Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 24, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T )O L IIT T IS E S T I ja industria-
lisesti yhdistyneen köyhälis
tön voimaa ei mikään mahti maa­
ilmassa kukista.
ORGAN OP T H E F IN N IS H W O R K E R S IN T H E W E S T E R N ST A T E S
Lauantaina, helmik. 24.—Saturday, Feb. 24.
No. 46
Työväenuniot ryhty-
vät tutkimaan
pommijuttua
MAINEN NAISTEN
ÄÄNIOIK.-TAISTELU
rilaivoja
R u o katavaro itten
vientikieltoa
vaaditaan
Kysym ys äänioikeuden antam i­
sesta naisille vihdoin päätetty
1'okio, Japani, helmik. 23. —
alistaa
yleisäänestykselle.
Japanin nykyinen laivasto-ohjel­
ma osottaa, että Japani aikoo ra­
( lakland, Cal., helmik. 22. •
W ashington, D. C., 23 p. hel­
A ugusta, Maine, helmik. 23.
( »aklandin tvoväenunioiden ta ­ kennuttaa v reen 1923 mennessä — Naisten äänioikeuden puolus­ mik. — Senaattori M artine on e-
taistelulaivaa,
vhtä
holta ilm otettiin eilen, e ttä ne seitsem än
tajat tässä valtiossa eilen voitti­ sit.änyt ehdotuksen ruokatava­
tulevat nim ittäm ään “epäviralli- suuria kuin
hdysvaltain nykyi­ vat lähes neljäkym m entä vuot­ roitten viennin kieltämisestä. Si­
nen valam iehistön" kuuntelem aan sin voimakkain taistelulaiva Ari- ta kestäneen taistelun naisten 'aä- käli kuin tiedetään aikonee W il­
t-idis.uksia ja antam aan la u s u n - |zona
nioikeuskysymyksen alistam ises­ son saada kongressin m yöntä­
t.»nsa Israel W’einbergin, Mrs.
\ iimeksi vesille laskettu pans­ ta kansan äänestettäväksi. Se­ mään erikoisen m äärärahan ti­
Rena Mooneyn ja Edw ard I).
naatti, alahuoneen esim erkkiä lanteen suhteen tutkinnon toi­
Nolani» ju tu ssa, joita syytetään sarilaiva on H yuga, yksi m aail­ seuraten (yksim ielisesti) hyväk­ m eenpanemisesta, ennen kuin
osallisuudesta kym m enen henki­ man voimakkaimpia. Hyuga on syi päätöslauselm an, joka edel­ kongressin istunnot päättyvät.
lön m urhaam iseen täällä pommi- luokkansa neljäs laiva. Sillä on lyttää ylim ääräisen äänestyksen
Merkille pantavana on tässä
räjähdyksessä heinäk. 22 p:nä, kuitenkin vain 12-tuumaiset ty­ toimeenpanoa syy sk. 10 p:nä. kysym yksessä, että kongressissa
1916. T ähän kuuntelija- ja tu t­ kit pääpattereissa.
T ässä äänestyksessä tulee ole­ on aikaisemmin haudattu valio­
kijakuntaan nim itetään ainoas­
ANKARA "ELINTAR­ maan kysym yksenä naisten ääni- kuntien pöytälaatikoihin sosialis­
taan union miehiä.
oikeussäädöksen liittäm inen pe­ tisen edusmies Londonin ehdo­
Kaksi viidestä syytetystä —
VIKKEIDEN PUUTE rustuslakiin. Kuvernööri Milli- tus hallituksen tutkinnon toi­
W arren K. Billings ja T hom as J.
ken tm ilm ottanut allekirjotta- meen] Janeni i se s t a . ruoka ta rpeit -
HOLLANNISSA
Mooney — on jo julistettu syylli­
vansa säädöksen tänään.
