Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 12, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
No. 36
_ T a v E Rl
Sivu neljä
tuksen .Amerikan sotaan sekotta- kesänä tehdyn omaisuusarvlon mu-i
kaan oli $1,611.00, johon summaan
misesta.
on tullut jonkinverran lisää myöhem­
“Alas kaikki sotaan johtava min. mutta josta ei ole olemassa
juonittelu! Alas sota!"
tarkkoja numeroita.
esille otettu kvsymvs bondilai-
nojen hankkimisesta. Asia jäi
komitealle, joka tulee panemaan
suunnitelman käytäntöön ja epäi­
Osaston hallussa olevia arvopape­ lemättä selostamaan sitä julki­
reita, osakkeiden Ja muiden muo­
Takaisin kotiinsa
ei voida laskea omaisuudeksi. suudessakin. Bondien ostajia il­ WAHLMAN & BACK
matkusti tänä aamuna toveri dossa.
Osasto nimittäin omistaa osakkeita maantui jo useita, sekä myyjiä.
suomalaiset miesten ja naisten
Heikki Porkka Hoekinsonista, kalkkiin suomalaisiin puoluelehtiln ja Eräskin toveri ilmoitti hänellä jo
Wash. Porkka on ollut Asto- muutamiin engl.-kielisiinkin, sekä olevan tiedossa 20 Hondin osta­
Teen naliten ja miesten pukuja,
RÄÄTÄLIT
riassa lääkärien hoidon alla kol­ Työväen-Opistoon.
jaa.
Roudin
hinnaksi
asetettiin
korjaan
myös vanhoja.
Coos
Building,
Market
Ave.
hallussa on niinikään tä-
misen viikkoa, mennen nyt ta­ käl. Osaston
J. V. K08KI,
Phone 2334.
MARSHFIELD, ORE.
Työväenyhdistyksen paikallinen $25.
75
Market Avenue.
kaisin kotiinsa täysin terveenä. lainakirjasto, jonka arvo suunnilleen
Suomalaisen kansan lainakir­
on noin $450.00, ja jonka kirjaston jaston puolesta pyydettiin haa­
on osasto tällä toimintakaudella jär­ lia iltaman toimeenpanemiseksi
Kirvesmiesten union kokous
jestänyt ajanmukaiseen kuntoon.
Kello- Ja juvellkaupplas.
Kaiken edelläolevan perusteella kirjaston hyväksi. Päätettiin an­
oli
keskiviikkona
tk.
7
p.
Ko­
saatavana
Olemme juuri laittaneet kirjansitomomme yhteyteen
taa
ilman
maksua
jokin
lauantai-
voimme
pitää
kulönutta
toiminta­
Pitkäaikainen kokemus kellojen
kouksessa
oli
esillä
useoita
hy­
kuvataulujen kehystys-osaston, joten olemme nyt tilai­
kaikinpuolin onnistuneena ja ilta, josta voivat lähemmin so­
koi juusaa
J. Karin
vinkin tärkeitä asioita, muun kautta
suudessa kehystämään kuvanne sellaisiin raameihin kuin
lähteä seuraavalle entistään tolmin- pia taloudenhoitajan kanssa.
269 Front St.,
Marshfield, Ore.
muassa äänestettiin päiväpalkka- tatarmoisempnna. Työväenliike, sii­
Boortitalossa, 510 Broadway.
haluatte, kohtuul isillä hinnoilla.
Tov.
Gummerus
luopui
järjes­
kysymyksestä. ‘Ensi toukokuun näkin muodossa kuin osastomme sitä
Marshfleld. — — — — — Oregon.
Myöskin on meillä valikoima valmiiksi kehystettyjä
edustaa, voi menestyä vain silloin tysmiehen toimesta, jossa oli ha­
allusta
alkaen
kirvesmiesten
palk­
kuvatauluja myytävänä.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
paikallinen työväestö siihen ot­ vainnut itsensä puuttuvaiseksi.
ka tulisi olemaan $4.50, nyt se kun
Valmistamme taulunne hyvin, sillä meillä on koke­
•
•
taa osaa ja toimii siinä. Ja että Yiranavonaisuuden suostui otta­
on
$4.00.
siis
lisäys
tulisi
ole­
meillä
on
kuluneella
toimintakaudella
•
STAR
M
EAT
MARKET.
•
Telff. 428.
