Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 31, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ry»-"?.'
No. 76
TOVERI
varm oja voitostam m e n iin tässä asiassa ku in m uissakin, jo tka edistävät
luokkam m e etuja ja p yrkim yksiä.
T o ivo isin että osastot ja n iitte n edustajat h a rkitse va t asiaa kylm ä sti,
ilm an kiih k o ilu a , ja perustavat päätöksensä ainoastaan tosiseikkoihin, jo ista
m e illä on kokem uksia ja tod iste ita, eikä to iv e itte n varaan, jo tk a voivat
pettää.
””l
O SASTO ILLE, K IR J A L L IS U U S K O M IT E O IL L E , A S IA M IE H IL L E
Pysyttäkääm m e liikkeem m e sellaisessa paikassa jossa sillä on menes­
YNNÄ M U IL L E .
tym isen m ahdollisuuksia.
Antakaam m e liikkeem m e edelleenkin k e h itty ä
siihen suuntaan Johon n yt talaan menossa. Sen suunnan näyttää te ille jo ku
v nafT ° ' . 7 R Ii ° ¥ A N , T 1 LO N R A K EN’ N U 8 R A H A S T 0 K A S V A A , vaikkapa aika s ltte lä h e te tty tili- ja vuosikertom us.
Toveruudella,
K ithirt o2,la'“ lk in “ ! T . ' , , T o ve rt
K o u tonen. Carbonadosta. Wash., la h jo itti
AUG. N IK U L A , Liikke en h oita ja .
siihen Toverissa ta lle te tta va n a olevan rahansa koron, $1 80
Sivu kolme
ve lvo itta a jä rje s tö n s ih te e ri olemaan
r ?uiin:ii i iiT »r:iiin in»»:»toutottutt i intttrntt»tt>nunn»i ii i i i iiii iiiiiiiiiiuaHw
läsnä kansalliskonventsionissa.
Pää­
te ttiin että hänen on oltava konvent- 8
sionissa läsnä jos su in kin vo ip i ko n t­
to ritö iltä päästä.
Maahenki asuu vakituisena vieraana kaupunkien, te h ta itte n ja
9— Järjestön
edustajan
kansallis-
ka ivantojen työläiskodeissa.
Suomalaisia on se p itk ie n a iko je n
ko nve n tsion iin
p ä ä te ttiin
kom itean
kuluessa jo h ta n u t m aanviljelyeeläm ään, vakinaisem m alle elinkan-
puolesta evästää e ttä vastustaa sotaa
nalle. tyytyväisyyte e n ja onnellisuuteen.
ja ta is te lla vastaan ka ik e lla is ia y r i­
Suurta va ike u tta tuottaa k u ite n k in tottu m a tto m a lle m iehelle laa­
ty k s iä ju lis ta a luokkarauha sodan a-
jan maan oudot o lo t ja vieras ym päristö. L uo tetta vie n se lvityksie n
ja ksi, jos sota m ahdollisesti voisi
saanti asumus-, v ilje ly s - y.m. oloista käy hankalaksi. S itä p uutetta
puhjeta.
torjum aan on muodostunut Chicagossa
10— Chardonin osastolta o li saapu­
, i i „ . S ivÄ k a l,kptl, 0Jemme kaj k k j yhtä m ie ltä että T o ve ri ta rvitse e oman ko­
nut vastaus toimeenpanevan k o m i­
d in .
Em m ekö kyke n isi sitä T o v e rille saamaan? Kykenem m e k v llä sillä si Astoriassa, jos muuten o lis i m istä hoon. XVasJiingrtoniin ja edelleen
tean vaatim aan omaisuusselitykseen.
nim inen uusi suomalainen m aayhtiö.
olemmehan pystyneet su urem piinkin y rity k s iin . R a ke nta essam m e'T overille i u utisia ottaa.
Suurkaupungeistahan läni koko länsipiirin.
Se h y v ä k s y ttiin ilm an m uistusta.
Y h tiö ostaa, m yypl ja v ä littä ä v ilje lty jä farm eja, Chicagon y.m.
oman talon, vältym m e sen va lm istu ttu a maksamasta toisten rakentam ia ta- T o veri
on
uutisensa A storiaa n kin
Luentoaineita ei ole vielä pii- 11— P ortla n d ’in, Ore., osastolta oli
kaup u nkilotte ja ja taloja sekä v ä littä ä fa rm im a ita y m p ä ri A m erikan.
/oja. S illo in maksamme vuokran muodossa omaa taloamme. On tosin alus-
vastaus kom itean k ir je l­
K auttam m e saa lu o te tta v ia tie to ja suusanallisesti ja k ir je e lli­
ilmoitettu.
joten saapunut
sa pantava rahaa k lin i suurem pia summia, vaan s illo in m eilä on ku ite n kin h a n kkin u t le h tie n ja k irje e n v a ih ta jie n rikomitealle
mään, koskien sanotun osaston s.s.
sesti. K irje e t vastataan heti.
avulla ja enim m än ju u r i Seattlesta. niistä emme voi mainita. Kui­
se tieto, että tuo k iin n itta m ä m m p raha hyödyttää omaa liik e ttä m m e ’
järjestöön
yhtym isasiaa.
K irje lm ä
Y htiön jo h ta ja t ovat tu n n e tu t kansalaiset K. L in d q u is t, A. Nor-
Uskon T o v e rilla olevan p aljo sellaisia ystäviä, jo tk a ovat v a lm iit luo- Ja kun n y t suom alaisiakin on enin
h y v ä k s y ttiin .
tenkin
toivomme,
että
osastot
deen, molemmat Standard U nion T a ilo rin g C o:n m o nivuotiset Joh­
' ? i tam aan p,enen summan T o ve rin rakennusrahastoon, kunhan tässä pääs­ osa, jo tk a ovat k iin n o lla seuranneet
järjestävät luennoitsijan matkan
12— S ihteerin takauspaperit o liva t
ta ja t ja m aa-asioitsija A. E rvast.
tään alkuun asiassa.
