Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 18, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
TOVERI
Sivu neljä
.y g g
»m nnrm nac
No. 91
| meiset kokoontuvat iloa pitä­ + » ¿ii1 1 1 i - h - i - h - i i - h 11111 i-H H:»»«ff:ta»m»»n»»»n i ni i iiBtn
mään. Kaikki naiset pääsevät
tansseihin vapaasti ja miehille- j
<kään ei tuo lysti maksa muuta
Me olemme vielä tilaisuudessa myymäen
•kuin 25 senttiä.
t i i- i- t-i i-i 1111 i x-t-»-i' i n i i i - h -
I
KOHTUULLISILLA HINNOILLA
S.S. JÄRJESTÖN LUENNOIT­
Aseet pois!
SIJAN SANNA KANNAS-
Poliisipäällikkö on julkaissut
TON
MUUTETTU MATKA-
ankaran ukaasin, jonka mukaan
OHJELMA.
kaikkien vihollismaitten kansa­
laisten on 24 tunnin kuluessa
Tov. S. Kannasto ilmoittaa
luovutettava
ampuma-aseensa meille
ettei hän voi alottaa luen-,
poliisivirastoon, jos nim. aikovat
tojansa
ennen huhtikuun 20 p. i
ankarasta rangaistuksesta vält­
ja
siitä
johtuu se, että piiriko-
tyä.
mitea on pakotettu muuttamaan
päivämäärät hänen luentotilai-
Kone vioittui.
Toissa-iltana kun Portlandista suuksiinsa. Tov. Sanna Kannas-
tulevan matkustajajunan veturi ton muutettu matkaohjelma on
joutui epäkuntoon, niin juna seuraava:
Huhtik.
SUNSET TEATTERISSA esiintyy keskiviikkona ja torstaina Norma Talmadge kappaleessa myöhästyi nelisen tuntia. Mat­ Carneyville, Wyo. 20—21 p.
“PANTHEA”. Todellinen rakk ausdraama, jossa kuvattu tunne on voimakkaampi kuin elämä kustajajunan oli odotettava siksi Bear Creek, Mont. 22—23 p.
Sisäänpääsy 15c. kunnes Portlandista jälestäpäin Red Lodge, Mont. 25—26 p.
tai kuolema.
lähtenyt tavarajuna saapui pai­
Meillä oli suuri varasto kenkiä varastos­
kalle, jolloin tavarajuna jätettiin Lehigh, Mont. 27—28 p.
samme ennenkuin nahkan hinta kohosi —
vaikkei muuten, niin ainakin oi- ensimäiseen vaihteeseen odotta­ Geyser, Mont. 29—30 p.
Toukok.
keuskäsitteiden edes entisellään maan ja veturi kiinnitettiin mat­
siis on vielä saatavissa oikealla hinnalla.
i säilyttämisen nimessä.
kustajajunan eteen, jonka jäl­ Stockett, Mont. 1—2—3 p.
Coulce, Mont. 4—5 p.
Kengät jalkaan kun käytte kaupassamme!
keen hiljalleen nykien ja pusku t- Sand
Butte,
Mont., 8—9—10 p.
Lohinaula 10 senttiä.
tain uniset matkustajat aivan
Sen jälkeen jatketaan tov.
Tallant-Grant Packing Co. on kuin vanhanmaan hollikvydillä,
täkäläiselle kalastajain union pre­ lähtivät Astöriaa kohden rientä­ Sanna Kannaston matkaa Ida­
sidentille ¡liuottanut suostuvansa mään. Vasta kello 2 aikaan völ- hoon, VVashingtoniin ja edelleen
maksamaan lohesta suoran 10 lä saapui juna perille Astoriaan läpi koko länsipiirin.
