Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 17, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
No. 41
tuveri
fiivu neljä
Kaikesta päättäen Mikä lahja), iloitkaa nyt orjat.
sivin hänellekin, Lakkaisi ajat- pahtumista kansalaisten keskua- kohden valtakadut varsilla, ja määrätty.
desta kysyn tietysti niiltä, jotka näyttääkin siltä, että hyvästi he näyttää, että vaalia ei tule en­ Muttä on siinä piikki joka pis­
telemasta.
ovat tilaisuudessa niitä näkemään hommassaan onnistuvat. Työläi- nen istuntoja. Liberaalit ovat tää vaikkei oikein näy. ja se
Ennustetaan tulevan paljon
ja kuulemaan. Henkilö joka set eivät näy muistavan natsa- hirveän salaperäisen näköisiä, on tuo 3:men vuoden kontrahti
sääskiä.
miehenne kuolemauutisen kertoi, realaisen sanaa: “Joka miekkaan kun niiltä kysyy jotain niin he josta "E. Hendrickson jo kirjoit­
\ \ ashington-jarven laskemiseti on aina antanut luotettavia tie­ rupee. hän miekkaan hukkuu.
eivät tiedä kukaan mitään. Ja kun ti ja tuo 22 päivää kuussa työs­
ennustetaan synnyttävän ilmojen toja. Hänelle on kuitenkin tul­
nyt sattui vielä rahaministeri sä käynti ennenkuin tuon vaivai­
NVyrikki
lämmittyä paljon sääskiä. Mala­ lut nähtävästi miehenne kuole­
R. Smett kuolemaan, joka vas- sen 5 :den prosentin saa. Ja uusi
rian pelkoa ei kuulemma silti man syystä väärä tieto ja niin
'¡I ta virkaan astui, uuden halli- tarkkausmuoto. joka on alle 100
11 tuksen nimittämänä. Työt äijän paunaa kiviä kuin löytyy, kär­
CANADA
ole.
jouduin kertomaan sen. Opetus
—
4 i kuulemma nujersivat, kun kaik­ rystä niin otetaan 2 paunaa yh­
tuosta o n : En kerro toiste asi­
Kielisota uusiutuu.
maksamme tammikuun 1 p :stä 1917 toistaiseksi rahalähetyksistä
ki oli mullin mallin, sillä vanha destä ja kun yli sadan paunan
Huolimatta poliisin huolek­ oista joita en itse tiedä, lukuun­
LADYSMITH.
Suomeen, kun lähetys on 1200 tai «yli sekä kaikista suoraan pank­
niin
menee
koko
kärry
ja
jos
konservatiivinen
hallitus
oli
vuo-
kaasta silmälläpidosta kiinalaisel- ottamatta uutisia jotka annetaan Tämänkuun 24 päivä
keihin menevistä talletuksista, olkoonpa lähetys pienempikin.
on
200
niin
täytyy
mennä
nä­
i sikymnienen ajalla sotkenut ra-
la kaupunginosalla, pääsi k ä k i-
virastoista tai jotka ovat kai.
Sitä saa«,aan nähdä ja kuulia ha_asjat
...... ...............
____ _ _
_ _____
niin pahoin,
ettei
mies kemään herroja. Ne tekevät mie­
SMK. 6:50 lähetyksittä 650—»200
viikkona 14 p. leimahtamaan un-1 punk.mmc lemhssa ennemmin
te
luet-1
°P<e’n
jännittävä
näytöskappale
kestänyt
selvittely
työssä,
joten
helle
senkun
parhaakseen
näke­
SMK. 6:40 lähetyksistä alle 660
delleen kielisota taivaan valta- kerrottu. Toivon että käsitätte n’me^ä
“Kaksintaistelu'
3
:ssa!
■
••
•
nimeltä
Kaksintaistelu
o.ssa
nyt
on
vastusta
siinäkin.
Ja
tuo
vät.
Ei
varsinaisesti
työläiset
Allekirjoittaneet sekä Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö Helsin­
kunnan poikain välillä ilmiliek- tuanne edellä olevan,
näytöksessä. Jokainen ken ei
H. Hawthornethwaite, mistä mitään* saaneet, joten kaikki on
gissä, takaavat, että rahat varm asti perille saapuvat
kiin. Revolverit räiskyivat.
Ei että en ole tahtonut loukata vai- le sitä katsomaan menettää puo- saa(ja kyllin painava mies joka vain näennäistä, silmien peitettä.
kuitenkaan tullut vainajia tällä najata, vaan olen tullut väärien Ien elämäänsä, sillä semmoisia s ¿äänestyksen vaakassa painaisi e-
G. H.
FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY
---------------- □-----------------
kertaa. Haavoittui sitä useampi. tietojen perusteella selostaneeksi kappaleita harvoin voidaan näit- nenipj kuin Hawthornth\vaite.
