Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 15, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 39
TOVERI
Sivu kuusi.
doilla kun Hoquiamin osasto e-!tvnvttä maailmaa Vastaan, kun dä Astoriassa vierailemassa 17ja,^
sitti. Asiasta tuli äänestys. Yh-j nimittäin solatarpeisiinkin yrite- 18 p;nä maaliskuuta. Myönnet
deksän äänesti rahat annettavaksi ■ tään saada pyhä voima, jotta tie tiin. Matkasta ja kappaleista se-ji
lostetaan myöhemmin.
ASTORIAN SUOM. S. OSASTO VIETTÄÄ
Jussilalle ja viisi äänesti vastaan. olisivat tehoavammat.
Jäsenkirjuri pyysi kokouksen
Kyllä
minä
olen
kuitenkin
sitä
Samalla
puhuja
myöskin
lau­
KAHDETTATOISTA
velvoittamaan
kaikkien jäsenien ;
mieltä, että jos Iloquiamin osas­ sui mitenkä tämän maan yksi
ampumatarveteh- tuomaan jäsenkorttinsa kirjurille i
to olisi antanut ne rahat Jussi­ suurimmista
lalle ja hän olisi ne juonut ja taan omistajista, Charles M. siirron tähden ja myös rästissä j
pelannut, ja se olisi tullut tie­ Schwab, Pennsylvaniassa, on kir­ olevien suorittamaan jäsenmak­
doksi niillä paikkakunnilla, missä joittanut kirjasen, nimeltä “On­ sunsa.
rahaa kerättiin, niin olisi pian nistumalla sen kanssa mitä sinul­ On hirveän ruma nähdä nimen­
syyttäneet Hoquiamin osastoa la on”, (Succeeding With What sä mustalla taululla. Kuulin, että ,
siitä, että vleiskeräyksellä kerä­ You Have) jossa hän yrittää luo- laitetaan sellaisten nimet johon­
tään tovereilta rahaa juopoille. idä sellaista käsitettä, että kaik­ kin yleiselle paikalle, jotka ovat
Se olisi pilannut asian. Jos jos­ kien ihmisten onnistuminen riip­ unohtaneet kokouksiin lähtiessä'
kus olisi jälkeenpäin toveri jos­ puu siitä, miten ajattelee. Toisin rahan kotia. Täällä on vallan |
sain paikkakunnalla avuntarpees­ sanoen, kun ihminen vain ajatte­ toimihenkilöitä, jotka ovat unoh-jj
sa, niin kaikilla koiran silmillä lee paljon, niin silloin hän on­ taneet kokonaan jäsenmaksunsa
SUURENMOISELLA OHJELMALLA
olisi heti se kerääjälle edessä, et­ nistuu. Tässä puhuja mainitsi, suorittamisen.
tä juopolleko niitä kerätään.
mitenkä tämä samainen Schwab Suurta tulossa.
LAUANTAI-ILLAN OHJELMA:
Laivain rakentamista
Tämän kuun 18 p :nä on laulu-
on saattanut Pennsylvanian val­
on viime viikkojen aikana ol­ Osaston päätös.
Alkusoittoa.................... Osaston Orkesteri
Tacoman s. s. osasto päätti eh­ tion täydelliseksi helvetiksi työ­ seuran ja soittokunnan yhteinen jj
lut uhkaamassa synkkiä pilviä
vielä
dottaa
että keräyksellä kertyneet läisille, jonka toimenpiteistä siel­ konsertti. Nävtelmäseura
Tervehdyspuhe.........................K. Niemelä
•
kun liittövaltioitten lainlaatija- varat Jussilan hyväksi käytettäi­ lä on valtiollinen kasakkajärjes- samaan maksuun
esittää kappa-p
L a u lu a ......................... Osaston Sekakuoro kunnassa on ollut tahdittavana siin edelleenkin Jussilan avusta­ telmä, kuten verisessä Venäjässä, leen * Laululintunen". Joo. samal-i
UNION PACIFIC
lakiesitvs. jolla kiellettäisi ulko- miseksi samalla menettelytavalla joka myöskin täydellisesti hal­ la 50 sentillä, se on kovasti I
Juhlapuhe ... / ......................... W. N. Reivo
i maille laivojen rakentaminen. O l­ San Franciscon osaston välityk­ litsee Pennsylvanian valtion vir­ halpaa kuulla laulettavan Bar-J
SYSTEM-tietä
Viulusoolo..................................Hj. Andros
letikin tulisi tuollainen lakiesi­ sellä—jos nimittäin Friscon osas­ kailijoita aina ylemmästä alim­ rikaadein marssi ja taas soittaa |
Juhlaruno................................... E. Boman
tvs halpaamaan laivanveistoteol- to ottaa sen vastaan avustaak­ paan asti.
kajautettavan mitä tunteellisiin- )
Oregon Washington Umlted
.