Luentoaineita ei ole vielä pii-
senttiä paunalta tulevana kalas­ matkustajien suureksi harmiksi.
rikomiteallc ilmoitettu, joten
tuskautena,
kuten
union
vaati­
2—18 VUOTIAILLE
niistä emme voi mainita. Kui­
mus kuului. Tämä kannutuslai­ 1 1 I 1- b l- l-l- !■ ; 1 1
tenkin toivomme, että osastot
tos ei kuulu Columbia-joen kan-
U u s i a kevätmuoteja
$
KANSANKIRJEITÄ
i
ntustrustiin, vaan on itsenäinen 1 1-H -H -+-H 1 1 U + + ¿ -|"Iri"Iriri-¿ -H -+ järjestävät luennoitsijan matkan
iso ja valittu l a j i t e l m a . ___
_
mahdollisimman hyvin, Ilmotta
kannutuslaitos, joten sen suos­
vat siitä paikkakunnallaan ja an­
tuminen
union
vaatimuksiin
ei
Valkosia, mustia, keski- ja vaaleanvärisiä
(J a tk o a kolm annelta sivulta)
•• ••
tavat hänelle avustustaan siinä
vielä merkitse samaa kuin ylei­
leninkejä yksinkertaisista ja kuvallisista
nen myöntymys tuon hinnan enempää, ilmoitin vaan että hän­ missä sitä tarvitaan. Siten on
kankaista.
maksamisesta. Kuitenkin on var­ kin on siellä, eikä oleskele, ja luennoitsijasta suurin hyöty pai­
maa. että jos kalastajat sisuk­ aivan omassa hahmossaan. Jou­ kallisille osastoille ja koko järjes­
Hinnat ovat niin kohtuulliset, että teidän
töllemme.
kaasti vaativat 10 senttiä pau­ kolla tavataan ¡Ratsuissa!
Toverillisesti,
nalta. niin kannutustrustinkin Erikoista tulossa!
olisi mahdoton ostamalla kankaat ja koris­
Länsipiirikomitea.
Yhä vaan uhkaavan lisääntymisen tähden on HEISKARIN VEL­
täytyy se myöntää kaikesta rim-
Se osastomme lauluseura, jota
teet itse tehdä puvut kotona yhtä halvasti.
JESTEN RÄÄTÄLIN LIIKKEEN huoneustoja ja työvoimaa vii­
k:tta Tyyni Hyrskymurto.
puilemisestaan huolimatta, sillä muutamat "finanssimiehet” ovat
me vuoden ajalla kaksinkerroin entisestään varustettu ja laajennettu
muussa tapauksessa anastaa kil­ tappaa nakerrelleet koko sen o-
Hinnat vaihtelevat: 35c., 48c., 65c., 98c., $1.25 ylös $4.25.
paileva liike siltä kaiken kalan, lemassa olon ajan, elää vieläkin CANADAN S. S. JÄR­ LIIKKEEN LUOTTO JA MAINE AMERIKASSA ON SUO­
maksamalla
siitä korkeampaa ja hyvin terveen näköisesti elää-
MALAISISTA RÄÄTÄLIN-LIIKKEISTÄ TUNNETUIN sen
JESTÖN ASIOITA
hintaa.
tähden etttä he valmistavat vaatteet VOITTAMATTOMIA HY­
kin. On näes saatu johtajakin
VYYDESSÄ hintoihinsa nähden, sekä varustavat valmisteensa niin
pois muuttaneen tilalle. Sitä ny­
Kiitoslause.
kyään johtaa Oscar 'Yrjölä. Ko­ CANADAN S. S. JÄRJESTÖN että ne vaan paranevat vuosi vuodelta, jota enempi liike laajenee.
PUHUJAN KUSTI KOPI-
Vilpitön kiitos kaikille niille, valla kiireellä valmsitaa se taas
530 Commercial St.
A IN A LU O TE TTA V A .
535 Bond St.
KANKAAT EHDOTTOMASTI PARHAAT, juuri tehtaista saa­
LAN
MATKAOHJELMA.
osaaottaneille Alderhrookin suo­ suurta laulu-iltaa, joka pidetään
puneet
ja valikoima erittäin iso, sekä hyvin monipuolinen. KUOSIT
Huhtikuulla:
malaisille naapureille — ystäville, toukok. 6 päivä eli kahden vii­
varmaan
viimeistä ja uusir/ta
■Hri-M-I-1 1 H-+-1-1 1 1 I l -H- l l-I l lj, jotka t.k. 16 p :n illalla meidät kon perästä. Tuosta illasta tu­ Rossland 19—20—21— -- p.
mallia,
joiden
mukaan oikein, se­
yllättivät toimeenpanemalla illat- lee kaikinpuolin suureminoinen White Lake 25—26 p.
