Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 13, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    $i.vu kuusi
TO V I»
No.
60
n 1 1 1 I I H ..H -W M I W I I I I M-H -++ Forsman oli syn.yään su o m a h i-lla m itään muita m uutoksia te- vertaa järkeä, että oman edus-'
nen ja iältään 45 vuotias.
kemään kuin nuotalla kalastani- tajansa edes lainlaatijakuntaan i
H A L U A M M E E R IK O IS E S T I K IIN N IT T Ä Ä H U O M IO T A N N E
-O-
• t i e n kieltäm ään, joka lakisäädös lähettäisivät, niin konstiko kan-
.. Kalastajat huom.!
l jo on yksimielisesti hvväksyttv- nutuslaitosten silloin on (mulla­
Meillä on vielä jä-
\ ^tavallisesti
korjatkaa ta lakeja, 'joilla kalastajilta kaik­
” 1 Columbia * River Fishcrm ens i kin.
Protcctive V nim fin tayanm ukai- seuraavassa numerossa tekemän- ki m ahdollisuudet kalastukseen
JÄSEN TEN
lellä joitakin sängyn
•• nen kokous pidetään Union haa- ne erehdykset.’
kielletään. Sillä kuten varsin
lissa \s to r kadulla tiistaina il­
hyvin tiedetään, pyrkivät kannu­
vieterejä alennetuin
“Eräässä saman kirjeen toises­
lalla
kello
7.30
maalisk.
13
p.
tuslaitokset itsenäisiksi, s. o. ne
O n n is tu im m e lä h e ttä m ä ä n su u ria tila u k s ia a ik a is in — site n saaden
pidetään Actoriassa, Ore., huhtik. 7
1017. Kysymys kalojen hinnas­ sa kohdassa Belland sanoo:
koettavat omilla kalastusvehkeil­
ta v a ra a a lh a is im m illa m a rk k in a h in n o illa , jo s ta h y ö ty lankeaa te ille k in
---------
hinnoin---------
p
, 1917, alkaen klo 10 a. p. Astorian
‘Epäilem ättä lehtenne tatmmik. lään pyytää niin paljon kuin
ta, sekä uudesta laista joka kiel-
S. S. Osaston haalilla.
P O IK A S T E N JA T Y T T Ö S T E N S U K K IA -T e h d y t h yvä stä “ M aeo” -
tää niiden kalojen m yynnin k ie l- i2 6 . Pä iyän numerossa olleessa mahdollista ja ostavat kalastajil­
Kokouksessa
käsitellään
kaikki
langasta, m ustia v ä rin sä p itä v iä . . . . . . . 121 je , 15c— 18c p a ri
lettvnä aikana joita on saatu ■ '’Nikkelissa teidän tarkotuksen- ta ainoastaan sen verran kuin
sääntömääräiset asiat sekä n iitten li*
$15.00 a rv o is e t ................. $12.00
m äärätvn kolmimaili rajan u l - , ne nl‘ h-VVa- m utta kuitenkin se välttäm ättä tarvitsevat tilausten-
säksi kaikkia n iitä asioita, jo ita joh­
9.75
T Y T T Ö S T E N S U K K IA — V a lko sia , vaalean s in isiä , vaalena punasia
11.50 a rv o is e t ...............
tokunta tai joku jäsen mahdollisesti
7.95
ja m u stia ........................................................................................ 25c p a ri
9.00
a
rv
o
is
e
t
.................
kopuolelta ynnä m uita tärkeitä nn kokonaan harhaan johtava, sa täyttäm iseen. Täm ä puoli a-
esittää, joista erikoisesti m ain itta­
5.50
a
rv
o
is
e
t
.................
7.50
T Y T T Ö S T E N K O U L U S U K K IA — E rity in e n la ji, h y v iä ke s tä v iä su kkia .
kysymvksiä otetaan keskusteitä-
11 suurim maksi osaksi olette siasta selviää parhaiten silloin
koon oman talon paikan osto ja
2.65
3.00 a rv o is e t .................
25c p a ri. S ilk k is u k a t ................................................................ 50c pari
vaksi. Kaikkia jäseniä kehotetaan j käsittäneet asian väärin. T.net- kun syyskalastus alkaa, sillä sil­
rakentam inen Astoriaan.
P O IK A S T E N S U K K IA — E rity is e n paksuja s u k k ia k a k s in k e rta is illa
olemaan läsnä ja tuomaan kir- i Niani artikkelin, en saattanut loin kannutuslaitokset käyttävät
W E S T E R N W O R K M E N S P U B L IS H -
p o lv ik a p p a le illa ja k a n ta p ä illä ................................................ 25c pari
IN G S O C IE T Y ’ N J O H T O K U N T A ,
jansa ja kuittinsa mukaan.
nl,1lVa.. kuin hymyillä ja sanoa ensiksi kaikki omista suurista
P O IK A S T E N "IR O N -C L A D ” S U K K IA —K a k s in k e rta in e n ke stä vyys jo ­
F
R
A N K N IE M I. K A L L E B E L L M A N ,
— ‘Tsä, anna heille anteeksi, sil­ pvvflvksistään saamansa kalat ia
H. M. I.orntsen, kirj.
ka p a rissa ........................................................................................... 35c p ari
E sim ies.
