Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 04, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T)OLIITTISESTI ja industria-
-*• lisesti yhdistyneen köyhiltä*
tön voimaa ei mikään mahti maa*
ilmassa kukista.
<71 HE
circulation of the Toveri
is greater than the combined
circulation of all other new»*
papers printed in Astoria.
LÄNNEN SUOMALAISEN TYÖVÄESTÖN ÄÄNENKANNATTAJA
ORGAN OR THE FINNISH WORKERS IN TH E WESTERN STATES. THE ONLY FINNISH DAILY IN THE WEST
No. 79.
Keskiviikkona, huhtik. 4 p.—Wednesday, April 4
KYMMEN ES VUOSIK.
VOL. 10.— 1917.
Sos. kongressimies ehdottaa rauhanneuvotteluja
Yhdysvaltain hank­
keet herättävät
epäluuloa Etelä-
Amerikassa
Englannissa n y t “ym­
märretään” Yhdys­
valtoja
T ässä maassa vallitseva sotakuo-
hunta herättää suurta innos­
tusta m ilitaristisissa piireissä.
-e
Kansa ei tah­
do sotaa
¡NUORUKAISET, 1 8 - liW iW ill OikfillSillttu I Rauhankannattajat jatkavat taistelua s o t a a
23 VUOTIAAT TEU­
_______ J
' vastaan huolimatta h e i t ä kohtaavasta vai­
RASTETTAVIKSI
Syytettyjen todistajia kuulus­
nosta. T y ö väestöä varotetaan menemästä
tellaan.
teurastettavaksi.
H allitus valmistelee sotilaslake-
ja esitettäväksi kongressille
Seattle. W a sh. 2 p. huhtik.—■
heti sen jälestä kun sodanjulis- Syytettyjen i. w. w.
iisten laki- Amerikalaisia vaaditaan uhraamaan a i n o a s ­
tam isesta on päätetty.
E rään vvisconsinilaisen kaupun­
mies, George \ andervcei» I. \\
gin väestö äänestänyt melkein
t a a n henkensä ja o maisuutensa. 5 0 0 ,0 0 0
W .-jutun kuulustelussa tänään !
Lontoo, huhtik. 3. — A rtikke­
yksim ielisesti sotaa vastaan.
lähetettäväksi teurastustantereelle. Sotave-
W ashington, 1). G. 3 p huh- • yktuom ari Ronaldin oikeudessa,
Buenos Aires. lArgentina, huh­ lissa. jonka otsikkona on “Ase-
ennenkuin
hänen
lakikum
ppanin-!
tik. — Hallituksen taholta on
tik. 3.— Y hdysvaltain presidentti veljemme, T he Pali Mali Gazette
lat yhteisesti maksettaviksi.
'Sheboygan. W is.. huhtik. 3.— kuum eisesti valmistettu uusia la­ sa Ed. Moore piti alustavan pito- 1
W ilsonin sotapuhe vastaanotet­ julkituo ihastuksensa sen johdos­
tiin täällä m ielenkiinnolla, m utta ta. että presidentti W ilson neu- Sheboyganin väestö tänään jok­ keja sodankäyntiä varten, jotka lustuspuheen valamiehistölle, eh-J
W ashington, D.C., 3 p. huhtik. | rm etuseinäm än kokonaan, siten
yksim ielisesti äänesti ehdotetaan heti kongressille sen dotti, että syytetty Thom as H.
ei millään m ainittavalla innos­ vonantajincen on päättänyt saat­ seenkin
sodanjulistus
— Tracy vapautettaisiin syytteestä — Sosialistinen kongressimies, >'-• «ttar kseen. ett.ä rauhan'kannat-
tuksella.
