Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 20, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI.
No. 93
TOVERI
armeija palkattuja todistajia on ’Friscon os. pöytäkirjoista . . . 7.00 tamassa mailman yleisen ja py­ Vain neljä tai viisi herraa jäi
syvän rauhan aikaansaamiseksi, yksin pitämään kokousta, josta
valmiina todistamaan hänen sot­ Toverista t i l i l t ä ............. 20.00
ei tietysti tullut mitään. Valheel­
U n n s n «uomalaiMn työväen äänenkannattaja, ilmeatyy Astorlaaea, Oregon,
Toverista t i l i l t ä ............. 200.00
keutuneen rikokseen osalliseksi. Pudding Creekln os. ed.-kok.-v. 3.00 luottamuksella kehoitan asiain- lisesti ovat he senjälkeen ilmoit­
joka päivä, paitsi maanantaina.
omaisten vakuuttavalla lausun­
Vangitsemiset seuraavat erin­ Deep Riverin os. ed.-kok.-veroa 2.00 nolla oikaisemaan harhailevat taneet täkäläisissä kapitalistisis­
TOIMITUSKUNTA:
Eugene V. Debs.
W. N. REIVQ, A. 8ALMI, L. MOILANEN, J. MALO, K. E. HEIKKINEN.
omaisen täsmällisesti ja kapita­ Eurekan, (Utah) os. ed.-kok.-v. 11.25 huhut siitä, että Venäjän sosia­ sa lehdissä, että pieni rähisijä-
Hänet
tullaan
hirttämään.
Ka­
Maaliskuulla—
listit kannattavat erikoista rau­ joukko oli saapunut kokousta ha­
listien porttomainen sanomaleh­
~
TOVERI
joittamaan ja aikaansaamaan se­
>
.80
pitalistinen oikeus on niin päät­ distö julistaa Mooneyn syylli­ Wilkesonin os. pöytäkirjoista..
haa Saksan kanssa.”
(The Comrade)
“Yksityiskeskustelussa
Lon­ kasortoa, joten uusi kokous mu­
tänyt ja kapitalistinen tuomari seksi ja vaatii hänen vertaan. S. S. Järjestöltä ......................... 84.4S
The organ oi the Finnish workers in the Western States. The only
Mt. Solon os. ed.-kok.-veroa.... 9.50 don selitti kannattavansa yleistä ka pidetään. Herrojen kokouk­
Finnish daily in the W e s t Published daily, exeept Monday, a t Astoria, on julistanut hänen tuomionsa. Hän esiintyy voittajiensa oikeu­
Mullaniu os. ag.-veroa ............. 23.00 rauhaa, mutta pitävänsä mah­ sesta ei osanottajien puutteessa
Ore., by the Western Workmen’s Publishing Society.
Toukok.
7
p.
on
määrätty
niur-
dessa,
jotka
hänet
jo
etukäteen
Tacoman
os. ag.-veroa ............. 9.00 dottomana ja käsittämättömänä ole tullut mitään, mutta sen­
Advertising rates in effect July 1, 1912, 40c per inch. Special discount
haamispäiväksi.
allowed for larger and continuous advertisements
Red
Lodgen
os. ag.-veroa ........ 15.75 rauhaa erikseen Venäjän ja Sak­ sijaan oli työläisten kokoushuone
ovat tuominneet. Hänellä ei ole
aivan pakattuna viime sunnuntai­
T O V E R I, BOX 99, ASTO RIA, OREGON.
Aberdeenin
os.
verolyhennystä 40.00 san välillä.
Koko kapitalistisen oikeutem­ ainoatakaan henkilöä oman hen­
AUG
UST
N
IK
U
L
A
,
Manager.
New Castlen os. ag.-veroa.......... 9.00
na.
—
me rikoksien historiasta joihin se kensä
puolustajana.
Livrei- Hannan os. ag.-veroa ................. 42.25 Saksan työväestö voitti lakossa.
Viime sunnuntaisen kokouksen
Entered as second-class m ail m atter July 18, 1912, a t the Post-Office at on itsensä syypääksi tehnyt, ei
Köpenhamina,
19
p.
huhtik.
—
hin
puetut
oikeuden
lakeijat
liit­
mieliala oli kiihkeä, ja muistut­
Aitarig, Oregon, under the Act of March 3rd, 1879.