ten viennin kieltäm isestä ja va­
siksi ja sangen yleinen, varsin­
Mainen yhtäläisen äänioikeu­ rastojen hallituksen liuostaan o t­
‘Lontoo, helmik. 22. — R otter­ den liiton ja yleisäänestvsliiton tam isesta tarpeen vaatiessa, Ti-
kin työläisten keskuudessa, on
käsitys, että he siitä huolim atta dam ista lennätetään “The Daily virkailijat sanoivat, että naisten ' lanne johon kapitalistiset poli-
ovat syyttöm iä. San Franciscon X ew s’ille " :
äänioikeusasian ajajat
tulevat tikoitsijat eivät uskoneet maan
unioiden keskusneuvosto hiljat­
" Leipäkorttien käytäntöönotta- taistelem aan kiivaasti, saadak­ joutuvan on ajanut siihen, että
tain pohti tätä kysym ystä perin­ m ista Hollannissa seuraa suuri seen kylliksi ääniä. Äänioikeu­ jotakin kuitenkin täytyy tehdä a-
pohjaisesti ja keskustelun tulok­
aitauksien pienennys. Nykyisin den vastustajia edustaa Mainen sian auttam iseksi. . Meyer Lon­
s i a oli ponsi, jossa neuvosto se­ saa j ikäinen henkilö 400 gram ­ naisten äänioikeutta vastustava don on nyt ehdottanut. 5 milj.
littää olevansa siinä vakaum uk­
dollarin käyttäm istä ruoka ta r­
maa leipää päi v ä ssä : m utta ensi liitto.
sessa. etteivät kuulusteluissa esi­ viikolla kuulutaan antavan vain
Ensim äinen yritys edcilämaini- peitten ostamiseen ja kohtuulli­
te ty t todistukset lainkaan osota
hinnoilla
vähävaraisille
250 gram m aa päivässä, tähän si­ lUnlaisen säädöksen hyväksyttä­ silla
heidän syyllisyyttään, joten hei­ sältyen jauhoa liuoksetkin.
miseksi tehtiin lainlaatijakunnas- mvömiseen.
dän syyttäm inen on y m m ärret­
"Jo tk u t ovat olleet ilman p eru ­ sa v :na d<SSl ja kysym ys on ollut
tävissä ainoastaan siten, että syy­ ma m onta päivää. H iilenpuute esillä sen jälkeen melkein joka M aanviljelijät syyttävät välittäjiä
tetyt. joista kukin on o tta n u t o- äskeisen kylmän ilman vallitessa istuntokaudella. Kaksi vuotta si­
Kansas City, Mo.. 23 p. hel­
saa työläisten järjestäm iseen — on lisännyt elämän vaikeuksia. ten päätöslauselm a hyväksyttiin mik. — National Farm ers’ Asso-
muutam at heistä paljonkin — Yhdenkään m yymälän akkunas­ senaatissa, m utta jäi kahdeksaa ciation in kokouksessa täällä hy­
tahdotaan poistaa työnteettäjien sa ei saa nyt olla pienintäkään ääntä vaille alahuoneessa.
väksyttiin päätöslauselm a, jossa
.ieilä. Mooneya koetetaan ‘'jo u ­ valaistustuiketta klo 6 jälkeen."
(J a tk o a kolm annella sivulla)
(Jatk o a kolmannella livulla')
du taa hirteen ristiriitaisilla to­
---------------□---------------
distuksilla". julisti neuvosto.
Tuom arin en vaikea tehdä
päätöstä.
San Francisco, Cal., helmik. 23.
— Tuom ion julistam isen lyk­
käystä pom m iräjähdyksen toi­
m eenpanem iseen osalliseksi “ha­
vaitun" T hom as J. Mooneyn ju ­
tussa pyydettiin tänään, kun a-
sia tuli esille ylem m än oikeuden
tuom arin, G rittinin oikeudessa.
T uom ari tulee ilm ottam aan tä ­
nään iltapäivällä onko sillä oi­
keutta lykätä ju ttu a vielä toi­
seen päivään, kun lakim ääräinen
tuom itsem isaika päättyy tänään.