133 Second S t
nut kehystäjä.
maan 50c. päivältä. Ylläolevas­ toimittu, siitä todistuksena edelläole- maan vastaan vieläkin pienempi
•.O
le
n
avannut
lihakaupan
taistel-
•
Kvsykää liikkeestämme
Jättäkää tilauksenne
ta asiasta äänestettiin ja tulos vat numerot ja muut lausunnot. Se mies, tov. C. V. Kesti. Järjes­ KOVAA JA PEHMOISTA LEIPÄÄ • Iäkseni llhatrustia vastaan hln- •
• nan halpuudella ja tavaran hy- •
oli seuraava: $4.50 päiväpalkka seikka, että me olemme tämän pai­ tysmiehille ( Kestille ia Frakille)
sekä kaikenlaisia leivoksia
kallisen toiminnan kautta tavallaan päätettiin hankkia kaikki ne “oi­
• vyydellä.
•
C. A. Hames, omlst.
sai 54 ääntä, palkan ennallaan vieraantuneet paikallisesta ja ylei­
TOVERIN KIRJAKAUPPAAN
•
JOHN LUNDBERG.
•
ASTORIA, ORE.
pitämisen saadessa 6 ääntä. Ko­ sestä engl.-kielisestä liikkeestä, voi keudet” järjestyksen ylläpitämi­ * * * * * * * * * * * * * * * *
koukseen oli saapunut noin 70 kylläkin jossain määrin himmentää seksi, mitä kaupungin hallinto
miestä. Nykyään on uniossa *>3 saavutuksiamme, mutta todennäköi­ voi heille antaa. •
SUMNER HARDWARE CO.
olemme toimineet siten kun
Kaikki Klubin alaosastot vel­
jäsentä. Koska enempi kuin sesti
meille parhaaksi on näkynyt ja sikäli voitettiin valitsemaan keskuudes­ •
Marshfield, Oregon.
•
puoli jäsenmäärästä kannatti kun tilanne on edellyttänyt.
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot-
•
Rauta-, putki- Ja urheilutava- •
palkanlisäystä. niin yllämainittu
Lähtiessämme seuraavaa toiminta­ taan vähintäin kolme henkilöä • raa. Uuneja, kyökkitavaraa, Sher- • .
ilmoittavat Toverissa
(k) • , ka ilmoittavat 1 ovenssa.
lisäys astuu voimaan toukokuun kautta taivaltamaan, voimme siis ot­ yhteiseen komiteaan, joka panee • win-Williamsin maaleja.
A S T O R I A S T A ja Y M P Ä R I S T Ö L T Ä
86 Market Ave. • '
edellisen toimintakauden oppaak­ toimeen iltamat kerran kuukau­ • Fooni 8 L.
alusta.
Jos työnantajat eivät taa
* * * * * * * * * * * * * * *
semme ja näin tehden, ei meille jää dessa klubin hyväksi.
tule suostumaan union vaati­ syytä epätoivoon. Kaikki ja parhain
r........ «..............
mukseen, niin voi siitä seurata mitä voimme nykyisissä oloissa teh­ Raatajan kohtalo.
jota hän ei muistanut tilittää a- kun me työläiset varustamme ja
dä. on kasvattaa työläistovereitamme
TOVERIN TELEFOONI-NUMEROT
gat, turmeli vesijohtolaitoksen jonkunlaisia selkkauksia.
Pietilä- ja 1 laapajoki-nimiset sianomaiseen paikkaan. Pienem­ vielä meitä itseämme vastaan!
Samassa tilaisuudessa äänes­ ymmärtämään luokkataistelua ja sen
Konttori Ja liikkeenhoitaja . 365
jne., tehden ilkeyttä sen minkä
Suomalaisia täällä on viisi per­
mät summat, joita arvattavasti
eri muotoja ja valmistamaan tietä
Toimitus .................................. 832
vmmärsi. Maple pääsi vapaaksi tettiin sivusäännöistä, joissa oli tulevaisuuden suurelle tapahtumalle suomalaiset ilmoitetaan kuolleen voi olla useampiakin useampien hettä ja saman verran yksinäisiä
Konttori on auki kello 8 aamulla
annettuaan takaukseksi pussis­ 45 eri pykälää, ja joista äänes­ — YHTEISKUNNALLISELLE VAL­ kauntin köyhäintalolla Ukiah' vuosien ajalta, tietysti oVat pie­ miehiä. Puolue lehtiä tulee paik­
kello
kuuteen saakka
illalla.
issa helmikuun alkupäivinä. Pie­
taan $150. käteistä rahaa. Hänen tettiin jokaisesta erikseen. 1 ulisi LANKUMOUKSELLE!
Huom!
Kello 6 Jälkeen Illalla
kakunnalle yksi Toveri ja kolme
Portlannin
S.
S.
