Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 05, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TOVERI
Sivu kuusi
VO ITTE SÄÄSTÄÄ RAHAA
« a m a » : Tänään alkaa koirajahti.
Mene sitten ja tiedä mikä on
vakuuttamalla huoneenne ja kalus­
Peitari. 4 p. huhtik.— Sotavi- V aaditaan kuritustoi-
tonne Oregon Fire Relief Asta- yh­
-
i
tikeinkin!
ei
vät
ä ä ♦ a
siitä
edes
am-
rasto
on
ilm
oittanut,
että
saksa-
Poliisipäällikön
lausunnon
mu
JÄNNITTÄVÄÄ!
HAUSKAA!
m enpiteitä.
tiössä. — W. L. Warren, «gt. 108—
o-- m
attim iehetkään ole
aiKaman o:-
iii.uyiiuiiivu.j.tu
mc selvillä.
»em ua. Ai-
.\i- laiset
iäiset ovat saaneet haltuunsa
k aa n pitaisi tanaan alkaman
i 10th St.. Astoria, Oregon.
kein äkäisen koiraiahdin,
Koiraiahdin, sillä nakin on tartunnan estäm iseksi Stokhod-ioen läntisellä puolelle I New York, 4 p. huhtik.— Xevv
eilen kului umpeen se aika. jon­ parasta pysytellä loitolla niistä olleen venäläisten aseman josta
ka kuluessa viimeistään kaikki taloista, joissa isorokko raivon, venäläiset olivat pakoitettuja pe­ Yorkin kauntin suurvalam iehis-
¡10 päätti pyytää valtion lainlaa-
pitennvkset lukuun otettuna koi­ sillä pelkän uteliaisuutensakaan rääntym ään.
itijakuntaa säätäm ään ankaroita
S. S. 0 :n N äyttäm ö an taa suuren
ei niihin o le 1
---------
rain verot oli m aksettava. 1 o- tyydyttäm iseksi
“kapinallisten" Uudistakaa tilauksi nne
liisin lausunnon nnikrfan pitäi­ mentävä, taudin siemet, eli ha- Ranskan presidentti vakuuttaa 1 rangaistuksia
NÄYTÖS-ILTAMAN
si kaupungissa kaikkiaan .»’emä i sillit, tarttuvat näet erinomai- Saksalta vaadittavan korvauksen lausuntojen julkisilla paikoilla ajoissa ettei lakkautus­
lausumisesta. T arkoituksena on
______ __ ja kun
...... .
noin satakunta koiraa, joista ei sen helposti vaatteisiin
ta lehden lähettäm ses-
niitä
sitten
joku
hengittää
si
F
ariisi,
4
p.
huntik.—
Presi-
•
rangaista ankarasti kaikkia hal-
ole veroa m aksettu, jotta polii­
tiedossaan i säänsä tarpeeksi paljon, niin ke- €Fentti Poincare, käydessään so- j litusvastaisen
agitatsionin har- sa tule tapahtumi a n !
seilla on varmasti
kaikki
’
hittyv
tauti
asianomaisessa
mcl-
Ihrm
tam
alla
juuri
valloitetuissa
j johtajia ja hallituksen sotatoi-
hikinen päivä, jos nuo
kiinni ko pelottavalla varmuudella. O l­ kylissä näkemässä hävitystä, jon­ im enpiteitä vastustavia henkdöi-
iltaan
mennessä
aikovat
k e llo 8 illa lla , e s ite tä ä n
letikin olisi suotava, että per­ ka sota oli jälkeensä jättän y t ja !tä.
