Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 02, 1917, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T^OLIITTISESTI ja industria-
lisesti yhdistyneen köyhälis­
tön voimaa ei mikään mahti maa­
ilmassa kukista.
FT! HE circulation of the Toven
-*• is greater than the combined
circulation of all other news­
papers printed in Astoria.
LÄNNEN SUOMALAISEN TYÖVÄESTÖN ÄÄNENKANNATTAJA
ORGAN OP THE FINNISH WORKERS IN TH E WESTERN STATES.
No. 51
Everett’in verilöylyn
johdosta vangittu­
jen syytösjuttu
Everett, Wash., 28 p. helmik.
— Snohomis kauntin ylcinen-
«ivvttäjä Lloyd L. Black va­
kuuttaa. että hän on saanut
Charles Auspos'ilta, toisten i.w.-
w.-Iäisten kanssa Everettin veri­
löylyn jälestä vangitulta I. \Y.
W. liiton jäseneltä kirjallisen
tunnustuksen, jossa Auspos va­
kuuttaa, että I. \V. W. liiton pai­
kallisosasto 'Seattlessa valmisti
suunnitelman Everettiin tehtä­
vää hyökkäystä varten, joka oli
tehtävä höyrylaiva Veronalla ja
että retkelle lähtiessä monet lii­
ton jäsenistä varustautuivat a-
seilla vastustaakseen Everettin
viranomaisia. Black väittää, et­
tä “tunnustuksen” Auspos teki
sheriffi McCullough’in ja syy­
tettyjä i.w.w tläisiä puolustaneit-
ten lakimiesten Fred L. Mooren
ja George Vandeveer’in läsnäol­
lessa.
Auspos
tulee
esiintymään
syvttäjäpuolen todistajana kun
juttu I. \Y. \Y. liiton jäsentä
Thomas H. T racy’a vastaan al­
kaa ensi maanantaina.
Black
väitti, että useat muutkin syyte­
tyistä ovat halukkaita “tunnus­
tamaan” ehdoilla, että heidät va­
pautetaan sy y t ök ses t ä.
SAKSALAISIA KAAP­
PAREITA CALIFOR-
NIAN RANNIKOL­
LA?
San Diego, Gal., maalisk. 1.
— W'ashingtonista saapunut sa­
noma, koskien väitettyä Saksan
juonittelua Yhdysvaltoja vastaan
ja liitonhierontaa Mexicon ja
Japanin kanssa, palauttaa mie­
liin kertomuksia
saksalaisten
toiminnasta Tyynenmeren ran­
nikollakin.
Saksalaisia laivoja kerrotaan
liikuskelevan Californian ranni­
kolla liittolaisten sotalaivoista
huolimatta. Näillä aluksilla o-
taksutaan olevan hyvin järjestet­
ty tietojenvälitys- ja iastausjär-
jestelmä, kun ne ovat kyenneet
puikkelehtimaan merelle, vielä
pä lähellä varsinaisia kulkuvay
liä. niin, etteivät liittolaisten so­
talaivat ole päässeet niitä iske­
mään.
Samaan aikaan on saapunut
tietoja, että muutamiin maileja
etelään Turtle Baysta, Ala-
Californiassa, on voimakas radio-
lennätin, jonka käyttäjät lähet­
televät viestejä Saksan laivasto-
sähkötykselle ominaiseen hitaa­
seen, järjestelmälliseen tapaan.
Ala-Californian
viranomaisten
kerrotaan ryhtyneen toimenpitei­
siin ottaakseen haltuunsa maini­
tun lennättimen.
Kuinka monta noista laivoista
on tykeillä varustettuja hävittä­
jiä. siitä ei ole mitään tietoa.
Dtaksutaan kuitenkin, että mo­
net nähdyistä aluksista ovat ol­
leet Tvvnenmeren rannikon eri
satamista puikahdelleita, jälleen
suojiin palanneita
saksalaisia
laivoja, jotka ovat kuljettaneet
varusteita asestetuille laivoille.
-------------- O--------------
THE ONLY FINNISH DAILY IN THE WEST
Perjantaina, maalisk. 2 p. — Friday, March 2
Saksalaista lääkäriä
ruoskittu Villan
hoitamisesta
edel­
Indianitkin valmiina Elinkustannuksia
“ Sota-susien” juo­
leen “alennetaan”
uhkailulla
tappeluun maansa
nittelu Washing-
El Paso, Texas, maalisk. 1. —
Ottawa, Ont., maalisk. 1. —
Eritän tänne saapuneen tiedon
puolesta
tonissa, D. C.