— VÄLIAIKA—
lisuuden länsirannikolla.
sillä seen Jussilaa samalla tavalla kun
Puhujan puheessa oli monta pia sooloja. Niinpä niin ja näy-1'
Lähtee Portlandieta Union aiemalta
S o itto a..........................Osaston Orkesteri
miltei kaikki länsiAnnikon Qaiva- Hoquiamin osasto teki—että aut­ hyvin nasevaa kohtaa, jotka iski­ teltävän “ Laululintunen” joka
päivittäin klo 10 epp.
Läpikulkevat
junat
Chicagoon.
Edustajain tervehdykset ............................. j telakkain tilaukset ovat tällä ker- taa häntä avun tarpeessa ollessa. vät vasten sitä valeisänmaalli- yksistään olisi jo likipitäin sen ' Loistavat
paikat, sähkövalo, teräs-
vaivaisen 50 sentin arvoinen. Ja i
Tacoman
osaston
kokouksessa,
suutta
mikä
tänäpäivänä
vallitsee
’
taa
norjalaisilta
laivayhtiöiltä
vaunut.
Suoranainen
yhteys
At-
L aulua...........................Osaston Mieskuoro • saatu ia. Syystä kyllä onkin kai­ 11 p. helmik., 1917. J. A. Allin, valtaluokkien keskuudessa, ja mi­ kun niitä pääsylippuja saa vielä ) lannin rannikon kaupunkien kanssa.
Vuosikertomus.............................E. Järvin
rtla n d ja P uget Sound E xpress
kista lännen kaupungeista \Yas- Ph. Luoto, osaston valitsema k o tenkä työläisetkin saadaan nar­ halvennuksella kun ostaa etukä- . P o Portia
T A N S S IA Y L Ä H A A L IS S A !
ndista 6:15 jpp. päivittäin
teen
.Arosen
kaupasta
idän-
ja
ratuksi
valeisän
maallisuudella
mitea
hingtonin lainlaatijakuntaa vii­
Denveriin ja Kansas City’in me­
niin, että he todellakin luulevat Jaakkolan kaupasta pohjoispuo­
nevillä junilla, siihen matkalla
me päivien aikana pommitettu Kokouksen lopulla
yhdistettynä St. I.ouis'iin menevä
lella
'kaupunkia
otettiin
keskusteltavaksi
jotain
heillä
olevan
jonkinlaisia
etuoi­
SUNNUNTAI-ILLAN OHJELMA:
matkustajavaunu. Joka suhteessa
vastalausesälrkösanomilla ja sei
Niin ja sitten 25 p. näytellään j
ensiluokkainen.
puohicasioita. Toveri A \\ uori keuksia sodan kautta puolustet­
laisen lähetti .Astorian Kauppa­ 'esitti .xsian, josta kyllä kannat­
S o itto a...........................Osaston Orkesteri
tavissa. (Eipä sillä etteikö näistä "Nuori mylläri", jossa on mitä;
S a it L a ke E xpress
kamarikin
eilen.
Sähkösanoma
11:20 epp. päivittäin
parhain
juoni.
Sillä
myllärillä
on
li
R u n o ..................................A. Jääskeläinen
taa keskustella, nimittäin yleis­ asioista olisi jo monet kerrat teh­
oli osotettu senaattori Uhamber- maailmallisesta kielestä.
Boise-Salt Lake juna.
Yhteys
Kun ty selvää täkäläisissä suomalai­ vasta lukinsa, nähkääs sen h ie- :
Denveriin, Omahaan, Chicagoon
L a u lu a ......................... Osaston Naiskuoro • lainille. joka kaiken aik.ya on sosialismi on yleismaailmallinen,
ja Itään.
sissa puoluelehdissä, joten on tar­ nomman ja naisväen puoleen;'
200 mailia kuuluisaa Columbia-joki-
taistellut tuota lakiesitystä vas­ niin saisi meillä olla yleismaail­ peetonta tehdä tämän pidempää helluja enemmän kuin Muhoksen
vartta pitkin.