T arjoutuen rehellisyydellä ja v ilp ittö m y y d e llä kansalaistem m e
E hkä ensi k e rra lla saankin ju lk a is ta jo useampia n im iä, jo tk a ovat lah- Rota-uutisia ja e rittä in k in viim eisiä mahdollisimman hyvin, ¡liuotta­ S saapuneet ja ne a n n e ttiin kom itean
o ike u sju ttu ja , n iin k a ik k i, jo tk a vain vat siitä paikkakunnallaan ja an­ puheenjohtajan ta lle te tta va ksi. Pape­
palvelukseen, piirräm m e kunnioittaen,
jo tta n e e t jo n ku n summan T o verin omaa taloa varten?!
Kenen n im e t tuleva t tuohon listaan, riip p u u lu o n n o llise sti s iitä ketkä e ng la nninkielestä ir t i saavat, lukevat tavat hänelle avustustaan siinä r it kom itean puolesta on a lle k irjo it-
FIN N IS H -A M ER IC A N LAND CO.,
; ta n u t K. Helander.
e nsiksi te ke vä t lähetyksensä.
186
N.
La
Salle
St.,
Chicago, III.
ne m yöskin e n g la n n in kie lisistä leh­ missä sitä tarvitaan.
Siten
o.i
13— O te ttiin jä rje s tö n luennoitsija-
Koskapa tästä talon rakentam isesta on sanottu jo useamman taholta
distä. e ivä tkä odota, e ttä ne parin luennoitsijasta suurin hvötv pai­ l kysym ys esille. L u e ttiin lä n s ip iirik o -
m ie lip ite itä siitä , o lisiko tuo ta lo rakennettava A storiaan. Seattleen vaiko
i
kolm
en päivän perästä tu lis iv a t As- kallisille osastoille ja koko järjes­ i m ite lta saapunut k irje lm ä , jossa he
P o rtla n d iin , sanon m in ä kin puolestani m ie lipite e ni.
j ilm a isiva t m ielipiteensä sen johdosta
A siaa p o h d ittiin v. 1912 vallan a nka ra sti puolelta jos toiselta ja v a littiin ¡'toriasta. K ie ltä m ä ttä lienee A storias­ töllemme.
että lu e nn o itsija o li p ako ite ttu lopet­
e riko in e n ko m ite akin ottam aan selvää missä o lis i e d u llisin paikka, liik k e e m ­ sa alaansa nähden suurin määrä suo­
Toverillisesti.
tamaan matkansa kesken lä n s ip iiris ­
me menestystä silm älläp itä en , P o rtla n d ik o va iko A storia. K om itea ju lk a is i m alaisia ja viim eiset tila u s k ilp a ilu t
sä.
Samoin lu e ttiin ke sk ip iirik o m i-
Länsiniirikomitea.
työnsä tu lo kse t esittäen num eroita, jo tk a o liv a t k u ta k u in k in paikkansa p itä ­
ten
k
irje lm ä , jossa e hd o te ttiin että
(a
u
to
m
o
b
iili)
ka
i
lisäsi
jo
n
kun
ve
r­
k:tta
Tyyni
Hvrskymurto.
viä silloiseen aikaan, vaan jo tk a n y t ovat k u ite n k in jo n ku n ve rra n eriäviä,
¡jä
rjestö
n lu e n n o itsija p id e ttä is iin e-
ottaen huomioon sekä liikkeem m e, e ttä A storian kasvun. N äitten tulosten ran T o verin tilaajaraäärää. vaan ei
¡aelleenkin k e s k iip iiris s ä avustamassa
perusteella to im ite ttiin s illo in yleisäänestys. Sen tulos oli. että Toveria ei kauan s itte T o ve ri itse tun n usti, että
¡p iirin luentokursseja.
Asiasta kes­
muuteta pois Astoriasta.
A storia on h yvin vuorista. Usein m ai­
kusteltua kom itea p ää tti pysyä en­
Me makeamme te ille rahoista, jo ita
N y t kun T o verin jo h to ku n ta e s itti liikkee m m e o m is ta jille kysym yksen
te h ty S. S. Järjestön toimeenpa­ nen tehdyssä päätöksessä, että lä h et­
m e i d ä n kautta lähetätte Suomeen
O M AN T A L O N R A K E N T A M IS E S T A , josta ei k y llä e rikoisem m in näytä pan- nitaan myös paljoista A storian ilm o ­
nevan kom itean ylim ääräisestä tää lu e n n o itsija itä p iiriin h eti kun
tava ? kam P °ih ilb siUä useam m illekin k irjo itta jis ta on s e lvillä m illaisessa tuksista, onko nuo ilm o tu k s e tk in me­
kokouksesta, m aaliskuun 11 p D e tro itin ku rssit ovat loppuneet.
1917.
rähjässä T o verin liik e n yk y is in sijaitsee, vaan sensijaan on taasen k e h ite tty n etetyt, jos T o veri joskus sie ltä pois
14— Avoinnaolevaa
luennoitsijan
tuo ainainen m u u ttokysym ys pois A storiasta . Toiset ovat taasen, vaikka m uutettaisi. M inä luulen Grays Har-
to in ta ei o llu t kukaan hakenut, eikä
harvem m at, o lleet sitä m ie ltä e tte i n ykyinen aika o lis i sopiva sellaiseen borin perukan hyvin pitävän puolen­
1— K un kansallistoim eenpaneva ko­ y k s ity is iin kirje tie d u s te lu ih in k a a n ol-
puuhaan ryh tym ise lle , jo lle k y llä k in on annettava huomionsa ja h a rk itta v a
m itea o li päättänyt kutsua kokoon ¡lu t m yöntävästi vastannut muut kuin
sa A s to ria lle T o verin ilm otuksissa, ylim ääräisen kansallikonvetsloonin ja
aina $200.00 asti
asiaa ottaen huomioon k a ik k i seikat.