Canadan työdepartementin elin-
mukaan carranzalainen kenraali
_
• kustannuskomissioneri, lakimies
1 rancisco Murguia vangitutti
saksalaisen lääkärin, tri Schroe-
derin, Parralissa, Mex., sen joh­
dosta, että Schroeder hoiti ros­
vopäällikkö \ illaa viimemainitun
sairastaessa
keuhkokuumetta.
Schroederille annettiin 50 ruos­
kaniskua päivässä kolmena päi­
vänä ja sitten hänet vapautettiin.
——
—
------- o --------------
Canadassa taas valmis­
taudutaan “kevät-
hyökkäykseen’
St. John, N. B„ helmik. 28. —
Canada valmistautuu tulisella
kiireellä ottamaan osaa liittolais­
ten
suunnittelemaan
suureen
keväthyökkäykseen.
T uhansia
sotilaita on saapunut tänne muu­
tamien viime viikkojen ajalla
olemaan viime hajotuksissa en­
nenkuin he astuvat Englantiin
vieviin laivoihin Halifaxissa, N.
S.
Canadan itäisen armeijapiirien
tarkastajan, kenraali Lessardin,
mukaan tulee Canada tarvitse­
maan muutamien ensi kuukau­
sien kuluessa iOO.OOO uutta rek-
ryyttiä täyttääkseen rivejä rin­
tamassa ja pitääkseen canada-
lais-di visiona t täysi voimaisina.
Sotaväen kaupunkiin kerään­
tymisen sanotaan vilkastutta­
neen värväystä. Kirkotkin ovat
avanneet ovensa värväyspuolu-
eille ja saarnastuolista ja altta­
riltakin kehotetaan canadalaisia
“tekemään tehtävänsä”.
Vaunut törmänneet yh­
teen tunneliradalla
Chicago, maalisk. 1. — Kaksi
M i 1 wa u ke e-a v en u c n
raitiovau­
nua törmäsi yhteen Chicago
joen alla. Wash.-kadun tun­
nelin keskellä, viime yönä. Char­
les Rucke niminen moottorimies
sai surmansa. Seitsemän henki­
löä loukkaantui.
12-vuotias tyttö tehnyt
itsemurhan
Chehalis. Wash., maalisk. 1. —
Mr. ja Mrs. T. C. Christianin
12-vuotias tyttö Alice, Ethelissä,
ampui eilen illalla kuulan pää­
hänsä 22 kaliberin luodikolla.
Ruumis löydettiin läheltä kotia
vähän myöhemmin.
Vaikeuksien Bennett-koululla,
jossa hän oli oppilaana, sanotaan
saattaneen lapsen riistämään it­
seltään hengen.
--------------n--------------
MURHAKAHAKKA
OIKEUSHUO-
NEESSA
Nashville. Fenn., maalisk. 1.
_ E. G. Tompkins sai surman­
sa, Will Hoeffster kuolettavasti
haavoittui ja Jim Hoeffster ja
Mrs. W. A. Bevington saivat
vähemmän vaarallisia haavoja
ampumakahakassa, joka tapah­
tui Davidson-kauntin oikeusta­
Saksan konsulaatti
lolla täällä eilen aamulla, johtu­
rosvottu
en oikeusjutusta, jossa Tomp­
kins syytti Hoeffster-ejä vai­
monsa rakkauden vierottamises-
Juarez, Mexico, maalisk. 1. —-
äällä oleva Saksan konsulaatti ta. Piirioikeuden ' annettua avio­
svettiin eilen illalla ja useita eron hänen vaimolleen. Tomp­
rkeitä asiapapereja vietiin kon- kins nosti $50.000 vahingonkor-
ili Max Weber’iltä, joka on hoi- ! vausjutun Hoeffsterin veljeksiä
nut Saksan hallituksen diplo- ' ja heidän siskoaan, Emimaa, vas­
aattisia ja konsuliasioita poh- taan. Jutun käsittelyä siirret
is-Mexicossa.
tiin tänään, kun Tompkinsin la­
kimies ilmotti luopuvansa siitä.
-O-
Asianomaisten alkaessa poistua
30,000 SOTILASTA
oikeushuoneesta Tompkins veti
esiin pistoolin ja ampui Will
KARANTEENIIN
Hoefiesteriä ruumiin alaosaan.
