Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 24, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
No. 70
TOVILRÎ
Sivu kuusi
i
I.
• ..
.
|
rempi, j k a taas luonnidlisest; voivien kavaltajien lihottaessa jillesi. Tyyneys auttaa meitä Modern Photo Studio
johtuu suurem m asta liikevaih­ mahojaan ylellisessä orjuudessa, j kulkemaan onnellisesti suurim - K u v a ta a n Joka p ä iv ä Ja Ilta s in sopi­
Miksi Venäjän vallankumous puhkesi juuri
m uksen m ukaan.
T ila t u is s a k o to ­
dosta. Kaupassa täten saatiffi kierrämm e me va]>aina. m u tta ; liiankin vaaran y l i ...
nanne. K u v ia is o n n e ta a n ja v a lm is -
________________ nyt???________________
Älä välitä jos vihollisesi ilk 1 te taa n a m a tö ö ri-k u v ia .
voittoa on. mikäli m ahdollisti, kurjina metsiä ja tiheikköjä —
käytetty tovcrilainojen m aksam i­ eikä meillä pahempaa vihollista t kuvatkin voim attom uuttasi. Akia
H. S A L M E L A ,
seen.
y
523 Comm’1 St.
.»le kuin omat hienot veljemmej ran keskellä voi siihen joutuneel­ T e le t 1093.
le
ilkkua
'vain
sieluton,
kurja
X äytelm äseura. Iiuvitoim ikun- — k o ir a t...
O
OOOO&OOOODOO 0.0 o o o o O
Ihosyyhy.
ta, om peluseura ym. alaosastot
Xäihi m sanoihin päättyi susi­ p elk u rirau k k a...
o
T oisiinsa kutoutuvat h ö y ry - ’ 9
Jos t<’’’ä bn syyhyä voitte ovat mvöskin lisänneet tulojaan en! >n elämä ojassa aidan luona.
IMPERIAL
h attarat tekevät .taustan yhä i
sen poistaa
hieromalla ihonne huom attavasti edelliseen vuoteen
RESTAURANT
H ellbergin syvhysalvalla parina verraten.
X
kääntyivät ¡»nimenet ta- tummemmaksi . . . pilven yhä;®
Ravintolassa
ensiluokan kohtelu
T-ienee liian uskaliasta toivoa, kaisin saaliinaan hyvät kanta- synkemmäksi . . . Maailma m u s-io 0
iltana. T ilataan osoitteella G. A.
Paikka tunnetaan puhtaudeataan.
-----P
Q l t f i-i Ü -----
-esittää-
Hellberg. 279 \V. Bond St. A s­ että Klubi olisi vapaa veloista mukset sudcnnahJ lkoja. Raatelu- tenee . . . kuoleman kamala yö g 522™Co'mme7cYaTst.y A «toria, Ore
5—o vuoden kuluttua,
m utta haluisina ja voit-»nih-isinä hauk­ saapuu. M utta se ei kestä ikui- i oQ o -oooO O tn J OOOO<JDD O O
toria. Ore. H inta 75c.
mikään m ahdottom uus se ei olisi kuen hvpnelivat koirat herrojen- sesti. Pitkän ja kiduttavan yön —------------— ————
jälkeen rauhan mies nostaa pään­
Wi«^MntHaiHi»HliU»«»HUU!aU'U - un.
Tänään vanhanmaan tansseihin ios vaan työolot ja tovereitten sa ympärillä.
sä entistään yleväm pänä ja sil­
kannatus pysyisi
entisellään.
kiirehtää
jokainen
sekä
nuori
—
Se
oli
kova
työ,
pojat,
sa­
vaikuttavan sodan kauhuja kuvaavan kap­ että vanha jonka jalat vielä tans­ M utta jos näin loistavaa tulosta noi paimenten vanhin. Ei olisi loin nousee aurinko kirkkaam ­
paleen
sin tahdissa liikkuu. S. S. Klu­ ei saavutettaisikaan, niin on kui­ haitaksi tilkkanen viiniä. Poika, pana kuin koskaan ennen. Synk­
241 T A Y L O R A V € . Phone 444
bin haulilla näet soitetaan t ä ­ tenkin rohkaisevaa tietää, että tänne pullo 1 — Ja he istuivat kä pilvi väistyy sen häikäisevän
K aiken laista pientä tavaraa
nään illalla niin vietävän viehä* kaikessa tapauksessa eteenpäin juuri syty itäm änsä tulen ääreen. valon edestä, ja veljet taasen vh- p
H E N R Y S U T IN E N
tävällä tavalla oikein aito h ä r - , ollaan menossa koko ¡»itkin h a rp ­
Lampaat olivat lyöneet *pään- tvvät, puristaen toisiaan kädes­
M
M
RQQj
m äläistä polkkaa, valssia ja ma- ! pauksin.
sä yhteen ja neuvottelivat kiih­ tä .-tu n n e suuri jj pyhä mielet
M
istä
m
erkityksestä
Astorian
sorkkaa ja kun siihen annetaan
keästi.