I luom atuim m at sano­ taa \ hdysvaltain aseet ja varat Yhdysvaltain ja Saksan välisen jälestä kun
sodan
julistam
ista
vastaan.
tukem
aan
liittolaisten
"asiaa''.
josta
nykyään
kiistellään
_ sitovien todistusten puutteessa. Meyer London, on esittänyt e - , '.ajat o , at ‘keltasia’ väriltään.
m alehdet. hallitusm iehet ja poli-
Tuomari Ronald hylkäisi ehdo­ dustajahuoneessa ehdotuksen, et-
---------
Kysymys
kuului:
"'Tuleeko
\
hdysvaltain
kansan
verensuku-
tulee
hyväksvtvksi.
Sotapalvc
tiikot ovat asettuneet kylmälle
tä
presidentti
W
ilsonia
kehoitet-1
.
.
.
_
, . ,
tuksen
perustelem
atta
m
enettely-
Y
hdysvaltain
yhtyä
sotaan?"
laisuus,
sen
"vapaat
laitokset
"
ja
lukseen aijotoaan kutsua ensiksi
kannalle Y hdysvaltoja kohtaan,
täisiin
uudelleen
koettam
aan
r
Allan
Benson
h o r->uu!
ään.
4177
:sta
äänestä,
jotka
annettiin
kaikki 18 ja 23 ikävuoden välillä
nähtävästi huom aten Y hdysval­ m uut "kansanvaltaiset m uodot"
Xew \ «<rk. o p. huhtik.—Allan
linnen
vastaajien todistajien saada aikaan rauhanneuvottelut
tain nykyisissä hankkeissa toi­ saavat kunniansa — hvvinkin — tässä sotakysym yksessä. ainoas­ olevat nuorukaiset, joista vapau­
Europan
sotaan
osallisten
m
a
it-,
Kcnson.
sosialistien presidentin
kuulustelun
alkamista,
lakimies
m enpiteen vallan laajentam iseksi ja lehti pitää sitä suurena on­ taan 17 oli m erkitty sodan puo­ tetaan naimisissa olevat ja ne
ten
välillä.
Perusteluissaan
eh-
ehdokas
viime vaaleissa, eilen
M
oore
puhui
valamiehistölle
kak­
koko läntisellä pallopuoliskolla— nena. että Y hdysvallat saadaan lesta, 17 oli tyhjää ja 17 oli alle­ jotka sotatarvetehtaissa työsken­
illalla
American
Union A gainst
im perialistisen
ryöstöpolitiikan avustam aan suurliittolaisia. The kirjoitettu, m utta niillä ei oltu televinä am m attitaitonsa perus-! si tuntia kosketellen siihen tie d o tu k se n sa puolesta London va- M ilitarism-nim isen antim iltaris-
toteuttam isaikeen, joka voi vaa­ Globe sanoo jokseenkin samaa, äänestetty. Äänestys kesti kol­ teclla ovat tarpeen paikallaan py­ 'anteesccn ja niihin syihin, m itkä f kuutti, että sen jälestä kun W il­ tisen liiton kokouksessa G arne-
sytettäviksi. Näin kutsutuista kannustivat Everettin m yllvpa- son katkaisi diplom aattiset vä-
raan saattaa Etelä-A m erikan ka­ lisäten, että saksalaiset valtio­ me päivää.
joukoista
lääkärintarkastuksen rooneja virkavallan avulla lait­ lit Saksan kanssa, en Europassa gic-haalilla vakuutti, etteivät so­
miehet
ovat
pitäneet
Y
hdvsval­
pitalistien etuiluja.
sialistit sodan puhjettua tulisi
E räs huom atuim pia lehtiä. R a- tain sotaan sekaantum ista vähä­ Talas-Waltosen rikos- kautta valitaan sotapalvelukseen tomuuksiin. jonkalaista ci ennen asiat kehittyneet siihen suuntaan, käyttäytym ään
m aanpettureina.
kykenevät ja määrätään joko lai­ ole tavattu Yhdysvalloissa ehkä että Amerikan rauhankehoitus e- i
m erkityksellisenä. m utta saavat
z o n, kysyy:
muualla kuin Coloradossa. Hän päilem ättä otettaisiin m yötätun- Muuan puhuja. W inter Russell,
vastoon taikka maajoukkoihin.
toveri tuomittu
“ Eikö Y hdysvallat pidä tätä nähdä, että se tulee m erkitse­
Miliisijoukot kuitenkin kutsu­ sanoi tulevansa osoittam aan to­ toisemmin vastaan kuin aikai­ oli kuulijakunnalleen sanonut,
suotuisana aikana im perialistisen mään naljon.
