Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 13, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Siru riisi.
TOVERI
No. 37
ko ko u kse t 2 ja 4 su n n u n ta i, alkaen j lliilI2!l&niI2»»#S;i22«liZHII3IIIHnHlUnni:!£SllS12lSnUSSIUIUISBinim
laisten keskuudessa jotka tahto­ hau siitä pitkä aika kuin sellais- haa koskaan tapahtnut? Tällai- , koska Europa» sota tekee tämän- k e llo 8 Lp. osaston huoneustossa, ■ 11 3 11
s
vat sotaa. Äiti. ethän sinä tahdo ta on W . Berkeleyssä ollut, nim. i set m urhat menevät vain tupak- kin maan työläisten elämän hy- Im p e ria l H a ll 2409 N. H a lste d SL
Mieskuoro m y ö s) kapuheina. noin vain sivumen- vin epävarmaksi, niin sen joh- K irje v a ih to -o s o te on: C hicagon P. P.
pojallesi — jonka olet kurjuudes­ sekakuoroa.
S. Osasto, Im p e ria l H a ll 2409 N . i i
sa ja kärsim yksissä kiduttam alla tulee esittäm ään ohjelm anum eroi nen, m utta jos näitä ei ruveta ilosta päätettiin lykätä talo n 'k o r- S.
H a lste d St., Chicago, 111.
! illIS H 3 liS S I2 IC U IIIIiftttS » IIE 3 IU .‘K 1 2 f £ i K l ! m 2 1 S S e i ; S i : : : ! i : C : r i : : E L L L I a
alottam isen siksi kun
ucr»5l
-----
i u i v u - j i ta
d
L tX öScl konsertissa.
M /u S V l H o o d ,
O
llS C
I1 V 1 I I - J joukkotoim
O U K K O l U l I I l l innalla
I lI H U ld ,
p poistam
u J M t M U aan,
d a u , j jaustöiden
u u o tv .u v u
kasvattanut mieheksi
— t ennen-!
tässä
Siis
enem
oi.
Cumberlandin S. S. Osasto kokoon- i
a. Ei suinkaan. {pää tästä puhum attakin arvaatte I niin kukaan työläinen ei tie d ä ; nykyinen käy unissa oleva sota tu u jo k a e u u n u n ta i-ilta k lo 7. Kir­
aikaista kuolemaa.
vaikka nyt yhte iskunta on tuei-i siitä tulevan oikein loisto-konser-, milloin hänen vuoronsa_tulee, on päättynyt.
je e n v a ih to osote o n : S. S. Osasto, L i
O saston ompeluseuraan e r in ­ Box U, Cumberland, Wyo.
dat johtanut kidutuslaitoksiin. tin.
j sillä täm änlaiset m urhat ovat
luonnon parannuksiin kuuluvilla tavoilla. 5u-
42 Fremont St.
i nulla on pitkäaikainen kokcniux kaikenlaiaia-
Deep R iv e rin s. s. k lu h ^ p itä ä k o - ■
joissa meidän on pakko kulutta-
H uom .! Jotka aikovat yhtyä jo enempi kuin raakalaisten te- neiden tilalle valittiin Mrs. Roi-
PORTLAND,
ORE.
ta sairauksista joita olen onnistuvasti paran-
malla sitten kasvattaa heille rei- sekakuoroon, niin nyt olisi sii-lk o ja ja näitten täytyy loppua uinen, Mrs. Nieminen ja Mrs ko u kse t jo k a is e n kuun lo in e n sun- ’
MRS. A. J. J O H N S O N , omistaja.
tanut paastolla, hieronnalla ja monenlaisilla
n u n ta i k e llo 10 a.p.
K irje e n v a ih to - j
! t n kylvyillä.
i aiktim m issakin sairauksissa,
Ensiluokan H otelli, ja Ruokailupaikka.
1’irttinen.
pasta ja vahvaa työvoimaa.
hen aika ja tilaisuus yhtyä, sillä k e rra n !
osote on: S. S. K lu b , Deep R iv e r,)
•.oissa hoito on pitkäaikainen, voitte taalla ol-
Hinnat kohtuulliset.
Toveri Konsta Lehti valittiin W ashington .
a sia si k u n n es saat u la lle ttr v c j te u u t. Mak-
Kuule sinä äiti. me emme kos-j jota etemm äksi se yhtym inen jää
Matson oli perheellinen «mies,
Telefooni Wourllawn 43.
on paaston aikana ainoastaan >3.50 ja
kaan saa oikeuksiamme sillä, että ! niin sitä huonompi se on Siellä kahden lapsen isä. Perhe asuu uudelleen osastoa edustam aan
D e K a lb in S. S. Osaston osote on:
I j ktvn paaston $7.äÖ viikolla.
S. 8. Osasto. L B o x 464, D eK alb, 111.
me odotamme, meidän tä y ty y ) nyt ovat laulut oipin alaisina, täällä ja on nyt vailla isän. tu r­ (Ontarion maakuntakom iteaan.
PETER KOKKO
Ch.
Väisänen
ehdotti,
että
o-
D ia m o n d ville n S. S. Osaston osote
ryhtyä äänioikeuttanrtme käyttä- vaan tuonnem pana, toisten jo o- vaa tässä kylmän ja kolkon'm aa­
42 Fiecraont St.
P u h .: W oodlawn 4 3 .