kä kokemuksen perusteella aina
t
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ
J sut meidän paikkakunnalta pois- ia vaihtcleva laulu-ilta, kuorol­ Salmon Arm 27—18 p.
vaatteet
liikkeessämme leikataan
+
+ tumisemme johdosta, muodos­ lamme on hyvin valikoidut laulut Bov ie 29—30 p.
joka
tilaajan
vartalon rakenteen
» H l 1 n 1 H -» » I I I I1 -H -H --H - I -I H -I- I Î-1 I I 1-H-H--H-1-I1 11 1 I I I 1 H 1 taen oikean juhlatilaisuuden rik­ ja vielä esitetään, sooloia ja du­
Toukokuulla:
ja
mittojen
mukaan,
sekä meidän
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T : Bayn siltaa. Liikkeen nimi on kaan ja monipuolisen kahvipöy­ ettoja, sekä näyttämöltä kaunis Mara 1—2 p.
ammattitaitoisten
UNION
RÄÄ-
Konttori Ja liikkeenhoitaja . 365
Joseph and George Hobson. Tuo dän kerällä. Jossa tilaisuudessa tirolilainen laulunäytelmä “Uu­ Sicomous 3—4 p.
¡TÄLIEMME käsillä niin valmis­
Toimitus ....................................832
on tervetullut uutuus täällä As- saimme vastaanottaa kauniissa nin takana” joka todellakin on Canmore 6—7 p.
Konttori on auki kello 8 aamulla
tetaan että ne ei koetusta kaipaa
Trochu
9—10—d
l
p.
toriassa, jossa toisinaan ei polt­ askeissa käytännölliset ja muis­ kaunis. Toivomme Portlandin
kello
kuuteen
saakka
illalla.
Calcary
12
p.
ON S U O S IT U IN JA S U U R IN SUO­
toaineita tahdo edes rahallakaan toanne ikuistuttavat lahjat.
Huoml
Kello 6 Jälkeen Illalla
musiikkia rakastavan yleisön pi­
M A L A IN E N R Ä Ä T Ä L IN -L IIK E TÄS­
Evkville,
kaupungissa
14—
15
p.
käytetään toimituksen puhelinta.
saada siksi, että “paremmille ih­
Uudistaen vieläkin niitä sano­ tävän tämän tuoreessa muistos­
SÄ
M A A S S A , s illä o n n is tu m in e n ja
Green Waley 17—18 p.
lu o tto seuraa re h e llis tä ja h yvä ä työ-
a o o o o o o o o o o o o o misille" koetetaan kaikin moko­ ja. joita illanvietossa vaihdettiin sa. antamalla lämpimän kanna­ Bingley 19—20 p.
min ensiksi varata polttoaineita hetken merkityksestä ja työläisen tuksensa lauluseuramme ¡Ratsul­
j tä, sekä to im in ta a . T äm än to d is ta a
»
PÄIVÄLISTA
o ja sitten syrjäkaupungin työläi­ vacllustilasta taistelussa elämi­ le, joka raskaan työn välissä Risula 21—22 p.
\ v a lm is te itte m m e k ä y ttä jie n lu k u is a t
> 0 0 0 0 0 0 a o o o o o sille, jos riittää tavaraa ja aikaa. sen puolesta, niin että olemme
Lake 24—25 p.
jo u k o t ja on se paras tö d is tu s vaat-
suurilla ponnistuksilla koettaa j I Sylvan
teidem m e h y vyyd e stä , k u in
sam at
— Osaston kokous tänään klo 8.
täysin tajunneet mitä olette tah­ saada jotain nautinnoksi kelpau- Eckville, haalilla 26—27 p.
Thorhild
30—31
ja
1
p.
kesäk.
h e n k ilö t, jo id e n lu k u m ä ä rä nousee
toneet meille sanoa tällä ystä­ vaa, tietysti voimiensa mukaan.
— “Talon lapset", harjotus tä­ Halutaan
m o n iin tu h a n s iin , uudelleen tila a v a t
Kesäkuulla:
vyyden osotuksella.
kaksi
hyvää
käytöstä
omaavaa
. . . a ...s .
nä iltana kello 7 :30.
jo k a vu o si H E IS K A R IN V E L J E S T E N liik k e e s tä vaatteensa ja o v a t jo v iim e
Radway
Centre
2—3
p.