Carueyvillon os. ag.-veroa ---- 5.75
voi löytää kylmäverisempää ja toutuneina todistamisen urakak- Svensenin os. ag.-veroa ............ 2.75 Kaikki Saksasta saapuvat lehdet ti tavallaan niitä jyrykokouksia,
■■ ----------------------------------------------------------------- ----- -------------------------- ---------
SUBSCRIPTION RATES:
törkeämpää esimerkkiä harkitus­ seen ottaneitten parittajien kans­ Binghamin os. ag.-veroa .......... 7.75 kertovat että lakko Berliinissä joita me suomalaiset työläiset
IN T H E U N IT E D STATES AND CANADA:
on päättynyt ja työläiset palan­
Se sa yhteen hyvästä maksusta ei­ Ttnopahin os. ag.-veroa .......... 7.50 neet takaisin tehtaisiin. Halli­ pidimme S. S. Järjestön perusta­
F o r i year »3.75; For 6 Months, »2.00; For 3 Months, >1.25; For 1 Month 50c. ta murhasta kuin tämä on.
on varastavien
kapitalistisien vät kaikki valmiit näyttelemään Seattlen os. ag.-veroa ............... 32.50 tus on tehnyt lakkolaisille muun misen aikoina. Useita kiihkei­
T IL A U S H IN N A T YHD Y S VA LLO IS S A JA C A N A 0A 8SA :
tä puheita pidettiin, toisinaan
Seattlen os. ed.-kok.-veroa....... 33.75
1 vuosikerta >3.75; 6 kuukautta >2.00; 3 kuukautta >1.25; 1 kuukausi 50c. suurrosvojen julkein salaliittou- loppuun
häpeällisen turmeltu­ Geyserin os. ed.-kok.-veroa....... 2.50 muassa seuraavat myönnytykset: nousi innostus siinä määrin, että
SUOMEEN JA M U U A LLE U L K O M A IL L E :
tuminen järjestyneitten työläis­ neen osansa.
Geyserin os. ag.-veroa ............. 2.50 Työväen valitsemista edustajista useammat puhuivat yhfaikaa.
1 vuosi kerto >5.50; 6 kuukautta >3.00.
kokoonpantu neuvosto tulee saa­
ten karkottamiseksi pois Tyy-
Enemmän kuin kaksikymmen­ Issaquahin os. ag.-veroa .......... 10.25 maan oikeuden olla osallisena Yksi puhujista huudettiin armot­
llmotuahinta 40c palstatuumalta. Kuoleman-ilmotukset >1.50 kerta ja nemeren rammoilta.
He ovat tä henkilöä todistaa Mooneyn Enavillen os. ag.-veroa ............. 9.00 Berliinissä ruokatarpeitten jakoa ta alas ja toimitetussa äänestyk­
muistovärsyilla >2.00 kerta. Kihlaus-, syntymä- ja avioliitto-ilmotukset 50c
Enavillen os. ed.-kok.-veroa---- 12.75
sessä suurella enemmistöllä 13
kerta, hajutaantieto- ja nimenmuutto-ilmotukset 25c kerta, naima-iimotuksit vannoneet tekevänsä sen ja siksi olleen kaukana räjähdyspaikalta.
järjestettäessä, lakkolaisia ei ran­ ääntä vastaan päätettiin, ettei
Superioriu
os.
ag.-veroa
..........
13.25
>1.60 kerta, avioero-ilmotukset >1.00 kerta. Seisovat Iimotukset seuraavan on Mooneyn veri vuodatettava
Hänen muualla olonsa on täy­ Curaberlandin os. ag.-veroa . . . . 12.00 gaista, ruoka-armokset taataan tahdota puhujaa kuulla. Kir­
kintaluettelon mukaan palstatuumalta: 1 v. 20c,
v. 20c, 3 kk. 25c, 1 kk. 30c.
heidän
valansa
juhlallisuuden
Satunnaisista ilmotuksista tulee rahan seurata mukana.
Englannin­
sin selvästi todistettu, mutta sit­ Telluriden os. ag.-veroa .......... 6.25 tyydyttäviksi ja tarkempi val­ jeenvaihtaja sai kokouksen lo­
vonta asetetaan estämään varak­
kielestä suomennetaan vapaasti
vakuudeksi.
tenkään se ei merkitse mitään. Albionin os. ag.-veroa ............. 2.75 kaita luokkia ylikäymästä ravin- pussa kuulla, että tuo alaslnm-
dettu puhuja oli entisiä Venäjän
Keitä ovat nämä uskalijaat Suurvarkaat valmistivat tuomion Aberdeenin os. verolyhennystä 15.00 torajoitusmääräyksiä.
Huoneusto sijaitsee 10:nnen ja Duane katujen kulmassa.
virkavallan kätyreitä.
