Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 10, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu kuusi
TOVKKl
W " » ll 1 1 I 1 1 H I I 1 1 I I H I I H l 1 1 1 1 1 1 I I I H l - M - M ' l l l l l 1 1 1 ¡1
Tässä tarjoutuu tilaisuus valita k e v ä t ha­
meenne suuresta varastosta mitä erilaisim-
pia kuoseja
No. 58
u
+ ja..parCTnp,a tcita t;inne saadaan.» kuullut pianon harrasta rimpu-
S U O M A L A IN E N
.. niin sitä suurempi mahdollisuus tusta ja menu vt sisälle kieltä-
•• .
?n. ,n>>d a . ai.lt?Ja- paha»r maan viiranhan häiritsemistä.
asti autoja on pääasiallisesti voi­ T ällöin hän oli saanut vastauk­ on yle isö n k ä y te ttä v ä n ä k a ik k in a p ä i­
tu' vain kaupunkilaisille kaupata, seksi. että soitto tapahtui “vir­ vin ä p a its i s u n n u n ta in a ja m aanan
a
mutta kun farmaritkin joutuvat kamiehen käskystä. Soitto oli tam
A n n a n m yös H IE R O N T A A .
S
hyvien teitten varsille, niin on kuitenkin lakannut, mutta polii­
Yhä enemmän nai­
RUOKA- JA SEKATAVARAKAUPPA
—Mustasta tai te­
MRS O LG A G IR S B A C K ,
suuri mahdollisuus saada myydä si ei ollut vielä ennättänyt pääs­
set alkavat antaa
182— 10th St.,
T el. 802.
tästä,
FRANKLIN JA 23 KATU,
ASTORIA, OREGON
.. auto jokaiselle sellaiselle farma­ tä ulos, ennen kuin hän kuuli
tunnustusta niille,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o,
—Sinisestä
ta tie-
rille,
joka
edes
osapuillekaan
mainioille arvoille,
M e iltä saatte k a ik e n la is ta e n silu o ka n ruoka- ja s e ka ta va ra a
kolme miesääntä huoneesta mis-
tästä.
,
kuukausimaksuistaan
kykenee sä oli ollut ja kaikki kuuluivat ° TOHT. F. E. CASEY g
k o h tu u llis illa h in n o illa .
joita tarjoamme o-
—Yksinkertaisesta
T u tu s tu k a a m eidän suureen kauppaam m e.
selviytymään.
'
häntä haukkua nalkuttavan ih­
sastossamme eril-
M itta k a a v a m m e jo k a p ä iv ä is e s s ä liik k e e s s ä on ta v a ra n la a tu ,
tai
koru
‘Pongc’-
hammaslääkäri
läänolevia hameita.
meellisen yksimielisesti. Poliisi o 511 C om m ercial St. P uhelin 355 0
puhtau s ja palvelevaisuus. — K o k e ilk a a , e tte kadu.
silkistä,
Voitte löytää jou­
$2,500 vahingon
palasi heti takaisin, mutta mie­ ö R ogers A p te e k in ylä k e rra s s a O
—Raitaisesta
ja
kon
aistikkaasti
OREGON O
aiheutti äsken vallinnut raju­ het olivat kadonneet kuin aka­ O A S T O R IA
korusilkistä,
tehtyjä uusia ke-
myrsky Portland nimiselle ni u t- nat tuuleen. Kun nainen ci an­ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o
—Ranskalaisesta
vätmallcja, yksin­
rauskoneelle, joka Great North tanut mitään selvitystä, niin hä-
o o
sarssista,
kertaisesti koottuja
ern Pacific Steamship Companyn nct vangittiin.
—Villa poplinista, .. tokin edustalla Flavellissa laiva-! p-> kuitakaan ollut kestänyt ° IMPERIAL
°
tai laskot ttuja tas­
ku-uutuuksilla tai
—Raitaisesta't\viH*- K väylää oli syventämässä. Myrsky kauaa, ennenkuin arvoisa maju-
RESTAURANT °
MYY
Ravintolassa ensiluokan kohtelu.
0
harvinaisen sievillä
kankaasta.
K särki muirauskoneesta suuren rimmekin oli asiaan sekaantunut O C
Paikka tunnetaan puhtaudestaan.
0
T avaraa tukku- ja vähittäiskaupalla. Ruo­
vyötärö sommitel­
— Raitaisesta
vc- •• määrän putkia, joita kaiken lisäk- käskemällä vapauttaa syytteessä O 522 C om m ercial St., A s to ria , Ore. O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
milla.
