Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 21, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    <71 HE
P O L IIT T ISE ST I ja industria-
-*•
circulation of the Toveri
is greater than the combined
lisesti yhdistyneen köyhällä-
tön voimaa ei mikään mahti maa­
circulation of all other news­
ilmassa kukista.
papers printed in Astoria.
LÄNNEN SUOMALAISEN TYÖVÄESTÖN ÄÄNENKANNATTAJA
ORGAN OP THE FINNISH WORKERS IN TH E WE8TERN STATES.
THE ONLY FINNISH DAILY IN THE WEST
Lauantaina, Huhtik. 21 p.—Saturday, April 21
No. 94
KYMMEN ES VUOSIK.
ja Saksan välillä?
Joko aselepo tulossa
—
— •■-.-.ar-.-s-. --
O
“tong”- Hallituskin myöntää!
I.W .W :n jutun lauta­ Kiinalainen
H u ija r it saattaneet
päällikkö syyttees­
sä murhista
kunta vieraillut
nälänhädän nievan
vastaan
rautatieyhtiöitä
San Francisco, Cal., huhtik.
Washington. D. C., 20 p. huh­
ovella
Everettissä
vararikkoon
20. — Kiinalainen Mar Tan, jota
tik. — Senaattori < ummins'n pa­
viranomaiset syyttävät Tyynen­
VOL. 10.—1917.
rannusehdotus
‘vakoilemis'41aki-
------------------------------------- ' " ------
Yhdysvaltain hallitusvirasto huolestunut Venä­
jällä vallitsevan tilanteen johdosta. Venäjäl­
le yritetään saada aikaan “voimakas ja kes­
kitetty” hallitus.
SOSIALISTIT VAATIVAT SAKSAN HALLIT.
P inkertonit olivat m ukana Eve- meren rannikolla hiljattain rie­
Kauppakomissioni antanut miel-
LUOPUMAAN VALLOITUSALUEISTA.
M aanviljelysdepartem entti laati­ 1 ehdotukseen hyljättiin senaatissa
rettin teurastajaisissa.
täkiinnittävän lausunnon “kul­
40
äänellä
33
vastaan.
Cummin-
huneen “tong”-sodan johtamises­
nut “ohjelm an”, jonka avulla
taisen” yksityisom istuksen an­
sin parannusehdotuksen tarkoi­
hätää m uka torjutaan.
(S äh k ö san o m a T o v erille)
ta, antautui poliisille vapaaehtoi­
sioista.
tus oli lieventää sanomalehtiä
a o a OO OOO OO OOOOOO
tien äänenkannattaja on julkais­
Tänä aamuna saimme kirjeen­ sesti tänään. Hän kuuluu nel­
koskevia
kohtia.
Samoin
myös­
sut tiedon, että Unkarin sosia­
vaihtajaltamme Seattlesta säh­ jään salaseuraan (tong) ja suur-
Washington, D. C., huhtik. 20. h- Amerika kiirehtii sekaantu- 0 listit ovat edustajakokoukses­
kin
hyljättiin
ehdotus
noiden
Washington.
D.
C..
huhtik.
20.
valamiehistö
asetti
hänet
hiljat­
*
maan.
kösanoman joka toteaa sen väit­
— Xaltioidenväliuen kauppako­
tain syytteeseen salaliittoutumi-
sesta tehdäkseen murhia.
Varmuudella ei vielä tiedetä
kuinka pitkälle viranomaiset tah­
tovat ajaa syytöstä, mutta pa­
Seattle, W ash., huhtik. 21 p. himmassa tapauksessa saattaisi
— Seattlen poliisipäällikkö Char­ Tan joutua yhtenä vastaamaan
les Beckingham todisti tänään kiinalaisten hengiltäottamisesta.
teen, että Everettin verilöyly,
jossa useita työläisiä murhattiin
ja vielä useampia haavotettiin.
oli. työnantajien kätyrien suun­
nittelema. Sähkösanoma kuuluu:
ollessaan kuulusteltavana täkäläi­
sessä i. w. w Jäisten jutussa, että
sen jälkeen kun verilöyly oli ta ­
pahtunut ja takasin palanneet
työläiset olivat saapuneet Seatt-
leen ja siellä vangitut, saapui h ä­
nen luokseen P inkertonin salapo-
liisilaitoksen Seattlen toim iston
hoitaja Philip A hem , vaatien e-
rään George Reese ja erään
Sm ith nimisen m iehen vapautta­
m ista, jotka m olem m at olivat
vangitut i. w. w Jäisten joukos­
sa. E ttä kum pikin oli salapolii-
silaitoksen palkkaam ana toim i­
m assa i. w. w Jäisten joukossa,
on nyt sitovasti todistettu.
