Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 20, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu viiri.
TOVERI
No. 66
“RAAKA ÄITI JA KURJA heen juuria, te olette mielestä­ päin kuohuaallon hyrskyharjalla. pussin isku. Väliin saa sukeltaa ‘ Seuraavana päivänä olin vuo- wa t tntc«x c a!nnn:>iwm«nt»»t»»in»»»»i«mnniinm»»numw
NUORI-MIES”-KIRJQITUK- ni siinä epäonnistuneet. Olette Hurjasti kuohahtaa vesi höyry­ läpi puolenkvmmenen laineen jaiteessa. En ollut sairas, mutta
KAIKENLAISIA
olleet kovin lyhytnäköisiä. Olet­ nä pärskyen ympäriinsä, kun aal­ silloin sitä havaitsee, mitä etuja ' hyvin onneton ••Iin, ja vuoteessa,
SEN JOHDOSTA.
te nähneet raiskan toisen silmäs­ to raukence jalkojesi juureen ; ja on sillä, joka pysyy rannalla, Kun kuvailin Havaijin ihmeelli-
j sen mainiota vettä, en muistanut
Eräässä Frontierin. Wyo. paik­ sä. vaan ette melkaa* omassan­ istuupa siitä tyyneesti esille ka maan vankalla kamaralla.
kakuntat i vioituksessa puhutaan ne ; olette lähteneet parantamaan Oaka,*) jonka troppillinen au­
“Ulkona merellä, rvoppvaväin " lail, ! nilaa"'
» " 'ä ijin ih-
raaasta äidistä ja kurjasta nuo­ oletettuja seurauksia, ottamatta rinko, on ruskeaksi paahtanut. <n„huien
keskellä
liittyi
sakkiini
meelh?.e,,a
a»n"Kosta
Se on
MAALEJA JA RAUTATAVARAA
uohttj
resta •miehestä tavalla, josta uu­ ollenkaan huomioon syitä. Olet­ Muutamia minuutteja sitten oli kolmas mies. Pudistaen vettä! Poopill.nen aarinko. Ensi ket-
ALFRED PUUSTI & CO.
tisen sävystä ja kaikista sen kir­ te tehneet kärpäsestä härkäsen, hän vain täplä neljännesmailin silmistäni juuri aallon läpi sukel­ ran elämässäni poltti päivä mi­
joituksen tosiasioista, mitä olen jota sitte katselette pienen pii- päässä. 'Mutta hän tarttui sen lettuani ja uutta päin katsoen nut yllättäen. Käsivarteni, har­
kuullut, on vähän muistuttamis- rinne isonnuslasin läpi. Ja sitte härkäturvan sarviin ja rataasi näinkin hänet sen harjalla. Hän tiani ja selkäni oli 'monesti päi­
te vielä kehtaatte sanoa, että räntään ja ylpeytensä ilmenee seisoi pestyssä, huolettomassa vä polttanut ja ne olivat tottu­
ta.
Ensinnäkin mitä tulee siihen ei kenenkään tulisi suojella tai vain vartalon ylväässä ryhdissä, asennossa kuin pronssin karvai­ neet; toisin oli raajaini laita. Ja
J O H T O K U N T A : W . F. McGregor, G. C. Flavel, T . B. W ilcox, R. S.
Mr. Hakuliin ja hänen vaimoon­ antaa mitään apua sorretuille ja kun hän huolettomasti katsahtaa nen jumala. ’ Sukelsimme
läpi! "S1’* " 'nt.ia o!ivat r"i?ilil>aks™'
Howard, S. S. Gordon.
Sukelsimme läj
sa, niin (»n se tosiasia, että Mr. syyttömille lapsille. t.Missä on sinuun, joka rannan varjoisassa sen laineen, jolla hän ratsasti ¡" r * al' r"’K»ssa sima suoraan
Hakuli on mielisairas, jota ei teidän oikeudenmukaisuutenne?! lehdossa lojut. Hän on kanaka Ford huuti hänelle jotain. Hän koht; pistävässä Havaijin aurin­
kai väittäne kukaan vastaan, jot­
( Hen Mariana Koivun kanssa — ja iisäksi tnies. sitä kunin­ käännähti aallon harjalla, sieppa- gossa. N asta rannalla havatsin
P E R U S T E T T U 188«
ka vaan tuntevat hänet. Mutta samaa* mieltä, että ei tällaisia kaallista sukua, joka on aineen si lauttansa sen kynsistä, meloi auringon jäljet nahassani. Ensin
Pääoma ............................................................................................
«100,000
nyt kun te siellä olette nosta­ uutisia lähetettäisi puoluelehtiin ja pedot alistanut ja hallitsee meidän luoksemme ja yhtyi For-*“ tuntuu lämpimältä, kuumottaa:
V
a
ra
ra
h
a
s
to
.............................................................................................
25,000
neet sellaisen huhun, että Mrs. ja varsinkaan silloin kun ne eivät herrana luomakuntaa."
din kanssa näyttämään m
minnlla,»«»«"
alkaa vihavoida ja rakko-
in u lle . .
,
O s a k k a itte n vastuuna laisuus ...........................................................
>100,000
Hakuli olisi joissakin suhteissa vielä ole varsin totuuden kanssa
eri-'.13.
. nivelet.
Sellaisena esiintyi kerran Jack ihmeitä. Yhden seikan
erääseen nuoreen mieheel, jonka yhtäpitäviä, kuten tässäkin tapa­ Londonille rantakuohulla ratsas­ koisesti 1-reertiiltä. sen kuin|
"a '* » n|> '«yy, eivät tah-
todenperäisyydestä. kuten vii­ uksessa. Ja sitte vielä ennen
»»n»«». >lkä‘
senraavan UHiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hän selittää sitä tarkem­ noustaan erlkolsen suuren ku
meksi Hillin kirjoituksesta käy- kaikkea, ei tarttua kansan ni­ tus.