CUBAN KAPINA
(lavana, 23 p. helmik. — Csei-
't kahakoita on ilm oitet.u tapah­
tuneen hallituksen joukkojen ja
kapinallisten välillä. Santa Cla-
ran m aakunnassa ilm oitetaan ka­
pinallisen kapteeni Pedrosan jou­
kon hajotetun. Kapteeni kaatui
kahakassa ja 4 hänen seuralai-
sistaan o tettiin vangiksi. P ed­
rosan joukkue oli tehnyt hyök­
käyksen C um anavaguassa ameri-
kalais.a kaivospaikkaa vastaan ja
taistelussa haavoittui am erikalai-
nen kaivos-insinööri
\V.
11.
Leorpabel.
Kapinalliset
ovat
tehneet hyökkäyksen hallituksen
joukkoja vastaan M ayajiguassä,
nm t.a hyökkäys torju ttiin . Cabi-
guanissa ja Dagerhalissa on ajet-
(T atkoa k o lm an n ella siv u lta)
Hiiliyhtiö nylkenyt
suunnattomia voittoja
Chicago, 111., helmik. 23. —
leisön valittaessa hiilenpuutet-
ta. C onsum ers’ Coal Co.. Chica*
gon suurin hiilien vähittäism yyn­
ti-yhtiö tuotti viime vuonna puh-»
(lasta voi.toa $711.500. v erra ttu ­
na $o24,276:iin v :na 1915. T ä ­
män lisäksi yhtiö v :na 1916 lu­
nasti $50.000 arvosta velkakirjo­
jaan ja siirsi $79,000 kuoletus-
rahastoon.
Ja yleisö ihm ettelee, kun hii­
let ovat niin tavattom an k a lliita !
-□ ------
Viranomaiset väittävät
“keksineensä” suuren
urkkijasalaliiton
New York, helmik. 23. — A-
m erikalainen raportteeri George
Vaux, jonka pidättäm inen Eng­
lannissa saattoi päivänvaloon sa­
laliiton. joka lähetti am erikalaisia
sanom aleht ¡miehiä
E nglantiin
urkkim aan tietoja Saksan halli­
tukselle, on erään kuvavhtiön
palveluksessa ollessaan valoku­
vannut linnotuksia tässä maassa
ennenkuin hän meni Englantiin,
väittävät liittovaltion viranom ai­
set saaneensa tietää.
Suur valam iehistö
kokoontuu
tiistaina tutkim aan tätä väitettyä
-alaliittoa.
Joku päivä sitten
vangitut Charles \Y. W unnehurg
ja Albert A. Sanders, jotka, vi­
ranom aisten väittäm än mukaan,
ovat lähettäneet urkkijoita E ng­
lannin, tulevat ensiksi tu tk itta ­
vaksi. K errotaan, että E nglan­
nin 'hallitus lähettää Vauxin
tänne todistam aan edelläm ainit­
tuja henkilöitä vastaan, koska
hän on paljastanut brittiläisille
viranom aisille
urkkija järjestel­
män.
Charles H astings ja Ruthledge
R utherford ovat viranom aisten
silmälläpidon alaisena H ollannissa
ja heidät ehkä lähetetään tänne
kertom aan, m itä he tietävät sa­
laliitosta. Neljä m uuta "urkki-
jakirjeenvaihiajaa" sanotaan ole­
van E nglannissa, m utta heidän
nim iään' ei ole ilm otettu. Kah­
deksas "agentti" on "m erkitty­
nä" K öpenham inassa ja virano­
m aiset etsivät erästä Sandersin
apulaista New Yorkissa.
--------------- □---------------
SAKSAN HALLITUS
MYÖSKIN VAATII
MILJ. SOTAAN
Beciin, 23 p. helmik. — Vi­
rallisesti on ilm oitettu, että va 1-
tiopäiviltä tulee hallitus pyytä­
mään 15,0(X),0C0.000 m arkan su u ­
ruisen m äärärahan m yöntäm istä
sodankäyntiä varten.
— :-------- o-------------
Saksalaisia poistettu
Baierilaiset ja preussi-
amerikalais. laivalta
laiset tapelleet.