S. Svvänen.
P orv arih u rttien tem m ellyspaikko­
ja tark astettu. — K uulustelus­
sa todistajat, m.m. eräs h u rt­
tien johtom ies, kertovat raa­
kuuksista.
(Omalta kirjeenvaihtajalta.)
Seattle, Wash., 19 p. huhtik.
— Fred Luke, Everettin deputi-
sheriffien esimies ja sheriffi Mc-
Raen oikea käsi viimekesäisten
ja -syksyisten julmuuksien toi­
meenpanossa, todisti tänään I.
W. W . jutun kuulustelussa häi­
käilemättömällä avomielisyydellä
Everettin tapauksista puheva-
(T atkoa toisella sivulla)
Lainlaatijoit-
ten toimet
T a is te lu t läntisellä
rintamalla
Ranskalaiset ja saksalaiset ot-
televat.
Pariisi, 20 p. huhtik. — Vi­
rallisesti on ilmoitettu, että rans­
kalaiset joukot ovat hitaasti,
mutta varmasti edenneet saksa­
laisten sitkeästä .vastarinnasta
huolimatta. St. Quentin etelä­
puolella sijaitseva Conden linna,
joka on muodostanut jonkunlai­
sen nurkkakiven on joutunut
ranskalaisten käsiin tullen ensin
puserretuksi kahtapuolta eteen­
päin tunkeutuneitten ranskalais­
ten joukkojen ristitulen alaiseksi.
Berlin, 20 p. huhtik. — Viral­
lisesti on ilmoitettu, että saksa­
laiset ovat Conden linnasta ve-
tääntvneet Siegfrid'in linnoituk­
siin, joitten rakentaminen on ol­
lut pitkän aikaa käynnissä. Rans­
kalaisten uudistettu yritys tun­
keutua saksalaisten linjojen läpi
Chainpagnessa epäonnistui ja
menettivät ranskalaiset hyök­
käyksissään tavattoman paljon
miehiä.
E nglantilaiset voitolla turkkilai­
sia vastaan.
Lontoo, 20 p. huhtik. — Ken­
raali Murrayn armeija, niin on
virallisesti ilmoitettu, on mars­
silla Jerusalemia kohti saanut
voiton turkkilaisesta joukosta,
tCalifornian lainlaatijakunnan
joka yritti estää hänen menemäs­
työt.
tä Wadi Ghuzzeh-joen yli 2,100
Sacramento. 20 p. huhtik. — turkkilaista otettiin vangiksi.
Senaatissa hyväksyttiin asutus- Englantilaiset ovat nyt 50 mai­
ehdotus 22 äänellä 1 vastaan. lin päässä Jerusalemista.
Ehdotuksen mukaan tulee val- Saksalaisvastaisia m ielenosoituk­
tiovaroista myönnettäväksi $260.-
sia Konstantinopolissa.
000 suuruinen määräraha käytet­
Lontoo, 20 p. huhtik. — Daily
täväksi valtiolle viljelysmaan Express on saanut Amsterdamis­
ostamiseen. Maa jälleen myö- ta tietää, että Mesopotamiasta
dään pienviljelijöille 'mahdolli­ taisteluissa haavoittuneitten saa­
simman edullisilla ehdoilla, joil­ vuttua Konstantinopoliin puhke­
le sen lisäksi annetaan lainoja si kaupungissa ’ yleinen saksalai­
viljelyksessä
alkuunpääsemistä sille vihamielinen mielenosoitus -
varten.
mellakka. Sotilassairaalan eteen
Senaatissa hyväksytty anti-in- kerääntyi suuri joukko kansaa,
junksion
lakiehdotus sisältää joka sen jälestä kulki kaupungil­
säädöksen, joka antaa työläisille la rikkoen sotilasvirastojen ikku­
oikeuden tehdä lakkoja, kehot­ noita.