Telefooni: konttori 365, toim. 832.
rosvot, jotka parilallaan ovat pu­ jo ennenkuin oikeusilveily alkoi­
Vorwarts antaa täydellisem­
>1,138.78
Joukko venäläisiä pakolaisia
jottamassa Mooneyn niskaa nuo­ kaan ; heidän orjanaan oleva
män käsityksen lakosta kuin mi­ palaa kotimaahan tiistaina. Heil­
MENOT
tä viralliset tiedonannot ovat le myönnetään vapaa matka Ve­
ran silmukkaan kuristaakseen oikeus vahvisti sen ja heidän
Tammikuulla—
elämän irti hänen ruumistaan? palkkaamansa tuomarilakeija ju­ Toveriin tilille ........................ $ 90.00 siitä ilmoittaneet. Vorwärts sa­ näjän väliaikaisen
hallituksen
henkilöillä,
jotka
edelleenkin
it­
noo
lakon
kohdanneen
monia
so-
Hyödyllistä ja vahin­
A.
N.
Koskela,
palkkaa
..........
44.46
toimesta.
Tämän
yhteydessä
so­
Ne ovat Yhdistyneet rautatieyh­ listi sen.
tatarvetehtaita ja lakkoon otta­ pii mainita, että kirjeenvaihtajaa
sepintaisesti
säilyttävät
sokean
Postimerkkeihin
.................
1.39
gollista agitatsionia
tiöt, Kauppiaitten ja teollisuu-
Veri kiehuu suonissa ajatelles­ Toveriin tilille .......................... 155.00 neen osaa yksistään metallityön- kehoitettiin ilmoittamaan suoma­
uskonsa ja joiden harkitsematto­
denharjottajien liitto ja Kauppa­ sani tätä sanoin kuvaamatonta T. Hyrskymurto, kirj. palkkaa 25.00 tekijöita 210,000.
laisille, että heidän keskuudes­
mia tekoja puolue ei koskaan
Sosialistipuolueen yhtenä tär­ voi kontrolleerata. Sokea usko kamari. Katsahdapa näihin voi­ häpeää. Aivan täydelleen syyttö­
Helmikuulla—
Suomen valtiopäivien istunnot saan olevat mahdolliset pakolai­
alkaneet?
set voivat saada vapaan kyytin
keimpänä tehtävänä kasvatus­ ei koskaan sovellu hyvin harki­ makkaisiin, pelkurimaisiin ja ve­ mältä työläiseltä tullaan pää re­ Sähkösanomaan ....................... > 1,12
Postimerkkeihin
................................
10
kotimaahan
ilmoittamalla siitä
renhimoisiin
shakaaleihin!
O
let­
työn alalla, on agitatsioonin har- tun järjellisen toiminnan piiriin
Tukholma, huhtik. 16. — Suo­
pimään irti ruumiista pelkästään Toveriin t ilil le .......................... 104.00
jottaminen niitten keskuudessa, ja sen omaksuvat melkein poik­ ko milloinkaan ennen nähnyt niin mustasieiuisten korporatsiooni- West. Union Tel. Co..........................60 men eduskunta kokoontui viime täkäläiselle Venäjän konsulille ja
esittämällä jonkun seuran tai jär­
jotka eivät vielä ole myötätun­ keuksetta littyvät, jos lainkaan vastenmielistä kuvaa? Siinä ku­ roistojen salaliittoutumisen ta­ Th. Olson, palkkaa ................. 39.91 perjantaina. Venäjän hallituk­ jestön todistuksen, että on pako­
sen puolesta istunnon avasi ken­
toisia sosialismille eivätkä tunne sen tekevät, sosialistipuoluee- vassa ei ole mitään sielua, eikä kia !
West. Union Tel. Co.......................... 60
raalikuvernööri Stockovitch. A- lainen.
Postimerkkeihin
.........
55
sen periaatteita ja käytännöllisiä seen pelkistä tunnesyistä, eikä edes varjoakaan sielusta. Kaikki
Tom Mooneyn murhaaminen
vajaispuheessaan hän lausui Uu­ Seattlen s. s.-osasto no. 5
menettelytapoja. Tähän sisäl­ luökkavastakohtia käsittäen. Ja mitä näissä korppikotkissa on on suunniteltu työväenliikkeen Astorian os. l a in a ..................... 200.00 den Venäjän hallituksen tekevän
T. Hyrskymurto, kirj. palkkaa 25.00
kokouksessa viime torstaina
kaikkensa tyydyttääkseen Suo­ käsiteltiin
tyy oleelllisesti myöskin kasva­ juuri se. että tällaiset mukaan inhimillistä ilmenee heidän fyy- murhaamiseksi Tyynenmeren ran­
Maaliskuulla—
juoksevien asioiden
men kansan toiveita. Kenraali­ ohella Toverin liikkeenhoitajan
tustyö. 'Näin ollen jokaisen so­ liittyneet luulevat olevansa täy­ sillisessä ruumiissaan; heidän nikolla !