Toinen laukaus osui Jim Hoeffs-
teriä käsivarteen ja kolmas eräs­
El Paso, Tex., maalisk. 1. — tä asiaankuulumatonta Mrs. Be-
Kolmekymmentä tuhatta sotilas­ vingtonia jalkaan. Ennen kaa­
ta on asetettu karanteeniin “kul- tumistaan Will Hoeffster pisti
kutaudillisen”
keuhkokuumeen
Tompkinsin kuoliaaksi.
levittämisen ehkäisemiseksi.
Denver, Colo, maalisk. 1. —
Noin 50.000 indiaania eri osissa
maata on valmiina astumaan Yh-
valtain armeijaan sodan syttyes­
sä. indiaaniasiamies Henry A.
Larsonin lausunnon mukaan.
Larsonin laskelmien mukaan
on tämän maan indiani väestön
luku noin 300,000. josta viides­
osa on sotapalvelukseen kelpaa-
via miehiä. Näiden sanoo Lar­
sen olevan valmiina puolusta­
maan maata, s.o. sitä maata,
jonka valkoiset riistäjät ovat
heiltä vieneet.
W. E. O'Connor, sanoo tutki­
muksissaan tulleensa huomaa­
maan. etteivät tukku- ja vähii-
täiskauppiaat ole “ainoita syylli­
siä korkeiden elinkustannusten
ylläpitämiseen, vaan että tehtai­
lijat ovat hvvinkin vhtä svvlli-
siä.
• Tehtailijat sangen useassa ta­
pauksessa määräävät ehdot, joil­
la kauppias on oikeutettu myy­
mään tuotteita. 'Fällöin hinta
määrätään mielivaltaisesti, sil­
mälläpitäen yksinomaan sitä pe-
_____
(J a tk o a toisella sivulla)
Washington, D. C., 1 p. maa­
lisk. — Senaatissa käsiteltäessä
kysymystä nykyisestä Saksan ja
Yhdysvaltain välisestä kriisistä
tuli erikoiseksi keskustelun ai­
heeksi presidentti Wilsonin an ­
tama tieto, että presidentillä on
hallussaan Saksan ulkomaami-
nisteristön kirjelmä, jolla Saksan
lähettiläs Mexicossa neuvotaan
toimimaan niin, että Mexico liit­
tyisi Saksaan Amerikan vastaan.
Hallintoviraston taholta on se­
litetty, ettei hallitus aijo vasta-
(J a tk o a toisella sivulla)
KYMMEN ES VUOSIK.
Rakennustyöläiset la­
kossa Clevelandis­
Washington, maalisk. 1. —
sa Ohiossa
Ehdotus $400.000 myöntämisestä
liittovaltion kauppakomissionille
Senaatissa vastustetaan
elinkustannusten tut­
kimista
korkeiden elinkustannusten tut­
kimista varten, minkä edustaja-
huone hyväksyi, karsi senaatin
määrärahavaliokunta pois seka­
laisten määrärahojen luettelosta
tänään, selittäen olevan tärkeäm­
pää säästää valtion varoja kuin
käyttää niitä tuollaisiin tutki-
muksiin.
--O-
International Harvester
Co. ei tunnusta ole-
vansa trusti
‘Pelkää” sentään kokoaan ja
pyytää tulla tunnuste­
tuksi “järjellisesti”.
hyväksyttiin japanilaisvastainen
Lainlaatijoit- nellä
maanomistuslakiehdotus 24 ää­ Lisää amerikalaista
11 vastaan. Päätös näyt­
Washington, maalisk. 1. —
tää
edellyttävän,
että lakiehdo­
ten toimet tus tulee hyväksytyksi
Ylioikeudelle jättämässä vasti­
sotaväkeä Cubaan neessaan
senaatis­
hallituksen äskeinen
sa. Edustajahuoneessa on se jo
Wash, valtion lainlaatijat suun- ennenVmin hyväksytty, joten sen
Washington, D. C., 1 p. maa-
nittelevat yleisen sotilashar-
uudelleen hyväksyminen tulee o-
joituspakon säätämistä.
lik. — Virallisesti on ilmoitettu,
lemaan vain muodollinen asia.