S ih te e ri.
lä lie eivät tiedä mitä sanovat.’ ostavat kalastajilta polkuhinnas­
— n—
P IE N O K A IS T E N S U K K IA — M u stia , Valkosia ja v ä rillis iä . K a s h m iirl-
j “ Xvt me ouolestnlmmc kysym ­ ta vain sen verrn kuin lystäävät i» n n i» t» » « ii» :» :» tt« t» » :::tH « K « «
Maiurin palkka pidätetty.
s u k k ia s ilk k ite r illä ja k a n ta p ä illä 25c p a ri. V illa - ja s ilk in s e k a i-
set sukat 35c p a ri. S ilk k is u k a t ............-.............................. 50c p a ri
Eilen nostettiin kaupunkimme me Mr. Bcllandilta tietääkö hän maksaen sentin tai kaksi (lan­ meidän nyt olemaan kokonaan ‘
N A IS T E N K A S H M IIR I S U K K IA — 25c, 35c, 50c ja 75c p a ri. P u u v illa -
m ajuria. E. C. Tlarlevta vastaan niitä kirjotti silloin kun kirjotti nalta.
syöm ättä.
s u k k ia 10c, 12c, 25c p a ri. S ilk in n ä kö isiä p u u v illa s u k k ia 25, 35, 3Sc
--------------- ry--------------
oikeusjuttu siitä, että tämä oli ensimäisen lainaamamme osan
H ätä keinon keksii.
N a iste n k e in o te k o is ia s ilk k is u k k ia ........................... 40c ja 50c pari
laim inlyönyt maksaa
ajallaan kirjeestään, ja eikö hänellä sil­
Rahapulasta päästäkseni olen
N A IS T E N S I L K K IS U K K IA —"O n y x ” s ilk k is u k k ia $1.00 p a ri.
" K a i­
Pikkujuttuja
velkakirjan m ääräysten mukaan loin jo ollut lainlaatijakunnassa
P IT Ä M Ä L L Ä
KENKÄNNE
sers” s u k k ia ................................................................................. $1.25 pari
jo
keksinyt keinon, millä saada
velkansa, vieläpä kieltäytynyt­ esittäm istä odottam assa lakieh­
H Y V Ä SSÄ K U N N O S S A
“ A S T E R ” T E H T Y J Ä S I L K K IS U K K IA - J o k a p a ri ta a ttu , e rity is e n
pieniä
sivutuloja.
Ja
koska
en
kin siitä edelleen korkoakin dotus No. 510, joka esitettin ¡a
h y v iä s u k k ia .................................................................. .............. $1.10 pari
ole kovin turhan tarkka niitten
m aksam asta. Velka on kaikki- hyväksyttiin ensimäisen kerran Olivat leikkisellä päällä.
Seattlen S. S. Osaston viral­ ominani pitäm isestä niin ne täs­ O len a v a n n u t e n s ilu o k a n k e n k ä ln -
aan $875. ja velkakirja oli aHm- i tiunmik. 23 p., ja jossa oli vuo-
k o rja u s p a ja n 1271 F ra n k lin A venue,
pitäen annettu |. E. I larlevlle, i 6c,n F ’15 lainlaatijakunnan laki- lisessa kokouksessa oltiin k e r­ sä julkaisen, jotta toisetkin ah­ A s to ria , Oregon.
K ä y k ä ä k o k e ile ­
majurim m e veljelle, ¡oka sen oli esityksen 188 uinen luvun
18: rankin leikkisellä päällä kun sa­ kerat voisivat alkaa niitä k ä y t­ m is s a !
tää ja samalla keksiä suurem ­
myynyt Frances M. Kulmille. I t®en osaan tehty lisävs ja joka tuttiin virallisten asiain yhtey­ pia sivutuloja. Nämä “keksintö­
. . 530 Commercial St.
A IN A L U O T E T T A V A .