Postimerkkeihin .......................> 2.38
kuvernöörin puhe sai innokkaan
sialistin velvollisuuteen kuuluu sin selvillä sosialismista, estää mahaansa kannattavat näet taka­
Amerikan työläiset, sekä mie­ Toveriin tilille ........................... 84.48 vastaanoton. Samalla lausuttiin ja täkäläisen haaraliikkeen joh­
olla agitaattori ja kasvatustyön- heistä voiinakkaimmankaan kas­ jalat !
het että naiset, vetoan teihin Toveriin tilille ......................... 55.75 Suomen 'kannattavan vapaata tokunnan ‘välisiä asioita. Täkä­
läinen johtokunta oli laatinut o-
Vuosikausia on tämä kullalla Tom Mooneyn nimessä! Tunnen A. W. Wirta. k o k .-k u lu ja............... 60 Venäjää.
tekijä. Missä määrin kukin on­ vatustyön avulla saamasta tie­
Toveriin tilille ......................... 180.00
saston
asioita se­
Eduskunnan puhemiehen vas­ littävän vaatimuksesta
nistuu tässä
velvollisuutensa toisia luokkataistelijoita. Edellä kirjailtu joukkio keinottelijoita, hänet hyvin ja olen valmis, vaik­ Postimerkkeihin . . . i ............... 1.00
valituskirjelmän,
joka
varkaita, poliittisen turmeluksen ka henkeni asettamaan panttiin Toveriin tilille ........................ 60.00 taus edellämainittuun kenraali- yksimielisesti
täyttämisessä hyödyttää sosia­ mainitussa
hyväksyttiin
ja
menettelyssä
on
julkeita rosvoja, hänen syyttömyydestään. Hän T. Hyrskymurto, kirj. palkkaa 25.00 kuvernöörin avajaispuheeseen si­ päätettiin antaa osaston yhtiöko­
listipuoluetta, riippuu etupäässä myöskin se vaara aina tarjolla, epäsikiöitä,
sälsi m.m. seuraavan lausunnon:
kunkin tietoisuudesta. Alkeelli­ että sosialismi ja uskonto se­ saastaisuuden edistäjiä ja kai­ ei ole sellainen mies, että voim­ Balance ....................................... 41.84
“'Suomi samoinkuin Venäjäkin kousedustajalle eväiksi.
silla tiedoilla varustettu henkilö, koittivat toisiinsa, jotka todelli­ kenkarvaisia ryöstäjiä rosvonnut me sallia hänen kuolla. Meidän
>1,138.78 on lakannut olemasta itsevaltiai- Mielenosotuskulkueen
sesti hallittu maa. Suomi tulee
joka on omaksunut sosialismin suudessa eivät mitenkään sovi valtiota ja sen kansaa ja tyhjen­ tulee pelastaa hänet ja tuo pelas-
pitivät
Wasliington
Iron
Länsipiiritoimikunnan
tilit
ensi-
puolustamaan kansallista kult­
vaistomaisesti, tuntien sen oikeu­ samaan käytännölliseen toimin­ tänyt työväestön taskuja.
tushuuto kuuluu meille kaikille.
Works’in
lakkoutuneet
työläiset
Järjestynyt työväestö oli tälle Hänen kaulansa on nuoran sil­ mäiseltä vuosineljännekseltä olemme tuuriaan ja kehittämään valtiol­ lauantaina. Miehet marssivat
tetuksi sorrettujen kohottajana, tapiiriin. Tämä kyllä kuuluu
tarkastaneet ja huomanneet ne oi­ lisia laitoksiaan saadakseen ne
mutta tuntematta sitä paremmin, julmalta jonkun idealistin kor­ merirosvojen liitolle samaa kuin mukassa vain siksi, että hän keiksi.
paremmin vastaamaan Suomen pitkin Second avenueta ¡Pike-
punainen
lippu
vihaiselle
sonnil­
ei ole kykenevä suorittamaan so­ vissa, mutta se on kuitenkin to­
taisteli meidän puolestamme ja
Astoria, Ore., 15 p. huhtik., 1917. kansan kehityksen korkeata as­ kadullc soittokunta etumaisena,
kantaen useita voimalausetaulu-
J. W. Konttas. tetta.”
sialistille kuuluvia velvollisuuk­ siasia, josta ei päästä yli eikä le. Se näet käänsi valonheijas- puolusti meitä ja siksi on nyt Eino Järvln.
ja.
Yhteen oli kirjoitettu: iQlcm
Kerensky saapuvilla.
sia tyydyttävällä tavalla.