Boston, helmik. 23. — Ame-
rikalaisen rahtilaivan, Allagua-
>hin. upseerit kertoivat tänään
saavuttuaan tänne Buenos A i­
resista, että eräs brittiläinen ris­
teilijä. otaksuttavasti Earl of
< ¡lasgow
pysäytti
A llagushin
ähellä Brasilian rannikkoa tarn-
mik. 23 p:nä ja vei taivalta kak-
'i saksalaista m erimiestä.
Lontoo, helmik. 22. — Kolme-
kym m en;ä-kaksi baierilaista ja
preussilaista sotilasta kaatui ja
kaksisataa haavottui tappelussa,
joka tapahtui heidän kesken Be-
verloe’ssa, Belgiassa, viime vii­
kolla, kertoo M aastrichtissa. Hol­
lannissa ilm estyvä lehti "Les
Xouvelles”.
SUBMARIINIEN SAA­ DYNAMIITTIA LÖY­
DETTY RAUTATIE­
LISTUS
SILLAN ALTA
R anskalainen kuljetuslaiva Athos
ja a u stra lia la in e n kuljetus-
Miltord, Del., helmik. 23. —
laiva Berrim a upotettu.
Sata tikkua dynam iittia löydet­
W ashington, D. C., 23 p. hel­ tiin Pennsylvanian rautatien sil­
mik. — Y hdysvaltain konsuli on lan alta täällä tänään. Niiden
M altasta ilm oittanut, että ame- sinne asettajas a ei viranom aisil­
rikalainen lähetyssaarnaaja Al­ la ole m itään tietoa, m utta luul­
len Häiden on hukkunut kun laan, että joku salaliitto on aiko­
saksalaiset torpeedoivat ranska­ nut räjäyttää sillan.
-u-
laisen höyrylaiva Athosin Väli­
merellä t.’k. 17 p. Sikäli kuin tie­ IS0R0KK0 RIEHUU
detään on Athos, joka oli 12,000’
SAKSASSA
tonnin kallioinen ollut Ranskan
hallituksen huostassa sotaväen
Am sterdam . H ollanti, helmik.
kuljetukseen käytettävänä, eikä 22. — Kolm ekym m entä-neljä iso-
niin ollen Amerikan hallitukselta rokkotapausta on virallisesti ¡1-
ole tapahtum an johdosta m itään m otettu
huom atun
Essenissä.
syytä sekaantua asiaan. A thos­ Kruppin tykkitehdaskaupungissa
in upotta/mista ei Ranskassa ole Neljä potilasta on kuollut.
ilm oitettu. Perjantain ajalla on
"Rheinische W estfalische Zei­
subm ariinien ilm oitettu upotta­ tung illc” saapuneiden tietojen
neen 12 laivaa, joista yksi oli mukaan Essenin terveysvirkaili-
norjalainen ja loput liittoutuneit­ jat kehottavat väestöä rokotutta­
ten kauppalaivoja.
maan itsensä.
Saksan lehdet
m yöntävät isorokkoa olevan Es­
Sydney. Austr., 22 p. helmik. senissä. IMagdeburgissa, Ham-
— \ irallisesti on ilm oitettu, että burgissa ja Berlinissä.
A u s tra lia n hallituksen palveluk­
Preussin sisäm inisteri Lebell
sessa ollut sotaväen k uljetuslai­ lausui
Preussin eduskunnaassa
va Berrima on torpeedoitu euro- viime lauantaina, että m ainittua
palaisjjla vesillä viime sunnuntai­ kulkutautia, joka puhkesi viime
na. Laiva on saatu onnellisesti vuonna ei ole onnistuttu täydelli­
hinatuksi satam aan, m utta neljä sesti tukahuttam aan, tähän ollen
sen miehistä sai räjähdyksessä syynä siirtolaisten tuonti \ olhy-
su rimansa.
niasta.