Xyt tunkeutui vanhin v a lta a ... \ ’erivirtoja ihailevien
höysteeksi tvvosteppiä threestep- työläisille onkaan om istaa niin pässi riuku veräjän läpi paim en­ maailman valtiaitten hirm uhalli­
tus loppuu. Viimeinenkin tuki­
piä niin jo tuli hyvää! Kaikki m aittavan talon kuin on Klubin ten luo ja sa n o i:
K ahvia ja voileivokaia
pylväs
heidän
altaan
luhistuu
ja
saatte pikaisesti
Siis m ukaan! Naiset -vapaasti jä haali. — haali, jonka ovet ovat
— Ale kiitämm e teitä, isännät,
kaikille työläisille vapaasti avoin­ jotka meitä elätätte ja suojaatte. | historian lehdille ilmestyy sarja
W A FFLE HOUSE
m iehiltä 25 senttiä ovirahaa.
na, silloin kun on kysym ys työ­ T eitä me lähnpimästi kiitämme m ustia pilkkuja heidän olemuk­
K A H V ILA STA
Lchenpyyntikielto sittekin
C o m m e rc ia l k a d u lla . E n s im ä in e n
läisten olojen
korjaam isesta! ja koiria myöskin siitä, että äs­ sensa m uistoksi, heidän, jotka
o v i H ild e b ra n d in kaupasta
yleinen.
Siis kaikkien Astorian työläisten ken meidät pelastitte suuresta aikakausi nosti kansoja hallitse­
van
vallan
kukkuloille
ja
jotka
Mikäli on ilm oitettu, on \\'as- ovhäksi velv dlisitudeksi jää pon­ vaarasta.
Kiitos teille, koirat,
Mukaillen suomentanut Yrjö Halonen.
se mvöskin alas svsäsi.
hingtonissakin hyväksytty sa­ nistella ja toimia siihen suuntaan paimenten nimessä 1
‘P äästipä y k s i n a is is ta h u il­
“ M u tta k a ik is ta k a u h is tu tta ­
A. X. K.
manlainen laki kuin O regonissa­ että osaston haali saataisiin ko­
\ anha paimen nyökkäsi ystä­
v in esine — jo s h a lu a tte tie tä ä
don. V a in y k s i, in u tta k a ik k i
kin. että kesä- ja syyskalastuksen konaan v elä 11 - »m a k s i.
vällisesti :
/
ta is te lu k e n tä n pahim m an p e r­
to is e t s e u ra siva t perässä. T a i­
välisenä aikana pyydettyjä lohia
K annata- .osastolle!
— Kauniisti tehty teiltä, että! • Kuusamon Jussin Saunassa •
keleen — on p iik k ila n k a -a ita .
F. C. JOHNSON
v a is iin saakka kohosi heidän
ei saa ostaa kannutuslaitoksiin
N iin , eteenp äin syöstääi} k u in
•
huolenpitomme tunnustatte. Hen- i 9
Huont
8, Old Pythian rakennus
tu s k a n h u u to n s a : “ A n ta k a a m e il­
h u llu t. K a rk o ita v ih o llis e n ja l ­
Kun k alastajat kaikesta huoli­ TÄK ÄLÄISILLE METSÄ- JA kemnie usein jounin vaaraan tei-1 • k u u lu u olevan hyvä lö y ly . S itä •
P
u
h
e
lin
819.
Astoria, Ore.
k a v ä k i, m u tta va ro p iik k ila n k a -
• on saatavana jo k a p e rja n ta i ja •
le ta k a is in m iehem m e. Lapset
m atta luonnollisesti tulevat uis
M YLLYM IEHILLE.
dän tähtenne. Siksipä on vel­ © la u a n ta i k lo 1 j. pp..
aitaa. S itä on p in g o te ttu p itk in
•
h u u ta v a t isiään. H e n ä ä n tyvä t
timilla pyytäm ään kaloja riihen­
Tämän vnnäristön m etsäkäm vollisuutenne palkita rak k au d el-j >
ja p o ik in . K oeta k a tk a is ta sitä.
JO H N PESO N EN
•
n ä lkä ä n . M itä te a n n a tte m e i­
kin aikaan, niin tulevat he näh­ pidä vallitsevista kurjista ja pai­ lanne meidän hvvät tvömme tei- •
se p o n n a h te le ikse ja
k ie r ty y
378— 29 St. T e le fto n i 795-J
©
dän la p s ille m m e isie n t -------.
ila lle ’ ”
i m
i i i iehen
v u x II
i n j p
s ä
u i ri.