Sotaministeristön talon
taa toisia työläisiä yhtymään edessä naiset julkisesti ruoskivat
lakkoon ja ‘poikoteerata’ jonkun kahta saksalaista upseeria, jotka
tehtailijan
tuotteita.
taikka joutuivat heidän käsiinsä.
kauppiaan liikehuonetta eikä hei­
tä vastaan saa antaa estetuomio- Sotilasleirin asevaras­
ta niinkauvan kuin he ovat sen
tehneet rauhallisella ta väliä. Sa­ tolla käynyt varkaita
massa laissa on säädös, jossa
määrätään. että estetuomioitten Eräs liittovaltion virkailija van­
gittu syytettynä ampumavaro-
rikkomisesta svvtettyjen tulee
jen “laittamasta säilyttämi­
saada valamiesoikeuden tutkinto,
sestä.”
milloin sitä vaativat. Työnteet-
täjä, joka rikkoo lakeja hankkies­
Douglas, Ariz., huhtik. 20. —
saan estetuomioita rangaistaan
oikeudenloukkaamisesta, sekä oi­ Liittovaltion viranomaiset ryh­
keusistuin velvoitetaan määrää tyivät tänään etsimään salaliit­
mään yhtiön omaisuutta otetta­ toa. jonka luullaan kuljettaneen
vaksi takavarikkoon sakkojen täkäläiseltä sotilasleiriltä varas­
suorittapiista varten.
tettuja ampuma varoja Mexicoon.
Lakia vastaan äänestäneet se­
Melkoisena yllätyksenä seudun
naattorit olivat Ballard, Brown asukkaille tuli tänään tieto, että
W . J. Carr. Chandler, Gates. Ir­ liittovaltion karjatarkastaja Wil­
vin, Johnson. Jones. Maddux. lis Evans, Paradisessa, on van­
Purkitt, Rominger. Stuckenbruck gittu syytettynä ampumavarojen
ja Thompson. Työläiset muis­ ’aittomasta säilyttämisestä. Hä­
takaa vaaleissa, että he vastusti­ neltä sanotaan löydetyn 5,900
vat vaillinaisen työväensuojelus- patruunaa Yhdysvaltain armeijan
kiväärinkuulia.
lain myöntämistä.
— Maanviljelysasiain sihteeri
Houston tänään pyysi senaatilta
kansalliselle puolustusneuvostol­
le valtaa korkeimpien ja alimpien
hintojen määräämiseen ruokata­
varoille.
Houstonin selostuksesta päät­
täen hallituskin käsittää, että y-
leinen ravintoaineiden puute voi
ennenpitkää kärjistyä nälänhä­
däksi ja senvuoksi koettaa sen
säännöstellä ruokatavaroiden ja­
koa ja jollakin tavoin edistää nii­
den tuotantoa. Hän sanoi maan­
viljely sdepartementin tarvitsevan
valtuudet seuraaviin tehtäviin.
Toimittaa täydellinen, koko
maata käsittävä tutkimus saa­
dakseen selville ruokavarojen
määrän, säilytyspaikat, omistuk­
sen. kontrollin ja jaon.
Lajitella maan viljely st not teit a
ia antaa jonkinlaista ohjausta
siemenien valinnassa, käytössä
ja tuotteiden käsittelyssä.
Valvoa kaikkien myllyjen, pak-
kauslaitosten.
kannu ttimojen,
teurastamojen.
olutpanimojen,
tislauslaitosten, makasiinien, teh­
taiden, kauppojen tai muiden
laitosten, joissa ruokatavaroita,
maanviljelystuotteita tai -koneita
y.m. maanviljelyksessä tarvitta­
via välineitä ja aineita kävtetään.
valmistetaan,
säilytetään
tai
mvvdään, toimintaa.
Vaatia kuljetusyhtiöitä kuljet­
tamaan ennen kaikkea, mikäli
mahdollista, siemeniä, lannoitus-
aineita, maanviljelyskoneita tai
niiden valmistuksessa tarvittavia
aineita määräpaikkoihinsa.
Laajentaa nykyistä markkina­
tietojen hankintaa lennätinlaitok-
sen avulla, jotta departementti
voi auttaa elintarpeiden mukaan.
‘ Äärimmäisen hädän” vallites­
sa hallituksella tulisi olla valta
ostaa, säilyttää ja myydä ruoka-
varoja ja määrätä alimmat ja
korkeimmat hinnat niille.