\
e
olivat
kauhei-
P3
.1™
’..
vl,o,«
ssa'.
En
Paass-V'
olivat
min. Tarvitaan laskea lankku, h itu selkään.
Ja tämän kirjotan:
pi selville, ei ole mitään var­ messä sellaisiin asioihin joihin kuusi jalkaa pitkä, kaksi leveä, ta, ja uskallettua oli laudallaan j liikkeelle.
muutta. Vaan nyt kun te olet­ ei <»le vähintäkään syytä ja vielä soikion muotoinen. Mahalla sil- »llen asettua niiden tielle. Mut-, vuoteellani. Näin on helpompi I
te nostaneet sellaisen huhun, tavalla, joka ei korjaa ollenkaan ä maaten ja käsin meloen men ta Lreeth näytti minulle, niin et olla. Mutta huomenna, oh, Into«- ____
päinvastoin pahentaa nään ukkosärkälle, josta korkea tä kun tuollainen peto läheni.' menua, olen taas siinä mainiossa ■ M I l I I I I I I I I I I H M i l l l i a i l l l l l l l l l l l H l I M I I I I I I i n M n i i m i M «
niin mitä te luulette sen vaikut­ asiraita,
tavan mieheen kuin on Mr. Ha­ Onhan asioita, joihin meillä olisi
minä soljuttu itseni laudan perä-( vedessä, ja seisten lasken ¡»äin j
rantaa
aalto
alkaa
kaatua
kohti
kuli. Mutta mikä pahinta on tarpeellista tarttua oikein hartia-
pää yli veteen ia painauduin rantaa niinkuin Ford ja Freeth. i
Mutta
kun
se
ranta
on
lakeaa
tässä asiassa, on se. kun te ru­ voimilla ja ne asiat ovat syitä,
42 Preraont St.
luonnon parannuksiin kuuluvilla tavoilla, L i ­
timpisuk&ulaan yhä pitäen kiinni Ja jos en onnistu huomenna, niin !
ylihuomenna, täi sen huomenna
mili* on pitkäaikainen kokemus kaikenlaisis­
peatte kansan nimessä valvo­ mistä seuraukset johtuvat. Te kestää sitä aallon kaatumista laudastani.
PORTLAND,
ORE.
Jos
silloin
aalto,
ta sairauksista joita olen onnistuvaan paran­
neljännesmailista
aina
mailiin
Olen
päättänvt.
että
"Snark"
ei
maan asioita, tavalla, joka ei ole Frontierin “kansa" Olette epäon­
MRS. A. J. JOHNSON, omistaja.
tanut paastolla, hieronnalla ja monenlaisilla
riisti laudan käsistäni ja yritti
(1.6
km.»
asti.
Jos
nyt
asettuu
, eri kylvyillä. » aikcimmissakin Sairauksissa,
Ensiluokan Hotelli ja Ruokailupaikka.
lähde
I
lonolulusta,
ennenkuin
ollenkaan eduksi kenellekään ja nistunut silloin kun te sekaan
iskeä sillä minua (niiden tavaili-'
l ioissa hoito on pitkäaikainen, voitte täällä oi-
Hinnat kohtuulliset.
varsinkaan lapsille. Nyt te pi­ nutte tähän asiaan ja samoin sopivaan paikkaan ja asentoon nen temppu), niin olipa ¡»ääni ininäkin siivitetyin kantapäin
a siksi kunnes saavutatte terveytenne. Mak-
Telefooni
Woodlawn
43.
lankullaan, kiitää se aallon har
I 4» on paaston aikana ainoastaan >3.50 ja
kiidän
kuohuaallon
vauhdilla
ran-
dätte kansankokouksen ja vaa­ sen "sivusta katsojat.”
( keen paaston >7.50 viikolta.
iällä rantaan asti. Mutta äläpäs yllä ainakin jalan paksuinen ve- i taa kohti päivettyneenä, nahka
ditte .kauniin tarttumaan asiaan,
Theodor Olson.
sipatja.
Kun
aalto
hyrskähti
y-i
PETER KOKKO
laske sitä “¡tökkäämään” ; silloin
kesi väitä Merkuriuksena."
mutta miten? Kauntin virano­
42 F ree raon t St.
Puh.: Woodia wa 4>
I oi vottavasti ei tästä asiasta I saat herraskuperkeikan ja vlit li, kiipesin laudalleni ja meloin
mainen tulee sitte Mrs. Hakuiin enää kirjoiteta persoonallisena | se vvörvvät vedet
PORTLAND,
OREGON
edelleen. Sain kuulla, että moni
luo ja sanoo hänelle, että jos juttuna. — Toini.
ack London päätti yrittää »n saanut hirveän iskun laudas­ Uudistakaa tilauksenne LAKIMIES — ASIANAJAJA, Osastot, k lrja llts u u s k o m ite a t ja y k s i­
hän lähtee pois paikkakunnaita,
--------------
lö t /v o iv a t tila ta ta rv its e m a n s a n im i-
aj’oissa ettei lakkautus*
tuota uljasta urheilua. Pulikoi taan.
321—324 Henry Building,
niin kaunti ottaa lapset huos­
im a s lm e t n y t T O V E R IS T A , s illä
“ Koko aalloilla ratsastukset
iian
pienen
laudan
niskalla
—
4 & Oak Street. — Portland, Ore. le
ta
lehden
lähettämises­
taansa. Mutta tehdäänkö niin?
valm
ista m m e n iitä tä ä llä .