Tuberkuloositapaukset
lisääntyvät 20C0:lla viime vuon­
Pariisi, 23 p. helmik. — Vi­ na. m utta tyyfustapaukset ovat
rallisesti on ilm oitettu saksalais­ vähentyneet, sanoi hän. Pilkku­
ten upottaneen norjalaisen höy­ kuum etta on levinnyt Saksaan
rylaiva l)ore \ oreen. englantilain Puolesta m utta sitä .on ilmennyt
(J a tk o a kolm annella sivulla)
vain harvoissa tapauksissa.
Kongressissa alettu
erikoisesti tappaa
aikaa
W ashington, D. C., helmik. 23.
— Republikaanit senaatissa al­
koivat tänään tappaa aikaa saa­
dakseen kongressin nykyisen is­
tuntokauden jälelläolevat kah­
deksan päivää kulum aan ilman,
että eräitä hallituksen^m ielestä
tiirkeitä lakiehdotuksia tulisi hy­
väksytyksi. Heidiin m enettelyn­
sä näyttää (isottavan,, että jos
presidentti W ilson pyytää kon­
gressilta laajempia
valtuuksia
kansainvälisten asiain käsittelyä
varten, tullaan sitä vastusta­
maan.
Republikaanit eivät kieltäneet
syytöstä, että he koettavat pakot­
taa presidentin kutsum aan kon­
gressin ylim ääräiseen istuntoon.
"T appelu’’ alkoi tulolakichdotuk-
sesta \ äheltäessä, m utta sitä
kannattam aan oitis , yhtyivät ne,
jotka
vastustavat
lisävallan
m yöntäm istä presidentille — te­
koa, josta saattaisi olla seurauk­
sena Y hdysvaltain sotaan jo u tu ­
minen. Ainakin m uutam ien re­
publikaanien sanotaan olevan va­
kavasti sitä mieltä, että presi­
dentti pyvtää liian suurta valtaa.
Rep, senaattori Cummins ju ­
listi republikaanien koettavan
jättää
tärkeitä
lakiehdotuksia
keskeneräiseksi, jo tta presidentti
olisi pakotettu kutsum aan k o n ­
gressin koolle ylim ääräisesti. T u ­
lo- ja ihenoarvioa koskevan laki­
ehdotuksen lisäksi, arm eija- ja
laivastom enoarviot ovat vielä lo­
hyväksym ättä ja jos
tulipalo oma has pullisesti
näitä
varojenm
yönnytyksiä ei
SA, NEB.
saada tehdyksi kahdeksan päi­
T uli­ vän ajalla, on ylim ääräinen is­
O m aha, helmik. 23.
De­
palo kauppojen piirissä kaupun­ tu n to välttäm ättä edessä.
m
okraatit
suunnittelevat
koko
'
K
uolem
anrangaistuksen
uudista-
Dublin, 23 p. helmik.
A tlanta, Ga., helmik. 23. — gilla varhain tänä aam una hävit­
yön kestäviä istuntoja, väsyt-
mispuuha W ashingtonin
lä on vangittu noin 50 irlanti­
Kolm etoista henkilöä tiedetään ti liikehuoneita, aiheuttaen noin |
valtiossa.
laista Sinn Eein ja Gaelic liiton
surm aantuneen
ja
toistasataa ' $750,000 vahingon ja ajaen vie-1 tääkseen republikaaniset "suun­
jäsentä.
V angittujen joukossa
loukkaantuneen hirm um yrskyssä, 1 raat kahdesta hotellista jäisille, pieksäjät”.
on tunnettu irlantilainen novelli-
Olympia, 23 p. helmik. — Se­ joka on m yllertänyt Alabaman, j kaduille vöpukineissaan. \ inha | H yväksym ättä jäävien lakieh­
kirjailija Sarrel Eiggis, Catholic naatissa hyväksyttiin 22 äänellä Georgian, Mississippin ja L o u i­ pohjoistuuli viskeli kekäleitä laa-' dotusten joukossa näyttävät ole­
B ulletinin toim ittaja J. J. ()'- IS vastaan lakiehdotus kuole­ sianan valtioissa.