Sanna Kannasto. Kom itea päätti va­
V. 1912 to im ite ttu je n tu tkim u ste n tuloksena oli, e ttä T o veri o li sitte k in vaikka ei T overi ole koskaan ilm es­ kun S. S. Jä rje stö llä tavallisuuden llita jä rje stö n toiseksi lu e nn o itsija ksi
e dullisem pi p itää Astoriassa. Tähän haluan lisätä, että samoin on vie lä kin ty n y t siellä. Muuten näyttää n iin k u in mukaan on asioita esitettävänä sa­ Sanna Kannaston ja alkaa hänen
asiat, s illä liikkee m m e on saatu tää llä vo ittoa tu o tta va ksi ja tulee edelleen­ T o verin to im itta ja tk in aina o lis iv a t n otulle konventsloonllle. katsoi jä r ­ ! työnsä ensinnä länneltä.
jestön sih tee ri tarpeelliseksi kutsua
k in olemaan sellaisena, ellem m e saavutuksistam m e riem astuneina sälytä
15— K e s k ip iirik o m ite a lle
p ää tettiin
vaarassa kasvaa k iin n i A storiaan. jä rje stön toimeenpanevan kom itean
liik k e e lle m m e raskaampaa taakkaa ku in se jaksaa kantaa, vaan kylm ää jä r ­
j
ilm
o
itta
a
e
ttä
tä
llä
kertaa
kom itea
Tov. S. Nuorteva ensim älsellä luento- ylim ääräiseen kokoukseen.
K okouk­ ¡ei voi avustaa ra h allise sti k e s k ip iirin
keä käyttäen pohdim m e asioita ja päätämme ainoastaan sen avulla.
En todellakaan näe m itään syytä m iksi T o veri o lis i m uutettava pois m atkallaan \Vashingtonissa. ensin pi- sessa o liva t läsnä k a ik k i muut ko­ j kursseja.
A storiasta. jo ka on su urin suom alaisasutus lännen valtioissa, jossa s illä on kim m ältään käytyään Astoriassa. sa­ mitean jäsenet, p aitsi Wm. Bowers
16— Järjestön luennoitsia M. H ahl
tu u rin v a iku tu s paikkakuntaansa ku in missään suurkaupungissa voisi olla. noi kokonaan m ahdottom aksi puolue- ja August T h orqvist. jo ille ei saatu ; oli läsnä kokouksessa ja halusi seli­
DOLLARISTA YLI $200 DOLLARIN
sanaa n iin k iire e llis e s ti
Puheenjoh­ tellä havainnoltaan luentotyöstä. Lau-
jossa s illä on m ahdollisuus voim istua ja ajaa köyhälistön p yrkim yksiä en­
lehteä siellä ju lk a is ta ja että se on tajana to im i H enry Halme.
tis tä pontevam m in.
! sui toivom uksena että kasvatustyö
2— Ensimäisenä keskusteltiin jä r ­ : vastaisuudessa jä rje s te ttä is iin perin-
O lette va rm a sti huomanneet yhden tärkeän seikan, josta riip p u u suu­ m uutettava m itä pikem m in sitä pa­
LÄ H E T Y S K U S T A N N U S
ressa m äärin talou dellinen p uoli liikkeessäm m e. Tämä puoli on ilm otukset. rem pi. Vaan pian hänkin m ukautui jestön edustajasta kansalliskonvent- pohjaisem in.
Järjestön jä se nillä on
Summista
$10.00 e li vähemmän 15 senttiä.
P ää te ttiin sähkösanomalla vielä perin hatarat kä sitykset unio-
V e rta ilk a a a sto riala iste n liik k e itte n ilm otusm äärää P ortlan d in ja Seattlen ja kirjotu ksissa an alkoi ilm etä toinen siooniin.
Y li $10.00 aina $20.00 .................. 20 senttiä.
tiedustella S. Nuortevaa. Wm. Reivoa nistisesta liik k e e s tä ;
ilm o tu k s iin , n iin huom aatte e ttä Seattlen ja P ortlan d in ilm o tu kse t eivät vas­
e ri unioiden
luonne.
John K oski.
Y li $20.00 aina $30.00 .................. 30 senttiä.
ja S. A lannetta ja heti kun heiltä perusteista ja toim in tata voista , kuin
taa yhteensäkään k u in pienen osan A storian ilm otu ksista. Tämä vaan osot-
Y li $30.00 aina $40.00 .................. 40 senttiä.
on saatu vastaus, ilm oitta a sähkö­ I m yöskin p o litiik a s ta ja valtio-opista
teeksi s iitä m illa in e n m ahdollisuus T o v e rilla o lisi ilm o tu k s iin nähden jossa­
Y li $40.00 aina 100.00 .................. 50 senttiä.
E i p o le m iikin vaan asian vuoksi sanomalla puoluelehdille edustaiaeh- yleensä. Järjestön lu e n n o its ijo illa p i­
k in suuremmassa paikassa, missä suom alainen väestö ei voi va iku tta a n im e k­
Y li $100.00 samassa suhteessa.
dokkaat
ja
kehoittaa
osastoja
äänes­
sikään ilm o tu ste n sa antiin lehdollemm e.
tä y ty y edelliseen hiukan kajota. A l­
tä is i olla enemmän aikaa uhrata sel­
tämään asiasta heti ja ilm oittam aan la is ille
L isä to d iste e ksi tH le voidaan ottaa m yöskin huomioon esim. Aberdeenin
p a ikka ku n n ille joissa o lisi
avan varmaan tov. K o skikin “ kasvaisi äänestyksen tulokest keskusvirastoon
Säästöosastom m e on avoinna
ja H oquiam in ilm otusm äärä Toverissa, joissa kum m assakin suomalainen
mahdollisuus saada jäsenmäärä ko­
k
iin
n
i
A
storiaa
n
”
,
jos
vain
o
lis
i
täällä
ennen huh tiku un 1 päivää. Samalla hoamaan. että voisi tutustua p a ik a lli­
la u an tai-ilta sin kello 6— 8.
asutus v a iku tta a ilm otu sten saantiin T o v e rille edullisesti.
