Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 10, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu kaksi
TOVERI
No. 84
es«
hänen rakennelmansa saaneet a r ­ Portugali ja San Marinon tasa­ tuotannonkehitys
tapahtuneita nim. useita kfertoja ilmennyt pyr­ vaatimus: "pysyväinen Skandi­
valta
myöskin
ovat
valmiit
sii-
veluttavan
kolauksen
ja
hän
on
tosiasioita.- Sen kautta sanellaan kimyksiä hyljätä tämä demokra- navian maiden puolueettomuus
Llnnen euomalaieen työväen äänenkannattaja, ilmestyy AstoriasM, Oregon
Muun muassa olisi muutettava esimerkiksi täl­
Joka p ilv i, paitsi maanantaina.
’ myöntänyt tvöläisilleen joitakin hen suostumaan, puhumattakaan eduskunnalle noudatettavaksi po­ tinen vaatimus.
laiseksi: "pysyväinen puolueet­
T O IM IT U S K U N T A :
oikeuksia. Sen ovat työläiset loisista suurvalloista.
litiikkaa, joka usein on .vastak- vuonna 1912 esiintyi valtiopäivä- tomuus Skandinavian ja muille
miesryhmän enemmistö Lindha-
W. N. REIVO, A. SALMI, L. MOILANEN, J. MALO, K. E. H E IK K IN E N .
saavuttaneet siten, että ovat lak­
On mieltäkiinnittävää am eri-. kainert eduskunnan omille 'valti- genia y. m. vastaan näiden eh­ pienille valloille, vapautuksincen
kaamatta taistelleet eivätkä ole kalaisille tietää, että he saavat ollisille edellytyksille ja aiko- dottaessa yksikamarijärjestehnä.i sotilasrasituksista.
TOVERI
Paitsi kysymystä puolueen oi­
jättääntyneet enempää epätoivoon taistella riitakysymyksistä Etelä- muksille."
ja tasavallan muodostaimista.
(The Comrade)
keiston
ja vasemmiston välises­
The organ of the Finnish workers in the Western States. The only kuin tuloksettomaan riehuntaan­ Af rikassa,
Tämän
lisäksi
on
puolueen
ny­
Kiaochaussa,
Itä-
“Toinen eduskunnan vallan ra­
Finnish daily in the West. Published daily, except Monday, a t Astoria,
tä
suhteesta,
tulee epäilemättä
kyinen
sihteeri
Gustaw
.Möller
kaan. 'Hävittyään ensimäisessä Aasiassa jne., ja että heidät tul­ joitus johtuu itse valtion rajoi­
Ore., by the Western W orkm en’s Publishing Society.
suurinta
mielenkiintoa
kongres­
puolueen tieteellisessä aikakaus­
. « Ä ¿ a *® /1*8? * raleS ? efie5t July * ' 1912’ 40c pcr mch- Special discount taistelussa käsittivät he etteivät laan sotkemaan Italian k a n o n i­ tuksesta.
Pienten
valtioiden
sissa
herättämään
sotilaskysv-
lehdessä "Tiden", selvästi aset­
allowed for larger and continuous advertisements.
he olleet menettäneet sotaa vaan siin asioihin ja Itä-Aasian kaup suhteen sen huomaa ilman nluu- tunut
yksikamarijärjestelmärt myksen käsittely. Ja varmasti
T O V E R I, BOX 99, A 8TO R IA , OREGON.
ainoastaan
yhden
taistelun.
He
vastaiselle
kannalle. Hän puo­ syntyy kongressissa muistakin
pakysymyksiin,
joista
viimeksi-)
ta.
Ei
ainoastaan
'Serbian
AUG UST N IK U L A , Manager
vaan
k
lustaa
kahta
kamaria, joista toi­ asioista kiistaa. Niinpä on kiel­
eivät
ryhtyneet
hakemaan
vikoja
mainituista Englanti ja Saksa ¡myöskin Sveitsin eduskunta voi
Entered as second-class mall matter July 18, 1912, a t the Post-Office at
nen
olisi
silloin
valittu jonkun­ to,akiasia kyllin kuuma kysymys
johdossa olevasta uniosta ja a- m. m. ovat vastakkain joutuneet, j kovin vähän aikaansaada niin
Astoria, Oregon, under the -Act of March 3rd, 1879.
laisen
varallisutismittaptiun
mu­ puolueessa.’ Puoluekongressissa
settaneet sitä syntipukiksi kuten
Maailmasta on muodostunut i ulospäin kuin sisäänpäinkin. Pie- kaan. joidenkin luokkavaaliperus- v. 1911 päätettiin ohjelma mää­
SUBSCRIPTION RATES:
niin usein tehdään kapitalistien suun kokonaisuus, jonka eri osat „et valtiot ovat riippuvaisia suu- teiden nojalla.
ritellä, tässä kysymyksessä «m.