Kuvernöörille on saapunut että Yhdysvaltain meri-sotavä-
Olympia, 1 p. maalisk. — E- Yhdysvaltain valtiosihteeri Lan- keä on laskettu maihin useissa
dustajahuoneen miliisiasiain va­ singilta sähkösanoma, jossa Lan- paikoin Cubassa. Sotaväkeä on
liokunta on raportissaan suosit­ sing ilmoittaa Japanin lähetti­ vienyt maihin tykkivene Padu­
tanut edusmies Zednick’in ehdo­ lään käyneen Yhdysvaltain hal­ cah, joka on muutama päivä
tusta hyväksyttäväksi, koskien litukselle ilmoittamassa, että Ja­ taaksepäin lähtenyt ulos Santia­
panissa erikoisella mielenkiinnol­
valtion miliisin ‘reserviläisten’ la seurataan Idahon lainlaatija- gon satamasta.
harjoittamista ja ‘reservin' ko­ kunnan istunnoita odottaen, jos­
Samaan aikaan keski-Ameri-
koonpanoa.
Lakiehdotuksen ko lakiehdotus, joka kieltää a- kan hallinto-asioitten virastosta
mukaan tulisi miliisiväen reser­ violiitot japanilaisten ja “val- ilmoitettiin, että tilanne Cubassa
viin kuulumaan kaikki asekun­ Koisten välillä tulee hyväksy­ on nopeasti paranemassa.
toiset miespuoliset kansalaiset tyiksi taikka ei.
Cuban hallitus ei ilmoita mitään
--------------□—-----------
(taikka ensimäiset kansalaispa-
tään amerikalaisten maihin­
perit omaavat), jotka ovat 18 ja
noususta.
45 ikävuoden välillä. Näin jär­
Havana, 1 p. maalisk. — Vaik­
jestettyyn 'reserviin' kuuluvat
ka
täällä tiedetään, että Guanta-
miehet olisivat velvoitetut kaik­
nomoon
on saapunut 350 ameri­
ki alle 26 ikäisinä ottamaan joka Englantilaiset hyökkäävät eteen­
kalaista
merisotilasta vartioi­
päin Ttgris-joen laaksossa.
vuosi yhden kuukauden ajan kes­
maan amerikalaisten omistamaa
täviin sotilasharjoituksiin. “Re­
sokeritehdasta
ja muuta ameri->
Lontoo,
1
p.
maalisk.
—
Eng­
servin” miehistöstä tulisi kaun­
kalaisten
«»maisuutta
niin sano­
tin virkakailijoitten pitää kir­ lantilainen ratsuväki yhdessä
malehdet
eivät
ole
kertoneet
sii­
janpito ja luettelot, joitten no­ englantilaisten tykkiveneitten ke­
tä
mitään,
eikä
Cuban
hallitus
jalla viranomaiset voisivat val­ rällä jatkaa turkkilaisten jouk­
ole siitä maininnut sanallakaan.
voa, että kaikki “asevelvolliset"
kojen
takaa-ajoa
Kut-el-Amärän
Nähtävästi Cuban hallitus ei
ottavat osaa määräaikaisiin har­
läntisellä puolella. 6 tykkiä ja 3 tahtoisi ilmaista amerikalaisten
joituksiin.
Nykyään voimassa olevan lain mörssäriä on saatu saaliiksi sa­ toimenpiteitä peljäten siten e-
mukaan on kuvernööri oikeutet­ malla kun suurehko jokialus ja nemmän kiihoittavansa cubalai-
tu milloin tahansa kutsumaan 30 lauttaa on joutunut englanti­ sia.
Cuban presidentti Menocal on
koolle miliisijoukkojen reservin,
laisten
käsiin.
julkaissut
julistuksen, jossa hän
mutta Zednick’in lakiehdotus te­
ilmoittaa annettavaksi armah­
Submariinien saalistus.
kisi koollekutsumisen sääntö­
duksen
kaikille niille kapinaan
määräiseksi.
Lakiehdotukseen
Pariisi,
1
p.
maalisk.
—
Vi­
osaaottaneille
sotilaille, jotka ei­
on liitetty erikoinen "emergency
rallisesti
on
Innoitettu
upotetuik­
vät
yhtyneet
liikkeeseen pako­
clause", joka estää lakipäätöstä
si
englantilainen
höyrylaiva
()-
tuksesta.
edellyttäen,
että las­
saamasta yleisäänestykselle en­
lan
Earquhar,
joka
oli
5,853
kevat aseensa 10 päivän kulu­
nenkuin seuraavissa vaaleissa.
tonnin
kantoinen
ja
purjelaiva
essa.