jalle alueelle ja sytytti kuusi van seuraavat:
E hdotus yleisen pakollisen so­
Kelly, valtuusm ies S. T. Kelly m anrangaistuksen
uudesta a i i
Suurin ihmishenkien hukka ta ­ m uuta tulipaloa, jotka kuitenkin
ja kapteeni Liam
Mellowes. käytäntöön ottam isesta lisäten pahtui keski-Alabamassa, seitse­ saatiin sammumaan.
ija tk o » kolm annella sivulla)
Niinikään kerrotaan huom attavan lakiin säädöksen, että lautakun­ män henkilöä saaden surm ansa
k iisi palokuntalaista jäi kaa-
m äärän
irlantilaisia
vangitun ta on oikeudet tu määräämään e- Hollinsin seudulla tuossa v altio s-! tuvan seinän alle, m utta heidät Porto Ricon “itsehallin­
Lim eri?k'issä,
Corkissa,
Gal- linkautisen vankeusrangaistuksen sa. Neljä neekeriä menetti hen- saatiin pelastetuksi, eikä kukaan
t o la k i
whyssä ja Skibl>ereenissä.
sellaisessa
tapauksessa,
jossa' kensä W itesetiissä, Louisianas­ heistä vaarallisesti loukkaantu-
Osa vangi tiista ovat viimeisen katsotaan
k tn >1 em a n ra n ga is i uk - sa : kaksi neekeriä surm aantui n ut.
--------------- □—
W ashington. D. C., 22 p. hel­
kapinan ajalla pidätettyjä ja sen olevan liian ankaran. Laki- Lithoniassa, Georgiassa, ja k u u s i,
mik.
— Senaatin ja edustajahuo­
myöhemmin irralleen laskettuja , ehdotusta vastaan äänestäneistä lasta loukkaantui G eorgetow n-i
Työpakko naisillekin neen yhteinen sovittelu) aliokun-
irlantilaisia.
muun
muassa issa. Miss.
I ' senaattoreista
ta on saanut lopullisesti muodos­
-
I Hutchinson selitti eläessään val-
Saksassa
O m aisuudenvahingosta ei ole
tetuksi Porto Ricon itsehallinto­
Lontoo, 23
helmik. — S en jtio ssa aikaisemmilla vuosilla toi­ vielä ehditty muodostaa min­
lain. eli, kuten sitä nim itetään
johdosta, että D ublinista saapu­ mineensa " vigila n ge”-komi teois­ käänlaista arvioa.'
Am
sterdam
,
23
p.
helmik.
—
1
-- ------------ □---------------
porto-ricolaisten
kansalaisi utta-
neet tiedot kertovat siellä ia sa hirt.om iehen apulaisena, m ut­
Berliner T ageblatt kertoo, että mislain. Lain mukaan annetaan
■ aut a Irlannin toim itetun van­ ta nykyisissä oloissa hän vastus­
liikennelaitosten hallitus tilan­ Porto Ricossa äänioikeus luku­
gitsem isia valtiollisista syistä, ri­ ti hirttorangaistusta pitäen sitä Kolmasosa Armenian
teen johdosta on alkanut toimen-j ja kirjoitustaitoisille Porto Ricon
vat sanom alehdet lainanneet e- ainoastaan apukeinona, jolla la-
väestöstä tuhoutu­ pi.eisiin
työpakkolain ulottam i-. asukkaille, jotka om istavat vä­
nemmän huom iota Irlannin kvsv kimiehet saavat kiristetvksi svv-j
nut
sodan
aikana
sesta
naisiakin
koskevaksi. Ky-! hintäin 3,000 pesolta verotetta­
mykselle. kaikki vakuuttaen, et­ tet.yjen om aisilta ja ystäviltä
symyksessä on Berlinin raitiotie- vaa o m aisu u tta^ taikka osaavat
tä yleinen mielipide Irlannissa suuret "puolustus”-rahat.