The Eveninp- Standard kirjot
taan sotapalvelukseen heti ja distuksillaan. että sheriffi McRae semmin W ilsonin tekemä huo­ että sodan puhjettua olisi ry h ­
politiikkansa
yhteyttäm iseksi
Xew
York.
maalisk.
31.—
Kes­
niistä noin 50,000 asetetaan la i­ oli antautunut kokonaan pienen m autus ja että sellainen ehdotus dyttävä toim eenpanem aan val­
kaikkialla 'Panam an pohjoispuo­ taa Y hdysvaltain osanotosta so­
taan pitkästi, lausuen m. m.: kiviikkona täällä oikeudessa tuo­ vastopa! velukseen heti ja 100,000 klikkikunnan. Everettin kauppa- saisi kaikissa maissa kansanval­ lankum ousta sodan ehkäisem i­
lella?”
seksi.
Russellillc vastatessaan
L a P r e n s a lau su i: “Ylhdvs- "Saksan hallitus teki sangen hul­ mitsi tuomari Crain A. VValtosen lasketaan tarvittavan mvöhem klubin johdettavaksi, että kaup- lan kannattajien kannatuksen o- Benson vakuutti, että sosialistit
vallat jäljittelee Englannin luo­ lusti pakottaessaan Yhdysvallat rikostoverin, Alex Sampsonin 20 min A tlannin rannikkoa vartioi­ paklnbia taas johtivat m uutam at sakseen.
Europassa tapahtuneista m uu­ eivät hyväksyisi sotaa, m utta et­
pum ista m ainiosta eristyneisyy­ kävmään vihollistensa joukkoon. ’ vuodeksi valtion vankilaan kär­ maan asetettaville m oottorive­ vaikutusvaltaiset kaupungin teol-
"vallankum ouksellinen
toi­
listm sh e rra t p a n k k iirie n sa ja loi­ toksista puhuessaan viittasi Lon­ tä
destä—ja täm ä johti E nglannin Lehti väittää, että eiliseen m en­ simään rangaistusta osallisuudes­ neille.
minta sellaisella hetkellä olisi
useihin hyökkäys- ja puolustus­ nessä olisi Saksa vielä voinut taan Mrs. Xicholsin ryöstöm ur­ Saksa ei julista sotaa Yhdys­ jareidensa välityksellä. E verett don Venäjän kansanvaltaistutta- rikoksellista ja ettei—siitä hän
on
teollisuuskaupunki,
sanoi
pu­
haan.
Hän
tunnusti
oikeudessa
estää \ hdysvaltain
osanoton
miseen ja Saksan sekä Itävallan
liitto ih in .
valtoja vastaan.
huja.
käsittäen
noin
35,000
asu-
ottaneensa
osaa
W
altosen
kans­
luopumalla
vedenalaissodastaan.
sosialistien yhä kuuluvammin il­ vakuutti olevansa varm a—sosia­
‘‘Y hdysvallat luopuu välinpitä­
sa
ryöstöön.
kasta,
t'aaeim
ketnoja
ovat
puu-
Pääelinkeinoja
I»eriin. 4 p. huhtik.
maisemiin rauhanvaatim uksiin ja listien taholta ole kenenkään ta r­
Presi-
m ättöm yydestään vanhan maan ja silloin olisi rauhan v.aatijnin
peellista peljätä sellaista y r ite t­
Sampson on suomalainen mies. dentti W ilsonin kongressille p i­ tavarateollisuus ja lähetys. Xai-I vakuutti hän, että hetki on so- tävän."
politiikkaan nähden ja ryhtyy o t­ nuolue. pahaksi onneksi liitto-
tam aan osaa kam ppailuun ylival­ laisten "asialle", jään vt voitolle m utta on kieltäytynyt antam as­ täm ästä puheesta saapunut tieto < en tdmkeinojcn harjoittajat oli- piva saada aikaan yhteinen rauha
"En tiedä onko Russell sosia­
ta oikeaa nimeään sen perusteel­ on otettu tyyneydellä vastaan \a t hvxästi järjesty n eet: pank- ehdoilla, ettei mikään kansa pyri listi", jatkoi Benson, "m utta jos
lasta kahden europalaisen vallan Yhdysvalloissa.
