Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 10, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Siru neljä
sm
rorsRi
No. 5«
uhkaa tästä tulla suurin työtais­ den koulusta poissa olleiden Us-1 jörtä, on vielä laajalukuinen iouk-i
telu mitä Clevelandissa on kos­ ten vanhemmilla on pelko, että ko työläisiäkin. ammatiiunioiden liis iä tekemään töitä “ bonus”* H i t t i l i h u h i m m m m n u n n i i n i » i n 1 1 u h -»
kaan ollut.
sanottua tautia kulkeutuu opet­ vaikutuspiireissä olevia tovereita, kaupalla ja silloin tällöin urakalla
SIEM E N IÄ !
SIEMENIÄ!
SIEMENIÄ!
tajain mukana ja saastuttaa toi jotka katselevat teollisuusunio- suoranaisesti, kuten esim. Ish-i
45 vuotta.
pemingin kaivosporhot lupasivat «■
•
_________
Olin töitä kysymässä National setkin lapset, joten he katsovat nismin alkuperää peräti väärässä trammareille rautamalmivaunun j 11
New York, maalisk. 9. — Nor­
viisaammaksi pidättää lapsensa valossa, siksi kun luulevat uuden
jalainen
matkustajahöyrylaiva Carbon Companyn työnvälitys­ pois koulusta, ainakin jonkun ai rinnallaan kilpailevan union alka­ (2H tonnin) lastaamisesta 50'N
Bergensfjord saapui tänne tä­ toimistossa, W. 117 ja Madison kaa tahi siksi kuin edellä kerrot­ neen toimintansa vain heidän yh­ senttiä, jota kaikkea eivät mak­
saneet, vaan valehtelivat “liian"
nään Bergenistä, Norjasta, Ha- Ave., jota heti luvattiinkin. Siel­ tu potilas paranee.
distyksistään erkaantuneiden vir­ menevän huonompia urakoita
lä
oli
myös
samalla
kertaa
työ­
Iifaxin, N. S., kautta pohjalastis­
Aid ja poika riidassa.
kailijoiden katalan koston juo- suorittaneille tovereille, joille ei­
sa. Bergensfjord on ensimäinea voimaansa kaupalla 50 vuoden
Kuulemani
mukaan
lannenpuo-i
nen synnyttämäni. Paljon puhu-
laiva, mitä on saapunut Norjasta ikäinen mies Hänelle sanottiin hsella ilmansuunnalla silmanna- taan pilaa, mikä johtuu teolli- vät kuitenkaan antaneet sitä, ei­
sitte kun Saksa alkoi rajattoman suoraan että hän on,jo liian van­ keman matkan päässä Pässilästä suusunionismin toiminnasta,mut- vätkä liioin siinä huonossa ura­
säädettyä palkkaa.
vedenalaissodan (helmik. 1 p:nä). ha, sillä ei sanottu otettavan 45 on ruotsalainen Mrs. Johnson ta. mutta ei ole yhteydessä sen kassakaan
No,
lupasivathan
toki kaivanto-
vuotta
vanhempia
töihin
Miehen
Laivan upseerit kertoivat omis­
sheriffin
avulla
panettanut
poi-j
alkuperän
kanssa.
Hakiessamme
paroonit
maksavansa
sen "liian"
tajien määränneen laivan lähte­ kysyttyä syytä tähän, sanottiin kansa kanahakknn. Poika John-i opetushyödyllistä selvyyttä teol-
mään ilman matkustajia tai pos­ tehtaassa olevan jo liian paljon son kun on äitinsä kotoa poissa lisuusunionismin alulle saatta- vastaisuudessa; sen liian perimis­
tia, vaikka Bergenissä oli satoja tällaisia vanhuksia, jotka ovat ollessa joitakin aikoja, myynyt neista tekijöistä, on meille vallan tä silmällä pitämään on teoll.-
matkustajia, niiden joukossa pal­ vuosikymmeniä siellä puskeneet, heinät y.m. mitä on ollut niyy- alaarvoista, vieläpä vaarallista- unio perustettu.
jon amerikalaisia, jotka halusi­ eiktj heitä voida enään erottaa tavaksi kelpaavaa tavaraa ja kun j takin jäädä luottamaan sen vas-
KAIKKEA ERI LAATUA
Villikissan urakka-systeemi el-;;;
lln fp ii n
a n ta
c tifa
c ilir u n
i .
.
__
, • i
. . .