5 STATE ST.,
NEW YORK, N. Y.
tapahtuman väärin.
Leo Leino itää tämmöisissä puukylissä . J*11 Sitii ei tahdo joukosta hövtyä ja
Uusia menettelytapoja sotilas-
—
Vanhoillisissa
luokissa
syn­
Haarakonttorit:
kun sisäänpääsymaksukin
on j up-oa e; sovj ottaa, sillä sjta
värväykseen.
69 Canal Street, Boston, Mass.
tyy
siveellisen
teorian
ja
käy­
¡vaivanen neljä pittiä hengeltä, u unne työläiset. On kai se nyt
EVERETT.
101 Yeslerivay on avattu uusi
128 S t Antoine St., Montreal, Canada.
j niin sekään ei tarvitse olla es- ajnakin paremman
puutteessa tännön vastakkaisuutta, niin että
AINOA Suomalainen Rahalähetyslllke New Yorkissa,Boatoniaaa
sotilasvärväyskonttoori.
Luut­ Jaa, jaa, — sosialistiset aak­
teenä tulemiselle.
i kenkäkauppias ‘‘Keevenin" (eli siveellisyys näyttää niistä jolta­
ja Montrealissa, SUURIN Amerikassa.
nantti Fred A. L dell, joka tulee
koset
»
En
rupea
sisältöä
repostele-
n1jkä sen oikea nimi on. en tie- kin, jota koko maailma vaatii,
toimiston johtajaksi, selitti otet­
tavan käytäntöön uusia menet­ alkavat ääneensä kuulumaan maan etukäteen, kylläpähän n a -ijä ) olevan se kai on tunnetuin mutta jota kukaan ei noudata,
I II I I I I I I I S I I I l l i l S I H U I I I I i a H I I H U I I I
• i
Ja kyllä raskas ainakin kokoonsa joltakin, joka käy yli maallisen
telytapoja värväyksessä. 'Ei saa­ taasen täällä. Meillähän onkin ette kun tulette.
Xo niin, näkemiin. Muistakaa nahden ja lisäksi ehta liberaali
da vanhalla tavalla miehiä, 'tä y ­ jo alku, meillä on puhuinaseu-
olennon voimien. — Kautsky.
24
päivä, kello 8 illalla.
j se kuuluu olevan.
tyy kokeilla uutta, on toimisto- ra, jonka takana on tuo nimi
--------------□--------------
vielä peitossa, nimittäin fS. s. o- Se vaalihomma
llliU
j
• .
•
»
■ u IIIS
u H IS
m It ^ lf u lllllS
M n i IllllU
i i M i i E
i i i It i u
u i i IIIIIS I
Se 5 prosenttia.
päälikön ajatus.
sasto. Siis kuulkaahan kaikki.
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot- (17) Haluaisin saada tietää, jos Väi­
Se saatiin ihka lahjaksi vaan.
näyttää painuneen tuonnein
Paljon ryöstöjä ja varkauksia. (Eiisi sunnuntaina, eli tämän
1'ää-äijä käväsi täällä ja antoika ilm o itta v a t T o v e r i s s a . ______ nö Kivi eli Kiviniemi, kotoisin Hä­
maksi,
koska
päivää
ei
ole
vielä
............. .... t . .
1 ‘
’ 111
Viime aikoina on ollut niin kuun IS päivänä on kokous to ­
meenkyröstä, T. ja P. läänistä, on
tässä maassa.
Veljesi Oscari on
paljon ryöstöjä ja varkauksia veri Luoman asunnolla, 200o
Kesäkuulla:
kuollut.
Olen
koettanut
saada tietoa
Lah­
Agit.-
Ed.-k.
että jos ne kaikki rupeaisi ker­ l-Crand ave.. siellä tullaan päättä­
hänen
olinpaikastaan
hänen
koti­
jot.
kassa
kassa
tomaan niin muodostuisivat nä­ mään josko yhdytään heti S. s.
paikaltaan, mutta mitään varmaa
mä kirjeet pelkiksi ro^vdkerto- järjestöön. 'Siis kaikki mukaan,
1 p. Palanee toukokuulta ............................................. 4.06 tietoa en onnistunut saamaan. Jos
muksiksi. Täytyv siis jättää nii­ myöskin te. jotka olette täällä i
joku hänestä mitään tietää, ilmoitta­ GRAYS HARBOR WORKERS CO­
1 p. Leadvillen s.s.o........................................... 25.00
kaa osotteella: John Mäki, R. 1, Box OPERATIVE MERCANTILE ASS'N
den selostein. Enkä noita ole ennen taistelleet osaston olemas­
2 p. Hannan s s.o........................ ".......................34.50
TULOT:
24,
Astoria, Ore.
haluaa kykenevän kaupanho’tajan se­
kovin paljon tosin kertonut en­ saolon puolesta, älkää nytkään ; f Tammikuulla:
3 p. S. S. Järjestöltä ................. 55.16
katavarakauppaan. H akijalta vaadi­
nenkään.
