Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, March 02, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .^ i iiiu |n i n n m H n m t » M H ! i m i m » « ì t » « ì ì ì ì ì ì ì ì g t m ì W t
ASTORIASTA ja YMPÄRISTÖLTÄ
8
:t:8;i i ! i i » t:s g « ; t g g s t t g i
14— 15c !
tilta tulevan palkan, niin heidän | H u o n o m p i s ia n lih a . Ib.
. 14— 15c ¡
Paras v a s ik a n lih a . Ib ..
välinsä oli suora.
H u o n o m p i v a s ik a n lih a ib. . .13-13 % c
Tuom arilla kuitenkin oli asi­ K a rits a n lih a Ib ................
. 1C— 17c
asta oma m ielipiteensä, sillä hän L a m p a a n lih a Ib ................
. 12— 13c
.......... 4-Gc
tuom itsi Coxin heti suorittam aan N a u d a n lih a Ib ................
. 20— 24c
Vorkuselle tälle kuuluvan palkan K e ite tty s ia n lih a . Ib. .
S a v u s te ttu sia n lih a . Ib..
20% — 32c
farmilla tehdystä työstä ja kai­ Puhdas ih ra (L a rd ) ib ..
18%c
ken lisäksi antoi farm ariukolle S e k o te ttu ihra, ib. . . .
. 16c
. 18c
vielä hvvän ripityksen kaupan C hinook lo h i. Ib .............
Salm on tro u f Ib ......................................20c
päälle
Naisia onnestaa, sillä heille esitetyt kuosit tänä
keväänä ovat sekä järjellisiä että kauniita
5S1
kuin- sanottu kanava v. 1913 kai-
O ik e a lla oleva ta k k i on te h ty s in is e s tä sarssista.
Se on k ä y ­
vautettiin 11 jalkaa syväksi ia
tä n n ö llin e n ja sopiva k ä y ttä ä jo k a a ika .
Iso ka u lu s on te h ty
300 jalkaa leveäksi suurilla k u s­
•A m ber Jersey kankaasta .
U in a ilija m a llin e n k o ris te lu sekä n a p it
tä y d e n tä v ä t tä tä pukua ja h in ta a n s a nähden. $17.50, on se y k s i
tannuksilla.
ei sitä laivat ole
K a m pela Ib ................................... 16— 18c
n iitä a rv o ja , jo ita h a rv o in näkee k o rk e a m m a n lu o k a n ta keissa, jo ita
käyttäneet paljon nimeksikään,
Sam pi, ib .............................................. 13c
o va t •P a lm e r" va a te tu k s e t.
mikä edellyttää sitä. että ne ei­ Sotaa pakoon
C olum bia S m elt, Ib ....................... 1— 2c
T o is ia ta k k e ja ja k ä v e ly p u k u ja on varastossam m e m onen e r i­
vät tätä kulkuväylää tulisi käy t­
P u o tita v a ra t (G ro c e rie s )—
la is ia m a lle ih in s a ja v ä re ih in s fi nähden, v iim e is tä kuosia sekä h in ­
o iv jä h te n v t Suom esta neitsyt
a la so ke ri . . . .
o o o o a o o jo o o o o
n a t k o h tu u llis e t. H u o lim a tta s iitä , jo s o s ta tte ta i e tte to iv o m m e k u i­
täm ään silloinkaan kun se 13 Mimmi
Paavaliina
Ruusunen P
H ie n o so ke ri
te n k in , e ttä k ä y tte kävelypuku-osastossam m e katsom assa m itä m e illä
9
PÄIVÄLISTA
0 ja^ 'aa syväksi tehtäisiin
koko pentuparvensa kanssa. En­ Ruskea so ke ri
on n ä y tte illä . T a k k ie n h in n a t v a ih te le v a t *512.50 $ 3 5 .0 0 sekä
o o o e o i o o o o o o o o o o o o o
si sunnuntaina
hän on täällä No. 2 r iis i . .. .
. . 4% — 6%c
k ä v e ly p u k u je n h in n a t $ 1 6 .5 0 $ 4 2 .5 0 .
O pettajien luentokokous
A storiassa. onpa vielä tuonut ys­ K a rke a suola, to n n i . . . . .......... $11.00
Toverin johtokunnan kokous.