• • si tällä kertaa on perin vaikea olevan naisen ja käskyä oli se­
k atav araa, Hedelmiä, H einiä ja eläinten-
lour'ista”,
ll
saada,
sekä
upotti
siltä
6
—8
poliisipäällikkö,
että
poliisi-
Meillä on hameita,
—Musta- ja valko- ••
2% äyriä, 10 munaa noin 4 pen­
rehua joka lajia. K ohtuulliset hin n at sekä
( r i s t i raitaisesta "• Ponttoota, joita ei myöskään yht'- tuomarikin nöyrästi noudatta- niä, rei'l
tehty
seuraavista
iä 2 penniä, tuoppi
hyvä palvelus taataan .
' kiä voi uudelleen rakennuttaa. neet> s’Pa majurihan on heidän viiniä 4 äyriä, naula toppasoke-
kangaslajeista:
kankaasta.
topp
• • rämän vuoksi kestäneekin joita- ylin päällikkönsä.
ria 12 äyriä, naula manteleita
T ä y d e llin e n varasto k a ik k e a p itu u tta vyö tä rö k o k o a 22— 40 tuum aan,
m wivuiuib ntii’maii '
F
kin viikkoja ennenkuin mutraus-
Poliisituomarin
pöytäkirjaan 5 ayna, sama määrä rusinoita ’ '».’Hiflwm; nwateoM
h in n a t va ih d e lle n
*’ kone uudelleen voidaan käyntiin va’n„ °1* merkitty, että "Jane
äyriä, naula kaneelia 10 mk.
_______________ $ 2 .5 0 —$ 1 5 .0 0 ___________
asettaa.
! Hoe oli klo 3 aamulla vangittu j.n.e
• ---- D----
olemisesta liikkeellä lain määrää-
i män ajan jälkeen ja myöhemmin
Eerik XIV :nnen aikana py­
Warrentonkin teitten rakenta­ I vapautettu ja loppua matkaa oli sähtyi kaupankäynti kokonaan •
(Suomalainen Lihakauppa)
Uniontownissa
mista avustamaan.
M yöm m e ainoastaan en silu o ka n ta va ra a . T unnussanam m e o n :
kuninkaan
sodan
vuoksi
Itäme­
...
.
,
.
aikomus
"painaa
Villasella”.
Joku
530 C om m ercial St.
A IN A L U O T E T T A V A .
535 Bond St.
H ^ vä ta v a ra ’ h>va k o h te lu ja k o h tu u llis e t h in n a t.
Eilen oh Warrentonm kaup-
kuitenkin asiasta lörpötellvt ren valtoja vastaan. Pahin sen- i
F
A
R
M
A
R
IT , v o itte lu o tta m u k s e lla lä h e ttä ä va sik k a n n e , slka n n e y.m.
H l 1 I I t 1 I 1 1 1 1» H -H - l I-l- I I-h H -M -l-t l't 1111 I
paseuran kokous. jossa olivat jonka vuoksi se on tulut julki- raus tästä oli suuri suolapula. (
ta va ra n n e m e ille . R e h e llin e n p u n n itu s ja h y v ä t h in n a t.
.“77777"
valtion tiekomitcan jäsenet \Vil- mmieen V- j l ;.-»., van >vaisuustoi- Kaloja ei voitu suolata, m aa-' _ ? 1 L T A Y L O R S T - Ä ___ ________ ________________
A S T O R IA , ORE.
f 1 1 11 I I I 1 H"l"l I 1 I I l 1 I H m i i l u t H - I- H - H - H r 1. H
l-l-1-1-H lian, Schimpff. John Frye ja li. ' ‘
menpiteistä huolimatta.
Ají. M>nmr»wtfnaiCTtf!i»maa,iajaut»ian» wnawini»kww ii»nint'iMmB!BtBtuiHtwPi.-«nw(!autiBi!;ni ir.iiuiiiú¡u''
miesten voi- ja sinanlihatalous <
+
S. W orslev saapuvilla. Kokouk-
joutui
pois
oikealta
tolaltaan.