Sitä ympäri. Uskonto perustuu jär­ tajansa niitten rikoksellisiin sala- meidän
vuoromme puolustaa
Osastoja pyydän hyväntahtoisesti
Helsinki, huhtik. 16. — Venä­ me työssä patriootilla, joka kiel­
vastoin henkilö, joka on selvillä jellisen toiminnan ylenkatsami- liittoutumisiin ja häiritsi niitten häntä. Olen valmiina tekemään tarkastamaan, onko heidän lähettä­
täytyy maksamasta elämiseen
oikeutta varastaa osani vaikkapa oma niskani sii­ mänsä summat oikein kirjoihin vie­ jän oikeusministeri A. 1*'. Kerens­ riittävän palkan.
olevista oloista ja niistä syistä, seen, jota vastoin sosialismi pe­ jumalallista
'Onko tämä
ky oli läsnä Suomen eduskunnan
joista johtuneena olot ovat sel­ rustuu tieteellisille tosiasioille, kaikkea minkä syrjään vain sor­ tä joutuisi vaaraan samalla ker­ ty ja huomauttamaan piiritoimikun- j istunnossa viime perjantaina ja anierikalaista isänmaallisuutta ?’
mahdolisesti tulleista virheistä.
Eräässä toisessa sanottiin: X_)-
laisia kuin ne tänäpäivänä ovat, joiden pohjana on olevat olot. mensa voivat kiinni iskeä ohjail- taa kuin tämän nuoren toverini nalle
tervehti “vapaata lemme
Toverillisesti, Tyyni Hyrskymurto, puheessaan
lakossa \\ ashington Iron
Suomen kansaa” Venäjän väliai­ \\ orks'illa
sekä selvillä sosialismista ja sen Ja missä näitä kahta vastakkai­ lessaan valtiota omaksi hyödyk­ menee hirsipuuhun.
sihteeri.
elämiseen riittävän
kaisen hallituksen puolesta ja
käytännöllisistä menettelytavois­ suutta koetetaan sovittaa toi­ seen.
Kansa ei koskaan tule näke­
palkan
puolesta.
Kaikki toiset
sanoi, että Venäjä tekee voita­
Siksi julistettiin sota työväen­ mään Mooneytä hirressä jos se
ta, voi suhtautua agiteerattaviin- siinsa. joko periaatteellisesti tai
ovat myöntäneet raita
vansa tehdäkseen Suomen va­
heiltä
on
kysytty. Marssijoita oli
sa puolueensa vetävästi ja hänen käytännöllisesti, tapahtuu sellai­ liikettä vastaan, säälimätön ja vain saa tietää totuuden ja sen
paaksi ikuisiksi ajoiksi.
arvion
mukaan
kolmatta sataa.
työstään sosialistipuolue hyötyy. nen sovittelu täydellisesti sosia­ leppymätön taistelu unionistieu tulee saada tietää totuus ennen­
Eduskunnan puheenjohtaja M.
ja sosialistien Tyynenmeren ran­ kuin se on liian myöhäistä. Hä­
Tahnan (Dahlman?) pyysi Ke- Hidas maksamaan palkkoja
Toisin sanoen, hänen työnsä lismin kustannuksella.
RAUHANTEKO EUROPASSA renskyn viemään Venäjälle kii-
on Standard American Dred-
nikolta pois kartoittamiseksi.
tuottaa hyviä hedelmiä puolueel­
nen syyttömyyttään on julistet­
tollisuudenosotuksen
veljellisestä
Viisainta
on
uskovaisiakin
agi-
ging
Co., mutausyhtiö, joka toi­
1 ämä on seikka, missä Tom tava jokaiselta katon harjalta ja
le, riveihin liittyvien valveutu­
(Ja tko a cnsim äiseltä siv u lta )
tervehdyksestä.
Hän
sanoi
täs­
mittaa
hallituksen töitä. »Pari
teeratessa puolueeseen pysyä sel­ Mooney erehtyi; hän ei näet jokainen katu on täytettävä sen
neiden työläisten muodossa.
tä
lähtien
täydellisen
luottamuk­
kansalaistamme
on lähes pari
tyksellä saada Venäjän ja liitto­
Yhden tekevää ei ole, millä ta­ vän järjen kannalla ja selvän1 tahtonut pysyä alallaan. Hänen tiedon liekeillä.
sen
vallitsevan
Venäjän
ja
Suo­
viikkoa joka päivä käynyt peri­
laisten välit rikkoutuneiksi.”