...........$22.00
pidetään
Fairvew koululla. täviään ja kylänm iehiään m u­ Paras voisuola
Toverin Astoriassa olevien joh­
P ienet v a lke a t h e rn e e t . ............ 11 %C
Erikoisnävte uusia silk­
tokunnan jäsenten kokous on tä­ K nappassa tk. 10 p. Täm ä luen­ kanaan. Käy kulkukauppaa, myy S u u re t va lke a t h e rn e e t . ............. I l e
V O IT A M M E Y S T Ä V IÄ .
kejä, uusia villa-puku­
nään liikkeen konttoorissa klo 6 tokokous on viimeinen laatuaan viinaa, rähisee lapsilleen ja käy­
ö ljy t—
Täm ä kauppa, jo k a
tämän
lukukauden
kuluessa
täs­
dä
'
höynäyttää
rippikoulun
siinä
kankaita, uusia pesu-
alkaen.
P a lo ö ljy ........
on y k s i A s to ria n uu­
— O saston työkokous on tä ­ sä kauniissa ja sinne toivotaan sivussa, “että saisi naimisen puu­ □ a s o liin i ........
............ 21% c
kankaita.
kaikkien kouluopettajien saapu­ merkin papinkirjaansa." Ja hy­
sim p ia . ko e tta a saavut­
nään illalla klo 7.30.
Ja u h o t—
N
ä y tte illä on ih m e e llin e n la jite lm a
kokousten ja vinhän se kävisikin rippikoulut» P a te n tti ja u h o t ........................... $8.20
taa sen kauppa tu n n u s ­
— A gitatsionikom itcan koko­ van. T ällaisten
uusia kevät k a n k a ita tä yn n ä eläm ää
luentojen tarkotuksena on kohot- käynti näin kuivassa valtiossa, V illa m e tte ja u h o t ....................... $7.70
tuksen, jo h o n s is ä lty y
us on tänään klo 7 illalla.
ja v ä riä k u in m y ö s k in k ä y tä n n ö llis iä
P a ik a llis t. m y lly je n ja u h o t.. $8— 8.20
kun
Mimmi
on
varustanut
vii­
nopea
ja
h u o le llin e n
har-
,aa
opettajien
tietom
äärää
ja
an-
— “ Mimmi Paavaliina".
v a lk o is ia k a n k a ita .
Graham ja u h o t ............................. $8.40
p a lve lu s ja tä y d e llin e n
40 T u u m a n g e o r g e t t e c r e p e ' â
joitus klo 7.30. A vustajat ,n n . ‘taa heille käytännöllisiä ohjeita naa m ukaansa, jotta voi kastella R u isja u h o t .......................................... $8.75
lukkarin
ia
papin
suun,
m
utta
¡opetustavassa
eri
aloilla
ja
-ai­
ty
y
d
y
ty
s
o
s
ta
ja
lle
jo
­
$ 2 .0 0
S
u
rv
o
tu
t
k
a
u
ra
t,
ty
n
n
y
r
i
$7.50—
$8.00
kaan.
tekee
tuhm
uuksissaan
erehdyk­
neissa.
kaisesta
‘
ostoksesta,
ä
y
ö
ttö
k
a
u
ra
t.
to
n
n
i
...................
$36.00
E
rity
is
e
n
h
yvää
la jia s ilk k iä . G eor­
te-
— M ieskuoron harjotukset
-----O-----
R ehutava ra—
g e tte c repe’â lu k e m a tto m ia v ä riv iv a h -
sen:
kastelee
papin
hatun.
Niin
p
ie
n
im
m
ä
s
tä
k
in
.
T
ä
lla
i­
norit klo z ja bassot klo 8 il-
du ksia , so p ivia p u s e ro ik s i ja p u k u je n
Suuri juhla
että siinä se kieppuu kahden V V illam ette tim otee, o sto h in ta $17.00
nen pa lve lu s saa tu n ­
hilla.
O regon-Idabo tim o te e ............... $22.50
h ih o ik s i.
nustuksen y m p ä ri m aa­
oli täm än paikkakunnan “ker- vaiheilla sen ripille pääsyn kans­ A lfa lfa ........................... $14.00— $15.00
U R H E IL U R A ID A L L IS IA
JA
IT Ä ­
ilm a n s iv is ty n e itte n ih ­
■ m akerroksclla" eilen iltapäivällä, sa. Sunnuntai iltana kuitenkin H a lve m m a t h e in ä t . . . . $11.00 $13.00
O hjelkcm itean kokous
m
iste
n
keskuudessa
ia
M
A
A
N
M
A
L
L
IS
IA
S
IL
K
K
I-
siem enet—
K hipin kokon shn« »neessa tänä kun kapteeni W illiam P. Curri- lukkari tulee sen ilmoittamaan T im H o einän
tu le e v o itta m a a n m e il­
P O P L IN IK A N K A IT A
te e , ib ................................... 4— 4% c
niin
että
varustautukaa
silloin
iltana kello 7. Komiteaan kuu cr, V ancouverista. W ash, vihit-
le
yhä enem m än y s tä ­
A lsike , Ib ............................................ 15c
36-tuum an le v y is iä , ih m e e llis iä vä-
m iten asia päättyy. P una-apila, ib .................................... 14c
Miss näkemään
v iä ja liik e tu tta v ia .