Olisimme iloiset, jos voisimme
yhdeksän vuoden a ik a n a ja tk u v a s ti tila n n e e t.
X ä m ä t tila a ja t o v a t ty y ty ­
— “ Pikku pyhimyksen" lauluja nuorta miestä käymään suoma­
Lake Cotean 6—7—10 p.
vä isiä sentähden k u n he ova t saaneet m e iltä m u o d ik k a a t, s o p iv a t, k e s tä v ä t
harjotellaan tänä iltana kello 7. laisissa kodeissa tekemässä selit­ teille tehdä vastapalvelusta, sillä
Codena Hill 8—9 p.
ja ry h tin s ä p itä v ä t v a a tte e t, sekä rahansa tä yd e stä a rv o s ta ta v a ra a ja a in a
CANADA
Kaikki mukaan. Orkesterin har- telyjä. Tottuneisuus ei ole vält­ ‘ tätä emme olleet ansainneet. Ilta
Osastot
ottakaa
huomioonne
le h e ilis e n k o h te lu n .
H IN N A T k o h tu u llis e t s iitä h u o lim a tta e ttä k a n k a a t
ei unohdu^ koskaan.
jotusta ei ole tänään, mutta sen tämätön.
teille
määrätyt
päivät
ja
pitäkää
ynnä m uut ta rp e e t o v a t v iim e a ik o in a p a ljo n k a llis tu n e e t. L iik k e e s s ä m m e
Lähemmin osotteella
A. Möttönen,
M. Ketelä,
sijaan soitetaan tansseja illalla.
huoli’ puhetilaisuuksien järjestä­ le ik a ta a n ja v a lm is te ta a n a in a k a ik k i v a a tte e t ainoasta an tila u k s ie n ja
VANCOUVER, B. C.
A. C. Wilburn.
2M0 Birch St., Astoria, Oregon.
misestä ja hyvin ilmoittamisesta. m itto je n m ukaan ja El M E IL L Ä ole v a lm iita v a a tte ita m y y tä v ä n ä .
Gen. Del. Astoria, Ore.
Polttakaa
Vancouverin The Finnish So­
Uusinta kirjallisuutta puheti­ L iik k e e m m e a s iam iehet, jo ita lö y ty y lähes k a ik is s a v a ltio is s a Y h d y s v a llo is s a ,
Hallitus kerää tilastoa.
hyviä uniontekoisia Sikaareja 1
ciety’n
laisuuksissa saatavana, joista sa­ o v a t lä h te n e e t ju u r i T e itä v a rte n liik k e e lle . T Ä Y D E L L IN E N T Y Y T Y V Ä I­
“Pedro Vegas”, “Why”
ja Jokea ei saa saastuttaa.
SYYS V A K U U T E T A A N E L I R A H A T P A L A U T E T A A N .
rahastonhoitajan tilit osoitta­ moin kuin lehtitilauksista, lan­
Hallitus on täkäläiselle siirto-
Viime aikoina ovat jotkut laisvirastolle
“Jitney”.
(ilm.
että vat seuraavaa, 1 p:stä tammikuu­ keaa prosentti Canadan s. s. jär­ HALUTAAN vielä lisää uusia toimeliaita ja rehellisiä asiamiehiä
kaupunkilaiset ottaneet tavak­ länsirannikolla ¡liuottanut,
ta, 31 pm maaliskuuta. 1917.
jestölle.
K. K. | niihin valtioihin eli niille paikkakunnille, joissa niitä ei vielä ole.
tullaan
hallituk­
seen viedä hevosella kaikenkal­
Ohjelma-iltama.
sen kustannuksella rakennutta­
T u lo t:
Lauantaina pidetään S. S Klu­ taista ryönää Young Bayn sil­ maan 1,000 eri kokoista puista
S
bin haalilla ohjelma-iltama tai lalle, mistä sitten sen työntä­ alusta ja että sen vuoksi olisi
3 5 6 -3 6 6 W. MADISON ST.
Säästö
V
.
1916
.
.
.
.
....$
9
5
20
CHICAGO, ILL.
oikeammin sanoen juttujuhla, sil­ vät jokeen. Tuollainen menette­ kullakin paikkakunnalla saatava
Tulot
tammikuulla
..