Se­
on jälleen käynvt levottom am ­ naattori La n don. joka niinikään
New York, helmik. 22. — Kol­ yh.iön tiedustelu eikö yhtiö voi-, lukea ja kirjoittaa englanninkiel­
maksi, johtuen elin tarpeitten vä­ äänesti ehdotusta vastaan, ivaili masosa Armenian väestöstä on si millään tavalla pakottaa yli- j tä. Näin äänioikeuden saaneet
henem isestä, siirtolaisuuden estä­ am m attiveljiensä innostusta — kuollut teuras:uksissa sekä näl­ tiön palveluksessa olleiden sota­ porto-ricolaiset saavat valita saa­
m isestä ja yhtäm ittaa kiertelevis- täm ä ehdotus kun esitettiin vas- kään ja tauteihin, ja puolet vielä rintam aan kuljetettujen miesten relleen oman "lainlaatijakuntan-
tä puheista, että asevelvollisuus- S ta myöhään jo lainlaatijakunnan elossa olevista ovat kodittom ina vaimoja täyttäm ään sodan ajalla sa", joka tulee toim imaan Y h­
nakkoa yritetään pian ulottaa Ir istuessa ja on kiirehditty kaikin ja kuolemaisillaan maanpaossa, m ’e>ten teiltä) ä n . R a itio tie } litiö dysvaltain hallituksen nim ittä­
keinoin - selittäm ällä, että hän kertoo arm enialaisten ja Syyria- lon pHanvt sotaan vte.lyt tm ehetl män kuvernöörin valvonnan alai­
läntiin.
Josko on saatu selville mitään io melkein uskoo, kuten toiset- laisten hätäapnkom itealle em i-: !’a Kh . U 't a 11a. Ja m a-sanut ..-an sena ja jonka hyväksym ät lait
lo in .; Palkasta het,Iän perheilleen aytts tulevat kuvernöörin taikka Y h­
aikeita kapinan uusim isesta, ei kin herrat senaattorit olevansa kantilaiselta kirjailijalta.
dysvaltain presidentin ja kon­
viranom aisten taholta ole ilmoi­ rikoksellinen k„„ v. 1913 vaa- Masefiehllha. eilen saapunut k a a -1 tllkseksk H al,,tuksen
lisi
naisten
ellei
heillä
ole
pieniä
gressin
vahvistam ina noudatetta­
tettu. m utta tiedetään, että halli­ leissa äänesti kuolem anrangais- pelisähkösanoma.
lapsia
hoidettavana
suoritettava
vina
lakeina
voimaan saarelta.
tus on ollut aseman suhteen san­ tuksen poistamiseksi.
. Tuossa viestissä sanottiin m.
raitiotiellä
palvelusta,
edellyt­
M
uitten
säädösten
ohella on eri­
gen huolestunut.
Lakiehdotusta ei ole vielä hv- m.:
täen,
että
heille
edelleen
anne­
koinen pykälä, joka kieltää alote-
väksytty edustajahuoneessa, m u t-' "Niin kaukana kuin se onkin
New York, 23 p. helmik. — ta odotetaan sen sielläkin ehkä varsinaisten taistelujen melskeis- taan avustusraha ja palkka pal­ ja vleisäänestystavan käytäntöön
ottam isen.
Kapteeni Liani Mellowes, jonka tulevan hyväksytyksi vaikka sei- tä, Armenia on kärsinyt tässä so­ veluksestaan.
---------------ta---------------
.
-D-
englantilaiset ovat ilm oittaneet tainen m enettely onkin v. 1913 dassa enemmän kuin mikään hä-
vanginneensa Dublinissa on tääl­ yleisäänestyksellä
hyväksytty vitettv maa Europassa. Se on
Vaimo ampunut
Kamala tulipalo
lä. Mellowesin vangitsem is-tieto kuolem anrangaistuksen
poista- kuin marssivien joukkojen koh-
miehensä
Yukonissa
on nähtävästi levitetty tarkoituk­ mislain kum oam ista perustuslaki- taaima uhri, voitettu, haavoitettu
sella häm m ästyttää ja pelottaa vastaisella tavalla
ja jätetty kuolemaan. Sen k u r-:
iralantilaisia. Mellowes oli osal­
Nykyisin kuolem anrangaistus- jutidessa ei ole mitään o tsik o k si! Sanoo hänen ansainneen kuo-
Dawson, Yukon T erritory, hel­
lisena viime keväiseen kapinaan lain uusimiseen on käytetty ta in -'ta i taisteluhuudoksi sopivaa. Se
lemán.