Samoin on p aino töitte n saanti suurkaupungissa liikke e lle m m e paljon huo­ n iin kauan, että tu lis i täysin tu n te ­ k e iio ite ttiin osastoja laatim aan eväs­ siin o lo ihin perusteellisem m in ja se-
nom pi k u in se on Astoriassa, s illä niissä on k ilp a ilu paljon suurem pi, josta maan Toverin aseman k a ik in puolin. ty k s iä v a litu k s i tu lle e lle edustajalle. ilite llä niitä .
3— Itä u iirik o m ite a
o li ehdottanut
liikke e m m e jo u tu is i m uualla ollen kärsim ään tun tu va sti, joka taasen osal­ Olen aina o llu t Toverin muuton in ­
Kom itea päätti lausua toivomuksen
puoluelehdille. p iirik o m ite o ille ja to i­ p iirik o m ite o ille että ottavat tämän
taan su uren taisi lehtem m e kustannusta ja lis ä is i n iitte n tappiota.
T a lo ud e llin e n p uoli on o tettava huomioon e n s itila lla ja to im itta v a sen nokas ka nn a tta ja ja olen sitä edel­ meenpanevalle kom itealle että pidet­ ! seikan huomioon ja jä rje s tä v ä t p i­
m ukaisesti.
S illo in kun liikke e m m e on talo u d e llise sti varm alla pohjalla, leenkin. jos vain se nähdään m ahdol­ tä is iin e ri järjestöorgaanien välinen tem piaikaiset lu entokurssit sella isille
voim m e p aljon huokeam m in tehdä lelidissäm m e n iitä parannuksia jo ita ne lis e k s i asettam atta lehteä kuoleman neuvottelukokous, alkaen m aaliskuun p a ikka ku n n ille jo illa on kasvum ahdol­
S e attle, W ashing to n
viim einen päivä. Toimeenpaneva ko­ lisuutta.
kaipaavat. sekä toim itukseen että m uuhun nähden. Se raha. se se k u ite n ­ , vaaraan.
,
m
itea
katsoi
e
d
u
llisim
m
a
ksi
pitää
k in on päätekijänä, jo sta riip p u u n ykyisin vielä lehtem tnekin p irte ys ja hy­
17— P ää te ttiin v a lita kom itea la a ti­
I M itä ensinnäkin tulee m ä ä ritte le ­ sanottu kokous h eti kansalliskon-
vyys. K u n m e illä on tarpeeksi rahaa, s illo in saamme lehteemme m yöskin
maan luento-ohjelm aa, jonka mukaan
hyvän sisällön, olipa se sitten vaikkapa vaan A storiassakin. A storiaa n kin mään! alueeseen Seattlessa, pitää se ventsioonin jälkeen ja sen tähden luentoaineet järjestetään. Kom iteaan
ehdotettu
neuvotteluko­ tu liv a t A skeli, M äki ja Riipinen.
näes saadaan sähkösanomain avulla u utise t yhtä nopeasti ku in Seattleenkin, j paikkansa siihen nähden että lo ttie n m ä ä rä ttiin
kous
alkavaksi
hutikuun
14 päivänä, ; 18—Vappum erkkejä p ä ä te ttiin tila ­
vaan ne kysyvä t enemmän v a ra llisu u tta .
i hinnat e ivät sen ulkopuolella, alueel­
klo 10 aamulla. Kokouspaikan suh­ ta tänä vuonna 10.000 kappaletta.
S itte se talon rakennus nykyiseen aikaan. O nko viisasta ry h tv ä siihen
la. jossa sijaitsee esim. Seattle D aily teen ke sku ste ltiin ja voimakasta mie­
n y t vaiko ei. Otammepa huomioon että n y t maksamme vuokraa. Vaikkapa
I 1 9 --R ockportin s.s. osaston tekemä CANADAN S. S. JÄRTESTÖN Työläisten asema käy yhä tuka­
¡Tim
es, jo ta to v e ri K oski tarkotta a, lip id e ttä ilm e n i sen ehdotuksen puo­ Iyleisäänestysehdotus, “ että jä rje stön
Rotakjs s y tty is i ja o lisim m e ra ke nta m a tta omaa taloa — o lisi Toverin s it­
PUHUJAN K. KOPILAN
lammaksi, sillä palkkoja ei
te n k in m aksettava vuokraa. Sanotte että huonon ajan tullessa pienenne­ ole yhtään halvem m at. S itä p a its i suo­ lesta että neuvottelukokous pidetään lu e n n o its ijo ille ei m aksettaisi palkkaa
MATKAOHJELMA
samassa
paikassa
kuin
kansalllskon-
ylennetä
tarpeellisessa määri ssä
tään lehteä ja vähennetään työvoim aa saadaksemme ku lu t pienem m iksi, — malaisen lehden p itä is i saada s ijo ite ­
vapaapäiviltä, “ ei o llu t saanut tarpeel­
Huhtikuulla :
vaan s illo in k in on T o ve rin m aksettava vuokraa, joten tätä puolta emme tu ksi jo h on kin lähelle rautatieasemaa. ventsioonikin, että m eikäläiset edus- lista kannatusta, joten se raukeaa.
ta ’at, tai a inakin osa heistä voisi I 20— L u o v u te ttiin yksim ie lise sti But- Co inox 1 p.
vo isi ku iten ka an poistaa ta h i vähentääkään. s illä koneistom m e ta rvitse va t
Jossa
suurin
osa
suomalaisesta
liik
-
tu lia aikaisem m in seuraamaan kan- ten s.s. osastolle $25 haalin vuokra ve­ Lund 2—3— 4-
saman tila n ka ikissa tapauksissa, jos lehteä aiomme antaa ulos, jo ta en
\\ ashington, 1). C.. 30 p. r i-
P-
M utta
kun lan lyhennykseksi.
j kuvasta väestöstä m ajailee. Toverin salliskonventsioonia.
ollenkaan epäile e tte ik ö sitä edelleenkin ju lk a is ta is i.
li-k.