PORTLAND,
OREGON
mään sosialismin puolesta. Ai- j pittua useita lauluja, siitä on j ilman sylissä. M atson oli/ syn- sasto peruuttaisi ne aikaisemmin on: S. S. Osasto, L B o x 158, D iam oud-
v ille , W yo.
ti, jos sinulla ei ole vielä ä än io i-; paljon hankaluutta niin laulajille j tynyt Kurkijoella, Viipurin lää tehdyt päätökset joilla se on e-
E n a v ille n s. s. osaston ko ko u kse t LAKIMIES
ASIAN AJAJA, j o s a s to t, R irja llis u u s k o m lte a t ja y k s l-
keutta. hanki se 'hetimmiten itsee­ kuin myös opettajalle, — s iis 1 nissa, ijältään noin kolm enkym ­ rottanut osastosta Ch. Löppösen on 1 ja 3 : s s u n n u n ta i kuussa k e llo 1
i lö t v o iv a t tila ta ta rv iu c u ia n s a n lu ti-
Henry
Building,
lesi silloin kun sinulla on si ih e n joukkoon ja heti.
menen neljän vuoden 'vaiheilla. ja O. W. Hytösen. Ehdotukses­ j.p.p. — K irje e n v a ih to -o s o te on: u p 321—324
/- v ie
a
TV
I
J /-S
le im a s im e t n y t TOVERUSTA, s illä
4 & Oak S tr e e t— Portland, Ore. , alnils,amme n ii La tä ä llä , ih a n a t
! Saksalaisen elämänvaiheista en ta jonkun verran keskusteltua Box 31, E n a v ille , Idaho.
tilaisuus.
E urekan, Cal., S. S. Osaston ko k o ­
Saksan kieltä puhutaan.
; 25c y lö sp ä in koon m ukaan. T O V E R I.
huom attiin se perin tuhinaksi,
Äiti, katso potkasi tulevaisuut­ Masqurade-
ole kuullut mitään.
u kset o v a t jo k a to in e n s u n n u n ta i-ilia
tai
naam
io-tanssit
on
lauantai-
j
ta, meidän m ittapuu on jo täysi.
koska asianom aiset eivät ole e- k e llo 8. K irje e n v a ih to -o s o te : S. SC T e llu rid e n S. S. Osasto p itä ä ko- R a h a s to n k irju ri E m il R inne, 1035
S. s. osaston työkokouksessa
Anna Aro. ' na helmik. 17 päivä. Sotim ista-j tk. 4 päivänä valittiin länsipii des itse pyrkineet uudelleen o- Osasto, 1418 A - St., E ureka, Cat.
• kouksia a n jo k a ensim äinen sekä kol- ! C u rtis St., A lb a n y , CaL
' kaa ajoissa itsenne, jos mielitte
Y. S. K. V. & S. M aja 2 Y lim aa-
E u re ka n , U tah, S. S. Osaston k lr ; ¡nas k e s k iv iik k o -ilta k lo S. K irje e n -
saston
yhteyteen.
Jotkut
kyllä
. sen lystin saada. Ja ken sellaista ’ rin
edustajakokousehdokkaaksi
i ilm a n k o k o u k s e t o v a t jo k a maanau-
jeenvaihto-osote
o
n
:
S.
S.
Osasto,
L
!
vaitito-osote
on:
S.
S.
Osasto,
Box
W. BERKELEY.
i.ei mielisi, onhan naam iohuveja}osastom me Pu°lesta -¿ u h
ai- m ainitsivat, että osaston kunnia öox 346, E u re ka , Utah.
ta i-ilta Odd F e llo w ka alissa k lo ^ 8 .
653, T e llu rid e , Colorado,
kirkastuisi siitä jos se sanotut
I K ir ju r ie n o s o tle e t: p o v tä k ir ju r i John
Tonopah
S.
S.
Osaston
va
rsin
a
ise
t
F
o
rt
B
ra
g
g
in
S.
S.
Osaston
v
a
rs
in
a
i
j vain hyvin harvoin, korkeintaan |P unen-
Sekakuoro
päätökset peruuttaisi, m utta täs­ set ko ko u kse t p idetää n jo k a sunnun- ko k o u k s e t pidetään osaston ta lo lla h o ik k a , Box 971, A s to ria , Ore.. Chas
K—to. Naisten päivää
päätti viime kokouksessaan an ­ i kahdesta vuotiessä.
i k lo 2 j. p. p. K irje e n v a ih to -o s o te jo k a to in e n to rs ta i-ilta k e llo S ja W irk k a la , r a h a s to n k irju ri, Scandiua-
vietetään tk. 24 p. suurilla juh- tä kunniasta huolim atta p istet­ ra
taa konsertin huhtikuun alkupäi­
o n :— S. S. Osasto, Box 439, F o rt o h je lm a -ko ko u kse t jo k a to in e n suu- u a n -A in e ric a n S aving B ank, A s to ria ,
tiin
paperikoriin
koko
ehdotus.
n u n ta i-ilta k e llo 7:30.
Osaston k i r ­ Oregon.
vinä.
Painakaa täm ä lujasti !
T l ■ lallisuuksilla, jotenka on hyvä Ja sen sinne menemistä joudutti Bragg, C a lifo rn ia .
ju
r
in
osote
o
n
:
Box
84,
Tonopa, N a
F
ro
n
tie
rin
s.
s.
osaston
osote
on:
|
panna
tämä
jo
ajoissa
mieleensä,
Il
II
Y. S.-K. V. ja S. M ackay M aja No. 7
UTAH
mieleenne, sillä siellä tulee ole
itse ehdotuksen tekijä, kun hän S. s. osasto, Box 83, F ro n tie r, W yo. vada.
H
41 •että
i
o
s
o i'e
vuodelle’ 1916:
p ö y tä k ir ju r i
m
uistaa
saapua.
M
yöskin
.-sr'-' * , ", " : :'.:
maan taas jotain uutta, sillä on-
G eyserln s. s. osasto p itä ä koko­
V a n co u ve rin S. S. osasto No. 2 : George L a in e ; ra h a s to n k ir ju ri John
puhu m a se ura n iltam at on lähi- lisäsi ehdotukseensa, että pää­ uksensa jo k a te in e n su n n u n ta i jä l­ p itä
ä k o k o u k s ia jo k a l:n e n ja 3: as I P y ri o, Box 234, B la c k D iam ond, W ash.
tökset peruutetaan ehdolla ettei keen puolen päivän.