+
ASTORIASTA JA YMPÄRISTÖLTÄ
I sessa innokkaasti keskusteltiin
Rahan arvo laski ja elintarpei­
+
4*
-H-- I1 I 1 I H I 1 1 I 1 I +-H-1 1 1 1 H-14-Î Î-1 l' !--l l l l M l-l- l-l-l- 1 -t 1-l-l-l-l-1-1 1 1 Oregonin valtion maanteitten ra­ Suomalainen kuollut.
den hinnat nousivat. \ lempien
kennu ttamissuu tmi telman
joh­
Fil?n jllalla klo / kuoli kuu luokkien varallisuus väheni suu­
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T
kannattaakin luunsa haalille sil­ dosta ja ÄYarrentonin johtavat
resti ja köyhyys tuli yhä ras­
K o n tto ri J» liik k e e n h o ita ja . 365
loin vetää. Kaikki naiset pää­ henkilöt kaikessa päättivät tu­ meeseen täkäläisessä sairaalassa kaammaksi alempien kansan­
ERNST RINDELL
T o im itu t ............................. ’ . . . 832
suomalainen,
joka
nimekseen
oli
sevät
näihin
tansseihin
vapaasti
kea
ja
voiniainsa
mukaan
avus­
K o n tto r i on a u k i ke llo 8 aam ulla
571 C O M M E R C IA L ST., A S T O R IA , ORE.
luokkien keskuudessa.
ja miehiltä menee 25 senttiä.
taa lainlaatijakunnassa hvväksv- ilmottanut Kalle Ahola. Mies
k e llo
kuuteen
saakka
illa lla .
Myy
Kuningas
Juhanan
aika
ei
ol­
kaikkia vanhanmaan lääkkeitä. — Lääkärien reseptit
-O-
H uom l
K e llo 6 Jälkeen illa lla
! tyn suunnitelmn käytännössä to- oli kuumeesta sekaisena tk. z p. lut parempi "Rahapula oli ylei­
täytetään huolellisesti
kä y te tä ä n to im itu k s e n p u h e lin ta .
teuttamista
samaten myöskin tuotu sairaalaan, joten varmuu- nen". sanoo tri Ruuth, "ja ra­
Tien rakennusurakka.
S U O M A L A IN E N A P T E E K K I.
kannattaa
$6,000,009!
f,Puq ei voida sanoa onko
, tuo han huonontuminen lisäsi talon-
T.k. 31 p mä tulee kauniin bondilainan
, päätettiin
n •
i hyväksymistä
,
nenä
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tarko-1 • .
.
1 ’
ÎSJÎStt»
kurjuutta. Jo kuningas
oikeus antamaan urakalla teetet-f
tarvittavien varojen ” ’nu ° > a- 1 *an <)n pitkänlaincn dehi^ta
•
PÄIVÄLISTA
C täväksi 3,000 jalkaa pitkän tie-, tukseen
Eerik oli v. 1562 ruvennut lei­
0 O O O O O O O 0 O 0 O O
hankkimiseksi.
mies, noin 40 korvissa iältään maamaan ala-arvoista
rahaa, Modern Photo Studio
leikkauksen kaupungin rajalta '
'ja vasemmassa poskipäässä on mutta Juhana kuningas löi hä­ k u v a ta a n jo k a p äivä ja ilta s in sopi­
— Orkesteri tansseja soitta­ Olneyta kohden. Tämän tien
m uksen m ukaan.
T ila tta is s a ko to ­
maan tänään kello 8:30 illalla. teossa tulee kaikkiaan olemaan Mielenvikainen loukannut
niin sanottuja “kuparinauloja", netkin tässä suhteessa kuuluisil­ nanne.
K u v ia isonnetaan ja v a lm is ­
'
itsensä.
.............
— Tenorit "Karjalaa” harjoi­ noin 12,000 kuutiojaardia maan
Kaupungin poliisilaitoksen sei-' jotka
' 1 *’' a ,c r eJa 'uparikai- la neliörahoillaan 1570 ja 1573. tetaan am a tö ö ri-ku via .
telemaan huomenna klo 1:30: pojs ottamista ja 1,600 kuutio-
LA,
JÄSEN TEN
leissä on joittenkin viime päivien ' ann(>>''<1
työskentelemisestä, Ixipulta ci koko markka neliöra- T elef. 1093. H. S A L M E 523
Comm'1 St.
päivällä.
hoissa
vastannut
kuin
ylitä
Kus
yardia täyttötyötä. Ja mitä sitten kuluessa säilytetty mielenvikai- 51 " n,eks> sanotaan Aholan työs-
— Sekakuoro "Karjalaa' har- leikkauksen teosta ei tävttöön
taa \ aasan aikuista vanhaa, hv
Brixsin
kämpillä vää äyriä. Rahan arvon vähen- ■ • • • • • • • • • • • • • O «
jottelemaan klo 2 päivällä. Lau­ maata tarvita, niin se tullaan seksi tullutta 18-vuotista Frank kennelleen
pidetään A storiassa, Ore., h u h tik . 7
lun lomassa pidetään laulukuo­ vetämään Cornelius tielle, jonka I arabocha nimistä poikaa. Tämä Washingtonin puolella. Miehen tymisen ohella jatkui liionnolli-'
J uss’n Saunassa
P.,
1917, alkaen k lo 10 a. p. A s to ria n
on
ollut
kovin
raivoisa
ja
eilen
rojen yhteinen kokous, joten levittämiseen se tarvitaan.