H in n a t
eikä päässyt mihinkään. Ei on­ niissä rynnistelyn tärkein menet­
25c y lö s p ä in koon m ukaan. T O V E R I,
Vaimo lähtee pois paikkakunnal­
sä
tule
tapahtumaan
!
Saksan
kielta
P
uhutaan
nistunut ennenkuin tuli paikalle telytapa on se, ettei pane vas-
ta rahattomana tuntemattomaan
las s u n n u n ta i kuussa k lo ^>8 j.p.p
Alexander Hume Ford, matkaili f aan. \ äistä isku. Sukella läpi
L a b o r Tem pliBsä. Oaote: Box 1173
maailmaan, ollen kivuloinen, elä­
maapallon kiertäjä, joka oi, 1 allon, joka tavottaa lyödä sinua SOSIALISTIOSAS
Los Angeles, Cal.
män huolien murtama ja raska­ Jack London kertoo Havaijilla I ja.
pistäytynyt Havaijille “viikon »äin naamaa. I pottaudu jalat
TOJEN
OSOTTEITA
;
„
M a r.h fle ld m , Ore., s. •- osasto p itää
uttama, ei tietoa siitä voipiko
tiellä syvälle alle vedenpinnan
kokouksensa jo k a ensim atnen ja k o l­
olostaan:
I
häiviksi"
kitumaan,
mutta
oli
jo
saada elämänsä päivästä toiseen.
mas su n n u n ta i kuussa ’‘C lu b ” -ta lo lla ,
“Kuninkaallinen urheilu, supi- kuukauden aalloilla ratsastanuji ia anna sen ison karjukt, oltiin
L ä in s ip iir in s ih te e rin k irje e n v a ih to k e llo 7:30 illa lla , 862 S. B roadw ay,
Mutta kun kaikki tämä tapahtuu,
jävk
-
läkä ide
nennä ylitsesi.
on saatu kansan kokouksilla ja va maan luonnollisille kuninkail-1 eikä vielä tuntenut minkäänlais xähä vaan aivan rentulta. Jos osote on: — T y yn e K o ski, 264 T a y lo r M a rs h fie ld , Ore.
le.
Ruoho
kasvaa
\
aisikin
ran-1
ta
kyllästymistä.
Hän
opett
St.. A s to ria , Ore.
M ia m i, A riz-, s. s. osaston ko k o u k
juoruilla ennestäänkin synkkä
va ltio -
merelle päin piti n pohjaa pai­ W a sh in g to n in s. s. jä rje s tö n Sim
tavesiin
asti
ja
viidenkymmenen
I
nvt
Londonia
ratsastamaan
oi
l e t , pideÄ
j0 k a t ° I^ e,n ®“ “ nU“ ta ! ¡752 M o n tflo m .ry D rlv e . P u h e lin 5574
perhe-elämä hajalle, niin sitte jalan päässä o n - ikuinen meri kein. Tämä sai kyllin ison Iä ti niva alavirta sie; ¡»aa sinut ni li­ ko m ite a n k ir ju r in osote on 3e n ,W a on
s h .' * sutus 6?000; fsu,omalais.ia „ 15d- , Teo1’ ' T a rk a s tu s tehdään n y k y a ja n lääke-
5 ' vastaan. jos F irs t st., Aberdeen, W ash.
se kansankokous ei katsokaan t i l i t k i n kohoavat aivan suolave-ldan ¡a neuvoja, mi.en sitä ohja
’
1 '■ 1 l^ « suus:
lilis - ,. k
a i iva
v a n
n J.o
l n l t. v y n ö t ^.. n
a n o l i n k e i n u n a ; tie
. te e n . k o n e . illa
. . . ja tä .. y d . e llis e s ti ta r-
ka
Pääelinkeinona.
aan, älä r t n,1( ¡itlik
sen enempi perään mitä tapah
L
ä
n
­
A
berdeenin
S.
S.
Oeeeton
oeote
on:
*
n’
m
?.t
",1“
cn
,
)a.r.iG
.
S
U™
“
"
‘
en.:
H
?
I
ko
tustaan
nan oma. silä
tuu. 'Ei katso, pitääkö kauntin den rajasta ja niiden varjossapa, ensin mahallaan laskien. Hän e on sinua C »iin; 4.kaapi. Auta'., S. S. Osasto, 713 E F ir s t SL. A ber nen K a iv o s m ie s liitto , m u tta e i m ää­ S a ira a la s s vastaava.
a :— hoideta an sisä ta u tl-
voit
katsella
meren
majesteetilli
kertoo:
räävänä.
Box 561, M ia m i, A riz .
viranomainen lupauksensa tai ei.
sia, h e rm o stu n e ita , k ä y te tä ä n . hie­
en vietäväksi. Li sen mukan:», deen. Wash.
siä
hyökyjä,
jotka
jyristen
syök-
"Muutamia
minuutteia
nivo
M ui ia n s. s. osaston osote o n : S rontaa, sähkö, k y lv y t ja tie te e llin e n
A s to rla n S. S. K lu p in kokoukset
Vaan se samainen kansa sitte
er
kiisin kohti rantaa aai- ilit sitä vastaan, ja huomaat pu- o va t jo k a k e s k iv iik k o -ilta n a k e llo 8 s. osasto. Box 397, M u lla n , Idaho, ra v in to jä rje s tö . L ä ä k k e itä ( ta rv itta is -
lähettää rahattoman, kivuloisen syvät jalkojesi Itu». ’Puolen mai-1 temmin
Samass: istuksen helpottavan. Ja uiden K irje e n v a ih to osote on 262 T a y lo r Osaston ko k o u k s e t jo k a m aananta i sa). L e ik k a u k s ia to im ite ta a n .
naisen jälkeen kaksi turvatonta Iin päässä on särkkä. Sen koh­ lon vaahtoharjalla.
ilta
k lo 8.