EUREKA.
—
päivää
en
tulevaisuudessa,
Osote
o
n
:
k
e
s
k iv iik k o kuussa, alkaen k e llo 8
DR. CHAS. W. BARR
Y. S. K. V. C4. S. M aja No. 9. Osoi­
kyseessä olevat enää toimi Lan­ Box 105, Geyser, M ont.
L
p.
T he F in n is h S ocietyn ta lo lla te, Box 265, Aberdeen, Wash.
H AM M A SLÄ Ä K Ä R '
¡Joitakin sanoja
varmaan tiedä sanoa.
kin paperin asiamiehenä.
Tuo
H annan S. 8. Osaston osote on: 2605 Pender St. E. K irje e n v a ih ta ja n
W in lo c k in M aja No. 19 Y. S. ja
* Suomalainen
tyttö
apulaisena
täältä mormoonien v altakun-' Lam akirJaston
perakaneetti
olisikin
parantanut
3. S. Osasto, L Box 33, H anna, W yo. osote saraa. V a ncouve r B. C.
Puhelin 455.
Astoria
523 Commercial St.
j K . V. ja S. p itä ä kokouksensa jo k a i­
perustam
isesta
osaston
yhtey­
W est B erke le yn S. S. Osaston ko­
nasta, täältä eripuraisuuden rot- '
H o quiam in s. s. osaston osote on:
tuon tuhinan ehdotuksen, siitä
sen kuukauden eusim äisenä sunuuu-
teen
keskusteltiin
myös,
m
utta
koukset pidetään jo k a to in e n sunnun-
3.
S.
Osasto,
316
10th
SL,
H
oquiam
,
! la in a k lo 9 a. p. P ö y tä k ir ja n A r th u r
V ic to r J ä rv in e n
W . A. T a k a lo kosta.
olisi
voitu
tehdä
päätös
jo
sille
ta i-ilta T o v e ri-tu v a lla .
Osaston oso­
¡jätettiin lähempi järjestely seu-
Wash.
i Sam uelson, r a h a s to n k ir ju ri John H ill.
varalle
jos
m
ainitut
joskus
pyrki­
te o n : 1819 lO tli St., W e s t B erkeley,
Ilw
acon
S.
S.
Osaston
ko
ko
u
kse
t
Naisten ompeluseura
; raavaan kokoukseen.
i O s o te :— Box 43, W in lo c k , W ash.
Cal.
sivät asaston yhteyteen, m utta pidetään jo k a kuukauden l : n ja 3:
K ulkuri.
oli pitänyt täm än helmikuun
ilk e s o n in S. S. Osasten v ira llis e t
ehdottaja huomasi että sanoi lii mas s u n n u n ta i k lo 2 i. p. K irje e n ­ ko W
ö päivänä hyvin kehittävän eli
k o u k s e t pidetää n jo k a sun n u n ta i
va
ih
to
osote:
S.
S.
Osasto,
Box
57,
an rehellisesti ja tahtoi peruuttaa •Iwaco, W ash.
k e llo 5 j.p.p.
K irje e n v a ih to -o s o te :
mieliä kiihottavan kokouksen.
sanansa
ja
vielä
näyttää,
ettei
S.
S.
Osasto,
Box
A , W ilkeson, W ash.
IS S A Q U A H s. s. osaston ko ko u kse t
CANADA
Siellä oli käytetty 'jo sitä ‘‘radi­
W in lo c k in S. S. Osasto p itä ii k o -j
hän
ole
sanottua
peräkaneettia
ovat
l:n
e
n
ja
3
:s
s
u
n
n
u
n
ta
i
kuussa
jo k a to in e n s n n u n ta i k lc
Sepän- ja k o n e ty ö tä tehdään huolel- kaalista” suoraa toim intaa. Eräs
edes ehdottanutkaan, vaikka u- U nion n a a lilla , k lo 2 jp p .— K ir je e n ­ kouksiaan
Mrs. oli ottanut hunnun päältään
2
J.
p.
p.
K irje e n v a ih to -o s o te on:
v
a
ih
ta
ja
n
osote
on:
Aug.
J
ä
rvin
e
n
,
lis e fli.
P a a tin ra u to ja ja b ä s k e ttiä
SALMON ARM.
seampi kymmenen henkilöä sen
S. S. Osasto Box 237, W in lo c k , Wash
ja
näyttänyt
mikä
hän
oikein
on.
j
Box
5,
Issaquah,
W
ash.
on varastossa.
kuuli ja siksi joutui ehdotus sa­
W oodland’ in S. S. Osasten k o k o u k ­
Los A ngelesin 8. S. Osaston ko
Ei ollut arvostellut toisia naisto- Paloi peroksi.
set pidetään jo kaisen kuun l:u e n ja
K aasukon eita p o ra ta a n ja hiotaan .
nottuun
paikkaan.
m
u
k
s
e
t
pidetään
jo
k
a
to
in
e
n
ja
nel
vereitaan oikein niiniinkään ar- ¡,‘Tannniik. 31 p. paloi kaupunkini-
ery D rive . P uhelin 5574
Iästä sitä voivat naapuritkin jäs s u n n u n ta i kuussa k lo %8 ip .p 3 :s su n n u n ta i, k e llo 1 j. p. p. K ir 752 T a M rk ontgom
voiseksi.
Kolme lukutaitoista me koulurakennus perustuksiaan
a s tu s tehdään n y k y a ja n lääke­
je e n v a ih to o so ite : S. S. Osasto, R
Labor
T
em
plissä.
O
sote:
Box
1173
453 T a y lo r Ave.
Phone 327
tie te e n k o n e illa ja tä y d e llis e s ti «ar­
No. 1. Box 35. W oodland Wash.
ihmistä oli sanonut olevan Eu- myöten poroksi.