Osaston
puolesta,
tilän kerrotaan olleen 80 vuo­ nempiä syntejä.
käytetään toimituksen puhelinta.
asiansa tulee esille huomenna po- liian pitkäksi jos selostaisi erik­
Tyomiestä Sitten tulee tänne
ALMA KORVOLA, kirjuri. tiaan; Haapajoen ikää ei ilmoi­
seen sääntöihin tulleet uudet
Virkailijat valittu.
liisioikeudessa.
kaksi Uuttakotimaata ja tänään
flO O O P O O O O O O O O O
tettu. Molemmat ovat raataneet
kohdat. Äänestys näytti vähän
Mendocino kauntin maanvilje­ aamulla kuulin, että kaksi Iikkaa
rannikon metsäkämpiköillä vuo­ lijäin keskinäisen palovakuutus­
sekavalta, sillä pykälä toisensa
»
PÄIVÄLISTA
«>
Tong-sota käynnissä.
sikymmeniä ja loppujen lopuksi yhtiön uusi johtokunta ensimäi- pahotteli sitä, että Päivälehden •
O O O O O O O ö O O O O O
perästä näytti sopivammalta, jo­
CALIFORNIA
oli joutunut hukkaan että
Portlandissa on kiinallaisten
joutuneet vaivaistalolle.
jossa sessa kokouksessaan 'helmik. 3 osote
... . voi
. . sitä
,-i .: tilata. Tuota
» ..
— “Talon lapset”, harjotus Bow Leong ja Suey Sing liitto­ ten äänestyksen tulos oli moni-
ei
lehteä
kuolema oli heidän viimeinen p. valitsi esimieheksecn Matti
vaihteista. Noin sivumennen so­
FORT BRAGG.
pitäisi
kuulemma
saada
näin
so­
klo 7.30.
jen. eli tong’ien välillä puhjen­ pii mainita, että kokouksen osan­
lohduttajansa.
Vanhalan, kirjuriksi Arvid Nel­ taisena aikana!
nut sota ja näyttää siltä 'kuin ottajista oli 20 prosenttia suo­ Osaston kokouksessa
sonin ja rahastonhoitajaksi Lee
Siisti kalustettu huone
Pötki tiehensä.
Työläiseen, joka aakkosia o-
se uhkaisi levitä tänne Astori- malaisia ja enin osoa koko jä ­
helmik.
4
p.
yhtyi
puolueeseen
Pesolan.
halutaan vuokrata tk. 15 'pistä. aarikin. Joku päivä sitten eräs
pettelee sosialismista, tekee „vä­
F.räs Eugen Martin, joka oli
Vastaus hinnan kanssa t. 1. k. Astoriasta 'kotoisin oleva kiina­ senmäärästä on skandinaavialai- uutena jäsenenä William Man­ tuomittu
hän surullisen vaikutuksen kun
Kokonaisen
dollarin
kauppalamme vankilaan
nini. “Carpenter", tahi tpuhelin lainen. Bow 'Leong longista, sia. Näyttää siltä, että kylmän teli. ‘Samoin Sivert Pyhäluoto,
kuulee
tuollaista miesten suusta,
maksaa
nvt
voi-rulla
Fort
perukan kansallisuudet ovat kir- jonka jäsenhakemus oli pöydällä 150 päi väksi tasku varkaudesta,
1093.
miesten,
jotka taloudellisen ase­
murhattiin keskellä katua Port­ Yestvöalalla
järjestysintoisia. viime kokouksesta, hyväksyttiin pääsi sieltä karkuun helmik. 5 Braggissä. Jauho-säkin hinta on
jo aikoja sitten kohonnut kah­ mansa vuoksi voisivat olla mu­
landissa ja erästä loisia haavo-
E. B. Hughes hautaantoimittaja tettiin vaarallisesti. Lauantaina Kaksi uutta jäsentä yhtyi uni- osastoon lopullisesti. Matti Pii­ p:ää vasten yöllä ruuvaamalla teen ja puoleen dollariin. Sehän kana köyhälistön vapautustaiste­
erään
ristikkoraudan
irti
vanki­
C. R. Carlson tekee kaikki suo­ sitten eräs Gwing 'Sing niminen oon. Kahden kk. aikana on jä­ lola siirtyi osastoomme muutto-
lan ovesta. Hänen otaksutaan onkin selvää rätinkiä. laskee vain lussa, ellei muuten niin olemalla
menkielisen järjestelyn. Telef. Bow Leon gin mies vangittiin senmäärä kohonnut 'lähes kym­ kortilla Albionista.