,
Valiokunta on myöskin suosit­
Galgorm
Castle,
1,569
tonnin
Matanzasin
entisen
kuvernöö­
tanut edusmies Gountlettin eh­
dotuksen hyväksymistä, koskien • ka n t <Vn e(n. hfor j 41 a i n e n 1,155 rin, Rafael Hurraiden, joka vel­
miliisijoukoille
asevarasto-huo tonnin kantoinen höyrylaiva Sjö- jineen yhtyi kapinallisiin on il­
neitten rakentamista ja varasto­ stad ja ranskalainen purjealus moitettu antautuneen joukkoi­
jen hallitsemista.
Ehdotuksen Marie Joseph on myöskin ilmoi­ neen tänään. Heidät on julistet­
tu jo aikaisemmin yhteiskunnan
mukaan tulisi muodostettavaksi tettu upotetuiksi.
vihollisiksi (outlaw) epätietoista
erikoinen hallintovirasto sanot­
St.
John,
N.
B.,
1
p.
maalisk.
on. josko heillä on mitään ar­
tujen varastohuoneitten hallin­
—
Tänne
on
saapunut
sähkösa-
m eliaisuutta odotetta vanaan.
toa varten. Virastoon kuuluisi
nomatieto
Englannista,
että
höy­
Entisen presidentti Gomez'in,
miliisijoukkojen
komentava
rylaiva
Tritonia,
joka
lähti
tääl­
jonka
väitetään olleen nykyisen
“kenraali’’ puheenjohtajana sekä
tä
helmikuun
15
päivänä
matkal­
kapinaliikkeen
alkuunpanija ker­
jäsenenä valtion laitosten hal­
le
Liverpooliin
on
upotettu.
rotaan haavoittuneen.
lintoneuvoston (boart of cont­
Seikkaperäisemmät
tiedot
puut­
rol) puheenjohtaja sekä joku
Mobile, Alta., 1 p. maalisk. —
valtion varojenhoidon tarkasta­ tuvat. Laiva oli 2,720 tonnin
kantoinen.
Englantilaisen
höyrylaiva Perel-
jan valitsema ja kuvernöörin
lerin
kapteeni,
.joka laivallaan
hyväksymä miliisin upseeri.
Saksa lupaa antaa sodan ajaksi saapui tänne tänään Cuhan ran­
Edustajahuone hyljäsi ehdo­
hollantilaisille
käytettäväksi nikolta. on ilmoittanut, että lai­
tuksen vapaitten lainakirjastojen
saksalaisia laivoja äsken upo­ van ollessa Nuevistasin sata­
perustamisesta maaseuduille.
tettujen hollantilaisten laivo­ massa Cubassa kapinalliset cuba-
Hyväksyttyjen lakiehdotusten
jen tilalle.
laiset ottivat laivalta takavarik­
joukossa on ehdotus metsäval-
Maagi,
1
p.
maalisk.
—
Sak­
koon kaikki ampuma-aseet ja
kean vaaraa vastaan suojaamat­
san
hallitus
on
luvannut
antaa
ampumavarat.
Kapinallisten vät-
ta metsiensä jättäneitten met-
Hollannille
äskettäin
tuhottujen
tää
kapteeni
tulleen
laivalle niin
sienomistajien verottamisesta 5
suurilukuisina
joukkoina,
että
hollantilaisten
höyrylaivojen
ti­
sentillä eekkeriä kohden valtio-
vastustus
olisi
ollut
turhaa.
lalle
saksalaisia
laivoja,
ehdolla
rahaston eduksi metsävalkeitten
Oliko laivalla ollut, ehkä suu­
estämiseksi. Niinikään on val­ että Hollanti ostaa laivat ja
maksaa
niistä
sodan
päätyttyä.
rempikin
lasti aseita ei kapteeni
tion
menoarvio
hyväksytty,
ole
suvainnut
selittää.
Kuitenkin
ennen
kaikkea
edel­
nousten se 12 milj. dollariin.
lyttäen.
että
liittoutuneet
hy­
Miliisijoukkojen komentajalle on
annettu määrärahansa vapaasti väksyvät sellaisen ostokaupan,
voitanee odottaa.