„
,ö
oleskelleen pitkän äi­ sesti riintan.ei.k" lumai,, k o - i . kllu,uu
S. S. Osaston h a a lilla .
hän
oli
alkanut
päätään
takoa
,
kaikkien on välttämättä saavut­
amintn. Ja tama ei tapailtu-[•on saatavana joka p e rja n ta i ja
Kokouksessa
k ä s ite llä ä n
k a ik k i
sellin seinää vasten. Onnetto-! . . . t a a Pa’i<kakunr»alla, mutta
tava.
sä ä n töm ää räiset a s ia t sekä n iitte n li-
nut
ainoastaan
nimellisesti,
niin
:
•
,auant«i
klo
l j. pp..
muudeksi oh sellin seinämässä
ikään, kumma kyllä, ei ku- että tavarasta, jonka hintana en - ¡5 ,
Teatteriin ‘Perintöä” katso-
saksi k a ik k ia n iitä a s io ita , jo ita jo h -
JO H N PESO N EN
en-
; erään viinahullun jäljeltä vielä kaan varmuudella tiedä hänen nen oli ollut 1 äyri,
to
k u ?ta ta i. I 0,<u Jäsen m a h d o llis e s ti
maan
ävri. nvt sai maL-JZ
St Telef<oni
mak­
A s to ria
-
Oregon
esittää, jo is ta e rik o is e s ti m a in itta ­
Partiopojatkin vierailuretkellä.
huomenna jokainen ken liikku- korjaamattomia risapaikkoja jä nimeään eikä kotipaikkaansa.
saa yhden markan, vaan myös­
koon om an ta lo n pa ika n osto ja
Astorian
No. maan kykenee, sillä kappale to- näihin Tarahocha särki päänsä
.
- partiopoikaosasto
-
kin todellisesti, samassa määrin
ra k e n ta m in e n A s to ria a n .
1, lähti eilen vierailuretkelle II- siaankin on katsomisen arvoi­ pahanpäiväisesti ennenkuin päi-
W E S T E R N W O R K M E N S P U B L IS H ­
><tun yleisö katseli huononnettua
wacon partiopoikain luo, tieten­ nen, .Aihe kappaleessa on jä n -' v-vstava poliisi huomasi mitä oli ELINKUSTANNUKSET EN- rahaa "sinimyssyjä" epäilyksel­
ING S O C IE T Y ’ N J O H T O K U N T A ,
F R A N K N IE M I, K A L L E B E L L M A N ,
kin — yhteisymmärryksen ja in­ liittävä
tekeillä.
NENVANHAAN.
lä ja ilman arvonantoa, ja lo-
E sim ies.
S ih te e ri.
nostuksen herättämiseksi!
incli sitoi mielenvikai­
mukaansa tenipaava, joten saa-
' :ri
p
iik s i, mikä muistinkoe olikaan
---- □---- •
O
L
E
N
O
S
T
A
N
U
T
S
T
h
ÄKÖLAN“ "
pumalla S. S. Klubin tcatteri- sen haavat ja myöhempään päi­
ihmisparoille jokaisessa pienem­ OSTAKAA ITÄMAAN
(Jalkoa v iid v m e ltä kivu lta )
huoneustoon huomenna klo *8 il­ vällä saapui l arahochan omaisia —
mässäkin rahanmaksussa muis­
RÄÄTÄLILIIKKEEN
Ruokaa ja huoneita
lalla jokainen tietää käyttävän­ Washingtonin puolelta, jotka po- samalla kun elintarpeiden lunn it taa kaikkien rahojen arvo ja nii­
ja
s lllty s la ito k s e n , Jossa tu le n ja tk a ­
TUOTTEITA
saatavana päivittäin, viikottain sä aikansa hvödvllisesti nautti- jän ottivat huostaansa toiinit- ’’"rmaaliolosuhtcista huolimatta
den
suhde
toisiinsa.
Tileistä
nä­
maan liik e ttä ed e lle e n kin .