— Tvöministeristö on l a ­
Vancouver
6
p.
paikka
on
N y t kun ra ke nta m a lla oman talon T o ve rille , voim m e läpäistä sen m ak­ sijo itta m in e n jo nnekin l^ ik e Union in kansalliskonventstoonin
21— Uusia osastoja ilm o ite ttiin pe­
kaissut
tilastoja, joitten ntuk an
Port
Maady
7
p.
vielä
epävarma,
jä
te
ttiin
jä
rie
stön
samisen m ilte i sam alla ra h alla jo ka vuokraankin m enisi, n iin m itä syytä o li­ seuduille ta i W estlake avenuen va r­
rustetun seuraavasti: — Butte, Mont.,
neuvottelukokouksen
paikan
määrää­
on
elintarpeitten
hinnat vuo 1 ’n
Vancouver
<
8
p.
si s itte o lla sitä rakentam atta. R akentam alla T o v e rille oman talon, kasvaa
sille el m inun käsittääkseni ole edul­ minen varsinaiselle toimeenpanevan C a llinsville, Conn. M yöskin P ortland­
ajalla
kohonneet
niin
paljon, et­
T o ve rin lu o tto vankka a kin vankem m aksi. S illo in tie tä vä t ne T o verit, iotka
in s.s. osasto on v h tv n y t takaisin suo­ Merritt 1C—11—12 p.
m a h do llisesti siihen s ijo itta v a t rahansa, että ne ovat varmassa paikassa, lista. koska se tu lis i liia n kauaksi kom itean kokoukselle. S ihteeri käs­ malaiseen järjestöön.
tä
palkkojen
vähäinen
kohoami­
‘hoeonoix 1-1— 15—16 -i; p-
kun vaan katsom m e e ttä siihen ei pääse kä siksi m itkään la in a k e in o tte lija t. sellaiselle väestölle, jo k a satunnai­ k e ttiin sähkösanomalla ilm o itta a p ii­
22— L u e ttiin
seuraavat
k irje e t:
nen
on
jäänyt
mitättömäksi
sen
<oss'and 19-20—21- -22 p.
neuvottelukokouksen F ra n k Aaltoselta, koskien M u irsing .
Ja sen uskon olevan m ahdollista, s illä ty ö lä is illä täällä lä n ne llä kin on k y l­ sesti oleskelee kaupungissa, ja siin ä ­ rik o m ite o ille
(»sastot ottakaa huomioonne rinnalla. Vuotuisen ruokalas' ” ;i
lik s i va ro ja tähän yritykse e n, m eidiin ollenkaan tarvitse m a tta turvautua pä syy m iksi asetin Pike Streetin m uutettu aikamäärä.
M ie li., osaston haaliavustusta.
Ei an­
4— Kokouksen p ö ytä kirja n suhteen tanut aihetta m ihinkään toim e np ite i­ muutokset jotka ovat edelliseen työläisnerheelle nousten vuodel­
la in a k e ln o tte lijo ih in . ' Se on nähtävissä k v llin selvästi siitä, että T o ve rilla
p ä ä te ttiin että se luetaan ensimäises- siin. Sefa L ep istö ltä, koskien Calu-
ei ole n y k y is in m u ita v e ik o lla k u in ne. jo tk a ovat T o ve riin rahansa ta lle tta ­ äärim m äiseksi ra ja k s i sinnepäin.
matkaohjelmaan tehdyt laivojen le 1913 $339.30 nousee se jo sa­
Ja s itte se uutisten saanti vie lä kin sä varsinaisessa toimeenpanevan ko­ m etin entisen osaston omaisuutta.
neet. lu ku u n o tta m a tta p ieniä juoksevia liik e la s k u ja , jo ita on jo kaisella liik ­
kulkuvuorojen
tähden ja pitäkää mat ruokalajit käytettynä $4 ’5 -
mitean
keellä, jo lla on hiukankaan luottoa.
Jos kerran Seattlessakin tä y ty y ottaa m ltean kokouksessa ja sitten liite ­ V e lv o ite ttiin Lepistö toim im aan edel­
Kymmenen vuotta aikai­
tään
sen
kokouksen
pöytäkirjaan.
huolta
puhetilaisuuksien
järjes­ 54.
Luottakaam m e omaan voimaam me to v e rit!
Sen kun
leenkin ehdottamaansa suuntaan. Työ-
uutiset vasta toisista lehdistä niiden
Kokouksen puolesta,
semmin
$3.00 päiväpalkka oli
tämisestä.
K.
K.
i Iäisten L uo ttoyh d istykseltä , koskien
. saavuttua toim itukseen, kuten n y t on
H enry Askeli, sihteeri. Paynesvillen s.s. osaston palovakuu-
työläiselle
69c enemmän kuin
SANA METSÄSTÄKIN
joka menettää lapsensa isän en­
i la ita Astoriassa, n iin missä se saa­
tu s k irjo ja .
S ihteerin k ä s k e ttiin tie-
nyt.
I dustella sanotulta osastolta missä
nen kuin lapsi syntyykään.
vu te ttu parannus s illo in on? Mah­
(Ja laskelmat ovat virallisia —
’
heidän vakuutuskirjansa on ja ke ho it­
Amerikalainen ia “amerikalai-
d ollise sti se paranee se attlelaisille,
siis mahdollisimman optimisti­
< ta ik o a to is e lta s iv u lta )
te h ty S. S. Järjestön toimeenpa­ taa heitä lähettäm ään heti Työläisten
sia”-nimisessä kirjoituksessa rin­
m utta ei enää g ra ysha rb o rila isille, ja
sia.)
nevan kom itean kokouksessa, p i­ Luottoyhdistykseen. S uperior'in, Wyo.,
nastetaan todellisen amerikalai- noja — "o lle e t n iin p iru n r is t ir iit a i­ n iin ollen tu s k in kaunattaa uhrata
SAKSAN
SUHDE
VENÄJÄN
osasto
pyysi
keräyslupaa
haalin
velan
d e tty jä rje s tö n keskusvirastossa,
sen ia vain tavallisten “amerika- s ia !” Tov. W . N. Reivo Toverin neljää ta i v iittä tu h a tta d ollaria m uut­
maksamiseksi.