535 Bond St. . .
Kun m ajurim m e ci ollut velkaa 1 "hnnbia joella toim ivat kannu- dessä mainitsemaan sellainenkin
H. H A N S O N .
■ H 4 - H I I 1 1 1 1 m i l l l-l-l-l-1 1 1 1
H l-H -H -H in 1 1 ! 1 1 n n
m aksanut, vaan sen johdosta ai- j tilalaitokset sulki pois elok. 25 asia kuin Toverin oman talon ni” eivät juuri ole sitä lajia että
S U O M A L A IN E N
rakennuttam inen sellaiseen ka- ne lopullisestikaan johtaisivat
+-!-!■ I 1 1 1 111 1 1 1 1 1-1-1-M 1 1 1 H - l -1'1 11 1 l-I-l 1 1 1 1 1-H -1-l -l-l-l..l l l l l l l I koi rettelöidä, niin Kuhn (»idätti P* -'a svysk. 10 p. välisenä aika-
hyvinvointiin.
Vaan
kun
hädällä
*!•
kaupunkimtme päältä vuosipal-I na aavan meren uistinkalastuk- lakylään kuin Astorian kaupun­
SAUNA
kuten sanotaan
V
ki on. I ietystikin on epälaillista ei ole lakia,
kan.
$600.
—
T
apaus
on
ensi-
scn
>aahista.
Tlvmvilikö
Bel-
•h
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ
niin tuon tässä jo m uutamia k.»- °? j 7le isön k ä y te ttä v ä n ä k a lk k in a päl-
mäinen laatuaan ainakin tällä ' ’’’d mvöskin tällöin sanoen — niem iä puhumaan mitään S eatt­
k eilu jan i n ä h tä v ä k si siitä k u in k a taina
■H-l l 11 1 1 -I-1 1 I1 1 1 H - l l l l 1 H - H - M - l l l-l l -l-l 1 1 1 H -H -H " 1 " H -H -I'.|-.|.'1 perukalla ja lienee harvinaisuus} Tsä anna minulle anteeksi, silla len osaston virallisista päätöksis­
n ä tisti vain nikkeli ta sk u u n (»yö- Annan myös H IE R O N T A A .
tä,
m
utta
onhan
sensijaan
oikeus
muuallakin.
minä tarkoin tiedän m itä teen?
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T ¡000 siihen tarkotukseen kulutta­
M RS OLG A G IR S B A C K ,
ainakin leikin varjossa kuvitella rähtää.
--------------------n -------------------- K alastajille luinen tulisi selittää
K onttori Ja liikkeenhoitaja . 365
182—
10th St.,
T el. 802.
Noin
viikko
takaisin
tein
ensi-
maan. vaan aikonee antaa työt KANNUTUSTRUSTI KALAS- i tämän lisäyksen
tarkotuksen. mielessään minkälaisina Seattlen
T o im itu t ..................................... 832
jollekin urakalla teetettäväksi.
O L E N O S T A N U T S. H A K O L A N
K onttori on auki kello 8 aamulla
TAJIEN KIMPUSSA.
svvt jotka siihen johtivat, sekä tovereitten kasvot olivat asiasta mäisen kokeiluni työstä tultuani.
-----□-----
Esitin
näet
Kaisalle,
että
nvt
kello
kuuteen
saakka
illalla.
keskustellessaan.
Enkä
ihmette-
---------------
} mi'-'si sitä olisi vastustettava.
Huom !
Kello 6 Jälkeen illalla
Escema, eli Ruusuvoide
liikkuvia RÄÄTÄLILIIKKEEN
“
I
he
Chinook
O
bserver”
kir-
. Fammik. 2o p. The Ohserve- lekään jos Seattlen tovereilla vä­ lähdetään katsom aan
käytetään toim ituksen puhelinta.
kuvia
johon
hän
ei
äkäistä
vas­ ja s llity s la lto k s e n , jo ssa tu le n ja tk a ­
Tos kätenne ovat auki F.sceman jottaa Oregonin ja W ashingto-
Tanetiämässään
kirjeessä hän vetää suuta ivahvmvvn. sil­
lä sellainen leikiMinen kysvmys talausetta pannutkaan, vaikkakin maan liik e ttä e d e lle e n k in . P u k u ja
aiheuttam ana, voitte parantaa sen nin lainlaatijakuntien ja C olum -I,
’’d tan d esittää olevansa
s ilite tä ä n y h ä e d e lle e n k in 40 s e n tillä .
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
käyttäm ällä U ellbergin Escema biajoen lohenkannutustrustin yh-j kalahtanen harras ystävä sano- heidän mielestään on ^Toverille m uistutti perimäin hintaa niin­ T y ö tehdään h y v in h u o le llis e s ti ja
o voidetta. H inta $1.00 postim ak­
n
PÄIVÄLISTA
talon rakentam inen.
En suin­ kuin niillä ja elävilläkuvilla oli­ m o itte e tto m a s ti n y k y a ik a is e lla h ö y ry -
y O O O O O O O O O
o o o suilleen. G. A. Hellberg. Suo teistvöstä kalastajien kuristam i- cssaan:
P u ku n n e s ilite tä ä n
kaan
erehtyne
yrittäessäni
arva­ si ollut Jo tain yhteyttä keske- s ility s k o n e e lla .
seksi m. m. seuraavaa:
‘Elleivät kauntin
edustajat
p;;
odottaessanne.
naan.