_ ‘
>N T H E U N IT E D STATES AND CAN/KDA:
For 1 year $3.75; For 6 Months, $2.00; For 3 Months, $1.25; For 1 Month 50c. suureksi iloksi, he 'huomasivat ovat keskenään hyvin läheisessä rista koko yhteiskunnallisessa ke­
m.
seuraavin sanoin : “lainsää­
Antaessaan lausunnon Linpha-
Ilmotushinta 40c palstatuumalta. Kuoleman-llmotukset $1.50 kerta ia olleensa sillä kertaa heikompia p e y d e ssä . Ja niin kauan kuin hityksessäan.
Mutta suurekin genin ehdotuksesta esittää ohjel­ däntötyö, joka t johtaa kieltola­
toisin sanoen puolueen tu­
muistovärsyillä $2.00 kerta. Kihlaus-, syntymä- ja avioliitto-ilmotuksei 50c ja joutuneensa sen takia häviölle
kapitalistinen järjestelmä maail-1 valtiot laskeutuvat yhä enem- ma valiokunta, että sanotun ohjel­ kiin".
kerta, halutaanileto- ja niinenmuutto-ilmotukset 25c kerta, naima-iimotuks H
lee
työskennellä
sen puolesta.
korjata heikkouten- massa on vallalla, niin se mer- nian pienten merkitykseen sitä makohdan korjaus on jätettävä Tätä vastaan on nyt nosusut an­
$Ls»O kerta, avioero-ilmotukset $1.00 kerta. Seisovat ilmotukset seuraa van ja päättivät
. .
siksi kuin täydellinen tarkastus
nintaluettelon
palstatuumalta;
1 *
v 20c,
v. 20c, 3 kk. 25c * 1 kk. * 30c. I sa järjestymällä pareänmin Nvf
s’tä, että silloin kun tuon mujiaa kuin kapitalistisen tuotan- otetaan esille. Mitä ehdotetun karia vaatimuksia. Vanhan vas­
o 4 iinw** i«t $ mukaan
«♦ ilmotuksista
_i
., , O
Satunnaisista
tulee
rahan
seurata mukana.
Englannin­
he ovat siinä onnistuneet ja myös järjestelmän luoma ryöstö kehit- nonkehityksen kansainväliset yh- kohdan ykgikamari vaatimuksen tustajan, August Painiin, ympä­
kielestä suomennetaan vapaasti.
kin saavuttaneet tuloksia.
taä sodan kaikkine julmuuksi- i teydet laajenevat. Missä kapita- ohjelmaanottamiseen tulee, kat­ rillä on kehittynyt liike, jota sa­
T IL A U S H IN N A T YH D YSVA LLO ISSA JA CANADASSA:
Ile ovat asettaneet järjesty­ neen„ niin siitä koko maailma ¡listinen yksityisomistus ja kapi- soo valiokunta, ettei sitä ole sii­ notaan apel,ismiksi, koska Palm
1 vuosikerta $3.75; 6 kuukautta $2.00; 3 kuukautta $1.25; 1 kuukausi 50c
nykyään Apell-nimisen lehtensä
mättömille tovereilleen seuratta­ tavalla tai toisella saa kärsiä. Ja talistinen' maailmantalous yhtv- hen otettava, se pitää ehdotuk­ kautta
SUOMEEN JA M U U A LLE U L K O M A IL L E :
ajaa panimoberrain a-
1 vuosikerta $5.50; 6 kuukautta $3.00.
van esimerkin; he ovat osotta- otupa tuollaiseen sotaan osaa vat, esiintyy kapitalistisen valti- sen hyljättävänä. Sitävastoin siaa. Nämä vaativat nyt, että
kannatetaan esityksentekijän lau­
Huoneusto sijaitsee 10:nnen ja Duane katujen kulmassa.
neet että vaikeissakin oloissa voi­ muka, monta valtiota tahansa, jott ja yhteiskunnan voimatto­ suntoa, että "virkavaltaisuusky- kieltolaki vaatimus olisi jxiistetta-
Telefooni: konttori 365, toim. 832.
daan tehdä melkoisen paljon jär­ min ai-ista kauniista tekosyistä nruus erityisen räikeässä valais­ symys" on otettava esille. A alio- va Ohjelmasta. Luonnollisesti
jestymisen hyväksi ja saavuttaa e m a t t a kaikki saman puolen ituksessa Kuten suurten trustJ. kunta on sitä mieltä, että nykyi­ vaativat kiellon ystävät yhtä
sen ohjelman neljänteen kohtaan vankasti sen säilyttämistä ja kiel
tuloksia, kun vaan ollaan selvillä ryhmät tulevat taistelemaan yh- en su}lteen.
lon ystävien ohella kannattaa tä ­
kuinka toimia ja toimitaan yhte­ teisin voimin kapitalistisien etu-
................. 4
x
. . . on lisättävä: “virkavallan kan- tä kysymystä puolueen vasem­
miksi,
•
• , .
