Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 30, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 75
TOVERI
jÄ
‘Kenraali’ Nälkä uhkaa Wilson koettaa kiihot­
kukistaa V i l l a n
taa venäläisiä jatka­
armeijan
maan sotaa
jälkeen, onnistuivat aivan kelpaa- H-------------------------------- --------- il
WASHINGTON
vasti, vaikkakin niiden toimeen­ Il
Ausper, työläinen, joika sanoi
H
panijoina oli huomattava pro­
olevansa I. W. W. liiton jäsen.
CARBONADO.
sentti alottelevia voimia. Mas­
A. PO LLY’N
Nähtävästi ovat syyttäjät saa­
Kansalaiset Huom.I
Moni
ehkä
ajattelee, että tääl­
keeraus
oli
hyvä,
ellei
poliisi­
neet tämän Juudaksen todista­
R ä ä tä liliik e F o rt B r a g g lu a
334 M ain S tre e t.
Puhelin <12
W ashington, D. C.. 29 p. maa­ tarkastaja Knox ollut puettu hiu-l lä sitä on taasen leväpäiräisyy-
maan omaa järjestöään vastaan.
P. O. H A R D E L L ,
Chihuahua, Mex., maalisk. 29.
dessä
nukuttu,
kun
ei
ole
näky­
kan
liian
suureksi,
tehden
koomil
,
M
ie
ste
n
p
u
k
u
je
n
h
in
ta
17
d o lla rla ta
Alkukuulustelussa tämä todista­ — Kahakoituaan jonkun verran lisk. — Presidentti Wilson on lä-
<nyy n a itu ja , n e n k ia , P ukuja ja Hu
lisemman
vaikutuksen
kuin
tar-
!
nyt
kirjotuksia
lehdessä
viime
ylö
s
p
ä
in
.
P
u
u
d
u
tu
s
-
ja
p
rä
s
a
ä y s ty ö tä
ja sanoi olleensa mukana Eve- tämän kaupungin läheisyydessä hettäessään kiitossähkösanoman
KunanKaiUi uileliult) ja uaioiUfc.
o te ta a n vastaan ja s ä ily te tä ä n p ite m ­
aikoina.
peellista.
Tohtori
Mors
ei
on-j
t
l
a
i
o
u
u
ja
n
a
iu
je
u
auuuaaaa
rettin retkellä marraskuun 5 :nä
ancho
\ illa on siirtänyt chicagolaiselle rahamiehelle, Ju­
m än ajan.
Täällä olemme olleet nykyään
h o r t toragy, o-ai.
päivänä ja nähneensä i.w.w .Iäi­ joukkonsa keskitysliikkeelle Sa- lius Rosenwald’ille miljoonan nistunut kappaleen alussa luo­
sillä aseita ennen matkalle läh­ tevoa kohti, joka sijaitsee noin dollarin suuruisesta Venäjän juu­ maan 'täydellisesti sitä jännitys­ kuin vallankuntoiisliekeissä. Sil­
PYHÄLUOTO & MAIJALA
töä. Ausper jäi todistajapenkil- -''0 mailia täältä etelään, ilmot- talaisten avustusrahastoon teh­ tä, joka olisi hänen osalleen kuu­ lä olemmehan aina kuin pikku­
P io n e e r-a ju riliik e , M a in 6 L ,
sessa
sodassa.
Jokainen
ympä-
lunut.
mutta
loppu
sujui
jo
pa­
le, kun oikeuden istunto päättyi taa kenraali Irancisco Murguia, dystä lahjoituksesta suvainnut
F o rt B ragg,
C a lifo rn ia
K
u
r
ja
a
te
iu
a
u
v
a
n
h
a
t
k
e
n
ttä
n
n
e
ristöläinen
tietää
kuinka
krii­
keskiviikkona.
joka johtaaCarranzan hallituksen liittää sähkösanomaan lauseen, remmin. Parhaimmat kaikista o- tillistä aikakautta olemme elä­ ko ti tuimina Ua. Franklin St., 4:s O lem m e lis ä n n e e t a u to m o b iiliv a ra s to -
livat kolmas ja viimeinen näytös
ainrne, jo te n olem m e v a lm iit p a lv e le ­
_________ S. S:n.
sotatoimia \ illaa vastaan tässä jossa ilmaisee, että venäläiset ja
ovi postikonttorista etelään.
niille
yleisökin
antoi
erikoisen
neet
Carbonadossa
siitä
lähtien
m aan k y y d in h a lu is ia m ih in osaan v a l­
tarvitsevat nykyään “innostutta-
valtiossa.