mik. 23. — Pakkasen hyytämä
Irlannissa ja ovat englantilaiset laatijakunnan istuntojen ajalta on tienohessa viruvan mvkän
Dawsonin kaupunki “toinnuiteli”
etsineet häntä siitä saakka. Mel- tapahtunutta tapaturm akom issio- kärsiin vstä."
Butie,
Mont.,
helmik.
23.
—
lowes’in kuitenkin on onnistunut neri O lson’in m urhajuttua. T ä­
tänään itseään tulipalosta, joka
saapua tänne ja toimii hän täällä män surullisen, sangen luonnolli­
Erään Harold Andrews nimisen surm asi kaksi miestä, hävitti
Carranzalaiset taas
Irlannin kapinaliikkeen iatkami- sista syistä tapahtuneen tapauk­
kärsineet tappion kirjanpitäjän ampui kuoliaaksi kolme hotellia ja tuhosi m uuta­
seksi.
sen lisäksi on — epäilem ättä pal­
kin om aisuutta, yhteensä noin
kattuna provokaattorina — m uu­
hänen vaimonsa m uutam assa ra­
D E M O K R A A T T I V A L IT T U an takavuosina $1,000 m enete­
El Paso.Tex., helmik. 23. — Car-
vintolassa täällä tänään.
Kun $200.000 arvosta, keskiviikko­
K O N G R E SSIIN .
ranzan
joukot
eversti
Salvador
iltana.
tystä jalasta ja "osittaisesta työ
kyvyttöm yydestä" palkkioksi saa- (Chapan johdolla ja osa Villan naiselle ilm otettiin, että mies on
Henkensä m enettäneet ovat:
Columbia. S. C., helmik. 22. — nut, viimeksi Californiassa asu­ joukkoja Jose Ynez Salazarin ko-j kuollut, sanoi hän hänen ansain-
W . C. Tabor, huom attu álaska-
Dem okraatti W. E. Stevenson, nut ja sieltä y h t’äkkiä Olympiaan mentam ina taistelivat eilen lähel­ neen
senlaisen
rangaistuksen,
C hesterfieldistä. valittiin kon­ toista maksua vaatim aan ilm esty­ lä Boca Grandea, vähän matkaa Pariskunta riiteli viime yönä ja lainen lakimies ja Yukonin "rai­
gressiin eilen South Carolinan nyt mies, käynyt uhkailem assa i etelään New Mexicon rajalta.
sen jälkeen meni Mrs. z\ndrews vaajia"; W illiam McAtlam. en­
viidennestä kongressim iespiiristä, tappaa
Taistelu
kesti
useita
tunteja.
tinen “kievarivaunun" ajuri. E-
tapaturm akom issionerin
kongressin seuraavan istuntokau­ viraston virkailijoita. M ies van­ Salazarin miehet vihdoin voitti­ erääseen kaharettiin, jossa hän delliseltä jäi vaimo San Francis­
den alussa alkavalle edustajakau­ gittiin, eikä häneltä löytynyt mi- vat carranzalaiset, ajaen hajaan­ tapasi miehensä toisen naisen coon. McAdamilla sanotaan ole­
delle, osottavat vaalien tulokset.
tuneen joukon jätteet itäänpäin. seurassa.
( Ja tk o a kolm annella sivulla)
van perheen O ttaw assa, Ont.
J oukkovangitsemisia L a i n l a a t i j o i t - Hirmumyrsky tehnyt
Irlannissa
t e n t o im e t
tuhoa etelässä