Arvioidaan, että noin $25.000.-
000 tarvitaan näiden suunnitel­
mien toteuttamiseksi. Koska de
partementti pitää niiden pikaista
voimaansaattamista välttämättö­
mänä toivoo se saavansa pyytä­
mänsä valtuudet ja varat mah
dollisimman pian.
Sihteeri Houston selitti edel­
leen, että lisäys elintarvetuotau
nossa tänä vuonna on aikaansaa­
tava lisäämällä työ- ja viljelyste-
hoisuutta maatiloilla. Nyt on ai­
ka vielä lisätä ei ainoastaan
maissin, kaurojen, ohran, r iis in
ja sorghumin. vaan myöskin ke­
vätvehnän viljelystä muutamilla
alueilla. Herneiden, papuien ja
rehukasvien viljelv.stä myös on
laajennettava ja jokainen kotipi­
ha olisi saatava kasvamaan jota­
kin “suuhun sujuvaa”.
Levottomuutta Chicagossa.
Chicago, 111., huhtik. 20. —
Melkoinen levottomuus vallitsi
Chicagon mokatavaramarkkinoil-
la tänään.
Kauppiaat jo asettivat määriä
estääkseen muutamien saamasta
enempää kuin “kohtuullisen” o-
sansa. Monissa kaupoissa kan­
natetut tavarat, sokeri, jauhot
ja muut vleiset ruokatavarat ka­
tosivat hyllyiltä lyhvessä ajassa,
kun väestö riensi ostamaan niitä,
neljäten hintojen kohoavan. La­
seissa kaupoissa jätettiin puheli­
mitse tehdyt tilaukset huomioon­
ottamatta ia keksittiin jos jon­
kinlaisia tekosyitä myynnin “ta­
sapainossa” pitämiseksi.
Samalla kerrottiin väestön al­
kavan vaatia hallitusta tutkimaan
kertomuksia, että jotkut suur-
keinottelijat kokoavat aittoihinsa
ruokavaroja, voidakseen sitten
hädän tullen kiskoa niistä monin­
kertaisia hintoja.
kohtien kokonaan poistamisesta.
Sotasensuuri-pääliikkö George missioni tänään julkaisi raportin
Creel jo'- kolme päivää sitten 1 Pere Marquette ja Cincinnati,
on asettaunut paikalleen tehtä­ Hamilton & Dayton rautatieyh­
väänsä. Hän on luvannut nou­ tiöiden vararikoista. Sen mu­
dattaa suvaitsevaisuutta uutisiin kaan yhtiöiden virkailijain kei­
nähden. Creel on entinen sano­ nottelu, huijaus, “luottamuksen
malehtimies ia Magazine-kerto- pettäminen, usein persoonallisen
edun vuoksi”, on ollut syynä yh­
musten kirjoittaja.
tiöiden rahalliseen kukistumi­
seen.
“ rämä kukistuminen surkutel­
taville seurauksineen on johdet­
tavissa sisäisistä petoksista eikä
ulkonaisesta pakotuksesta.
Ei
kilpailun, ei rahtimaksukysymyk-
Washington, D. C., 20 p. huh­ sen eikä liikennesäännöstelyu
tik. — Raha-asiainministeri Mc­ voida huomata missään tuntu­
Adoo on järjestänyt sotalainan- vassa ipäärässä vaikuttaneen
oton niin. että ensimäiset lainat tuhon tulemiseen.
"Edessämme oleva toiminta­
$2,000,000.000 ensiniäisen hondi-
kertomus
ei paljasta mitään pa-
lainan ottoa varten tulevat ote­
heksuttavampaa
kuin oli suurten
tuiksi aivan heti. Ensimäiseksi
pankkilaitosten
alttius lainata
vaaditaan pankeilta tiedot kuin­
suunnattomia
summia
rahaa san­
ka paljo ne voivat maksaa ulos
hallituksen laskuja. sanottuja gen arveluttavien arvopaperien
bondilainapapereita varten, jonka perusteella edistääkseen noiden
jälkeen siten lunastetut hallituk­ yhtiöiden hajottamiseksi keksit­
sen sitoumukset vaihdetaan hon- tyjä suunnitelmia.