S uom alaisia no in 200.
Kuinka sen mukana sex i jiettaen sita Av«.. A storia. Ore.
dalla
kohahtavat
meren
turkoo-1
näinkin
edessäni
naisen
E. M Ä K I-W IC K S T R O M , M. D.
lasta, vaikka se on ensin luvan­
jT : R I
B ingham s. «.-osaston
v ira llis e t T eollisuus ou ka iv a n n o t.
sinua kuljeta- kokoukset
nm
ettei-se
enää
Naine,
sisinestä
valkopäiset
allot
pilviä
J
nyt
ratsuni
pysäytän?
K o n tto o ri:
New C astlen s. s. osasto p itä ä ko­
pidetään jo k a to in e n sun­
nut, että ios vaimo poistuu pois,
sa
maila.
Ile!
kohti
ja
lähtevät
vyörymään
ran
<aau,
ui
ylöspäin
oli
paikallaan.
Lankku
painui
M edical Bldg.
P u h e lin 5193
kouksia
jo
k
a
kuun
l:u
e
n
ja
4
:jä
s
n
u
n
ta
i
Osaston
k
irje
e
n
v
a
ih
to
oso
niin lapsista pidetään huoli.
le
siten.
su n n u n ta i k e llo 2 j.p.p. V eljeysseura n
“S
naulaa
ja
minä
1<
>
5.
Nopeus
»osti
pääset
pinna
taan
päin.
Toinen
toisensa
iiil
ten on: Lbox 273, B ingham , U tah.
P O R T L A N D , ORE.
Ymmärrän kylläkin äidin rak­
¡»eteliä kim­ B ro o k ly n in s. s. osasto. 764— CC— 40 haalissa. Coat C reeklssa. K irje e n va i .1-
M nodos
"Sen. joka aiko
kauden lapsiinsa, että hän kyl­ keen tulevat, mailin pituisina, f? mailia tunnissa,
St. K o ko u kse t k u u k a u s itta in : Työ- to-osote: Box 130, N ew Castle. W ash.
OSCAR KOSKEN
läkin vaalii ja suojelee heitä, hurskyisin harjoin, nuo meren timnje yhdessä luodin, lv vsikot utratsastusta. on altava vankka kokoukset toisena ja n e ljä n te n ä tiis ­ N o rth p o rtin s. s. osaston työkokous
uimari,
ja
tottunut
sukeltaja.
valko
laskevat,
kuinka
suurella
voimal­
lojui
mattoina,
n
armeijani
ta
in
a
;
o
h
je
lm
a
ko
ko
u
s
eusim
äisenä
on
jo
k
a
kuun
ensi
su
n
nun
taina,
k
lo
PALLO H U O N E,
mutta kun se käypi ylivoimai­
itten
riittää
tavakinen
tointa
ja
la
se
iskisi
tuon
naisparan
nis
istuen
pataljoonat.
Rannalla
to rsta in a . L u k u s a li aina avoinna.
1
j.p.p.
O
hjelm
akokou
s
jo
k
a
kuun
on saatavana
seksi, niin silloin olisi ennen
B u tte n S. 8. .Osaston osote on: (k o lm a s
u n n u n ta i k lo 7 j.p.p. Osas-
_______
_____
p
a k o it» , , Juom
ia ja _ _
m a ke isia yuua
kaikkea niiden velvollisuus, jotka kuuntelet niiden keskeytymätön­ kaan. Mutta muistinpa Fortiin miehen älv. Suuren hyökyaallon S. S. Osasto, 4SS E. B roadw ay, B utte, I ton ta lo s ija its e e 7 :m än m a ilia ase- tu
K a ikenlaista a ja n v ie tto a .
voima
on
odottamaton.
Kun
tn
neuvon:
“ohjaa
jaloin”.
Se
kai
tä
kohinaa,
katselet
tuota
kes
ovat sekaantuneet asioihin, tur­
M ont.
T y ö a la :
k u p a rik a iv o k s e t, m alta. P a ik k a k u n n a n suom alainen a- 441^ N o rth 3rd S t.,__249 B. Couch St.
noin sukasluku noin 100. K a ik k i osastolle
"
P o rtla n d , Oregon.
vata heitä, eikä vain lähettää keytymätöntä rynnäkköä ja pie­ kui korvissani, kun nopeasti ja ee ryo|)i»y. saattaa mies joutua ^ ; ^ ialaisia p a ik k a k u n n a lla
kisti
heitin
sääreni
poikkipuolin.
äkisl
■rilleen
laudastansa
satojen
jal­
ni,
mitätön
tunnet
olevasi
tä­
,"».000.
—
K
a
iv
o
s
ty
ö
lä
is
e
t
e
ivä
t
o
le
,
a
ijo
tu
t
k
ir
je
e
t
lä
h
e
te
ttä
v
ä
:
S.
>.
-------------------
—__ . _________
heitä
tuntematonta kohtaloa
ta lo u d e llis e s ti jä rje s tv n » ’ilä .
'o sa sto , N o rth p o rt, W ash.
ra «a
__________
Latu
littani
kiepsahti
¡»oikittain
j<
;
män
valtavan
voiman
käsissä
kojen
jiäähän.
Hänen
on
opitta
kohti.
C a lifo rn ia n a. s. v a ltio k o m ite a n k o- ;
p a r k C ity n S. S. Osasto, Box 700. k oko u kJ J t p ie tä ä n osaston ta lo n i
ko ko u kse t pidetää n osaston ta lo lla
'Te. jotka olette lähteneet py­ Ijoka ilmenee ryöppynä ja rys­ paljon tapahtui seuraavina se a tulemaan omillaan toimeen. ko u kse t pidetään jo k a kuukauden en- p u r k C ity , U tah. T yö k o k o u k s e t pide- jo
k a to in e n to rs ta i-ilta k e llo 8
jo
antoi
minnlh
Vaikka
kuinka
muita
olisi
hä-
keenä.