Kouluraken- päättää minkälaista väkeä oh tä­ Los Aneeles. Cal.
K u n n a llis la itu r in ko h d a lla .
mä
‘‘suorantoi
.ninnan"
känki.
kut ustaati vastaava.
W
y
o
m
ir.g
in
v
a
ltio
jä
rje
a
tö
n
keskus­
M
a
rs
h
fie
ld
in
,
Ore.,
s.
s.
osasto
pitää
rekassa. KuulefppaS sinä 11 u u tti-, nukseen kuului tavallinen kansa-
S airaalassa: - .h o id e ta a n sis.ita n ti-
k
om
itean
k
ir
ju
r
in
osote
011:
T
o
ivo
Ne
ikään
ku.in
hurskaat
emien,
kokouksensa jo k a ensim äinen ia k o l­
olento. Itserakkaus on suuriin- koulu ja korkeakoulu, joten va-
sia.
h e rm o stu n e ita , k ä yte tä ä n h ie -'
Paavola,
Box
2,
H
anna.
W
yo.
mas
s
u
n
n
u
n
ta
i
kuussa
“
C
h
ili"-ta
lo
lla
,
pia paheita ihmisissä ja käy kä-H iinkö oli melkoinen. Onneksi tahtovat lyöilii Oikeudella taval k e llo 7:30 illa lla , 862 S. B roadw ay,
routaa, säijkö. k y lv y t ja tie t' . Uinen
Ä L K Ä Ä O L K O K O K O IK Ä N N E
r a v in to jir je s tö . la iä k k e itii (ta rv itta is -
P E S U LA U T A A N K Y tK E -
sikädessä nykyisen yhteiskunta- ei tullut yhtään ihmishengen lisiä jokapäiväis H ihmisiä, ei re­ M a rs h fie ld , Ore.
T Y IT Ä O R J IA !
YHDISTYKSIEN a L e ik k a u k s ia to im ite ta a n .
M iam i, Aria:., s. s. osaston k o k o u k -! ERI
I järjestelm än kanssa. Sitä paitsi : hukkaa
eikä
loukkaustakaan, hellisyyttä edes vähääkään.
Sähkö-pesukone puh d ista a va a t­
I sinun kunniaasi ei ole kukaan vaikka oli juuri koulussa oloaika • \\ . Säilä ehd itti, ettii osasto set pidetään jo k a to inen s u n n u n ta i.'
T ;R I
E . M Ä K I W IC K S T R Ö M , M. D.
OSOTTEITA.
y lei sään esty selnli »t uksen, Asutus 6,000; suom alaisia 150. Tool- j Amerikan
teenne,
peitte e n n e ,
la k a n a n ­
K ont tool i:
• loukannut. Saat kulkea hunnun ia oppilaat kaikki sisällä. M ut­ tekisi
S.
Hau-
S.
Sairaus-
ja
ne ja p its in n e y h tä h y v in k u in
jolla päättäisi pidetäänkö tästä­ lis u u s : k a iv a n to ty ö t pääelinkeinona. ; taus-apureni-.aan k ir ju r in osote on; i i M edicat Bldg.
P uhelin 5193
sisässä
vielä
muillakin
ta
juuri
kun
lapset
kerkesivät
paikka
-
A m m a tillin e n jä rje s tä y ty m in e n : Lä n -i
te v o itte sen k ä s in tehdä ja
P O R T L A N D , ORE.
kin
aikain
vielä
se
päätös
voi
W
m
.
H
eino,
P.
O.
Box
278,
W
ilkeson,
!
nen K a iv o s m ic s liitto , m u tta ei m ä ä -:
kunnilla.
'.ulos, oli koko huone liekkien val­
vaatteenne k e s tä v ä t k u u s i k e r­
W ash.
L u p a k irja n
stiavat k a ik k i
massa
joka
on
tehtv
Duliithissa
räävänä.
Box 561, -M ia m i, A riz .
lassa.
Jokainen
m
enetti
kirjan-
taa sam an ajan. — Me ta k a a m ­
M u lla n s. s. osaston osote on: S. I suoni. sos. jä rje s tö ö n k u u lu v a t sai-
OSCZiR KOSKEN
Naisten
päivää
ilmestyvän
”'S
»siahsti
-nimisen
me e ttä sähköpesukoneen k ä y t­
sa ja päällysvaatteensa. Sammu -
rastusapu osastot ja se u ra t A m e ri­
s.
osasto,
Box
397,
M
u
lla
n
,
Id
a
h
o
.!
viettävät s.s. osaston naiset tusvahneet eivät auttaneet pal- lehden määrittelyiksi miten jä r­ Osaston koko u kse t jo k a m a ananta i ! kassa.
tö ei tu le m aksam aan enem ­
PALLO H U O N E,
män k u in 2c tunnissa.
helm
ikuun
25 ....
päivän T, illalla
jestön jäsenistö siihen saa suh­ ilta k lo 8. S uom alaisia no in 200.' Y. C. S. V eljeysseura M aja No. 1
,
.
.
,
.
8,1,0
Honkaan
tulen
ehkäisvä.
A nnetaan va p a a sti ko to n a ko­
t
on saatavana
pitää koko u kse t jo k a to in e n ja n e l­
malaisclla haaliha. Kuuloni m u­
tautua. tai peruutetaank*» se nyt T e o llisu u s on ka iva n n o t.
k e ilta v a k s i.
New C astlen s. s. osasto p itä ä ko­ jä s k e s k iv iik k o kuussa k e llo 8 j.p.p. ’.u p .ikoita, ju o m ia ja m akeisia ynnä
kun lehti on m uuttanut nimensä
kaan tulee sinne paljon ohjel- K allista sananrieskaa
itk i a la is ta a ja n v ie tto a .
u ksia jo k a kuun l:n e n ja 4 : j; s “ D ru id s T em ple” H a rm o n y H a il’ issa.