ToY. Sefa Lepistö tarjosi esi­ saaneen ulkopuolista apua tehtä­ kaikki hinnat puolen dollarin ko­ tilaamatta noita mädännäisyyk-
321. 12 :sta ja Duane katujen kul­ täällä eräästä kiinalaisesta kau­ menellä. Ne ammattitoverit. jo t­
jonka
viranomaiset likoissa. Hallituksen rahapajas­ siä. tilaamalla ainoastaan oman
ka eivät vielä kuulu ammattijär­ tettäväksemme näyt ö sk a ppa 1 e t- vässään,
massa.
suunnittelevan luokkansa lehtiä. Myöhemmin
pasta sen jälkeen kuin tämä oli jestöön. liittykää ensi tilassa. taan "Kuparisaarella”. Jätettiin muutoin väittävät olevan vaike- sa kuulutaan
12U
sentin
(“pitin")
rahojen päivällä tapasin toisen näistä Ii­
kävttäynyt hyvin epäilyttävästi Union kokoukset ovat keskiviik­ nävtelmäsettralle.
anlaisen.
lyömistä,
mutta
sellaisen
päätök­ koista kaivannossa ja aloin kes­
koettaen
saada
laivaa
vuokrattua
Kirjoitustaitoiset ja -haluiset.
koiltoina, Union kaalilla kello
'New Castlen, Pa., myyjäisli- Eläviäkuvia uudessa paikassa.
sen
saisi
peruuttaa,
sillä
mitä kustella sanomalla, että sinä kuu­
'Muistakaa kirjoittaa osaston Port la n di n retkeä varten ilmei­ 7:30 jpp.
put sivuutettiin omien rahallis­
Tunnettu
kansalaisemme,
A.
niin pienillä rahoilla tehdään ny­ luit olevan lehtiä vailla ja siitä
liyrkkilehteen. joka ilmestyy jo­ sellä tarkotuksella tuoda sieltä
Kvnä.
ten asioiden painostuksesta.
Polly on ostanut Chas. Dahl’ilta kyään kauppaliikkeessä?
tänne
Astnriaan
asestettuja
liit­
puutteesta pääset tilaamalla To­
ka toisen torstain kokoukseen
Työmies kustannusyhtiön vuo­ Lee Pesolan rautakaupan vieres­
verin, Työmiehen tai Raivaajan.
tonsa
miehiä
sotaa
täällä
käydäk­
O so te: 264 Taylor Ave.: myös
sikokoukseen ei valittu edustajaa, sä
Hellä ja rakastavainen
sijaitsevan
'rakennuksen
■voi jättää kirjeet Klubin kaup­ seen. Kun kysymyksessä oleva
sillä se oli . myöhäistä. Kokous . Franklin kadulla ja ilmoittaa pe-
elämänkumppani lienee odotet­ T\f»miestä kuulemma hänen ei
kiinalainen vangittiin, koetti hän
paan ilman postin välitystä.
alkui ilmoituksen mukaan 3 P-j rustavansa siihen eläväkuvateat- tavissa sillä suomalaisella nuo­ pajsannut tilata siksi kun se oli
(Jatk. 3:Ita sivulta)
sahaa pujottaa hallussaan olevaa
“valehdellut”. Kvsyin mitä . se
li élmi kuuta.
terin. Rakennustyöt rakennuk­ rukaisella,'jonka eräs paikkakun-, . . .
pistoolia
erälle
naapurilleen. kUrsseuia on tov. Wesley toiminut
tamme
nuori lcski-innnfincn H '. Sl,,cn valehdellut ,a va.stauk-
To veri n k y m m e n vuot i sj n 1'kai -
Uusi sahalaitos
mutta poliisi huomas: liikkeen ia • luennoitsijana ja on hän menestyk- sua päätettiin tilata 25 kappalet­ sen muodostamiseksi teatteriksi kuulitu kävneen
lunastamassa sTks' sai" " etaa ct;a J > 'on,les
avneen
ovat jo alulla. Pölly tulee har
Kauntin kirjurin konttoorissa takavarikoi aseen. Myöhemmin ‘ sellisesti ja lukuisalle kuulijakunnal­
o l i sanonut vaalien edellä sosia­
laillistutettiin lauantaina The päivällä koettivat toiset Bow le luennoinut aineista: Yhteiskunta­ ta. li hiuksia ryhdytään otta_ 1 ¡ottamaan eläväkuvaliikettä vh- pois kaupungin putkasta. Nuo­ listien äänimäärän nousevan kah­
marxilaisessa valossa; Amerikan maan heti ja jos näyttää ° ‘e ' a n (jessa
W illiam
Rasmusscnin rukainen oli ottanut liian ras­
Youngs Bay Ijogging and Lum- Leongin miehet kaikin tauoin oppi
valtio-oppi; Kehitysoppi ja siihen ra menekkiä, niin tilataan
enem'
kanssa.