Piirisvyttäjä on m äärätty
saada.
puhuessaan
seudun
asukkaille,
heen
emännät
käyttäisivät
latti­
laatim
aan lakiehdotus, jossa ran­
Y. 1894 hvväksvtvn säädöksen
vakuutti,
että
Ranska
liittolaisi­
oita
pestessaan
kreolijnia.
lvsoo-
gaistussäännöt eivät saisi olla T:R I F. ANDERSEN,
mukaan voidaan koirain om ista­
neen
ei
tee
rauhaa
ennenkuin
lia.
krisoliinia,
tai
jotakin
m
uu­
SPESIA LISTI
liian ‘‘lieviä".
jia sakottaa $5—50. siitä, että
veroa m aksam atta koiria pitävät, ta voimakasta desinfisioimisai- Saksa on pakotettu maksamaan
Korva-, silmä-, nenä-, kurkku- ja
Hauska huvinäytelmä 2:ssa näytöks.
tai yrittävät pitää jos asia voi­ i netta, niin eivät tauditisiem enet täyden vahingonkorvauksen hä­
kroonillisille
taudeille.—Silmäla­
Väittely sotakysymyksestä.
lainakaan voisi omissa nurkissa vitetystä omaisuudesta.
daan nim. toteen näyttää.
seja
sovitetaan.—Huoneet
5-7»
VÄLIAIKA, jonka jälkeen esitetään:
¡elää, jos niitä sinne tavalla tai
W ashington, D.C.. 4 p. huhtik. Mervyn Bldg, Astoria, Oi e.
toisella olisi sattunut saamaan. K iinalaisetkin u h raav at —Senaattori Xorris. republikaa­
Ruoskaksi
korjaaminen on viatinut
roponsa ‘sivistysasian’ ni. X ebraskasta, puhuessaan so­ 'Kauppamme aikaa
voisi hyvällä syyllä kutsua “Isänmaallinen innostus”
ja rahaa.
taehdotusta vastaan, julisti, että
l Bernard Shaw'n kappaletta “ Ih­
hyväksi
on paikkakunnallamme, sam a­
W all kadun taholta yksin tahdo­
minen ja yli-ihminen . sillä se ten kuin ehkä- muuallakin Y h­
| se on. Siitä saa läimäyksiä ys- dysvalloissa vallannut väestön
Lontoo, hiihtik. 3.—'Reuterin taan sotaa, että W all-kadun por­
Yksi-näytoksinen draama.
■ tävät ja viholliset, iskeepä te­ suurimmaksi osaksi huolim atta toim iston Hongkongin kirjeen­ hot yksin hyötyisivät sodasta ja TARVITSEMME
kijä joskus itseäänkin.
M utta siitä, että vielä' viimeisten kan- vaihtaja sähköttää että H ongkon­ että W all-kadun porhot ovat os­
R A H A L L IS T A
HUOM.! “Sotamorsiot” on kappale, jota ei kenenkään pitäisi jättää
maan
sanom alehdistön
kun kaikki tapahtuu enemmän sallisvaalien aikana sotaa mitä gin kiinalaiset ovat päättäneet taneet
katsomatta. Siinä nähdään kuinka raakaa ja alhaista menettelyä
AVUSTUSTANNE
tai vähemmän huumorin ym pä­ jyrkimmin vastustettiin ja että luovuttaa Suur-P.ritannian sota- laajuudessa ja ulottuvaisuudessa
käyttää hallitseva luokka alempiaan kohtaan. Tapahtuu nykyisen
röimänä, niin ei tuolle juuri itke. esim. pres. M ilsonin
sodan aikana Europassa.
OVIRAHA 35c.
miljoonan dollaria ennen kuulum attom alla agitatsi-
puolesta rahastoon
vaan hilpeä nauru pakkautuu vä­ äänestettiin siksi, että hän oli. vuodessa, niin kauan kuin sota onilla nostam aan sÄtaintoa.
Seuraava kappale on Minna Canthin “Roinilan talossa” t.k. 22 p.
Senaattori
V ardam an. joka
kisinkin
esiin.
Katsomomme "m eidät pitänyt sodasta erossa”, kestää.
m
voiskin
vastusti
sotaehdotusta,
• suuruuden tähden on sangen mo- kuten vaaliagitaattorit kiljuivat.
vakuutti,
että
jos
ys so-
: neliä tilaisuus nähdä tämä eri­ N vt ovat a>iat kuitenkin toisin, Saksalaisia
vakoojia ; danjulistam isesta kysym
voidaksemme korvata kulut ja siksi
annettaisiin
koisuus, kunhan
pitää hyvän sillä tähän mennessä on kansan
myymme kaikkea tavaraa halvalla.