Q U IN IN E . JOKA BJ RASITA PÄÄTÄ
tunnustuksensa.
tio ta tahansa. H e v o s ia m yös k ä y te t­
kun
meidän
nykyinen
"hallitsi-
FORT
BKAGG.
CAL.
V ahvistavan ja ulostavan ominaisuutenTl
Carranzalaisten ottamat van­ mista taistelemaan ulkomaista vi­ Matti Wilppolan
tävänä sekä tila a h e v o s ille ja a u to ­
amme”
on
täällä
ollut.
Hänellä
takia I.AXATIV E BROMO Q U IN IN E ’A
voi nauttia kuka tahansa tuottamatta hermo? g i t olivat niin nälkäisiä, että ei- hollisiaan vastaan, taikka muu­
m o b iile ille .
maalliset jäännökset saatettiin on lakkaamatta kädet “keemis-
tumista tai paankipua nauttijalleen
On
\ ä t , kyenneet vastailemaan kysy­ toin he eivät saavuta vallanku­
— ' -
S
I n V \ v " r ° mO Quinine”- Laatikon
Fort Braggin hautausmaahan | sä”, useimmiten hän on sakan­ m yopt tnam Kja ja raK ennustai pci ia — ' — '
paana on L. \v . Grove n lei
myksiin ennenkuin heitä virvo­ mouksen kautta paljoakaan.”
le im a .
keskiviikkona maalisk. 21 p. \'ai- nut korttinsa “inistiin”. Sunnun­ tehdään pe ltise p ä n ty ö tä . P u tk ie n KOSKEN VELJEKSET
tettiin ruualla. Sen jälkeen he
naja kuoli kotonaan täällä maa­ taina tk. 25 p. klo 2 jpp. oli asetus e riko isa la m m e . H in n a t koh m y y v ä t v a a tte ita , k e n k iä ja ru o k a ­
kertoivat \ illan riveissä vallit­ '<
•
il lisk. 19. p. hengenahdistukseen, meillä ylimääräinen union koko­ tu u liis e t. T a rk a s tu s vapaa.
ta v a ra a s o p u h in n o illa .
sevan yleisen ruokavarojen ja
CALIFORNIA
us
suomalaisella
kaalilla
sen
jota
oli
sairastanut
jo
useampia
LEE PESOLA, omistaja F ra n k lin ja R edw ood A ve n . ku lm assa
11________
,
n
vaatteiden puutteen.
vuosia.
johdosta, kun täällä noin kol­ TeL 773, P. O. B ox 70, F o rt B ra g g , Car. F o rt B ragg,
C lllfornia
U'a ilmotti ryhtyvänsä
FORT BRAGG.
me viikkoa takaperin 5 9 miestä
Wilppola
oli
laajalti
tunnettu
'
hyökkäämään heti kun hän saa Tov. John Saari kuollut.
FARM I M YYTÄVÄNÄ.
ympäristöllä, sillä hän oli saapu­ teki lakon “Electric Slope” ni­
selville vihollisensa liikkeet ja
Toveri John Saari vaipui kuo­ nut Mendocino kauntin rannikol­ misellä kaivannolla, ja myöskin IS A A C GRANHOLM Hyväri & Karjamäki
SO e e k k e riä , jo s ta 33 e e k k e riä p iili-
paamaalit. Noin 4,000 miestä lon uneen kaivosmiesten keuhko­
le noin neljäkymmentä vuotta siihen kuuluvilla pienemmillä
dasta ja 40 e e k k e riä s ie m e n n e tty ä
Käsittävä
apujoukko kenraali taudin murtamana äsken osta­ sitten,
M IE S T E N T A V A R O IT A : V A A T ­
myyvät ensiluokan
h a ka a ; 7 e e k k . on lo k it p a ila ttu ja
ollen siis paikkakunnan 1 hiilisuonilla. Syy lakkoon oli se
-
Lirtinezin
johdolla
on
lähettä­
massaan kodissa Pudding Creek’- vanhimpia asukkaita. Hän oli että tähän aikaan ylitit) erotti
osa k a n to ja v e d e tty ylös.
V ä lttä v ä
T E IT A , H A T T U J A J A K E N K IÄ
Ruokatavaraa
asuinhuone, 4-ruum aa a la k e rra s s a ja nyt Forreonista rautateitse, liit­ in takana, maalisk. 19 pai iltana.
entisen
työnjohtajan
ja
otti
mai­
syntynyt
Ruotsilan
seurakunnas-
I
o > ¡¿ k e rra s s a ; paana 60x60; m u u t tyäkseen Murguian armeijaan.
ja Tupakkaa
CAL.