j
j
e
ova^
yhdessä
osta- kaan lastin kannettavakseen, jo­ teen miljoonaan ja todellisuudes­
ber Co:n asiakirjat, missä sano­ vapauttaa vangittua toveriaan, kentuva materialistinen mailmankat
sa se laskikin vain, laski entises­
. .
neet kaikki kaluston 'ja koneis- ten ei pysynyt sen kanssa kah­ tään alemmaksi. Selitin hänelle
tulle yhtiölle annettiin lupa sa­ mutta ainakin vielä toistaiseksi somus; sekä Kansainvälinen työväen man;
Allan L. Bensonin kirjeet, kos- tQn nykyisestä Sequoia-teatteris- della jalalla eikä katukäytävällä.
halaitoksen iperustamiseen käsit­ turhaan. Täkäläinen poliisivoima liike eri muodoissaan.
Näiden
aineiden
lisäksi,
ja
vapaas­
kien
tilauksien hankkimista ha- ta jonka tilalle pankkiiri Pres- Kaikeksi onnettomuudeksi sat­ sen olleen vain arveluita tule­
täen kaikki alaan kuuluvat eri on varuillaan ja valmiina tuka- ti yleisölle, tulee vielä järjestettä­
suunnittelee apartmentti- tui arestiin joutuminen vielä lau- vasta äänimäärästämme organi-
puolet. Uuden vbtiön osakepää­ huttamaan jokaisen yrityksen vi­ väksi luennolta ja esitelmiä eri ai­ nen perustamalleen lehdelle.
vitutettiin, !.. katsottu tarpeel- huoneen rakentamista.
antai-illaksi. jolloin nuoren les- seeraajain ja puoluevirastojen
oma on $100.000.
hollisuuksilta näyttävien aikeit­ neista. Yleensä ovat nämä kurssit liseksi kannattaa \ksityisten pe­
kenkään elämä ei ole täydellistä, reporteista päättäen ja että ääni­
— a—
osottautuneet sekä itsensä kannat­
ten ilmetessä kiinalaisten kes­ taviksi
100.000
“täisiä.”
rustamia
lehtiä.
ellei ole “sooripaanaria.”
Siis määrä osottaa vain sitä, että
kasvattaviksi. Kuulijoi­
kuudessa. Gwing Sing on tuo­ ta on että
Muutettu
Ed
Gordon-niminen
urakoitsi­
Ehdokkaiden
nimittäminen
val­
tähän mennessä ollut kulu­
poika oli saatava pois putkasta. niin paljon on tietoisia sosialis­
mittu
joko
$100.
sakkoon
tai
50
neella
toimintakaudella
kutakin
luen­
ja
on
ottanut
urakan
teettääk-
tion engl.-kieliseen toimeenpane­
Oregon Tire Relief Assn kont­
Mutta raha puuttui, ja maan- teja. Toveria ja Raivaajaa vas­
totilaisuutta
kohden
keskimäärin
52
vuorokauden
vankeusrangaistuk­
vaan komiteaan sivuutettiin, sa­ seen Standish-Hickev Lumber kielentaito. “Hätä keinon kek­ taan hänellä ei ollut mitään sa­
tori on muuttanut paikkaa ja si­
henkeä ja keskimääräinen tulo kus­
moin kansalliskomiteamiehen eh­ Co:lle 100,000 'ratapölkkyä yh­ sii.” Entisen talouselämän äijäl­ nottavaa siitä syystä kun hän ei
jaitsee nvt 168—lOth St., vas­ seen.
takin luentotilaisuudesta $5.11.
nimittäminen, koska tiön omistamista metsistä West- tä oli vielä jälellä uuni, joka niitä ollut nähnyt. Voi henki­
tapäätä Toverin konttoria, jossa
Mitä osaston muihin tilapäisiin ko­ dokkaan
miteoihin
tulee,
ovat
ne,
harvoja
emme
tunne
engl.-kielisiä tove- portin ja Union Landingin lähi- vaihdettiin rahaksi. Joukko ak- nen pimeys sinun valtaasi vielä!
ottavat ilolla vastaan entiset se­ Voimakkaaksi sotavastaiseksi
poikkeuksia
lukuunottamatta,
toimi­
seutuvilla, noin 20 mailia poh­ koija mukaan tulkiksi — ja niin
Pian on vuosi kulunut siitä
reitamme.
kä uudet liiketuttavansa,
kokoukseksi
neet kerrassaan kiitettävästi. Tämä
joiseen
päin
Fort
Braggistä.
R
a­
kun
täällä union kokouksessa
Santa
Rosan
osaston
sihteeri,
il m.)
W . ¡L. Warren, Agt.
poika
pääsi
pois
putkasta.