Lisaa rajoitusta johtuu lakia sanValtaistuttaminen." Myöskin
• • • • .. ja . siten teki hiilenkaiva- näisesti. Jos heidänkin keskuu­ jensa
saavuttamiseksi olivatpa ••••,.......... \ .
misto.
Ohjelma valiokunta ja
jam järjestäjäin paikalla olon
„
..
..
.,
saatavan
ja toimeenpanevan val­ ehdotetaan, että puolueohjelmaan puoluehallinto auttavat myiiskin
teensa olisi voitu kylvää raunio- ue sitten vaarassa millä paikalla ,
. .. ... ■
tarpeettomaksi; heistä tuli kil­
.„..„„„n
» i
...... ¡km välisestä jaosta. 'Sielläkin otettaisiin vaatimus kansanäänes­ tämän ohjelmapykälän ennallaan-
oppeja, jos heidän tappionsa joh­ maapalloa tahansa. I letystitkaan . . . . .
tyksestä lisäämällä ensintäiseen
pailevan
järjestön perustajia.
, , ,
,
,
.
• ituissa eduskunta asettaa nnnis- kohtaan: "Kansallinen itsehalli- pysymistä. Kuitenkin katsotaan
dosta tm\tcma katkeruus -olisi ci • sotaa
puuhatessa vksurkertai-'
Niin ajat teli Rockefeller. Mutta
, t. .
,,
•
• •
tent, on hailituslaitos kuitenkin tus rakennetaan kansanäänestyk­ tarpeelliseksi tehdä seuraavanlai­
onnistuttu kääntämään uniota selle
kansalle sellaisista asioista! ■ , ,
.
nen lisäys: "Kansan terveyden
t
...
, . i v lrkakuntineen ja armeijoineen sen pohjalle."
L i »lorad. >st|t saapuneet uutiset samoin eivät ajatelleet työläiset. kohtaan, kuten Kuparialueella ja sovi • puhua, mutta
nuiipian kuin
. ...
.
edistäminen
laajakantoisen valis­
tunsi-
Kuten jo ennen on kerrottu, tustyön kautta."
¡enemmän
tai
vähemmän
ltsenai-
kertovat, että hiilenkai vajain jär­ Kaivosmiehet edelleenkin
Branting ja
. .
Minnesotassa v. 1907, min tulos­ snlien on syosty, pannaan työ
ovat jyrkimmät erimielisyydet e- Möller ovat kumpikin
tat
orjuuden
ikeen
matassaan
h,-
•
,,
•
nen
valtiollinen
mahti,
esitykses­
jestön ja Rockefellerin kaivosyh­ ...
k'n , °*’s’
jotakuinkin
sama Iäiset kuitenkin noitten etujen
,
siintyneet sotilaallista kysymys­ tään ¡idättäen sitä mieltä,
, ..........
„
•
■
Lisaksi
on
huomioonotettava
että
tiön välillä on saatu sopimus yhtä raskaana kuin se oli ollut ; — 'lie
ohsivat nvtkin iariestvmat- puolesta taistelemaan, toisiaan
tä käsiteltäessä. Puolueen oi­ jossain määrin voidaan 'Apellis-
, ,
ennen
suurta
taistelua
ja
Rocke-
i
,
.............,
-
,
.
,
ne
eduskunnan
vaikutusvallan
aika an. jonka mukaan yhtiö on -
keisto on tässä kysytin vk sessä tien vaatimuksiin myöntyä.
.
. . .
tornia, eikä heillä olisi niitäkään teurastamaan ja itsensä u h r a a - . x , .
fellerin
uniota
ja
tunsivat
järjes
.
.
esteet,
joita
monissa
maissa
on
asettunut
sellaiselle kannalle, et­
tunnustanut urtion ja myöntynyt
oikeuksia jotka he ovat nyt tais­ maan antamatta vastalahjak u j
Nuo ennen kerrotut valtiopäi-
tymisen
tarpeelliseksi,
eikä
ai­
, ;••• , lupauksia,
, . , ka’-
. |oiemassa
'hallitusmuodossa,
joka tä se meidän mielipiteemme mu­ väryhmän
sen vaatimuksiin. Samalla huo­
riidat
kuvastuvat
tellessaan saman union mukana muna kuin , tyhjiä
1
.
.
„
,,
,
kaan on täydellisesti sosialismin myöskin puoluekongressissa
antaa
hallitusvallalle
vahvan
yli­
e-
mautetaan. että melkein kaikki noastaan tarpeelliseksi, vaan vie­ saavuttaneet.
simyksiä ja väkivaltaista riis­
vastainen. Huolimatta ohjelman siintyvissä kysymyksissä. Tämä
läpä
välttämättömäksikin.