Paperin rajahintoja
käytettäväksi mihin sotilaalli­ jota tuskin
--------------□--------------
siin tarkoituksiin hän tahtoo
suunnitellaan
määrittelemättä ensinkään eri­ C A N A D A KIELTÄÄ
koisesti mihin toimenpiteisiin ra­
PERUNAIN VIENNIN
hojen on tultava käytetyksi.
Washington, maalisk. 1 .—
Kuvernööri Lister on muitten
i
Liittovaltion
kauppakomissioni
lakiehdotusten ohella allekirjoi­
Ottawa,
Ont.,
maalisk.
1.
—
i
ehkä
määrää
sanomalehtipape­
tuksellaan vahvistanut tapatur-
Hallituksen kerrotaan päättä­ rin rajahinnaksi $2.50 tai $2.60
malain
*’parannus”-säädöksen, neen
kieltää perunain maasta sadalta paunalta. Nämä hinnat
jota vastaan työväenjärjestöt o-
viennin.
Hinnat kotimaisilla aiotaan määrätä nimenomaan
vat kapinoineet.
markkinoilla ovat kohonneet en­ »International Paper Co die, joka
Japanilaisvastainen lainsäädäntö nenkuulumattomasti, yhtenä syy­ kontrolleeraa noin neljättäosaa
Idahossa.
nä ollen, hallituksen havainnon tämän maan paperituotannosta.
Boise. 1 p. maalisk. — Ensi- mukaan, että perunoita on paljon Hinnat ilmotetaan virallisesti
mäisessä lukemisessa senaatissa viety ulos maasta.
ehkä ensi lauantaina.
SOTATOIMET
VOL. 10.—1917.
syytekirjelmään,
International
Harvester Co. (maanviljelysko-
nevhtiö) pyytää tulla tuomituksi
"järjen säännön paremmin kuin
koko-säännön mukaan" ja Sher-
manin antitrustilain kirjotettujen
pykälien, paremmin kuin tuon
lain laatijain otaksuttujen tar-
kotusten mukaan.
Vastineessa sanotaan itseasias­
sa, että hallitus, epäonnistuttu­
aan yrityksissään löytää lain mu­
kaisia tosiasioita tässä jutussa,
koettaa nyt tulkita lakia syytös-
tensä mukaisesti.
Kerrassaan voimaton väittää
tuo konetrusti olevansa syrjäyt­
tämään kilpailijoita tieltään tai
määräilevään yleisiä hintoja.
Yhtiö selittää, että International
Harvester Co :n liike on viimei­
sen kymmenen vuoden ajalla
shhteellisehti pienentynyt, ver­
rattuna sen kilpailijani suuriin
saavutuksiin.
-D-
Eli 36 tuntia kuula
aivoissa
'Aberdeen, Wash., maalisk. 1.
— Elettyään 36 tuntia kuula sel­
käytimessä ja toinen aivoissa.
Mrs. Coline Burke kuoli täällä
keskiviikkoiltana. Kuulat am­
pui Theodore »Lochman, 'Mrs.
Burken rakastaja)?), tehden sen
jälkeen itsemurhan.
--------------□-----------—
Cleveland, Ohio., 1 p. maalisk.
— Rakennustyöläisten ammatti­
järjestöjen keskusneuvosto on
kutsunut kaikki järjestöihin kuu­
luvat rakennustyöläiset lakkoon
sen jälestä, että työnteettäjät
ovat yrittäneet estää ruukin- ja
tulenkantajia järjestymästä sul­
kemalla 1.175 tulenkantajien ja
rakennustyöläisten järjestön jä­
sentä työstä.
Lakkoon ottaa osaa noin 20,-
000 työläistä ja rakennettavana
olevat rakennukset joitten raken­
nuskustannusten arvio nousee
$33,500,000 tulevat joutumaan
ehken täydellisen rakennustöit-
ten seisauksen alaisiksi.
ELINTARVEKYSY-
MYS V A K A V A
ENGLANNISSA
“Siviliarmeija” muodostetaan vil­
jelemään maata.
Lontoo, maalisk. 1. — Ravin-
toainetuotannon tirehtööri, Sir
Arthur Log, on ilmöttanut, että
Englannissa tullaan järjestä­
mään useita tuhansia miehiä ja
naisia käsittävä “siviliarmeija”
viljelemään jokainoata viljelys­
kelpoista “pälveä” Britannian
maaperässä.