I.
ym
O L E N O S T A N U T 8. H A K O L A N
tävästi jääm ään myynnissä riip­ koin kokonaan sietäm ättöm istä ‘ä k« Iitaan. Mene passi, ia va- • A s to ria
::
Oregon ©
,»MMimiiiiiniiiM»HMiii»oiinH»»MiMMii:»»iiMminmiiiMiiiiii»ii»»l|ijiiiim i»M iii«,nnii,l i»«iimHiiiiin»liiiiniii»m »l iiiiiin iiim iilniniin»ii m im
puvaiseksi californialaisista ka­ oloista on usein aioin m ainittu kuuta laumalle, että me edelleen­
Ä Ml IH H IIIIIIIM IIllllllllM IIIU IIIIIIIim n in ilM IIH IIU M H Iim illllH IIIM IIIIIH IIH im illlU in ilU H H IH H in illlIH H lillllllllU H IIIM IM H IIIIIIIIlllllllllll ■(! Ml
RÄÄTÄLILIIKKEEN
lan ostajista, elleivät täkäläiset samoin kuin siitäkin, miten tä­ kin sitä kohtaan arm olliset olem­
ja s ility s la ito k s e n , jossa tu le n ja tk a ­
H E N K IL Ö T :
kannuttiniojen om istajat kykene käläisillä 'myllyillä maksetaan me.
P u k u ja
0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m aan liik e ttä e d e lle e n kin .
K e s k u s ta lla olevan asunnon a s u k k a a t:
keksimään m itään keinoa j o l l a m itä alhaisim m at palkat, m utta
Ti issi meni.
s ilite tä ä n y h ä e d e lle e n k in 40 s e n tillä .
M atrena Grishovvska. vanha le s k i .......... A u ro ra H atunen
KÄTILÖ
2 T yö tehdään h y v in h u o le llis e s ti ja
i».,
voivat lain kiertää ja kannuttaa miesten puolelta ei ole ryhdytty
M a ria n u sh ka , hänen n a im is. o lgva ty ttä re n s ä Sanni Reivo
Taimenet
joivat viinihän. Sitte 3
m o itte e tto m a s ti n y k y a ik a is e lla h ö y ry -
kalat täkäläisissä kannuttim oissa ‘oinieirpitei-iin minkään varalta sanoi v k si:
liv a n , te h d a s ty ö lä in e n
-j
p F . S aarinen
| |
Mrs.
H.
Andros
s ility s k o n e e lla .
Pukunne
s ilite tä ä n
ei ole tuskin otettu ¡»uheek-i
Sasha, k irja p a in o ty ö lä in e n jM a tr e n a n p o ik ia L N
- Terh°
— Ettekö ole nälissänne, vel­ 0
o
odottaessanne.
Jokainen aiatteleva ihminen
mitä olisi tehtävä näiden s u li jet. jahdin jälkeen?
M itähän 0 388 Alam eda Ave., A s to ria , Ore. 0
U niontovvnissa o le v a t liik e tu tta v a n i
g g
V asem m alla olevan asunnon a s u k k a a t:
tulee huomenna S. S. K lubir ‘eideu muuttamiseksi.
Joitakin, /lisi. jos teurastaisim m e tuon 0 _________
0 v o iv a t jä ttä ä pukunsa p u h d is te tta v a k ­
D m itri K e k u lin , e ro te ttu arm . h a n k k ija n k i r j u r i E. Boman
f |
haalille katsom aan kappaletta haianaisia erityksiä on tehty iär- vanhan ¡»ässin ?
© •••••••e©
si ja s ilite ttä v ä k s i entiseen p a ik k a a n i
N atasha, hänen ty ttä re n s ä ..................... M aissi K uism anen
f!
"Sodan jialkka". sillä siitä m 'cstvm iseksi. m utta m itään pää'-
sie llä , s illä tu le n ja tk a m a a n s itä edel­
Ja
he
teurastivat
sen.
P jo tr, hänen poikansa, ra a ja rik k o ................... S. R a n n ikko
11
© O LD C O R N ER C IG AR STORE
näemme syyt Venäjällä äskei kivämnää. mitään yhteiseinpää
le
e n k in .
fkissi kuoli kuin oikea l»at- •
A. H fL L I,
sattuneihin
suuriin
tapauksiin
O ik e a lla olevan asunnon a s u k k a a t:
u ole saatu aikaan.
riootti.