Muuttaessaan ilmanalaa lääkäri­
nittuun kaivokseen työnjohtajak­ FORT BRAGG,
ta r v itta v a t u lk o h u o n e e t; 3 hevosta,
' iikan luullaan tekevän seuraa- en määräyksestä, tov. Saari siir­ sa, Oulun läänissä, maalisk. 23 : si Mr. McDawel'in, joka on en­
10 ly p s y le h m ä ä , 4 n u o ru k a is ta ; t a r ­
vuonna 1830, j a oli siis kuol-j
Redwood ave. ja Harrison katu­
Suomalaiset Huom!
van yrityksensä Santa Isabella tyi paikkakunnallemme perhei­ p.,
v itta v a t ty ö k a lu t.
L is ä tie to ja
saa
tisten
rikostensa
tähden
määrät­
lessaan
muutamaa
vuorokautta
jen kulmassa.
vastaan (kaupunki Mexicon poh- neen toista kuukautta sitten Eu­
k ir jo itta m a lla :
ty valtion kaivosten tarkasta­
vaille
67
vuotias.
Häntä
jäi
lä­
F.
0.
HYVÄRI
, joislännen rautatien varrella, 30 rekasta, Utahin valtiosta, kuten
M a tt M ä rs y lä ,
Puhelin 772. Fort Bragg, CaL
hinnä suremaan yksi tytär, Mrs. jan käskystä kelpaamattomaksi
R‘ 2» ___________ W in lo c k , W ash.
mailia lounaaseen Chihuahuas­ jo on aikaisemmin ilmotefclu.
te,
jotka
nätissänne
olette
tul­
Edward Ness, ja sisar, Mrs. i saamaan työnjohtajan paikkaa
ta.)
Vainajan ruumis saatettiin vii­ Dorili, jotka molemmat asuvat Washingtonin valtiossa.
M YYTÄVÄNÄ
~
Heti kaa minun tyköni ja minä ruokin
meiseen lepoonsa Ocean View paikkakunnalla, sekä veljen jos­ seuraavana päivänä mainitussa
T ra p n e s te d S. C. W h ite L e g h o rn s
ainoa e n s ilu o k a n
ja B a rre d R ocks m u n ia h a u to m is ta m i l j o o n a n dollarin hautausmaahan Pudding Creekin
sain idän valtiossa'. Hänen ensi-: kaivoksessa herru mennä töröt- Cor. Redwood ave & Harrison st.
v a rte n ; 15 k p l. >1.25; e r ik o is h in to ja
toverien
toimesta,
maalisk.
22
OLUTPANIMO SULKE­
mäinen vaimonsa kuoli Suomes- teli piippu suussa kaikkiin so-
FORT BRAGG, CAL.
s u u re m m ille e r ille .
M u n ia , jo id e n
p:nä. Kamalan teollisuutaudin sa yli kolmekymmentä vuotta pukkiin. jotka oli vaarallisia kaa­
NUT
OVENSA.
p a in o ta a ta a n 26— 28 o u n ce ’iin tu s i­
satuttamana ennenaikaiseen hau­ sitten. Tässä maassa Wilppola sun tähden. Myöskin hän mää­ MANDI BLOMSTERIN
F O R T B R A G G IS S A , C A L .
n a lta .
C la re m o n t P o u ltry F arm ,
taan sortunut -toveri oli vasta 36 meni toisen kerran avioliittoon, räsi miehiä, varustettuna avo-
*4 9 )
F e rn H ill, O regon.
Toronto, maalisk. 29. — Vaik­ vuotias ja oli kotoisin Teuvalta,
o a a o o a o o o o o o o o a
lampuilla
tyhjentämään vau­
KAHVILA
ka väkijuomien valmistaminen Vaasan läänistä. Häntä jäi su­ mutta erosi myöhemmin vaimos­ nua sellaiseen paikkaan, jo­
°
BAUMIN APTEEKKI *
H A L U A IS IM M E M Y Y D Ä
taan. Toistakymmentä vuotta sit­
on ainoa, jo k a ilm o itta a T o ve rissa
Ontariossa
on
ollut
täydellisesti
remaan
leski
ja
kaksi
pientä
las­
0
on
paras rohdoskau ppa San F ra n - O
P IE N E N M A A T IL A M M E .
ei
avolampulla
ollut A u k i y ö llä ja p ä iv ä llä . Redwood Ave.
ten hän käväsi Suomessa ja toi hon
jälkeen kun ta.