äästväm
m
e
katu
vau­
—
X äytelm äseuran
kokous matainen apteeki, Astoria, Ore
ashingtonin ia Oregonin "hsi äänestäneet lakiehdotusta ta johtuiko tuo leikillisvvs itse
U n io n to w n is s a o le v a t liik e tu tta v a n i
klo 7 näyttäm öllä. Jokaisen jä-
film.) lainlaatijakuntain istuntoaika on ' vastaan, niin mikäli lainlaatija- talon rakentam isesta v.-Äko vain nun lu<» ehdotin, että kävelisim- v o iv a t jä ttä ä pukunsa p u h d is te tta v a k ­
me täm än matkan ja tienaisim ­ si ja s ilite ttä v ä k s i entiseen p a ik k a a n i
senen välttäm ättä saavuttava ai­
päättynvt sen iälkeen kuin Ore- kunta on kvsvmyksessä, I iche- talon paikasta. I skon näet että
me 10c. “ Xo eipä tuota ole­ sie llä , s illä tu le n ja tk a m a a n s itä edel­
kysymys
dlisi
saanut
vakavam­
kanaan. Un,lei jäsenet te rv e tu l-_ Vii„ atrokareha sakotettu
gonin lainlaatiiakuhta oli istu- norin lakiehdotus olisi tullut hv-
kaan
vuosiin ollut rahallista tie­ le e n kin .
man
luonteen
ja
että
olisi
toti­
’ ' 4tC. .
.....................
! Eilen sakotti tuomari Carnev nut 40 vuorokautta ja W ashing- '" ’ksvtvksi ja ( ~>lumbiajoelta oli- selta naamalla asiaa käsiteltykin, nestiä". arveli Kaisa ja niin me
A. H IL L I,
— Sodan p a lk k a , harjoitus Andrew Roäsia j a O scar Söder- tonin lainlaatijakunta 60. K u in -; s’ kokonaan kielletty kalastaimi-
585 Duane S tre e t,
A s to ria , Oregon
aloimme
astella
eteenpäin.
Kaksi
jos Toverin johtokunta olisi t a ­
heti k o kouksen jälk een .
___
massakin
valtiossa
on
k
a
la
stu
sta-1
hen
katiskoilla,
nuotilla
ja
ka-
bergiä $30. kumpaakin siitä, että
lon paikaksi ehdottanut Seatt- kym mentä m inuuttia käveltyäm ­
— Mieskuoron harjoitukset näitten huostassa oli tavattu vii- ( keja täydennetty lisäyksillä, j o t - 1 kirattailla.
lea.
M utta kuu se meni ja eh­ me aloimme olla teatterin näki’»- ä
klo 7. Tenorit ensiksi ja sitten naksia. Poliisi oli heidät van-S ka ovat sopusoinnussa kum m an-j “ Kun Mr. Ilelland esitti lisä
dotti
sitä tänne nykyiseen koti­ sillä. Kun tällöin tein uuden eh-jl
hassot.
Linnut Ham mond mvllvn luona , kin valtion yhteisen k alastu sk o -; vksen 18:teen pykälään kalastus kyläänsä. niin sepä se vasta oli dotuksen että nvt voisimme sääs-N
— Naiskuoron
harjotuksel J jhiiirì” knm’”nämä" k a n tö h it mat- mitean antam ien
suositusten laissa, niin hänellä silloin epäi m u n au s!
tää 30c. kun kääntvisim m e täs-i
h u o m en n a kello 2 päivällä.
kanssa.
X
äitten
suositusten
luu- lem ättä oli mielessään joko ka
?
kalaukkua,
joka
oli
täynnä
väki
------- p -------
Stiväittänee minun noin vain tä takaisin ja edelleen käveli-'
lisi olevan mitä järkevämpiä sik- lastajien. koko kalastusteollisuu leikin vuoksi mieliin johdattaa simme kotiin niin koko illan, eli •
j juomia.
si. että niitä laatim assa on ollut dcn. t-ö sitten kannutustrnstin
Piirikom itean kokous
kuinka halusta Seattlen toverit noin 40 m inuutin aialla olisihime
kalastusteollisuudessa mitä laa- etu. Mutta» kenen etu todelli takavuosina olisivat 1 (»verin sin­ tienanneet 50c. Sitten ehdotin
E
ristyssairaala
huomenna klo 7 Astorian S. S
: tarttuvia tauteja sairastavia iinta kokem usta saaneita , henki-i suodessa oli hänen m ielessään?’ ne m uuttaneet samaten kuin edelleen, että tekisimme kahdek­
Klubin talolla.