.$52990
lä siellä Toverin yhtiökokoukseen ly on vastoin asetuksia ja siksi tieto siitä, kuinka paljon laivan­
TORNIOJOEN KÖYSIRATA. |
saapuvat henkilöt ja edustajat sen johdosta ovat kaup. viran­ rakennukseen kykeneviä miehiä
Postinkuljetus alkanut.
COPENHAGEN
Yhteensä ................... $625 10 PUDASJÄRVEN KÖYHÄIN­
tulevat julkisesti mielipiteitään omaiset julkisesti ¡¡luottaneet, et­ on, jotta sen mukaan hallitus
Torniojoen yli vievä köysirata
P U R U -N U U S K A A .
HOITO.
vaihtamaan ja keskustelemaan tä asetuksen rikkojat tullaan a- saattaisi antaa laivojen rakennus­ Säästö tammikuulta .......... $34 35
on siinä määrin valmistunut, että
päivän polttavista kysymyksistä. settamaan syytteeseen itse teos­ urakoita. Sen vuoksi pyytää siir- Yleiset tu lö t'......................$137 95 Kunta ostanut tilan ja perustaa postinkulku, etupäässä sotavan­
Iltamaan on varattu monenmois­ sa tavattaessa.
työkodin.
kien pakettien kuletus, on ra­
tolaisvirkailija, että jokainen
ta ohjelmaa, josta tarkempi se­
dalla alkanut.
Yhteensä ......... .........$172 30
Clatsop kauntissa ja yleensä As-
Pudasjärven kuntakokouksessa
Sunset Teatterissa
lostus annetaan tuonnempana.
torian ympäristöllä kummallakin Säästö helm ikuulla......... $102 71 helmik. 27 pnä päätettiin yksi­ • • • •
• •••••••••
esitetään
keskiviikkona
ja
tors­
puolen
Columbia
jokea
asuva
mielisesti
ostaa
Törrön
tila
50,-
Yleiset tulot ....................$120 55
Vaivaako teitä lapamato?
taina “PANTHEA”. Pääosassa kirvesmies ilmottautuisi ja an­
000 mkn hinnasta ja perustaa
Nauttimalla Hellbergin Lapa­ esiintyy Norma Talmadge, yksi taisi nimensä, ikänsä ja kuinka
..$223 26 tilalle työlaitos. Asiaa valmista­ ~l
Yhteensä .......
Uppertownisea
•
mato kapseleita voitte varmasti sähkökuvamaailman
nuorimpia kauan ammattia on harjottanut
maan asetettiin erityinen valio­ I O ike a t h in n a t ja y h d e n la in e n •
sen poistaa. Hinta $1.00. Tila­ “tähtiä".
M e n o t:
Tämä kuvasarja ku­ hallituksen kirjoihin merkittäväk­
•
k o h te lu k a ik ille .
T e le f. 93 •
kunta.
ME TAKAAM M E
taan osoitteella G. A. Hellberg, vaa venäläistä elämää, siinä esi­ si. Tämän tilaston kokoamiseen
että Copenhagen Nuuska on nyt ia on aina
Rahaa
pankissa
.................
$13
76
279 W.Bond St., Astoria. —Ilm tetyt nihilistien kokoukset ja Ve­ on annettu aikaa ainoastaan pari
ÄKKIKUOLEMA
ollut täydellisesti puhdasta.
Yleiset menot tammik. ..$576 99
teidän kauppiaallanne ei ole sitä.
näjän virkavallan vaino tulevat päivää.
kohtasi Manta AVihlajaa olles­
lähetämme me sitä te ile postissa tavalli­
Säästö
tammikuulla
..........$34
35
Kaupunki maksamaan.
sella hinnalla 5 sentillä, laatikon kunnes
hyvin räikeästi esille. Kappale
Asiaan innostuneitten on il-
saan ostoksilla Janakkalan osuus­
kauppiaanne voi alkaa sitä pitämään varas­
A. M. S. Wentjar oli vaatinut on ehdottomasti katsomisen ar­ mottauduttava E. T. Gooch’ille,
tossaan. Postimerkkejä otetaan.
kaupassa. Paikalle kutsuttu lää­
T:ri
E.