Seura­
vallan
ja
toisinaan
rajoittaa
yk­
niistä vaatimuksista, joita työ­
Kehittäkiköt Coloradon ja kaik­ tän tää.
ilmeisestä radikaalisuudesta on tapahtuu erään s6uraavasisältöi-
siöpä
eduskunnan
iainsäädäntti-
läiset esittivät yhtiölle noin nel­ uksena oli se. eitä he kaikessa kien setujen työläiset järjestö-
se
jatkanut politiikkansa suun­
Mikäli Amerikan työläiset o-
taamista oikeistoon päin. Sellais­ sen ehdotuksen kautta, jonka on
jä vuotta sitten ovat tulleet hy­ hiljaisuudessa perustivat keskuu­ jään edelleenkin, sillä vihollinen vat kysymyksessä, niin he myös- . oikeuttakin.
tehnyt 'Lindhagen: “ Puolueen
väksytyiksi. Silloin yhtiö katsoi teensa kaivosmiesten järjestöön ei ole läheskään vielä voitettu. kin tulevat vielä nykyisen sodan ! "Tärkein eduskunnan vallan ten olosuhteitten vallitessa ei ole parlamenttaarisen politiikan tu­
ihme jos on syntynyt riitaa ja
työläisten vaatimukset ylön, se kuuluvia osastoja, joitten puoles­ Rockefeller on vasta saatu pako­ aikana kokemaan, että vaikkakin ; rajoitus on kuitenkin siinä sen tyytymättömyyttä puolueen laa­ lee periaatteellisesti esittää seka
päivälikysymykset (realpolitik —
ei antanut niille mitään arvoa ta he harjoittivat mahdollisim­ tetuksi julkisesti tunnustamaan, heidät saatiin isänmaallisella kii- j ominaisuudessa, että se on edus­ joissa piireissä.
man
tehokasta
salaista
aineellinen nolitiikka) että käsi­
agitat-
vaan kevytmielisesti antaantui
I että hänellä ja työläisillä ovat liotuksella siihen suostumaan tts-j tajakokous. Äänestyksellä edus­ 'Puolueen ohjelma sotilaallises-j tettävät tulevaisuuskysyinvksct
sionia.
•
taisteluun työläisiään vastaan,
edut ristissä, ja että näiden etu­ kottelemalla, että heidän “isän­ kunnassa toimitetaan muodolli­ sa kysymyksessä on jo vuodesta (idepolitik — aatteellinen poli­
l'X)8, jolloin määrittely sopimuk­
kehittäen lopulta taistelun ääret­
Sainaan aikaan lisäisi Rocke- jen päältä täytyy vallita julki­ maansa Kunniaa oli loukattu nen ratkaisu — jätämme tässä sen kautta saatiin aikaan, kuu­ tiikka). Nämä harrastukset e-
tömän veriseksi josta oli seura­ fellerkin varustuksiaan työläisten sen taistelun näitten kahden voi­ ja että he sen turvallisuutta vain} | hiiomiixmottamatta perustuslain lunut seuraavasti: “Taistelu mi­ dellyttävät t» isiaan ja ovat yhtä
uksena tunnetta Ludloxvin teu­ keskuuteen. Unioittensa lisäksi man välillä. Hänet on siis vas­ kotoisilla
rannoillaan
tulevat rajoitukset. Mutta tämä äänes- litarismia vSfstaan. Asteettainen . . . Ei kukaan sosia! ideouok rati-
rastus. missä yhtiön hurtat käyt­ alkoi ’hän rakennuttamaan työ- ta saatu pakotetuksi tunnusta­ puolustamaan, niin ennen pitkää ityS ° n vo,niaa rain siina taPa- rasituksien pienentäminen asei­ nen valtiöpäiv äinies saa aikoa pi­
'Sitövi tää valtiopäivillä puhetta sosia-
tivät vapaasti kuularuiskuja ja läisilleen kirkkoja, joista he sai­ maan vihollisen
olemassaolo. heitä kuitenkin tullaan viemäan i^ ^ s s a , että sitä kannattaa edus- denriisuntaan pyrkien.
pysyvä lidemokratisistä ohjelmakohdista
muita murhavälineitä, saattaen vat sunnuntaisin käydä poimase- Taistelut isäntävallasta ovat e- Ltiroj.au v erisille teurastuskin-!kunnan u,köPUo’clla oleva vol­ rauhan tuomiosopimus,
Skandinavian
puolueettomuus, ja kongressin lausunnoista."
neljätoistasataa ihmistä kaulitut hiassa yhtiön taholta varatun dessä päin ja niitä varten on tille, missä kurjuuden ja jul- nKL Sl,ta sc sns r*ippuu.