i varten tultaan aivan lährnttnässä löitä. Xäm:i ovatkin kummassa-1 Sitten “The O bserver” laaiast portlandilaiset omaan kotiky­ san täm änlaista matkaa. niin
tulevaisuudessa rakennuttam aan kin lainlaatijakunnassa esiinty- selostaa, mitenkä Belland kaike. läänsä, \ aikkakm vielä n i tkin perunasäkki olisi tienattuna. X v tl
L asten vanhem oain ja opettaja- ! kauntin
sairaalan
yhteyteen. neet siinä valossa.■ että he ovat ¡aikaa oli taistellut kannutustrus on kyseenalaista olisiko liikekan- näytti jo Kaisa ym m ärtävän, e t­
yhdistyksen kokous
hyväksytyksi tiu puolesta samalla kertaa ka-
Kaupunkimm e
“ ways
«and maattaneet laiksi
katsottuna
kumpikaan tei hänen olisi pitänyt sotkea p e ­
on T avlor koululla tänä-iltana m eans” komitea hyväksyi jo ei- kaikki sellaiset vaatim ukset, joi- lastaiia ja vksitvisiä k an n atu s­ nalta
paikka
1
overille
yhtään
edulli­ runoita ja teatteria viiteen. M ut­
kello
7.30. Tilaisuudessa
kuuluu .... Ien
,
.
...............
rakennuttam iseksi
Jacob ta todelliset kauppaedut vaativat. ' laitoksia vastaan.
sempi
kuin
Astoria.
S
y
istä
k y l­ ta niin sitä kuitenkin tultiin s i­
olevan mon.puol.nen ohielm ak.n , E(lisonin
urakkatarjouksen 3.- Heidän tulisi siis olla työhönsä} Asianlaita on näet siten, että
lä voisikin nyt huudahtaa: Mi­ nä iltana kotiin käymällä elä­
ja lasten vanhempain toivotaan
,(,,(1
nyt enemmän kuin tvvtvväisiä. Columbia joen ja sen ympäris- tä oiisi Toveri tänä päivänä jos vissä kuvissa ja niin meillä oli
ottavan joukolla osaa kok o u k -!
'
___ □___
M utta mitä on tehty? — ton kannutuslaitokset ovat muo se olisi silloin m uutettu toiseen jo 50c perunärahastossa. Ja se
SCCll
•
•
Kaikki mitä on edullista Colimi- dostaneet trustin, joka viatto- kaupunkiin kun siitä jo kokeek­ oli vielä rehellistä tienestiä kaik­
- ___
Palion tukkia etelään.
i a , masti kulkee "t anneries Club’ si äänestettiin!
r The P»enson Logging Co. on bia joen kannustustrustille
ki, vaikkakin jotkut sitä nim it­
Myytävänä.
saanut valmiiksi kaksi valtam e­ sen ylivallan turvaam iselle ! Ja in" nimellä. Tähän renkaaseen
Mielestäni on johtokunta teh­ täisivät säästämiseksi.
H uonekalusto 3 huoneelle, si­ rellä kuljetettavaa tukkilauttaa kalastaianaralle on tehtv kaikki ovat liittyneet kaikki m uut kan
nyt siinä järkevän suunnitelm an
Toinen nätti sivutienesti on
sältäen miltei aivan uuden pia- W allacessa. Yhtiö on alottauut mitä vain tehtävissä on lohen nntuslaitokset paitsi
Tallant -että se I overille on omaa taloa minulla suunniteltuna, jolla aion
non. mvvdään P ^ n u tu to n takia |
k,4nVana‘\a u tta ä ‘‘ja hinnan alas polkemiseksi, hänen Chinook. Hanson ja Barbv kan-
hyvin halvalla. I ledustelkaa To­ • kaikkiaan tullaan viisi lauttaa tä- 'ero jen sa kohottam iseksi, hänen nutuslaitokset. siis myöskin — alkanut puuhata juuri nyt ja kokeilla, nim. menemällä teat­
Astoriaan, sillä laikkakin Toveri teriin. Siellä kun tavallisesti on
verin konttorista.
UNION PACIFIC
män yhtiön toim esta San Die­ saattam isekseen laillisten m äärä­ Union 1'ishermen’s kannutuslai
kahdenlaiset tiketinhinnat, nim it­
(EU
goon hinauttam aan.
M aiditta ysten kautta kärsim ään, jott.i tos. T rusti ia nämä yksityiset -on syntynyt likaisessa kaupun täin 35—?0 sentin, niin minä os-
SYSTEM-tietä
vuokrahuo-
yhtiö aikonee kaikesta päättäen hän painuisi yhdistyneen kannu- kannutuslaitokset kvnsin ham­ gissa ja likaisessa
Lan
35
sentin
tiketin.