luu Mrs. I^aine, .Mrs. M äkirin­ tiin täkäläisen neitosen,
rik o k o e lm ia sekä y k s in k e rta is ia v ä ­
Mimmi
kuuluu
saapuvan haalille Ruohon siem en ................... 3% — 3% c
re jä , jo ita vo i s o v ite lla ra ito je n , ka n s­
ne, Mrs. käm ppä, M. li. Heimo M argaret T aylorin kanssa, Juh-I
klo
8.
Näkem
ään
tätä
Lassilan
sa ........
2 5 c - $ 1 .5 0 ja a rd i.
lassa
olivat
läsnä
kaikki
F
ort
i
ia I. K arhunsaari.
-O-
Stevensin upseerit ja tietenkään ! viimeisintä ty tärtä pääsee jokai
40 T U U M A N L E V . C R E P E DE
nen, sukupuoleen ja ikään katso­
¡ei
sieltä
täm
än
paikkakunnan
y
l-j
C H IN E ’ Â $ 1 .7 5 J A A R D I.
H alutaan räätäli,
m atta, kun
lunastaa itselleen
IM P O R T E E R A T T U A
kuuluvien
henkilöitten
1
häisöön
E
rity
in e n la ji paksua s ilk k iä use­
joka puhuu suomen ja englan-1
J A P A N IL A IS T A
pääsylipun
(ne
maksavat
35
ja
am
pia
v ä re jä , p u k u ja ja p u s e ro ita
s
o
p
linut
in
u
t
poissa
olla.
—
Illallisen
1 lennän SO1
n i n k i e 11 ä.
Kysykää
C R EPE-Ä 25c
50c.) pitäkää varanne, hyvät ys­
v a rte n .
¡jälkeen
nuori
pari
ylen
onnelli-
J A A R D I.
W’ise’in vaatekaupasta.
JÄ S E N T E N
J A A R D IN L E V Y IS T Ä U R H E IL U ­
-----□-----
' sena lähti hääm atkalle Portlan- tävät, sillä Mimmillä on kiire
JA R IS T IR A IT A IS T A S IL K K IÄ
K
a
u
n
iita
vä
rin
sä
sä
i­
muuanne,
eikä
hän
ole
lupatitu-
,
...
~
<liin ja toisiin ym päristön kau-
V A L K O IS IA H A M E - J A K Ä V E L Y -
ly
ttä
v
iä
v
ä
riy
h
d
is
te
l­
T a ffe ta a ja s a tiin ir a ita is ta ta ffe ta -
r
i punkeihm, m istä lopullisesti pa . nut näyttäytym ään kun tämän
P U K U K A N K A IT A .
m
iä.
u
rh
e
ilu
ra
ita
is
ia
,
s
ilk
k
iä
,
h
y
v
in
y
le
is
iä
n
y
t
le
n
in
g
e
ik
s
i
konttoon
pidetään A storiassa, Ore., h u h tik . 7
\ ’an- .v ^ ^ cn kerran.
lattuaan
asettuvat
asum
aan
le
v
e
itä
säännö
llisen
ja
p
u
s
e
r
o
ik
s
i...
$
2
.2
5
ja
a
rd
i.
on nyt m uutettu entisestä p a i:
-Ci­
U u sia m a lle ja on n ä y tte illä tässä
p., 1917, alkaen klo 10 a. p. A s to ria n
ra ita is ia ta i y k s in k e r­
cotiveriin. W ash.
kastaan. \V vinhani hotellin vie-j
ham
e- ja k ä v e ly p u k u -k a n k a itte n l a j i ­
S.
S.
Osaston
h
a
a
lilla
.
L E V E IT Ä S IL K IN - JA P U U V IL L A N -
----- □-----
ta is ia vä re jä , k o ris te lu ­
Pikkum aista intoilua.
i Kokouksessa
k ä s ite llä ä n
k a ik k i
telm assa, 36 tu u m a n le v . 35C 6 5 c
S E K A IS IA K A N K A IT A
restä taloon No. 521 C.mimer-
ja va rte n , 30 tuum . lev.