© T u p a kka a , S ikaareja, m akeisia,
585 Duane S tre e t,
A s to ria , O regon
Samalla
me
"Sodan
palkasta’
Jotakin olisi tehtävä, la mitä
| |
Jaakopp i S ip ja g in , p a tru u n a te h t. ty ö lä in e n ___ J. S oininen
||
•
v ir v o k k e ita y. m.
' mvöskin saamme e-kuakua siitä »n se jotakin? Ei m itään muu-
© S uom alainen
T u p a kka ka u p p a
G risha, hänen ty ttä re n s ä ............................. H anna J o k ip e rä
1 f
Synkän pilven alla
mikä
kohtalo
Y hdysvaltojer
© 9 :nen ja Bond k a tu je n kulm assa
A n d re i, hänen poikansa, sotam ies ........... A. Jääskeläin en
f 1
kuin järiestön perustam inen
| |
A liu p s e e ri ............................. ................................... E. H e ik k in e n
11
kansaa odottaa kunhan sille oi Eilinenkin kauhea onnettom uus
s u k la a tik a ra m e llit ja jä ä k e rm a o v a t
T a p a h tu u P ie ta rissa n y k y is e n sodan aikana.
Miljoonat ihmiset
kea kunnollinen sota saadaan
katsovat
»n uutena m uistutuksena siitä
OSCAR KOSKEN
l«»s taivaalle, johon
:-j.
la a d u lta a n p a rh a ita
Tässä kappaleessa esiintyy kan mten turvattom ia työläiset ovat
koin'iinul
PALLO HUO NE,
UI llll IMIIIIiniUIIHIIHIHIIIMIHIIMMIIIMMMIMIIMIIMIMIHMIMIIIMIIIMIIHIMIIIHIHIIIiMmi|'HHIMUIHMIIMHIH:!t'!l'HIIIIHIIIIIHIIIMIMtMIIIHMMI I» II?
vnkkä nilvi. \ n isien kuluessa i
san tuska ja sen rajattom at kär Sellaisilla hiv ulia t v o - . s e n t e le iir
UI IN Hlim ilim M M IH IU IH M MHIinilllllllllllM !MIIIIHMIHIMIHItllllHIHMHIItlllilli:;i:ilHllilH|| |ll. ! . i; : l. ||||. . , i, ! i : i l l l i : ! U lill lt li; llll l; in : . lll ll 4:1 I
saatavana
C om m ercial St.,
A tto r ia , Ore.
sin u k set rinnan sen alistuvai ien kuin viime päivinä väliin se on hitaasti, m utta varmasti j u p akoita , ju oa
o
m
ia ja m a keisia ynnä
Pääsymaksut 35c ja 50c.
Alkaa kello 8 illalla.
sumien, typeryyden ja lopulta 'eet ovat. tekee elämän aiva, lou.ssut, kiinnittäen vain tarkka-' k a ik e n la is ta a ja n v ie tto a .
Seuraa va kappale on "JU M I X EX IA Y I.l-IH M IX ,i«X ".
sen uhm an kanssa ja samalla sattum ista rimpnvaksi, eikä suin näköisimpien huomion puoleen­ 4 4 /2 N o rth 3rd St., — 249 B. Couch St.
kiri. Bernard Shaw
P o rtla n d , Oregon.
tulee virkavallan nyrkkien hil kaan voida saada m itään aikaan pa. Xyt se on keski taivaalla,
Uniontown
kean raaka väkivaltaisuus lois ennen kuin miehet voivat mää tuo suuri ja synkkä p ilv i...
lavasti esille, K appi>;t!e un m itä "ätii milloin mennään tvöhön
Jokainen sen nyt huomaa ja
parhain agitatsionikappale ja oi milloin ei. T ietysti asettavat “x atstlee sitä levottomana. T u­
A S T O R IA
::
O R EG O N
HAMMASLÄÄKÄRI
letikin olisi jokaisen isänmaal
»astorit sv\-. jumalan niskoille hansille ja taasen tuhansille se
ottaa vastaan sairaita Spexarth
rakennuksessa.
Ko»m 317.
lisuntta hehkuvan henkilön tul u u tta ti kkohan hän on syvlli »n melkein vllätvs. He ovat kvl-
Hyrä työ ja kohtuulliset hinnat.
tava sitä katsom aan, sillä "So *’en.
Eiköhän liene suurenin- i kuulleet jotakin kaukaista ja ASTO R IA
::
OREGON j o3sa ta rjo ta a n k a ik e n la is ta v irv o ltu s -
dan palkka" jäähdyt telisi hiukai s v v siinä, että kaatunyaisillaae epäm ääräistä
kohinaa pilven
------- ju o m ia , jä ä k e rm a a , k a h v ia , “ suklaatte”
E R IK O IS T A R J O U S .
liiaksi ylitse kuohuvia patri«x»tti »levät ¡mut jätetään liian lähelle aouspsta, m utta he eivät ole us­
•
m a ito a ja kerm aa. K a ik e n la is ia ma-
siä tunteita. Pääsym aksut ova Jetä.