OSASTON NÄYTELMÄSEURA ESITTÄÄ taan.
pojalla
vanhassa
maassa.
Mutta
mallinen
puhekielikin.
F.i
tie­
selostus.a
puheen
sisällöstä.)
Automaattiset
merkinantoilaitokset
---- □----
ensi k e rta a tä llä m a n te re e lla e s iin ty v ä n m ie le n k iin to is e n kappaleen
suojelevat matkaa.
ei
se
“
Nuorelle
myllärillekään"
detty mikä kieli olisi ollut par­ Sitten astui puhujalavalle puo­
1
Läpikulkevat ruokailuvaunut.
Ateriat voittamattomat.
hain
yleismaailmalliseksi.
(Joku
niin
suotuisaa
aina
ole.'
Se
Koi-
luetoveri
Albert
Streiff.
joka
sat­
$900.00 lainattavana
A sto ria ssa s ija its e v a k o n tto r i
, h r/( korolla, ensimäistä kiin­ esitti suomenkielen, että ci olisi tuvilla vertauksilla selosti miksi­ kale ei annakaan ottotyttöänsä
551 C o m m e rc ia l S tre e t
Hilkkaa
suosista,
vaan
haluaa
kä
tämän
maan
kapitalistit
ha­
isää
oppimista.)
Mutta
se
es-
nitystä vastaan. Lakimies A. A.
C. W . R O B E R T S , D. F. «S. P. A.
Anderson. Puhelin 865 5 Fulton ierantokieli, siitä tuli paljon kes­ luavat sotaan Saksan kanssa. He naittaa jollekin toiselle. E.i mi­
P u h e lin M ain 85
kustelua. Siitä on joku viisi tai haluavat sotaa siksi, että heidän nun passaa sitä kovin pitkälle
Derncnt Bldg.. Astoria. Ore.
tunsi vuotta aikaa, kun se oli etunsa ovat vaarassa, jos nimit­ ruveta jaarittelemaan, luulen
Höyrylaiva
dihkeän
keskustelun alaisena täin Saksa sattuisi selviytymään tästä jonkun toisen paremmin
^HARVEST QUEEET1
N ä y te lm ä kolm essa näytöksessä.
Tiekysymys käy lainlaatijakun-
Humalaisten keskuudessa, mut- voittajana nykyisessä sodassa, kykenevän selvää tekemään.
K ir j. H e lla V u o lijo k i.
nassa pulmalliseksi.
Raportieri.
a se loppui kuin nukkuneen ru­ joka merkitsisi sitä. e.tä liitto-
(T e k ijä n suom ennos)
Viimeisen
viikon
aikana
on
kous siihen. Mutta me täällä vallat eivät silloin kykenisi suo­
H E N K IL Ö T :
Salemissa lainlaatijakunta saanut Tacomassa olimme sitä mieltä, rittamaan 'kaikkia niitä sotavel­
M ä k is te n em äntä ........................................................................ C e cilia T o lp p i
¡a Columbia-joen laitureille
lukemattoman joukon kirjelmiä että eiko kannattaisi herättää koja. mitä he ovat tämän s<xlan
H e le n e )
M a ry Pessi
ja sähkösanomia
eri puolilta lenkiin keskustelua esperanto- aikana tehneet. Edelleen puhuja
H ans
V hänen la p s ia a n . . . ................................................<
N. Terho
Lähtee O-W. R. R. & N. laiturilta
P eeter
E. Boman
Astoriasta klo 7 epp. päivittäin, paitsi
Oregonin valtiota, joissa jokai­ kielestä, ja sillä mielellä kokous lausui mitenkä sodan loputtua K e rm a v o i ................................... 42— 43c
sunnuntaisin. Palaa Portlandista Oak-
M ä kiste n v a a ri ......................................................................................... A. M äki
sessa on puhuttu ja ‘p ainostettu ehdotti, että uutisten kirjottaja kaikki nykyisten sotaakäyvien M a a la is v o i ............................... 40— 41c
kadun päästä klo 8 jpp. päivittäin,
J u lia . P e e te rin m orsian .......................................................... Saim a K änsälä
paitsi
valtateitten rakennuttamista. Täi urjettaisi siitä alun siinä toivos­ maiden hallitsijat tulevat lyö­ E n s ilu o k a n ke rm a ........................... 43c
A lis te n isäntä ...............................................................................