M uut lehdet toitottavat s a ­ la, että eivät hauen vanhempansa Saksan viranomaisten taholta on knriensa ja loijareidensa se k ä ! väkivaltaisesti vaikuttam aan toi­
välillä."
T uossa toim ituskirjo-
heistä
riippuvien sen kansan asioihin, jota W ilson on. niin hartaasti toivon, että
massa
äänilajissa. Entiset ivai­ ' ja sukulaisensa saisi tietää hä­ annettu, ei kuitenkaan virallises­ m uutamien
tuksessa ei erikoisemm in arvos­
ti. tietää, että Saksa ei tule m uut suurten kauppaliikkeiden om ista­ oli aikaisemmassa rauhankehoi- hän on ainoa sosialisti maassa
tella Yhdysvaltain m enettelyä, lut presidentti W’ilsonin "kir­ nen kohtalostaan.
jeenvaihdosta".
s.
o.
noottien
lä­
tam aan m enettelytapaansa Ame­ jien kesken lie m uodostivat h ar­ tuksessaan selittänyt tarvittavan. joka uskoo vallankumoukseen
m utta huom autetaan, että ‘‘sen
A m eri­
rikan presidentin ja kongressin valukuisen m utta vaikutusvaltai­
Londonin ehdotuksella ei ohe­ soihin estäm iskeinona.
täytyy kiihottaa maailmaa, e rit­ hettelystä. ja m oitteet am erika­
kan
ei
tarvitse
peljätä
sosialis­
sen
ryhmän,
joka
kykeni
visusti
laisten alhaisesta valtiomiesälys-
Cuban kapinallisia
päätösten johdosta. Submariinit
ne mahdollisuuksia tulla hyväk­
täinkin Etelä-A m erikaa."
hallitsem aan kaupungin virka­ sytyksi. m utta m uodostaa hä­ teista. Sosialistit ovat ensin a-
ta
ja
"sivistyksen
asian"
hal­
tulevat
jatkam
aan
saartotoim
in-
Presidentti W ilsonin kehotus,
antautuu
taa niinkuin ennenkin, eikä Ame­ kuntaa ja käyttäm ään sitä tarkoi­ nen ehdotuksensa hallituksen so­ merikalaisia ja sitten sosialiste­
että kaikki puolueettom at vallat pana pitäm isestä ovoat kokonaan
lehdistä. Sensijaan
rikan vastaan julisteta sotaa, ei­ tusperiensä hyväksi. K aupungis­ tapolitiikalle
vastaehdotuksen, ja. Kansa tulee näkemään so sia­
seuraisivat
Y hdysvaltain
esi­ kadonneet
Santiago, 3 p. huhtik. — Gu- kä ryhdytä varsinaisiin sotatoi- sa oli sattunut suuria lakkoja, jonka ym pärille rauhankannatta- listit yhtä isänm aallisina kuin
m erkkiä. ei ole saanut suosiota selittävät ne nvt "hyvin ym m är­
atvöläisten
ettei am erikalaisten antanam ossa on hallituksen jou­ menpiteisiin vaikka Yhdysvaltain satam
, .
.
h? paresahurien jat tulevat asettum aan niin kau­ dem okraatit, republikaanit taikka
latinalais-am erikalaisten tasaval­ tävänsä".