Ja
se­
muodostui eilen iltanen ohjel- todistaa että jäsenistö on valveilla tov. E. J. Hoehne ilmoitti heil­ tapölkyt välitetään markkinoille
nousi
kysymys sosialistiosaston
hän tässä koko rytäkässä olikin
makokous Klubin haavilla. Ohjel­ ja toimintahaluinen.
Union
Landingin
ja
San
Fran­
lä
olevan
kauntikonventsionin
perustamisesta
paikkakunnalle ja
Kauppa tuli
pää k v s v tn vk se n ä.
massa oli m. m. kaksi puhetta,
Osaston sisäinen toiminta osasto­
ciscon
satamien
kautta.
päätökseksi tuli että se peruste­
Lauantaina möi Astorian kau joissa selostettiin nykyistä tilan­ na. osoittaa yleensä elpymistä. Yh­ helmik. 11 p., jolloin tulevat
JAN.
taan ja että kaikki ne, jotka ha­
puhki Rondeiaan $90,000 edestä netta ja siihen johtaneita seik­ teensä on osasto toimintakaudella pi­ myös käsittelerrdään leirijuhlaky- Vielä, kerran
- - - . ■ -y
tänyt 17 kokousta, joissa kirjoitettu­ symystä. Hänelle päätettiin il­
luavat
kirjottautua jäseneksi jää­
Clarke, Rendali Co invile Seatt-
h
saamme muistutuksen, että II
jen pöytäkirjan pykälien luku nousee moittaa. että pitkän matkan sekä
köön
haaliin
kokouksen loputtua.
lesta. John A. Price Co. oli koja.
H
W YOM ING
Samassa tilaisuudessa esitettiin satoihin, todistaen, että asioita on
ampuma-ase on vaarallinen esine II
myöskin tehnyt ostotarjouksen, osaston valitseman
omien
kesäjuhliemme
vuoksi
o-
Niin
jäikin
kaksikymmentä-
n
!!....
komitean ollut runsaasti ja että niistä on poh­
lasten
käsissä.
Kuuden
vuotias
mutta kun koko tarjous edellyt­ laatima vastalausesähkösanoma, dittu. Muuten, osasto on pitänyt lemme pakoitetut juhlimaan o- Wendell Cake on kuolemaisillaan
kaksi henkilöä osastoa perusta-
CAMBRIA.
ti sitä. että sotaa ei svtv Yh­ jonka läsnäolhit. noin kolmisa- kuluneella toimintakaudella kokouk­ massa keskuudessamme.
Eräs engl.-kielinen toveri San Glen Blairin sahani ylly kylässä
dysvaltain ja Saksan välillä, niin talukuinen yleisö, 'hyväksyi yk­ siaan joka toinen viikko, täten jä t­
Olen varmakin siitä, e että
ttä ' komiteakin vuokraamaan haalia
täen alaseuroille ja muille toimin­ Franciscosta kauppasi pesupulve­ 22-kaliperin kiväärin luoti ohi­ Cambrian uutisia ei ole tähän komppanialta kokousten pitoa ja
sitä ei voitu ottaa huomioon.
simielisesti. Sähkösanoma pää­ noille tilaa. Kokoukset yleensä ovat
mossa. Tapaturma sattui sun­
tettiin lähettää presidentti b i i ­ olleet vilkkaita ja osanotto niihin ria. Tarjous siirrettiin — huvi- nuntaina, helmik. 4 p. Tapatur­ asti Tuettu minkään puoluelehden muuta toimintaa varten. \'aan
joskin paljon tyyty­ toimikunnalle.
Ihosyyhy.
sonille, ja kuuluu se useuraa- keskiarvoinen,
man sattuessa oli poikanen kans­ palstoilta. Tämä kolikaivoskylä kiinäpä tulikin tenä eteen kun
mättömyyttä ja vaikeutta asioiden
Keskusteltiin
vielä
kerran
o-
on yhdeksän mailia pohjoseen vallassa olijat sanoivat, että työ­
Jos teillä on syyhyä voitte vasti:
keskustelussa on aiheuttanut muu­ saston kirjanpidosta, mutta jä­ sa leikkimässä eräs pieni tyttö­ New Castle'sta, Burlington tien läisten on oltava hiljaa. Käm-
sen poistaa hieromalla ihonne
“Yhdysvaltain presidentille
nen, jonka käsissä aseen arvel­
tamien taholta käytetyt persoona­
kohtaiset puhevuorot, jotka yleensä tettiin siksi kunnes tulee seuraa­ laan lauenneen onnettomalla seu­ varrella. Täällä kuten muualla­ Tiikkömme onkin ollut hiljaa ja
Hellbergin syyhysalvalla parina
AVbodrow Wrlsonille:
iltana. Tilataan osoitteella G. A.