Maa on k a ik k i p u h d is te ttu a . M a a lia luvallista senkin
ciscosta
pohjoiseen. L ä h e ttä k ä ä O
F C R T BRAGG, C A L.
sieltä tullessaan tyttärensä tähän ! turvallinen mennä. Miehet, jotka
O m e ille
tila u k s e t
k ir je e llis e s ti O
on sievä a s u in ra k e n n u s , kanahu oneet n.k. kieltolaki tuli voimaan vii­ Tapaturma kivimurtimolla.
maalian. He kävivät sitten vielä , olivat jo pitemmän aikaa työs­
ja paana sekä
u - u t ta r v itta v a t I huo
o m a lla k ie le llä n n e . P ik a in e n va- O
me syysk.
on
-------- — m
— —
1UU -
- J —— • • 16 p.nä,
.1 1 « , v
» i i se kuiten-
M lllt ll
Sähköteitse saapuneen tiedon­ yhdessä Suomessa noin kymme­ kennelleet mainitussa kaivannos­ D. B randon, W . M a hlm an, L . B ra n d o n 0 O paa
i h e ty s ta a la a n .
o
SletväUnäkkaC edJe winn ja Everet- kin kipeästi koskenut väkijuoma annon mukaan Edward Strand
k a tu je n kulm assa
nen vuotta taaksepäin, jonka jäi-I sa, tietäen sellaisen menettelyn M a in & F L o a rt u re B l ragg,
O
F o rt B ragg, Cal.
O
P l t t A Ä l X ’ S
7
m iljoona.,
Cal.
on joutunu-t tapaturmaisen kuo­ keen asettuivat maanviljelijöiksi vaarallisuuden, tekivät huomau­
o o o o o o o o o o o o o o o
T
H
E
B.
M.
B.
M
E
A
T
MARKET
k ä v e ly k a a ra tie s tä . S ievä p a ik k a , jo-
° -dria ’P e sa v a Copeland olut- leman
uhriksi kivimurtimolla Xoyo-joen varrelle. Pari vuotta i tuksen sen johdosta. Samana
ka s itä h a lu a a ; h y v ä t m a ksuehdo t. Pan,mo. joka ennen tuotti huo- Auburnissa. Cal., maalisk. 22 p.
y y lihaa, ru o k a ta v a ra a , h e in iä , v i l ­
sitten Wilppola vaihtoi maatilan- ; iltain union kokouksessa tehtiin M
lla lu llis e t lä h e m m in jo k o k irje e llis e s - mättäviä voittoja omistajilleen
ja a ja e lä in te n rehua.
K a ik k i lih a
Tuleeko paikkakuntaasi jokai­
Tiedonantojen
mukaan
Strand
pä. itös että ei mennä työhön, el­ s ä ily te tä ä n kylm ässä säilykehuoneessa
t i ta h i s u u llis e s ti.
Osote
sa
kaupungin
taloon,
jossa
on
sii­
selle
on
nyt
tuottanut
$2,000
tappiota
työskenteli
jossain
maanalaisessa
lei kaivosyhtiö eroita McDawel'- Pyydäm m e s u lk e u tu a suosioonne. ei? työläiselle jo Toveri? Miksi
Jo h n H ilb e rg ,
tä saakka asunut.
No. 1,
E dm onds, W ash. kuukausittain ja senvuoksi lai­ paikassa, jossa kivi putosi hänen
ia, sillä he eivät usko henkeään
tos sulki ovensa joku päivä sit­ päälleen yllämainitulla seurauk­ Ensimäisinä vuo.-inaan Califor-j sellaisen miehen käsiin, joka voi ,
liian
rahnikolla
Wilppola
tvös-
ten.
sella. Strand meni avioliittoon kenteli tukkitöissä, m.m. tukin-! milloin hyvänsä passittaa joka
M AA M Y Y TÄVÄN Ä.
H y v ä ä n a ik a a n vuodesta, m aa s i­
Mikä on meidän jokapäiväinen leipämme?
San Franciscossa noin kolme uittajana “ Isollajoella” siihen ai­ sielun taivaaseen.