E. H e ik k in e n
T
oisen
lu
o
k
a
n
ke
rm
a
.......................
41c
lä kertaa on esitetty niin pal­ sa että osasto: muillakin paikka­ mään veljenkättä toisilleen ja o-
A lis te n em äntä ............................................................................ M a ria H ih n a la
jon teitä rakennutettavaksi, et­ kunnilla ottaisivat ja keskusteli- vat samoja hyviä ystäviä kuin
M
a
rianne
\
,
....
,
/
M
aissi
K
uism
anen
n a n m u n a t—
Jaan
) heidan la p s ia a n ................................. (
F. S aarinen
tä tosiaankin on vaikeata sanoa ivat, josko olisi hyötyä, että ot- ennen sotaakin, jotavastoin suu­ L a K a a tik
o itta in m y y n tih in ta tus. 31 %c
M ai, A lis te n p a lv e lija ..............................................................................................
mikä esitys ja suunnitelma en­ aa keskustelun alaiseksi espe­ ret työläisryhmät, joilta ovat o- L a a tik o itta in , o s to h in ta tus. 30— 31c
E räs tu n te m a to n .......................................................................................................
siksi olisi toteutettava ja mikä ranto- tai joku muu yleismaail­ maiset tulleet murhatuiksi tois­ V a lik o it m unien m y y n tih in ta .. 32!4c
T a p a h tu u E te lä -V iro ssa ennen 1905 v. ta p a h tu m ia .
jätettävä hautumaan kun kaik­ mallinen kieli, toivossa saada ten maiden työläistoverien kaut­ H u h tik u is e t s ä ily k e m u n a t, tus. 28~30c
VÄLIAIKA TOISEN JA KOLMANNEN NÄYTÖKSEN VÄLILLÄ.
kien puolesta on voimakkaasti lälulä jotain täitä Toverin pals­ ta, tulevat kantaman monta kar­ L in n u t—
Asia saa sitäkin pa­ toilla.
vasta muistoa toisten maiden K a n a t, Ib .................................... 18— 20c
Seuraava kappale on “Mimmi Paavaliina”. agiteerattu.
hemman käänteen kun lainlaati- Oli siinä auto-onnettomuuksia
työläisiä kohtaan. Toisin sanoen: K a lk k u n a t, Ib .................................... 20c T:RI F. ANDERSEN,
a n h e t, Ib. .......................................12%c
iakunnan käytettävänä ei todel­
O hjelm a aikaa m olem pina ilto in a tä sm ä lle e n kello8.
yhdeksi sunnuntaiksi, kun ta­ ne haavat, mLä nykyinen sota on H S orsat
SPESIA LISTI
Ib .............................................. 18c
S isäänpääsy: la u a n ta i-ilta n a 25 s e n ttiä ; s u n n u n ta i-ilta n a 35 s e n ttiä .
lisuudessa ole kylliksi varoja ai­ pahtui seitsemän yhteentörmä­ saattanut aikaan työläisten ri­
Korva-,
silmä-,
nenä-, kurkku- ja
M o le m p iin y h d e llä ke rta a o s te ttu n a 50 se n ttiä .
noankaan esitetyn tiesuunnitel­ ystä, joista yksi päättyi kuole­ veissä eivät unhotu niin nopeaan J u u s to t—
man toteuttamiseen, puhumatta- maan. C. II. Cox, masinisti Du- kuin vallassaolevien luokkien e- Oregon ju u s to , Ib .................................22c kroonillisille taudeille.—Silmäla­
i kaan kaikista. Kysymyksessä pontin ruutitehtaalta. ajoi 11 p. duista johtuvat eripuraisuudet, Cream b ric k ju u s to Ib ................... 27-28c seja sovitetaan.—Huoneet 5—7»
:n t t n : « : n : n m t t » : n w « r i on näet hyvin 'kalliitten teitten
b u rg e r ju u s to Ib ...................... 25-26c Mervyn Bldg, Astoria. Ore.
illalla yhteen Sp. Tacoman katu- ne unhottuvat heti kun sota lop­ L S im
v e its ilä in e n ju u s to Ib ................. 34-38c
rakennuttaminen, joista jotkut vaunun kanssa 70 katu ja Union puu.