“Me allekirjoittaneet Astorian, antavat kokoukselle epämiellyttävän va säännöllinen “selvän-oton- rauksella.
Nuori tapaturman kin Amerikassa vallitsee se niin haalia ei ole saatu ja niin täytyi
leiman,
ja
hidastuttavat
jäsenien
aika.”
se homma heittää siihen siksi,
Hellberg. 2<9 W. P.ond St. As­ Cke.. kansalaiset ja asukkaat, se­ käynnin niissä.
uhri oli vielä elossa kolme vuo­ sanottu "hyvä aika”.
Noyon
alaosaston
ilmoitettiin
Kaivannot
puskevat
täydellä
että
komppania omistaa kaikki
toria, Ore. Hinta 75c.
kä järjestöt ja niiden edustajat
Osaston toiminnasta ja sen nykyi­ lakkauttaneen toimintansa ja luo­ rokautta tapahtuman jälkeen ja
höyryllä
kuusi
päivää
viikossa,
ja
siten
ehkäsee toimintamahdol­
kunnioittaen vaadimme
teitä sestä tilanteesta kertovat meille seu-
parantumisen suhteenkin oli toi­
vuttaneen
omaisuutensa,
$12.65
jota ei ole tehty ainakaan yh­ lisuudet.
Ou kei.
Vesikomissioonin kokouksessa
käyttämään laajaa vaikutusval­ raavat numerot:
veita.
rahaa
sekä
3
Toverin
osaketta,
Jäsenistöä:
deksään
vuoteen,
lukuun
otta­
viime perjantaina esitettiin tu ­ taanne
O0OCHX»
estääksenne nykyisen
0
Synnit lisääntyvät
matta joitakin viikkoja aina so­ <J
lot ja menot» viime kuukaudelta. •kriitillisen asiain tilanteen kehit­ Toimintakauden alussa ..................142 osastollemme.
Kirjallisuuskomrtea
ilmoitti
sil­
Nykyään
............................................152
Kansalaisemme
Lee
Pesola,
pimusten
edellä,
kun
yhtiö
on
va­
Ccrmissioonilla oli ollut tuloja tymästä vihollisuudeksi 'Saksan
yhtynyt toim intakaudella... 38 lä olleen tuloja tammikuulla jolla on rautakauppa Franklin rannut itselleen kolia siltä varal­
kaikkiaan $5,719.27, vaikka yh­ ia Y’hdysvaltain vadilla. Ameri­ Uusia
Poistuneita ja jäsenmaks. jälellä.. 28 $85.05.
kadulla, on luovuttanut virano­ ta. että jos sattuisi jonkinlaista 5
teensä oli rahaa entisten rästike- kan kansan ja inhimillisyyden Lisäys jä se n m ä ärässä ..................... 10
o
ottaneet ovat nyt saaneet hv- Ö
Keskusteltiin
osaston
edusta­
maisille
$90 verokuitit, joilla pe­ seisahdusta tulemaan uutta sopi­ O v ä in n kuntoon
Täysten kanssa saatu $5,792.90. etuia ei ajeta vähimtaiässäkään
ajuriliikkeenaä ja voivat O
kaikenlaisia muuttoja, ajaa hiiliä O
Kaikkiaan oli kk. vaihteessa ko- määrässä sillä, että Amerika Kokonaistulot tolmintakaud. .$1,161.15 jan matkasta Fresnon valtio- rittyjä rahoja kaupungin palve­ musta tehdessä. — Niin, varus- 0 0 tehdä
ia muuta tavalliseen ajurilikkee*een kuu- O
konventsioniin
helmik.
17
p.,
luksessa
olevat
veronkantajat
ei­
taahan
sitä
pitää,
että
sitten
voi,
Menot
samalla
ajalla
...........
1,200.78
0 juvaa työtä.
H innat ovat kohtuulliset 0
missionilla yleisrahastossa varo­ syöstään sotaan. Eurorpan kan­
myyt. toim.-kaud. kul.
88.73 jos se tulee pidettäväksi. 'Edusta­ vät ole tilittäneet kaupungin kas­ iskeä, ja mikäs on varustautua, 0 ja työstä pidetään hyvä huoli.— Kont- O
ja $21.359.28. Tammi k. ajalla oli sojen hirvittävän esimerkin pi- Kirjall.
0 tori ja talli 268 T aylo r Ave.
Farm arit 0
Sanomalehtiä ..........................