TILATKAA TOVERI!
ja its e e S V a sh in g to n in v a ltio s s a , S a t­
kuukautta sitten Fort Braggin kaan, jolloin raaha a n työpäivää
\ litiö ei suostunut. Eipä tie­
sop ja E lm a n im is te n k a u p u n k ie n lä ­
Se on leipä, jota saadaan
“tunnelinpäältä”
kotoisin olevan ei rajottanut niiki in muu kuin tenkään. sillä tässähän on aihe
IIIIIU M M IIIU
heisyydessä, to is e e n on 3 m a ilia ja
Hilja Thorstromin kanssa. Nuori pimeys. Myöhemn n hän oli u- riidan haluisille.
to iseen 1 ^ m a ilia .
T a lo n n im i on
“ W h ite fa rm ’. M a a ta on 6 7 eek­
pari siirtyi heti senjälkcen asu­ seita kertoja työn; ihtajana sekä
Nyt me olimme varmoja, että
k e r iä ; p u h d is te ttu a n o in 40 e e k k e riä .
maan Auburniin, jossa Strand urakoitsijanakin ratapölkkvkäin- tulee, nimittäin viime sunnuntain
PETERS & WIDNES, omistajat.
H y v ä o m e n a ta rh a , jossa on 85 puuta.
IfiMSMMMSa hieni
työhön kivimurtimolle. piköillä.
Kokouksessa lakko julistettavak-,
15 lehm ää, 2 h e vo sta ja 5 v a s ik ka a . !
.
Puhelin
192.
U u s i n a v e tta ja kanahuone. n a v e tta r V L ?
• f J
mis.sa. o v a t A r v "
Eureka, Cal.
Straud oli kotoisin Idahon val­
si
keikilla
Carbonadon
kaivoksil-
•
Naapurina
Wilppola
oli
avo­
on 66 ja lk a a p itk ä ja 36 ja lk a a leveä, • G r#,,ho m Ja M a tti M äki.
Jos kei tiosta ja oli vasta 24 vuotias.
mielinen, rehellinen ja kohtelias, la. Suomalainen haali kun oli
p a ra s ta ja
u u s in ta m a llia .
Kana- tie tä ä , p yydän h y v ä n ta h to is e s ti Ilm o t Hän oli palvellut Yhdysvaltain
ia aina halukas haastamaan maa­ koko mtunut miehiä aivan täy-
K a ik ilta k ir je e t te r v e tu lle i­
huone on 24 ja lk a a p itk ä ja 14 ja lk a a lam aan.
sotaväessä,
josta
juuri
vapautui,
ta.
N
y
k
y
in
e
n
k
ir
je
tie
o
n
:
M
r.
John
ilman jokapäiväisistä tapahtumis­ tven. siis yli 500 miestä, jotka
leveä, u u s in ta m a llia . Ja uusia vas‘ a-
E R T A K IN G CO
kun meni avioliittoon. Umotus- ta. Kaikki tavalliset pikkumai- olivat jo koko lailla sotatuulel’a W H IT H E A S U ID T E A A N U T N O D IM
o s te tu ita m a a n v ilje ly s n e u v o ja . 5-huo- W ilts , Camp 2, B ordeaux, W ash.
IT T A J A T
FORT BRAGG
ten mukaan rumis tuodaan Fort suudet, jotka niin usein rikkovat \ aan miten kävikään? —
n e in e n a s u in ra k e n n u s , v a n han puolei-
St. T e le fo o n i 136-304. — H o q u la m fr
R ä ä tä li W m . H e ik k ilä , o llu t A b e r­
nen, vaan tä n ä syk s y n ä h yvään k u n ­ deenissa, W ash., o lis i hyvä ja ilm o it­ Braggiin haudattavaksi.
Kokoukseen oli saapunut kynä-1 ■»•alte: 420 K St. Telefooni 136
naapurien välit, olivat tuntemat­
to o n k o r ja ttu , s iih e n seuraa ta lo u s ­ ta is i
A b e r d e e n in o s o ite : 10Ö-111 E .2no
n y k y is e n
osotteensa
tä rke ä n “Sherlock Holmes”
menennen
piirin virkailijat kaikki
tomia
hänen
luonteelleen.
Moni
T u o re tta le ip ä ä ja ke e kiä
ta v a r a t a in a pianoo n a s ti, jo ita ei asian
v u o ksi a lle k irjo itta n e e lle . —
esiteltiin
kohtalaisen
suurelle
saatavana j o k a päivä. —
paikkakuntalainen muistaa W ilp- ja he olivat tuoneet mukanaan
k a ik k ia m a in ita m u u te n k u in o s ta ja ! F. W . Johnson, Box 99, A s to ria , Ore.
katsomolle osastomme näyttä­ jxdan vapaamman ajatussuunnan sivullisiakin. Olivat ottaneet mis­
T ila u k s e t h a a le ih in y. m.