Pacific Power and maa, m.m. näytöskappale, — ni^j kuuluvat saavan n vk vaikaiset ja myös ottanut suoran svndika ko
su n n u n ta i k e llo 2 j.p.p. V eljeysseuran 44 Page St. P ö y tä k ir ju r i F ra n k U n i - ¡ 4 4 L N o rth 3rd St.. — 249 B. Couch St.
‘ '
Euk- listisen kannan, jos katsotaan Kaalissa, Coal ( ’ rockissa. K irje e n v a i.i- berg. 870- 14lh St. San F ra u d : ei».
meä en ole kuullut. M ennäänpä. • Toveritar-lohden tilaajat,
Light Company
Pot Hand, Oregon.
miehet, kaikin katsom aan, niin' koni tilasi viime syyskuulla e- tarpeelliseksi
pitää
päätöstä to osote: Box 130, New Castle, W ash.
Aina palveluksessanne.
Puhelin' 288.
N o rth p o rtiq s. s. osaston työkokous
sitten se tiedetään.
räältä asiam ieheltä 1 vuosikerran näistä
muutoksisa •huolimatta
Toveritarta ja maksoi siitä "taa­ voimassa, niin on sen nimi aina on jo k a kuun ensi su n nun taina, klo
PARHAITA OVAT
Mrs. ja Mr. Saari
1 j.p.p.
O h jclm a ko ko u s jo k a kuun
lan ja vartin” ja sillä tulla tuop- km m uutettava sik.H mikä se nvl kolm
as
u n n u n ta i k lo 7 j.p.p.. Osas­
lähtevät pois paikkakunnalta, sahti
PövertRir neljä kertaa. on, ettei kukaan voi piiloutua ton ta lo sija itse e 7: mäti m a ilia ase­
kuuloni
mukaan
menivät
ta
l
i
-
'
T:ri 0. Onne Jurvan
M utta ei enempää. K irjoitettiin sen taakse ette' se lehti ole emi m alta. P a ikka ku n n a n suom alainen a-
forniaan parem paan ilmanalaan.! T overittaren toimitukselle ja a- se kun sille nimeä m uutettiin, sukasiuku noin 100. K a ik k i osastolle
LUONNON-
Mr. Saari on sairastanut mon-'’,
S. s.
Graham-, Kokonaisia- ja Ruisjauhoja.
m utta vastausta ei Asiasta jonkun verran k esk u s t e! a ijo tu t k irje e t lä h e te ttä v ä :
osasto, N o rth p o rt, W ash.
PARANTOLA kuukausia ja on uhrannut ter­ siamiehelle,
tul ut mistään. Missä on vika? tua teki
I.. T iigert vastaeh
P ark C ityn S. S. Osasto, Box 700,
178 E. 60th str. Portland, Ore.
veytensä kapitalistiselle uhrialt- ' O] im--
iko tätä tietä mahdollista d' ituksen. ettei maksa vaivaa ää- P ark C ity, U tah. T\(»kokoukset pide­
tarille. jonka tähden täm ä ilman­ saada selitvstä?*)
'.nestaä, että se on vanhentunut tään jo k a kahden tiik o n päästä.
ala ci ole hänelle enään sopivaa.
J O H T O K U N T A : W. F. M cG te g o r, G. C. F la v e l. T. B. W ilc o x , R. S.
Phoem x'en T. Y. “ J ä rje n " k o ko u k ­
I ja jo kuollut päätös.
Asiast:
Puhuja tu le e !
set pidetään jo k a kuukauden ensi­
H ow ard, S. S. Gordon.
H
'aän estettv ä tuli suurella enem
Ilmat
8
Niinkuin Toverin ilmoitukses Ì mistöllä päätettyä, että sanotun- m äinen ja kolm as su nnun tai, y h d is ­
täällä vuoristossa ovat olit.et ta näemme, saapuu järjestön p u -. j
tyksen huoneustolla.
K irje e n v a ih to
Immi su-' linja K. Kojiila tänne Salmón ainen yleisääiiestysehdotus lähe osote: Box 283, Phoenix, B. C., Can.
a
L ä ä k ä ri Ja k ir u r g i Suom esta
G ¡erinom aisen kauniit.
• Portlandin 8. ö. Oaaston kokous un
tetäan t. p. k., jotta se sen aset
o
G
P E R U S T E T T U 1886
o »n »»»punut paikkakunnalle ja ottaa G i laa. vedet - juoksevat, näyttää A nniin 14 p. tätäk. ja luennoit-! taa kannatuksen saantia varten jo ka to rs ia i-ilta . K irje e n v a ih to -o s o te :
vaataan sairaita
o
G ! kuin kesä olisi hvvin läsnä.
719
M
ontana
Ave.,
P
o
rtla
n
d
,
Ore.
Pääoma
...............................................
* ..........
see kolmena iltana.
1109,000
o
573 Commercial S
G
• ulos.
T elet. W oodlaw n 1383.
V a ra ra h a s to ...................................................
25,000
G T yöt ovat vilkkaassa käynnissä,!
I ämä vaan siksi, että vmipä-|
a o
Pudaing C reekin Osasto. — . K o ­
Kirjeenvaihtaja.
O sa k k a itte n vastuunalaisuus ....................
Í I 0 0 .0 0 0
vain työhön pääsyn eivät sano risiön suomalaiset m uistavat jär-
ko usaika: jo k a k e s k iv iik k o ke llo S
o kerrassa LLIN A P T E E K IT eiefL 829 O
v a sta a n o tto tu n n it :
G : olevan oikein hvvä‘n la m itäs ¡¡estää työohjelm ansa niiksi i’- Kym m envuotiaita puoluemiehiä. j. p. p. Osote Box 185, F o rt Bragg,
G
G
\ uoden vaih eessa täytti kaksi I’a lif.
a ! snta jos tyohonxin pääsee, se luiksi siihen kuntoon, että voivat
G 10— 12 e. ?. f ., 2— 4 ja 7— 8 j. p.