. . . .
vat tulla Yhdysvaltoihin. Omis­ työstä. Olin mainitussa tehtaas­ äitinsä n nuhteli
häntä
siitä,
‘silloin
vyttää
teoll.-unionismin
orasta,
tustajien tai kannattajien väittei­
tajat pitivät vaaraa niin suure­ sa työssä parisen kuuta, vaan en poika suuttui ja alkoi särkemään siin. Ne eivät ole kaikki tosia. ollen työvoiman ryöstölle mätä-
na, ettei heidän mieleltä ollut nähnyt siellä yhtään 50 vuotias­ ovia ja ikkunoita. Äitinsä kun
Kauhean mahtava riistojärjes- paiseena. Se on niin löyhkäävän
Ehdottomasti puhtaita Timothy-siemeniä.. 6 senttiä pauna
mahdollista ottaa matkustajia en­ ta työssä, kun sitävastoin 10—12 ahdisteli häntä menemään työ­ telmä on luonut teollisuusunio- mätä, että se kaikuu korvaan mä­
Tulkaa tekemään tilauksenne heti, että tiedämme ajoissa
vuotiaita
poikasia
oli
useampia
nenkuin uuteen asiaintilaan mu­
hön jonnekin vielä kaiken muun uismin, kuten ammattiuniot ja dältä, se mädättää rintaa muis­
hankkia lisää, jos varastomme sattuisi olemaan liian pieni
Kolmekymmentä-viisi vuotias lisäksi, joka häntä, poikaa, kaik­
kaudutaan.
tellessa
ja
maistuu
mädältä
suus­
sosialisti
puolueenkin—mutta
nii­
Kirkwall, Skotlannissa, on en­ työläinen! Sulia on vielä 10 vuot­ kein vähimmin miellytti, hau kun den noususta ci ole nyt puhe. sa siitä kerrottaessa. Se ilmenee
nen ollut puolueettomien laivo­ ta elon aikaa täällä kapitalisti­ on ijältaänkin vasta siinä kolmen­ Seikkaperäisesti ja tarpeellisen joltisen laajassa määrin halko­
jen tarkastussatamana, mutta sessa järjestelmässä. Sen jälkeen kymmenen korvilla. Riidan joh­ laajalti asiaa käsitellessämme ja tukkimetsätöissä siten, että
Britannian hallituksen kanssa olet roskakoriin heitetyn rääsyn dosta ovat äidin ja pojan välit joudumme
selvästi ymmärtä­ työnantajat asettavat jonkun lui-
tehdyn sopimuksen mukaan voi kaltainen. Et saa mistään työtä, kireät.
Kirjeenvaihtaja.
mään, jotta tcoll.-unionismi on kurimaisen hännäntupen muka u-
laiva kulkea pohjoista reittiä, ve- sillä olet liian vanha. Sulia on
siinnyt ja syntynyt siellä, mistä rakoitsemaan "villikissaksi”, jolle
denalaisalueen ulkopuolitse ja ainoastaan valittavana kaksi eh­
GEYSER,
MONT.
sen todellinen vihollisuuskin on valehtelevat antaneensa työt ura­
pistäytyä Halifaxiin. Viimemai­ toa, joko tappaa itsesi — tahi
kalla
teetettäväksi,
ja
kyllä
se
■
j
lähtenyt,
nim.
kapitalistiluokan
kuolla
nälkään.
CANADA
nitussa satamassa viipyi alus
Kauppa, missä dollarilla saa enimmän.
I
" saastaisesta voitonhimosta. Ei roikale niitä teetättääkin* oikein
kolme vuorokautta miehistön ja Toverin lukijoille.
useamman
kuukauden
ajan,
mut­
työläisten tyhmyydellä eikä viek­
CHASE RIVER, B. C.
-4-1:1"1' 1 H - H - H l 1 1 -H 'l 1 1 1 1 1-111 J 1 1 l- H - l '4- l ' l l ' l- l- l-H -l-I-l-d -l't" l'l - l- 1
lastin tarkastuksen takia. — Pa­ Eortbraggilainen toveritar Man­
kaudellakaan
ole mitään suku­ ta livistää tiehensä maksupäivän t“1
luumatkalle ei myöskään oteta di Mäki huhuilee minua, senpä- Suurta ja harvinaista ’
ajaksi. Sitte “villikissan" tar­
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot­
on tulossa tämän kuun 24 päi­ laisuutta teoll.-unionismin alku­ peellisen pakomatkan päässä ol­ Hänen kokemuksensa
matkustajia.
vuoksi tahdonkin tässä jollakin vänä,
juurten kanssa; eikä ammatti-
ka ilmoittavat Toverissa.
sillä
silloin
on
ne
suuret
lessa uskottavat työnantajat työ­
sanalla mainita yksityis-asiois-
s. s. osaston toimeenpanemat unionismikaan voi muita unio- läisilleen, jotta karannut “villi­
Kööpenhamina, Tanska, maa­ tani.