D. P. A N D E R S O N & CO.
le.
H in n a t o v a t a la p u o le lla täm än
tä y te tä ä n
h u o 1 e 111 sestl.
seudun m a rk k in a h in n o is ta .
T äm än (31) John T hom pson, ole h yvä ja möltä maaliskuun 24 p :n iltana.
tä
olivat
saaneet
miehiä,
että
R uokta vara kaupasta
tinerai vaajana jo siihen aikaan
seudun m a a t o v a t tu n n e tu t h y v y y d e s ­ anna oso tte e si m in u lle . O lim m e y h ­ Ottaen huomioon nykyiset näyt-
E R IK O IS A L A :
automobu1» heidän saapuessa oli saatte en silu o ka n ta va ra a k o h tu u lli
tä ä n y l i k o k o v a ltio n .
O ja juoksee dessä E a ste rn & W e s te rn k ä m p illä telijävoimamine näinkin suureen kun ahdasmielisyys sekä piinty­
N ä k k ile iv ä t ja k o rp u t.
sella
h
in
n
a
lla
.
aivan
täynnä.
\
noroon
yksi
toi­
nyt vanhoillisuus kukoistivat yk­
n a v e ta n ja a s u in ra k e n n u k s e n v ä lis tä > no in n e ljä vu o tta sitte .
A sian ehk
H in n a t k o h tu u llis e t.
O m is ta ja t A nderson ja Elonen.
jo k e e n ; ojassa on o llu t ennen m y lly , m u is ta t. — D avid Le in o , 213 W . E llit kappaleeseen nähden, kenelläkään sinvaltiaana paikkakunnan suo­ sensa jälkeen he puhuivat ia sa­
F
O
R T BRAGG B A K E R Y
C
a
lifo
rn
ia
ja
C
endar
Sts.
kulm
assa
ei liene mitään erikoista moitti­ malaisten keskuudessa. Jo vuo-; noivat. että te olette rikkoneet
s iin ä on 12 ja la n p u to u s jo k e e n , o lis i St., R aym ond, W ash.
J. B. B A R T H , u u si o m isL
T
e
le
fo
o
n
i
626
h y v ä te h d a s p a ik k a , s iitä s a is i v e s i­
mista esityksen suhteen. Aplo- sikymmeniä
Phone 1372 ------- 136 L a u re l St.
ten hän tenuti työsopimusta y. m. ja painostivat E ureka,
C a lifo rn ia
v o im a n , o lle n n ä in a s u tu k s e n ke s­ (2) M issä on v e lje n i Jaa kko H eino
deerauksis-ia
päättäen
yleisi»
oli
että
teillä
ei
ole
oikeutta
scisaut-
naapuriensa mieleen sosialistista^
k e llä o lis i se h y v ä k a rv a rite h ta a n j nen? O le h y v ä ja ilm o ita osotteesi
p a ik k a . L ä h e m p iä tie to ja k ir je e llä ta i Jos jo k u hänen tu tta v is ta a n tietä« täydellisesti tyytyväinen esityk­ periaatetta niillä samoilla valteil­ taa kaivoksia. Sitähän heikäläis­
seen. Joukkokohtaukset, joiden la, jotka vielä tänäkin päivänä ten taholta on aina saarnattu.
s u u llis e s ti.
hänen o lin p a ik a s ta a n , o lis in k iit o lli
RÄÄTÄLI I. HIIBACKA
Chas. H u ttu la ,
nen, jo s s iitä m in u lle ilm o itta is i. — suhteen johtaja oli kovasti epäi­ ovat käytännössä. \ ilppola oli Ennen kun meillä tuli joku tä­
Laukan
ja
kirurgi
Box 170, R oute A.,
E lm a, W ash. P a u lH e in o , L 'B o x 120, R o c k iin , Cal levällä kannalla harjotus-iltojen
eläissään tutustunut tavallista män tapainen asia ja me uhat­ T u n n it 10— 12 e.p.p. ja 3— 6 j.p.p.
v a lm is ta a n a is te n ja m ie s te n v a a tte i­
S u n n u n ta is in sopim uks. m ukaan.
syvemmälle maailman kirjallisuu­ tiin lakolla, kun meillä oli vielä
ta k o h tu u h in n o illa . V a n h a t m yös s i­
teen. e upäässä Darvvinin ja Toi - ; siihen valta — silloin me aina 509 Lyon Bldg. — 607 T h ird Ave. lite tä ä n
A s u n to ; 2714 W . H ayes St.
voitimme. \ aan nyt kun se asia
110 K. S tre e t
stoin teoksiin.
