Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 16, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 89
TOVERI
SIVU KAKSI.
'■•iiiiliiMRw»'—
i>iriili»w»
ton kenttäjublan yhteydessä, alkaen
“ Pankkien, rautateitten, säh­ Huomioonotettava asia voi tuottaa. Vaikka lehden kello 9:30 e.p.p.
Sen oji laatinut edustajahuoneen
muuttaa kuinka suureen kaupun­
Kokouksen puolesta,
tuloarviovaliokunnan jäsen Rai- kötys- ja telefoonilaitosten, kar-
Väinö Korhonen, kirjuri.
kiin,
niin
ellei
sillä
ole
muitakin
Llnnen suomalaisen työväen äänenkannattaja, ilmestyy Astoriassa, Oregon,
viljaelevaattorien,
ney. Hänen suunnitelmansa mu­ jatarhojen,
Joitakin päiviä sitten oli To­ edustajia seuraamassa maailman
Olemme lukeneet Ja hyväksymme
joka päivä, paitsi maanantaina.
kaan olisi suoranaisesti takavari­ jäädytyslaitosten kauppahallien, verissa T. P:n kirjoitus “Kir­
TOIMITUSKUNTA:
pöytäkirjan.
terässulimoitten, jeenvaihtajille.” Siinä kirjottaja tapahtumia kuin seinien sisälle
W. N. REIVO, A. SALMI, L. MOILANEN, J. MALO, K. E. H E IK K IN E N . koitava kaikki tulot, jotka nou­ ruutitehtaiten,
V. Jalo, J. Y. Hopeavaara.
suljetut muutama toimittaja, niin
sevat yli $75,000 vuodessa sodan kivihiili-, rauta- ja kuparikaivos­ esittää asioita, jotka mielestäni
ei se sisällöltään paljokaan vil­ PÖYTÄKIRJA,
TOVERI
aikana. Hänen mielestään pi­ ten jne. kansallista omistamista. ovat jokatapauksessa huomioon­
(The Comrade)
tehty Cal. Suom. valtiokoml-
“Amerikalaisten laivojen salli­ otettavia. Kieltämätön tosiasia kastu.
The organ of the Finnish workers in the Western States. The only täisi olla riittävän suuret tulot
tean yllin, kokouksesta, maa-
Yhtenä huomiota ansaitsevana
Finnish daily in the West. Published daily, except Monday, at Astoria, henkilöllä jo silloin kun hän sai- mista mennä sota-alueelle vain on se, että länsipiirin suuret suo­
llsk. 14 p:nä, 1917, West Ber­
Ore., by the Western Workmen’s Publishing Society.
pi yllä mainitun summan, joten niitten omistajien omalla vas­ malaisasutukset ovat olleet perin asiana nyt tulevissa kokouksissa
keley« Toveri-tuvalla.
Advertising rates in effect July i, 1912, 40c per inch. Special discount
tulee olla kunnollisen kirjevaih-
tuulla.
siitä
yli
nouseva
erä
olisi
koh­
1
pyk.
Kokouksen kutsui Järjes­
huonosti
edustettuina
uutinten
allowed for larger and continuous advertisements. •
“Kaikkien
terveruumiisten kirjoittamisessa Toveriin. Sitä­ don järjestäminen ennenkaikkea tykseen tov. F. Helske Ja kalkki
T O V E R I, BOX 99, ASTO RIA, OREGON.
tuuttomana takavarikoitava.
AUGUST NIKULA, Manager.
• Kuten näkyy, suunnitelman miesten harjottamista kotoista vastoin monet pienet paikkakun­ noille edellä mainituille suurille komitean jäsenet olivat saapuvilla.
2 pyk. Tov. H. Joutsen Ilmoni
Entered as second-class mail matter July 18, 1912, at the Post-Office at laatija ei ole ollut mikään kitu­ puolustamista varten; kaikkien nat ovat verrattain hyvin huo­ paikkakunnille. Näitten joukossa
ylimääräisen kokouksen kutsuneensa
Astoria, Oregon, under the Act of March 3rd, 1879.
on
“Friscoc”
sellainen
kylä,
jo­
piikki, mikäli “ansiomahdolli­ terveruumiisten naisten harjotta­ lehtineet kirjeenvaidosta.