A. BLOMQVISTIN
muotoja luoda vaikkakin se voipi
Oli ke väiuen 'talvipäivä, ailrin
lisk. 9.— Täällä olevien amerika-
RÄÄTXLILI1KE
Kun tulin tänne, niin oli nyrk- myyjäiset. — Muutamia vuosia välillisesti apuna olla. Ensimäi- kissa" on vienyt palkkarahat. ko helotti täydeltä terältään, lu
Teen naisten ja miesten Pukuja; van­
laisten kotiapääsyvaikeudet eivät kilehden “Aatteemme Vesan" takaperin toimi täällä osaston nen ja kaikkein elinvoimaisin Silloin työläiset ilman maksua
hoja myös silitetään.
ole vähenneet, t r i Eastman, ki­ toimitus jätetty aivan kylmille. alotteesta naisten omepeluseura. teoll.-unionismin siemen on palk- jäävät ja alkavat töihin seuraa- mipinnan kirkkaasti auringonsä
545
N.
Tower
Ave., Centralia, Wash.
teistä
kimallellessa.
Kuljin
syviini
\
aan
huonon
ajan
takia
ovat
rurgian professori Indianan yli­ Rupesin sitä siivoilemaan. Sain
vallg “villikissalle”, joka taas pa­ ajatuksiin vaipuneena, lauhkean
kariita.
Nyt
opistossa, tiedusteli eilen britti­ osaston lupaamaan ison kasan työt jääneet myymättä.
kenee vuorollansa. Löytyy (il­
Yaltaviinpana teoll.-union al­ man etsimättä) miehiä, jotka o- kevättuulen miellyttävästi kas­ ABERDEENILÄ1SET
päätti
osastomme
myydä
käsi­
läiseltä ministeriltä, miten voi­ paperia ja keritsimet. Sain myös
HUOM !
taisiin avustaa punaisen ristin länneltä tulleet toverit viekotel- työt. Päävoittoina on joukko kutekijänä on se, että tuottajat vat joutuneet kärsimään palkko­ vojani hyväillessä. Tien vieressä
huomasin
suurehkon
talon,
jonka
mukana olevia y.m. amerikalaisia luksi lehden toimitukseen. “Pu- erittäin arvokkaita koruompeluk- eivät ole saaneet kyllin suurta jensa häviämisvahingon.
No,
olevan L—n pitäjän OLEN AVANNUT RUOKATAVARA-
pääsemään kotimaahansa.
napuumainarin’’ määräsin apu- sia, sitä paitsi vielä suuri jouk­ osaa tuottamansa tavaran arvos­ onhan se mies hävinnytkin—on ■huomasin
KAUPAN,
vaivaistalon. Ajatukseni, jotka o-
Ministeri vastasi, että Britan­ toimittajaksi ja Kaalikosken Ma­ ko muita naisten käsitöitä. Näi­ ta—eivät ole. Vaikka onkin vai­ se nyt union mies.
500 E. Wlshkah St.
livat olleet aivan toisella taholla,
nian amiraaliteetin
antamien tin toimitussihteeriksi. Nyt meil­ den “lisäksi on vielä voittoina kea yleisesti sanoa kuinka kor­
Pyydän sulkeutua suoslooona.
Chekkeinä palkanmaksun hoito keskittyivät nyt. tämän vaivais­
määräysten mukaan on kaikkien lä on kolmiyhteinen toimitus, jo­ muita kapistuksia, joista mainit­ kean tuntipalkan tulisi olla aina
matkustajia kuljettavien laivojen ka työntää ulos 50—60 sivuisia takoon yhdeksän dollarin arvoi­ kunakin aikakautena ja kussakin on myöskin vahva ja elinvoimai­ talon nähtyäni, niiden yhteiskun­
H ISKI SA V O N EN .
eri tuotantoaloilla, nen teoll.-unionismin alkujuuri. nan kovaosaisten kohtaloon, jot­
käytävä Kiriovallissa, mikä luon­ lehtiä toisinaan kaksikin viikos­ nen revolveri, koristeltuja asioi­ työlajissa
missä palkkakin täysiosaisena ol­ Nämä nykyiset kapitalistit ovat ka vanhuutensa päivät saavat vi­
nollisesti edellyttää vedenalais­ sa, jotka kaikki ovat lännen ren­ ta v. m. y. m.