MAKI-
Summa
.......................$625
10
Copenhagen on maailman parasta puru-
kaupungilta suoritusta työstä, voinen.
(Ilm.)
403 Spexarth rakennuksessa, pu­
käri totesi aivohalvauksen ta­
, tupakkaa.
jonka hän oli teettänyt kaupun­
N .« iY M A K .B R U T O N CO M P A BIT,
helin 108.
*
Yleiset menot ................... $69 59 pahtuneen. 8 pientä lasta jäi | WICKSTRÖM, M.D.
gin laskuun Grand avenuen kor­ Kansankokous.
1107 Broadway,
New York,
Säästö helm ikuulla.......... $102 71 kaipaamaan äitiä, joka sai näin h Europassa tu tk in n o t s u o ritta n u t.
jaamisesta 27:nnen ja 29:nnen
Ensi perjantai-iltana on Asto­ Tänä iltana tanssimaan.
äkkikuoleman.
H e rm o ta u d it e rik o is a la n a .
katujen välisellä matkalla. Jon­ ria teatterissa kansankokous,
M edical Bldg.
M ain 5193
Summa .......................$172 30
Kohta alkaa kalastuskausi täy­
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot­
kun aikaa asiaa käsiteltyään tuo­ jossa tullaan keskustelemaan dellä höyryllä ja silloin jää tans­
VARKAUS JUNASSA.
P O R T L A N D , ORE.
ka ilmoittavat Toverissa.
mitsi tuomari Eakin kaupungin lainlaatijaklinnan viime istunto­ simiset ja kaikki muutkin lystin­ Yleiset m e n o t........................ $101 88
T
u
n
n
it
11—
12:30
epp.
2—
4
jp
p
.
Liikemies Juho Kukkonen Yä-
maksamaan laskunsa.
kaudella hyväksymästä lakisää­ pidot aivan toisarvoisiksi hom-» Rahaa pankissa ................. $40 00
L a u a n ta i-ilto fn a .
•••••••••• •••••••••
hästäkvröstä
on ihnottanut Lah­
döksestä, joka koskee kalasta­ niiksi, eivätkä kalasiajapojatkaan
S
airaala
752
M
ontaom
ery
D
rive
.
Toverin johtokunnan kokous
VIENNA CAFE
Yhteensä ..................$141 88 den poliisille, että häneltä on ju­
mista avoimella merellä Colum-
M ain 5574.
nassa nukkuessaan varastettu
•
Cryatal teatterin viereesi
•
perjantai-iltana kello 7 Tove­ bia-joen edustalla silloin kun Co- silloin itselleen kerkiä helluja
katsella, kun aina joella myllää­ Säästö maaliskuulla ......... $81 38 lompakko, jossa oli 3 kpl 1,000
•
588 Comm*l 8L
Asteria •
rin konttorissa.
iKH t ugniiiiniiiiiiiii cn nia Eiin n n iiiiicanLuuuuiiiiniuiii • Hyvää mokaa saatavana. Ts- •
lumbialla vallitsee lohien rauho- vät. Siksipä onkin näinä viimei­
ruplan
seteleitä,
useita
100
mar­
Tärkeitä asioita. Jokaisen joh­ tusaika.
tlvälltnen kohtein.
•
on kaikki sinä viikkoina aika käytettävä
Summa ...................... $223 26 kan seteleitä. 10 kpl. 1,000 ja 1 Kannattakaa niitä liikkeitä, jot­ •
tokunnan jäsenen läsnäolo vält­ kalastajat Kokoukseen
•
Suomalaiset
syökää
m
eillä!
•
ja yleisö kutsuttu asi­ tarkoin, jotta ei koko kesää kui­
tämätön.
Vancouverissa 16 p. huhtikuu­ kpl. 5,000 markan postivekseleitä. ka ilmoittavat Toverissa.
an johdosta keskustelemaan ja vin suin olla tarvitse. Tämän
mielipiteitä
vaihtamaan
sekä vuoks: on tanssipaikalla oleminen ta. 1917.
HYVÄ LIIKE^
Uusi puukauppias
mvöskin neuvottelemaan siitä, tätä nykyä kalastavalle poika- The Finnish Society’n puolesta,
C. F. Hendrickson, President.
J. m . Anderson, Cashier.
on ilmestynyt Astoriaän ja mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyt
Rahastonhoitaja.