H e d e lm ä t—
Varastoomme on saapunut suuri
A S T O R IA S T A ja Y M P Ä R IS T Ö L T Ä
tulevat maksamaan $10.000 maili Ave., ja tuli siinä niin pahasti
Samoin, lausui hän, jos kerran N avel a p p e ls iin it, la a tlk .. . $2.00— $2.50
valikoima kaikenlaista
Lainlaatijakunna'lle on tämän is loukatuksi, että kuoli 12 päivän tämän maan kapitalistit haluavat B a n a n it, Ib ................................................ 5c
tuntokauden aikana tehty jo kak­ aamulla. Hänen vasen jalkansa sotaa, niin silloin on parasta pan­ S itru u n a t, la a tik k o ........... $3.00— $3.25 P U T K IE N A S E T U S -A L A L L E
C a lifo rn ia n p ä ä ry n ä t, la a t. $1.50~$2.00 k u u lu v a a tavaraa, k u te n k y lp y a m m e i­
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T
työt jäivät syksyllä joko kesken, sikin esitystä varojen hankkimi pääsi kokonaan irti polvesta ja na tämä kysymys kansan äänes­ P a ik a llis e t om enat, la a t. . . 50c— $1.65 ta, p o ila re ita , s ik k e jä , p esuvate ja,
Konttori ja liikkeenhoitaja . 365
tai sitten tuli ne tehtyä niin hä­ 1 seksi teitten rakennuttamiseen, oikea sääri meni poikki ja lo«ka- tyksellä ratkaistavaksi ja ne. jot­
v e s ik lo s e tte ja ja p u tk ia k a ik e s ta la a ­
Toim itut ..................................... 832
J u u rik a s v it—
dusta.
M y ö s k in otam m e te h tä v ä k ­
tiköimällä. että useissa kohdin i mutta kumpikaan ei ole saanut hiut ranskoiksi. Hänen 8-vuo- ka haluavat sotaa, niin annetaan O regonin
s ip u lit, s ä k k i ............... $8.50 semme k a ik k e a p u tk ie n a s e tu s a la lle
i
kannatusta.
N
vt
on
tehty
kol­
den
vanha
poikansa,
Herbert
Cox
a O Q O Q O O O O Q Q Q Q Oi on entinen työ revittävä pois ja mas esitys $8,000.000 hankkimi pääsi pienillä naarmuilla, sama­ jumalan nimessä niiden mennä P erunat, m y y n tih in ta . . $3.00— $3.50 k u u lu v a a ty ö tä k o h tu u llis illa h in n o il­
taistelemaan. Mutta asianlaita on P e ru n a t, o s to h in ta ........... $2.75— 3.00
tehtävä uudelleen. Tietenkin tu­
o lee liikenne taasen Olemaan ka­ seksi bondeja myymällä 25 vuo- ten toinen, autossa ollut meri­ niin tänäpäivänä. että ne henkilöi M akeat p e ru n a t, ty n n y r i ........... $4.00 la Ja nopeasti.
»
PÄIVÄLISTA
A N D E R SO N & E K
O O O O O Û O 0 O O O O
o duilla puolittain seisauksissa ja i den matksuajalla ja lainlaatija mies, Carl Johnson, pääsi pie­ jotka haluavat sotaa eivät suin­ T u rn ip s it, s ä k k i ........................... $1.50
235 T a y lo r Ave.,
P u h e lin 426
lta ju u re t ..................................... $1.25
on useita tunnettuja nillä loukkauksilla.
kaan itse tule sinne menemään K P e a ls
viimekesäinen luoviminen alka­ kunnassa
Toverin johtokunnan kokous
te rn a k a t ................................... $1.50
miehiä jotka ovat asettuneet esi­ Naistenpäivä iltamat
Esim. kaikki ne. joiden huonei­ O re g o n in k a a lit ..............
ensi perjantaina kello 7 illalla. nee kaduillamme uudelleen.
$5.00 • • • • • • • • • •
• > • • • • • • • •
tystä tukemaan. Tämä bondivel
ovat ensi lauantaina, 17 päivä den 'katolla liehuu tänäpäivänä
— Agitatsionikomitean kokous
VIENNA CAFE
ka tultaisiin sitten maksamaan helmikuuta.