jen
nousee ja laskee yhtärinnan niin kavalia, etteivät maksa työ­ rua vaivaistaloilla, yhteiskunnan
Henkisestä
ohjelmasta on
sodan läpi kulkemista. Hän li­ nolla kurssilla täytettyjä.
palkkojakaan rehellisesti kätei­ armopaloilla eläen. Väkisinkin
säsi, että heti kun tilanne muut­
"Punapuumainari"
toisinaan myöskin huoli pidetty. Se tulee rahakurssin ja varsinkin tavaran- sessä
rahassa, vaan useinkin epä­ sukcltautui ajatuksiini kysymys:
olemaan arvokasta ja valittua. hinnan mukaan,' niin kuitenkin
tuu tulee hän ilmottamaan siitä pistäytyy Lapatossussa.
varmoissa
chekeissä, joiden kaup- ( ^nko vaivaistalo minunkin van-
olemme
varmat
siitä,
jotta
pal-
tri Eastmanille.
Pää-ohjclmana
esitetään
Martti
Pislävtyipä hän Raivaajan yh­
------------- ----------------
paamisonni
riippuu siitä, josko• l>uudcn kotini?
MYYTÄVÄNÄ
i
kat
ovat
olleet
ei
ainoa
.taan
sää­
Vuoren
kolminäytöksinen
kappa­
tiökokouksen edellä Raivaajassa-'
chekin
luovuttaneella
kapitalis­
liä,
vaan
myöskin
nälkää
svnnvt-
le
“Umpisolmu”.
Sen
arvokkai-
<12>
Muistui mieleeni, että tien vie­ —Maitofarmi, 104 eekkerin hyvällä
kin .pitäen pienen vaalisaarnan;
■ h h -H '1 i i-n m m w i n m -
tilla
on
rahaa
ja
kuinka
läheises­
tävän
pienet.
Fort
Braggin
sa­
suutta
en
kylläkään
mene
takaa­
ressä
olevassa
vaivaistalossa
on
tasaisella maalla. 40 eekkeriä aidat­
I itäpiirin naikkosille, jutellen vä-
sä pankissa, mihin työläisten saa­ yksi minulle tunnettu työnraata- tua ja ristiaidattua, 12 eekkeriä vil­
: hän heidän salaisimmista pikku- maan, silla siinä esitetään mitä hani yllyniiehet ovat saaneet 14 mat,
haikeasti toivotut chekit ja. Häntä pitää mennä tervehti­ jelyksellä. nuori hedelmätarha, nse-
! asioistaan. Vaan kylläpä ne nai- rutivanvoillisempia siveyskäsit- senttiä tunnilta. Independencen ovat osotetut.
Jos milloin eivät mään, ajattelin ja suuntasin as­ ammmanlaisia marjoja, hyvä 10-huo-
rengit
ovat
saaneet
50
senttiä
teitä.
Vaan
ehkäpä
juuri
sen
ta­
| set tervasivat ja höyhentivät hä­
talo, suuri uusi navetta, vaja
chekit
pelätyn
arvottomuutensa keleeni taloa kohti. Portaissa tu­ neen
kuukaudelta,
ja
v.
1913
Minneso­
kia
uskonkin
teidän
olevan
sii­
net. Ette voi uskoa minkälaisessa
työkalustoa ja ajoneuvoja varten,
tassa terastrusti jakoi kaikille tähden edes pankkiinkaan kelpaa, li minua vastaan pyylevä emäntä kanatarha ja huone, kellari ynnä
OHIO
siivossa hän oli palattuaan sieltä hen tyytyväisiä. Ja käsitettynä työläisilleen
yhteisesti palkkoina niin silloin täytyy työläisten i ihminen,
muita ulkohuoneita. Vesi yhdistetty
“Aatteemme Vesan" toimituk­ kappale historialliseksi kappa­
putkilla
huoneeseen vesialtaasta, hy­
ainoastaan
$9.40
kustakin
teräs-
myydä
ne
joillekin
"pikkunylky-
_
Hyvää
päivää.
Voisinko
saa-
leeksi,
voivat
valistuneimmatkin
CLEVELAND.
seen. Lupasi ja vannoi tästälä-
vä
kalvo
ja joen varrella, kaunti-tia
Puoluelehden leviäminen.