Pöy­
Ed.-k.-
20
p.
Rock
Springsin
s.s.o........................10.75
•
Ag-
jääkö pois. sillä meillä on nyt
llllIt
lllllllK
K
H
lE
IIIE
IiB
illlE
IIII!
kassa
tää.
taan kaksinkertainen kirjanpito, suo-
kassa
22 p. Pinghamin s.s.o........................................... 13.85
¡paremmat edellytykset osaston
10 senttiä naula perunoita.
44 46 30 p. Agitatsioni kassa .................................................. 55.16
1
p
Palanee
v.
1915
............................
I
men- ja englanninkielen taito sekä
Saatiin» Floridasta perunalähe- menestymiselle kuin koskaan en­ 6 p. Hoquianiin s.s.o.............................. . 16.75
• 12,000.00 takaus. Suositukset ja palk-
30 p. Edustajakokous kassa ........................................... 10.75
tys, vaan hintoja ne eivät hal­ nen Everettissä. Tänne on saa - 6 p Rayniondin s.s.o.............................. . 4.7a
30
p.
Lahjotuksia
..............................................................
73.35
U2EIIEEKEItllSI3SIISISSE3XtllII8E£EIltlt i kavaatimukset on lähetettävä maa-
ventaneet silti. Vähittäismyyjät pimut tovereita Kanadasta -c-ia 6 p. I udding Creckin s.s.o................... . . 4.00
iliak. 10 päivään 1317, osotteella:
S.00
Los Angelesin s.s.o.......................
ottavat niistä 10 senttiä naulalta. muualta, jotka ovat In ok ka li e-. 6 7 p.
8143.32
p.
S.
S.
Järjestöltä
.................
71.88
toisia. Naisenunekin oi’at innos­
Grays Harbor Workara Co-Op.
50.00
p. Toverista t i l i l t ä ............................
Työuhreja.
tuneet taistelemaan, oman luok­ 10
Mere. A»»’n.
Heinäkuulla:
3.00
p. Seasiden s.s.o..................................
Charles Hansen kuoli saamis kansa eduksi. TuoiMHdtain he 11
Ag- Pöyt.- Lah­
IS p. Telluriden s.s.o.............................. 7.50
307 Exchanga St.,
Abardeen, Wash.
jot.
kassa kir.
taan vammoista Swedish sairaa hommasivat koruttoman, josta 24 p. Enavlllen s.s.o................................. 8.50
laan 14 p. iltana. Hansen työs­ oli tuo sievonen--summa, 13 dol­ 26 p. Eroni ¡erin s.s.o............................... 4.50
Huom.! Etutila osuusliikkeissä pal­
104.46 1 p Palanee kesäkuulta ............................................... 94(3
velleilla.
kenteli Index Granite kivenjalos- laria, pantava rahastonhoitajan 26 p. Hyrskyniurto, laina .....................
. 71.88 3 p. S. S. J ä r je s tö ltä ...................50.76
p. Agitatsioni kassa .........................
tustehtaassa kiillottajana.
Ko kassakaappiin. Nyt kuuluu tule­ 31
. 56.50 7 p. Woodlandin s.s.o— ................................ . • 5t$5
31 p. Edustajakokous kassa .................
neen remmit saivat Hansenin van taasen uutta. — sellaista
1.25
11 p lllaek Diaiuondin s.s.o.......................................
5327.30
työtäkin liepeen rattaiden väliin uutta, että Everettissä ei ole suo­
8.25
13 p. Reliancen s.s.o.....................................................
ja niin joutui koko mies murs­ malaisten kesken nähty sen koo­
12.00
15 p. Superiorin s.s.o....................................................
Helmikuulla:
kaantuneeksi. Samoin tuli vai­ min kuti vedenpaisumus tapali j
17 p. Asturian s.s.o...........».............................................. 45.00
Ag.- Ed.-k.- Pöy-
naa eräästä Redmontin tukki- tui. Niin nähkääs tuota, minä
3.50
San Franciscon' Suomat. Työväen­
kassa kassa täk.