Iliköhän tie olisi ennen koneet korviaan — ovat luulleet 30— 50 p ro s e n ttia alennu sta “ W h ite ” k e ls ia ja le iv o k s ia saatavana,
50 ja 35 senttiä.
T O M V IC T O R S O N ,
N ä y tte illä e rin o m a in e n varasto poikasten p u ku ja k o h tu h in n o illa .
k-iikkea tehtävä turvalliseksi. Ta tuota taikinaa k u u lo h äiriö k si... om p e lu ko n e ille , jo ita olen tila n n u t
suuren
lä
h
e
ty
k
s
e
n
te
h
ta
a
sta
suoraan,
222
T
a
y
lo
r Ave.
A a to ria , Ore.
—
Sittenkin
se
oli
totta
.
.
.
P oikasten “ A d a m a n t” p u kuja.
naus selitetään onnettom uudek
ia to iv o n e ttä ty ö lä is e t y li ko ko
Kauppakamari valveillaan.
Jokaiseen “ A d a m a n t” pukuun s is ä lty y k a k s i p a ria v u o rilla varusteta
Vh!
Mitä
tulee
tap
ah
tu
m
aan
?
si. m utta sellaisesta tuskin vo’
jo tk a a ik o v a t ostaa om pelu­ © 0 0 0 0 O m ^ r O O O O O O O
tu ja p o lv ih o u s u ja , to is in sanoen k a h d e n k e rta in e n kestävyys. Joka
Täkäläisen kauppakam arin toi dia kvsvm vstä. sillä tie ttvähäi'
Ja m iljoonista ih m isrin n o ista' lännen,
r
koneen, a n ta is iv a t tila u kse n sa n y t •J
puku on te h ty ja k o ris te ttu m itä p a rh a ite n , e sittä e n k a ik k ia h a lu t­
mesta hom mataan kovasti ion »n. että m vrskvt kaatelcvat kohoo ilmoille raskas huokaus. . . ' e n n e n ku in h in n a t ko hoava t n ä ille
K a ik e n la is ta T u p a k k a a , S lkaa- 0
tu ja k a n k a ita , k u in m yös uusim pia kuoseja, “ c h e v io ttia , p u o liv illa is ta
ria . Paperossia, P iip p u ja , Tas- 0
kintaista astorialaista miliisiväki nuita toisinaan tilleissä viida
— Mitä tulee tap ah tu m aan ?
p a rh a ik s i tu n n e tu ille ja tä y s in ta a tu il­
4 -n iitis tä , k o s in e tti, k o tik u to is ia v illa k a n k a ita ja vä rin s ä p itä vä ä
k u v e its iä . T a s k u k irjo ja , K u k ­ 0
Ilma
on
tyvni.
»Mutta
taivaal-
j
;
osastoa.
Kokouksia
¡»idetään
le
k
o
n
e
ille
.
s in is tä sarssia. P o ik a in k o k o ja 7— 18 ik ä is ille . H in n a t k o h tu u llis e t,
oissakin nuluim attakaan siitä
k a ro ita , y. m. a in a saatavana 0
U
los
tila
te
s
s
a
m
aksetaan
lähetys-
a
harm
aat
’ifiyrykiekurat
hätäi-1
?4.50, $5.00, $5.50, $6.00, $6 50, $7.00—$10.50.
tuhkatiheään ja tietenkin suun­ tiä avobnilta paikoilta on myrs
0
nitelm ista tulee tosikin. Kauppa kyisillä ilmoilla vaara mitä suu sesti kutoutuvat toisiinsa tum ­ k u lu t. K ä y te ty ltä k o n e ita $5.00: sta
P O IK A S T E N
P U KU JA, Y H D E LLÄ
H O U S U P A R IL L A .
0
JOHN
PEN
TTILÄ
ylö
späin.
T E H D Y T “ N O R F O L K " M A L L IA .
kam iri tietää sodassa ajettavat ••’n. Sellaisen tapauksen leima i maa taustaa vasten ja yhä pak
No. 1 C olum bia Ave., A s to ria 0
I. S. N iem i,
H a rv in a is e n hyvä v ä riv a lik o im a .
H in n a t $2.25, $2.50, $2.75— $3.85
kai: »piasten etuja, m u tta tietä- ■niiien onnettom uudeksi iota ' summaksi ja synkemmäksi käy 483 Bond St.,
0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
A s to ria , Ore.