Täten tietysti viitataan jo en­
voimakas kansainvälinen työläis-
nen
mainittuun n. s. ktionokoppa-
muuksien
mitta
jo
ennestäänkin
“Jos
ed”slÄl"™n
jä-
en
jo
esil-
ja kuoleman valtaan, sekä ikään helvettiosuutensa aivan ihnaisek- työläisten varustauduttava niin
jarjestöjen yhteistoiminta sotaa
sääntöön,
jota edellisillä valtio­
’^pistävän asemansa takia johtuu vastaan."
kuin työnsä kruunaukseksi poltti­ s'
ainakin aluksi. Kirkoissa f öloradossa kuin muuallakin, on vuotanut yli ävräittensä.
päivillä
käytettiin
puolueen va
Koska nyt puolueen oikeisto
vat koko telttakylän. Silloin oli­ saarnattiin kuinka jumala suu- katitta maailman, missä vallitse-
Sanotaan usein, että kun p:-
»vaikutustaan liian
semmistoa
vastaan.
— Luonnol­
vat työläiset nöyryytettyjä, la­ ressa viisaudessaan on säätänvt vat luokkavastakolnlat.
rulle antaa pikkusormen, niin
sul’rek^'- niin vahvistaa häntä epäsosialistisen jiolitirkkansa täh­ lisesti antaa ohjelmavaliokunta
den on ottanut kannakseen sa­
vie koko käden ja lopulta koko|tassa Inassa luulossaa»
ta- namuodon: "Asteettainen pienen­ enemmistö hylkääinis tuomionsa
ki ja oikeus olivat kuolleet ja siten, että toiset joutuvat käsiä
, * **"
Rockefellerin hurtat olivat itse­ työskentelemään ja toisten on! Ensin pikkusormi, sit- miehenkin, jÄ niinpä on tässäkin ‘' attomasl> se parlamenttaarinen täminen j. n. e., on vasemmisto Lindhagenin viimeisestäkin -eh­
valtiaita herroja paikalla. Tämän muutoin huolehdittava toimeen-
asian laita. Yhdvsvaltain tvöläi- 'k uvittc,u- etta äänten suhde e- asettunut tätä määritelmää vas­ dotuksesta. Myöskin puoluehal­
teli koko käsi
litus on s'tä mieltä, että valtio-
set saatiin sotaan yllytettyä puo-iiiu,skunnassa vastaa valtiollista taan. Useilta tahoilta ehdote­ päiväiiiiesryhmän
hävityksen jälkeen työläiset oli­ tulostaan. Mutta kenelläkään ei j
-—------------
järjestys 'ääntö
vat masennettuja ja he palasi­ ole oikeutta kapinoida tätä iti-!
lustamaan “Yhdysvaltain kaup-1vo,masuhdetta maassa. Alutta se taankin tämän muuttamista yk­ on Säilytettävä, että sii ; poli­
•
i-
•
sinkertaisesti kuuluvaksi: “Asei­
jn | Kuten sosialistiset sanonialeh palaivain oikeutta liikkua inerei- ° n 'äärin.
vat takasin niihin kahleisiin, jois­ malan järjestelm i ää v astaan, eipä
\ altiolliset voima­ denriisunta." Luonnollisesti ei tiikka \ altiopäivillä on määrättä­
• .iPt
i-
,
...
.. *. {ftt jo aikoja sitten ennustivat, la", kuten viattomasti ensin seli-’tekijat c»vät suinkaan muodostu
ta olivat aikoneet vapautua, äi­ vielä
ohjelmavaliokunta eikä puolue- vä • oimakäskyn kautta, si’lä mi­
sittenkään vaikka nävttäi-1 ;ni1tlIv, t V1, ,
,, - . .. .
joutuvat
i
ndysvaltam
työläiset
lettiin, ja kuitenkin ne jo u tu v a t!'a’n ' aaliäänistä. Kapitalisti- hallinto hyväksy tällaista muu­ tään muuta ei tämä sääntö si
kaen edelleen raahata orjan ras- sikin siltä kuin ne joille on us-
säliä, olkoonpa niinkin, ettei si­
kasta iestä kumaraisilla harteil-! kottu suurempi “leiviskä" kävt- ennen pitkää taistelemaan Euro- ratkaisemaan kapia,istisen impe- |luokan taloudellinen vaha on sa- tosta, mutta sen kautta osoitta­ tä koskaan ole uskallettu sovel­
naii keskusvaltojen työläisiä vas­ rialismin riistokysvmyksiä koko;niad<l valtiollinen voimatekijä, vat ne vain selvästi kantansa
laan.
taisivät sitä väärinkin, jumala
asiasta, f ä,laisen käsityksen pe­ taa käytäntöön.
taan hlanderissa kaikkien toisten laajuudessaan.