110.65 ja tiedusteli josko olisi mahdol­ saan. Asia on ollut sen jälkeen
0 käydessään Astoriasta voivat jättää he- O
komissioonin palkkalistan suorit-' täisi osoittaa sen kyllin voimak- Huvitoimik. kautta iltamatu-
0 vosensa talliimm e.
O
0
0
tamiseen mennyt $1,345 ja sen ■kaasti jokaiselle. Antakaa ani- lolna saatu ......................... 536.50 lisuutta vielä vapautua tästä vel­ esillä valtuuston kokouksessa,
0
SEABORG T R A N 8P K R C O M P A N Y O
lisäksi oli juoksevia menoja ol­ pumatarvetehtailijain ja sotalai- Velkoja lyhennetty ............... 170.00 vollisuudesta. Määrättiin mene­ mutta julkisesti ei ole vielä il­
O
O
lainoja otettu .............
115.00 mään kokoukseen, jos saa kuul­ moitettu mitä valtuusto on asian
OOOOOO 0 0 0 0 0 0 0 0 QQ0000OOO00
lut $2,118.55.
nojen omistajien •valittaa sota- Uusia
Miehen
taudit,
Yleensä velat lyhentyneet . .
55.00 la että se 'pidetään, sekä määri­ suhteen päättänyt. Entinen kau­
n. k. TiukalliMt vuodot,. Yerenmyrkytjra........
keinottelun ja submiariinisodan
ovat selitetty ja lUkkeM Varastoomme on saapunut suuri
Ilkityötä sekin
aiheuttamia oletettuja 'vahingol­ Edelläolevan tilikatsauksen perus­ teltiin evästyksiä, joita sitä var­ pungin marsalkka. Fred J. Smith Hermovaodot. y.m.
hinta ilmoitettu
~
valikoima kaikenlaista
kirjaxea No: I...
Doc Maple niminen mies van­ taan. vaatimatta tai odottamatta teella voimme sanoa, että osaston ten valitun komitean on valmis­ («lottaa kuulustelua Ukiah'issa
oka on vapaa
tettava
edustajalle
mukaan.
taloudellinen
asema
on
hieman
pa­
$2600
verosum
m
a
n
.peri
m
isestä.
Ì
läikille suom.
gittiin lauantai-iltana
Lower että kansa uhraisi henkensä hei­
PUTKIEN ASETUS-ALALLE
miehille, jotka
rantunut entisestään ja että toiveita
kuuluvaa tavaraa, kuten kylpyammei­
Columbia
'Farmers Creamery dän riistosaaliinsa
suojelemi­ näyttää olevan samaan suuntaan. Klubin kokouksessa
sitä pyytävät,
___
•••••••••
ta, poilarelta, aikkeji, pesuvateja,
Co:n liikkeenhoitajan toimesta, seksi.
Muuten osastollamme on nykyään
samana päivänä johtokunta il
P. A.
V1ENNA
CAFE
vesiklosetteja ja putkia kaikesta laa­
jonka talosta Maple toista viik­ ’“Alistakaa krsvmys kansan suurimmat menot mitä sillä on kos- ' moitti sivuuttaneensa rahapulan
LIGNKLL CO.
Cryttal teatterin viereesi
dusta.
Myöskin otamme tehtäväk­
koa sitten oli muuttanut. Lähti­ ratkaistavaksi vleisäänestyksellä
ScFKXIOB, W u.
535 Comm*l St.
Aatoria
semme kaikkea putkien aaetuaalalle
e ' e’“ i toistaiseksi
.hankkimalla
lainan,
on siinä määrässä haarau- . ,,
„ .
Hyviä ruokaa saatavana. Ys­
essään vuokraamastaan asunnos­ ja olemme varmat siitä että kan- toiminta
kuuluvaa työt* kohtuullisilla hinnoil­
tunut, että esim. palkat eri t e h tä - J 0 a O1 tyydyttynyt velkojat,
tävällinen kohtein.
la ja nopeasti.
ta reipi Maple karkki seinäpape- sa tuomitsee musertavalla ään- vissä ovat lisääntyneet entisestään.! Johtokunnan kehoituksesta a-
Suomalaiset syökää meillä!
ANDERSON ft EK
, rit pilalle, kiskoi irti sähkölan- ten enemmistöllä jokaisen aja- Osaston omaisuuden arvo viim e} jettiin päätökseen aikaisemmin
I Marshfieldin ilmotuksia S
Suom. Räätäliliike
myydään ja kehystetään
R. E. Laraway Ruokaa ja asuntoa
MARSHFIELD BAKERY
t
Kansankirjeitä
A ju r iliik e
S a l a is e t
Lignell'in Suoni, Apteeki
J 235 Taylor A va,
Puhalla 425