-
päätökseen,
etteivät
Riegallin
to-
oli selvästi ammuttu sisäpuolel­ kakunnalla piirissämme. Ainakin
viä ystäviä.
U n io n P a c ific Coal Co.
sakst aikoo sotadepartementti: distukset muka ole kyllin päte-
ta. Paikallaolevat kirjeenvaihta­ suuri osa edustajista — samoin pyytää
kongress
Kaksi miestä hukkui.
essilta erikoista v^t oikeuttaakseen
Oxmanin
HANNA.
WYO.
jat olivat niitä tarkastettuaan sa­ kuin piirin jäsenistöstäkin — kä­ oalkkarahaa heille.
Tälle
leirille
svvtteeseen asettamista ja sil- Haluaisin saada tietooni Oscar ja (
Fred YVinklev, 18-vuotias poi­ maa mieltä. Saman tavaramaka­
ka, joka oli Johnsonin venesuo- siinin seinässä oli kahdessa koh­ sittää jo sen tosiseikan, että en­ kootaan miehiä Oregonista ja loin olisi toiminta, joka tällä i August Makki eli Makkilan nykyistä
perusteellisempaan kasva- kaikista pohjois-lännen valtiois­ kertaa antaa toiveita Mooneyn! olinpaikkaa. Jos he itse tai joku
jast.a, lähellä Everettin kaupun- den haudotusta paikattu useilla i tistä
tustyöhön
on alettava mitä pi­ ta.
ginlaituria, nähnyt ampumisen laudoilla, joka osoitti oikeaksi
pelastamisesta, kärsinyt vakavan i heidän tuttavistaan olisi hyvä ja lä-
kemmin,
ja
siinä tarvitaan ensi­
viivytyksen, jopa auttamattoman , hettäisi osotteen Toverin konttoriin,
marraskuun S p:nä, todisti että väitöksen, että rakennuksen si­
Merimiehet eivät tahdo tappion. Saattamalla Riegallin — Thomas Basse.
hän näki viisi miestä putoavan sällä olleet deputit olivat kiskais­ kädessä kykeneviä kasvattajia.
Meillä ei ole kasvatettavanam­
oikeu- i------------------------------------- -
veteen Veronasta. Yksi miehis­ seet lautoja pois ampuakseen
lähteä vedenalaisten “vlenkatse”-svvtöksellä
me
ainoastaan se tvöväestö joka
teen julkisesti kuulusteltavaksi ; Haluaisin saada tietää missä on
tä putosi kuin olisi ollut kuollut aukosta laivaa kohden. Että am­
•U o ti Syyhy W olde" parantaa Syyhyn,
uhreiksi
,-,1,*-;
i •
•
veljeni John Ranta, kotoisin Iina-
hntkelman. Ruukun, Ekaerma. Hlarty.
tai pahasti haavoittunut, kado­ muminen oli tapahtunut, siitäkin nykyisin raataa Amerikan tu­
olisi, hauen s\ \ tokbiensa sivuut- j joejtai y. 1. Jos huomaat tämän niin
hansilla
teollisuusaloilla,
vaan
“
Kapin, Savipaoliaisen, H iilin ,
ten pian veden alle nousematta näkyi selvät todistukset. Paik­
tammen jokseenkin varmaan ole hyvä ja heitä veljeäsi kirjeel ä.
ynnä n a ita ihotautia k i t i i U ,
ja lo in a jt. rnamiiaaa.
vältetty. Ellei näin ole, voi Rie-| Mr- Jack Ranta, 340, E. Granite St.,
enää pinnalle. VVinkley näki e- kausten edessä, ulkopuolella ole­ nouseva nuoriso, ja siltä varal­
Rio
de
Janeiro.
Brasilia,
huh­
ta tuleekin kokous kai käsittele­
“ UU81 S ï Ÿ h Y V o i D B "
rään toisen miehen uivan Evc- vassa laiturin reunushirressä nä­ mään
tik. 20. — Lissabonista, Portu- ! gallin kieltäytymistä pitää Moo-t Butte- Mont
myöskin
H in ta poatimakminaen S1.00
rett Improvement Co:n laituria kyi kymmeniä kiväärinkuulan-
Jos räätäli Wm. Heikkilä tai jo ta
galista, ilmotetaan, että kahden pevn vainoojien vaikutuksesta
hänen tuttavistaan sattuu huomaa­
kohden, kuulien koskettaessa ve­ reikiä, jotka johtuivat liian ma­ nuorisoliittojen järjestämistä. brasialialaisen kauppalaivan mie- j johtuneena,
LignelHn Suon-Aptsiki
maan nämä rivit, tekisi hyvin, jos
teen uijan ympärillä. Kuulat lie­ talalle ammutuista kuulista, sillä
Amerikan sosialistisen liikkeen histöt siellä ovat jättäneet laivan-1
Oaoittaalla: P. A. LlasalL
ilmoittaisi hänen nykyisen olinpaik­
nevät osuneet, koska mies kato­ ampuminen tapahtui laskuveden keskuudessa on nuorisoliike he­ sa. säästyäkseen merillä nykyisin! Kannattakaa niitä liikkeitä,jot- kansa osotteella: Aug. Nikula, Box
Superior, W ie.
si näkyvistä, sanoi todistaja.
99, Aatoria, Ore.
¡ka ilmoittavat Toverissa.
aikana, jolloin laiva Verona oli räämässä henkiin kautta maan. olevalta vedenalaisvaaralta.
OTEITAVIA JUTELMIA
— Lähetämme rahoja Suomeen
nyt kuten ennenkin
mk. 6.65 dollarista
Smk. 6.75
The Sciindinavian-Amerlcan Bank
Hyvä Leipä
-
f
..
.
.
« « ..
Î
-------------- J
-------------------------> ( U I
1— 0 1 7 C X 1 1 I r t l i
U
llU
KAUPPATAVARAA
IL lL L l
»niiiRiitiiiaiimiiiiiiiinitiiitiii'"'
HALUTAAN TIETOJA
I
I
Syyhelmään