Oregon lum ber Com virkailijat,
Portlandin ja A storian väli sääntöm ääräiset a sia t sekä n iitte n l i ­
ja a rd i.
eial katu. missä sillä nyt on uusi
................2 5 c ja a rd i
S atoja ja a rd e ia m is tä v a lita ke vään
säksi k a ik k ia n iitä a sio ita , jo ita jo h ­
sessä
tullikysym
yksessä
on
vii­
David
C.
Eccles,
presidentti.
uu
sista
v
ä
riy
h
d
is
te
lm
is
tä
,
h
yvä
ä
la
jia
ia ajanm ukainen huoneusto.
H A R S O K A N G A S L IIV E J Ä .
to ku n ta ta i jo k u jäsen m a h d o llis e s ti
28— 26 tu u m a n le v y is iä , s o p iv ia le n in ­
O gdenista, U tahista ja Cas. T. me aikoina m enty pikkumaisuuk esittä
-----D-
36 T U U M . P E R C A LE -
ä , jo is ta e rik o is e s ti m a in itta ­
H ih a tto m ia h a rs o k a n g a s -liiv e jä . nau-
g e ik s i ................... 35C 85C ja a rd i.
KANGASTA
Early, liikkeenhoitaja, P o rtlan ­ siin. Niinipä kun E dinburgista. koon om an ta lo n paikan osto ja
Miksi heikonnatte itseänne
h
o te ttu ja ja p its lte tty jä 1 5 c k p l.
J A A R D I.
Scotlandista täkäläisille k annu- •akentam inen A sto ria a n .
V A L K O IS T A " V O IL E ” K A N G A S T A .
yhtäm ittaisella rykimisellä. Pis­ dista, saapuivat eilen tänne jä r­
T
o is e t la jit 20C 2 5 c a in a $ 1 .0 0
l tuslaitoksille saapui 5.0C0 pau­ W E S T E R N W O R K M E N S P U B L IS H ­
P arasta la jia 36 tu u ­
36— 40 tu u m a n lev. y le is e m m in k ä y ­
saakka.
täytykää Uniontovvnin apteekiin jestäm ään liikkeen asioita ja o t ­ naa verkkoa, niin siitä P o rtlan ­ ING S O C IE T Y ’ N J O H T O K U N T A ,
man percales kangas­
te tty tänä keväänä
p u s e ro ik s i, y k ­
saam aan H elbergin Valkean pe­ tam aan selkoa kaikista tämän din kaupunki kiirehti tullin. F R A N K N IE M I, K A L L E H E L L M A N ,
K O R U -A L U S H A M E IT A
ta, v a a le ita ja tu m m ia
s in k e rta is ia , s o m m itte lu ja ta i p ilk u l­
$ 1 .4 5
paikan
m
ahdollisuuksista.
O
re­
E sim ies.
S ih te e ri.
täjän tervaa (yskän lääkettä).
v
ä
ris
o
m
m
ite
lm
ia
:
to
i
lis
ia
........................
3
0
c
6
5
c
ja
a
rd
i
81.000. kantam aan. Sam alla ta-
T e h d y t h y v ä s tä D resden p e rc a lin
set percales la jit, 28—
H inta 25 ja 50c.
(ilm. gon Lum ber Co. osti joitakin i valla edellytetään käyvän sille
k
a
n k a a s ta , leveä la s k o is e t rö y h e lö t
P
IT
S
E
J
Ä
5
C
J
A
A
R
D
I.
viikkoja
sitten
täältä
lähimmäs-
-D-
36 tuu m a n lev.
10c
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot
helm assa,
v a rta lo n m u k a in e n vyö-
2.500
ja
a
rd
ia
“
to
rc
h
o
n
”
ja
V
a
le
n
­
ta ym päristöstä $4.000.000 edes-j verkkolankalähetyksellc, joka sa-
ja 1 2 '¿¡C ja a rd i.
Pieni yhteentörm äys
:a
ilmoittavat
Toverissa.
tärö- ............................. ........ $ 1 .4 5
cienne p its e jä , so p ivia a lu s v a a tte is iin .
tä m etsäm aata ja on parhaillaan m asta paikasta tänne parhaillaan
sattui eilen Commercial kadul- aikeissa
„
itäkin k kertoja en­
rakennuttaa tänne su u ­ on m atkalla. Joitakin
la kun raitiotievaunu
kolautti ren sahalaitoksen, sekä alottaa nemminkin
on
viime aikoina
M Ü N S IN G A L U S V A A T T E IT A
P IC T O R IA L R E V IE W M A L L E J A .