—Iso ässä. Yhdysvahain lippu sodan kiillot­ L ih a n ja kalan m y y n tih in n a t—
tänä-iltana kello 7.00; tärkeitten
Cryatal te a tte rin viereesi
•
autoverotuksella, 'jota tultaisi
Paras s ia n lih a , ib ................. ......... 15c •
Miksi
heikonnatte
itseänne
tajana tulevat varmasti — jos H uonom pi s ia n lih a , ib ..........
asiain takia olisi jokaisen saa- 1 vntämittaisella rykimisellä. Pis­ huomattavasti
•
535 Comm’l St.
Astoria •
14c
kohottamaan
• Hyvää ruokaa saatavana. Ya- •
sota syttyisi Yhdysvaltain ja Paras v a s ik a n lih a , Ib ............ ........
vuttaya täsmälleen.
.
14—
15c
Xiitrpä
on
esitetty,
että
tavalli­
täytykää Uniontownin apteekiin
•
tävälllnen kohtelu.
•
Saksan
välillä
—
pysymään
vi­
H
u
o
n
o
m
p
i
v
a
s
ik
a
n
lih
a
Ib.
..1
3
1
3
1
4
c
— S. S. Osaston työkokous; saamaan Helbergin Valkean pe­ sesta autosta tähän asti kannet
OREGON
•
Suomalaiset
syökää
meillä!
•
K a rits a n lih a Ib. .*.............
. 16— 17c
II susti pois sotarintamasta.
tänään kello 7.30 illalla.
• ••••••••
täjän tervaa (yskän lääkettä). tu vuotuinen verotus $15. koho­
L a m p a a n lih a ib ...................... . 12— 13c
Kokouksen
lopussa
luettiin
— “Talon lapset", harjotus klo.
PORTLAND.
Hinta 25 ja 50c.
(ilm. tettaisiin $25. ja tähän asti kuor­
ponsi, jossa m.m. sanottiin: Me N a u d a n lih a Ib ......................... .......... 4-6c K auppam m e k o rja a m in e n on v a a tin u t
7.30 illalla, kukaan ei saa jäädä
---- □----
Täällä oli t. k. 11 p. illalla kau­ Amerikan työläiset olemme kai­ K e ite tty s ia n lih a , Ib ............. . 20— 24c
ma-autoista kannettu $25 verotus
a ik a a ja rahaa.
S a vu ste ttu s ia n lih a . Ib ........ 20*4— 32c
pois.
pungin
yleisellä
kirjastolla
sosia-
kohotettaisi
$'O.
Täten
on
las
Uudet virkailijat
kenlaista sodan varustamista ja Puhdas ih ra (L a rd ) i b . . . . . . . . 18*4c
— Mieskuoron harjoitukset:
on Pacific Power and Light kettu vuosittain kertyväksi Ore­ 'isteilla sotavastainen mielenoso- Yhdysvaltain sotaan sekaantu S e k o te ttu ihra. Ib ................. ........ 16t
tenorit klo 6.30. Naiskuoron har­ Comylle valittu eilen julkaistun gonin valtiosta $500.0C0 ja sil tuskokous. Puhujina esiintyivät mistä vastaan, oli se sitte missä S ilv e rs id e lo h i. Ib ............... ........ (— )
jotus huomenna klo 1.30 päivällä. raportin mukaan. Vaihdos johtui loin bondivelka tulisi määräaika kokouksessa C. B. Ellis ia Albert muodossa hyvänsä. Myöskin me Salm on tro u t ib ...................... ........... 20c TARVITSEMME
K am pela Ib ............................... . 16— 18c
'Sekakuoron hariotukset 'klo 7. siitä, että yhtiön entinen yleinen na maksetuksi. Jos tämä uusi Streiff. Ikävä vain. että kokouk­
R A H A L L IS T A
Sam pi, ib ...................................
vaadimme
että
tämä
soiakysy-
tänä iltana. Kaikkien saavuttava. liikkeenhoitaja James E. Davidr lakiehdotus tulee lainlaatijakun seen osanot.o oli toiskielisten ta­ mys alistetaan koko Amerikan C olum bia S m elt, Ib ...............