P u k u ja
ja kuukausittain. Mrs. Alma essaan niin täysipainoisesta tai­ taakseen hänet \\ ashingtonin suunnattomasti nousivat. Svvt
s ilite tä ä n yhä ede lle e n kin 40 s e n tillä .
kee
selvästi,
etteivät
edes
virka-
Niemi. 103 Washington st.. As­ teesta kuin mitä työväen näyt­ valtion liuostaan.
T yö tehdään h y v in h u o le llis e s ti Ja
näihin ilmiöihin olivat tosin val­ miehetkään olleet aina tävsin
toria. Ore.
(ilm. tämöltä saattaa edellyttää näke­
m o itte e tto m a s ti n y k y a ik a is e lla h ö y ry -
lan luonnolliset: rahatalouden selvillä ra h a k 11 r s s e i s t a.
Vielä
s lllty s k o n e e lla .
P ukunne s ilite tä ä n
vänsä.
Pääsyliput
maksavat Korttipeli pois sikaarikaupoista voitto luontaisesta taloudesta, ja­ vähemmin saattoi sitä vaatia
»»dottaessanne.
ja pallohuoneista.
lojen metallien, etupäässä hope­ rahvaan mieheltä”. Silloin käy­
Opettajien luentokokous
vain 35 senttiä.
U n io n to w n is s a o le v a t liik e tu tta v a n i
Kaupunkilaisten alotteesta tul- an suunnaton lisääntyminen A- tännössä olevat rahat olivat:
vo iv a t jä ttä ä pukunsa p u h d is te tta v a k ­
alkaa Knappassa,
Fairvew
si ja s ilite ttä v ä k s i entiseen p a lk k a a n i
laan valtuustuoulle esittämään, merikan löydön jälkeen y.m., taalari, kuningas Kustaan raha.
koululla tänään. Kokouksessa e- $ 11.000 vahingonkorvaus­
siellä, s illä tu le n Jatkam aan s itä edel­
•
että
kaupunki
julkaisisi
sään-
mutta
ne
jäivät
arvoituksiksi
siintvvät seudun etevimmät o-
Eerik XlV.nncn raha, Yadste-
leenkin.
vaatimus.
, nöksen, jolla sikaarikaupoista ja hallitukselle ja kansalle. Vuo­ nan nelikulmaiset, kuningas Ju­
pettajat luennoitsijoina esittäen
A. H IL L I,
Eilen alkoi alueoikeudessa ( ’• | pallohuoneista kortilla ‘pelaami­ desta 15.50, jolloin muutamien
seikkaperäisesti aineita eritoten Gilletin Flavel Land and Devc-
hanan rahat vuosilta 1570, E571 kaupasta, josta saatte 585 Duan? S treet, A a to rla , Oregon
opetusalalta. Tämä opettajien lon Companyn vastaan nostaman nen jyrkästi kiellettäisi. Ja mi­ elintarpeiden hinnat näyttivät ol­ ~ z- jn 1573, kaikki eriarvoisia. halvemmalla kuin muu­
käli tiedetään yksityisten kes- leen jonkun verran kalliimpia Yhden markan setelit ovat
luentokokous on viimeinen laa­
pal- alta.
tuaan tämän lukuvuoden aikana vahingonkorvaus! u tun käsittely. kusteluitten perusteella, on val­ kuin vuosisadan alussa, vuoteen jon yksinkertaisemmat!
• ja siihen „ edellytetään
i„n. , »• ••• saapuvan Gillet
väittää,
että
mainittu
maa-
, .•••
...
4
. tuuston jäsenistössä suuri enem­ l^ O kahdenkertaistuivat useint-
1 „ n
,
1.
rx
vhtio
oli
hänelle
tahallisesti
tul-
Uniontown
Ajat olivat kaikin tavoin vai-
kieltämiset niat väittä nnit töni yvstavaroiden
osanottajia
lan alta alueelta Ore- ' kumut
, •
. vaarin
.....
1 hänelle
•• ,1 myydyn mistö korttipelin
1
kcat'..
\'(,ta
richui,
vuosi
1570
puolella,
joten
ollaan
varmoj,.
hinnat.