Niin
pikkuruikkusen
pie-
1
kiinteinä.
Aalto
sim ainen k e s k iv iik k o k e llo 8 jä lke e n j tään jo k a kahden v iik o n päästä.
j k a to in e n to rs t 0.1.T
_
hässä innostuksessanne hyvää
o h je lm a -k o k o u k s e t jo k a to in e n suu-
lellä
toveria,
ei
niistä
ole
apua.
ni
tunnet
olevasi.
että
säikähdä'
|
lähtöläiskäyksen.
tipahdin
lau
puolen
päivän.
K
a
ik
k
i
v
a
ltio
k
o
m
ito
Phoenlx-en
T
Y.
•¿Järjen»
Kokouk-
n
u
n
ta
i.n
ta
tekemään tai lopettamaan ’pa­
7:30.
Osaston k ir ­
aatostakin, että kukaan müden laita ja pohjaan jouduin vetten .uniin olevani turvassa l ordin ja a lle a ijo tu t k ir je e t tu le e lähettää *o- set pidetää n jo k a kuukauden ensi- ju r in osote k o e n llo
:
B
ox
84,
Tönöpä, N e­
tte e lla : H. Joutsen, 2200 10th St., m äinen ja kolm as su n n u n ta i, y h d is ­
kanssa rynnistämään ryhtyisi vyöryessä ylitseni ia kieputtaes»: •reetiiin seurassa ensi uintimat B o erkeley,
vada.
Älkää Iäkäskö
Cal.
huone ustolla.
K irje e n v a ih to
Työnsin ¡»ään allani ukkosärkällä. Muita ¡»iän C arbonadon s. s. osaston v ira llis e t tyksen
Mailin pitkäthän ovat nuo härän- minua ympäri.
V a n c o u v e rin S. 8, osasto No. 2
osote: Box 283, Phoenix, B. C., Can.
luudalla!
turpahirviöt, painavat tuhat toit saadakseni siemauksen ilma sain tuntea toista, kun ison aal- ko ko u kse t pidetään jo k a toinen sun­ P o rtia n d in
S. Osaston kokous ou p itä ä k o k o u k s ia jo k a l: n e n ja 3: as
L u u ta n n e ainoastaan n o sta tta a
a lk a e n k e llo 8
nia ja kiitävät kohti rantaa no­ keuhkoihini ja nousin jalkeille on tullen ne kumpikin -katosivat n u n ta i, k e llo 6 jp p „ ja o h je lm akoko us ioka to rs ta i-ilta . K irje e n v a ih to -o s o te : k l. e s p. k iv T iik he k o F kuussa,
tom ua, jo k a s itte n taas la skeu­
in n is h S o cie tyn ta lo lla ,
jo
k
a
to
in
e
n
su
nnun
tai.
K
irje
e
n
v
a
ih
to
-
719
M
ontana
Ave.,
P
o
rtla
n
d
,
Ore.
en mukana rantaa kohti. Kym­
tu u
h u o n e k a lu ille , ik k u n a v e r­ peammin kuin mies juosta voisi. Tuossa oli nainen edessäni. <)lin
2605 Pender St. E. K irje e n v a ih ta ja n
osote: S. S. Osasto, Box ST, C arbo­ Telef. W oodlaw n 1383.
mahdollisuutta olisi: ia sankari. Hänen henkensä o menellä eri tavalla olisin ennat- nado, W ash.
h o ille . s e in ä ta u lu ille ja
jo k a Mitähän
Pudoing C reekin Osasto. — K o ­ osote sama, V a n co u ve r B. C.
p a ik k a a n .
Li mitään. Niin kuuluu kokoon- Iin pelastanut. Ja hän nauro änyt linkkua, ennen kuin he ta­ C a rn e yville n s. s. osaston osote on: ko u sa ika : jo k a k e s k iv iik k o k e llo S W e s t B e rk e le y n S. S. O saston ko­
On p a re m p i ja te rv e e llis e m p i kutistuvan minän tuomio: ja sii- minulle.
LB ox 102, C a rn e y v ille , W yo.
Li ollut hermostunut utisin olisivat ennättäneet.
|. p. p.
Osote Box 185, F o rt Bragg, koukset p idetää n jo k a to in e n sunnun-
ta l-ilta T o v e ri-tu v a lla .
O saston oso­
k e in o te hdä p u h d istu kse n n e
"Kuohiiaallolla ratsastajan on Chicagon pohjoisp uolen s. s. osas P a lit
nät istut ruoholla, puiden var­ Ei aavistanutkaan olleensa hen
te o n : 1819 10th SL, W e s t B erkeley,
ton ty ö k o k o u k s e t ovat jo ka ise n kuu
R aym ondin 8. S. Osaston k irje e n Cal.
“Thor” sähkö-lakai­ jossa. katsellen ja kuunnellen, ja gen vaarass.”
»hava liikkeellä, ennenkuin aal- k a u d e n 1 ja 3 to rs ta i ja ohjelm a- ! «-aihto-osote
o n : S. S. Osasto. Box *
W ilk e s o n in S. S. O saston v ir a llis e t
Pian osasi hän selvitä näist: o ottaa heidät valtaansa.. Kun ko ko u kse t 2 ja 4 suu ftu n ta i, alkaen | 1045 Raym ond. Wash.
tunnet olevasi turvatussa pai­
sijalla
k
o
k o u k s e t p id e tä ä n jo k a s u n n u n ta i
Ppikkulaineista.