Me sei­
lak o t. jo tk a jo ssain m äärin Oll- an kuin kysym yksestä Ikqstää kieltolakipuoluelaiset.
ollut
mikään koille antautunut O rienten val­ k on gr e s s i k i n hyväksy ■ I st
v ie lä
tojen keskuudessa.
K errotaan, käännyttäm inen
somme
yhtenä
'Amerikan
puo-
vat
lam
auttaneet
kaupungin
lii-
helppo
tehtävä,
heillä
kun
oli
it­
väittely kongressissa.
tion entinen kuvernööri ja maa­ sodanjulistuksen.
että kaikki nuo vallat valm istau­
Iestä."
ke-elämää
ja
samalla
vahingoitta­
sensä
maanisä
W
ashingtonin
an
­
kunnan liberaalien johtaja evers­
Huolim atta siitä, että hallitus-
tuvat uudelleen julistam aan py­
neet hallitsevan ryhmän etuja. viranomaiset ovat osoittaneet a-
tama
ja
kokemusten
vahvistama
( Taikoa toisella sivulla)
ti
Rafael
Mandeuly
500
sotilaan­
syvänsä puolueettom ina.
varotus, ettei ole edullista se­ sa kanssa. Sen lisäksi muutkin Sota paisuttanut teräs- Kaupungin poliisilaitos oli lakot vonaisesti vihamielisyyttä rau­
aikana nöyrästi palvellut kauppa- hanliiton toiminnalle, on liitto Saksalaisia syytetään
kaantua
"kietoviin
liittoihin". G uantanam on piirissä kapinaan
yhtiön voittoja
Sotahuijareita muka
klubia ja harjoittanut väkivaltai­ pitänyt kokouksia eri paikoissa
\m erikalta saam aansa apua p i­ osaaottaneet joukot, noin 300
Pietarin tien osta-
huikeasti
suutta
lakkolaisia kohtaan. Po­ kaupting. ja päättänyt edelleen
aijotaan “kurittaa” tävät englantilaiset kerrassaan miestä ja useita päälliköitä, an­
liisin puolueellisuus johti erinäi­ vastustaa sotajuonittelijoita kai­
suurenm oisena.
mis-yrityksestä
tautuivat.
siin mellakoihin, m utta, jatkoi kin voimin. Aamulla pidetyssä
Xewark, X.J., huhtik. 3.— Beth-
W ashington, D C .. huhtik. 3.— !
Moore, vastaajat tulevat todista­
Xew York, 3 p. maalisk. —
Toverinsa
tappanut
Etelän
tasavallat
neu­
Idhem
teräskorporatsionin liike­ maan, että syytetyillä i. w. w .: joukki »kokouksessa hyväksyttiin
K ym m enentuhatta m iestä on joi
Xew
\ ork W ord ille
kirjeen­
vaihto viime tilivuodella oh suu­ Iäisillä ei ollut mitään yhteyttä päätöslauselma, jossa julistetaan,
metsätyöläinen
liittynyt "kuklux k la n iin " , joka
votelevat sodan lo­
vaihtaja
K
öpenham
inasta
tiedot­
rempi kuin koskaan ennen yh­ näiden katum etelien kanssa, joi­ että liitto, jos hallitus julistaa
muka aikoo kurittaa liikkeenhar-
taa
että
saksalaiset
olivat
y rit­
mielenviassa
pettamisesta
sodan, sen jälestä tulee toim i­
tiön historiassa, nousten lähes
jo ttajia. jotka kiskovat voittoja
hin olivat sekaantuneet yksino­ maan kaikin voimin estääkseen täneet lahjoa rintam alla olevia
$3<X).000,000:iin. lausui vhtiön
sotavälineiden hankinnassa. T äl­
Aberdeen. W ash., huhtik 3.—
Mexico City, huhtik. 3. — M e­ presidentti Charles M. Schwab maan E verettin omat asukkaat työväkeä lähtem ästä s< »tarinta- venäläisiä sotajoukkoja laske­
laisen tiedon sähkötti New York­ Albert E. Lindquist, joka ant-
maan saksalaisia joukkoja lävit­
maan.
xicon hallitus tänään
ilmotti tänään täällä yhtiön 12:ssa osak­ ja kansalaiset.
ista E. H . Liebel arizonalaiselle pui Ed Gosselin nimisen kokin
Rauhan
agitatsioonia harjotta- se 'Pietariin. Suunnitelm an m u­
Ecuadorille ja Colombialle hy­ keenom istajien kokouksessa, jos­
Polkivat puhevapauden.
senaattori A shurstille.