A m erikan korkeim ­ i tappeluun vietävän kansanjouk­
huolen saapum isesta lipun os­ m ielipidettä jo ennätetty perin
U U S IA
k o je n äänestyksellä ratkaistavak-
toon. sillä tällä kerralla, jos mil­ oohiin m uokata yhtäm ittaisella
missa virastoissa
I si. niin ne valtavalla enem mis­
loin. on luultavaa oikean kan- sotarum nuituksella. joka lopulta­
! <ainvaelluksen vvörvvän Klubin kin on kansan ajatuskyvyn -huu­
W ashington, D.C., 4 p. huhtik. töllä vaatisivat presidentin "löy­
haalille. Alkaa täsmälleen klo m annut. Nvt ei m uuta kuin kii­ —H allitusviranom aiset ovat e ri­ täm ään" rauhallisen ratkaisun
i 8. että itäpääläisetkin pääsevät reen kaupalla järjestetään sota­ koisesti puhuneet siitä, kuinka k vsvm vkselle.
Huonekaluja, uuneja, mattoja.
¡aikanaan kotiinsa. Pääsym aksut joukkoja ia värvätään uusia, sil­ Saksalla on vakoojia nyt muka
tavalliset. — Olisi toivottava, et- lä tietenkin on am ertkalaisten kaikkialla, jopa Yhdvsvaltain y-
Pakkolainojen ottoa suunni­ | Varastoomme on saapunut suuri
! tä lasten vanhemmat pitäisivät ♦annamalla saksalaisia työläisiä limmissä virastoissakin.
Halli-
valikoima kaikenlaista
tellaan.
} parempaa huolta lapsistaan kap- militarismi m aailm asta m urret­ tusvirastonkin arvellaan olevan
PUTKIEN ASETUS-ALALLE
New York, 4 p. huhtik.—AYall- kuuluvaa tavaraa, kuten kylpyammei­
! paleen aikana, ettei lasten alka­ tava! Eihän asiamme oikeudel­ saksalaisten vakoilijoitten nuus­
ma ja joidenkin ajattelem attoini- lisesta puolesta enää saata olla kittavana, vaikka viranomaiset kadun raham iehet ovat julkises­ ta, poilareita, sikkejä, pesuvateja,
' en aikuisien jatkama rau h atto ­ enäilvstäkään sen jälkeen kun uskovat, etteivät vakoojat ole ti ilm oittaneet, että heidän nä­ vesiklosetteja ja putkia kaikesta laa
dusta.
Myöskin otamme tehtäväk­
m uus ja vallattom uus häiritsisi kerran senaattikin jo sodan puo- mitään
tärkeäarvoista saaneet I kökantansa mukaan on raham i- semme kaikkea putkien asetusalalle
; niin paljon kuin viime aikoina ’e«fa on äänestänyt. (?)
tietää. — Itsepä korkeat virka- : nisteri McAdoon pidettävä pank­ kuuluvaa työtä kohtuullisilla hinnoil-
Me olemme juuri saaneet suuren
on ollut tavallista. Ellei rauhat­
on
kiireen
!
miehet
parhaiten sen seikan tun- kiirien kanssa vhteinen neuvotte­ ■ la ja nopeasti.
Kaupungissamme
lähetyksen POIKAIN PUKUJA, joit­
lukokous varojen sodankäyntiin
tomuus lopu tulee v älttäm ättö ­ kaupalla järjestetty ja muodos- tenevat.
ANDERSON & EK
ten joukossa on kaikkia uusimpia
¡hankkimiseksi.
W
all-kadun
ta­
235
T
a
y
lo r A ve.,
Puhelin 426
mäksi
kävttää
muita,
vähemmän
vhdistvksiä i.
tettu isänmaallisia
kangaelajeja ja sinisiä sarsseja. —
toivottavia keinoja rauhallisuu- 1 isoja ihmisiä, -poikia, tvttöjä ja V enäläinen ylimysnaik- holta on ilm oitettu, että kysy­
mys merkitsee, ei miljoonien
I den ja järjestyksen saamiseksi. kai piakkoin imeväisiäkin var-
HIN N A T vaihtelevat $2X0 ylös $10.00
konen
haluaisi
kuolla
|
m
utta biljoonien summia.