perusteella. olisi pitänyt olla lurjus, eikä
valla agitatsiooni työtä tehdään, luokkataisteluopin
Varoja Mooneyn puolustami­
mässä palkkaansa, mutta tur-
Puoi’ virallinen tiedonantotoi- men kansan vä
1}?an; -Va^ sua on lykätty päi­
sillä sitä voidaan hyvässä tarko- Ja niin hitaasti kuin agitatsioo- mies. Hän sattui kuitenkin ole­ seksi on kerättävä heti. Jokainen misto sanoo Itävallan rauhantar-
mahdollisesti edisty- maan mies kauttaaltaan ja se työväestölle myötätuntoinen hen­ jousta ‘petolliseksi ja tekopyhäk­ W 1 1 1 . I 1 1 4 M n n m u n m
västä toiseen. Lieneekö yhtiön
tuksessa tehdä sitenkin, että se nityössä
finanssiasiat
kireät, vai mikä lie
si
manöveeraukseksi”.
ei ole ainoastaan hyödytöntä, täänkin kirkollisesti pimitettyjen sinetöi hänen kohtalonsa. Hä­ kilö lähettää tarkotukseen ropon­
syynä.
Ulkomaaministeri
Miljukoff
on
vaan vieläpä vahingollistakin. keskuudessa, tuottaa selvän jä r-f nen täytyy joko antautua kapi­ sa ja tekee sen viivyttelemättä pitänyt Pietarissa oleville eng­
■H-+-H-1111 1 1 1 1 i n i j - n i u h Iltamista
Ja juuri tässä työn laadun mää­ jen kannalla pysyminen aikaa talistisien rosvojen armoille ja osotteella: Robert Minor, Trean- lantilaisille ja ranskalaisille työ-
viime sunnuntaina ei tullut-
räämisessä ja agiteerattaviin suh- voittaen kuitenkin parhaat ja lähteä pois Caliiorniasta, tai sit­ surer Defense Ligue, 210 Russ väenedustajille puheen, jossa hän
WASHINGTON
ka.an mitään, vaikka niiden pito
vakuutti, että Venäjä tulee jat­
taantumisessa tulee tietoisuus varmimmat tulokset. T ätä e: ten kuolla kuin koiran. Hän l»!dg., San Francisco, Cal.
oli ilmoitettu. Vasta viime tin­
kamaan taistelua.
saa ymmärtää siten? että meidän kieltäytyi antautumasta ja sil­
ennen kaikkea kysymykseen.
gassa saatiin nint. tieto, ettei
SEATTLE.
“Me ymmärrämme, sanoi Mil-
On sosialisteja, jotka luule­ on kohdeltava uskovaisia ihmisia loin oli jäljellä ainoana vaihto­ + 1 1 111 H"11-j 'I1 !"H"! I 11 ■l-H'I Hd- jukoff, että teidän maantiehenne Seattlen venäläiset
.laa 1:1 saadakaan sanotuksi il­
vihamielisesti
ja
halveksien,
vaan
laksi.
Osastomme toiminta kär­
ehtona
—
hirsipuu.
vat, että uskovaisia ihmisiä voi­
saattavat peljätä, että me olemme
pitivät lopullisen kokouksen sii tavattomasti tuollaisista epä­
siten,
ettemme
tingi
sosialismi.
i
1 no rosvojoukko vannoi rai-
vallankumouksen kautta menet­ vallankumouskysyniyksestä vii­
daan parhaiten kääntää sosialis­
periaatteista,
huolimatta
siitä
täneet osan puolustusvoimastam­ me sunnuntaina tk. 15 p. venä­ varmuuksista haalien suhteen
vaavansa hänet pois tieltään. 'Sen
teiksi siten, että asetutaan hei­
me mutta pyydän teitä ilmoitta­ läisen työväenyhdistyksen hau­ Mm, se oma talo olisi saatava
dän kannalleen tukemaan kirk­ minkälaisissa piireissä agitatsioo- koirat pantiin hänen jäljilleenja
maan kotimaahanne, että vapaa lilla, \\ eller-kadulla, ja siellä pian pystyyn.
n:a
harjoitamme.