R aym ondin S. 8. Osaston k irje e n
YKSINKERTAINEN
Sunnuntaisin: 11— 12.
o "D ö sti'’ mikä näissä maineissa silloin saapua ]m heti’.aisuutt;en. puohtelehteä. "V apaus” .Mikkelis­ vaihto-osote
G
o n : 8. S. Osasto, Box
G
on. lopettaa miehen työnteon hy­ Kuuluu ».ilcvaii semmoinen lik- sä ja “ Päivän Tiedot", entinen 1046, Raym ond. Wash.
G G G O G G G G G G G G G
vin pian. Eeeliks 1 >ja-niminen i ka. ettei se saarnaa ollenkaan. Paja vahti Sortavala-sa kym m e­
Red Lodgen S. S. Osaston ko koni j
SUOMALAISET L a a K Ä RIT suomalainen oli m ennyt Sait La­ jos vaan ei ole yleisöä.
nen ikävuotei! a. Molemmat to- set pidetään jo k a toinen k e s k iv iik k o
I
vcrilehdet alkoivat nim. säännöl­ Operassa. K irje e n v a ih to -o s o te : S. S. '
kon .hospitaaliin lyijvttvtnisen ta ­ Sotaako pakoon?
L Box 4, Red Lodge, M ont. ;
lisesti ilmestyä v :n l'X)7 alusta. Osasto,
kia.
R elianccn, W yo., G. S. Osaston o
vai mikä lienee syynä, kun
KymmenvuOiisjuhlansa
jodi ista »ote o n : S. 8. Osasto, Reliance, W yo.U
Toveruudelle,
A. S. p.
L E IK K A U K S E T E R IK O IS A L A N A
U I
ym päristöm me nuoret lähtevät ilmestyivät
molemmat
lehdet LB ox 87.
---- Ja-----
_ i \ hdysvaltain puolelle yksi toi-
R o ckiin S. S. Osaston osote on;
suurina, kuvitettuina juhlanum e­
sensa perään, niin ettei jää jälel-
S. S. Osasto, L B o x 87, R o ckiin , Cal
roina.
COLORADO
Hinta 25 senttiä.
K o ko u kse t jo k a sunnuntai.
II i le muita kuin hame-väkeä ja joi-
IPortlaiidin ilmotuksial
Hotel Frem ont
PARANTAKAA ITSENNE!
A lb e r t S tr e iff
j
Western Machine &
Welding Works
Suomalainen
sairaala
A ST ( )R IA P A T EN T J A l J H O T
M o r i H. Hariman
T h e F i r s t N a t io n a l B a n k
T:ri Toivo Forsström
T:ri Werner Lagus
L A S T E N T A U D IT E R IK O IS A L A N A ,
LEADVILLE.
3 P E X A R T H BLD G .,
A S T O R IA 1
T u n n it: lb-12 e. p. p., 2-4 Ja 7-8 j. p. p. Kamala kaivosmurha
T e l. O iflc e : 230
T e l. R esidence:
tapahtui täällä tk. z
T r i F o rs s trö m 682 T r i L agus 602-R
= la!",
Kaalej xpi K a ta j a i n e n .
SOSIALISTIOSAS-
TOJEN OSOTTEITA
päivän
L ä in s ip iir in sih te e rin k irje e n v a ih to -
( ' Syyskuulla saimme Tovcrit- nsote on: — T yyne K o ski, 264 T a y lo r
aamuna niin sanotussa Em ett-
kaivaunussa, jonka omistaa Em ­ taren tilauksen: Mrs. (lust Mac- St., A s to ria , Ore.
W a sh in g to n in s. s. jä rje s tö n vattio-
pire sinkki-kiMnjMpania. Uhriksi key ja M arraskuulla saimme uti-1 I kom
itean k ir ju r in osote on:
Sim on
joutui kaksi työläistä, nimittäin (distuksen Mrs. ti. A. Mackev. 1 A rra , 713— E. 1st St., Aberdeen,W ash.
Peter Matson (suom alainen) ja Me tietysti ¡jidimme tätä uudis­ F irs t st., Aberdeen, W ash.
A berdeenin S. S. Osaston osote on:
Soobroco (saksalainen). T apah­ tuksena Mrs. Gust Mackey n ti-
S.
S. Osasto, 713 E. F ir s t Sv, A b e r
i
laukseen,
vaan
kuitenkinvarm
uu-
tum an kulku on seuraava:
deen. Wash.
deksi
vielä
kysyimme
jos
Mrs.!
Niin sanottu nostoaukko on
AstoHan "4. S. Klupin kokoukset
Gust Mackey ja 'Mrs. G. A .! nvat
tässä
kaivannossa
kaksipuolei-
jo k a k e s k iv iik k o -ilta n a k e llo 8.
ia enempikin tulee t« « in A l v e - S a u i n n a u tittu a .
Mackev ovat yksi ja sama hen­ K irje e n v a ih to osote on 262 TayJor
nen.
Näm
ä
supinansa
saaneet
Nihlock, O>il.. M aaliskuun U päivä 1313.
•
irv o is a k a n sa la in e n
kaksi miestä olivat laskeutumas- » kilö. \ astaukseksi tähän saim­ Ave., A s to ria , Ore.
B ingham s. s.-osaston
v ira llis e t
P. A. Lurticl 1
|
1 1 ."