Eritt. hyviä laatuja $4, $4.50, $5, $5 50
i ten. joissa suurella jnhlallisuu-
M ielenkiintoista kalamiehille.
POIKASTEN' L A K K E J A ...'2 5 c , 50c
l della selitetään, mikä k /in o n
POIKASTEN' HATTUJA 50c ja $1.00
Lontoo, 4 p. huhtik.— Entisen
i Jos teillä on aikomus ostaa kansalaisen velvollisuuteen kuu­
W’ashington, D.G., 4 p. huhtik.
POIKIEN' HOUSUJA. 50c, 75c, $1.00
pääm
inisteri
Styrm
erin
vaimon
itsellenne
sähköpatteri
niin
tu-
—
Hallituksen pankkihaliituksen
luu sodan syttyessä, nim.: uhrata
Ja $1.45
ilm
oitetaan
Pietarissa
tehneen
i
t
­
kuukausiraportissa, joka juuri
' lette huom aamaan että Astoria henkensä ia < »maisuutensa “maan i
leikkaamalla julkaistiin, ilm aistaan ajatus, et­
H ardw ar Co., ¡oka 12 vuotta on kunnian ia maineen puolesta.” semurha vritvksen
m vynvt sekä tävttänyt sähköpat- Tietenkin mainitaan
m vfiskin. kaulaansa suuren haavan. Iläu tä sotaa varten tulee Y hdysval­
tereita. voi nvkyään antaa par­ •ttä maan edut ovat taistelussa on sairaalassa heikossa tilassa. tain hallitukselle rahat hankitta­
vaksi 'reservi'-pankkien välityk­
haimman palveluksen.
kvsvm vksess i, m utta siinä tar-
sellä.
Raportissa selitetään, et­
530 Commercial St.
AINA LUOTETTAVA.
535 Bond St.
Sosialistit
saaneet
huo­
Te voitte saada toisen k äy tet­ koin vältetään sanom asta, että
tä
nykyisen
ja sodan
täväksenne sillä ^ikaa kuin o- min edut ovat puhtaasti kauppa-
m attavan äänim ää­ tähden ehkä kriitillisen
kriitillisemmäksi
manne on joko korjattavana tai etuja ja W all kadun pankkiirien
rän Chicagossa
käyvän
tilanteen johdosta on
jh H-4-I -I-H -l-1- !■ I I 1 1 i p.H-I-i-i-;-I-H »:"l»l»l-I"I-l-l"I"l»I--I-l"l"I"l“ l -l"I--I"I“ l--l-I"l"i'
uudelleen täytettävänä. Kaikki
kongressilta
saatava pankkivalio­
työ taataan täydelliseksi joka
•P
Kaksi
sosialistia
valittu
-mnmfmiinrniatinviinaiMmr»
kunnalle
lisättyjä
valtuuksia.
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ
? | suhteessa. Meillä on palvcluk-
•»*
valtuustoon.
Mahdollista on. että pankkihalli -
+ , sessamme patteri-expertti teke­
H++
Y
le
is
iä
u
u
t
is
ia
"
tukselle annetaan valta pakot­
mässä työt. Te voitte tark astu t­ «a*»9«tvaaa«asf!iiatanaiMa<aamaaa*>wr
Chicago, 111.. huhtik. 4.— De- taa pankit myöntäm ään hallituk­
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T
H auskat tanssit
taa patterit, m aksutta. Myöskin
■mokraaiit valitsivat rahastonhoi­ selle tarpeellisia sotalainoja, si­
K o n tto ri ja liik k e e n h o ita ja . 365
pidetään taasen tulevana lau­ uusia pattereita ja dynamoja
T
aft
haluaisi
“fik
sa
ta
”
Toimitus ..................................832
tajan ja klerkin ja ainakin 24 ten näes saataisiin kaikki m aas­
antaina S. S. Klubin haalilla. myydään sekä asetetaan k ä y ttö ­
K o n tto ri on au ki kello 8 aam ulla
valtuusm iestä Chicagon eilisissä sa olevat varat hallituksen käsiin
Mexicon
Siellä tanssitaan näet sekä van­ kuntoon.
kello
kuuteen
saakka
illa lla .
film
vaaleissa.