P u h e lin :
u h elln :
ROCK S P R IN G S ,
W Y O M IN G
menee jos minkälaiseen ylioikeu­ Queen A nne 4472. T o im istffp
Luuranko löydetty.
E llio tt 1336.
Rautatietyöläiset ovat lö y t ä teen. niin se sinne monasti lopul­
SEATTLE, W ASH.
neet Ten Mile-joen rannalta hiek­ ta häviää. Tiedämme liian hy­
kaan peitetyn ihmisen luurangon,, vin, mitä sieltä on odotettavissa.
jota arvellaan intiaanin jätteeksi. Eihän korppi korpin silmää puh- E U R E K A C O -O P E R A T IV E G E N E R A L
M E R C A N T IL E C O M P A N Y
Pääkalloa vieremä oli kaulaket- kase. Nyt se asia kuulema ensi
jti, johon oli kiinnitetty kytnme- keskiviikkona Seattlessa ratkais­
lien 30 sentin rahaa. \ uosiluvut , taan.
ilmestyy säännöllisesti 12-siruisena, ollen siis
Tietysti on vaikea sentään
rahoissa
vaihtelevat vuodesta
suurin suomalainen pilalehti koko maailmat-
ihan varmaan sanoa, miten siel­ 2100 C a lifo rn ia St.
E ureka, Cal.
1834 vuoteen 18' i3.
. - IA
Ui.ote näin:
LAPATOSSU,
Phone 420-R
lä käynee, vaan eiköhän sitä Vil­
Teatteri valmistunut.
Box 5SJ.
Sunerior. W is.
jasella
paineta.
Kyllä
he
todella
A. Pollyn ja W in. Rasinus-
senin rakennuttama uusi elävä- alkavat näyttää nuo järjestöt ko­
kuv ateatteri Franklin kadulla al­ ko lahoilta. Ei se ole ihme jos
kaa olla valmis. Teatteri avataan ihmiset alkavat turvautua isoon
yleisölle tiistaina maalisk. 27 p. W :cn. —
Omistajat ovat palkanneet liik- Jalka katkesi
“Hipress” väriä voidaan jäljentää mutta—
eräältä puolalaiselta täkäläises- j
keenhoitajakseen AI. Lundgrenin.
saada PELTO JA KOTI $1.00 vuosikerta on
sä
kaivannossa. Katosta putosi
Uu.een
teatteriin
siirrettiin
enti­
“Hipress” yhtenäistä vahvaa kokoonpanoa ei voida jäljen-
sen Sequoia-teatterin kalusto, kivi, joka mursi jalan alapuolel­
maaliskuun 31 päivänä. Kaikki ne tilaukset,
taa ja—
jonka Polly ja Rasmussen osti­ ta polven poikki. Hän lähete­
jotka ovat pantu postiin maaliskuun 31 päi­
tään Tacoinaan sairaalaan. Ottaa
“Hipress” ihmeellinen kestävy ys on voittamaton.
vat.
vänä, otetaan yhdellä dollarilla vastaan. —
useamman kuukauden ennenkuin
$9990 pukin
Ainoastaan B. F. Goodrich Company — joka neljäkymmen­
olivat latojat tehneet Fort se on entisellään.
Älkää viivyttäkö tilauksenne lähettämistä.
tä seitsemän vuotta on valmistanut parasta kumitavaraa —■
Braggin
kirjeeseen Toverin nu­ Meivät maalle.
tietää miten muodostaa sitkeimmäslä autopyörä-kumista vahvo­
Älkää unhottako puhua naapurillenne------
Toveri John Pölkky muutti
merossa 67. Kirjeessä mainittiin
ja yhtenäisiä kappaleita, saappaita ja kenkiä. Ne kestävät kaksi,
$10,000.00
velkakirjasta, jolla perheineen Tacoman lähelle o-
jo n a k o lm e k in k e rta a k a u e m m in k u in v a n h a n a ik a is e t m u s ta t ja lk in e e t. Ja
h v v in tu n n e ttu a on, e ttä y h te n ä is e n
va hvan saappaan ta i kengän on
Dave Brandon kerran osti, ja malle maatilalleen. Tov. Pölkky
Pelto ja Koti maksaa $1.25
m a h d o to n h a lk e illa , p irs to u tu a ta i lä p ä is tä v e ttä
N nssa on m yö skin
myöhemmin
myi,
kaupungin oli vanhimpia paikkakuntalaisia
huhtikuun 1 päivän jälkeen
v h tä D aljon m u k a v u u tta k u in n iis s ä on k e s tä v y y ttä .