: hin pysyvänsä Lapatossussa ja olla siitä huvitettuja. Kappale tonnin monipuoleisesta valmista­ reille", jotka eivät suinkaan suo-; da puhutella johtajaa?
rakenteella paikan läpi. Polkuhinnas­
Nykyisin lienee tässä kylässä puhumaseuran kokouksissa il- onkin kylvetty täyteen mitä nau­ misesta. jolloin yhtiölle tuotti rita niistä senvertaa, minkä työn- ' — Hän ei ole kotona, kuului ta, käykää katsomassa tai kirjoitta­
tuhansia suomalaisia, kuuluen s. 1 I mestyvissä “Aatteemtaie Vesan" rettavimpia vitsejä ja sehän sii­ terästonni $34.75. Siis työläiset teettäjät, se "suurnylkyri" ön i vastaus ja sen jälkeen tavallista kaa:
saivat vain noin vähä enemmän niistä maksettavaksi merkinnyt tarkempi tähystelevä silmäys mi-
H. M. Hutchins,
nä liekin pää-asia.
s. osastoonkin pyöreissä luvuissa i "extroissa”.
Lewis
A
.
Clark
Route, Astoria, Ore.
Ja
tämän
yhteydessä
sopinee
kuin
27
prosenttia
siitä
mikä
hei­
Sisäänpääsymaksusta
tähän
nuhn kiireestä kantapäähän.
300 jäsentä. Tästä suomalaisten
Kyllähän nämä naiset tykkää­
1*4
mailia
Netel
Grange’n yläpuolella.
— Vai ei ole kotona, mutta ei­
paljoudesta
huolimatta leviää vät minusta ja Kaalikosken Ma­ juhlaan ei ole vielä päätettv, dän täysiosainen palkkansa oli. mainita sekin, että työnteettäjä-
tänne ainoastaan 499 Yhdysval-j tista. vaan siitä “Punapuumaina- vaan luulen ettei se paljon vli (Katso U. S. Labor Cotnm. re- kapitalisti tapaavat sijottaa ra­ kös apujohtaja ole tavattavissa? Myytävänä viiden tai kuuden eekke­
Siis port, 1-5, 1913.) On myönnettä­ hansa monesti kaukaisiin pank­ kysyin.
loissa ilmestyvää suomenkielistä rista" he tykkäävät ainoastaan “vartista" tule olemaan.
rin maa-ala,
puoluelehteä, nimittäin Raivaa- paljasta pahaa. Kaiveleehan se kaikki. kaalille silloin läheltä ja vä. että teräsyhtiö ei ryöstä työ- keihin, satojen mailienkin pää­ — O n.M itä olisi vieraalla afia- rajottuen Broadmead kaupunkiin, O-
jaa PM-, Säkeniä W, Tvömiestä esille kaikki naisten pienet, mutta kaukaa, vaan älkää vain unohta­ läisiään sen huikeammin kuin toi hän työmaista, jonne ei köyhinä ta, kysyi puhuteltuni kärsimät­ regon. Kalkki on viljelyksellä olevaa
työläisten kannata tömyyden eleitä osottacn.
setkaan työnteettäjät yleisesti. kulkevien
hyvää maaperää, hinta |140 eekkeri.
65, Toveritarta 51. Pelto ja Koti- pyhimmät salaisuudet, niinkuin ko rahapussianne!
Käteen $25.00 eekkeriä kohden; lop­
vaeltaa
lunastuttaniaan,
mutta
o-
Kaikki
Amerikan
työläiset
valit­
— Asiani puhuisin apulaisjoh­ pusuorina
lehteä 10 ja Toveria 4 kappaletta. heidän keskinäiset puhelunsa, Canadan uutiset
helpoilla ehdoilla 6% ko­
tavat palkkojaan alhaisiksi, luok- vat pakoitetut niitä yhdelle ja
Toveria vastaan täällä vanhoilla maalipaksinsa, tekotukkansa, os-
Kuuluu olevan “hyvä lehti". katietoisimmat moittivat riittä­ toiselle polkuhinnoista kaupiske- tajalle itselleen, nyt olisi vaan rolla. Myytävänä myöskin pienempiä
saatava tilaisuus päästä hänen Ja suurempia maa-aloja lähellä Mc­
osaston jäsenillä lienee jotakin tohampaansa ynnä muut, sanoen •Siinä kun käytetään “paljon sii-
Minnville, Ore., edullisilla ehdoilla
kaunaa, ainakin siitä päättäen, isoimman osan naisista olevan vornpaa kieltäkin ' kuin esim. To­ mättömän alhaisiksi ja nostaak­ lcmaau .jolloin on kehuttava puheilleen.