AVUSTUSTANNE
son, erosi toimestaan. Tämän liassa läpäisemään, niin Orego holta hyvin laimeata, sillä koko­ kansan yleisäänestyksellä ratkais­ P u o tita v a ra t (G ro c e rie s )-
P ala so ke ri .............................
suuren yhtiön yleisenä liikkeen­ uin valtiossa lähimmässä tule ukseen ei ollut saapunut kuin tavaksi.
Myytävänä verkkoja
H
ie n o s o k e ri ...........................
ja kalastusvene, varustettu 5 hoitajana alkaa tästä lähtien toi­ vaisuudessa tullaan valtateitä »ra noin seitsemän- tai kahdeksan-
Ponsi lähetettiin Valkoseen ta­ R uskea s o k e ri ....................... . . . . $6.75
hevosvoimaisella
koneistolla. mia Lewis A. McArthur, enti­ kennuttamaan ristiin rastiin, mut sataa henkilöä ja niistäkin oli loon presidentti W. W ilsonille No. 2 r iis i ............................... 4% — 6 H c
ta jos sitä nyt ei hyväksytä, niin suomalaisia ainakin toistasataa,
K a rk e a suola, to n n i ........... - ...$ 1 1 .0 0
Käykää katsomassa Elmore can- nen apulaisliikkcenhoi täja.
J. S.
voidaksem m e k o rv a ta k u lu t ja s ik s i
Paras voisuola ................
kuluu ainakin kaksi vuotta, en sillä täkäläisellä suomalaisella
nervssa.
P
ienet
v
a
lk
e
a
t
h
e
rn
e
e
t
.
.
.
........ n y 4c m yym m e k a ik k e a ta v a ra a h a lv a lla .
neukuin esitystä tässä muodossa työväentalolla ei oltu järjestetty
Käsivoide.
S uuret v a lk e a t h e rn e e t . . . ........ 10%c
Osaston kokouksessa helmik.
Jos kätenne ovat sierottuneet, uudelleen voidaan saada läpäise juuri tuon kokouksen takia nrin-
Vuokrattavana
8 p. oli asioita aikalailla.
voitte ne parantaa voitelemalla mään.
kännlaista illanviettoa.
Ö ljy t—
--------------□--------------
6 ruumainen nykyaikainen uu­ iltasin Hellbergin käsivoiteella.
Luettiin s.s. järjestön toimeen­ P a lo ö ljy ................................. ............ 10c
Ensinnä puhui C. B. Ellis, kä­
si talo, 256 Lincoln Ave. Kysy­ Hinta 35c. Tilataan osoitteella:
sitellen mitenkä rikoksellisuus on panevan komitean kirje, joka oli G a s o liin i .................................. ........ 21%c
K a n s a n k ir je itä
kää Anton Johnson, 248 Alameda G. A. Hellberg, Suomalainen
olosuhteiden synnyttämä, ja mil- vastaus ennen lähetettyihin kir­ P a Ja te u n h tti o t— ja u h o t ...................
H u o n e k a lu ja , uuneja, m a tto ja .
Ave., Uniontown.
apteekki, Astoria. Ore.
(ilm.
lälailla nykyään tulkitaan rikok­ jeisiin. Kirje ci antanut aihetta V illa m e tte ja u h o t ............ . . . .. . . . $8.20
(Jatkoa viidenneltä sivulta)
$7.70
---- □----
sellisuutta. Nimittäin, jos kerran suurempiin keskusteluihin, kun P a ik a llis t. m y lly je n ja u h o t. . $8— 8.20
H am m astautin L d b k e
min osaston välityksellä. Asias rikoksellisuutta on olemassa, niin me kerran olemme alistuneet G raham ja u h o t ................. ----- $8.40
Suuret kaksipäiväiset juhlat
Talo myytävänä
on S. S. Klubin haalilla tu­ ta keskusteltiin koko paljon ja ainakin nykyisessä Europan so­ noudattamaan s. s. järjestön e- R u is ja u h o t .........................
Vppertownissa,
42 kadulla. lossa. Ne pidetään ensi lauantai­ o’ivat kaikki sitä mieltä, että dassa se esiintyy täydessä mitta­ nemmistön päätöksiä. Kirjeessä S u rv o tu t k a u ra t, ty n n y r i $ 7.50— $8.00
Lähemniä tietoja saa Toverin na ja sunnuntaina kun osaston Hoquiamin osasto menetteli oi­ kaavassa. Ej ole muuta sen suu­ vaadittin jäsenkohtaisen äänes­
konttorista.