Simpson Logging C om kämpällä väksyvänsä Ecuadorin ehdotuk­ sa hänet uudelleen valittiin joh-
nut professori, David Starr Ior­ kaan oli Riigassa oleville venä­
Työn
ja
pääoman
välinen
riita
n :o 7 viime lauantai-aam una, on sen Amerikan valtojen edustaji­ tokuntaan.
dan
kun hän rauhankannatta- läisille upseereille m aksettava
Xim estä päättäen tarkotetta saatu kiinni ja teljetty kauntin en kokoontum isesta Montevide-
Everettissä
oli
kehittynyt
krii­
jien puolesta pyrki presidentin suuria lahjuksia ehdolla, että
Johtokunnan
ehdotus,
e tta
tilliseksi.
jatkoi
Moore,
kun
1.
nee tällä hommalla sam annimi vankilaan täällä.
puheille, ei otettu ensinkään vas­ jättäv ät kaupungin saksalaisten
oon. U ruguay'hin, keskustele­ m yytäisiin $1 ?,000,000 arvosta
W.
\W-liiton
puhujia
alettiin
sen edeltäjänsä kaltaisen väki
Lindquist lienee mielenvikai­ maan yhteisistä toim enpiteistä yhtiön tavallisia " B"-hiokan o-
taan. Presidentin yksitviskirju- haltuun. \ enäläisten upseerien
vangita.
Peljäten,
että
I.
W.
W
.
valtaliiton m uodostam ista. K u k- nen. H än väittää voivansa suo­ Europan sodan lopettamiseksi.
ri 1 umulty selitti ei voivansa kerrotaan ottaneen saksalaisilta
sakkeita eräille newyorkilaisille
l u x k 1 a n m uodostettiin Y h­ ranaisesti keskustella pirun ja
pankkiireille, ‘hyväksyttiin, sa­ liiton puhujat onnistuvat puheil antaa mitään varm uutta milloin rahat, noin m iljoonan ruplaa, ja
innostam aan lakkolaisia, presidentti olisi professorin t a ­ lähettäneen ne sekä selonteon
dysvaltain suuren orjasodan jäl­ Saksan keisarin kanssa. Gosse-
moin ehdotus osakepääoman ko­ laati
P ieta­
keen sodassa häviölle joutuneit- linin ampum inen oli vapauttanut 13 henkilöä ehkä huk­ hottam isesta $45,000,000:11a. Joh­ kaupunkia hallitseva ryhmä päät­ vattavissa. eikä
m uutoinkaan saksalaisten yrityksestä
ti
riistää
puhujilta
puhuniisoikeu-
riin
vallankumoukselliselle
halli­
kunut moottorive­
ten etelän orjienom istajien kes­ hänet pirun otteesta. Gosselin
voivansa toim ittaa professorin
tokunta
myöskin valtuutettiin
tukselle.
Saksan
asiamiehen
den
käyttäen
aseenaan
kauppias-
kuudessa. Se ruoski, tervasi, sil­ oli
m uuttum assa hurjim m aksi
asiaa presidentin tietoon. Kun
liikkeeseen laskemaan bondeja
neen rikossa
poi ja m urhasi neekereitä ja m ui­ voroksi, mitä maailma on kos­
korkeintaan $200,000,000 arvosta. klubin hallitsemaa sheriffiä. Kun Jordan tuli ‘Valkoseen Taloon', Riigassa — joka oli lahjukset
ta sille vastenm ielisiä henkilöitä, kaan nähnyt, sanoo Lindquist.