P IK K U P O IK A S T E N P U K U J A . — P u ku -u u tu u ksia p ik k u p o jille , k o 'o t
nevätkö täkäläiset työläiset että muka olisi voitu välttää ja josta pilvi. ..
3— 8, sisältäen k a ik k ia uusia k e v ä tm a lle ja , p u o liv illa is ia , k a s in e tti-
• kauppakam arin jf 'kainen toimen ‘eivät sosialistitkaan’’ \>>i svvt-
N yt se on io ¡»eittänyt aurin­
ja r is tir a ita is ia k a n k a ita sekä s in is tä sarssia. y k s in k e rta is illa ta i
,
pide
tähtää
työläisten
etuja
va­
g
o
n ... Maailma tummenee . . .
ää tukki yhtiötä, on m itä halpa
k o ris te tu illa k a u lu k s illa ja h ih a n s u illa .................... $2.00, $2.25— $5.75.
laan. Kauppakam ri saattaa kyl ma isin*.a työläisten pilkkaa. J< ihmisten katseet kävvät svnkem-
P E S U P U K U J A ........................................................................ 50c, 75c— $2.00
lä järjestää miehet armeijaan minen tukkimies tietää, että se! miksi. Silloin vhfäkkiä väläh­
BARBER SHOP
U U S IA K E V Ä T H A T T U J A JA L A K K E J A ___ 25c, 50c, 75c— $1.50
! m utta unioon ei. ¡päinvastoin se ’aiset radan varrelta seisoskele tää, kuin teloittajan kirves:
lp )
käyttää järjestettyä toiminta:
— Sota on mahdoton välttää!
at puut olisivat
kaadettava'
SAA
PYSYVÄISEN
300 T A Y L O R St.
A S T O R IA . ORE.
estääkseen työläiset järjestym äs »ois ia koko radan varsi teli
— M ahdoton!!!
: tä.
Täkäläiseltäkin työväestö! Pävä vaarattom aksi. eikä vks:
Ei voi rauhaa rakastava tvön-
TYÖN
tä on kielletty puhevapausoike ’ ään tukkim ies jättäisi sitä te raataja sitä estää — hänellä ei
us. emmekä osune paljoa har ’"m iättä, m utta mitäoä yhtiöt vä »le kylliksi puoltapa. Järjesty­
GUST. LINDGRENTN
530 C om m ercial St.
A IN A L U O T E T T A V A .
535 Bond St.
haan jos sanomme että vaikka liitävät, kun miehiä on kyllik nyt kanitalistiluokka on voimak­
SU UTARI-SAPASSA
: pa paikkakunnan työväestö aika:
i. eikä ole puutetta pastorein kaampi, kuin monimiljoonainen,
OSTAKAA ITÄMAAN
si vaatia sellaisia oikeuksia, niii akaan jotka ovat valmiit asetta •uutta hajanainen raataja joukko, 112- -14th Street, Astoria, Ore.
i ' l l 11 i- i- H - H l i l i i l 111 : i- H - i -i i : 1 1 1 : 11' I- í - í - i - h - i - i - i h - f - h - h - h j ! saisi osakseen aito everettiläiser maan syyn jumalan ja mieste»’ ä kun se talit, o sotaa, niin hal-
TUOTTEITA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
kohtelun. 'Työläisten sietää olla 'iskoille silloin kun miehiä ra i ’itus tottelee ja sota tulee . . .
Raulian mielien sydän itkee . . .
* ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ ± : valveillaan kauppakam arin "jär- ’e1 la a n van n n la-tit tain.
Dr. Albert Kinney 0
*
,
* ' je<tämispyrkim ysten"
suhteer
Sellainen kohtelu jonka mie ökee verikvvneitä. Nytkö todel-
H M U U t- H - H 1 I 1 1 -H -l-H 1 1 1 H - 1-1 I H 1 H - f - H 11 1 I 1 1 1 1 1 H - H - H - . eikä antautua mukaan.
KvHr '»e: «navat osakseen täkäläisillä akin veljet kom ennetaan m ur­
hammaslääkäri
; nyt olisi järjestyttävä, m utta u ■ ukkikämpillä. on omiaan nostat haa; »aan toisiansa? Nuo samat |S Bee H ive kaupan ylä ke rra s s a O
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T
ja sieltä löydettiin niitä väkijuo- | nioihin. niin myllvmiehct kuin
A S T O R IA , ORE.
K onttori ja liik k e e n h o ita ja
‘'»maan taisteluveren jokaiset tataläisveljct ja kohtalotoverit, I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡
365 i mia.
—
—
•
ikalastajatkin.