1
i_ " * ii" * me "että lehti ei tule vaikka ko­
Tässä ilm o itin , ettft miuä tiiasin te illä M atc i sr a lle to is e n p u o le n h is s illä ja
koko u kse t pidetään jo k a toinen san
’¡liik k eet ja n iu len tu lo s o li niin hyvä, e itä aiua-
ko 'postikonttorin tyhjentäisi", nuntai. Osaston k irje e n v a ih to oso-
kin sa ta v iisjk jm n i n lä ja lk a a m ato i» tu li «itiä pysähtyivät välimatkalla, jolloin-
lääkkeellä, jo s ta olen su u resti kiitollinen.
ka joku työläinen »maan päällä eikä m inkäänlaista selvitystä ky- ten o n : Lbox 273, Bingham , U tah.
M atii V iita la .
B ro o k ly n in s. s. osasto, 764— 66— 40
syntykseenrme jonka silloin teim­
ALVE-SATSI I. a p te e i,a ri L ig n e ll'ia erityinen huomasi, että nostoköysi ei ollut­
St.
K o ko u kse t k u u k a u s itta in : Työ-
akslusei taiupn Tuima. T äm ä lääke
keksintö. R
____
kai varitoh uoneen katoss.i me ja olisimme vieläkin haluk- koko u kse t toisena ja n e ljä n te n ä tiis ­
tappaa varm
rhi asti l,« p . m adot, S u k k u la nadot. kaan
Toivomme että ta in a ; o h je ltna kokous enshnäisenä
ia k a il I t vatKisi-r ol. vat m adot.— Matojen sen pyörän -päällä m issä sen oli- ! kaat tietäm ään.
tu n tom erk it c o i t . \ e iiiiu itä rinnan a lla . muut- ! . . . .
•
i
. . .
tu v ai« ta k ip u a vatsasi,.:, I aruokfehalu eli rn 51 p i t ä n y t «O lla, JR 'h u o m a u t t i SU-, asianomaiset antavat tietää J 'o - ! to rsta in a . L u k u s a li aina avoinna.
okahalun puuk*. v atsan lii? teläisyys,okseutann- ta tvöniohtajalle.
Työnjohtaja, | ver’a konttoriin jos M rs. G. A. j C a lifo rn ia n s. s. v a ltio k o m ite a n ko­
umi, ta h i ta ir u m o e n ok niuftiaan, sii.iset
ko u kse t pidetään jo k a kuukauden en­
L;
mj? vaikka tiesi että miehet ovat his- ¡M ackev ja Mrs. Gust Mackey i sim äinen k e s k iv iik k o k e llo 8 jä lke e n
'e —«• ' or.et k aivivat tätä y le ise sti, tu lok sen a sissä ja elämä kovdeii ipäassä. ovat eri henkilöitä.
puolen päivän.
K a ik k i v a ltio k o in ite -
lu iitu i e- a ru o'ajärje.vielniästJäu ja m o n i ,
. .
,
.
i ..
O sotteiden hoitaja.
a lle a ijo tu t k irje e t tu le e lä h e ttä ä o-
Inka «n e»ir* ‘ - t 'i i InytlA m itään huojennusta meni ja komensi koneenkäyttä­
tr v a llis is ti I äkt- udiä Tuskilleen, kärsii ma-
s o tte e lla : H. Joutsen, 1012 A tlsto n -
vaan nostam aan miehet ylös
d -> is tn vikka ei u ii:£ olekaan näkynt ta rv e tta j ä n
iw
a y , B erkeley, Cal.
TORONTO,
ONT.
telidossä.
— T äm ä la p a m a to R ä k a on t n lin t tunne tn m - 1 «tta d a d a a n panna kiiysi .paiköil-)
Carbonadon s. s. osaston v ira llis e t
m a k . i j a s i i o e i t t i m i n - t r i kuin m ikään m i.n . leeil.
M utta k i l i t j ä i n e n k Ö V si S.s. osaston kokouksessa
ko ko u kse t pidetään jo k a to in e n sun­
->it»tna»aiäten myymä ja valm istam a la p am atie
ti,'
i äke Anierikiusa.
oh tiukalla mutkalla pyörän ak-
helmikuun 4 päivä yhtyi osas- n u n ta i. k e llo 6 jpp., ja ohje ltn a ko ko u s
k a to in e n su nnun tai. K irje e n v a ih to *
selin 'päällä niin se m urtui ¡xäk- toon uusina jäseninä John Matti- jo
LIGNELLTN ALVE SATSI
osote: S. S. Osasto, Box 87, Carbo­
f kak sin k ertain en v o im a t----- L ääk e voidaan ki nostaissa ja miehet putosivat la. Viivi Notkaneu, \V. N. Ar- nado, W ash.
n a u ttia lääkkron mut u s tu n tem a lta . L a h eti-
8. S. Osasto, L Box 102, Carney-
tään p ostim ak su illeen $1.00 h in n a lla täyd elliset alas yli kuusisataa jalkaa ja ruh- nio. John Suomi. Anna Järvis j a i
ohjeet m ukana.
i v iite , W yo.
joutuivat m uodottom iksi, josta Lino Järvis.
—— —L iitnell'in A pteekl on su u rin ——
, ( J C hicagon pohjoispuolen s. s. osas-
kuolema seurasi heti.
Keskusteltiin
osaston
suom. A pteeki Yhdysvalloissa— —
l i , 1 ' ' , t o n työ ko ko u kse t ovat jo kaisen ku u ­
P A. LH3NEIX CO.. Suoerlov. Wta.
Onko pirullisem paa kaivosmur- i korjaustöiden alkamisesta, m utt kauden 1 ja 3 to rs ta i ja ohjeim a-
Jaikaa Lapamatoja
Rock S p rin g s'in s. s. osaston osote
on:
L .B o x 137, R ock S prings, Wyo.
K o k o u k s e t: k a k s i ke rta a kuussa työ-
kokous ja k a k s i k e rta a ohjelm ako-
kous;
suom alaisia 115;
te o llis u u s :
k iv ih iilik a iv a n to ja ; a m m a tillin e n jä r ­
je s tä y ty m in e n , U n ite d M ine W o rk e rs
of A m erica.