K e h o ite ttlin kä änty­
m aaliskuun 18 p„ 1917.'
VALLANKUMOUKSEL­
laisten” keskinäisiä suhteita, o- nrossa 70. pitemmässä k irjo itu k s e s ­ tokustannuksiin. (T o ve ri A llin in väite 1— Kom itean vakituinen puheenjoh­ mään Työläisten Luottoyhdistyksen
LISIIN.
laina-anomuksella.
soittamalla minkä voiman arneri- saan selostaa asiaa, vaan siin ä kin että m u utto voidaan tehdä 700 dol­ t a ja Wm. Bowers avasi kokouksen. puoleen
23— P ää te ttiin ostaa monistuskone
Läsnä o liv a t k a ik k i kom itean jäse­
Chicago, 111., maalisk. 30.—
kalainen omaa “amerikalaisia” ilm enee koko paljon ris tiriita is u u tta . la rilla , ei ole läheskään paikallaan, net.
i yhteisesti ita lia la ise n keskusviraston
(J a tk o a e n s im ä is e ltä s iv u lta )
Postitoimiston suorittaman väen-
vastaan.
E ttä talon rakenus ja m u u tto näin kuten jo ita k in päiviä sitten ju lk a i­
2— L u e ttiin ylim ääräisen toim eenpa­ kanssa.
Kun vielä mainitsemme, että epävakaisena aikan on uhkarohkea y- semamme entisen m uuttokom itean nevan kom itean kokouksen p ö y tä k ir­ 2 • —S ihteeri ehdotti v a litta va ksi Saksaa vastaan sotivien maitten : laskun mukaan on Chicagon asu­
! toimeenpanevan kom itean jäsenistä
tämän vuoden Vapussa on ko­ rity s , se on varma, vielä varm em pi num erot osottavat. Paljon lähempä- ja ja h y v ä k s y ttiin .
kuningasten hallitusistuimet nv- kasluku nykvisin 3.591,000. Per­
3— Wm. Bowers huom autti että hän j tilapäiskom itean, jonka kanssa hän
mea -kaksivärinen
liitekuva: on. että T o v e rille talon ra ke n ta m i­ j nä oikeaa on n y t 4,000 d ollaria.)
Hän huomaut­ heitä on Chicagossa yhteensä
•ei o llu t saanut kutsua saapua kom i­ I saisi neuvotella k iire e llis im m is tä asi­ kvään horjuvat.
Kuoleman malja, ionka on piir­ nen A storiaan tu lis i sen k a ik ik s i a- M utta kuten sanottu, minä en suln- tean h e lm iku u lla pidettyyn kokouk­ oista. Ehdotus h y v ä k s y ttiin ja v a lit­ ti Italiassa vallitsevaan levotto­ 71G.232 ja näihin ovat väenlaski-
tänyt tunnettu hollantilainen tai­ jo ik s l sinne sitomaan. S illä parhaas­ ; kaan vastusta m uuttoa, eikä sitä seen, ja että hänen kokouksesta pois­ tiin tähän komiteaan H. Halme ja muuteen, ioka on niin voimakas jat arvioineet kuuluvan keski­
A. Mäki.
teilija Raemaeker, ja että kir­ sakin tapauksessa sen maksaminen 1 vastusta yksikään h enkilö koko toi- saolo jo h tu i tästä syystä.
jo, että “kuningas vapisee val­ määrin viisi henkilöä.
25— P äätettiin ju lis ta a sihteerin a-
4—
L
u
e
ttiin
keski-
ja
lä
n
s
ip
iirik
o
m
i-
joitusten lopussa on vielä pari on vuosien kysym ys ja jo u kot, joiden j mituksessa, tu skin koko liikkeessä, te o ilta saapuneet k irje lm ä t, joissa pulaisen paikka avonaiseksi ensim äi­ taistuimella'’.
pienempää kuvaa ilman terstiä. se maksaa tä ytyy, eivät ole v a lm iit jos vain nähdään m ahdolliseksi tehdä k a n n a te ttiin itä p ilrik o m ite a n ehdo­ seen kom itean kokoukseen mennessä.
V;2ti< »kansleri puheessaan ei
ENSILUOKAN
niin olemme antaneet jonkinlai­ h eti uutta alkamaan, jos yhden sai- se, m utta siihen saakka kuin n iitä tusta yhteisen neuvottelukokouksen 26— S ihteeri v e lv o ite ttiin laatim aan tehnyt mitään viittauksia rau­
sen yleispiirteisen esityksen tä ­ s lv a tk in m aksetuksi, koska el ole I m ahdollisuuksia el nähtävästi ole, ei pitäm iseksi. Kom itea päätti että ko­ s.s. jä rje stön toim intakertom us kan- hanneuvotteluista. eikä mainin­
sa lliskonventsionille ja Juuri v a litu l­
män vuotisen Vappu-julkaisun m itään va rm u u tta että entinen vo i­ käsittääkseni ole syytä asiaan kovin kouksesta jo h tu va t ku lu t suoritetaan le
tila p äisko m lte a lle a n n e ttiin valta nut mitään mahdollisia rauhan­
ka lkke in eri järjestöorgaaneln kesken
sisällöstä. Kuten csitvs osoit­ ta is iin ilm an suurta tappiota myydä lnnostuakaan. H aaveille ja o le tta ­ tasan.
hyväksyä se, koska sitä enään ei eh­ ehtoja, mutta Saksassa on yhä
taa. on kirjoituksia valinnankin tai edes vuokratakaan, joka sitte n kin m u ksille rakentam inen tuottaa aina Toimeenpanevan komitean edusta­ di tarkastaa varsinaisessa kom itean innokkaan keskustelun alaisena
jik s i neuvottelukokoukseen v a littiin kokouksessa.
varalta, samoin kuin kuvia ia o lis i vain pieni apu uutta taas hom­ pettym yksen.
ruuna saada aikaan rauha Sak­ yleinen hinta ja hyvä palvelus,
W. N. Reivo.
27—
Toimeenpaneva
kom
itea
päätti
on meidän motto Tulkaa katso­
K.