Mutta
km kiet tulevan aallon, jonka sel- k e llo 8 i.p. osaston huoneustossa
p ed Lodoen S. S. Osaston kokouk-
dassa.
Sen a v u lla lik a ja tom u imey-*
k e llo 5 j.p.p.
K irje e n v a ih to -o s o te :
ort sanoi: "huomenna mennääi
“Mutta äkkiä, tuolla miss;
ty y p u s s iin ja p itä ä ta lo n n e
Osasto, Box A , W ilk e s o n , W ash,
puhtaa na ja estää keuhkonne korkea kuohupatsas kiitää pilviä I tuonne", katsoi hän merelle j;
n lo c k in S. S. Osasto p itä ä ko­
to m u u n tu ke h tu m a s ta .
kouksiaan jo k a toimen a u n u n ta l k lo
kohti, siellä kohoaa kuin meriju- näki valtavat kuohut. Aikoi sa
K y s y k ä ä m e iltä vapaako keilua.
p. p.
K irje e n V a ih to -o s o te o n :
rnala kuohujen keskellä ylävän. noa jotain, mutta muisti samall
sote o n : S. S. Osasto, Reilanne, Wyo.. 8. S. Osasto Box 237, W in lo c k . W ash.
<uu
jo
ka
s
u
u
u
u
u
ta
i-ilta
k
lo
7.
K
ir
iopeasti, lisää ialt>» sen vatilit' 1 een va ih to osote o n : 8. S. Osasto, L LB ox 87
Pacific Power & suin päin alas svöksähtävätg. ka-1 olevansa kuninkaallista sukua
W oodland’ in S. S. O saston k o k o u k ­
R o c k iin S. 8. O«aston oeole on:
henl
muutti
sanottavansa.
"All
right
pean
allon
harjalla
a
se
lähtee
neljännesmailin
nmt
mi
set pidetää n jo k a is e n k u u n l:n e n ja
'lux
U.
C
um
berland,
W
yo.
Light Co.
3. S. Osasto. LB ox 87, R o ckiin , Cal
3 :s s u n n u n ta i, k e llo 1 j. p. p. K i r ­
kai ken.
Deep R iv e rin s. s. k lu b i p itää ko K okoukset jo ka sunnuntai.
A in a palveluksessanne. Puh. 288 tumma pää. Nopeasti se nousee huomenna ratsastetaan tuolla."
je e n v a ih to o s o ite : 8. 8. Osasto, R.
koukset
jo
ka
ise
n
kuun
to
in
e
n
sun
L nidon kehuu Havaijin ranta
"Enpä kuskaan unohda ensi
valkoaallosta. Tummat hartiat
Rock 8 p rin g s ’ in *. s. osaston osote
No. 1, Box 35, W oodland W ash.
u
u
n
ta
i
k
e
llo
10
a.p.
K
irje
e
u
v
a
ih
to
-
L .B o x 137, R ock S prings, W yo.
SUOMALAISET L a a KÄRIT rinta, lantio, reidet — koko mies vettä maailman parhaaksi uima­ mäistä isoa aaltoa, jonka harja! osote o n : S. S. K lu b , Deep R iv e r, on:
W y o m in g in v a ltio jä rje a tö n keskus-
| { okouk s e t: k a k s i k e rta a kuussa tyò-
paljastuu eteesi kuin näky. Mis­ vedeksi. Se ei ole liian lämmin e nousin. Nain sen tulevan, W ashingtou .
'
ko
m ite a n k ir ju r in osote o n :
T o iv o
kokous ja k a k s i k e rta a ohjelm ako-
i Paavola. *Box 2, H anna, W yo.
sä äsken juuri oli vain anti. tä eikä kylmää. Siinä voi puh käänsin sille selkäni ja meloin
D e K a lb in 8. 8. Osaston osote on. koU8-
suom alaisia 115;
te o llis u u s :
kuohu, siellä on nyt mies, pystv- koida vaikka kuinka kauvan, j»äi henkeni edestä, 'l hä nopeamniir. S. 8. Osasto. L B ox 464. D eK alb. Ill k i vih iiiik a iv a n to ja ; a m m a tillin e n jä r- j C A N A D A N Suom alaisen S o s ia lis ti-
L E IK K A U K S E T E R IK O IS A L A N A
D ia m o n d ville n S. S. Osaston osote 1 je s tä y ty m in e n , U n ite d M in e W o rk e rs jä rje s tö n s ih te e rin osote o n : J. W.
soljui lantani, kunnes tuntui
päinen. uljas, ei taistele hän hur väliä tai yöllä.
on: S. S. Osasto, L B o x 15S, Diam ond- of A m erica.
A h lq v is t, 27 A lc o rn Ave., T o ro n to ,
"Ja kun Fort seuraavana aa kuin pyrkisivät käsivarteni ti v ille , W yo.
iast: raivoisissa aalloissa, ei hatt-
! O nt., Can.
R
oslyn
s.
s.
osasto
p
itä
ä
Joka
to
i
taannut eikä murskaannut hän muna tuli. polskahdin tuohon ih ¡»alita,naan irti. En tiedä mitä
E n a v ille n s. s. osaston kokoukset nen s u n n u n ta i työ- ja jo k a toinen
veteen
alkaaksen takanani tapahtui. Li voi "myi on 1 ja 3 : s s u n n u n ta i kuussa k e llo 1 ohjeltna
noiden hirviöiden alle, vaan sei meelliseen
kokouksensa
K a n s a n ta lo lla
pitkän uinti lvnsiivin" melova kurkkia taak­ j.p.p. — K irje e n v a ih to -o s o te o u : k lo 7 j.p.p. L B ox 99, R oslyn, W ash ERI YHDISTYKSIEN
L A S T E N T A U D IT E R IK O IS A L A N A soo kaiken yllä, tyynenä ja yl­ määräämättömän
San Franciscon s. s. osaston ko ­
3 P E X A R T H BLDG.,
ASTOR1A väänä. aallon kapealla harjalla, matkan.