17 p. Pudding Creekin s.s.o.......................................
t. 50 17 p. Albionin s.s.o.......................................................
kämpän työläisestä — ninieä en kun olen tuollainen holnv» aina. 1 p. Palanee tammikuulta
2.50 yhdistys ilmoittaa täten torvisoitto­
.35.25
saanut tietää — kun tukki, jota vaikka kuinka kiellettäisiin, ett’ei 3 p. San Franciscon s.s.o.
7.50 kunnan tai orkesterin johtajan toi­
17 p. Sand • Coulcen s.s.«>.............................................
Täydessä käynnissä oleva leipuri-
.22.50
3
p.
West
Berkeleyn
s.s.o.
hän sahasi pääsi rullaamaan ha- saa luiskahtaa mitään siitä, että
Toimi olisi sivu­ liike kalustoineen, johon kuuluu lei­
7.50 men avoimeksi.
; 18 p. Tcnnpahin s.s.o...................................................
.76.64
7
p.
S.
S.
Järjestöltä
.
.
.
.
nen vlitseen. Tiedotonna tuo­ tämänkuun 24 päivän iltana on 10 p. Falk Cityn s.s.o.........
2.50 toimi ja puolueen jäsenillä etusija. pomo sekä puotikalusto. mvöskin hy­
. 6.25
19 p. Geyserin s.s.o......................................................
tiin niin Scattleen. vaan ennen naamiohuvit, jossa nuoret sekä io p. Park Cityn s.s.o............................
2.10
Hakemukset
palkka vaatimuksineen vässä kunnossa oleva lähetys-auto
19 p. Carbonadon s.s.o. . f .........................................
10.00
kun lääkäri ehti antaa apua oh vanhat saavat naama peitossa 17 p. Niemelä, laina ..............................
lähetettävä ennen maaliskuun 1 päi­ “Ford”, myydään halvalla. — Liika
19 p. Carbonadon s s.o................................3.60
on ainoa suomalainen Hipomo tällä
1
22
p.
Wilkesonin.
s.s.o....................
1.25
hän jo hengetön.
vää, osotteella: Johtokunta, 20 Flint paikkakunnalla ja harjottaa liikettä
pyöritellä
toistensa "maatus- . 23 p. Southern Pacific Ry. Co......... v •
. 27 .25 i 20 p. Cumberland!» s.s.o............................ 3.60
17.00 St., San Francisco, Cal.
kiakin." Jaa, jaa. — sinne sitä ' 27 p. Geyserin s.s.o................................ . 1.50
20 p. Cumberlandin s.s.o.............................................
suurilukuisen suomalaise.i asutuksen
Northern Banck & T ru st Co.
20
p.
Eurekan.
Cal.,
s.s.o..................................................
10.00
.. 79.89
keskuudessa.
mennään,
koska
siellä
on
kaksi
.
29
p.
Agitatsioni
kassa
.........................
järjestetään uudelleen.
Lähempiä tietoja saa, osotteella:
.. 66.50 24 p. Superiorin s.s.o. .............................. 2 40
palkintoakin
puvun
merkifykses-
29
p.
Edustajakokous
kassa
.................
Keskiviikkona 14 p. kokoon­
27
p
Rock
Springsin
s.s.o.,
.....................1.40
(18)
..
2.40
27 p. Eurekan. Cal., s.s.o............................1.40
Northland Bakery,
tui neljäsataa Northern Trust tä. 1 men $1.00 edestä puolue,eh- 29 p. Pöytäkirjoista ................. ............
5191.54 27 p. Eurekan. Utah, s.s.o................................................ 11.25
Pollary & Leino
Co. tallettajaa ja päättivät että tiä. tahi kirjallisuutta. 2 men 50c ,
27 p Red Lodgen s.s.o..................................................... 3.25 toimi s. s. järjestön palvelukseen
742
Delaware St ,
samoilla
eluloilla.
Hommaajat
liike järjestetään uudelleen. Ko­
27 p. Rosk Springsin s.s.o................................................ 10.75 julistetaan luentotyöhön tottuneiden West Berkeley,
California.
eivät
tahdo
olla
mitään
kisku-
Maaliskuulla:
mitea valittiin kehittämään asiaa
27 p. Rock Sprjngsin s.s.o..................................... 5.00
Lah­
Ed.-k.
Agit-
puoluetovereiden haettavaksi. Järjes­
reità, kun vaan ovella luovuttaa
28 p. Stockettin s s.o.......................................................... 7.00 tön
käytännöllisin muodoin.
kassa kassa jot.