Ted Suttonin ajam aa kuorm a- hakkauttaa metsiään ja niitä u l­ Portlandin tullikam ari menetel
autoa sen peräytyessä
taakse­ komaille
lautatavarana
oikein lyt tällä tavalla saadakseen tuon
päin. Y hteentörm äyksessä ei ta- jaajassa m ittakaavassa lähettää tuontitavaran ja tullim aksun re-
pahtunut m uuta vauriota kuin
-----□-----
A S T O R IA , ORE.
kisteeratuksi
Portlandin
sata
että kuorm a-auto m enetti molem­ Ajojahti
man kautta tulleeksi.
m at lvhtvnsä.
Tuollainen m enettely on k a i­
toim eenpantiin taasen tiistai-
kin
puolin hyvin pikkumaista,
:::::
iltana Fort Stevensin linnotuksen
Varastoom m e en saapunut suuri
Käsivoide.
sillä
joka
tapauksessa noista ra
alueella.
Linnotusalueelta
oli
Jos kätenne ovat sierottuneet,
valikoima kaikenlaista
lioista jokainen sentti menee liit­
voitte ne parantaa voitelemalla näet jo ennenkin ipakoon y rittä ­ tohallitukselle.
Portlandin kau­
PUTKIEN ASETUS-ALALLE
iltasin TIellhergin käsivoiteella. nyt sotilas. Cowden päässyt k a r­ pungin m enettely tarkottaa vain
kuu lu va a ta va ra a , k u te n k y lp y a m m e i­
kaam
aan
ja
hänen
jälkeensä
lä­
H inta 35c. T ilataan osoitteella:
sitä, että sen keinolla millä ta- j
ta,
p o ila re ita , s ik k e jä , pesuvateja,
hetettiin
koko
linnotuksen
mie­
G. A. H ellberg,
Suomalainen
v e s ik lo s e tte ja ja p u tk ia k a ik e s ta laa­
hansa olisi saatava kauppatilas-1
____
S. S. O SASTO N N Ä Y T E L M Ä S E U R A E S IT T Ä Ä
histö
ja
ottipa
ajojahtiin
lopulta
dusta.
M
y
ö
s
k
in
otam
m
e
te
h
tä
v
ä
k
­
apteekki, Astoria. Ore.
(ilm.
osaa miltei koko Ham mondin tonsa num erot mahdollisimman
semme k a ik k e a p u tk ie n a se tusala lle
’ LAUANTAINA, MAALISK. 3 PÄIVÄNÄ
¡astijam istokin. Lopulta mies saa- suurelta näyttäviksi, voidakseen
ku u lu va a ty ö tä k o h tu u llis illa h in n o il­
Tauhomyllyn työkykyä lisätään.
la ja nopeasti.
TYÖN TEMPPELISSÄ
! tiili kiinni ja riem ukulussa tuo­ niillä sitten taantuvaa “puustaus
Täkäläiselle jauhom yllylle ti­ tiin takaisin linnotuksen päävah- a” pitää hengissä. Portlandilla
ANDERSON & EK
235 T a y lo r Ave.,
P u h e lin 426
lattu uusi koneisto on alkanut tiin. — N äyttää siltä kuin O re­ i luonnostaan «de suuriakaan
tänne jo saapua ja kaikkien ko­ gonin rantojen vartioim inen lo­ suurkaupungin edellytyksiä, sil-
suurim m aksi osaksi sen ovat
neet) osien pitäisi olla täällä vii­ pulta alkaisi m aistua poikasille
T:RI F. ANDERSEN,
K o lm i-n ä y tö k s in e n h u v in ä y te lm ä .
m eistään kym menen vuorokau­ imulta, sillä niin usein sattuu rakennuttaneet m aahuijarit ra
K ir jo itta n u t K A A R L E H A L M E .
SPESIALISTI
H E N K IL Ö T :
E S IT T Ä J Ä T :
attom alla liioittelulla ja kehum i­
den kuluessa. Koneita alettanee tuollaisia karkausvritvksiä.
Korva-, silmä-, nenä-, kurkku- ja
V
IL
H
O
H
Ä
R
J
Ä
N
H
E
IM
O
.............................................................