Lankit
ja
pörssit
ovat
valtiollinen
Puolue-enemmistön
kaikkia
rustelu on muuten luonteenomai­
Hurttain menettely oli kuiten­ kvilä siitä ajallaan rankaisee liittolaismaitten sotilaitten kans­
---—
»
.o,,»
„
voimatekijä
johtavan
asemansa
vastustavia
aineksia
kohtaan
kar­
nen kaikkien maiden—vanhoi,li­
kin niin julkea, että siitä tuli väärintekijää ja palkitsee sitä jo­ sa rinnatusten. Joitakin aikoja
kea;:
eSiintyinistaustaa
vas*aan
johdosta kapitalistisessa liike- sille.
I ietysti on selvää, että
puhe laajemmalti kuin asiano­ ka on joutunut vääryyttä kärsi­ sitten ei kapitalistisissa lehdissä
Vallan voimatekijät elämässä sekä sen johdosta että sosialidemokratit tekevät kaik­ saadaan näiidä esitys suhteellis­
mään.
maisille olisi ollut suotavaa. Seu­
ten vaalien voimaansaattamises­
asiasta julkisesti mainittu mi­
valtio on raha-asioissa riijypu- kensa tehdäkseen mahdolliseksi ta puoiueessa. 1 osiasiallisesti oii
rauksena oli jonkinlainen tutkin­
täydellisen lakkaut­
Kuitenkin ovat kaikki nämät tä.m. vaan puhuttiin ainoastaan
,’aistelevan köyhälistön ylite- vainen rahamarkkinoista. Hälli­ militarismin
tamisen. Tämän sijaan asete­ tämän tapahtumista useilla 11-
to, joka kylläkin voi vapauttaa Rockefellerin varustukset osot- Amerikan oikeuksien puoltami-
nä valtavana päämääränä on vai- tus on Samoin voimatekijä sinän- taan kansainvälisessä oikeusyh- hoilla pidetty ehdottomana väit
teurastuksen suorittaneet 'hur­ tautuneet tehottomiksi, m ikäli! scs‘a merellä (nim. oikeudesta
tiollisen vallan käsiinsä valtaa- sä. Niin myös armeija ja virka- dyskunnassa valtioiden yhteinen tämättomyytenä. Enemmistö on
tat ja heidän päällikkönsä, mut­ työläisten järjestymisen estämi- kuljettaa liittolaisille sotatarpei-
niinen. ,Tämä ei kumminkaan ¡s aflta. Lisäksi sitten eri kansan- järjestysvalta, mutta sitä ei rat­ niin. järjestänyt täydellisen ha-
ta ei voinut tehdä tehtyä teke­ neu on kysymyksessä. Kaikista i 'a ruokavaroja hyvää maksua
vityrsodan kaikkia oppositsioi.i-
sellaisenaan ole mikään lopulli- kerrokset äänimäärilleen ja yli­ kaista nyt kuinka pian tämä iiTeidä vastaan, jotka jolulonmu-
mättömäksi. Teollisuusstuhteita hänen "isällisistä" ponnisttiksi.j-i ' listaan). Tällöin painostettiin.,
aseidenriisuntaan ryhtyminen ta­
nen päämäärä. Valtiollisen ival-1 teiskutniallisine vaikuttisvoimi- pahtuu, koska se riippuu kan­ kaisefti
karkoitetaan kaikista
tutkiva komitea otti myöskin a- taan huolimatta ovat työläiset ctt,‘ lne tulemme yksinomaan
lan voittaminen köyhälistölle i neeil. \ liidoin työv äki, jolla — sainvälisestä näkökannasta. Et­ mahdollisista luottamustoimista,
siaan kiinni ja ikuisti sen asia­ jatkaneet järjestymistään samaan taistelemaan "omaa taisteluam­
; parlamenttaariselta näkökannal- tä Ruotsi pienenä valtiona ei kos­ vaikkapa he todistettavasti hoi­
kirjoihinsa. Tämä kaikki häi­ liittoon, joka piti työläisten ve­ me ja omien oikeuksiemme puo­ muodostuu vain keinoksi.
tavat niitä kaikin puolin moit­
katsoen — on ainoastaan ää- kaan voi katsoa saattavansa so­ teettomasti.