H. W. Bundy, McMinnville, Ore.
kun eräälle toverille, joka muu­ tehtaissa valmistettua keinote­ verissa. Se kun laskettelee sel­ seen palkkojaan, ovat he pakoi- chckin antaneita kapitalisteja re­ — M inä olen apujohtaja, voit­
ten on monissa osaston toimissa. koista kannutavaraa — ja sitähän laisiakin ruokottomuuksia, että tetut liittymään unioon—tcolli- hellisiksi—ylistettävä rikkaiksi­ ie siis puhua asianne minulle,
tarjosin \ appua tilattavaksi. Hän i eivät naiset kärsi ollenkaan. Lu- esim. “tapaturmat työmailla joh­ suusunioon. jonka peruslauseena kin. Teoll.-unionismi ei hyväksy vastasi puhuteltu ylpeän sävyn
näyt tikin ensin myöntyväiseltä, paavat pehmittää hänet sisältä ja tuvat yhteiskunnallisista syistä", on se, että tekijän on saatava chckkicn hoitoa. Käteinen raha väreillessä sanoissa.
' Suomea«« tutkinnon suoritta­
\ aan saatuaan kuulla, että Vap- ulkoa sekä lähettää pakettipos- eikä jumalan sallimuksesta, ku­ täydellinen korvaus työstään, pitää olla, jos kerran rahaa käy­ — Haluaisin mennä terveliti- nut lääkäri. Va«t«anottotunnit
pu painetaan Astoriassa. Toverin I tissa takaisin sinne villiin län- ten Canadan Uutiset seliuää. raadannastaan, mitä vanha am- tetään.
W H IT E 8 1 D E U N D E R T A K IN G CO~
10— 12 e. p. p., 2—4 ja F—g j. pp
kirjapainossa, hän kieltäytyi jyr-jteen, Tyynenmeren rantamille, Niin toki — hyvän ja monipuo- mattiunio-teoria ei tunnusta ole­ Petosvararikot näyttelevät 1 y -
h a u t a a n t o im it t a j a t
van
muuta
kuin
"hyvää
tahtoa".
Iltasin ja sunnuntaisin tarpeen
kästi. sanoen itsellään olevan Saa sitten nähdä, täyttävätkö he lisenhan sellaisen lehden täytyy
hytti, tilapäistä, m utu hyvin te-
(Huom!
hyvä
tahto
on
vain
tyh­
mukaan.
“
jonkin k<itihun loveria vastaan. i uhkauksensa.
olla, jonka on palveleminen ju­ jän kiitoksen väärti, mutta työ­ hokasta osaa teoll.-unionismin A b erd ecn lK o a o lta : lO H U l e 2 no
BUTTE.
M ONTANA
Selitin hänelle \ apun olevan
Niinkuin edellisestä huomaatte malaa, kapitalisteja ja sokeita
alkuperässä. Ne ovat harvinai­
kaikkien kolmen kustannusliik-. on täällä ollut touhua aivan riit- tvoläisiä, mutta, ennenkaikkea voima on aina tuotteen arvoi­ sia luvultaan, mutta pakoittavia
nen.) Työvoima on kaiken tava­
keen yhteistä hommaa, vaan ei tämään saakka. Toveruudella, — dollaria.
ran luoja—todellinen luoja. Teoll. luonteeltaan. Joskus kuulee ker­
auttanut. — Jos Vappu painet­
_ A. S—o.
M. Koivu.
unionistit tietävät tuotetun ta­ rottavan, jotta tvönteettäjä on
taisiin Raivaajan kirjapainossa,
---- --------—O--------------
varan vastineen Irahan) kuulu­ tehnyt sellaisen vararikon, että
niin silloin sen heti tilaisin, sa­
Teollisuus-unionismin
van kaikki tuottajille; ammatti- hänen rakkaalle vaimolleen on
Saadaksemme kirjan ulos ja kaikkien luettavaksi myymme
noi hän. Tulen vielä onkimaan
omaisuus
luovutettu.
OREGON
unionistit uskovat vain osan kuu­ kaikki
sen
tuotantokustannuksilla.
’ ^>mmc
alkuperästä
esille, mistä syistä tuommoinen
luvan tuottajalle, ja kapitalistit (Kauppahintaa eivät kysele.) Sil­
Toveri-kauhu johtuu. Täällä on
loin jäävät aina tavallisesti työ­
SVENSEN.