“ Eikä tässä vielä kaikki, vaan
deihin, joita pankit vuorostaan
näiden
laitosten korkeat virkaili­
saavat välittää yksityisten lunas­
jat,
toimiessaan
rautateitten nä­
tettaviksi. Yksityisille lunastet­
ennäisinä
johtajina,
ovat itse­
tavaksi tuskin tarjotaan arvopa­
asiassa
olleet
tuskin
muuta
pereita ennenkuin parin kuukau­
den sisällä. Myöhemmin ote­ kuin promootterien apureita ja
taan lainoja lisää, ottaen huo­ kuvamiehiä.”
mioon, että kongressi myönsi
hallitukselle 7 hilj. dollaria so­
dankäyntiin ja verotuksella on
sitä varten aijottu kerätä «ainoas­
taan 2 hilj.
Sotabiljoonien kerää­
minen aletttu
Kieltolain laatiminen
riippuu presidentistä
Braziliassako kapina?
Buenos Aires, 20 p. huhtik. —
Brazilian hallituksen ilmanpitä-
vän sensuurin tähden on Brazi-
liasta saapunut niukkoja tietoja
viime päivien tapahtumista, mut­
ta L ruguayn rajalta on ilmoitet­
tu, että Brazilian hallitusta vas­
taan puhjennut kapina kiihtyy.
Kapinanjohdossa sanotaan ole­
van saksalaisten, jotka ovat
suuttuneet Brazilian hallituksen
hankkeista seurata Yhdysvaltain
esimerkkiä ja yhtyä sotaan Sak­
saa vastaan. Braziliasta Uiru-
guay’hin saapuneet pakolaiset
kertovat kapinallisten ja halli­
tusten joukkojen välisistä tais­
teluista Braziliassa.
Rio de Janeirosta on saapunut
tieto, että Brazilian sotaminis­
teri on julkaissut virallisen lau­
sunnon, jossa kielletään valheel­
lisiksi kaikki huhut, että muka
Brazilian puolesta olisi lähetetty
erikoinen sotilaslähetystö Yhdys­
valtoihin suunnittelemaan yhtei­
siä sotatoimenniteitä liittoutu­
neitten kanssa Saksaa vastaan.
Argentinan militaristisissa pii-
reissi^kuitenkin otaksutaan U-
ruguay’sta saaipuneitten tietojen
olevan liijoiteltuja.
Yksistään
saksalaisten ei uskota voivan
kyetä vastustamaan Brazilian
hallitusta.
Brazilialaisen höyrylaiva Be-
leemin, 1,002 tonnin kantoinen.
on ilmoitettu tulleen upotetuksi
Välimerellä.
Perunasato tulee ole­
maan entistä pienempi
Chicago. Tll., hirhtik. 20. —
Pormestari Thompson sanoi tä ­
nään Armour & Co:n erään a-
siaintuntijan lausuneen hänelle,
että vaikka jokainen siemenperu­
na tässä maassa kylvettäisiin,
niin tämänvuotinen perunasato
sittekin tulisi olemaan 25 pros.
pienempi “normalia”.
Washington. I). C.. huhtik. 20.
— Demokraattien ryhmäkokouk­
sessa täällä eilen illalla sovittiin,
että ainoastaan presidentti XVil-
sonin esittämiä lakeja laatii kon­
gressi nykyisellä ylimääräisellä
istuntokaudella.
Senvuoksi ei olekaan varmaa
tuleeko kieltolakikysymys kon­
gressin ratkaistavaksi tällä ker­
ralla. Useita newyorkilaisia de­
mokraatteja poistui neuvottelus­
ta. kun toiset hyväksyivät pon­
nen. jossa puolustettiin kansalli­
sen kieltolain voimaansaattamis­
ta. erittäinkin sodan ajaksi. Tä­
män vuoksi otettiin tuo päätös
uudelleen harkittavaksi ja sittem­
min peruutettiin.
Presidentti on saanut useita
kehotuksia kieltolain voimaan­
saattamisesta sodan ajaksi, mut­
ta vielä ei tiedetä katsooko hän
'sopivimmaksi jättää asian en­
nalleen ja antaa valtioiden ra t­
kaista tämän asian kukin koh­
daltaan.
Raitiotieläisten lakko
Lincolnissa, Neb.
Lincoln, Neb., huhtik. 20. —
Neljäkymmentä raitiovaunumies-
tä astui lakkolaisten joukkoon
täällä tänä aamuna, joten lakos­
sa on nyt yhteensä noin 140
miestä. Ainoastaan kaksitoista
miestä on jäänyt skääpiksi.