TILAISUUS
miehelle
perin
tärkeä
“diplomaat­
C.
G.
Palmberg,
Vice
Prea’L
J. E, Roman, Asst. Cash.
pitää varastoaan lähellä Youngs
H yvä , puhdas ruokatavara kauppa.
täva tuon epäkohdan poistami­ tinen” tehtävä, jota ei missään
Chas
W
irkkala,
Asst.
Cash.
— Kerätessänne
tilauksia i U u si va ra sto ja ka lu sto . U u si ko n ­
V O IT T E SÄÄSTÄÄ R A H A A ”
seksi. Kysymyksessä olevan laki- tapauksessa sovi laiminlyödä ol­
ja T o v e r i t t a - k re e ttin e n rakennus, 20x60, v a ru s te t­
v a k u u tta m a lla huoneenne ja k a lu s ­ säädöksen saivat eräät voimat a- lenkaan nvt kun laivaveistämöl- T o v e r i l l e
p a ksu la sise lla edustalla. A s fa ltti­
t e l le voitte toimia paremmin tu
tonne Oregon F ire R e lie f A ssn' y h ­
k a tu ja s e m e n ttikä yta vä . S ähkövalot,
jettua
lainlaaltijakunnassa
läpi.
i
'ä
on
paljon
kirkkaita
nuoria
tiössä. — W. L. Warren, agt. 108—
kun pyydä tte lähettämään paik­
g in vesi, hyvä kasvava kau­
jotka sen nojassa “tinansa aikoi­ : miehiä, jotka myöskin kaiken ai­ kakuntanne tilaajnluettelon. jot­ p ka u u n p k u i n ja
10th St., A s to ria , Oregon.
s u u ri su o m a la isa su tu s. O-
vat
tuplata”,
mutta
koska
on
ai­
kaa
koettavat
parhaansa
mukaan
m
is
ta
ja
lla
on to in e n liik e s u u n n ite lm a .
ta
näette
kenelle
tulee
lehti
ia
1,000 8. C. Trapnented White Leghorn
van selvää ja ilmeistä, että kaik­ [ vuovata. Siksipä onkin jokaisen kenelle ei ja kenen tilaus on uu­ $4.000.00 kä te istä , loppu h y v illä eh­
KA N A N PO IK IA
*
d o illa .
E rin o m a in e n tila is u u s s ille ,
kesäkuun lähetyksessä 8 sentillä. Ti­ ki kalastajat ja kannutuslartok- omaa etuaan aiattelevan kalasta­ distettava *
______________ jo k a haluaa saada hyvän liik k e e n .
latkaa nyt ja te saatte kananpolkla, setkin valmistautuvat kiertymäl­ jan kiireimmän kaupalla tänä
o tte e lla :
HARJOTTAA Y LE IS TÄ
jotka alkavat munia joulukuussa.
lä tuon lakisäädöksen määräystä iltana tultava S. S. Klubin haalil- TILATKAA T O V E R IT A R » T ie d u s te lk a a Jno. o s E.
Harley
P A N K K IL IIK E T T Ä .
rikkomaan, niin olisi syytä to­ ie tansseihin, minne kaikki seu­ Amerikan suomalaisten naisten 187— 12th St., Phone 32, Aatoria, Ore.
Claremont Poultry Farm,
Vastapäätä...Weinhard .hotellia.
Fernhlll,
Oregon dellakin ryhtyä sen poistamiseen, dun kirkassilmäiset nuoret im- äänenkannattaja $1.00 vuosikerta.
Järjestömme asioita |
MIESTEN, NAISTEN
JA LASTEN
KENKIÄ
Lasten
Pukuja
Walter Kallunki
H E IS K A R IN V E LJE STE N
RÄÄTÄLIT
varustettu chicagossa
The BEE HIVE
nSCmiE!Il£l!ÌBl.l,E3IÌISISI.H31ISII9ll • O. A. H A Y S K A R B R O S . & CO.
| S u o m e sta |
Astoria Grocery Co.
• ••••••••• ••••«••••
Scandinavian-Amer icar.
SAVINGS B A N K