puistoalueen, joka ny: on riidan­ ja kuulunut puolueeseen monta
S iis h a n k k ie s s a n n e its e lle n n e ku m ija lk in e ita ,
ta rk a s ta k a a , e ttä ne
alaisena oikeuslaitoksissa. Lato­ vuotta. Toivon menestystä uu­
ova t v a ru s te tu t “ p u n a is e lla re u n u s tu k s e lla v a rre n suussa . K e n k ä k a u p ­
jat olivat tehneet tämän kaupan delle hommallesi.
p iaann e m ie lih y v ä liä s o v itta a ja lk a a n n e m itä m a llia vaan h a lu a tte .
T IL A U S L IP P U
Osaston kokous.
$10 velkakirjalla.
—JAN.
1
N iitä v a lm is ta a ainoasta an
P E L T O J A K O T I,
Ensi sunnuntaina on taas o-
Box 553, S u p e rio r, W is.
----
The B. F. Goodrich Company
sastomme
työkokous. Hvvin tär­
— Vappu valmistuu keitä asioita.
L ä h e ttä k ä ä a lle k irjo itta n e e lle ................... vu o d e ksi P E L T O A JA
A K R O N O H IO
A s io its ijo ita 38,000
Jokaisen läsnäolo
*
Ft. Braggin ilmotukset
S U U T A K IN
Fort Bragg Hdw. & Plumbing
I
M y y tä v ä n ä
i
J o h n G. R in n e
PARTURILIIKE
IETOJA 1
LOG CABIN LEIPOMOSTA
BAKERY
Tri Constantin J. Lapidewsky
hi
W^witli the
RED LINE
’ro u n d
the top ö
Jokaisen ruskean saappaan jonka näette ilman “ Punaista reu­
nusta varren suussa” on ainoastaan jäljennös "Hipress
’ista, alkuperäisestä ruskea kumi jalkineesta
K u u lu is ie n G oodrich A u to m o b iili p yö rie n v a lm is ta ja t.
__“ K e s tä v y y te e n nähden p a rh a im m a t
GROCERY and BARERÌ
A
Viimeinen tilaisuus
sunnuntaiksi. Rientä­
kää tilaustenne kanssa.
on välttäm ätön.
Myyjäiset.
Osaston ompeluseura toimeen­
panee myyjäiset lauantaina huh-
tik. 7 p:nä. Saapukaa silloin ken
vain kynnelle kykenee. Siellä
myydään naistemme arvokkaita
käsitöitä, joita he ovat koko pit­
kän syksyn ja talven ahkerasti ■
tehneet. Illanviettoon on sisään-:
pääsy vapaa, ja lopussa on ylei­
nen tanssi.
—o —i.
Vciman ihiutetta |
Jo s tu n r tte Veren h eik k o u tta. Pilänliivistystii
H prtnokipuju. ’Tinostuk.-en jn R uokahalun puu­
t e t t a ----------T ila tk a a “ UjmeH'ìn Vahvistavia
Rautapillcriii.” ------- S« ovat- help o t n a u ttia ,
lisitiivat ro im a a ja painoa m erkillisen lyhy­
essä ajassa, sekä miefiille. '••t;i n a isille .......... . .
-----Ti atkup,---- riivyt»‘le m ättä-----postim aksui-
neon 91.00h in n a lla ..K u u k a u d e n kosti riian u o s.
------- L im ieli in A pti'«ki on n a u rin --------
------- suuni. Äpteek i V h d y srallo issa-------
- — Osote: P . A . U gnell S o...S uperlor. Wl»
t
K Ö T IA .
M ukana seuraa s iitä m aksu $ ...................
(u u d is tu s ) (u u s i) — p y y h k ik ä ä to in e n pois.
T ila a ja n
O sote:
HUOM !
puun
n im i:
T ila u k s e n i
on
.........................................................................
.......................................................................................
L is ä ä m ä llä 30 s e n ttiä tila u k s e n m ukaan, «aatte 12 om ena­
tain ta
vapaasti.
K ä y ttä k ä ä
tä tä
T o v e ru u d e lla ,
ta rjo u sta
nyt hyväksenne.
P E L T O J A K O T I,
Box 553, S u p e rio r, W’ is.