On
valitsemaan valtiokomitealle kirjurin
—
SUBSCRIPTION RATES:
suudet” ovat kysymyksessä, sil­ mista sairaitten ja haavottuneit- monta pientä paikkakuntaa, jos hon tulisi palkata vakituinen kir­ ja asettamaan uuden jäsenen valtio-
jeenvaihtaja, jos varat suinkin
IN T H E U N IT E D STATES ANO CANADA:
ten hoitamiseen.
komiteaan hänen tilalleen.
ta vähintäin kerran viikossa kir­
F o r i year 13.75; For 6 Months, $2.00; For 3 Months, 31.25; For 1 Month 50c. lä 75 tuhatta dollaria on jo sik­
3 pyk. H. Joutsen luki kirjeellisen
“Kaikkien pikkuaseitten ja am­ joitetaan uutisia lehteemme ja sen tvöten antavat. Jos siellä oli­
si kunnioitettava summa, että
T IL A U S H IN N A T YH D YSVA LLO ISSA JA CANADASSA:
si
kykenevä
kirjeenvaihtaja,
niin
erohakemuksen,
jossa hän selitti ei
pumatarpeinen säilyttämistä so­ kun useimmat näistä ovat sellai­
1 vuosikerta $3.75; 6 kuukautta $2.00; 3 kuukautta $1.25; 1 kuukausi 50c. sen luulisi riittävän korvaamaa l
voivansa toimia valtiokomlteassa kii­
hän
voisi
kirjoittaa,
paitsi
uuti­
uutterimmankin henkilön vaivan­ tilaitten kotona palveluksen väli­ sia pikkukyliä, joissa ei tapah­
SUO M EEN JA M U U A LLE U L K O M A IL L E :
sia, myöskin Californian oloja reellisten koulutöittensä takia. Ko­
1 vuosikerta $5.50; 6 kuukautta $3.00.
näön ja olevan riittävän suuren aikoina.
du pitkiin aikoihin mätään huo
kous yksimielisesti myinsi tov. H.
llmotushinta 40c palstatuumalta. Kuoleman-ilmotukset $1.50 kerta ja tyydyttämään vaativaisimmankin
“Kaikkien komppania- ja ryk­ mattavampaa, niin on kerrassaan valaisia artikkeleita. Toimitus Joutsenelle eron valtlokomltead kir­
mulstovärsyillä $2.00 kerta. Kihlaus-, syntymä- ja avioliitto-ilmotukset 50c elämän tarpeet. Summa on niin mentti päällikköjen
valitsemista (iitosta ansaitsevaa se tarkkuus, ei voi koskaan tuntea kauempana jurin ja jäsenen tehtävistä ja hyväk­
kerta, hajutaantieto- ja nimenmuutto-ilmotukset 25c kerta, naima-ilruotuks.it
olevien valtioiden oloja ja sisäis­ syi Väinö Korhosen West Berkeleyn
$1.50 kerta, avioero-ilmotukset $1.00 kerta. Seisovat ilmotukset seuraavaa suuri, että sitä hankkiakseen itse kunkin joukon keskuudessa olla niissä asioita seurataan ja
tä elämää niin hyvin, kuin tuntee s. s. osastosta valtiokomitean jäse­
hintaluettelon mukaan palstatuumalta: 1 v. 20c, H
30c, 3 kk. 25c, 1 kk. 30c. saapi työskennellä 150 keskin- toimitetulla äänestyksellä. Nämä
ehdelle niistä tiedotetaan.
Satunnaisista llmotuksista tulee rahan seurata mukana. Englannin­
ysymyksessä olevissa valtioissa neksi.
<ertaisesti palkattua amerikalais- upseerit taasen valitsevat korke­
Mutta kun käännämme huo­
kielestä suomennetaan vapaasti.
4 pyk. Päätettiin liittää tov. H.
asuvat.
Näin ollen olisi hyvin
ta työläistä ympäri vuoden ja ammat upseerit. Ja korkeammat miomme lännen suurkaupungei­
Joutsenen erohakemuskirje valtioko­
Huoneusto sijaitsee 10:nnen ja Duane katujen kulmassa.
150 perheen äitiä saapi sillä sum­ upseerit taasen valitsevat kenraa­ lta, ja suurimpiin suomalaisasu­ edullista lehdelle jos jokaiseen mitean arkistoon.
Telefooni: konttori 365, toim. 832.
5 pyk. Kirjuriksi valtiokomitealle
malla maksaa kaikki talous ku­ lin, joka komentaa presidentin tuksiin, kuten San Franciscoon, suurkaupunkiin lännellä palkat­
taisi
vakituinen
kirjeenvaihtaja.
valittiin
Väinö Korhonen.
lunsa ja lääkärin y. m. laskun­ määräysten alaisena. Kaikki nä­ Sealtleen, Aberdeeniin, niin sel­
6
pyk.
Kirjurille päätettiin mak­
Mutta
sellaiseen
toimenpiteeseen
sa. Ei tunnu erittäin muserta­ mä upseerit ovat takaisinkutsun viää meille, ettei noissa suurky-
aramme eivät mitenkään riitä, saa $5.00 palkkaa kuukaudessa.
valta ne ‘‘kärsimykset’ joita eh­ alaisia.
lissä ja suomalaisten pesäpai­
7 pyk. Entisen kirjurin tilikirjat
dotuksen laiksi tultua sota-aika
“Kaikille vapaa lääkärintarkas­ koissa juuri paljoakaan välitetä, vunhan jaksaisimme saada edes päätettiin antaa W. Berkeleyn s. s.
asettaisi tämän maan keinotteli tus ja hoito. Hallituksen tulee onko niistä uutisia lehdessämme yhteen suurkaupunkiin kirjeen­ osaston tilintarkastajille tarkastet­
Suurin hyve minkä työläinen saattaa omata, joille, mutta älköön silti luultako, taata, että jokainen saa tarpeek tahi ei. Tietääkseni Toverin toi­ vaihtajan, niin värinään jo sillä- tavaksi.
.
on järkkymätön uskollisuus luokalleen ja sen että he alistuisivat siihenkään si paljon ravintoa terveytensä mitus on tästä monta kertaa huo­ <in toimenpiteellä vilkastutettai­ 8 pyk. Seuraava valtiokomitean
lehden sisältöä ja saataisi lisää varsinainen kokous pidetään San
pyrkimyksille, jotka tarkottavat vapautumista Miehet, jotka rauhan aikanakin ylläpitämiseksi joko tarjoomalla mauttanut sekä yleisesti, että yk­ si tilaajia.
Franciscossa, 4 p:nä huhtik. 1917, klo
A. N. K.
kapitalistisesta riistosta ja palkkaorjuudesta. ovat tehneet miljoonia vuodessa työtä julkisissa työpaikoissa uni- sityisesti sanottujen paikkakun­
7 J.p p.
Kokouksen puolesta,
kauppaetujen takia so­ oitten palkalla, tai sitten töitten tien osastoja, että he pitäisivät
Vailla uskollisuutta luokalleen ja omalle asial­ ja taan joitten
Väinö Korhonen, kirjuri.
sekaantuminen etupäässä puutteessa maksamalla työttö­ huolen kirjeenvaidosta paikka­ H l H i i l i 1 H ! 1 1 1 1 H - l- H - M -H-
leen, on työväenluokan jäsenten taistelu vapau­ tapahtui,
Olemme lukeneet ja hyväksymme
eivät tule tyytymään myysvakuutusta niistä varoista kunnallaan, valitsemalla valp
pöytäkirjan.
tensa puolesta turhaa niin yksilöinä kuin jouk­ vaivaiseen 75 tuhanteen dollariin jotka ovat saadut ansaitsematto­ paita kirjeenvaihtajia tai yhden
V. Jalo. J. Y. Hopeavaara.
koinakin.
vuodessa silloin kun heillä on mista tuloista, joihin jo ylempä­ kin sellaisen, joka täyttää hänel
i l - 1 - H H 'l l '1‘1-l-h l - ll - M - l 1111 !■ 114
Mutta kun järkkymätön uskollisuus seuraa jo­ aikomus tehdä sodan aikana e- nä viitattiin.
le annetun tehtävän. Piirikomi-
kaista työväenluokan jäsentä kaikissa eri vai­ nemmän miljoonia kuin mitä he “Sitten olisi lähetettävä jokai tea on myöskin tehnyt voitavan­ Californian valtioko­
aikana ovat tehneet*. H e |scjje kansaue sydämellinen kut- sa kuluneen vuoden aikana, ke-
mitean pöytäkirjoja
heissa, niin taisteluamme vapauden puolesta ei rauhan
tulevat pitämään kiinni riistämis-1
saapua Amerikaan elämään hoittaen osastoja pitämään huo
MYLLYPAROON1EN
JUL­
voi mikään mahti maailmassa tyhjäksi tehdä. Ja oikeuksistaan ja heillä on xe*n°ja | yhdistettynä tähän kutsuun tar Ien kirjeenvaihdosta. Ja tulos
MUUKSIEN SARJA MEL­
täten työväenluokka kulkee hiljalleen, mutta suojella sitä niin kauan kuin h e ljous, jonka mukaan meidän kus tästä kaikesta on ollut tyydyttä­ PÖYTÄKIRJA,
KEIN
LOPPUMATON.
tehty Calif. valtiokomitean ko­
•
(Jatkoa
ensimäiseltä sivutta)
varmasti kohti suurta päämääräänsä, kohti voit­ ovat hallitsemassa.
kouksessa, San Franciscossa,
tannukscllamme luvattaisi lähet vä moneen pieneen paikkakun
4-4-17.
toaan, kohti veljeyden ja vapauden ihanaa aamu
Hyvin luultavaa on että va* |tää vapaaehtoista työvoimaa jo taan nähden, mutta isoimmat
nalla kiinnitettynä ranteista. Sen-
1
pyk.
Kokouksen kutsui järjes­ iälkeen pääsi mies 'vapaaksi rääk-
rat
tullaan
hankkimaan
antamal
Laiselle
kansalle,
joka
sodan
pää
paikkakunnat eivät ole saaneet tykseen tov. T. Helske, kaikki ko­
¡•uskoa...
Kctchum-veljekset
la ulos bondeja, joten sotakulu-1 tyttyä. on vailla sitä.
jo
Mutta voidaksemme olla uskollisia luokalleni jen maksu ei rajoitu meidän osal- “Miksi ei presidenttimme tee kauan vallinneeseen välinpitä­ mitean jäsenet olivat saapuvilla. kääjistään.
tunsivat kaksi karja-aitauksen
tilanteeseen mitään
2 pyk. Edellisen yiim. kokouksen luona seisovaa deputia persoonal­
me niissä lukemattomissa eri vaiheissa, joihin lemme, vaan se tulee kohtaamaan kongressille tuotitapaista ehdo mättömään
huomattavampia parannuksia ai pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.
lisesti ja kysyivät mitä tällainen
elämän valtavat pyörteet meidät johdattavat, vielä meidän jälkeläisiämmekin. kusta?” _
3 pyk. Aukaistiin ja tarkastettiin menettely oikein tarkoittaa:
kaan.
tulee meidän olla täysin selvillä tehtävästämme
Seattlcsta kylläkin on aika San Franciscon s. s. osaston teke­ “Oo, kapaloimme vain muuta­
Yllä esitetty artikkeli oli sosia­
yleisäänestyäehdotus,
koskien mia i.w.w Jäisiä”, oli mies vas­
ja ymmärtää suhteemme meitä sortavaan luok­ Kansallinen puolustus- listisen “The New York Catiin” I ajoin kirjoitettu oikein nasevasti mä
WJpst Berkeleyn s. s. osaston mies­ tannut. «Todistajat olivat näh­
ja käsitteiden se­
siinä numeronsa, jossa ilmotet-rja ahkeruudella, mutta sitä on kuoron palkintoa viime kesäisistä ke­ neet kolmen miehen juoksemassa
kaan. Senpätähden jokaisen, joka ei ole vielä
tiin, että presidentti W ilson on (kestänyt vain lyhyen aikaa. Sa säjuhlista, Eurekassa. Seuraavat o- “kujaa”.
kaannus
selvillä näistä asioista, on välttämättömästi alet­
kongressin suostumuksella alle-1maltaista hetkellistä kirjoitusta sastot olivat lähettäneet tulokset ää­
“Minkätähden ette nähneet u-
tava selvittää niitä itselleen heti ja koettamatta “Uskommeko me sosialistit | kirjottanut
nestyksestä:
seampia?”
kysyi syyttäjien laki­
sodan julistuksen. Ja nostosta on osoittanut Aberdeen
1 paik. puol. 2 palk. puol. mies Vanderveer, kun toinen vel­
lykätä ratkaisua tuonnemmaksi.
kansalliseen puolustukseen? Vas- tuo kyhäys oli vielä kaiken li- Mutta suuri “ Frisco" on pysy Pudding Creek . . . . 6
1 jeksistä, Lou Ketchum, oli lo­
Älä odota huomista päivää, vaan hanki jo tä­ taus kuuluu: uskomme. Me em-Isäksi julkaistu johtavana artik-jnyt tavattoman vaiteliaana kai Fort
B ra g g .............
4 pettanut kertomuksensa.
nään työväen kirjallisuutta ja sanomalehtiä it­ me usko siihen siksi, että siitä | kelinä!
Sran Francisco . . . .
60
‘‘Pelkäsimme, että joudumme
On kyllä totta, että julkisesti l Melkein samaa voi sanoa Fris West Berkeley ...114
samanlaisen kohtelun alaiseksi,
sellesi ja pyri vointisi mukaan pääsemään osalli­
16 ja sitä paitsi oli näytelmä kovin
been, eikä myöskään siksi, että I on sosialistien kongresseissa hy- con sisarkaupungista, 'West Ber- Reedley ...................
seksi tiedon aarteista.
Rocklin ...................
11 iljettävää «voidaksemme sitä kat­
tne
toivoisimme,
että
meidät
kut-1
väksytty
puhtaasti
maan
puolus-
keleystä;
harvoin
on
sieltäkään
Luokalleen uskollinen, luokkatietoinen työläi­
sella.”
tukseksi käyty sota. Mutta ku- 1 uutisilla
120
92
nen ei kuluta voimiaan turhassa kiihkoilussa. uttamaan, vaan siksi, että nykyi-[ten nykyinen sota osottaa, on ai-1 niin paljon kuin näissä suurissa San Franciscon osasto luovutti pal- Deputeja oli tuossa tilaisuu­
noin 60, arvelivat molem­
Hän on tyyni ja harkitseva, eikä sinne ja tänne sin maailmassa vallitsevissa olo- van mahdotonta ratkaista kysy- kaupungeissa tapahtuu mieltä kinnon kirjurille West Berkeleyhin dessa
mat veljekset, siten tukien i.w.-
w Jäisten arviota.
haparoiva, vaan hyvän tilaisuuden saatuaan hän suhteissa usein kansallinen puo- invstä: mikä on puhtaasti puo- kiinnittäviä asioita joka ainoa vietäväksi.
4 pyk. Tarkastettiin äänestyksen
Rääkkäyksen jälkeen oli Lou
järjestyneen joukon kerällä ottaa varman, edis­ Justus ia persoonallinen itsepuo- tastussdta, sillä jokainen nykyi- päivä! Mikään vaikeus ei olisi tulokset sekaköorien kilpalaulusta Ketchum
mennyt lyhty muka­
sin sotaan sekaantunut
valtio noilta paikkakunnilta kirjoittaa West Berkeleyssä pidettävään kesä-
tävän askeleen, josta hän ei peräänny.
naan rääkkäyspaikalle katsomaan
Kun jokin armeija hyökkää vi-1 väittää vain puolustavansa itse-1 kahdesti viikossa kaksi palstaa uhlaan.
olisiko sinne jäänyt joku rääkä­
Nyt jos koskaan tarvitaan tyyntä ja järkähtä­ hollismaahan,
“Pääskyselle” — äänesti San Fran­ tyistä virumaan ja kantaakseen
niin asukkaitten ään,, ja kuitenkin jokainen niistä kerrallaan uutisia Toveriin. Sen
mätöntä uskollisuutta. Kurja on se työläinen, persoonallinen «turvallisuus, ha-[ voimainsa takaa hyökkää, anas- [ voisi aivan helposti teiniä si«\ u ciscon es. 19 ja “Oi vienot tuuloset” nämä huoneeseen hoidettavaksi.
ken luokkatoverinsa näinä vaikeina aikoina, näi­ lusimmepa sitä sitten tai ei, ta- taa ja vallottaa kun siihen tilai- töinään kuka hyvänsä uutisten ääntä; West Berkeleyn os. “Oi Rääkkäyksen jäkeisenä päivänä
tuuloset” 26 ääntä; yhteistulos oli paikalle saapunut pari pappia
nä suurten koettelemuksien päivinä, pettää. Hän vallisesti riippuu siitä, mitenkä suus myöten antaa. \ ksinpä I kirjoittamiseen edellytyksiä o- vienot
‘Pääskyselle” 19 ja “Oi vienot tuulo­ sekä useita Everettin kansalaisia
varmaan on kaikkien aikakausien pettureista menestyksellisesti maa kansana Saksakin väittää puolustavansa maava henkilö, Ja luullakseni set" 30 ääntä.
katsomaan mitä oli tapahtunut.
5
pyk.
Kirjeitä
oli
tullut
Los
An­
ja
kansallisen
armeijansa
kautta
itseään,
mutta
selittää
samalla,
tuota
ci
olisi
tarvinnut,
eikä
tar-
Tiellä näkyi verta useassa koh­
suurin!
gelesin
osastolta,
jossa
pyydettiin
den sekä rääkättyjen miesten
että
naapurin
pellolla
ja
puutar-
vitse
vastakaan
tehdä
aivan
il-
Mutta, joka uskollisena pysyy luokalleen sil­ itseään puolustaa.
Californian
valtion
uuden
perustus­
vaatekappaleita. Aikaisemmin o-
' Useimmiten eivät sosialistit J hassa on paljon parempi tapella maiseksi, sillä ellen väärin rnuis-
lain suomennosta, päätettiin lähettää li paikalla käynyt pari deputia
loinkin kun verivirrat juoksevat ristiin rastiin ömista
maata. Mutta vain har- kuin omassa, sillä silloin ei oman ta, on To'verin johtokunta luvan-
suomennetta­ tarkastamassa olisiko metsään
kautta öisen maailman, niin häntä kunnioittaen vat meistä ovat niin köyhiä, et- pellon «vilja ja puutarhan kas- nut maksaa korvausta kunnolli- kielenkääntövirastoon
vaksi.
muuan pakoon päässyt i.­
suurella kiitollisuudella muistelevat vielä monet tei meillä olisi sisarta, äitiä, taifvikset tule maahan tallatuiksi, sille kirjeenvaihtajille. Korvaus 6 pyk. Puhujiksi ensi kesäjuhlille jäänyt
w.w Jäinen haavoittuneena tai
Me olemme täältä Atlantan tosin ei ole ollut suuri, mutta päätettiin kysyä W. D. Pattersonia kuolleena, jälkeen kun oli pime­
tulevatkin sukupolvet.
(englanninkielellä) ja O. Hartmania.
Suurelle asialleen uskollista valveutunutta työ; Niille meistä, jotka eivät rakas-[tältä rannalta taistelua Europas- kannattaisi sillä mielestäni vse- 7 pyk. A. Pulkkanen valittiin ke- ässä John ammuttu.
Downs, I. ML lW. liiton
äitiään, tai tvöpaik- j sa jo miu kauan seuranneet, että j ämmin kirjoittaa, kuin mitä suur- säjuhlakomiteaan, valtiokomitean puo­
väenluokkaa ei mikään mahti maailmassa voi ta sisartaan, tuntunee
jäsen,
palvellut
kolme ja puoli
kansallinen | meidän olisi pitänyt tuon puo- ten kaupunkien kirjeenvaihtajat lesta.
kaansa,
vuotta
«Yhdysvaltain
kukistaa. Oletko sinä yksi noista uskollisista ja puolustus järjettömältä ajan ja lustus ja hyökkäyssodan salai- ovat suvainneet, sillä tehdäänhän 8 pyk. Eurekan s. s. osastolta, todisti olevansa yksi meriväessä,
Beverly-
valveutuneista? Jos olet, niin sinä teet parhaasi rahan tuhlaukselta. Joukkomme suuden perille-päästä joutumatta (sitä osastoissa niin paljon työtä tullut kirje päätettliu vastata, selos­ Parkissa rääkätyistä. Downs
oli
tuksella.
sama
mies,
jonka
Ketchum-vel-
luokkasi hyväksi ja kehotat tovereitasi teke­ suuresta enemmistöstä kuitenkin [ periaatteistamme tinkimään Yh-[ aivan ilmaiseksikin, joten luulisi 9 pyk. Päätettiin pitää neuvottelu­
ensiksi näkivät rääkkäyk­
mään samoin, ja silloin sinä suoritat elämän teh­ tuntuu aivan välttämättömältä dysvaltain sotaan syöksyessä, sil-J kannattavan kirjoittaa uutisia kokous kesäjuhlien yhteydessä, al­ jekset
sen
alaisena.
Downsin olkapää
saattaa elämämme kohtalaiseen | lä nykyisissä oloissa ei saata! kun siitä maksetaan palstatuu- kaen kello 9 e.pp. maanantaina, ke­ oli venytetty pois
tävääsi sanoin kuvaamattomalla jaloudella.
sijoilta, nenä
mistään puolustussodasta olla (mittain. Eikö todellakaan län- sää. 4 p:nä ja toivomme että osas­ lyöty mäsäksi ja hammas pois
turvallisuuteen.
Hänen kertomuksensa
hankinta ja sen takaisin maksu
“Tarkottaako tämä sitä, että kysymystäkään, vaan ainoastaan luen suurinpien paikkakuntien o- tot valitsevat ja evästävät edustajan­ suusta.
Kyllä sekin auttaisi
sa kokoukseen.
mukaan
oli
osa rääkätyistä ke­
Mr.
kauppa-
ja
teollisuuseduista
ja
Lastojen
jäsenistössä
ole
yhtään
asetumme tukemaan
10 pyk. Päätettiin kysyä kesä- rääntynyt Silver Laken pysäkil­
paljon, mutta__ olisi parhaiden järjestettävissä. me
W ilsonin ja pankkiirien, fceolli- j rahojen talletuksista ja niitten [ sellaista, joka kykenisi ja viitsisi juhlakomitealta, jos se hyväksyy val-
Rahamiehet kyllä antaisivat suo­
le. jossa kerättiin kolehti seitse­
suusmagnaattien ja lakimeisten [ väki voimalla suojelemisesta.
[säännöllisesti kirjoittaa uutisia tiokomitean hommaamaan musllkkl- mälle, jotka olivat rääkkäykses­
Nyt kun tämäkin maa on yh­ ranaisia lainoja «hyvää korkoa kongressin ohjelmaa? Ei, se ei [ Itse artikkelin julkaiseminen ro\eriin. Luulisi sitä tuhansi expertin käymään kesäjuhlia varten. tä heikoimmat, niin että pääsivät
11 pyk. Päätettiin yksimielisesti raitiotievaunussa takaista Seatt-
tynyt sotaan, on sen eteen nous­ vastaan, mutta koko sodan kus­ tarketa mitään senkaltaista. Jost^u selvä kuvaus siitä, mitenkä en suomalaisten joukosta joita-
tannuksia
ei
-haluttaisi
asettaa
Jausua
paheksumislause H. Joutsenel­ leen. Nämä olivat samoja mie­
sosialistipuolueen tulisi laatia helposti käsitteet sotkeutuvat I kin sellaisiakin löytyvän,
sut sama kysymys, joka kohtasi
l
e
“Californian
tovereille” nimisen hiä. jotka Mr. ja Mrs. Siegfried
Europan maatkin saman tapa­ aivan lainauksien varaan, sillä se jonkinlaisen suositettavan kan- silloin kun sodan humina alkaa
Jbkainen Toverin ystävä on hyvästi-jättö kirjoituksen
olivat nähneet raitiotie vaunussa,
ohjelman, I omissa korvissa soida. Toivot- yhtämieltä siitä, että lehtemme julkaistu Toverissa N:o 64, johdosta,
uksen jälkeen. Nimittäin kysy­ nostaisi valtiovelan hirveän suu­ Sallisen puolustuksen
4-18-17; kuten kertoivat todistajapehkillä.