Toim itus ..................................... 832
suonissa kiehumaan, m utta vail 'oiden veljevstunteen kasvatta­
Ruokaa ja huoneita
K o n tto ri on a u k i kello 8 a a m u lla
ta järjestöä, vailla tarncellist: miseen hän on uhrannut elämän ! - ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^
k ello
kuuteen
saakka
illa lta .
saatavana päivittäin, viikottain Saavutuksemme v. 1916.
LU TTA K ..A JOUTO AIKANNE
■bdvssidettä. eivät miehet vo työnsä; Nytki» heidät pakoite- 0 KU
M uom !
K ello 6 j ä lk e e n illa lla
terveellisessä huvissa, jota tarjoaa
ia
kuukausittain.
Mrs.
A
lm
a
;
A
storian
S.
S.
Klubin
viime
‘aau
katkaisem
aan
kaikki
siteet,
mitään. Olisi noustava kiireim
0
k ä y te tä ä n to im itu ks en p u h elinta.
Niemi. 103 W ashington st.. A s -! vuotisesta saavutuksesta saatu miten näilläkin kämpillä -Perus joilla elämä on hediät yhdistänyt 0 A S T O R IA B O W L IN G A L L E Y S
kaupasta, josta saatte
a o o o o u o o U O Q O O 0 toria. Ore.
(ilm. me selvän käsityksen kun otam ‘■'’maan järjestöä. Gravs Harbo veljiksi ja tovereiksi? Nvtkö h ei­ 0 . . VASTA»*. W E IN H A R D H O T E L L IA
A P idätäm m e rato ja erikoisesti, kun an-
halvemmalla kuin muu­
me luu mioon. että sen Doveriini -in perukan miehet ovat jo nous lan tävtvv unohtaa kaiken sen 0 n a tte tiedon telefoonilla 587.
o
PÄIVÄLISTA
0
F.
J
CAM
ERON,
Mgr.
in
a
t
ovat
pienentyneet
hyvän
jou
o o o o o o o o o o o o Olisihan niitä jo riittänyt
seet. miksi te viivyttelette tää! kauniin ia vievän toiminnan, jo- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alta.
ilmankin.
kou kolm atta tuhatta.
ta.
Ylös itsenne
ia lasteniv 'a hejdän välillänsä on ollut ja
— Klubin johtokunnan kokous
S U O M A L A IN E N
Huomenna kuuluu täällä vie­
Pääasiallisimpina tekijöinä tä
•noksi. ottam aan oikeutenne, sil — hyökätä toistensa kimppuun
kello 10.00 hunnien aamulla.
tettävän uuden m ethodistikirkon män ennätyksen saavut tam i-es
kuin villit »»edot ja re^ iä ja ra i-
— Huomenna mieskuoron liar- vihkiäisiä oikein erikoisjuhlalli- sa on ollut paikkakunnalta va! ta odottam alla ette te niitä kos della toisiaan?
jotukset klo 2 päivällä. Samalla suuksilla. Kirkko on yksi Astu linneet kohtalaisen hyvät tv' ’•aan saa.
yle isö n k ä y te ttä v ä n ä k a ik k in a päl
— E.i . . . Se ei voi olla niah- on
623 Commercial S t
vlnä p a its i su n n u n ta in a ja maanan
keskustellaan Portlandiin tehtä­ rian parhaita
lollista . . ,
rakennukseensa olot ja se, että Klubin jäsenistö
Voittajat
västä konserttimatkasta.
nähden.
Kun tähän
osastoa
------- vielä li
.. tajuten velvollisuutensa
--
-
vJ
Ja sittenkin
se on
totta. Annan m yös H IE R O N T A A .
14 ja 15 kadun välillä
sääm-me, että myöskin on 'käyn-, kohtaan. on vhä enemmän anta
Svnkkä
pilvi
lepää
ihmisten
yllä.
MRS
O
LG
A
G
IR
S
B
A
C
K
.
(J a I. ia viidenneltä siv u ltal
Kirjeitä Toverin kirjakaupassa nissä homma järjestää naisetkin i put kannatuksensa sen toimilh
182— 10th St..
Tel. 802.
^itä ei voi paeta, sillä se peittää
on seuraavillen henkilöille:
sotflasosastoihin. niin eiköhän
tvöaikakaan Pelkäävät, sillä heille se on kv- koko taivaan . . . ei voi . . . m uu­
. hommille.
. .
. Hyvä
.