X iimcniainitun toimenpiteen ta r­ ryhmä näki, ettei i. w. w. Jäisiä ilm oitettiin hänelle presidentin ei antanut — kerrotaan tehneen it­
Lynn. Mass., huhtik. 3.—-Pel­ kistuksena on ¡Kiistaa n.k. luotto- voitu masentaa pelkällä vangitse­ c levän "kotona", ia hän sai tyy­ sem urhan sen jälestä kun ha­
hävitti kouluja ja teki kaiken­
ko, että kolmetoista nuorukaista yhtiö, joka on nimellisesti om is­ misella, päätettiin ryhtyä—kaup­ tyä lähtemään niine hvvineen. vaitsi tulleensa nenästä
vede­
laisia m uita m itä rum im pia ri­ Sodan vastustaminen
tyksi.
m
enetti
henkensä
kun
m
oottori­
piasten
klubin
kokouksessa—jyr-
koksia, useinkin muka "kansan-
R auhankannattajien liitolla on
s e n t ä ä n “laillista”! vene Moxie rikkoutui, näyttää tanut korporatsionin nielemiä e i kempiin m enettelyihin. Kauppa- aije
koston" nimessä. Etelässä vie­
lähettää uudelleen lähetystö
omaisuuksia ja yhdistää nämä
käyvän toteen. 'Moottorivene on yhdeksi suureksi liikkeeksi.
klubiin hankittiin jäseniksi myl- W ilsonin luokse.
Saksalainen lehti sul­
läkin niin yleiset lynchaukset ja
San Francisco, Cal., huhtik. 3. ollut kadoksissa viime torstaista
lyparoonien palkkalaisia ja yleen­
m uut roistontyöt. erittäinkin nee­
Sotaväki on alkanut harjoitta­
lähtöpäivästään
saakka.
sä henkilöitä, joiden edut olivat maan väkivaltaa rauhanliiton jä­ jettu Canadan postista
kereitä vastaan, ovat täm än sa­ — Erään miehen, joka kierrätti siis
m v 11 y p a r o o n i e n seniä vastaan. Jo eilen kun se­
laisen järjestön menettelyiperuja. A ntiw ar Societyn sotavastaista Luullaan, että vene ajautui m a­ Cunard-yhtiö rakennut­ yhdenmukaisia
Portland, O re., huhtik. 3.—
etujen kanssa.
Xämä jäsenet naatin järjestysm ies poliisien a-
Liitto hajotettiin sotaväen avulla anom usta, vangitsi poliisi R. H. talikolle. W inthrop Headlandsin
taa
paljon
laivoja
Portlandin
postitoim istoon on
vannotettiin deputisheriffeiksi ja vulla ajoi rauhankannattajat pois
70-luvulla.—On enem män kuin i Beamer, vieden hänet ‘Mission- asukkaat sanovat nähneensä va­
saapunut
Wrashingtonista
C an a­
loa tuolta m atalikolta torstai-ilta-
nämä ottivat lain omiin käsiinsä. senaatin
todennäköistä.
että
tuollaisia asem alle tutkittavaksi.
rappusilta,
huusivat
dan
hallituksen
pyynnöstä
a
n n e t­
Hän ilmoitti olevansa nimel­ na ja kuulleensa avunpyyntöjä.
“kuksTdaneja" svntvy nykyisen
Lontoo, huhtik. 2.—U utisesta, Puhujia vangittiin laittom asti District of Columbian milisii- tu määräys. ettei täällä ilm esty­
sotavillityksen aikana, ja onhan tään George B. Franklin. 1193
joka kertoo Cunard linjan Am e­ tukkukaupalla, heitä syytettiin joukkoon kuuluvat sotilaat heil­ vää saksalaista päivälehteä, D i e
Dolores
Street,
ja
heti
ilmoitti
Amerikalaiset hätäapu- rikassa tekemistä laivatilauksista, toisinaan m itä aiheettom im m ista le solvauksia^ myiihemmin alkoi­ O r e g o n D e u t s c h e Z e i ­
niitä jo olem assakin, m utta ne
eivät suinkaan kohdista toim in­ tapahtum asta seuran lakimiehel­
lausuu täkäläinen T h e T i m e s rikoksista, m utta useimmiten ei vat he käyttäytym ään yhä häi- t u n g ia, saa vastaanottaa posti­
työläiset poistuvat
taansa sotakeinottelijoita, vaan le, Daniel OConnelTille.