Kustaa otaksui, että
gonin valtion länsipäästä.
maan aseman, ja että tuo yhtiö jo etukäteen siitä, »että säädös hinnan nousu johtui kauppiait­ oli nälkävuosi. 1571 raivosi rut-
A S T O R IA
623 Commercial St.
ei sitten mvöhemfninkään ollut : tullaan ennen pitkää hyväksy­ ten keinottelusta ja rahvaan huo- to_ I urussa, 1575 jälleen kato,
OR EG O N
Miksi heikennätte itseänne
pysynyt tekemissään sitoumuk- mään.
nosta taloudenhoidosta ja tahtdl Ev6 paloi osa kaupunkia. 1582 14 ja 15 kadun yälillä
yhtämittaisella rykimisellä. Pis­ sis«a.
......
'
Syyksi
kieltoon
esitetään,
että
taksoilla ja vientikielloilla alen- toinen osa, 1580 hävittelivät näl­
täytykää Uniontovvnin apteckiin
Oikeudessa
,
n
..
e<
’ustaa
svvttajaa
kun
pallohuoneissa
korttipeli
on
taa
hintoja. Mutta mikään ei kä ja rutto. I.vhven onnellisem­
Jossa ta rjo ta a n k a ik e n la is ia v irv o itu s -
saamaan Helherein Valkean pe­
T
'il
k
e
k”ap
-
,
a
syytettyä
G.
I
saiiittua>
„¡¡n
cj
milloinkaan
voi-
auttanut.
Rahan arvo laski hä- man ajan jälkeen huononivat
luom ia. Jääkerm aa, k a h v ia , “ suklaan»"
täjän tervaa (yskän lääkettä).
L.
Baker.
1
da
uhkapeliä
rajoittaa
edes
ni-
nen
aikanaan
hyvin
50
prosent-
jälleen
ajat.
Vuonna
1.588
oli
m
aitoa ja kerm aa. K a ik e n la is ia m a­
Hinta 25 ja 50c.
(ilm,
ke isia Ja le iv o k s ia saatavana.
suun kato. v. 1591 hävitti halla
meksikään,
sillä
milloinkaan
ei
tia
ja
voidaan
se
laskea,
mitä
__ ..
. .
51
Tvörettelnitä pohjoisella aallon
TO M V IC T O R S O N ,
maahamme tulee,
Vesikomissioomn tulot
m u r ta ia lla
I paikalle , rientävä
............... , viran»•mainen meidän
. . .
- • olleen
....... kaiken kasvullisuuden ja saniairi
222 T a y lo r Ave.
A s to ria . Ore.
vuonna
svttyi
jälleen
sota.
helmikuulla nousivat kaikkiaan i Toissapäivänä oli nohioisella ' r S*"3 t'V '01311 nnnka arvoine” l,sk"i enemipäa kuin 5 tai 6 ker-
©
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•<
\
uonna
1593
paloi
kaupunki
ko­
$5 S16 mistä summasta oli saa-'
° 1ÄSapa,ya" a o '’ Pnnjoisella pel,ssa rahan asemasta käytetty taa suurempi kuin nvkvään F-
K a h v ia ja v o lle iv o k e ia
W
k»v. v..l.„ten naw ula, ..chips... on ja
Hssii h e r k k in ä hin.ai,
'
konaan.
tain noususta e-
•a a tte pikaiaea tl
iu pcriiiva KuuKauuen Kuiues ( ta tvota lohtavan apulaisinsinoo-
*"■
. . . . sitä vahingossa
U ppertow nicsa
osalliset
eivät
sittää
tri
Ruuth
muun muassa
O
ikeat
h
in
n
a
t
ja
yhdenlainen
sa $5 505.72
Kaikkiaan . on • rin va,jnä sattunut rettelöitä. kaan mene viranomaisille ihnot-
WAFFLE
HOUSE
\ uosisadan viimeisinä vuosi­
k o h te lu k a ik ille .
T elef. 93 • •
seuraavaa
:
leiviskä
"kuivaa
ka­
kassanhottaialla rahaa^ pankissa joitten seurauksena (»0 miestä taniaan. Samalla väitetään, että
KAHVILASTA
na olivat elinkustannukset mon­
ja käsillä $22.687.50. Komissioo-1 n,i kieltävtvnvt menemästä tvö- kun sikaarikaupoissa "husinek- laa" (lahna, säynävä, ahven), ta vertaa kalliimmat kuin« sen • • • • • • • • • • ••••e® «® « • • Comm»>rcial kadulla. E n s im ä in » !
• o v i lllld e h ra n d ln kaupasta
joka silloin oli hvvin tärkeä ra alussa. Rukiin hinta oli nelin-j o
ntn palkkalista käsitti menoja , .
Tämän
johdosta
oli
kaik-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
,
.