R oslyn s. s. osasto p itä ä jo k a to i
non su n n u n ta i työ- ja jo k a toinen
o h jcln ia ko ko u kse u sa
K an sa n ta lo lla
k lo 7 j.p.p. L B o x 99, R oslyn, Wash.
T ästä k u sta n n u kse lla m m e ilm e styn e e stä , paljon k ä y te ty s tä ja etu
päässä ty ö lä is p e rh e itä v a rte n la a d itu s ta k a s v is k e itto k irja s ta on ju u r i o te n u
to in e n painos. K ir ja sisä ltä ä y li 150 k a s iis ru o k a re s e p tia ja ja k a u tu u sturaa-
v iin o s a s to ih in :
K A S V IS K E IT T O K 1 R J A , P U U R O - JA V E L I.IR t O K I A, P Ä N N I K \ K -
K U J A , P E R U N A R U O K IA , S E K A L A IS IA K A S V IS R U O K IA K A S T iK K E F I \
S A L A A T T E J A , P U T IN K E J A , IIE D E L M Ä K E IT T O J A , L E IV O K S IA J \ PII
R A K O IT A .
i
K uten u in e h is to osuttaa, on k ir ja lyhyydestää n h u o lim a tta m o n ip u o lim u
Täm än lis ä k s i on k irja s s a vielä o iv a llin e n jo h d a n to , jonon m.m. liit t y y
k u u lu isa n in d ia la ise n to h to rin , H a n ish in , la u s u n to ja y le is e m m in k ä y te iv i- :.»
hedelm ä- ja vih a n n e sla je ista . Lainaam m e tähän m u u ta m ia hänen m ä ä rite l­
Wash.
m is tä ä n :
.
San Franciscon s. 3. osaston ko­
O M E N A on hedelm ien kuningas. ' Se sis ä ltä ä etupäässä h iilih y d r;.a tt-ja )
ko u kse t pidetään jo k a to in e n to rs ta i
k lo 8 j.p.p. ja o h je lm a ko ko u kse t joka kedelm ähappoja ja vähän fo sforia. E r i s t i n arvokas a iv o ty ö n ^ Iijo ille , h- •
s u n n u n ta i k lo 8 j p p. omassa rakon I m o s ttin o ille , la p s ille ja va n h o ille . S iin ä on m y ö s k in ra utaa, jo k a tekee sen
nuksessa. P ostiosote:
S. s. osasto, I e d u llis e k s i v e re n v ä h y y tlä p o te v ille .
1
V IIN IR Y P Ä L E E T ova t om enain v e rta is ia . N iid e n mehu p u lid i ’ aa verta
2d F lin t St., San F rancisco, Cal.
<
Sand Coulee S. S. Osaston kokouk J ‘ ja va hvistaa herm ostoa. R ypäleet, runsaissa m ä ä rin n a u tittu in a , parant o »t
set pidetään jo k a to in e n k e s k iv iik k o m unuais- ja r a k k o k iv ita u ti ja ja v a ik u tta v a t syöpään ja m u ih in ka vaiiuai-
k lo 7 illa lla . K irje e n v a ih to -o s o te on: 1 s iiu p a ra n ta va sti.
S IP U L I 011 k a ik is ta v ih a n n e k s is ta h y ö d y llis in . Se 011 e riito n ia ln e n p ih-
L. Box 54, Sand Coulee, M ont.
S eattlen 5. s. osasto No. 5 p itää ' d istusalne , sekä laakana että keitettynä-, ia e t e v ä paratintisaim - k ylm e tyk-
kokouksiaa n jo k a to rs la i-ih a k lo 8:30 sissä. tulehdu ksissa, kattia-, vatsa- ja suolitaudeissa. P a is te tu t s ip u lit ovat
R enton H a ll’lssa. 18th & East Mad huonosti s u la v ia : n iitä tu lis i n a u ttia ainoastaan ket«e»fvnä ta i raakana
ison Sts. K irje e n v a ih to -o s o te : S. S.
A S IA M IE H E T , JO U D U T T A K A A T U K K U T 1L A U K SI A !
Osasto. 1426’/k 21st A ve., Seattle,
W ashington.
S to c k e tt’ in S. f . Osaston (uuden)
ko ko u kse t pidetää n jo k a to in e n ja
neljäs s u n n u n ta i kuukaudessa, suoni
k irja s to n haalissa k lo 7 illa lla . Ösote
S. S. Osasto (U u s i), S to cke tt, Lbx 17,
•
T I L A U S L 1 P P U.
M ont.
S u p c rio rin , W yo., «. s. osaston k lr T O V E R IN K IR J A K A U P P A . Box 99. A s to rla , Ore
jevaihto-osote on: L Box M , Su
p e rio r. Wyo.
O lkaa hyvä ja lä h e ttä k ä ä a lli- k ir jo it!a m e||.. h e ti ensi po d l ; , a . . . ..k p l.
Tacom an S. S. Osasto kokoontuu Y K S I N K E R T A 1S T A K A S V IS K E 1 T T O K IR J A A .
M aksuksi l i i U A tl d i i Uitan
jo k a kuun toinen ja viim e in e n sun-
n untai.
T oinen su n n u n ta i o lle n o h-i
. .d o lla ria
.s e n ttiä .
je lm a ko ko u s k lo 2:30 j.p.p. B lack i
s m ith naalissa, So. 54 & U nion, So. 1
N im i
Tacotnassa. K irje e n v a ih to -o s o te Ph.
Luoto, Box 65. So. Tacom a, W ash, j
71, F ern H ill, W ash.
1
Osûtè
TOVERIN KIRJAKAUPPA,
Box 99,
ASTORIA, ORE.