Vaan
kun
Miksi heikonnatte itseänne
saavuttaa uuden ennätyksen tuk- tukkapitaalin orjaksi. Kumman- pain taistelevat toisiaan vastaan neustossa. niin se on kuitenkin
yhtäm ittaisella rykimisellä. Pis­ kien etelään kuljettam isessa tä- kaan lainlaatijakunnan viime is- tietenkin siitä, kuka lihavimman aina maailmalle, lähtenyt tah rat­ tiedän, että kalliimpiakin istui­
Oregon Washington Limited
mia on paljon tyhjänä, niin mi­
täytykää U nìontownin apteekiin män vuoden kuluessa.
tuntokaudella hyväksytyissä ka- saaliin saisi ia siksi ne koettava tomana ja puhtaana, ajaen sitä nä menen ja istun siellä ¡a tie­
Lähtee Portlandiita U nion asemalta
päivittäin klo 10 epp.
saarnaan H en ergin Valkean pe­
lastuslaeissa ei ole ainoatakaan toisensa sulkea jollekin määrä- asiaa, jota varten se on tarko- naan 15c ia olen istunut 50c pai­
Läpikulkevat
junat
Chicagoon.
täjän tervaa fvskän lääkettä). H auskat vanhanm aan
sivulausetta, joka olisi edullinen tvlle alueelle.
Sillä vaikkakin tettu. 'Toveria ei muualle siirtä­ kalla, eikä kukaan voi väittää
Loistavat paikat, sähkövalo, teräs-
vaunut.
Suoranainen vhteys At-
H inta 25 ja 50c.
(ilm
kalastajalle, tai kalastusteollisuu- ■ trustiin kuuluvia kannutuslaitok- mällä kuitenkaan saada sitä kes-
tanssit
lannin rannikon kaupunkien kanssa.
että se olisi säästäm istä, vaan
kemmäksi
länsipiiriä,
ellei
sitä
siä useita on Columbia joen var-
ovat taaskin keskiviikkoiltana delle yleensä.
Portland ja Puget Sound Express
päinvastoin jokaisen olisi tu n ­
Nehalem laaksossa lumen-
jonnekin Idahon
X äyttää siltä, että Columbia rella, niin yhteisesti to&nien näil- heti siirretä
S. S. Klubin haalissa. Siellä sitä
Portlandista 6:15 jpp. päivittäin
nustettava
että
se
on
puhdasta
paljous.
Denveriin ja Kansas C ity’in me-
pyöritään sekä vanhaksi maaksi ioen kannutustrusti oli etukäteen lä kvlläkin on keinoja millä la- vuoristoon ja vaikka sekin teh­ tienestiä.
nevdlä junilla,
siihen
matkalla
Viime viikosta lukien on Xc- että amerikoiksi, eikä maksakaan laatinut ohjelman tainlaatijakun- kia kiertää.
täisiin, niin silloinkaan ei T o­
yhdistettynä St. L ouis’iin menevä
Kaisan
Jaakko.
matkustajavaunu.
J.»ka »uhteetsa
halem laaksossa ollut harvinai­ m uuta kuin yhden vaivaisen var­ tia varten ia että se sen poik­
Suurimman riidan aihe tällä verin liikettä saataisi jokaisen
ensiluokkainen.
nen lumen,palious, siellä näet on tin ja vaimoimmeiset pääsevät keuksetta aioi läpi sekä Orego- kertaa on kalojen myyntikielto kotoa lähelle niin hyvä kuin se
2000-00 000000-00 oooooooooo^
Sait Lake Express
ollut lunta aina neljäkin jalkaa aivan vapaasti. Kun siihen lisäk­ nissa että W ashingtonissa. Se elok. 25 p. ¡a svvs'k. 10 p. va piisikin.
11:20 epp. päivittäin
V E S I- JA
K A A S U P U T K IE N O
paksulta. Sellainen lumenpaljous si on hvvä tattia ja hvvä soitto, valitsi uhrilanvpansa: nuottaka­ lisenä aikana, sillä sillä kiclle
Boise-Salt t.ake juna.
Yhteya
Säästäväisyys.
A
S
E
T
T
A
J
A
O
D enveriin. Omahaan, Chicagoon
on jo ennen kuulum atonta län­ niin missäpä sitä iltaansa muu­ lastuksen
poistafmisen. Rogue tään kalastajia myymästä Co-
N yt kun se kaikkivaltias dol­
Itään.
PETER F. BR4CH 0 200 ja mailia
sirannikolla.
alta voisi hauskem m asti kulut­ joelta kalastuksen lopettamisen. umbia joen kannutuslaitoksille lari on m enettänyt melkein kai­
kuuluisaa Co.umbia-joki-
“ K o h tu u llin e n h in ta ”
O
vartta pitkin.
taa? Sinne sitä mennään jou­ toim itti kalakatiskoille suurem- avoimelta mereltä pvvtämänsä ken arvonsa, niin että se ei enää O
m eidän m ottom m e.