J o t k u t teollisuusunionismin luulevat, jotta se ci kuulu tuotta­ läiset ilman palkkaa, josta va-
paljon osaston jäseniäkin, joille
kiihkoisat kannattajat laskettele­ jille ollenkaan. Tässä on ankara littelevat tovereilleen. Se on sa­
ei tule minkäänlaista puolueleh- i g s. osaston kokoukseen
teä, kun taas monellekin tulee' t. k. 4 p :nä huonon ilman täh- mat liiaksi loistaviakin ylistyslau­ kiista—on tässä!
maa kuin olla union agitaattori­
. Palkattomat ylityöt, jotka au«
kolme tai neljä
suo- na.
den saapui jäseniä vähänlaisesti. seita puolluslettavansa unionis-
Työnostö, joka tapahtuu hyvin !
Sadetta ja tuulta on ollut hy­ min alkulähteistä puhuessaan. jo-!ritetaan joko pyhäpäivisin tai ar
Työnsulku.
taxastoin
teollisuusunionismin i ki-iltasin—öisinkin, ja aamusilla usein huonoina tvönsaantiaikoi-
vin
useasti
näinä
aikoina,
on
jär­
Rakennuttajien unio julisti
katkerimmat viholliset tarinoivat
meno, ovat teoll.-unionis­ na siten että työnantaja luvates
työnsulun maaliskuun 1 p:nä, e- jestys kovin sekavaa ilmojenkin mielellänsä aivan valheellisia ja työhön
min
aiheuttajat.
Työkalujen saan työtä, ottaa työläiseltä ra-1
rottaen rakennuksilta kaikki se­ suhteen. Kun osaston kokous hullunkurisia satuja tuon vastus­
kunnossapito
ja
raaka-aineiden
katyöläisten ja ruukinkärrääjien oli pidetty, alkoi huvitoimikunta tettavansa unionismin syntyperää säilyttäminen ovat palkattomia haa kymmeniä dollareita "lau­
peudestaan", on myöskin yhtenä'
union jäsenet, 4,500 luvultaan, j P‘täm?än kokousta Ja Paatti Pan_ koskevista seikoista. Varsinkin
ylitöitä,
joissa
kuluu
työläisen
syynä.
Työ on melkein aina os
Nyt 15,000 toisiin rakennustyö-jna toimeen m.m.
kapitalisti—'työnteettäjät ja hei­ vaihtoarvoinen työvoima hyödyk­ tettava, silloin kun työläiset ei­
Iäisten unioihin kuuluvaa jäsentä O hielm a-iltam an
dän palkkaamansa satiirikot koet­ si työnteettäjällc, jonka täytyisi vät ole luokkatietoisia, eivätkä 1 Englanninkielisestä teoksesta on otettu ia
uhkaa tehdä ntyötätuuhniuuila-l0 ^ ™ , ^ ^ , ista paivan
tavat äärimäisyyksiin asti ivata se täydellisesti työläiselle mak­
kon. jos heidän apulaislkscen ,,a ta5si fcuussa, kello-8:30. Oh- ia vääristellä teollisuusunionis- saa. Palkatointa ylityötäkin pois­ kuulu unioon.
tuodaan nkkureita. Näiden edel- jelmasta mainittakoon, että siinä inin syitä, sentähden kun eivät tamaan on teoll.-unionismi pe­ Edellämainitut seikat sukulais-
teoll.-union alkuperään.
lamamittujen yhtyessä lakkoon, tuiee olemaan kaikenlaista ja sallisi työläisten suosivan sellais­ rustettu. Ämmattiunionistit ei­ luvat
suoranaisesti,
mutta niiden lisäk­
T Ä N
AKAu“ “ “^
e *
•4/»
O»
m u u ta ....
Sisäänpääsymaksua ta unionismia, jonka päätarkotus vät paljoakaan välitä siitä jos si sivuvaikuttiniina ovat korkeat
SllpU JiltltlQ n y t l l d t : peritään aikuisilta 10 senttiä ja ¡on heidän etujensa ehilvttäminen. sekatyöläisillä teetetään turhan- huonevuokrat, kalliit ruoka- ja} pasta
________
J a Vatsassa, Päänpakotns,
Kitkerää ____
vettä tapilta, jotka ovat yli kynnne- Työnantajat tietävät, että kun takia "viraapelia”. Clear W atcr’- vaatetavarain
hinnat, liialliset
r u iw w , Sydämen poltto. Pakotus selässä; nen vuoden 5 senttiä — kvnune- ilkeät jutut leviävät jostain uni- issa,
Mont.. oli ammattiunio sairashuonemaksut, kierät urak­
ja kylkiluiden alla. Sappitauti, Kelta- n e s tä vuodesta alaspäin ei mi- osta, niin siitä mielellänsä poissa määrääjänä, mutta aivan ilmai­
tau ti. Kova vatsa, ja yleensä heiko ruuan-
pysyvät pelkurit työläiset peljä­ seksi siellä täytyi paikkansa me­ kasopimukset, työkalujen korva
konttoristasi/oraan tilattuna.