m.m.: "Me ym m ärräm m e, vaik­ tehty mitään virallista syytöstä, käilemättiiniiminin ja pieksivät toim istossa C anadaan lähetettä­
Belgiasta
Kapteeni AI W rig h t telefonoi
rehellisiä sodanvastustajia vas­
kakin uutinen 114 laivan raken­ vankeja kohdeltiin raa’asti, k ar­ ratrhankannattajia milloin sopi­ väksi.
vangitsem isesta
Y hdysvaltain'
taan.
nuttam isesta on liioiteltu, kerto­ kotettiin. piestiin; sullottiin ker­
tilaisuudessa käsiinsä sai­
piirilakim ies
Prestonille. joka
Lontoo, huhtik. 2.—Atnerika- muksen, että Cunard-yhtiö tekee rankin pieneen veneeseen, jonka vassa
vat.
Merivakuutus kallistuu
•URKKIJA”-TAHTI KOVAS­ vakuutti Franklinin menetelleen lainen komissioni belgialaisten suuria tilauksia Yhdysvalloissa, jälkeen heitä am m uttiin revol­
Tänä aamuna joukko ‘‘kansal­
täysin laillisesti.
Franklin va­ auttam ista varten sai tänään sa­ olevan oikean. Useimmat aluk­ vereilla, miehet pelastuen vain
SA KÄYNNISSÄ.
New York, huhtik. 3.—T ieto
pautettiin.
noman, jossa ilm oitettiin, että en- sista tulevat olemaan rahtilai­ siten, että asettivat m atrasseja liskaartin" kolmannen rykm entin
sotilaita
ryntäsi
rauhanliiton
am
erikalaisen rahtilaivan Aztecin
Anom
uksessa,
johon
Franklin
simäinen
lähetys
Belgiassa
ja
Rochester, Mass., huhtik. 3.—
voja ja niiden on valm istuttuva eteensä suojelukseksi, heidän ra­ konttoriin ja rikkoi siellä kaiken
joutum
isesta saksalaisen veden­
keräsi
nimiä
ei
edes
suoranaises­
pohjois-Ranskassa olleita ameri- 18 kuukaudessa. X äitten tilaus­ hansa pakkoluovutettiin, keitto-
Kaksi saksalaista vakoojaa on
kaluston,
tuhosi
kirjaston
ja
hä­
alaisen
uhriksi aiheutti tänään
vangittu South Berwick, Me., ti vastustettu sotaa, vaan pyy­ kalaisia hätäaputvöläisiä on saa­ ten tekeminen osottaa yhtiöllä kalut hävitettiin, jne. H uippuun­
vitti
kaikki
voimalausetaulut.
kahden
prosentin
nousun Y hdys­
kongressia
alistam aan punut Berneen, Sveitsiin, m at­ olevan lujan luottam uksen b rit­ sa kohosi laittom uus kun 41 kau­
asem alla, 10 mailin päässä täältä. dettiin
Samalla
aikaa
ulkopuolella
ole­
valtain
ja
Ranskan
välisen laiva­
H eiltä kerrotaan löydetyn lan­ sodanjulistam iskysym yksen kan­ kustaen Saksan viranomaisten tiläisen laivaliikenteen tulevai­ punkiin saapuvaa puhevapaus-
vat
sotilaat
tuhrasivat
keltaisella
liikenteen
vakuutusm
aksuissa,
san äänestettäväksi.
varaam alla erikoisjunalla.
gattom an lennättim en laitteet.
suuteen."
(Jatkoa toisella sivulla)
maalisekoituksella liiton kontto- uusi taksa ollen 12 pros.