O
A utom aattiset m erkinantoilaitokset
90 vuorokautta vankeutta
man verotuksen ja sulki uistin- j katat, jotavastoin se esim. W il käv täydestä missään muussa
kolla sekä nuoret että vanhat!
O
suojelevat matkaa.
O
K
ilk
k
i
tv
.,
ta
a
ta
a
n
läpäisem
ään
tark
as-
O
-----□-----
Läpikulkevat ruokailuvaunut.
sai eilen alueoikeudessa W . D.
kalastuksen
Tyyneltä mereltä lana joella jo on sallittu, missä kuin työläisille palkkaa m akset­ O tuksen. -H in n o itte lu ja annetaan vapaasti O
A teriat voittam attom at.
Goodman, joka tuom ittiin van­ “T iepuustarien kokous”.
kolmen mailin etäisyydestä Y h­ myöskin on kannutuslaitoksia taessa ja työläisten kiristyksessä, ®
_
O
Astoriassa sijaitseva konttori
■"» K aikenlaiset ty ö t tehdään hyvin ja Ö
keuteen siksi, että oli laiminlyö­
Astorian autoklubin toimesta dysvaltain rannikolta aina kol­ ia joka naikka on vain 6 mailin niin tällaisena aikana on kaiken O
liooeasli.
fy
551 Commercial Street
nyt vaimonsa ja kolmen lansen- oli eilen kauppaklubin huoneus- men mailin päähän Japanin ran­ päässä Columbian suulta. Tarko- laisten keinojen keksijiä. jotka O P u h e lim e t: T yö p a ja 1028. As. 709-J O
C.
V7.
R O B ER TS, D. F. A P. A.
T y öpaja 566 Bond St., A s to ria , Ore. O
sa ylläpitätoiisen. Kaipa Good­ tossa suurenm oinen kokous, jo s­ nikosta saadessaan aikaan kiel­ tus todellisessa karvassaan pal­ esittävät millä pelastua pulasta. O
2 S am assa rakennuksessa kuin S tandard O
Puhelin M ain 85
man nyt tulee növräksi ja hank­ sa oli edustajia kaikista lähim ­ lon, jonka mukaan Oregonin ja jastuu parhaiten kun ottaa huo- Työläinenkin on näihin ,lärviin 2
t>as E ngine C om pany
O
kii sapuskaa perheelleen !
H öyrylaiva
mistä kaupungeista ja kunnista.
ashingtonin puolelta olevat mioon näitten \\ iltapa joen kan asti pelastunut kaikista pulista OOO O O O 0 0 0 0 - 0 0 0 0 O O O O O O O O O O Q
Kokous oli kutsuttu koolle $6.-. kannutuslaitokset Columbiajoen nutuslaitosten edustajan lausun- '»staessaan elintarpeita, sillä si!
^HARVEST QUEEN”
Valtuuston ylimääräinen kokous 000.000 tiebondikvsymyksen pöh- j varrella ovat kokonaan suljetut non silloin kun edellämainittu lä on ollut aina eräs yleisesti
on kutsuttu koolle täksi illaksi timiseksi ja siinä aikaan sa a tiin 1 Columbia joelle. Kysyy melko- m yyntikielto lainlaatijakunnassa käytettävä kiertotie ja se o n :
laivastoasem aa koskevan kysy­ päätös, jonka mukaan järjestel­ lailla vilkasta m ielikuvitusta en- hvväksvttiin. Hän näet lainlaa- kun on mennyt ostam aan lihaa, w k la a tik a r a m e llit ja jä ä k e rm a ovat
myksen
iohdosta. Arvatenkin mällisesti aletaan hondilainalle nenkuin yhdellä kertaa jaksaa tijakunnan istuntohuoneen etei- munia, voita ja hedelmiä, niin
la a d u lta a n p a rh a ita
|a Columbla-ioen laitureille
on m ajuriltam m e taasen mieles­ maaperää valmistaa, jotta saatai­ tämän päätöksen ja sitä koske- ,-sessä asiasta kalastajien edusta­ sinun tavallisesti on pitänyt j ä t ­
Lähtee O W. R. R. * N . | aituriIta
sä m atkan teko W ashingtoniin. siin yksimielinen kannatus sille van alueen käsittää, m utta se- jien kanssa keskustellessaan a- tää ne ostam atta ia olet niiden C om m ercial St..