Työvoiman puutetta — jos
sellaista lainkaan ilmenee —
poistetaan käyttämällä amerika-
laisia moottori- eli veturiauroja.
Englanti aikoo tuottaa näitä
2000 tai enemmän jos tarpeel­
lista.
Tämä ajatus on syntynyt
Saksan vedenalaissodan johdos­
ta. Vaikka hallitus ei suoranai­
sesti myönnäkään sen voivan
nälkään näännyttää Englantia,
tuskin kukaan sen vastuunalai­
sista jäsenistä tahtoo kuitenkaan
kieltää, etteikö maa olisi entistä
suuremmaissa vaarassa yksino­
maan vedehalaisten toiminnan
takia.
Sen vuoksi koetetaan
saada
Britannia
tuottamaan
ruokavaroja niin paljon kuin se
suinkin voi.
Engl. submariinisotilaat
vaativat palkkion turk­
Saksalaiset pudottaneet kilaisi. hukuttamisesta
8 ilmalaivaa päivässä
Berlin, helmik. 28. — Saksa­
laiset lenturit ampuivat viime
maanantaina alas kahdeksan vi-
hollis-ilmalaivaa, ilmotettiin tääl­
lä virallisesti tänään.
Kuusi
näistä pudotettiin läntisellä rin­
tamalla, yksi Makedonian rin­
tamalla ja yksi, kun se koetti
pommittaa Sargeniundia.
-------------- □--------------
15,000 NAISTA KUOL­
LUT SYNNYTYK­
SEEN
Lontoo, 28 p. helmik. — Saa
lis-oikeudelle on esitetty englan
tilaisen submariinin E-14 mie
histön ja upseerien vaatimu;
saada lakien mukainen palkkn
turkkilaisen kuljetuslaiva Gu
GamaFin upottamisesta ja 6,2CK
turkkilaisen
hukuttamisesta
Palkkiota vaaditaan 3‘1.000 pun
taa, vanhan lain mukaan, jok:
määrää 5 puntaa päältä palk
kioksi sille, joka upottamalla vi
hollisen sotalaivan hukuttaa vi
hollisen sotaväkeä.
Submariinin miehistö väittä:
upottaneensa turkkilaisen laivar
toukokuun 10 päivänä v. 1915
jolloin englantilaiset’joukot ryn
nistelivät Gallipolin niemellä j:
turkkilaiset kuljettivat sotaväke:
Aasiasta Gallipoliin.
Laivall:
väitetään olleen kuljetettavanaar
samalla patteria 75 millimetTir
kaliiberisia Kruppin tehtöass:
valmistettuja tykkejä.
Washington, maalisk. 1. —
Viisitoistatuhatta naista kuolee
lapsensynnytykseen
Yhdysval­
loissa vuosittain, ilmotti tänään
n.k. lasten toimisto, toimitettu­
aan koko maata käsittävän tut­
kimuksen ja tilastojen keräyksen
tällä alalla.
Tuosta suuresta määrästä u-
seimmat tapaukset olisivat olleet
ehkäistävissä ja ovat johtuneet
“tietämättömyydestä ja sopi­ ENGLANNISSA VALMISTE­
TAAN SOTAVÄLINEITÄ
mattomasta hoidosta”. Sitte v:n
YHDYSVALLOILLE.
1910 on äitien kuolleisuus jatku­
vasti lisääntynyt.
_ _ ----□--------------
Washington, maalisk. 1.
Kuta enemmän varoja, Suur-Britannia on, aikaisem
sitä enemmän “menoja” antaman kieltonsa peruutt
ilmöttanut «sallivansa engfla
Washington, maalisk. 1. • — laisen ampuvaratehtaan, I
Edustajahuoneen määräraha va­ fields, Limited, valmistaa 14
liokunnan puheenjohtaja Fitzge­ 16-tuumaisten tykkien kv
rald raportteerasi tänään edus­ Yhdysvaltain laivastolle.
tajahuoneelle ehdotuksen $62.-
A hdysvaltain
laivastosihi
583.279 myöntämisestä peittä­ Daniels äskettäin antoi I
mään sellaisia menoja, joita e- fields-yhtiölle $3.000.000 pon
dellisen vuoden kulunkiarviossa urakan, mutta pian sen jäll
ei ole otettu huomioon tai joihin ilmotti Britannian hallitus
myönnetyt varat eivät ole riittä­ voivansa sallia valmistetta
neet.
niitä “omien tarpeiden vuol