MYYTÄVÄNÄ.
säännöissä määrätään luennoitsi­
tuon
kaksipittisen
toveri
Saaren
.14 28 p. Stockettin s .s.o ................................ 1.00
L. L.
1
p.
Palanee
..............................
joista,
että
heidän
tulee
joko
päte­
Sän Franciscon suoni, naisien
/
28 p. S. S. Järj. Yeppumerk ............................ 88.14
kämmenelle, niin silloin aukee 6 p. S. S. Järjestöltä ............... .89.64
vien todistusten avulla, tai muuten
28
p.
Park
Cityn
s.s.o......................................................
6.25
osuuskodin
kalusto myytävänä
3.75
ovi.
14 p. Albionin s.s.o. ag.-vero ..
osottaa:
Mrs. Selma Lankilalle
31
p.
Agitatsioni
kassa
...................................................
50
76
4.75
enimmän
tarjota,le
heltnik.
15 p. Rayniondin s.s.o. ag.-vero
a) Kuuluneensa yhtämittaisesti so-
1601—15 ave. West Seattle,
31 p. Pöytäkirjoista ...................................................... 13.40
Sitä porvarien hyvää aikaa
.46.00
16 p. Hannan s.s.o........................
‘sialistipuolueeseen vähintäin kaksi päitään mennessä. Lähempiä tie­
25.n0 31 p. Lahjotuksia .................................., ........................ 98.59 vuotta;
Wash.
k e n tie s saam m e p iak k o in n a u :- 21 p. Seattlen s.s.o. ag.-vero ..
toja saa kodin emänn<»itsijä,tä.
5.00 •
Kuten näin t. 1. N«). 38, olen tia. Tämän kaupungin lehdet -- P
b) tuntevansa järjestö- ja puolue- 2185—15th St., San Francisco,
5344.43
12.50
Eurekan, Cal., s.s.o. ag.-vero.. .................
toimintaa ;
kertonut teidän miehenne kuole-
c) tuntevansa amerikalaisia oloja Cal.
niansvyn erheellisesti. Mikään sitä työvoimaa saa«,aan tänä ke-
. llwacou s.s.o............................ ___ 15.00
ja
työväenliikettä eri ilmenemismuo­
liuoin! Osakkeenomistajat, jot­
Elokuulla :
ei ole mieluisampi tehtävä alle­
Marshfieldin s.s.o..................... ___ S.50
doissaan
ja
kykenevänsä
selostamaan
Pöyt.
Ag.-
ka haluavat lähettää valtakirjan­
kirjoittaneelle kuin peruuttaa tie­ uusi laivaveistämökin tarvitsee
Astorian s.s.o............................ ....... 43.00
asioita kansantajuisesti sosialistisen sa. on se tehtävä 28 p. heltnik.,
kassa klr.
tv
»
o
o
rx
taloustieteen, yhteiskuntakäsityksen
donantoni joka on väärä. \ akuu- noin 5tX) miestä töihinsä. Mutta
Jolitokunta.
1
p.
Balance
heinäkuulta
.............................................
6.91
ja yleensä materialistisen historian­ 1917.
tan teille Mrs. Lankila, että olen kgn ottaa huomiom, että laiva-
1 p. Tannnan s.s.o............................................................ 6.75 käsityksen mukaisesti; ja
. Sand Couleen s.s.o.......................... 7.50
syvästi pahoillani että olen ker­ telakan isäntien kirjoissa on jo 31 p . Marshfieldin s.s.o...................
1 p. Tacoina n s.s.o..................................... 100
d) Omaavansa s. s. järjestön hy­ WHITESIDE UNDERTAKING CO.
HA UTA AN TO IM ITTAJ ä T
tonut miehenne kuolemasta ku­ noin kuutisen sataa ninieä. niin 31 p. Marshfieldin s.s.o. . . .
8.50
1 p. Leadvillen s.s.o.................................. 1.60
väksymän menettelytapakannan.
at. Taistooni 138-3M. —• Hoqulamln
,. 89T.J 1 p. Leadvillen s.s.o....................................................... 8.50
ten olen kertonut. Syy ei «ne ei tarvinne epäillä, että työvoi­ 31 p. Agitatsioni kassa . . . .
Toimeen on astuttava tulevan huh­ aaolta:
420 K BL TeMfsonl IM .
. .120.00 1 p. Fort Braggin s.s.o............................ 3.60
31 p. Eclustajakokous kassa
tikuun 1 päivänä. Palkkaa makse­
kuitenkaan minun. Uutisia ta- maa on liian vähän.
Aberdeenin
osoita: 10B-111 ■ Jnd
..