Mutta vielä ■iinä missä köy-
ritsi hyväsydämistä Rockefel- rellä ¡.estämän ikipäiviksi ulos lesta."
hälistö voittaa valtiollista val-!nensa laskettavana tvaakalandal- tilaallisuuden kautta turvata it­ />ppositsionipuolue on yllämai­
leria -siihen määrin, että ’liän Coloradosta. Ja tulos on kuten
senäisyyttään. ja että sosialis­
Nyt kuitenkin kun sota jo on taa käyttävän parlamentin ha,- ^e» Kaikki nämä tekijät vaikut min periaatteellinen katsantokan­ nittujen lisäksi esittänyt vaati­
päätti antaa tvöläisilleen jotakin allissa mainittiin: herrat ovat
syttynyt, jopa jo joitakin päiviä tuunsa. siis parlamenttienommis-.
parlamenttienoanmis tavat eduskunnan äänestyksissä. ta on aseidenriisuntavaatimus, muksen’ että puolueesta eroitet-
ja hän ensitöikseen järjesti heil­ tunnustaneet union ja hyväksy­
ennenkin kun sodan svyttymi- tiili, ei vanhan maailman valta niin että nämä äänestykset pi­ joka siis selvästi ja ihijan ve- taisun karkki valtiopäivämiehet
le — union. Järjestymällä mie­ neet sopimuksen, jossa melkein
militaristisia
sestä idtiin aivan varmoja, meil­ suinkaan vielä sillä tule m urre-!kemmin ovat porvarillisessa yh- nv väisyyAmahilollisuuksia on kir- jotka äänestävät
leisensä union ja lahjoittamalla kaikki entiset riidanalaiset kysy­
ehdotuksia.
Onpa
muutannilta
L.l.'^ P a.va puolueen ohjelmaan,
le
työläisille
selvisi;
että
kaikis­
teiskunnassa
vallitsevain
etnristi-
tuksi.
»Monta
vaikeata
tvötä
ia
sen tvöläisilleen valmiina aikoi mykset on ratkaistu tvöläistcn
• «
* . ’ . J I
s’.’ta .
esityksen hylkääjät tahoilta asetettu kvsvmykscnahti-
ta
vakuutuksista
huolimatta
Yh-
taistelua
tätvtyv
suorittaa,
jotta
ln
|tain
puntareita
kuin
ilmaise
välitä.
"Sosialidemokratia
ei voi seksi, että sama kohtalo tulisi
Rockefeller palovakuuttaa itsen­ vaatimuksien mukaan. Jos Roc- dysvallat aiköö ryhtyä taistele-
yat
kansanjoukkojen
niiden «»saksi, jotka menevät jä­
suhdetta
kaikki
valtatekijät
siirtyvät
työ­
kieltäytyä
puolustamasta
kansan
sä vastaisia työläisten nousuja keieller olisi ennen Ludlowin ve-j maan kaikkialla: Italian. Serbian,
seniksi
kuninkaallisiin sekä soti­
toisiinsa."
vapautta
,
viisastellaan
edelleen
vastaan, sillä ne sittenkin olivat npaivia käsittänyt, että hänen Japanin. Suur-Britännian. vielä- tätekevien luokkien tarkoituksia
— ■ i — M
I
♦
laallisia kysymyksiä käsitteleviin
hyvää
porvarillista
kieltä
käyt­
Komiteoihin.
*
liian voimakkaita kukistaa kun on vajaan neljän vuoden kulut- pä Portugalin ia 'Monte.tegron- palveleviksi.
täen.
Luonnollisesti
ei
puoluehallin­
ne kerran olivat päässeet nouse­ tua hyväksyttävä ne samat eh- kin rinnalla Saksan liävittämi-
VVennerström ja 'Lindliagcn
puolustavat sanotun ohjelmakoh- to kysväksy sellaisia ehdotuk­
maan. “Lahjoittamansa" union dot, jotka hänelle silloin esitet- seksi, sotketituneittcn Balkanin
dan muuttainista niin. että sc sia. Tämä on kuitenkin täysin
“Edjiskunnan valta on kapi­
avulla luuli Rockefeller taitta­ tiili, niin tuskinpa hän olisi lä­
käsittää ainoastaan sanan "Asets- selvä ja luonin»llinen vastavaiku­
kysymysten ratkaisemiseksi jne talistisessa yhteiskunnassa mo­
neensa tvöläistensä pyrkimyksil­ hettänyt ktiularuiskiiilla varustet­
h,iriis»”Tta-
J ämä sanamuoto tus sitä politiikkaa kohtaan, jota
Maailman valtojen suhteet o- nella tavalla rajoitettu. Ennen
tä kärjen, sillä mitäpä he enään tua hurttajoiikkoa 'Ludlovviin ja
sisältää, sanovat lie, myöskin sen osa valtiopäivämidiiä on ajanut
Sosialidemokratisen puolueen ajatuksen, että meidän maamme niin pian kuin ovat jautuneet
vaatisivat kuri heille jo vaatimat­ tahrinut niin törkeästi mainet­ vat hykyään jo niin sotkuiset, kaikkea kapitalistisen omistuksen
että mikään maa ei kuvaannolli­ kautta. Sen kautta tulevat ne eusimäinen ohjelmakohta koskee riisuu aseet yleisen kansainväli­ johonkin hallituksen asettamaan
takin on annettu se jonka päältä taan maailman silmissä. Mutta
komiteaan, politiikkaa jolla usei-
sesti sanoen voi aivastaa puhal­ taloudelliset tekijät, jotka mää­ valtiomuotokysymystä. Tämä on sen katsanokannan mukaan.