Siihen
sokeu­
paeta
oli
aivan
mahdotonta.
koa, sekä henkisesti että aineel­
Lansipiirin vuosineljän­ Venäjä on tullut kaksinkerroin tuli vihdoin julkisuuteen mikä on Vuosijuhlaansa
teen,
mikä
on
ominaista,
eten­
Jos
hän
olisi
ollut
kierä
ja
lisesti ja sitten sen yhteydessä
voimakkaammaksi kansan valta is­ täkäläisten
neksen tilinpäätös
venäläisten kanta _ viettää Seattlen s. s.-osasto no.
tumisen kautta ja että se kestää suhtautumisessa uuteen hallituk­ J ensi sunnuntaina, tk. 22 n.
agiteerataan ihmisiä sosialismil­ kin kirkon kahleissa olevilla, ei­ myynyt itsensä, niin hän olisi
le myötätuntoisiksi. Tämän me­ vät he suinkaan itse ole syy­ saanut olla rauhassa. Mutta on­ tam m ik. 1 p:sta maalisk. 31 p., 1917. kaikki ne koettelemukset ja kär­ seen. Hyväksyttiin ponsilause
^ashington kaalilla,
simykset, jotka sota sille tuo ; yksimielisesti, jossa tuomitaan talla kerralla iltama pidetään
nettelynsä he perustelevat sillä, päitä, vaan se on tulos siitä nu­ nettomuudekseen tässä kapitalis­
että me huolimatta vallanku­ Venäjän kapitalistien pyrkimys varmasti, joten kenenkään ci tar-
TULOT
että kun uskovaiset eivät tule rinkurisesta kasvatuksesta, jon­ tisessa yhteiskunnassa hän sat­
mouksen suorituksesta järkky­ päästä määräämään väliaikaises­
Tammikuulla—
epäillä, että kävisi niinkuin
meidän luoksemme, niin on mei­ ka he ovat kapitalistien kontrol- tui olemaan suora, puhdas, it­ Balance ....................................... >75.8S mättöminä pysymme kansallises­ sa hallituksessa ja vaaditaan pe­ vitse
viime
pyhäiltana. Tilaisuudessa
dän mentävä heidän luokseen. leeraamilta kouluilta ja kirkoilta seensä luottava ja vilpitiön ja Raymondin os. ag. v e r o a .......... 5.50 sa asiassamme entisen tarkoitus­ rinpohjaista uudistusta Venäjän esitetään paljo ohjelmaa, luet aan
Tuo perustelu on kylläkin pai­ saaneet. Senpätähden ei kos­ sellaisen miehen ei voida sallia Raymondin os. ed.-kok.-veroa .. 5.50 perän saavuttamiseksi. Venäjä vallankumouksellisten työväenai- osaston vuosikertomus ja näytel-
kallaan : me emme todellakaan kaan sovi pitää ketään vastuun­ elää silloin kun hän liittyy työ­ Tacoman os. ed.-kok.-veroa . . . . 8.00 jatkaa ristiretkeä Saksan mili­ nesten vaatimusten mukaan. Ko­ ••uUi ^k®,naytöksinen näytelmä
S. S. Järjestöltä ........................ 47.92 tarismin kukistamiseksi entistä kouksen tahdon ilmaus lähete­ Helvetti , joka käsittelee sota-
saa odottaa sitä, että meiltä tul­ alaisena hänen tietämättömyy­ väenliikkeeseen.
S. S. Järj. vappumerk................... 13.20 kiivaammin, ollen meidän tarkoi- tään Venäjälle.
ystiä’ Sisäänpääsy vapaa
No niin, nuo roistot vannoivat Ilwacon os. ag. v e ro a ................. 15.00 tuksenamme estää sodat tulevai-i Nyt, kun kirjeenvaihtajalla oli t
laan sosialismia hakemaan, vaan destään. Ellei agitatsioonityös-
k
a
ik
ille
. Kaikki tervetulleita.
meidän on sitä lev;tettävä kai­ sä tätä seikkaa ymmärretä, niin raivaajansa Mooneyn pois tiel­ L’Angelesin os. ed.-kok.-veroa.. ‘ 8.00 «uudessa.
»Meidän nykyinen tilaisuus olla läsnä tuossa ko­
kella voiipalla. Mutta asettu-. ei ole suuriakaan toiveita tulok­ tään. -He tarjosivat hänen työ­ Svensenin os. ed.-kok.-veroa.... 3.50 tehtäviimme on järjestää uudel­ kouksessa, voi paremmin selvit­ Ernest Shaclclpton,
, enKUntilaiwen löytöret­
toverilleen suuria summia jotta Bear Creekin os. ed.-kok.-veroa 6.25 leen vallankumouksen järkyttä- tää täkäläisten venäläisten aikai- ,
maila kirkkoa tukemaan saadak­ sista.
mä puolustuslaitoksemme ja sen seiJ»P>a kokouksia. Kun tieto Ve­ keilijä, luennoi Seattlen Arenal*
Hannan
os.
ed.-kok.-veroa..........