32.75
2
p
Red
Lodgen
s.s.o...............................
2.40
taan
85.00
päivältä.
31 p. Lahjotuksia ...............
Tämänkuun
10
päivä
piti
lai-
2 p. Bear Creekin s.s.o............................ 1.00
n m illllllllllE llllllllIlN IIIE Illtl» ”
Hakemukset todistuksineen täytyy
5306.03 2 p. Bear Creekin s.so.......... . t . ..................................... 6.25 lähettää järjestön keskusvirastoon ABERDE^NILÄISET
vaveistämön isännöitsijä puheen
2 p.Winlockin s.s.«>......................
SO
ennen maaliskuun 15 päivää 1917.
noin 4C0 kuulijalle. Hän oli niin i
HUOM!
4
p.
Los
Angelesin
s.s.o..........................
1.60
S. S. JÄRJESTÖN T. P. KOMITEA,
Huhtikuulla:
hyväsydäminen työläisiä koh­
Agit.- Ed.-k. Lah­
4 p. Los Angelesin s.s.o................................................. 9.00
803 W. Madison St., Room 401.
U U I I I I 59595
U taan, että <>sä kuulijoista olisi
kassa kassa jot.
5 p Tonopahin s.s.o.................................. 1.00
Chicago,
Illinois. OLEN AVANNUT RUOKATAVARA-
KAUPAN,
89.29
ollut
valmis
nuolemaan
isännöit­
5 p. Albionin s.s.o......................................... 40
1 p. Balance maaliskuulta
MAATA
MYYTÄVÄNÄ.
600 E. WlRhkah BL
.10.00
5
p
S.
S.
Järjestöltä
.................S6.24
3
p.
Stockettin
s.s.o..........
sijän
likaiset
kintut.
Hän
sa­
40 eekkeriä, Lewis co., Wash., 2%
H YVÄ-LÖYLYINEN SAUNA
2.20
7 p. Telluriden s.s.o.
........................................... 4 .. 7.50
mailia kaupungista: suomalaisessa a- noi ei olevansa imit »itä vastaan, 4 p. Deep Riverii! s.s.o.
Pyydän sulkeutua suosioonne.
7
p.
Telluriden
s.s.o.................................
1.00
.
Tonopahin
s.s.o..............................
..........................
'
^0
on yleisön käytettävänä kolme ker­
autuksessa; 5 eekkeriä puhdistettua eikä myöskään unioitten kannat­ 5 P
7.50
.40
8 p. Svensenin s.s.o. .,
jääninis siemenellä, kaikki tasaista, taja, joten laivaveistämö tulee o- 5 p. Tonopahin s.s.o.
taa viikossa: keskiviikkona, perjan­ _________ H ISK I SA V O N EN .
6.00 8 p. Svensenin s.s.o. .
5 p. Tonopahin s.s.o. pöytäk.
taina ja lauantaina, kello 2:sta j.p.p.
ei soraista, county-tien varrella: kaik­
5.00
10.56
12 p. Wo«»dlandin s s.o.
Mrs. Hilja Virtanen,
ki aidattua; viiden huoneen talo, na­ letnaan “avoin“ työpaja. Mutta 6 p S. S. Järjectöltä ----
5.00 12 p. Miamin s.s.o. . . .
6.75 1129 Front St.
So. Aberdeen. Olswang and Artasbarg
vetta, kolme kanahuonetta. yksi hau- säälit ällä ja hyväsydämisellä tah­ 6 p. Diamond villen s.s.o. .
.1 00
.31.00
12 p. Miamin s.s.o. . . .
tomahuone; nuori hedelmätarha; val­ dolla maksetaan unioti palkka. 7 p. Seattlen s.s.o.............
,100.00 12 p. Enavlllen s.s.o. .
.1.20
NAHKA-TUKKUKAUPPA
jakko, valjaat, vankkurit, aura, äes. I Jota hän ei maininnut, joten 8 p. Cal. Valtiokomitealta
. 2.75 12 p. Enavlllen s.s.o. .
8.75
9 p. Svensenin s.s.o.........
“cultivator”, separaattori, lehmä, ka­
Kenkävälinsitl, kenkäkoheita ja
. 32.85
. .40
12 p. Roslynin s.s.o. .
Homesteadi
tai
farmi-
noja, mehiläisiä; 82,500, osa käteen. minullakaan ei ole varmaa tietoa 9 p. Astorian s.s.o. ........
kenkäkauppatarpeita
.
23.00
2.00
12 p. Roslynin s.s.o. ..
laivanikkarien palkasta.
\ aan 10 p Fort Braggin s.s.o. .