he niin ihmeteltävän sitkeästi hän ei käsittänyt vastassaan ole­
knnkC
nrt° Ja' e’ vahcrnma" silloin
myös
ensimäinen
esittelyistä
tamatta naapuriaan kasvoille, räävät kaikki muut yhteiskunta­
Putduekysymyksen yhteydessä
taistelivat. Antoihin se työläis- via voimia; ei käsittänyt kuinka
l'Un
pari virolla sitten oli I ctsv -
jota
ohjelmat
aliokunta
on
käsi­
on ohjelmavaliokunta käsitellyt
saatikka sitten ulottaa sotaa ve­ olot. siirrettyä suureksi osaksi
tenkin edustajille tilaisuuden ää­ vaikeaa on kukistaa joukkoa, jo­
tellyt. Lsityksentekijä on Lind- kysymystä rauhantakeisTa ja eh- mys suurista sotil.skrnntssionis-
tämättä siihen samaan hävitvk- eduskunnan vaikutusvallan ulko­ liagen. Hän ehdottaa m. m. että
nestää joistakin seikoista, vaik­ ta kannustaa luokkavaisto
.döttäa. että sanat "kansainväli­ ta, on o„ut vähän tai ei ollen­
ja seen toisiakin mukanaan.
Ja puolelle. Yhteys näiden olojen puoltieohjeimaan otettaisiin mää­ sen oikeusjärjestyksen perusta­ kaan tekemistà sosialismin kans-
kakin unio oli kauttaaltaan niin osaksi luokkatietoisuuskin; ei
ritelty vaatimus yksikamarijär- minen” entisessä ohjelmassa vä­ ei*
Uta ? astava’kutusfa
järjestetty, että hallintovalta py­ käsittänyt »kuinka vaikeaa sel­ niinpä kttp me amerikalaisetkin ja politiikan välillä on niin suu­ jestehnästä.
Kvsymyksenalaises- littömästi vaihdettaisiin sanoi­ s llä À. n aH V° ,da ymn* rtä ä
nyt
olemme
sotaan
yhtyneet,
niin
ri.
että
kapitalistinen
valtio
itse
syi isännistön käsissä.
laisen on uudelleen nukkua, jo­ meillä tappelutkaan
nse »stutaan
kaikkien näkee aihetta .ryhtyä yhä isom­ sa ohjelmakohdassa sanotaan nyt hin: "asteettainen sotilasrasituk- s vi te»r P a
ainoastaan:
"valtiomuodontar- sien pienentäminen aseiden rii­ syytettyjen penkillä.
Keksintö oli mainio, Rockefel- ka on herätetty ruoskan avulla, toisten puoluelaistemmekin riita­
piin kajoamisiin kapitalistisen kastus, jonka kautta päästään ta­ suntaan pyrkien.' Eräässä vas-
lerin mielestä, 'hän ei nähnyt sii­ ja siitä syystä hän teurastutti kysymyksistä, eikä kestäne kau­
—-
------- . ____ K. Killhom.
yksityisomistuksen alalla. Mutta savaltaiseen ja detnokratiseen t.tlausetssaan selittää Eindliagett,
nä minkäänlaisia vikoja. Se an- heitä, rakensi heille kirkkoja, aa. ennenkuin täälläkin huude­
yhä enemmän käy kapitalistisen hallitusmuotoon." Esitys yksi- että hän toistaiseksi tyytyy tä­ Tehkää ostoksenne niis­
tQi työväestölle järjestyneisvv- järjesti unioita. mutta se kaikki taan täyttä kurkkua, että rauhaa
omistuksen ja valtion välinen ka(gnarijärjestelmän nimenomai­ hän. mutta sanoo muuten toivo­
den leiman, heitä ei kukaan voi­ meni hukkaan. Se on rakenta­
hdysvallat ei voi mitenkään suhde sellaiseksi, että eduskun­ sesta jHiolueolijelmaan ottami­ vansa täysipitoisempaa skamlina- tä liikkeistä, jotka hi­
sesta on myös hyvin perusteltu.
nut sanoa enään järjestymättö- mista keväiselle jäälle. N vt ovat
tehdä ennenkuin (Montenegro, nan eteen asettaa kapitalistinen Puolueen oikeiston taholla on vistiuden ohjelmaa. Tuo hänen
mielestään yksipuolinen rauhan-
T O V E R I
I1 « m
.
a .
Maahan lyödyt
nousevat
I
~ a . ' •'.•"IfiootslB sosialidemokra
tian erimielisyydet
mottavat tässä lehdessä