O
-----
* Washington, D. C„ 21 p.
o huhtik. — Aivan seuraavina
päivinä aikoo presidentti
ö Wilson nimittää X enäjälle
$ lähetettävän Amerikan etuja
9 valvovan
lähetyskunuan
O (Commission) jäsenet, joit-
O ten tehtäväksi jätetään neu-
ö tteluissa Venäjän väliaikai-
P sen hallituksen kanssa saa-
O da selvitetvksi Venäjän ja
Yhdysvaltain väliset asiat.
O Elilm Root, ehken tulee lä-
$ hetyskunnan
johtajaksi.
O Joukkioon tulee kuulumaan.
° kauppa-asioitten, rautatielii-
kenteen, rahalaitosten ja so-
tilasasioitten erikoistuntijoi
° ta.
oo o oo o d d o o »o ao o o
o
°
°
O
saan vaatineet, että kesikivallat
julkaisisivat rauhanehdot, ilmoit­
taen luopuvansa kaikista valloi-
tusalueista. Myöskin vaati so-
sialistien konventioni Unkarin
® ! hallituksen peruuttamaan kaik
° ki kokoontumisvapautta rajoitta­
° vat määräykset, palauttamaan
° painovapauden ja suvaitsevalla
° hallintotavalla osoittamaan re­
° hellistä rauhanharrastusta. Un­
15 karin sosialistit ovat pitemmälle
että
rauhanteossa
° vaatineet,
muodostetaan kansainvälinen oi­
ö keusistuin. sovitaan aseitten rii­
° sumisesta, annetaan kaikille kan­
15 soille vapaus taloudellisen, kan­
sallisen ja sivistyselämän kehi-
ö tykselle sekä että kaikki ristirii­
0 taisuudet hallitusten ja alamais­
o ten välillä ovat poistettavat.
Kaikki kansainväliset sopimuk­
set vaaditaan julkaistaviksi ja
Buenos Aires, 20 p. huhtik. — ulkomaapolit iikka
asetettavaksi
Rio de Janeirosta saatu tieto ker­ eduskunta vai voiman alaiseksi.
too, että Espanjan lähetystölle Lontoo ilmoittaa Saksan halli­
sinne on saapunut virallieslla
tuksen kieltäneen kannatta,
merkkikielellä tiedonanto, jossa
n e e n s a sosialistien rauhan-
sanotaan, että Venäjän ja Sak­
puuhia..
san välillä on allekirjoitettu so­
Lontoo, 20 p. huhtik. — Sak­
pimus aselevosta.
san langattomalla sähkötyslai-
toksella lähetetty sähkösanoma
Beth-
W ashington, D. C., 20 p. huh­ ilmoittaa valtiokansleri
tik — Tilanne Venäjällä on an­ man-Hohvegin kieltäneen, ettei
tanut Yhdysvaltain hallitusviras- saksalaisia sosialisteja ole lähe­
tossa lisää aihetta huolestum i­ tetty Saksan hallituksen puoles­
seen. Väliaikainen hallitus Ve­ ta Tukholmaan neuvottelemaan
näjällä ei ole onnistunut selvittä­ rauhasta. Lausunto on annettu
mään riitakysym ystä, joka on niitten huhujen johdosta, joita
auvennut sen ja sosialistien vä­ on kierrellyt ja joitten mukaan
lille ja riitojen jatkum inen vai­ Scheidemann olisi puol'virallises-
keuttaa Venäjän arm eijan uudel- ti Saksan hallitusta edustamassa.
deen taistelukuntoon asettam is­ Lontoossa pidetään valtiokans-
ta. Sen lisäksi sosialistiset ai­ lerin peruutusta, sen jälkeen kun
nekset puuhaavat rauhantekem i- Saksan kautta samaisia tietoja
on laskettu julkisuuteen, merkki­
seksi Saksan kanssa.
Samalla kun Yhdysvaltain hal- nä siitä, että rauhanneuvottelut
litusviranom aiset luottavat sii­ Tukholmassa eivät ehken ole on­
hen, että lopullisesti Venäjällä nistuneet.
saadaan m uodostetuksi voimakas
eheä hallitus Yhdysvaltain hal­
litusvirasto pitää silmällä asiain
kehitystä, ollen varuillaan m ah­
dollisten vaarojen suhteen. A-
merikan lähettiläs Frances Pie­
tarissa valvoo tarkasti Amerikan
etuja ja kaikki hänen lähettä­
mänsä raportit ovat suoraan lä­
hetetyt presidentti Wilsonille.