A k s e l Suni
sella.
ja
kun
kaupungilta
ole­
heti asettaa paikalleen ja liik­
-----Q-Ö— "
kroonillisiUe taudeille.—Silmäla­
T Y Y N E .............................................................................................. M a ry W est
keen johtajan lausunnon mukaan H elim kuun puutavaralähetys
m assaolonsa todellinen su u ru u ­
S A A R A ........................... .............................................................. H ilja P itk ä n e n
seja sovitetaan.—H uoneet 5--7»
den
syy puuttuu, niin se pakos­
kykenee tehdas jo ensi kesäkuus­
E L L I .......................................................................................... H anna T im o n e n
pieni
**
M ervyn Bldg, Astoria. Ore.
sa jauham aan päivittäin
1,200
A R V I R E K O L A ............................................................................... Roobe K o s k i
Columbia joelta helmikuun ai­ takin taantuu ja vähitellen pie­
E S A P Ö L L Ö N K O R P I ............................................................... A. N. K oskela
tynnyriä (barreli jauhoja.
kana tehdyt puutavaralähetvkset nenee. Näin on Portlandin käy­
Kauppam m e k o rja a m in e n on v a a tin u t
W IL H E L M F R E C K S T E D T ................................................. H e ik k i S im ilä
nyt
viime
aikoina
ja
kun
taan
­
aikaa ja rahaa.
edellisiin kuukausiin verrattuina
Oregon
Washington
Limited
K A L L E ........................................ ............................................. W illia m Lam ppa
Ihvacon kanavan laajennusta
O M P E L IJ A T A R ....................................................................... Sandra H e ik k ilä
olivat hyvin pienet, sillä tältä tum inen m aahuijareille merkitsee
Lähtee Portlandista Union asemalta
vastustetaan.
päivittäin klo 10 epp.
T a p a h tu m a p a ik k a : P ik k u k a u p u n g in se u rahuo nesali. A ik a : N y k y in e n .
alueelta lähetettiin Californiaan, suurta rahallista tappiota m ait­
Läpikulkevat
junat
Chicagoon.
Eilen sotasihteeri lähetti W as- Chileen ia A ustraaliaan y h tee n ­ ten hintojen laskiessa, niin kai-
V ä lia jo illa s o itta a o rk e s te ri.
Loistavat paikat, sähkövalo, teräs-
TARVITSEMME
hintonin kongressille kirjelm än, sä vain 38 laivanlastillista, joissa <in keinoin on viimeiseen asti
vaunut. Suoranainen vhteys At-
R A V IN T O L A to ise n ja k o lm a n n e n n ä y tö k s e n v ä lillä .
lannin rannikon kaupunkien kanssa.
jossa hän vastustaa
Ihvacoon kaikkiaan 'oli 25,723,953 jalkaa asioitten todellisuus koetettava
R A H A L L IS T A
O v ira h a : e tu kä te e n 25 s e n ttiä ; o ve lla 35c. — A lk a a k lo 8 :1 5 illa lla .
P
o
rtla n d ja Puget Sound Express
m
uulta
maailm
alta
peittää.
pyydetvn valtakanavan laajenta­ lautatavaraa.
Seuraava
kappale o n : "P A P P I P U L A S S A ” .
— N ÄYTELM ÄSEU R A.
T ästä m äärästä
AVUSTUSTANNE
Portlandista 6:15 jpp. päivittäin
--------------- □---------------
m ista ja kai valittam ista 15 jalan meni suurin osa, 20,411,000 jal­
Denveriin ja Kansas City'in me­
nevillä junilla. siihen matkalla
syvyiseksi. Anomus näet edel kaa Californiaan ia loput ulko­
yhdistettynä St. Louis’iiu menevä
lvttää. että Ihvacoon laivakulun maille.-
matkustajavaunu. Joka suhteessa
ensiluokkainen.
valtakana valta Columbia joelta
Täm än lisäksi lähetettiin tääl­
S a it Lake Express
Bakcrs lahden kautta kaivautet tä Californiaan 4,392 nippua laa-
11:20 epp. päivittäin
K e rm a v o i ................................... 37— 39c
taisi 15 jalkaa syvä ja 300 jal­ tikkolautaa ja jonkun verran M a a la is v o i
voidaksem m e k o rv a ta k u lu t ja s ik s i
Boise-Salt Lake juna.
Yhteys
................... 35% — 36%c
m yym m e k a ik k e a ta va ra a h a lv a lla .
kaa leveä kanava laivaliikenteen m uutakin puutavaraa.
Denveriin,
Omaltaan,
Chicagoon
Jauhoja E n s ilu o ka n ke rm a ........................... 39c
ja
Itään.
elvyttäm iseksi.
lähetettiin Astorian satam asta T oisen lu o ka n ke rm a ...................... 37c
200 mailia kuuluisaa Columbia-joki-
UUTUUS
V astustaessaan esitystä sota- viime kuukauden ajalla 674 ton
vartta pitkin.
K
a
n
a
n
m
u
n
a
t—
Automaattiset
merkinantoilaitokset
U
u
tu u s e i yksin o m a a n tä lle p ä iv ä lle ja h u o m is e lle — vaan
sihteeri selittää, että sen jälkeen nia.
suojelevat matkaa.