„
,
,
,,
,
s
e
»
”
vuoksi
kortinpeluu
salli-
vintoaine
alemmille
kansanluo­
kaikkiaan SI,430.25 ja sen lisäksi kien toistenkin ollut pakko olla taan. niin siinä suhteessa ollaan
kertaistunut, voin hinta melkein
Oi
oli komissioonilla sekalaisia me­ Ivosta pois. Kaikkiaan on sano- kokonaan väärässä, sillä pelaa- kille. maksoi 1540-luvulla 3 ay- k» d m i ti ke rt a istunut
1540- lu v.u n O Dr. Albert Kinney
riä
(noin
50
p
j,
mutta
noja $523.75.
__.
— vuosina jälkeen oli kuivan kalan hinta O
tulla aallonmurtajalla työssä 150 jat eivät näihin paikkoihin saa-
hammaslääkäri
Ja 1557 maidithan hinta 7 tullut enemmän kuin 4 kertaa
C
t
m’
5
7.ta.,
.
1...
.
I
vu
sikaareja
polttaaksecn,
Bee
H ive kaupan yläkerrassa O
vaan
äyriä
ja
yhtenä
markkana
(1
Korkeakoulu Warrentoniin
f
akalaiset
sanomalehdet
sebt-
pelätäkseen
joten
vain
tekosyyllä
mk.
17
p. ja ] mk 35 n 1 hd. <alliinitinaksi. kuivan lihan enem­ Ö
A S T O R IA , ORE.
BARBER SHOPi
Ctl
Warrentoniin koetetaan ensi
män kuin 2 kertaa. "Vasta uu­ Ö Ö Ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
.tavat
että
riita
i»»htm
siitä,
että
on
koko
korttipelin
salliminen'
viskä
voita
maksoi
1540-lu'vulla
(p)
svksvvn mennessä saada tävdel-
lista korkeakoulua. Siellä onkin!
viiilnnk “ " jo ta v a s ^ i^ H T "
H ,„k.. 33
mutta si aika . sanoo tri Ruuth, "joka ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 ^ 0 ', ! 300 T A Y L O R 8t.
A S T O R IA , O
RE
_____ _
io entmulestaan kaksi „saa k„r- 7 , Är oi
tahi, nn X
mie' '•
Si*-)a
pn..!ivälissä 2 mark- <oitti Kaarle herttuan voiton jäl­ . KU LU TTAK..A JOUTOAIKANNE 0 1
keakonlnn kurssista opetettu, he,“ v rskraäkin ulos
i sU C
J " „ 7 ' ' n™ '? mk 65
Ku" »'«l»'- keen, toi muassaan valoisampia O terveellisessä huvissa, jota tarjoaa 0 > 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
tulevaisuuslupauksia
kovasti
mutta nvt on aikomuksena saa-
'
' ---- □----
k
lsestl julkista kat eivät nousseet suhteellisesti Eoetellulle kaupungille”. — Yht ? * S,T° RIA b o w l in g a l l e y s S ’
KÄTILÖ
o . \ ASTAC. W I- .IN lIA Iin I h iT I L l.IA
0 r,
korttipelikieltoa toteutettu vi- elintarpeiden hintojen kanssa
Ç» i Pidätäm
1 í i □ t il T’i m m e »• roinin
«r .h.
t...—
da sen lisäksi täydellinen kor- Astorian autoklubi tie-esitystä
ratoja erikoisesti,
kun an- 0
Mrs. H. Androfj
0
natte tiedon te le foon illa SS7.
q „
, ranomaisten lausuntojen mukaan tulivat ajat vaikeiksi. Kun li-
keakoulu paikkakunnalle, jotta
L » v lt « k ä l T o v e rita rta .
E J. C I M E R O M Kr
0
°
ajamaan.
| Ja.
;a siksi
»
.
•
.
1
1
1
-
1
1
slksi
se
taallakin
uhkapelin
saksi
tuli
kato.
oli
hätä
edessä
o
O-OO-000 0 0 0 0 0 0 0 O - 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 388 Alam eda Ayp., A s to ri«
lapsien ei tarvitsisi paikkakun­
Astonan autoklttb, knkoontuu ; raioittamlseksi tullaan hyväksy-! Kuningas Kusiaan omien sano'
Ore. o
: o
taa vaihettaa opintoja jatkaes­ ensi maanantai-iltana
O
.ien ^ k a a n valli«,!
saan.
seuran hnonenstoon
©
» u k la a tlk a ra m e lllt ja jä ä ke rm a ovat
maan tiebondikvsymvstä, tai oi-¡'Majurimme “ritarillisena”
aika kok.i’ valtakunnassa
O LD C O R N ER C IG AR store ®
Vanhanmaan tanssit!