H
elander
ja
Pekka
A
h
ti:
varalle
ruuniakin. Jokainen luonnollises­ matessa. Myös o lisi syytä kysyä,
san ia Venäjän välillä.
Aug. Törnqvist.
Sihteeri myöskin vaatia k a ik ilta jä rje stön luottotoim ls-
maan, huomaatte sen todeksi
ti kiiruhtaa nyt hankkimaan Va­ m iksi aina tuon m uuttokysym yksen t-l- l l ' H I - l ' H - W - 1 4 1 - k HH - W - l
! v e lv o ite ttiin olemaan kokouksessa läs­ sa o le vilta to im its ijo ilta asianm ukai­ Kunnallishallituksia järjestellään
pun itselleen ennen kuin painos esille tullessa laskelm ia tehdään sillä
nen takaus. Järjestön lu e n n o itsijo ilta
nä ja avaamaan kokouksen.
Venäjällä.
5— Kokouspaikasta keskusteltaessa vaaditaan $100 takaus.
on loppuun mvvtv.
varm uudella, että A storian suhteen
Pietari. 30 p. maalisk. — Maa­ HANNA.
28— «Ehdotettiin keskusteltavaksi k y ­
¡e h do tettiin että kokous p id e ttä isiin
WYO
Kahtena edellisenä vuonna on on k a ik k i m enetetty, jos vain T overi
, samassa paikassa kuin kansalliskon- symyksestä, josko o lisi edullista lä ­ seuduilta saaounect tiedot kerto­
se loppunut kesken ja kun nyt­ sie ltä pois m uutetaan? M uutoin klin -
ventslonikin ja että k e h o ite ttn lslln ai- hettää jä rje stö n lu e nn o itsija kansal- vat. että kaikkialla on alettu jär­
kin on painos vain vähän suu­ teim istön ja rakennuksien arviolnsku- ■I l I 1111'1' i l l l l'l l-l-H -H H -H -K -1- j nakin puoluelehden edustajia snapu- j llsko n ven tsio niin seuraamaan sen me­ jestämään vallankumouksen iä-
rempi kuin viime vuonna, niin ja en tunne paljon Seattlessa, vie lä ­ S. S. JÄRJESTÖN LUEN­ ¡maan heti kansalliskonventsionln a- noa, koska tämä konventsioni on tär- lestä paikallisia hallintoasioita
Suomea*« tu tk in n o n suoritta
v ie ra s k ie lis ille s o s ia lis tijä rle s tö il-
mahdollisesti mvvdään se lop­ kin vähemmän Astoriassa. Niiden
NOITSIJAN SANNA KAN­ lussa seuraamaan kokousta. Toisena ikeä
luottoh^nkilöt ovat
I le monessakin suhteessa.
N e ljä llä Paikalliset
ehdotuksena
e
s
ite
ttiin
että
kokous
VMtaanottotunnu
puun jo palion ennen vappua.
NASTON MATKAOHJEL­ pidetään Chicagossa. Kun asiasta äänellä kahta vastaan ehdotus hyl- valitut samalla kun vapaaehtoi­ »ut laakin
kanssa
eu ole päässyt tekem isiin
MA MONTANASSA.
“ F.nsin tulleet ensin palvel­ missään. Tov. Reivo ra jo tta a Seatt­
—12 e. p. p., 2— 4 ja 7— t j. pp
monipuolisen keskustelun jälkeen ää­ j jä ttiin .
sista on muodostettu erikoisia
29— S ihteerin k ä s k e ttiin tiedustella
laan”. ioten se joka viivyttele^, lessa alan. joka ainoastaan vain o lis i
n este ttiin . m enivät äänet tasan ja
ylläpitämään
Iltasin ja sunnuntaihin tarpeen
S. S. Järj. Keskusvirastosta il­ puheenjohtaja ra tk a is i asia., siten et­ Tvöm ieheltä, R aivaajalta, T o ve rilta poliisi joukkioita
viivvttelee oman hyötynsä ja T o verin liik k e e lle sopiva. M u tta n yt
mukaan.
järjestystä.
j
ja
lä
n
s
ip
iirik
o
m
ite
a
lta
josko
he
o
lis
i­
kokous pidetään Chicagossa.
nautintonsa kustannuksella. A n­ on n iin , e ttä Seattlen suurin englan­ moitetaan että tov. Sanna Kan- tä 6—
BUTTE.
MONTANA
E h d o te ttiin että suositeltaisiin vat h alukkaat rupeamaan yh te is to i­
nasto,
on
valittu
järjestön
toi­
takaa tilaus jollekin asiamiehis- n in kie lin e n p ä ivä le h ti on aivan n y­
mintaan. hankkim aan va kituinen asia­
puoluelehdille
että
lä
h
e
ttä
isivä
t
edus-
tämme. tai lähettäkää suoraan k y is in ra ke nta nu t uuden llike p a la t- seksi luennoitsijaksi ja tulee hän 1 tajansa ka nsalliskonventsioniin. 3 mies puoluelehdille Butteen, Mont.
konttoriimme. Vapun hinta on sinsa useita "p o lk e ja ” ulkopuolelle jatkamaan M. Hählin keskeyty­ äänellä kahta vastaan ehdotus kum ot­ 30— Kun jä rje stön keskusvirastossa
¡ei ole m inkäänlaista tu rv a llis ta säi-
50 senttiä, vapaasti lähetettynä, noitte n rajojen, jo ten näyttää että nyttä matkaa länsipiirissä. Piiri- tiin .