Pietarista on viimeksi saapunut
tieto, e ttä Saksa valmistelee
hyökkäystä Pietaria kohden.
Tukholm a, 20 p. huhtik. —
P ietarista saapuneet tiedot ker­
tovat, että ‘ulkopuolelta m aata’
vaikutetaan voimakkaasti sosia­
listien ja nykyisen hallituksen
välisen
riidan
sovittamiseksi.
Jonkun Venäjän kanssa liitossa
olevan vallan otaksutaan koetta­
van saada luoduksi Venäjälle
“ehdottom asti eheän ja hyvin
keskitetyn hallituksen”. Peliä-
tään vain. ettei Venäjän armeija
yhtyisi siihen. P ietarista saapu­
neet suuret venäläiset päiväleh-
det sisältävät vakavia varotuksia
venäläisille nykyisen tilanteen
jatkam ista vastaan.
Pietari, 20 p. huhtik. — Väli­
aikainen hallitus on ilmoittanut
VILLAN JOUKOT
tarvitsevansa useita tuhat-miljoo-
TAAS TAPELLEET nia “vapautuslainaa” pelastaak­
seen maan ja järjestääkseen va­
naan Venäjän tasa-arvoisuuden
Juarez, Mexico, huhtik. 20. — ia oikeuden perusteille. Lainoja
Pancho Villan ja hallituksen aletaan ottamaan hetimiten.
joukot ottelivat keskenään maa-!
nantaina San Miguel de Babico-
Köoenhamina, 20 p. huhtik. —
ran luona, tämä ollen alkuna sil­ Kölnissä ovat sosialistit hyväk­
le * yleiselle sotaretkelle, jonka syneet päätöslauselman, jossa
kenraali Murguia on järjestänyt vaaditaan, että Saksan hallituk­
Viialaisten hävittämiseksi. Ker­ sen tulee julistaa luopuvansa
rotaan. että Villan joukkojen kaikista valloitetuista alueista
tävtvi paeta, jätettyääji carran- ia ehdottaa rauhaa.
zalaisille 200 hevosta ja melkoi-
ten määrän varusteita ja mene­
Berne. 20 p. huhtik. — Tag­
tettyään noin 100 miestä.
wacht, Sveitsin sosialidemokraat-
Lakkojako jatkuu Saksassa.
Amsterdam, 20 p. huhtik. —
Telegraph tietää kertoa, että
Krupp’in tehtailla on työväestö
lakossa. Tietonsa lehti väittää
saaneensa saksalaisista lähteistä.
Länsipiirin piirikoko-
us alkanut
Kokouksessa on läsnä edustajia
kaikista
muista länsipiiriin
kuuluvista valtioista paitsi Co­
loradosta ja Nevadasta.
Länsipiirin neljäs edustaja­
kokous alkoi Astorian S. S. Klu­
bin haalilla tänä aamuna kello
kymmenen. Vaikkakin edustaji­
en lukumäärä tässä kokouksessa
on pienin kuin yhdessäkään e-
dellisessä, ellen useat valtiot va­
paaehtoisesti luopuneet oikeudes­
taan lähettää täyttä edustaja-
määrää. kuten esim. Wyoming
ja W ashington, eivät kokouksen
päätökset suinkaan tule siitä kär­
simään. joskin saattaa olla hiu­
kan vähemmän ääntä. Varsinai­
seen työohjelmaan kuuluu useita
tärkeitä kysymyksiä, joista etu­
alalla luonnollisesti ovat kasva­
tus- ja järjestämistyö.
Piirikokouksen
tehtävä
ei
suinkaan ole vähäinen, sillä jär-
jestamistyo useissa valtioissa,
voipa sanoa kautta koko länsi-
piirin. kaipaa tarmokasta toimin­
taa ja tehokkaita suunnitelmia
ia toivottavasti kokous onnistuu­
kin suunnittelemaan keinoja, joi­
den avulla saadaan aikaan enem­
män seuraavaan kokoukseen men
nessi, kuin tähäri saakka viimei­
sen kolmen vuoden kuluessa.
Mitä tähän saakka on päästetty
(Jatkoa kolmannelta sivulta)