Republikanien entinen j ta rpeen _t u 11 e s sa.________________
haksi, että täksi maaksi niin rei-
Huom !
K ello 6 jä lk e e n illa lla
huom
attava
enemmistö huneni
k ä y te tä ä n to im itu ks en puhelinta
: m asti kuin kunkin omat kintut Kaupunki hävisi riidassa.
Xew
York.
huhtik.
4.—
1-^iti-
vähiin melkein joka kohdalla ja Tehkää ostoksenne niis­
Tilaa on
Seasiden kaupunki oli verotta­
^ U O O O O Q O O O Q O O O | vain myöten antavat.
UNION PACIFIC
> viljalti S. S. Klubin haalilla ku- nut G. M. Griniesiä kadun kor- nen presidentti W illiam II. Taft, useissa tapauksissa vaihtui vä- tä liikkeistä, jo tk a il-
eräissä
kesteissä hemmistöksi.
*»
PÄIVÄLISTA
* I ten jokainen
entuudestaankin iauttam isesta ia sillan rakennut- ouhttessaan
SYSTEM-tieiä
täällä
tänä
ihana,
ylisti
p re s i-1 Tähän
mennessä
toim itettu m ottavat tässä lehdessä
0
6
° ? ! tietää ia .,s2!tto uivöskin on kuk- (tam isesta. joka oli kaupungin
— Mieskuoron liarjotukset ta- ‘
uti. I ansseilnn pääsee van- kustannuksella tehty viime, vuo leniti W ilsonin sota-adressia ja äänten lasku osottaa sosialistien Victor Järvinen
W. A. Takalo
nään klo 7. Ensin tenorit ja ,
Oregon Washington Limited
huom autti, että Yhdvsvaltain o-¡valinneen ainakin kaksi valtuus-
iän
hyvän
tavan
mukaan
jokai-
sjen
kuluessa.
Kaikista
uhkauk
sitten bassot.
,
’isi
käännettävä
pistimien
kärjet
miestä.
Useissa
piireissä
ovat
Lähtee
Portlandista Union asemalta
,
. . .
nen nainen
ja miehiltä sj§ta huolim atta oli Grimes itse
päivittäin klo 10 epp.
— Naiskuoron
harjotukset menee ovella vapaasti
Mexicoon
päin.
'äänet
vielä
lopullisesti
laskemat-
25 ^enttia.
ipäisesti kicltävtvnyt veroa m ak­
Läpikitlkevat
junat
Chicagoon.
huomenna klo. 2 päivällä.
“Jos mikään kansa hvökkää ta ja m uutam issa ovat tulokset
Loistavat paikat, sähkövalo, teräs-
samasta
ja
silloin
Seasiden
kau-
vaunut.
Suoranainen vhteya At-
— "Ihm inen ja vli -ihminen",
meidän kimppuumme tulee se kiistanalaisena. Sosialistit saivat
lannin rannikon kaupunkien kanssa.
punki ilmotti asianomaisen o- tapahtum aan Mexicon kautta", melkoisen äänim äärän kaikkialla,
harjoitus klo 7.30. Ehdottom asti Tilauksen ottajia
Portland ja Puget Sound Express
jokaisen saavuttava.
"K o rtibbing Landry H elp” maisuuden myynnille, koska ve ennusti hän.
Mexicoa nimitti ; Kymmenien koululasten näh-
Portlandista 6:15 jpp. päivittäin
Sepän-
ja
konetyötä
tehdään
huolel­
'
rolaskukin
jo
kohosi
$9,000.