.Ta Vatsassa, Päänpakotus. K itk e riä vettä
7— Neuvottelukokouksen ty ö jä rje s ­ j lytyspaikkaa arvopapereille ja m uille
I
komitea
on
järjestänyt
hänen
suussa, Sydämen poltto, Pakotus selässä
pienemnää kuvaa riman tekstiä. m uutaman kadun vä lin m atka ei sito­
tyksen lähem pi valm istam inen jä te t­ asiapapereille tulipalon varalta, vel­
J
matkansa
seuraavasti:
;
ja
alla. Sappitauti, Kelta-
Länsirannikko riistäjien huvit- vasti määrää, missä liikke e n pitää
v o ite ttiin sihteeri ja rahastonhoitaja
tiin neuvottelukokoukselle.
Montrose. Colorado, maalisi". tauti, kylkiluiden
Kova vatsa, ja yleensä heiko ruuan­
Huhtikuulla
, Kom itean puolesta p ää tettiin ko­ tiedustelemaan vähänkäytettyjen kas 29.—Neljä henkilöä loukkaantui sulatus, ovat K A I K K I Vatsakatarrin
telupaikkana-nimisessä kirjoituk­ s ija ita , kaupungeissa, joissa postiakin 'Carney ville, \\ yo., 10—11 p.
koukselle
esittää
keskusteltavaksi i sakaapplen h in to ja ja esittäm ään sel­
sessa tehdään selvää siitä, miten vä lite tä ä n m u u lla kin keinoin kuin
hengenvaarallisesti ja useita li« - tuntomerkkejä— Lukekaa mitä tämä mies
k u sta n n u sliikke itte n välinen kahnaus. laisen ostosuunnitelm a seuraaval/e ko­
!
Hear
Creek,
Mont.
12—13
p.
täkäläiset rannikkopaikat ova1 klin a m a n n in k ä s ik ä rry illä .
vemmiu, kun eräs matkustaji - j sano meidän lääkkeestä.—
Asiasta alustusta laatim aan v a littiin koukselle.
¡Red
Lodge,
Mont.,
15—16
p.
Lawler. Minn........Arv. Apteekari:— Uhettik-
viime vuosien kuluessa saavatta
31— -Seuraava kokous p ä ä te ttiin pi­ ¡juna Denver & Rio Grande r a i­ «niinne liiäke no: 250. on aaapunut. j « t a lanano
K . Helander ja Pekka A h ti. Heidän
U u tisten saanti tov. Reivon las­ ' Lehigh, Mont. 17—18 p.
kiitoksen teille.---- Te id .In laäkke* nue <-n paras
on tuotava alustus ensimäiseen kom i­ tää huhtikuun 8 p.
neet vhä enemmän maineita o i­ kelm ien mukaan Seattlessa tu lis i k a l­
tatiellä suistui kiskoilta lähellä mit«
mitä .«tipi
voitti saada U
tättllä
Am«
tilla A
mari " kassa (niiata uu
Geyser, Y ont. 19—20 p.
Kokous lop ete ttiin. Kokouksen puo­
tean kokoukseen hyväksyttäväksi, ta i
vallisina kesähuvittelupaikkoina. liik
iTelluridea tänään. Neljä ma - apu HETI euai annul auttaa.
s i, kun to im itta jie n luonnollises­ Stockett, Mont. 21—22—23 p.
k irje e llis e s ti lähettää se jo kaiselle lesta,
Daniel Mäki.
joihin sisämaan rikkaat porsas- tik in tä y ty is i olla seinien sisällä, että
H enry A skeli. k irju r i. i kustajavaunua kaatui.
kom itean jäsenelle.
Tilatkaa lääkemääräys N o: 250— täysi
Sand
Coulee,
Mont.
24—25
p.
telijat saapuvat viettämään huo­ ei vo isi kuitenkaan seurata tapah­ Butte, Mont. 27—28—29 p.
Olemme tarkastaneet p ö ytä kirja n
Samoin p ä ä te ttiin kom itean puoles­
hoito lahetetääu postissa, $2.00 hinnasta.
ta esittää kokoukselle järjestössäm m e tja hyväksym m e sen.
lista vapaata elämäänsä. Kirio- tum ia, vaan p itä is i olla p a lka tu t uu­
-Lisnetrtn Apteeki on enarin-
Sen jälkeen jatketaan tov. vallitseva luennoltsljapula.
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot-
e k r Yhdr«»atluùa— —
H enry Halme,
Anna Riipinen.
-suota. Apteeki
tukseen liittyy kaksi mielenkiin­ tisten ke rä äjä t. P alkatta ko n iitä sai- Sanna
Kannaston matkaa Ida- 8— K e s k u s te ltiin o lisiko tarpeellista
P ö y tä k irja n tarkasta ja t.
ika ilmoittavat Toverissa.
P A . LtneO C e...Superior. WI*.
HUOMIOON OTETTAVIA JUTELMIA
I Uusi suomalainen maa yhtiö
FINNISH-AMERICAN LAND CO.
Pöytäkirja,
Lähetämme rahoja Suomeen
nyt kuten ennenkin
Smk. 6.65 dollarista
Smk. 6.75
The Sciiriilinavifin-Americat) Bant
CANADAN S. S. JÄR­ Elintarpeitten hinnat
JESTÖN ASIOITA
k o h o a v a t nopeasti
Pöytäkirja
Yleisiä uutisia
Chicagon väkiluku
KAUPPATAVARAA
Union Pacific Coal Co.
ii Järjestömme asioita ii
T:ri K. Pitkänen
Kamala junarikko
Coloradossa
toista kuvaa.
Xipu pinnan itila >
■ !
V
-
3