L a a tik o itta in m y y n tih in ta tus. . . 32c
liik e v u o d e n jo k a is e lle p ä iv ä lle — kauppa m issä m ies v o i ostaa lu o ­
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T
K o n tto r i ja liik k e e n h o ita ja . 365
T o im itu s ......................................832
K o n tto r i on a u k i k e llo 8 aa m u lla
k e llo
kuuteen
saakka
illa lla .
H uom !
K e llo 6 jä lk e e n illa lla
k ä y te tä ä n to im itu k s e n p u h e lin ta .
U u tta
Western Workmen’s
Publishing Societyn
V u o s ik o k o u s
CORDZ BROS.
LWAC O N
MENE
ITÄÄN
“MULTA-AATELIA I"
UNION PACIFIC
SYSTEM-tieiä
Markkinahinnat
Miesten Osasto
AstoriaTMtte,i,ia
2™ Iltana — 2
e site tä ä n
Lauantaina ja Sunnunt.
maaliskuun 3 ja 4 p:nä
S uurenm oin en kuvaava näytelm ä-
kappale, n im e ltä
“Thelma”
N ä y ttä m iia s u u n k u v a ttu M a rie C o re ll'-
in k u u lu is a s ta k irja te o k s e s ta .
ORDER OF VASA’N
to im e sta
E rin o m a in e n osien ja k o . H y v ä kappale
T u lk a a katsom aan—
K e s k i-y ö n a u rin g o n maata.
“ O d in T n ” sa te e n ka a ri-silta a .
P alavaa laivaa.
V iim e is iä v iik in k e jä .
H i n n a t 25c, 50c, 75c.
O le tte lukenee t k ir ja n —
T u lk a a katsom aan näytelm ää.
Anastus ei onnistunut.
Alueoiketi lessa oli eilen käsi­
teltävänä erään työläisen farma-
riukkoa vastaan nostama juttu
siitä, että tämä oli koettanut
työläisensä palkkaa verukkeilla
pidättää. Kysymyksessä olevan
työläisen nimi on V. A. Yorkus
ja farm arin nimi on
E dw ar
Cox. Y orkus oli Coxille tehnyt
täm än farmilla työtä kuukausi
palkalla, m utta sittem m in oli
kum pikin lähtenyt kauntin tie
työhön, missä m aksettiin tieten­
kin
päiväpalkka.
Tälläväli i
puuhaili ja työskenteli A orkus
iltasin Coxin farmilla asuntonsa
ia ruokansa edestä kuten sopi
mus oli ollut. Kun sitten Coxir
tuli maksaa miehelleen palkka
tämän palvelusajalta, niin här
jyrkästi siitä kieltäytyi väittäen
että siinä tapauksessa, että hä*
Vorkuselle maksaa palkan, niin
täm än kauntilta saama päivä
palkka kuuluu hänelle ja km
hän Y orkusen sallii ottaa kaun
L a a tik o itu , o sto h in ta tus. 30-31-31 %c
V a lik o it, m unien m y y n tih in ta . . 33c
L in n u t—
K anat, Ib. . . .
K a lk k u n a t, Ib.
H anhet, ib. . .
Sorsat Ib ...........
18
20c !
20c !
12%c
. 18c
J u u s to t—
Oregon ju u s to . Ib ................................22c
Cream b ric k ju u s to Ib ................... 27-28c
L im b u rg e r ju u s to Ib ...................... 25-26c
S v e its ilä in e n ju u s to Ib ................. 34-35c
H e delm ät—
N avel a p p e ls iin it, la a tik . $2.00— $3.00
B a n a n it, Ib .................................................5c
S itru u n a t, la a tik k o . . . . $3.00— $4.00
C a lifo rn ia n p ä ä ryn ä t, la a t. $1.50—$2.00
P a ik a llis e t om enat, laat. . . 50c— $1.75
J u u rik a s v it ja v ih a n n e k s e t—
O regonin s ip u lit, s ä k k i ........... $10.00
P erunat, m y y n tih in ta . . $3.50—43.75
P erunat, o sto h in ta ........... $3.00— $3.25
M akeat pe ru n a t, ty n n y r i ........... $4.50
T u rn ip s it, s ä k k i ........................... $1.50
K e lta ju u re t ..................................... $1.25
P a U le rn a k a t ................................... $1.50
R a p a rp e ry, Ib .................................... 11c
O regonin k a a lit Ib ................... 5— 5% c
Läpikulkevat ruokailuvaunut.
Ateriat voittamattomat.