Mr.s Marie Penger. Matt. Lau- Ma olla selvillä että Astoria osal- ta
“ksinään. jos jä se n istö ei ole tie ivmvs hengestä ia elämästä. E r ten kuin maan poveen vaioumal-
td u .ird Malin, Mr. I enger, ■ taan edistää toim enpiteitä työ­ toinen tehtävästään, ei voi taata »hmettele ihmisiä, ios he meitä ’a . . . 'Maa, ah! -inä kultainen
p arina Ranta, Axel Armo, Jak- j iäisten taltuttam isessa ja "aine­ osastolle sitä m enestystä, mink i vainoovatkin — he puolustava» maa! Avaa svlisi ja estä näke-
Uppertovvmsaa
©
ko Kauppi. _ _ _
i rikalaisen vapauden” edistäm i­ se täm änkin vuoden aikana or kotieläimiään. M utta koiria mi piästä tuon synkän pilven vuo- ©
•
O ike a t h in n a t ja yh d e n la in e n • suomalainen valokuvaaja S tar teatte­
saavuttanut.
sessä.
»ä ihmettelen. M istä se johtuu ‘a iris ta . . .
9 k o h te lu k a ik ille .
T e le t 93 < rin yläkerrassa ottaa kuvia völlä sekt
Viranomaiset odottelevat
- • .
Edelläm ainitsem as amme saa 'ttä he ovat meitä kohtaan inl
— O nko aurinkokin sammu
päivällä sopimuksen mukaan. T ila u k ­
•«alista.
Mieskuorolla on meno
vutuksesta lankeaa huom attavr mempia kuin isäntänsä, paime­ iu t?
Eikö m itään pelastustz
sia oietaan kuvien suurennuksille.
Höyrylaiva Breakxvaterilla, jo • - mielessä
o-a Klubin kaupan ansioksi net?
O vatko lampaat koirien iöydv ?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
ka saapuu Kaliforniasta tänään,j Astorian ‘S. S. Klubin mies- Kaunan liikevaihto viime vuoden om aisuutta? Saavatko he svö
Ihm inen! Ole kvlniän 1 volli-
pitäisi ennakkotietojen m u k aan , kuorolla on mielessä Portlandiin aikana on ollut koko joukon bi lam paitten lihaa, in »da nii
en. Älä turhaan riehuen kuluta “ TOHT. F. E. CASEY 8
VIENNA CAFE
olla vahvasti viinaa. 1 sikäläisten meno. Jo kauan on asiasta pi- suurempi kuin edellisinä vuosi imi maitoa tai mrketitua niiden •omr.-s;. sillä se voi saattaa s i­
•
Cryata! te a tte rin vlereaaä
viranom aisten kerrotaan suun- dettv puhetta ia höpinää, m utta np Vaikka tavaraa o n k ii myv villoihin? Miksi unohtavat koi­ itin ikuisesti turmioon. Kun ei
hammaslääkäri
9 • 535 Comm'l St.
Aatoria
nittelevan laivan tark ___
_
_
O
511
C
om
m
ercial
St.
P
u
h
e
lin
355
O •
H v v U ruokaa saatavana. Ya-
a stam ista , kohdakkoin siitä
tulee oikein tv paljon vähemmällä voitoT' rat, että me olemme heidän su ‘-erran voi poistaa tuota .svnkkää
täv&lltueu kohtelu
täällä siitäkin huolimatta vaikka tävsi tosi.
Ensi
sunnuntaina kuin ennen, niin on kokonaisvoit talaan, nälkäisiä, villejä sukulai­ nilvvä. niin ole tvvni. m utta sa­ 0 R ogers A p te e k in y lä k e rra s s a 0 •
O
Suomalaiset
syökää
m eillä!
se tarkastettin jo Marshfieldissa näet mieskuoromme pitää port- tomme tänä vuonna paljon stiu- sia? Näiden kylläisten, hyvin- malla uskollinen itsellesi ja vel- 0 0 0 A 0 S 0 T O . 0 R 0 IA 0 0 0 0 0 0 0 0 OREGON
0 0 0 Q p
A S T O R IA N
landilaisille konsertin Portlandin
S. S. O saston talolla ja sitä en­
nen, niin. lauantai iltana oikein
reirut tanssii, joihin soittam aan
viedään täkäläitieft S. S. O sas­
ton orkesteri!
S. S. K. TEATTERI
Sunnuntaina t. k. 25 p:nä
PALIORUUMA
SODAA
PA LKKA
Silmälääkäri
j
h i ih i
• ••••••••• ••••©••••
•••©©©•••©
J H O E F L E R ’I N
• ••••••••© •••©&©©•©
Dr.E.E.PAJUNEN
Poikasten pukuja
t
Tom Victorson
Barber Shop
Parhain K ahvila
K EVÄÄLLÄ 1917
1 Suutarityön Chas.W irkkala
tekijä
The BEE HIVE
SAUNA
Astoria Grocery Co.
©
©
F. C. WILSON