Xvt-
aineelle, joka irrottaa lian il­
T aft "kansainväliseksi pahennuk- ’ ¿en eräs W illiam Basket nim i­
Denveriin ja Kansas City’in me­
jkös
asianomainen
vasta
kauhtui
lisesti.
Paatin
rautoja
ja
bäskettiä
nevillä junilla, siihen matkalta
man pesulautaa.
Tiedustelkaa
seksi" ja sen presidenttiä, ken-¡nen neekeri am m uttiin kuoliaak-
Ylimääräinen osaston kokous
yhdistettynä St. Louis'iiu menevä
18)— lOth st., Astoria, O re. (11 ¡ja vei juttunsa oikeuteen. Asia -aah C arranzaa piti hän ei hi o- si eräällä äänestyspaikalla, jossa on varastossa.
matkustajavaunu. Joka suhteessa
on tänään, jossa Länsipiirin
¡ratkaistiin eilen täkäläisessä pii- t e 11 a V i m pa n a yksilönä."
ensiluokkainen.
Kaasukoneita porataan ja hiotaan.
hän
koetti
“tehdä
parhaansa"
e-
e d n s t a i a'k ok o u k s e e n
laadittavat
rioikeudessa ja vielä kaupunkia
rään ehdokkaan hyväksi. E tsi­
Sait Lake Express
alustukset
erikoisesti
otetaan O i«eusjutun kauntia vastaan ivastaan. Kävi näet selville, että
453 Taylor Ave.
Phone 327
11:20 epp. päivittäin
vä
Jam
es
Carey
heti
vangitsi
R
anskassa
syötetään
harkittavaksi. Kaikki siis koko­
nosti eilen John Mäki. Hänen kaupunki oli m ennyt korjautta-
Boise-Salt
Lake juna.
Yhteys
Kunnallislaiturin kohdalla.
ampujan, Benjamin Applequistin,
Denveriin, Omahaan, Chicagoon
ukseen ja ennen kaikkea alus­ aikom uksenaan on estää k a u n tia ; maan kauniin tietä, vaikka siitä
sachariinia soke­
ja Itään.
m utta
matkalla merkkikopille
tit skomitea kyhäyksilleen.
rakennuttam asta
tietä hänen 1 asiasta voi ainoastaan
kaunti
200 mailia kuuluisaa Coiumbia-joki-
rin
asem
esta
hyökkäsi
muuan
roistojotikko
SUOMALAISET
L
a
a
KÄRIT
vartta pitkin.
maansa läpi. Mäki väittää, e t t ä ' näättää. Ja koska kauntin tien
poliisin kimppuun, ampuen hä­
Automaattiset merkinantoilaitokset
Kalustettu huone vuokrataan
kauntin puolesta ei ole hänelle korjauttam isesta
ei
kaupunki
suojelevat matkaa.
joko yhdelle
tahi
kahdelle kvllin selvästi ilm ottanut a ijo -, voi asukkailtaan veroa kantaa,
Pariisi. 4 p. huhtik.— Edustaja- nen takkiinsa ja housuihinsa rei­
Läpikulkevat ruokailuvaunut.
Ateriat voittamattomat.
miehelle. Käykää katsom assa.
ttista tien teettäm isestä.
: niin ei Seasiden kaupunkikaan kam arissa hyväksyttiin tänään kiä ja pieksäen hänet pahanpäi­ LEIKKAUKSET ERIKOISALANA
väisesti.
Yanki
ryöstettiin
hä­
John Hattinen, 311 Aiameda
Astoriassa
sijaitseva konttori
----- Ja------
voi
mennä Grimseä verotta- ehdotus hallituksen valtuuttam i­
neltä
pois.
551
Commercial
Street
ave.. Astoria. Ore.
(5
maan. Asia siis on selvä ja Sea- sesta määräämään vehnälle raja-
Kylpijät huomatkaa.
C. W. ROBERTS. D. F. A P. A.
hinnat. Aikaisemmin on vehnän
Johnsonin uusi sauna et ole s’^en kaupungin isätkin sen suu- rajahinta ollut 33 frankkia 100 SUPERIOR, WIS.. JÄLLEEN
Puhelin Main 85
Sensuuri käytännössä.
reksi harmikseen käsittänevät.