46.00
Tietämättömiä työläisiä, oli­ nämä valallaan saattaisivat hä­
semme uskovaisten
ihmisten
a sunnuntai-iltana noin 4066
Binghamin os. ed.-kok.-veroa... 6.25 jälkeen kohdata vihollistamme
vatpa
he uskovaisia tai mitä net henkensä menettämään te­ Superiorin os. ed.-kok.-veroa... 12.00 kaksinkertaisella voimalla, voi­ näjän vallankumouksesta saapui, mni?e i e ma^ oiytaän ja tutki-
myiitätunnon puolellemme, ei
kutsuivat pari kolme venäläistä
voida vähääkään hyödyttää so- hyvänsä, on kohdeltava harhaan kaistussa jutussa, joka häntä Cumberlandin os. ed.-kok.-veroa 17.00 tosta varmoina.”
herrasmiestä, tohtori Lapidevvski, ri« ählSt^Kn teiä,sessä napapii-
.?"afkleton on paluumat­
sialistipuoluetta, eikä valistaa johdettuina kohtalotovereina ja vastaan nostettaisi. Kaikki oli Woodlandin os. ed.-kok.-veroa.. 5.00
kauppias Nichols ja eräs entinen
Meyer
London
tiedustelee
venä­
kalla
viimeiseltä
vaivaloiselta et-
Marshfieldiu
os.
ed.-kok.-veroa..
8.50
valmiina.
,
mustan-sotnian kätyri Seattlen
pappien talutusnuorassa kulkevia koetettava heitä vointimme mu­
läisten
sosialistien
kantaa.
venäläiset yhteiseen kokoukseen nela^ret C taän, jossa onnistui
Tällöin vaihtuu näyttämöllä Sand Couleen os. ed.-kok.-veroa 7.50
“jumalan lapsia”. Sellaisella me­ kaan ohjata selvälle luokkataiste­
El') * ’ n‘-saarellc
Rock Springsin os. ed.-kak.-ver. 8.25
Washington, D. C., 19 p. h u h - j^ az*s Krauszungsin konttoriin S r Ä T , .
nettelyllä päin vastoin on suo­ lun tielle, välttäen kaikkialla esitys. »Muuan pommi räjähtää Park Cityn os. ed.-kok.-veroa.. 6.75
harhailleet
kumppaninsa.
tik. — Sosialistinen kongressi- Kyon-rakennuksessa. Höyryjyrä-
rastaan vahingolliset seuraukset. kompromissia sosialismille vie­ varustautuneisuusparaatissa
ja Telluriden os. ed.-kok.-veroa___ 6.25 mies Meyer London on lähettä­ metoodeilla nämä henkilöt aikov Suuri protestikokous
Sen avulla kyllä voidaan mah­ raiden aatesuuntien kanssa. Sel­ useita henkilöitä saa surmansa. Albionin os. ed.-kok.-veroa........ 2.75 nyt Venäjän sosialistien tunne- vat hallita kokouksen, johon oli
Mooneyn vapauttamiseksi pi-
dollisesti saada puolueen jäsen- lainen järkiperäinen työ hyödyt­ Mooney on mailien päässä ta­ Miamin os. ed.-kok.-veroa.......... 6.75 tulle johtajalle N. S. Tsheidselle saapunut lukuisa joukko työvä- RhikC ..Sl’" ,u’ntairta Dreamland
estoä. Kokouksen suuri eneni tv
luku jonkun verran tilapäisesti tää sosialistipuoluetta; uskoon pahtumapaikalta. Hän ei tiedä Aberdeenin os. verolyhennystä. 15.00 seuraavan sähkösanoman
Seatt,Cn JäUestvneen
Helmikuulla—
“Ainoana
Yhdysvaltain
kon­
mistö tahtoi saada äänensä kuu­ työväestön toimesta. Puhujina
lisääntymään, mutta vain luokka- ja tunnesyihin perustuva käsit­ kerrassaan mitään siitä mitä on Mullanin os. ed.-kok.-veroa... .> 23.00
sosialisti-jäsenenä, toi­ luville. ja kun ei sitä saanut, me “ t r 1’ m' Kobert Minor, Ja­
tiedottomilla ja järjestötoimin­ teiden sotkeminen
sitävastoin tapahtunut, mutta tämä ei mer­ Carbonadon os. ed.-kok.-veroa.. 16.25 gressin
voen että uudestasvntvnvt Yenä- poistui kokouksesta, ilmoittaen mes Thompson, I. W . AV.-liito-i
nasta mitään
tietämättömillä vain yksinomaan vahingoittaa.
kitse mitään, sillä kokonainen S. S. Järjestöltä ................. . 104.00 jä olisi painavana tekijänä pakot- uuden kokouksen pidettäväksi.
orgamseer^aja, ja Seattlen työ-
T O V E R I
V e t o o m u s Tom
Mooneyn puolesta
Yleisiä uutisia
:• Kansankirjeitä •: