Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 12, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P O L IIT T IS E S T I ja industria-
lisesti yhdistyneen köyhälis­
tön voimaa ei mikään mahti maa­
ilmassa kukista.
'HE circulation of the Toveri
is greater than the combined
circulation of all other new»*
papers printed in Astoria.
LÄNNEN SUOMALAISEN TYÖVÄESTÖN ÄÄNENKANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH WORKERS IN TH E WESTERN STATES.
THE ONLY FINNISH DAILY IN THE WEST
Torstaina, Huhtik. 12 p.—Thursday, April 12
No. 86
Sodan v a s tu s ta jia
aiotaan syyttää val­
tiopetoksesta
•Chicago, 111., huhtik. 10. —
Oikeusdepartementin
asiamies
Hinton G. Clabaugh Chicagossa
on ryhtynyt toimenpiteisiin aset­
taakseen syytteeseen, kapina- ja
valtiopetoslakien nojalla, Sosia­
listisen Tyfiväenpuolueen jäse­
niä ja jtfhtdhenkilöitä, joiden toi­
mesta on Chicagossa ja muualla­
kin levitetty manifestia, jossa
katkerasti arvostellaan president­
tiä ja kongressia sotapäätöksen
johdosta ja kehotetaan työläisiä
tekemään vallankumouksen es­
tääkseen tämän maan 'hallitsevan
luokan käymästä sotaa Saksaa
vastaan.
Manifesti on mainitun puolu­
een kansallisen toimeenpanevan
komitean julkaisema ja on sen
alla nimi Arnold Petersen, sih­
teeri, 45 Rose St., New York.
Siinä kehotetaan työläisiä ku­
moamaan palkkajärjestelmän ja
muodostamaan vallankumouksel­
lisia teollisuusjärjestöjä. Eräässä
paragrafissa sanotaan:
’’Näiden järjestöjen tulee olla
kylliksi voimakkaita estääkseen
so t a j o u'k k oj e n. a*ml p u m a v a ro j e n
ja muiden sotavälineiden mobili­
soimisen, seisauttamalla kaikki
kaivokset, kuljetusliikenteen ja
kaikki teollisuudet, joissa ampu-
mavaroja ja sotavälineitä tuote­
taan.”
Pahana pitävät viranomaiset
seuraavaakin kappaletta:
‘'Sosialistinen Työväenpuolue
tahtoo puhdistaa itsensä osalli­
suudesta siihen hirveään rikok­
seen, joka ollaan tekemäisillään
-— rikoksesta, että parhaassa ijäs-
sä olevat amerikalaiset miehet lä­
hetetään melkein varmaan kuole­
Rauhanneuvottelut venäläisten ja saksal. välillä alkaneet
Sosialistit vastustavat
.
, ..
Brasilia rikkonut Ȋ
-
Imsa Saksan
jy rk ä s ti sotatoimia
kanssa
Rio De Janeiro, huhtik. 11. —
Brasilia eilen päätti katkaista
diplomaattiset suhteet Saksan
kanssa ja odotetaan, että toiset­
kin Etelä-Amerikan vallat sen-
raavät esimerkkiä. Chilen minis­
teri jatkaa neuvottelujaan Brasi­
lian ulkoministerin, tri Lauri
Mullerin, kanssa. Espanja tulee
tä koskeva kohta ja päätettiin valvomaan saksalaisten asioita
L auantain iltapäivän istunto.
valita 15-henkinen valiokunta e- 'Brasiliassa, ja Sveitsi Brasilia­
sitetyn ‘Mienkisen tilalle, vaatii- laisten asioita Saksassa.
(Kirjetieto.)
sodanjulistusta ei
St. Louis, Mo., huhtik. 6 p. — pa osa ylitä edustajaa joka val­ ole (Muodollista
vielä
julaistu,
mutta se mah­
Lukuunottamatta suurelle koko­ tiostakin.
Kun työjärjestys oli hyväksyt­ dollisesti annetaan piakkoin.
ukselle alussa tavallista muoto­
Liittolaismieliset
inielenoso-
ty
asetettiin viitisenkymmentä
seikoista kinastelemista, joissa
tukset
ovat
“päiväjärjestykses­
itse asiassa ei näyttäisi olevan ehdokasta kysy myksessäole vaan sä’'. Suurliittolaisten lippuja on
Saattoi helposti
suurtakaan asiaa, mutta joista valiokuntaan.
huomata
edustajiston
jakautuvan kaikkialla; kaduilla lauletaan ja
silti väitellään toisinaan äärim­
hurrataan 'Englannille ja Rans­
mäiseen katkeruuteen saakka, ei kahtee» huomattavasti toisistaan kalle
samalla kun kuuluu huuto­
lauantain iltapäivän istunnossa eroavaan ryhmään, nim. sodan ja: "Alas Saksa!"
ole paljoakaan -mielenkiintoista. kannattajiin, ja sen vastustajiin.
Saksan ministeri aikoo mennä
neljästä
Edellä puolisten esillä ollut työ­ Kolmestakymmenestä
Mondevideoon odottaakseen lä­
järjestys saatiin hädintuskin hy­ ehdokkaasta valitaan seuraavana hempiä
määräyksiä hallituksel­
(sunnuntai-)
aamuna
se
valio­
väksytyksi, mutta yhtään komi­
taan. Kerrotaan, että Brasilia
kunta
joka
laatii
luonnoksen
sii­
teaa ei valituksi.
sallii 'Saksan konsuli virkailijain
St. Louisin paikallisosaston tä lausunnosta jolla epäilemättä jäädä
puolesta ilmoitettiin järjestetyn on tärkeä historiallinen merkitys, seksi. maahan ainakin toistai­
suuri joukkokokous lauantai-il- puhumattakaan sen vaikutukses­
laksi ja päivällinen edustajille ta puolueen toimintaan nykyisis­ U seat Etelä-Am erikan vallat jää­
vät puolueettomiksi.
sunnuntai-illaksi. Samoin ilmoi­ sä oloissa.
Epäilemättä
jäävät
luokkarau-
W
ashington,
‘huhtik. 11. — E-
tettiin erään puolueen joka ker­
han
kannattajat
pieneen
vähem­
pävirallisia tietoja, että Brasilia
ran tunnettiin n.s. bullmoosien
nimellä ja joka aikoi valloittaa mistöön,* joskin niitä tm useam­ on päättänyt rikkoa diplomaatti­
poliittisen — vallan Rooseveltillc pia kuin ehkä etukäteen osasi set välinsä 'Saksan kanssa ja hu­
pikkuporvarien etujen nimessä, aavistaakaan. Mutta joskin so­ huja. että Argentiinakin tulisi
Yhdysvaltoja,
(luopuvan oikeudesta pitää koko­ dan vastustajat ovat suurena e- "kannattamaan"
uksensa samassa huoneustossa nemmistönä, niin ei vastustus ole saapui tänne tänään. Guatema­
jossa sosialistit nyt kokoontuvat, läheskään yksimielinen. Toisaal­ lan ja Perun myös kerrotaan
maan.
se hyvin mahtuu johonkin la ovat ne jotka näkevät että tuumivan Cubaan ja Panamaan
■‘Amerikan kansan enemmis­ koska
sotaa ei voida estää ja koettavat \ htymistä.
sivuhuoneeseenkin.
töllä. tämän maan työväenluokal­
siis suhtautua kysymykseen si­ 'Chile ja Mexico ovat julista­
la. ei ole riitaa Saksan tai «min­ K etä valitaan suunnittelem aan ten kuin puolueen ja yleensä tä­ neet pysyvänsä puolueettomina.
sotavastaista lausuntoa.
kään muun maan kansan enem­
käläisen työväestön voimasuhteet Uruguay ja Mondevideo ovat il-
mistön kanssa. Sillä ei ole ker­
Tämä oli se kysymys jossa eri edellyttävät ja toisaalla ne jo t­ mottaneet samoin.
rassaan mitään syytä tarttua a- näkökantojen voimasuhteita ensi­ ka eivät näytä ollenkaan otta­
A rgentina ei halua sotia.
seisiin puolustaakseen tämän kerran alettiin mittailla. Heti van lukuun mitään mahdollisuuk­
Buenos, Aires, huhtik. 11. —
maan n.k. oikeuksia lähettää lai - kun kysymys valiokunnan aset­ sia , vaan hyökkäävän tavallisella
Argentina
ilmotti tänään myön­
voia merien yli.
tamisesta tuli esille, hylättiin anarko-syndikalistisella tahditto­
tävänsä.
että
'Yhdysvalloilla
lysvalloilla oli
“Ottakaa varotuksesta vaari, toimeenpanevan komitean suun­ muudella. saaden aikaa n aivan
syitä
julistaa
sot,
i
jSaksaa vas-
työläistoverit! Riistäjänne eivät nittelemasta työjärjestyksestä si­
(Ja tko a ne ljä nn ellä siv u lla )
taan,
mutta
julisti
samalla
pysy­
aio ainoastaan heittää teitä nyt
vänsä
itse
ankar.
en puolueetto-
riehuviin sodanliekkeihin, vaan
muuden kannalla.
he koettavat livauttaa pakollisen
sotapalveluksen ixeenkin niskoil­
Liittolaisilla keinoja Argentinan
lenne.”
sotaan kietomiseksi.
Edellämainittua “syiden huo-
St. Louis, Mo., 11 p. huhtik. — (Erikoissähkösanom a Tove­
rille.) K onventicnissa hyväksyttiin 140 äänellä 36 vastaan jyrkkä
päätöslauselm a sotaa ja m ilitarism ia vastaan. Päätöslauselm assa
julkaistaan sosialistien periaatteet ja m ääritellään toim enpiteet
nykyisen asem an johdosta. “P uolueettom uus”-liiton kannattajat
ja patriootti-sosialistit hävinneet.
Reivo.
Perheelliset miehet Ruotsin puuvillateh­
taat seisomaan
vapautetaan kan­
Saksan sosialistit esti­
vät belgialaisten
sodan tähden
salliskaartista
karkoitukset
KYMMEN ES VUOSIK.
Washington, huhtik. 11. —
'Sotasihteeri Baker on antanut
määräyksen, jonka mukaan kaik­
ki sellaiset miehet, joilla on vai­
mo, lapsia tai äiti elätettävänään.
on vapautettava kansalliskaartis­
ta. Määräys kuitenkin edellyt­
tää tarkkaa tutkimista ennen va­
pauttamista.
Tukholma, 11 p. huhtik. —
Ruotsin puuvillatehtaitten omis­
tajien liitto on päättänyt välien
tää työväkeä tehtaissa sen joh­
dosta. että Amerikan sotaan yh­
tyminen tekee melkein mahdot­
tomaksi puuvillantuonnin Ruot­
siin. Tehtaita tuskin voidaan
käyttää pitemmälle kuin 4 kuu­
kautta eteenpäin. Noin 10,000
työläistä joutuu täten työttö­
mäksi.
( Jatkoa neljännellä siv u lla )
SOTATOIMET
Köpenhamina. 11 p. huhtik. —
“Epäedulliset säät" hidastuttavat
Vorwärts julkaisee sosialisti-
englantilaisten eteenpäin-
edusmiehen Enedekutn’in avo­
hyökkäystä.
naisen kirjeen, jossa Enedekum
vakuuttaa, että mailman on kiil­
Lontoo, 11 p. huhtik. — Viral­
täminen 'Saksan sosialisteja siitä,
lisesti on ilmoitettu, että huoli­
että belgialaisten karkoittamiset
matta epäedullisesta säästä, joka
on lakkautettu. Enedekum kir­
on hidastuttanut englantilaisten
joituksessaan sanoo m.m.:
hyökkäystoimia ovat he edenneet
Australian työväenpuo­
“Sen jälkeen kun puolueemme
tyydyttävästi valloittaen Louve-
esitti vastalauseensa ei belgialai­ lue jyrkästi vastustaa
railin kylän Cambrain lähellä.
sia ole pakollisesti kuljetettu
sotavillitystä
Saksalaiset ylläpitävät Lensin ja Arrasin välillä ovat
'Saksaan ja ennemmin viedyille
etumaiset joukot
järjestystä Bulgariassa englantilaisten
on annettu tilaisuus palata takai­
tunkeutuneet nyt viiden mailin
matkan saksalaisten varustusten
sin. joten Saksaan on jäänyt ai­ Sotaintoilijain johtomies, pääm i­
nisteri H ughes,
huolissaan
noastaan ne, jotka ovat vapaaeh­
Lontoo, 11 p. huhtik. — Rans­ sisään, iskien siten kiilan saksa­
puolueen
vallankum
ouksellisen
toisesti niin tahtoneet."
kan sotaväen pääkortteerista 'Ma­ laisten varustuslinjaan.
H
— *
kannan johdosta.
Berlin, 11 p. huhtik. — Viralli­
kedoniasta on ilmoitettu, että sin­
ne on saatu tietää Bulgariassa u- sesti on ilmoitettu, että englan­
Mexicolaisvaarasta hä­
Sydney. Australia, huhtik. 10. seissa kaupungeissa puhjenneen tilaisten tekemä hyökkäys Ar-
listään rajavaltioissa
linjalla on torjut­
— Kiivas vaalitaistelu on käyn­ hallitusvastaisia meteleitä, jotka ras-Cambrain
tu.
Englantilaiset
menettivät
saksalainen
sotaväki
kukisti.
So­
nissä kautta koko 'Australian val­
Santa Fe. N. M.. huhtik. 11. tioliiton
suuren
määrän
miehiä.
fiassa,
Bulgarian
pääkaupungissa
ja suurta katkeruutta il­
— Kuvernööri Lindsev tulee kut­ menee toisiaan
po­ kerrotaan saksalaisen ratsuväen
sumaan New Mexicon lainlaati- liittisten ryhmien vastustavien
hyökänneen väkijoukon kimp­ UNTOT HARJOTTA-
välillä.
jakunnan ylimääräiseen istun­
Pääministeri Hughes, puhues­ puun tallaten hevosten jalkoihin
VAT OSUUSTOI­
toon keskustelemaan ja päättä­ saan
useita henkilöitä. Bulgarialaisen
täällä
sunnuntaina
noin
20.-
MINTAA
mään valtion puolustustoimenpi­ 000 hengelle, sanoi voivansa em­ sotaväen on ilmoitettu pysyneen
teistä.
pimättä “julistaa”, että virallisen kansan puolella.
Denver, Colo., huhtik. 10. —
Keskusteltuaan Mexicon rajal­ työväenpuolueen
toimeenpane­
Denverin
unioitten neuvosto on
la olevien Qrant- ia 'Luna-kaun- van komitean eli hallinnon jäse­ Pappi syytteessä kapi­
päättänyt
hankkia yli 20 tonnia
tien kansalaisten kanssa, joissa net ovat “uskottomia valtakun­
naan
yllyttämisestä
kasviksia,
etupäässä perunoita,
kaunteissa
arvioidaan olevan
nalle”.
ja
myydä
ne
unioitten jäsenille
noin 5,000 mexicolaista. kuver­
Tuolla syytöksellään tahtoi tä­
Pittsburg,
Pa.,
huhtik.
10.
—
ilman voittoa, alentaakseen elin­
nööri sähkötti Washingtoniin. mä entinen työväenpuolueen jä­
pyytäen aseita ia varusteita puo­ sen. joka. Britannian vallanpitä­ “Yhdistyneen kansankirkon" pas­ kustannuksia.
Maanviljelijöille
maksetaan
lustusjoukolle. joka tullaan muo­ jien kehotusta noudattaen, on a- tori W illiam A. Prosser vangit­
tiin
täällä
tänä
iltana,
syytetty­
tuotteista
niin
paljon
kuin tuk­
dostamaan tässä valtiossa.
giteerannut kaikin voimin sodan nä vakavaluontoisesta “rikokses­ kukaupatkin maksavat samanlai­
sista tuotteista.
S A K S A N TA YHDYSVAL­ nuolesta ia militarististen hank ta”.
keittensa vuoksi pakotettu eroa­
Väitetään, että Prosser. puhu­
Perunoille otetaan tilauksia (a.
TAIN VÄLINEN POSTI-
maan
työväenpuolueesta,
aikaan­
essaan
eräässä
suuressa
kansan­
3
r
4c
pauna. Jälleenmyyjät kis-
LIIKE LOPETETTU.
saada hajaannusta työväenpuolu kokouksessa täällä viime sunnun- I kovat niistä 5c paunalta.
Unioitten neuvoston komitea
Lontoo, huhtik. 11. — Eräs eessa ja saattaa puolueen viero­ tai-iltana, lausui mielipiteen, että
tuksi
niiden
työläisten
keskuu­
kansan
olisi
noustava
kapinaan,
on
kävnyt kaupungin ja valtion
Berlinistä tänään saapunut vies­
dessa,
iotka
ovat
vähitellen
alka­
jos
pakollista
sotapalvelusta
koe­
virkailijain
puheilla vaatimassa
ti 'kertoo, e ttä postinkuljetus
neet
siirtyä
porvarien
kannatta-
tetaan
saattaa
voimaan
tässä
ruokavarojen hintojen säännöste­
Saksan ja Yhdysvaltain välillä
maassa.
lyä.
(Ja
tko
a
n
e
ljä
nn
ellä
s
iv
u
lla
)
on lopetettu.
Pietarin työväenneuvosto lähettänyt edustajan­
sa Tukholmaan rauhanneuvotteluun saksa­
laisten kanssa. Sotatoimien jatkaminen
estetty lakolla sotatarvetehtaissa
Lontoo, 11 p. huhtik. — T i­
m esille on P ietarista saapunut
tieto, että työväen edustajat
Duum assa ovat julkaisseet pää­
töslauselm an, jossa vaaditaan
rauhaa ja neuvotaan työläisiä
estäm ään sotatoim enpiteitten ja t­
kamisen. Työväenneuvosto P ie­
tarista on lähettänyt lähetystön
Tukholm aan kohtaam aan siellä
Saksan edustajia yhteisessä rau­
hanneuvottelussa.
Pietari, 11 p. 'huhtik. — “Isän­
maa ja armeija" niminen upsee­
rien ja muitten yläluokkalaisten
muodostama
vallankumousta
johtamaan pyrkivä liitto on jul­
kaissut päätöslauselman, jossa se
vaatii sodan jatkamista voittoi­
saan loppuun saakka. Päätös­
lauselmassa sanotaan m.m.:
"Rauha saamatta takaisin Ve­
näjän entisiä rajamaita ja ilman
Puolan todellista vapauttamista
kuuluen siihen niin Saksan kuin
\ enäjänkin hallussa olleet alu­
eet olisi Venäjälle häpeäksi.
Rauha sellainen olisi vaarallinen
\ enäjän vapaudelle ja löisi hä­
peän ja petturuuden merkillä ve­
näläiset.”
Tehtailla vallitsee lakko, mut­
ta hallitus uskoo voitavan pääs­
tä vielä yksimielisyyteen työvä­
enne« voston kanssa. Tsheidse,
Duuman sosialistijäsen on toimi­
nut työväenneuvosto« ja sotilas­
ten valitseman Xouaeenpanevan
komitean puheenjohtajana ja on
hän järjestänyt työt uudelleen
käyntiin useissa teollisuuslaitok­
sissa, joitten käynnissäpito on
välttämätön kansantaloudelle.
Lontoo, 11 p. huhtik. — Pie­
tarista saapuneet tiedot kertovat
työväenneuvoston ja hallituksen
välisistä kahnauksista. mutta
rohkaisevana pidetään tietoa, et­
tä kasakkajoukot sekä useat
muut sotaväenosastot — niin va­
kuutetaan — ovat Duuman muo­
dostaman hallituksen takana jo­
ten Venäjän sisäinen tilanne pian
palannee ennalleen. Associated
Pressin kirjeenvaihtaja, joka on
haastatellut Duuman työasiain
komitean jäsentä Sokolovskia
saaden häneltä seuraavan lausun­
non :
'' R i i t a k v symy k s e n k ä r j i s t v m i -
nen on välttynyt. Työhön palaa­
vien miesten luku lisääntyy päi­
vä päivältä. Työväen järjestö­
jen toimikunnat, Duuman komi­
tea ja sosialidemokraattien puo­
luetoimikunta ovat tehneet voita­
vansa estääkseen rettelöitten
puhkeamasta. Duuman työasi­
ain komitea on kulkenut tehtaal­
ta tehtaalle kehoittaen työläisiä
hyväksymään sovinnonehdot.
Seuraus neuvotteluista on, et­
tä useimmissa tehtaissa on riita­
kysymykset sovittu taikka so-
vinnonneu voitelujen
alaisina.
Pienissä tehtaissa, joitten omis­
tajat eivät kuulu tvönantajain
liittoon ja jotka ovat kieltäyty­
neet ottamasta käytäntöön 8-tun-
nin työpäivää vallitsee lakkotila.
Suurten, valtion omistamien teh­
taitten johdon järjestäminen ny­
kyään on vaikein kysymys. Ai­
kaisemmin hallittiin työväkeä
niissä sotilaallisesti ja raakuudel­
la sekä lakkolaisia ennemmin
rangaistiin lähettämällä heidät
rangaistuspataljooneissa sotarin­
tamaan ja kun vallankumous tu­
li sekä työläisille oli myönnettä­
vä tilaisuus saada äänensä kuu­
luville työnjohtoa koskevissa a-
sioissa niin oli työnjohtajien en­
sin vaikea tottua uusiin työnjoh-
totapoihin.
Nykyään aletaan
niissä kuitenkin tulla toimeen sa­
malla kun niissä on annettu työ­
läisille 8-tunnin työpäivä. Mies­
ten toivotaan palaavan työhön.
Useat n.s. lakkoseisauksista o-
vat oikeastaan johtuneet hiilen-
puutteen tähden, toiset ovat joh­
tuneet suorastaan vallankumous-
tapahtuman juhlinnasta. Halli­
tuksen ruutitehtailla tilanne on
uhkaava. Työväki karkoitti val­
lankumouksen tullessa kokonaan
päällystönsä mutta oli kykene­
mätön sekä ehkäpä halutonkin
jatkamaan töitä ilman päällys­
töä taikka asettamaan uusia pääl­
liköitä, joten töitten alkuunpa-
neminen on pysynyt epämääräi­
senä ja tilanne sekasorrossa.
Työväestö on kuitenkin suostu­
nut jo ottamaan vastaan entiset
työnjohtajansa.
Kaikki työväenjärjestöt ovat
ilmaisseet vastustavansa edes­
vastuut« masti tehtyjä 'harkitse­
mattomia lakkoja ja nyt on saa­
tu täydellisesti järjestetyksi työ-
riitaisuuksien sovitteluoikeuslai-
tos, eikä lakkoja hyväksytä il­
man, että sitä ennen kysymys
on annettu sovinto-oikeuden tut­
kittavaksi ja oikeuden päätöksiä
on noudatettu uskollisesti. Vä­
kivaltaisuuksia on tapahtunut
harvoin, kuin suunnattomia vaa­
timuksia on esitetty myöskin ai­
noastaan joissakin yksityista­
pauksissa, eikä niitä ole työväen
ammattijärjestöt
kannattaneet,
ollen ne enimmäkseen työväeu-
(Jatkoa neljännellä siv u lla )
Salaliiton väitetään
räjäyttäneen sota-
välinetehtaan
VOL. 10.—1917.
Engl. itsenäinen Työ
väenpuolue vaatii
rauhaa
Leeds, Engl., 11 p. huhtik. —
Itsenäisen Työväenpuolueen e-
dustajakokouksessa täällä h y v äk ­
syttiin päätöslauselm a, jossa vaa­
ditaan liittoutuneitten m aitten
hallitukset alkam aan rauhanneu­
vottelut keskivaltojen kanssa.
Myöskin hyväksyttiin päätöslau­
selma. jossa kehoitetaan m ailm an
kaikkien m aitten työväen talou­
dellisia järjestöjä ja sosialisteja
pitäm ään yhteisen suuren neu­
vottelukokouksen sam aan aikaan
ia samassa paikassa, jossa tule­
va rauhanneuvottelu pidetään,
jotta työväenedustajilla olisi ti­
laisuus ratkaisevasti vaikuttaa
rauhanehtojen m äärääm iseen.
Biljoonien myönnytys-
ehdotukset käsitel-
tavana
W ashington, D. C., 11 p. huh­
tik. — Edustajahuoneen varojen
m vötin ytysvalioktinnan kokouk­
sessa on päätetty ehdottaa hy­
väksyttäväksi ehdotus 5 biljoo­
nan dollarin bomlilainan ottami­
sesta hallitukselle sodankäyntiin.
Näistä varoista hankitaan 3 bil­
joonaa lainaamalla ja 2 biljoonaa
laskemalla liikkeeseen arvopape­
reita. Päätösehdotuksessa ei tar­
kemmin sanota miten varat olisi
käytettävät, mutta määritellään,
ettei enempää 3 biljoonaa saisi
antaa liittolaisille lainaksi. Va­
liokunta on asettanut erikoisen
sot a tarpoisi in varojenmyönnytyk-
siä järjestelevän komitean, johon
kuuluvat Eitzgerald, Byrnes, Sis-
son, Gillett, Good ja Cannon.
Komitea tulee järjestämään lä­
hemmin mihin erikoistarpeisiin
sotatarkoituksiin myönnetyt ra­
hamäärät käytetään.
Chester. Pa.. huhtik. 11. —
Eräs Eddvstone Ammunition
Co:n virkailija lausui tänään, et­
tä Eddystonessa. Pa., eilen ta­
pahtunut sotavälinetehtaan rä-
jähdvs, jossa ainakin 116 henki­
löä sai surmansa ja 150 louk­
Elintarvekomissionin
kaantui. oli “ihmishahmossa ole­
muodostamista
van pirun turmeltuneessa mie­
lessä syntyneen salaliiton” toi­
vaaditaan
meenpanema.
Tämä virkailija sanoi laitoksel­
Washington, huhtik. 11. —•
la toimitettujen tutkimusten o- National Agricultural Society
(Ja tko a neljannella sivu lla )
( Kansallinen Maanviljelysseura)
eilen jätti muodollisen esityksen
SUBMARIINIEN HÄ­ hallitukselle liittovaltion elintar­
vekomissionin pikaisesta muo­
VITYSTYÖT
dostamisesta. Tällä komissionil-
la tulisi olemaan valta määrätä
Viikon ajalla 19 englantilaista ruokavarojen hintoja ja valvoa
elintarpeiden markkinoille asetta­
laivaa upotettu.
mista ja jakoa.
Kirjeessään mainitulle seuralle
Lontoo, 11 p. huhtik. — Viral­ presidentti W ilson selitti olevan-
lisesti on ilmoitettu, että viime sa sitä mieltä, että Yhdysvaltain
viikon ajalla vihollisen submarii­ velvollisuus on, ei ainoastaan
nit ovat upottaneet 17 englanti­ huolehtia ainerikalaisten ruokki­
laista laivaa, jotka olivat yli 1.600 misesta,* vaan hankkia ravintoai­
tonnin kantoisia ja 2 laivaa, jot­ neita vielä toisillekin sotaakäy-
ka olivat sitä pienempiä.
villc valloille. ‘Samalla lausui
Laivalla oli am erikalainen; upot­ hän toivomuksen, että maanvilje­
tam isesta ilm oitettiin.
lijät isänmaallisesti tuottaisivat
niin
paljon hyödykkeitä kuin
W ashington, D. C., 11 p. huh­
suinkin.
tik. — Amerikan konsuli on il­
moittanut, että 1,095 tonnin kan- Indianeja värvätään m aanviljeli­
toisella englantilaisella rahtilai­
jöiksi.
va Salmolla ollut amerikalainen
Muskogee. Okia., huhtik. 11.
merimies on pelastunut. Laivan — Jokainen Yhdysvaltain halli­
submariinit upottivat t.k. 7 p.
tuksen holhouksen alainen indi-
Espanjalainen laiva upotettu.
ani Oklahomassa tullaan “vär­
Pariisi, 11 p. huhtik. — Es­ väämään" Yhdysvaltain palve­
panjalaisen höyrylaiva San Eul- lukseen maanviljelijäksi, Cato
gencian miehistö on saapunut Sellsiltä. indianikomissionerilta,
Nantesiin. Laivan on saksalai­ saapuneiden ohjeiden mukaisesti.
nen submariini torpeedoinut. Lai­ Täkäläisessä indianitoimistossa
sanottiin, että yli 30,000 “ameri-
va oli 1,558 tonnin kantoinen.
kalaista" saadaan maanviljelys-
hallituksen katsastetta­
“Sotauutisia” jos jon­ työhön
viksi tällä tavalla.
kinlaisia
Saksalaisia vedenalaisia kerro­
taan olevan Tyynellä merellä.
San Francisco, Cal., huhtik. 11.
Kahdennentoista
laivastopiirin
päällikön, luutnantti Woodsin,
määräyksestä on kaikille laivoille
lennätetty varotus, että saksalai­
sia vedenalaisia on Tyynellä me­
rellä.
Hän sanoi, että Tyynenmeren
rannikon höyrylaiva yhtiöitä va­
rotetaan kirjeellisesti. Ei sanot­
tu kuitenkaan, missä noita ve­
denalaisia olisi nähty.
Laivojen kapteeneja kehote­
taan olemaan tarkasti varuillaan
ja lähettämään kaikki tiedot, jois­
ta voisi olla apua vedenalaisten
etsimisessä, läheisimille iennätin-
asemille.
N ÄLKÄK APINOIT A
SAKSASSA
Lontoo, 11 p. huhtik. — Ex­
change Telegraph tiedonantotoi-
misto on Haagista saanut tiedon,
joka kertoo, että pääsiaissunnun-
taina on Dusselsdorfissa Saksas­
sa tapahtunut vakava katumel-
lakka. Nälkiintyneet naiset me­
lusivat huutaen: Antakaa lei­
pää ! ja rikkoen suljettujen ruo­
kakauppojen ikkunoita. Samal-
laisia rettelöitä ilmoitetaan ta­
pahtuneen Krefeldissä, Duisber-
gissä. Pielefeldissä. Barmenissa
ja Elberfeldissä. 'Viimeksimai­
nituissa paikoissa sotajoukkojen
komentajien on ilmoitettu anta­
neen sotilaille m&äräyksen väki­
joukkoja “rauhoittaessaan” käyt­
tää aseitaan ilman varoittamatta.