KAPAKKA KAUPUNGIKSI
LASTEN TAUDIT ERIKOISALANA
Canadasta viime päivien ku auki huom enna, perjantaina, vaan Grirhse vain sivelee partaansa, kilolta, m utta täsfed es tulee mi-
Höyrylaiva
SPEXARTH BLDG.,
ASTORIA
luessa tänne saapuneet kirjeet o - ! ainoastaan lauantaina tällä vii­ sillä hän sai "halvalla hyvän nisteristö m ääräämään
hinnat
Superior, *\\ is., huhtik. 4.— Tunnit: 10-12 e. p. p„ 2-4 ja 7-8 J. p. p.
HARVEST QUEEN"
vat sensuurin avaamia ja asian-1 kolla.
juuston”, korjauttam istyöt näet sen mukaan kuin katsotaan ta r­ ¡Täällä eilen toim itetussa äänes­ Tel. Office: 230
Tel. Resident*
Seuraavilla
viikoilla
on
auki
m ukaisesti merkitsemiä. U seat
huom attavasti kohottivat hänen peelliseksi.
fr i Forsström 682 Tri Lagus 602 H
kirjeet
ovat • sensuuri viraston perjantaina ja lauantaina kuten m aaom aisuutensa arvoa.
Myöskin hyväksyttiin ehdotus, ty k se ssä voitti märkien puoli
jonkinmoisella enemmistöllä, jo­
248 Alameda ave.,
kautta kulkiessaan viipyneet mat ennenkin.
joka m yöntää sacharinin käytön ten edellisellä äänestyksellä sul­
Astoria,
Ore.
kalla useita päiviä.
sokerin asemesta leivoksiin ja j e t u t kapakat jälleen avataan.
Isonrokon
|aColumbla|oenlaltureil’e
kaupunkiimme leviäminen on säilykkeihin.
,° 'S f ' ?• R * N - laiturilta
Plattvillessa, Menomineessa ja
Käsivoide.
Astoriasta klo 7 epp. päivittäin, paitsi
tuonut lääkärikunnallem m e pal­
Viinan myynti kukoistaa.
O Lääkäri ja kirurgi Suomesta o
;
Blanchardsvillessa.
jotka
myös­
sunnuntaisin. Palaa Portlandista Oak
Jos kätenne ovat sierottuneet,
Jtadun päästä klo 8 jpp. päivinkin,
\ iinie aikoina on kaupungis- jon lisätvötä, sillä suuri määrä L iittoutuneet tu n k eu tu ­ kin olivat “kuivia” pääsivät m ä­
on «aapuout paikkakunnalle ja ottaa
voitte ne parantaa voitelemalla samme viinaksia m yvty yhte-i ihmisiä ja eritoten koululapsia
paitsi lauantaisin.
valtaan sairaita
vat eteenpäin
rät jälleen voitolle.
iltasin H ellbergin käsivoiteella. nään ja eilen taasen kuuluu S a n !on v’’me päivien kuluessa roko-
|
--------- ----------------------
573 Commercial 8
H inta 35c. 'Pilataan osoitteella: Franciseosta tulleen tänne uusi tettu ja mikäli itse sairaat ovat
R anskassa
REPUBLIKAANIT VALLAN
K RJNDELLIN APTEEKIN YLÄ­
G. A Hellberg,
Suomalainen lähetys. Tänne näet oli saapu­ kysymyksessä, niin ne on t a r ­
KERRASSA
T elet 12«
!
SATULASSA
MICHIGANISSA
apteekki, Astoria
VASTAA NOTTOT UN NIT:
_____
Pariisi, 4 p. huhtik.—Viralli­
nut kolme miestä m atkustajalai­ koin eristetty muun maailman
vassa, joilla kullakin oli m atka­ vhteydestä huolellisen lääkärin­ sesti on ilm oitettu, että ranska­
10— 12 e p r ., 2—4 ja 7—8 j. p. p.