A s t o r ia , O re
Astoriasta klo 7 epp. päivittäin, paitsi
D. C.. missä hän koettanee “per­ tulevan
kesäk. yleisäänestyk- kä Oregonin että \ \ ashingtonin voi-mesti lausui: “Xo m utta kvl- tilalle ostanut säkin perunoita
sunnuntaisin. Palaa Portlandista Oak-
P E S E T T Ä K Ä Ä JA P U H D IS T U T T A -
kadun paasta klo g jpp. päivittäin,
soonallaan
vaikuttaa asian e- sessä.
lainiaatijakunnassa oli henkilöi- lä me sen sijaan otamme kaik- ia niin olet niillä täyttänyt suo-
paitsi lauantaisin.
KAA VAATTEENNE
duksi” — jos voi.
tä. jotka asian ymmärsivät* vie- ki katat vastaan
mitä silloin istosi vlitä puheeksi kuin m uut­
Suomalainen kuollut äkkiä.
'länä osasivat tämän käsitteen tii- saatte”, m utta tietenkin polku- kin ihmiset lihalla ja hedelmillä.
Muuan pannukaakku.
Eilen aamulla tavattiin C har-{'i<tää m uutam aan sanaankin te- hinnasta! hänen olisi tullut lisä- Vaan nvt on sekin kiertotie kat­
Eilen iltaisessa satamakomis- !es Forsman. Relief valolaivan | kemässään
lakiehdotuksessa, tä.
kaistu kun se vanha hvvä tu t­ Tel. 596. 5 : n ja A s to r k a tu je n ku lm
sioonin kokouksessa oli taaskin uääkoneenkäyttäiä.
kuolleena} Xiin — tain puristinta on lujitet-
Sanottu kielto on mitä törkein tavamme peruna aateloitiin. Xvt
m utrauskysvtnvs esillä ja tie luoneessaan
1 ark hotellissa, i tn. m utta eri asia sitten on kes- m ielivaltaisuus, eikä siitä itse völäisen muija seisoo neuvotto­
tenkin jaariteltiin mvöskin mut Edellisenä iltana oli Forsman o i - , tääkö sen ote?
/valansiitoslaitokselle, eikä muul- mana tyhjän rahapussinsa kans­
rauskoneen ostostakin, josta jo hit aivan täisissä voinnissa, io-j
E. O. Bcllandilta.
eräältä lekaan kalatalouden haaralle ole sa. Ennen porvarit niin tärke-
yli puolen vuotta samakomis- ♦en hänet oli äkkinäinen sv d än -. Clatsop kauntin edustajalta Ore- m itään hvötvä, m utta sen sijaan isti neuvoivat säästäm ään ruo-
• • • • • • • • « : • « •<
sioonimme on vaivaa n ä h n y t Sa- halvaus vllättänvt. T ätä oletta- gonin
lainlaatiiakunnassa m-»’ siitä eritoten kalastajille on va kakomennossa ja syömään peru­
tam ak. on pakko ryhtyä mutra- musta tukee sekin seikka, että saimme kirieen. jossa täm ä teki hinkoa. K alastajat näet joutu- noita. m utta nyt tuokin tärkeä
VIENNA CAFE’
•
Crystal te a tte rin viereesi
ustöihin
useassakin
kohden ''orsm an ei ollut ollenkaan k ä y -, seuraavat lupaukset:
vat kannutuslaitosten keskenään ruoka-aine kohosi hinnassa nnn
•
St.
A steria
m utta vaikka m titrauskoneen os­
t luoteellaan, vaan oli k a a tu -, Mikäli Clatsop kauntin edus- tapellessa näitten
kummankin- corkealle. että ei sitäkään enää imestyy säännöllisesti 12 sivuisena, ollen tii ® H yvä ä rnnk&a saatavana. Ys-
■uuno
suomalainen
pilalehti
koko
maailma»
to olisi
. . aivan välttäm ätön, niin
SCn ' ’ereen nähtävästi jo tajat ovat kysymyksessä, ei C o -' puolueen uhrilampaaksi. Ja kur •oi ostaa.
< Hnt* «Sir
•
tävällinen kohtelu
Varm aankin kaikki a.
LAPA TO SSU.
se ei sittenkään ole halukas $_00, illalla ennen m aata
menoaan, lunihia joen kalastuslaeissa tu l- 1 kalastajilla ei itsellään ¿le s e n , viisaat yksin tuumin neuvovat
Suomalaiset
» y ö ö k k tt
il
meHJi!
Box 5S,>
Suoerior, Wia
» H
I I II 11 " n I I H m
I
I I
Western Workmen’s
Publishing Society’n
V uosikokous
Sukkaosastoomme
Finnish Mercantile Co.
Suojelkaa
Jalkanne
The BEE HIVE
U N IO N
P A C IFIC
SYSTEM
MENE
ITÄÄN
h o e f l e r in
P
0RTLANDI1H
Astoria Laundry Co.
•<’
A