mys rahasta. Erään valtiomie­ reksi.
niin sen jäsenistön
enemmistö tavasti parhaillaan istuva sosia- on saataxa mahdollisimman vilk- joka on päinvastainen hänen valtio-
Beverlv-Parkin
kujanjuoksu
komitean
ylimääräiselle
kokoukselle
hen lausunnon mukaan tarvitaan
tapahtui
noin
viikkoa
ennen ve-
tulisi
vaatimaan
jotakin
seuraa-
listipuolueen
konventsionin
kui-1
kaaksi
ja
monipuoliseksi,
kuin
Varojen hankkimiseksi on teh­
esittämälleen
kirjeelliselle
erohake­
risunnuntainta
—
edellisenä
maa­
sodassa kolmea lajia. »Ensimäi- ty useita eri ehdotuksia, joissa van tapaista:
telikin onnistuu purjehtia sei- myöskin yhtämieltä siitä, että
mukselleen;
olisimme
ainakin,
niin
nantaina.
Silloin
oli
41
i.w.w
“Täydellinen puhe- ja paino- • vemmille vesille ja määritellä 1 mitä parhaimmin lehti on toimi-
seksi rahaa, toiseksi rahaa ja pääasiassa puolustetaan yleisten
1 periaatteemme, että emme ylei- [ tettu, sitä helpompi sitä on saa vanhan puoluemielien kuin H. Jout­ iäistä saapunut samalla Verona-
kolmanneksi rahaa. Kun sitä on varojen kohottamista ja verora­ vapaus.
Everettiin pitääkseen
sen on, luulleet pysyttelevän yksi- laivalla
kyllältä, niin muut tarpeet kyllä jan alentamista
“Kaikkien yli $2,000 nouse- semmin joutuisi niistä tinkimään [da leviämään. Kunnollisten kir aaamaisena, rehellisesti, vaikka jos­ siellä kokouksen. Laiturilla oli­
m., joitten
seuraavat itsestään.
tarkotuksena on asettaa suurin vain ansaitsemattomien tulojen ja kompastelemaan, sillä rnieles-1 jeenvaihtajien asettaminen suu sakin asiassa olimmekin eri mieltä. vat deputit ympäröineet miehet,
12 pyk. Päätettiin tilata palkinto- sulloneet heidät autoihin ja kul­
Itse asiassa ei rahakysymys osa sodan rasituksista työläisten käyttämistä valtion tarpeisiin ja tämme on Europassa riveissäni-1 rimmille paikkakunnille tuottaa
taulu
näytelmäseurotlle kilpailtavaksi, jettaneet Beverly Parkkiin.
ole Amerikalle mikään kireä ky­ kannettavaksi. Mutta onpa' jou­ samaten palkkojen, jotka nouse- J nie tapahtunut hajaannus ollut vilkkautta lehden sisältöön enen jätettiin
kirjurille tilaaminen.
Minkätähden menivät Everettiin
symys, sillä tässä maassa on kossa eräs suunnitelma, joka a- vat yli $4.000. siihen luettuna jo kyllin surullinen, ettei sen pi kuin yksistään lehden muut
13 pyk. Seuraava kokous päätet­
Yleisen syyttäjän syytöskirjel-
nykyään rutosti rahaa. Kysymys settaisi upporikkaittenkin har­ myöskin julkisten virkailijain vaikutusta täkäläisellä kouhoilul- tamilien, josta nykyään niin tiin pitää toukok. 6 p:nä East Shore massa väitetään, että' i.w.w Jäi­
I la tarvitsisi enää täydentää. | suurta melua pidetään, koskaan Parkissa. San Franciscon s. s. osaa-
on vain siitä millä tavalla rahan teille melkoisen määrän takkaa. palkat.
set, jotka muka olivat harjoitta-
T O V E R I
Ole uskollinen luokallesi. . .
Järjestömme asioita
Yleisiä uutisia