OMISTAJA,
maita
17.00
.17.00
12
p.
Fort
Braggin
s.s.o.
10
p.
Fort
Braggin
s.s.o.
118 Occidental Avenue, Seattle, Wash.
Box 202, Vader, Wash. kun työläisiltä kysäsin, niin he
.12.50
19 p. Hannan s.s.o.......................... ................................... 46.00 Oregon & California rauatieyhtiön
12 p. San Franciscon s.s.o
luulivat
sen
olevan
60
senttiä
19 p. Hannan s.s.o........................................ 9.40
M AATA M YYTÄVÄNÄ.
12 p. Los Angelesin s.s.o....................................10.00
A. BLOMQVISTIN
lahjoitusmaita. Omistusoikeus otet­
80 eekkeriä Rainierissa. Orc. Maan tunti ja helpparien 40 senttiä 15 p K. Bellman, laina ...................................................200.00 19 p. Geyserin s.s.o......................................... 40
RAATALILIIKE
tu takaisin Yhdysvaltani Congressln
16 p. A. Lindfors, laina ................................ .................. 50.00 21 p. Astorian s.s.o.......................................7.20
laatu mitä parhainta, osa pohja- ja tunti.)
toimesta 9 p. kesäk., 1916. Kaksi- Teen naisten ja miesten Pukuja; van*
24 p. Deep Kiverin s.s.o...................
40
osa ylänkömaata. Pieni puro Juok­
\ ielä isännöitsijä sanoi töit- : 17 p. Fort Braggin s.s.o.......................................10.10
miljoonaa kolmesataatuhatta eekkerit
hoja myös silitetään.
see maan läpi. Metsää noin 15 eek­ ten alkavan heti kun saadaan 17 p. Sand Couleen s.s.o................................................... 3.75 24 p. Deep Kiverin s.s.o. ................................................. 2 00 asetetaan asuttavaksi ja myytäväksi. 545 N. Tower Ave., Centralia, Wash.
31 p. Agitatsioni kassa ................................................... 86.24 Hyvä asema. Metsä- ja maanviljelys-
keriä ja 50 eekkeriä melkein puh­ perustus valmiiksi joka ottanee 17 p. Sand Couleen s.s.o................................... 5.00
31 p. Pöytäkirjoista .............................. .......................... 34.80 malta. Sisältäen osan Yhdysvaltain
18 p Svensenin s.s.o............................................ 5.80
dasta.
Kantoja ei ole. Kauntitie
kulkee maan läpi. Hinta 51.500. Bh- vielä lähes kuun päivät. Kahdek­ 18 p. Carbonadon s.s.o.......................................... 15.00
parhaimmista jälellä olevista 'maista.
5256.20 Suuri maan-jaotuskartta (Sectional
dot: 8500 käteen ja loppu 5 pros. k«>- san laivaa aletaan rinnan raken­ 18 p. Superiorin s.s.o............................................ 9.75
rolla.
Carl Insel,
tamaan. Siis tämänkin, niinkuin 19 p Eurekan, Utah. s.s.o................................... 17.05
Map) osoittamassa maan sekä laa­
Box 14,
Svensen, Ore. kaikkien muittenkin kapitalistien 27 p. W est B erk e le y n s.s.o ........................................ 15.00
Ainoa palkka Wllkesonbsa mistä
dun. Hinta yksi dollari.
Syyskuulla:
; 30 p. Agitatsioni kassa .......................... ....................\ . 70.56
voitte
saada maaliman kuuluisaa
Grant
Lands
Locatlng
Co.
Ag.- Pöyt.- Pah­
touhujen, tarkoitus on saada lyö 30 p. Edustajakokous kassa ........................................... 55.50
P.O. Box 610,
Portland. Ore.
KULTA MEDALLI JAUHOJA
kuuden eekke- paikan ympärille moninkertainen ! 30 p. Lahjotuksia ............................................................ 145.25
kassa kir.
jot.
Myytävänä viiden
— Ja —
I
p.
Balance
elokuulta
...................................................
12.15
saavat
KRONE
LEIMA
JAUHOJA
rajottuen Rroadmead kaupunkiin, O- työvoima, josta sitten
5758.60 1 p. Woodlandin s.s.o................................... 80
M. J. B. KAHVIT
regon. Kaikki on viljelyksellä olevaa mielensä mukaan valita voima­
1 p. San Franciscon s.s.o................................................ 33.00
hyvää maaperää, hinta 5140 eekkeri. kasta voimaa. Ja jos missään
1 p. Park Cityn s.s.o....................................... 7.50
Ja Vatsassa, Päänpakotus, Kitkerää vettä on parhaita kahvia maailmassa Jotka
Toukokuulla:
voi tyydyttää jokaista kahvin
Käteen 825.00 eekkeriä kohden; lop- muualla, niin täällä etenkin, on
5
p.