HILDEBRAND & CO.
A storiassa s ija its e v a k o n tto ri
551 C om m ercial S tre e t
H u o n e ka lu ja ,
C. W . R O BER TS, D, F. & P. A.
P u h e lin M ain 85
Höyrylaiva
"HARVEST QUEEN
ORTALMDIIN
P
jaColumbla-loenialtureire
Lähtee O-W.
Astoriasta klo
sunnuntaisin.
kadun päästä
paitsi
R. R. & N. laiturilta
7 epp. päivittäin, paitsi
Palaa Portlandista Oak-
klo 8 jpp. päivittäin,
Tehkää ostoksenne niis­
tä liikkeistä, jotka il-
L ih a n ja kalan m y y n tih in n a t—
i5%cimottavat tässä lehdessä
1 Paras s ia n lih a , Ib ...................
uuneja,
m a tto ja .
VIENNA CAFE
•
•
•
•
•
• •
C rya ta l te a tte rin vieressä
*
535 C om m ’1 St.
A s to ria •
H yvä ä ruokaa saatavana. Ys- •
ta v a llin e n k o h te lu
•
S uom alaise t
syökää
m e illä ! •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
finniä
• ••
Jos te illä on F in n iä ja näppyjä, voivat
ihm iset luulla, että te illä on joku paha
t a u t i. . . Lukekaa m itä eräs henkilö k ir ­
jo itta a m eille:
Covingt-n, Mich. Arv. k nnsalainon: Olen
tila n n u t te iltä lääkkeen tin n -jä ja kaarojen ruh-
d is tu s ta v ä ri n ja oil « j k rra ssaa n tehokas
lä äk e .. .Se p<listi myöskin kaik k i ru m at m erk it
kasvolta. K u nnioittaen.
J ack K eto la .
F in n i ja Kasvojen kauui8tusvoi«le poistaa
aäpvt, ja kaikenlaiset paiseet kasvoista.
Tekee ihon kirkkaaksi, puhtaaksi ja
kauniiksi . . . . T ila tka a “ F IN N I V O I­
D E T T A .’ ’
Lähetetään postivapaasti
$1.00 hinnasta.
■ - Li«rr.ell’in Apt«eki m ennrin-------
-----su»iu. Aptcv.i ku iysvalloissa-----
------- Osote:
P. A
Ltgneil C o...Superior, W l».
te ttu a ka u p p a ta v a ra a a lh a is e m m illa h in n o illa Ja te hdä se jo u tu in .
M iesten s a d e ta kke ja — h y v iä k ä y tä n n ö llis iä v a a te k a p p a le ita , e h d o t­
to m a s ti ve d e n p itä v iä , E n g la n n in - ta i “ se t-in-sleeve" m a llis ia ............
$5.75, $6.75— $12.00.
MIESTEN IHOKKAITA .................. $1.00
\ arhaisen kevään k ä y ttö ä v a rte n , pehm eää E g y p tin
va lk a s e m a tto m a n v ä ris iä , v a ru s te ttu v a rm o illa p itim lllä
$1.00.
• .
p u u v illa is ia ,
E rik o is h in ta
PAITOJA JA HOUSUJA .................. $1.00
V illa n s e k a is ia . p a k su u d e lta a n e r ittä in s o p iv ia O re g o n in Ilm o ille .
L u o n n o n h a rm a ita , k a ik e n k o k o is ia . E rik o is h in ta v a a te k a p p a le tta k o h ti
$1.00.
TYÖPAITOJA ........................................ 50c
L u s i la jite lm a p u u v illa is ia ja M adras k a n k a is ia p a k s u ja p a ito ja ;
sopivaisuus ta a ttu . E r ittä in h y v in te h ty jä ja h in n a t a le n n e tu t 50c.
MIESTEN TYÖSUKKIA.................. 12 ’/»c
Tässä on s u k k ia , jo tk a o m aavat e rik o is e n k e s tä v y y d e n M u s tia ta i
h a rm a ita , e rity is e n p a k s u k u te is iä ; te h d v t sopim aan h y v in
MIESTEN “CORDUROY” HOUSUJA
PERJANTAIKSI ........................... $2.98
L a jite lm a m e lk e in n y k y is e llä tu k k u k a u p p a h in n a lla Ne ova t e r ity i­
sen paksuja, k e s k in k e rta is e n ruskean v ä ris iä . H y v in te h d v t saumat
h u o le lla v a lm is te tu t. P a ljo n ta s k u ja ....................... .
$2.98
The BEE HIV E
530 C om m ercial
A IN A
LU O TETTAVA.
533 Bond St.
j
j
$