uulatus, ovat KAIKKT Vatsakatarrin ; tään.
tessään lankeavansa ilkkuvan yh­ nettämisen pelosta korjata he­ ukset, sakot ja “shanghaijaukset".,
tuntom erkkejä— Lukekaa mitä tämä mies m
,
sano meidän lääkkeestä.—
* artunnan pelosta
teiskunnan ivan esineiksi. Ka­ vosten valjaita, tahkota tylsiä Teollisuusuniolla tai sellaisilla
TO\ KRi, « • a O e., Box 99.,
työväenliikkeillä ovat i
Lawler. Minn........ Arr. A ptaekari:—Läheltä-
täkäläisen Hillcrest koulun op- pitalisteilla ovat kavalat kujeet, kirveitä ja veistää vänkärimieni ?) i toisilla
tuoreet alkujuuret niinkauan kuin
pilaiita on poi.
p o is melkein puolet ja koko kapitalistinen järjestelmä
Lähettäkää allekirjoittaneelle heti
varsia kaiket illat sellaisella rois­ leijonamainen työn riisto yhteis­
m itä eoipi Mada täällä Amerikassa (niikta on koulusta
• kpl. kirjaa SOTA—
tuhkarokon
tartunnan on kuin hullu emäsika, joka tah- keella ettei siellä rehellinen mies
apu HETI ensi annoa auttaa.
kunnassa
kestää.
Paul
Oman.
Daniel Mäki.
pelosta.
MINKÄ TÄHDEN? Mukana seuraa $.
,
_ , , Yksi oppilaista
,
. ,, 1 farold
• •. ' too . )la } un} , t a ma n sa por-1 «uisi
"lisi saanut unta siimaansa.
silmäänsä.
Tilatkaa lääkemääräys No: 250—täy
n \ \gersted
sairastaa
edellamainit-1
saat
mutta
ilmekin
•
it - i i
-u
••
1
1
hoito lähetetääu postissa, $2.00 hiuuasU.
imuista. ,,/?
i.i
■
teuraaksi jou-
U rakkatyohuijaukset luovat te-
Kirjoittajan ajatus on siksi hä­
Nimi
i tu a ta u tia , ‘ la " Im’>ten
k u n m ain
itsem an i i tu u olhsuusttniontsmille
kun ilim isti‘u
n*
• • mi
------- Lit-nell in A^iteeki on snnr*n ---- .......................
tiinkeinosaan-1
pohjaa
ia
Apteeui YhdjraTalluisa -----
__ kaksi,
_
Koulun, o p _ e tta » ja t, - jo - ita on
not m m n v ia rä äv ä f
,
•. «f •««
,
1 märä, että siitä saattaa helposti
^ .w wt»1
,fcl.-,c„vnrl
i
pj;\ : 02:1; 1- 5 •
..... ,• ¡?a’„vavat kaP‘tahsTmlIe hautaa: vetää kaksi toisilleen aivan vas-jj
Osóte
r A- LiroeB c«.. superior.
asuvat} samassa talossa, min ......
nai-!
i a.tsi kapitalistisia \aaristeh-1 Joskus pakottavat kapitalistit työ iäkkäistä käsitystä.—Toini.
» • • f •
•H -H -W -H-I- 1 U
Skandinaviassa olevat
amerikalaiset eivät
pääse kotia
Mlaisia iotka itää
ROSS
Mercantile
Company
iiuiiiiiiiiaiinicsaäiiiii
I Maata myytävinä
:: Kansankirjeitä
T:ri K. Pitkänen
S UURIALENNUS!
SOTA
M inkä-
“tähden?
Jokaisen tulisi nyt lukea tämä kirja
rÄassssasat
k J r ?
Hinta $1.00
..aino?staan 50 senttiä
a
i
■
l l i n -H-H-l'l 1 I M-H U H n -ljj 1 m 1 1 1 1 11 1 1 ¡ 1 H|.
SIEMENIÄ