!•
laadultaan p a rh a ita
keammm.keinoja, millä se $ 6 .(W
Morning Astorian. joka ura- kaikki huusivat In a r i v ilja t
F. C. JOHNSON
T upakkaa, S ikaareja, ma L kelain
ia vielä reiruimmasta päästä 000 homl.es,tyksen lopullista hv- kakseen on ottanut nälviä maju- V. 1551 kirjoitan Mikael A-rico-
Huone 8, O ld P yth ia n rakennus
v irv o k k e ita y. m.
pidetään S. S. Klubin tanssihaa-
C om m ercial St.,
P uhelin 819.
A s to ria , Ore.
A sto ria , Ore
:
'
O,SI
.
er,’’taa-
^<"’k
'-
riamme.
kertoo
tämänpäiväises-
la,
että
“nälkä
on
iokamidren
S uom alainen
Tupakkak.->uppa
lissa tänään.
,
• Polkat, . . valssit
.
j a , kakin autojen omistajille tehdvs- sä numerossaan siitä kuinka tä t a l m i - w i. i- n ' ■
•
’
• 9 :n e n Ja Bond k a tu je n kv
O Ö 0 0
0 0 -0 0 0 0 0
masurkat soitetaan otketn van- ,,ä h„ndi1aina«,a tulee huomatta- mä viime kuukauden 21 n oli ääH ä^an m .A PaPP-e" T
©c©»»®»®e<e ®®®c I m aas* ®
hatuttaan tapaan, vaikkakaan ei
e ,, j via
via kuluja,
kuluja, niin
niin autoklubien
au,„klubien jah­
j ,h- vapauttanut yleisen na,ken i„„
w , kaup""fflssa cl
v'b»a •
K a ik e n la is ta T upakkaa, Sikaa-
saapasvarrella. vaan
oikein
kun-!
ravat
hnnHi,;»
;
.ti-n
••
na’?en-
Jon‘
.
Hihana
herttuan
aikana
,
tuli
ria . Paperossia. F ilp p u la . Tas-
taan oikein kun-Itävät henkilöt, jotka autotehtai- ka nassipoliisi oli
3TENNA*CAF e ’ **
vanginnut.
rahanrunsaus
suuremmaksi.
k u ve itsiä . T a s k u k irjo ja , K u k ­
nollisesti min hyvin kuin o r-. lijoitten välittäjinä täällä toimi­
Kertömuksen
k a ro lta . y. n», aina saatavana
. ... . 11Jukaan
oli mutta elintarpeiden hinnat nou-
kesterimme pilleistä ja viuluista vat. koettavat kaikin keinoin muuan
241 T A Y L O R A V E . Phone 444
teatt«r’n 7 a «.» i ®
*
535 C om m ’l 8 t.
nh;
V„1V-aSS’P°
’i
’
5
,’
2
p
!sivat
yhä.
Vuonna
1561
maksoi
lähtee. Ia kun hvösteeksi saa edistää tuon bondiesityksen hy­
Hvvftä
ruokaa
saatavina
y
■
¡
kulkiessaan klo 3 aikaan aa- naula voita 23 p., kilon hinta siis
K a ik e n la is ta pie n tä tavaraa
JOHN PENTTILÄ
pyörihdellä “jänkkistailiin” niin väksymistä, sillä mitä enemmän , ohi
No.
1
C
olum
bia
Ave.,
A
sto
ria
tävftiUfipn kcht/in
muija
«4
eräästä
“majatalosta” noin 54 p. Jänis maksoi 2 (a
H E N R Y S U T IN E N
S uom alaise t
s y ö k ä i/ m e in t! *
O O D 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0
h m
m m ai ¿humu ut mit.
tuuim TÌT
SAUNA
Wm. Anderson Co., Inc.
Ross, Higgins & Co.
»
1
The BEE I1IVE
Finnish Meat Market
Central Drug Store
Western Workmen’s
Publishing Society’n
V uosikokous
T Kuusamon
• •••••©••• •••••••••
«
r
Tom Victorson
Barber Shop
Parhain K ahvila
Co®©®®««®» •••••••••
Astoria Grocery Co. :
• ••••••® ® • • • • • • • • !
Chas.W irkk
KXTIT/l
hoeflertn
Silmälääkäri
a
1
• ©•••••••• •••••
PA LLO R U U M A
J
IKÄ ALKUPERÄ ISE-SSX