(15 vuosijuhlaa vietetään. Lauantai­ kein siinä kun ei luovuttanut ko­ rempaa rikoksellisuutta kuin työ- tyksen tulokset, puolesta ja vas-
na esitetään osaston vuosikerto­ ko summaa O. Jussilalle, sillä väenluokan joukkomurhaaminen, taan. Lähettäminen jäi kirjurin
Reclamation komitea
mus. ja suoritetaan monenmoista siinä olisi mennyt koko keräys jota tehdään vain 'kapitalistiluo- tehtäväksi.
ntuu tänä iltana
i,
S C A N D IN A V I AN-AM E R IK A N
S Ä Ä S T Ö P A N K K I.
A S T O R IA , O R E
kokoontuu
vlimää- ohjelmaa ja sunnuntaina esite konnain kukkaroon. Joku tove- kan etujen hyväksi. Ja mitenkä
Soittokunta ilmoitti olevan ai­
räiseen kokoukseen valtuuston tään suurta huomiota herättänyt ¡rei* ; esitti, että lähettää se lop­ esim. Venäjällä (in holv Russia) komuksen mennä maaliskuun 3j
Pääoma
»75,000.00
kokoushuoneessa kaupungintalo!- kappale "Talon lapset". Katso pusumma keräyksestä saaduista papisto kannattaa täydellisesti p:nä \\ oodlandiin, jonka lystin)
Ylijäämä ja Jakam attom at voitot
»30,000.00
la keskustelemaan täkäläisen rau-. ohjelman yksityiskohtia tämän rahoista Toveriin, koska ei Jus­ Venäjän ylimystön ryöstötoimen- kokous heille myönsi. Olkaapa:
tatieyhtion tayttotöitten johdos­ lehden toisessa paikassa.
sila halunnut parannuttaa jal­ piteitä. vielä siunaamalla kaikki farmarit silloin ympärillä, kun ■ V a rm a s ä ily ty s p a ik k a Jou tilaille ra d o ille . N e ljä n p ro sen tin korko
ta esille tulleitten, pikaisesti pää­
---- □----
kaansa. mutta sitte oli semmois- ne ampumatarpeetkin mitä käy- Portlandin pilliniekat saapuvat.!
. lis ä tä än pääom aan p u o liv u o s itta in
tettävien kysymysten johdosta. Loukkaantui pahoin.
takin
mielipidettä,
että
kun
neltetään
sodassa,
eitä
»e
paremmin
He
eivät
ole
mitään
oppipoikia.!
---- □----
Ross Welch, muuan sähkösa- rahat ovat Jussilalle kerätyt, niin vaikuttaisivat
työväenluokan sen voin vakuuttaa.
L. O B E L L A N D . Presidentti. C. G. P A L M B E R G . Vara-presidentti
Bond kadun korjaustyöt
nomapoika loukkaantui pahoin antaa ne hänelle San Franciscon joukkomurhaamista.
Eikö ole
Xäytelmäseuran johtaja myös
J. M. A N D E R S O N . Rahastonholt., J. W. ROMAN, Vare-rehaetonholt
on taaseir alettu. Nuo korjaus-1 eilen klo. 6 aikaan illalla tulles-1 osaston välityksellä samoilla eh täydellistä ivantekoa koko sivis- ilmoitti olevan aikomuksen käv-
T. k. 17 ja 18 päivinä
saan polkupyörällä alas 14:ttä
li katua. \Yelchin pyörä puski
I päin jotakin kaihille jäänyttä hir-
renpätkää ja silloin hän kaatui
syöksyen voimakkaasti kovaa se-
menttikalua vasten saaden usei­
ta verinaarmuja ja mustelmia.
Yakavanrpiluontoisia vammoja ei
kuitenkaan tullut.
---- □----
Muutettu
Oregon Fire Relief Assn kont­
tori on muuttanut paikkaa ja si­
jaitsee nyt 168—10th St., vas-
I tapäätä Toverin konttoria, jossa
ottavat ilolla vastaan entiset se-
ikä uudet liiketuttavansa.
I ilm.)
W. L. Warren, Agt.
MENE
ITÄÄN
“TALON LAPSET”
ORTLANDIIN
Markkinahinnat
P
HILDEBRAND & CO.
SCANDINAVIAN AMERICAN SAVINGS BANK