S.
S.
Järjestöltä
.................
57.56
suussa/ Sydämen ixiltto, Pakotus selässä
Agit - Ed.-k. Lah­
käyttäjä*.
pusuoritus helpoilla ehdoilla 6% ko­ helppo tallitta työläisiä hyväin
ja
kylkiluiflen
alla,
Sappitauti,
Kelta-
7
p.
Seattlen
s.s.o............................................................
33.25
kassa kassa jot.
JOHN E. AHS.
tauti, Kova vatsa, ja yleensä heiko ruuan­
rolla. Myytävänä myöskin pienempiä
7 p. Seat tlen s.s.o...................................... 7.00
.19
1
p.
Balance
huhtikuulta
.
.
.
WASH.
ja suurempia maa aloja lähell^. Mc­ lupausten talustnsnuorassa. Sil­ 5 p. S. S. Järjestöltä ...........
7 p. Marshfieldin s.s.o............................................. .
8.50 sulatus, ovat KAIKKI Vatsakatarrin WILKESON,________
il.32
tuntomerkkejä—Lukekaa mitä tämä mies
Minnville, Ore., edullisilla ehdoilla.! lä täällä on enemmistönä ruotsa- 5 p. Roslynin s.s.o...................
II p. Sand Couleen s.s.o..............
1.40
2.65
«ano meidän lääkkeestä.—
H. W. Bundy, McMinnville, Ore.J laiset ia norjalaiset, jotka ovat 5 p. Miamin s.s.o. .................
28 p. S. S. Järj. lahj. vaalirah.......................... 300.00
.6.25
Lawler, Mina...... Arv. Apteekarl: — LähettA-
28
p.
Goldfieldin
s.s.o.....................................80
.36.25
jumalalle kuuliaisia ja kapitalis- 9 p. Telluriden s.s.o. . . . . ' ........................
mänoe lääke no: 259. on saapunut, joit* lausun
MAATA MYYTÄVÄNÄ.
30 p. Binghamin s.s.o...................................1.00
kiitoksen teille.——Teidän lääkkeenne on parasi
t l p. Kinghaniin s.s.o.................................. 6.25
Suomessa tutkinnon suoritta*
teille uskollisia.
30 p. Binghamin s.s.o........................................................ 6.30 nait* ynipi saada täällä Amerikassa (alista on f
SM! 6.70
DOLLARISTA
HALUTAAN TIETOJA I Kaupan
hoitajat
Huom. J f
Kopio länsipiirin kassa-
kirjasta v:lta 1916
PAIKKOJA AVOINNA.
Soiton joilta
jän toimi
avoinna Leipuriliike
Luennoitsijan
| Maata myytävänä I
Hyvä Leipä
Xipu ¡Rinnan ¿tila <
T:ri K. Pitkänen
SO eekkeriä hyvän kauntitien var­
rella myydään hyvillä ehdoilla. —
Maksuaika miten ostaja haluaa.
(16)
*
Mrs. Maria Henrikaon,
Holcomb, Wash.
Sedan innostus
on täällä huimaavassa van h
dissa. Pyssyt ja pistimet v älk ­
kyvät ikkunoilla kiihottavien kir­
joitusten ympäröimänä monessa
23 p. Wilkes«»nin s.s.o....................................................... 5.50
nut lääkäri. Vastaanottotunnil
30 p. Agitatsioni kassa ......... f ...................................... 57.56 apu HBT1 ensi »nnoa auttaa. Daniel Mäki.
23 p. Wilkesonin s.s.o.................................5.50
30
p.
Pöytäkirjoista
............................
'..........................
11.00
31 p. Agitatsiopi kassa ................................................... 51.32
2—4 ja 7—S j.pp.
Tilatkaa lääkemääräys N«>: 280—täysi 10—12 e. p.
31 p. Edustajakokous kassa ........................................... 18.00 3«> p. lahjotuksia ..............................................................307.50 hoito lähetetään postissa, $2.00 hinnasta.
Iltasin ja sunn untaisin tarpeen
31 p. Lahjotuksia .............................................................. 38.65
' — —LignnlVin Apteeki on saurin----—.
mukaan.
8469.26
— suon». Apteekl Yhdysvelloisa—— ’
Oteta: P A. LUaell Co...Superior, Wl*. BUTTE,
8113.66
(Jatko* vudvnneíl* si'.titl*)
M ONTANA