Detroit. Mich. huhtik. 4.— Re-
Keskusteluseuran kokous
Sunnuntaisin- 11— 12.
hoidon
ia
valvonnan
alaisina
ol­
laiset
joukot
ovat
tunkeutuneet
publikaasiien ehdokkaat valtion
pidetään tänään osaston Yli­ laukkunsa iloliemellä täytettynä. len.
lounaispuolelta St. Q uentinin e- vliorkeuden tuomareiksi ja m u i­
maihin,
o o o o o o o o o o r
määräisen kokouksen
jatkona. Päästyään onnellisesti
On
vaikeata
sanoa
onko
rc-
tuvarustuksiin. Taistelu jatkuu hin pienempiin virkoihin pääsi­
alkoi
viinaksien
rahaksi
m
uutta­
Ohjelm aakin kuuluu olevan va­
j kostamisesta vastaavaa hvötvä. Ailettessa. Soininen tienoilla o-
> •1
DR. CHAS W. BARR
rattuna kokousta varten, jotta minen. m utta varm aankin liene­ sillä siitä eivät edes lääkäritkään vat ranskalaiset myöskin vallan- vät voitolle 'Michiganissa eilen
HAMMA%LÄXKÄR'
VIENNA CAFE
toim itetuissa vaaleissa. Repub-
vät hessut vaatineet liian korkea­ 'ole täysin selvillä. Kun rokotus neet lisää alaa.
sinne kannattaa jokaisen tulla
Suomalainen
tyttö apulaisena.
2
leatt«r'n vleres ä
¡likanien
saavuttam
a
yleinen
e-
*23 Commercial St
Puhelin «SS.
Aston i •
ta hintaa tavarastaan,
koska hei- -------------
535 Comm-| St.
A„ ,ria
aikoinaan keksittiin,
.
min sita
nemmistö arvioidaan noin 100,-
• Hyv&a ruokaa saatavana. Ya-
dat muuan inies ilmi antoi. 11'al- tervehdittiin kautta
maailman
Berlin. 4 p. huhtik.—Saksalai-
annettiin kauntin oikeudessa la saatiinkin yksi heistä, nimel- pelastusta tuottavana "enkelinä", set iotrkot ovat keskisellä Stok- 000:ksi.
»8vä uinen kohtelu
T :ri O. Onne Ju rv an • Suomalaiset syökää m« j|ä
eilen portlandilaiselle
H. T ill­ tä R. Lyons, vangittua ja samal- m utta viime aikoina on e siin ty -¡ hod-joella valloittaneet Tobolyn
inä n yhtiölle ia Knappasta kotoi­ la joutui poliisin liuostaan mvös- nyt lääkäreitä, jotka väittävät | sillan luona venäläisten hallussa
• • • »•<
LUONNON-
sin olevalle Dunlap and Olsonil- - in kantam us viinaakin. Toisien rokotuksen näin vastoin olevan ¡olleen
K a n n a tta k a a n iitä liik k e itä , jot-
H
a
m
m
a
s
ta
u
tin
L ji.! ¡ke
aseman.
H uom attava
PARANTOLA
,
le.
tieurakat
kohoo- ¡ J<’nteTe’^ä koettavat poliisit ky- tartunnan ehkäisemiselle ainakin
.
ka
ilm
o
itta
v
a
t
T
o
v
e
ris
s
a
» at «1 Edellisen
un
löit-;
••
maa ra sotatarpeita saatiin saa
178 E. 60th str. Portland, Ora. I
i at $1.330 ja jälkimäisen $a2z.6 0 .'kynsä mukaan juosta.
¡taudin
ce n ttiä n o s t l a i
ä .n ta :
raivotessa
vaarallista. t liiksi.
PORTLANDIN
Huhtikuun 8 p:nä
‘KAPITULIHERRA’
“Sotamorsiot”
pukuja
pojille
HILDEBRAND & CO.
kahdesta aina 8
vuoden ikäisille
The BEE HIVE
1
MENE
ITÄÄN
Western Machine &
Welding Works
|T:ri Toivo Forsström
T:ri Werner Lagus
Tohtori H.Haiiman
p
ORTLANDIIN
F a . UÖaaZL