Mahallamme me. kuut seen. Kuulin aallonharjan kihi­ Box 31, E u a v ille , Idaho.
OSOTTEITA.
E urekan, Cal., S. S. Osaston k o k o ­ koukset pidetään jo k a to in e n to rs ta i
T u n n it: 10-12 e. p. p., 2-4 Ja 7-S j. p. p jalat kuohussa, jonka ryöpyt pol­ pikin
lankullamme meloimme sevän ja kuohu» an. ja sitten ko ukset o va t jo k a to in e n s u n n u n ta i-ilt 1 k lo S j.p.p. ja o b je lm a k o k o u k s e t jo k a
A m e rik a n S. 8. Sairaus- ja H ai»
Tel. O ffice: 230
T el. Residence:
viansa kietovat, mutta muutoin kautta lastentarhan, jossa kana d lautani ylös ja »iskaantui c- k e llo 8. K irje e n v a ih to -o s o te : S S. su n n u n ta i k lo 8 j.p.p. omassa ra ke n taus-apurenkaan k ir ju r in oaote o n .
T r i Fcreetröm 582 T r i Lagus lift2-R
) „uksessa. P o stiosote:
S. s. osasto, W m . H eino, P. O. Box 278, W ilk e s o n ,
vapaassa ilmassa ja kirkkaassa ka-pojat pulikoivat. Pian lähe teenpäin. Tuskin ymmärsin mi­ Osasto, 1418 A - S t., E ureka, Cal.
W ash.
L u p a k irja n
saavat w k a ik k i
auringossa, ja hän lentää halki nimine syviä vesiä, josta ku ilui tään puoleen minuuttiin. Vaik
E urekan, U tah, S. 8. Osaston k ir 20 F lin t St., San F rancisco, Cal.
suoni. sos. jä rje s tö ö n k u u lu v a t sai-
Sand
Couiee
S.
S.
Osaston
ko
ko
u
k
ilman, eteenpäin, ylitä nopeasti tulevat. Jo taistelu niitä vas <a silmiini olivat auki, en näh­ leenvaihto-osote o n : S. S. Osasto. L set pidetää n jo k a to in e n k e s k iv iik k o ; rastusapu o sastot ja s e u ra t A m er!-
kuin aalto, jonka harjalla seisoo. taan. niihin päin pyrkiminen j nyt mitään, sillä olin valkoiset: Box 346, E ureka, U tah.
k lo 7 illa lla . K irje e n v a ih to -o s o te on: ( kassa.
F
o
rt
B
raggin
S.
S.
Osaston
va
rs
in
a
!
Y. C. S. V e lje ysse u ra M aja No. 1
M ont.
“Hän on kuin 'Merkurius — niiden yli ia läpi melominen oli •viipyn sisällä. Mutta en välit set ko ko u kse t pidetään jo k a suuuud L. Box 54, Sand Coulee,
L M *k iri ja kirurgi Suomaata
osasto No. 5. p itää > Pitä ä k o k o u k s e t jo k a to in e n ja nel-
s.
S
eattlen
s.
Kantapäis- jännittävää urheilua sekin. Tark tänyt. Riemuisasti tunsin, että ta i k lo 2 j. p. p. K irje e n va ih to -o s o te ä k okouksiaan jo k a to in e n to rs ta i k lo H 8 k e s k iv iik k o kuussa k e llo 8 j.p.p.
O Ìruskea Merkurius.
i
on »••punut paikkakunnalle ja ottaa
■ sään on siivet ja niissä meren kana oli oltava, sillä siinä taiste olin onnistunut pääsemään aal- o n :— S. S. Osasto, Box 439, F o rt ; 8;30 j p p W a sh in g to n H a ll issa. 153 J )r,uids T em P!e” H a rm o n y H alTissa,
vastaan sairaita
O
673 Commercial S
o
I —
h A ve., K irje e n v a ih to -o s o te on: 44 Page St. P o y tä k ir ju r l F ra n k U rn-
aallon ncp£us. Tosiaankin, me­ Itissa »»li iskujen voima toisell; 'olle. Sitten ab in nähdä ja ve- Bragg, C a lifo rn ia .
o
F ro n tie rin s. s. osaston osote o n : 8. S. Osasto, 1120— 16th Ave., S eattle, berg. 870— 14th St. San Francisco.
ren helmasta on hän hypähtä­ ja järki toisella puolen — se oi täsin henkeäni. Nain että koitui
O B. K IN D E L L IN APT KKK IN YLÄ-
R a h a s to n k irju rl
E m il R inne, 1035
S.
osasto, Box 83, F ro n tie r, W yo j W ash.
O KERRASSA
Telef. 829
nyt aallon harjalle ia ratsastaa taistelua hurjan voiman ja älyn sen jalkaa lautani nokkaa oli yl­ G s. eyserln
8. s. osasto p itä ä ko ko | S to c k s tt’ in 8 €. Osaston (uuden) i C u r,la S l - A lb a n y , Cal.
VASTAA M OTTOTVNNIT:
O
sillä sen horjuessa ja kiljuessa kesken. Pian ojiinkin hitusen häällä vedestä. Siirsin painoani uksensa jo k a to in e n su n n u n ta i Jä' ' k o ko u kse t pidetään jo k a to in e n ja
Y. S. K . V. A S. M aja 2 Y lim aa-
O
1»—12 « ?. I 2— 4 ja 7—8 j. p. p.
voimatta karistaa miestä niskas­ Kun kuohun harja kohosi yi eteenpäin, niin että se painui ve­ keen puolen ( päivän. Osote ° n : ) n e ljä s su n n u n ta i kuukaudessa, suotu, ilm a n k o k o u k s e t o v a t jo k a maanan-
Sunnuntaisia : 11— 18.
let
k irja s to n haalissa k lo 7 illa lla . Osote ta i-ilta Odd F e llo w haalissa k lo Vi8.
taan. Ei huido hän käsin, ei ta- pääni, näin vilaukselta päiväävä teen. Siten kyykötin hiljaa lau Box 1, Geyser, M ont.
O
S.
8. Osasto (U u s i), S to c k e tt, L b x 17, K ir ju r ie n o s o tte e t: p o y tä k lr ju r i John
o
n
:
H
annan
8.
S.
Osaston
osote
keskellä
myllertävää
o o o o o o o o o o o o ’ ! voittele tasapainoa. Hän on pas lon smaragtin vihreän veden li dallani
T o ik k a , Box 971, A s to ria , Ore., C l,as
R.
8.
Osasto.
L
Box
33,
H
anna.
W
yo.
M
ont.
siitinen. liikkumaton kuin meren p i: sitten sukelsi piiani siilier ryop-pvii. ja katselin eteeni, jo.-sa
in s. s. osaston osote on:
S u p a rio rin , W yo., s. s. osaston k ir W irk k a la , ra h a s to n k irju rl, S candina­
DR. CHAS. W. BARR
ja minä tartuin lautaani kaikell ranta ja siellä kylpijät nopeasti R H 8. oquiam
vaahdosta
ihmeen
k<»liottama
ku­
jevaihto-osote on: L Box 63, Su via n -A m e ric a n S aving b a n k , A s to ria ,
Osasto,
315
10th
SL,
H
oquiam
.
HAM M ASLXÄKÄR’
Oregon.
p e rio r. W yo.
vapatsas.
Ja suoraan rantaa vilimallani. Seurasi isku ja ran silmissäni selkenivät. Ln pääs­ W ash.
Suomalainen
tytta
apulantaa*.
Tacom
an
S.
S.
Osasto
kokoontu
u
Y. S.-K. V. ja 8. Lia cka y M aja No. 7
Ilw
acon
S.
S.
Osaston
kokoukset
syt silb iin tävttä neljännesmai
>23 Commercial St.
Puhelin 4SI.
Attoria 'koitti kiitää hän siivitetyin kanta- naita katsojan silmissä olin men
1916:
p ö y tä k ir ju r i
jo k a kuun toinen ja viim e in e n sun osol’ e vuodelle
pidetään
jo
k
a
kuukauden
l
:
n
ja
3:
nyt mies. Mutta niinä olinki lia. kun minä estääkseni lainlan-
T oinen su n n u n ta i o lle n oh- George L a in e ; r a h a s to n k ir ju rl John
mas su n n u n ta i k lo 2 i p.
K irje e n ­ n u n ta i.
vain lankkuineni pujahtanut lä nokkaa sukeltamasta pystyyn v a ih to osote: S. 8. Osasto, Box 57. je lm a k o k o u s k lo 2:30 j.p.p. B la ck P y rrö . Box 234, B la c k D iam ond, W ash,
pi
allon harjan sen toiselle ¡»iti siirryin taapäin ja livahdin-aa’, Ilw aco, W ash.
s m ith haalissa. So. 54 & U nion, So. 1 Y. 8. K. V. A 8. M aja Ne. 8. Osol-
PARHAITA OVAT
lelle. Ep tosin suosita niitä is lon takaharjalle.
Issaquah s. s. osaston koko u kse t Tacomassa. K irje e n v a ih to -o s o te Ph. te, B ox 365, A berdeen, Wash.
kuja sairaalle enkä hennolle ih
“Se oli toinen päiväni siinä ovat l:n e n ja 3 :s su n n u n ta i kuussa i Lu o to , Box 65, So. Tacom a, W a s h ., W in lo c k in M aja No. 19 Y. S. ja
H a a lilla . k lo 2 jp p .- K irje e n - ( T e llp rid e n S. 8. Osasto p itä ä ko- i K. V. ja 8. p itä ä kokouksensa jo k a i-
miselle. Painoa niissä on ja kii puuhassa ia niinä olin aika ylpeä. v U a nion
ih ta ja n osote on: Aug. J ä rv in e n , koukslaian jo k a ensim äinen sekä koi- sen kuukauden ensim äisenä sunnun-
tävän veden isku on kuin santa Neljä tuntia siellä piehtaroin ;a Box 112, Issaquah, W ash.
mas k e s k iv iik k o -ilta k lo 8. K irje e n -1 la in a k lo 9 a. p. P o y tä k lr ju r i A r th u r
Graham-, Kokonaisia- ja Ruisjauhoja.
Los A ngelesin 8. S. Osaston ko- > vaihto-osote on: S. 3. Osasto, Box Sam uel sun. ra h a s to n k ir ju rl John H ill.
päätin, että huomenna tulen pys
M u t t a ( koukset pidetää n Joka to in e n ja nel-1653, T e llu rid e , Colorado.
1 O s o te :— Box 48, W in lo c k , W ash.
< *1 Hawaiiin alkuasukas.
tvssä seisten rantaan.
Venetarpeita kalastajille
T h e F ir s t N a tio n a l B a n k
8
\Portlandin ilmotuksia
Hotel Fremont PARANTAKAA ITSENNE!
A lb e r t S t r e if f
Kuninkaallista
urheilua Havaijilla
Suomalainen
s a ir a a la
T:ri Toivo Forsström
-- >--
Tsri Werner Lagus
Tohtori H.Harlman
ASTORIA PATENT JAUHOT