Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 02, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
<71 H E circulation of the Toveri
OLIITTISESTI ja industria-
lisesti yhdistyneen köyhälis­
tön voimaa ei mikään mahti maa­
ilmassa kukista.
P
is greater than the combined
circulation of all other news­
papers printed in Astoria.
LÄNNEN SUOMALAISEN TYÖVÄESTÖN ÄÄNENKANNATTAJA
ORGAN OP THE FINNISH WORKERS IN TH E WESTERN STATES.
No. 28
Yhdysvaltalaiset jou­ LAINLAATIJAKUN-
TA VASTAAJAKSI
0 1K E U SJUTUSSA
kot kotimaansa
Washington, tammik. 31. —
rajalla
Virginian viranomaiset ovat al­
THE ONLY FINNISH DAILY IN THE WEST
KYMMEN ES VÜOSIK.
Perjantaina, helmik. 2 p.—Friday, Feb. 2
Amerika uhkaa katkaista diplomaat­
tiset välit Saksan kanssa
VOL. 10.—1917.
Engl. hallitus “ lah­ Washingtonin ta p a -
joo” suffragettien turmakassan virkai­
31. —
lija murhattu
enemmistöä
että
HIILENKAIVAJAT
EIVÄT LUOVU VAA­
T I M U KSISTAAN
Calgary. Alta., tammik.
Vastaukseksi
huhuihin.
Lcthbridgen, Alta., hiilikaivok­
silla lakossa olevat unionmiehet
aikovat palata työhön, saapui
Lethbridgesta eilen lähetetty
sähkösanoma, että miehet ovat
jyrkästi kieltäytyneet kuuntele­
masta mitään työhönpalaamis-
kehotuksia ennenkuin kaivosisän-
nät myöntävät heille vaaditun
palkankorotuksen.
Lethbridgen kaivokset tuotta­
vat sangen suuren osan länsi-Ca-
nadassa käytettävistä puuhiilis­
tä, joten, jos työselkkaukset jat­
kuvat, on tuntuva hiilenpuute
odotettavissa.
Olympia. Wash., helmik. 1. —
kaneet Yhdysvaltain ylioikeudes­
Lontoo- 1 p. helmik. — \ aali-
Washington, D. C.. 1 p. hei-i saksilainen kapteeni kieltäytyi
Suuria pakolaisjoukkoja matkalla sa jutun West Virginian koko
\
aition
teollisuusvakuutus-ko-
lakieti uudistuskomitea, jonka
mik. — Korkeat hallintovirano-i ottamasta vastaan mitään avus-
Yhdysvaltain rajalle taistelu­
lainlaatijakuntaa vastaan, pakot­
hallitus on asettanut on julkais­ missionin puheenjohtaja E. \ \ .
jen riehuessa Mexicossa.
taakseen viimemainitun kanta­ maiset ovat erikoisen vaitelijaita tuksia ja laiva painui pohjaan
sut lausunnon, jossa komitea t >lson murhattiin konttorissaan
jääden
kettlapää
vedenpinnan
v-
riitä
mitä
Yhdysvaltain
hallituk­
maan valtion asukkailta lisävero­
kannattaa 30 taikka 35 vuotta täällä klo 1:30 tänään iltapäiväl­
El Paso, Tex., helmik. 1. — ja maksaakseen ylioikeuden ai­ sen taholta aijotaan Saksan suh- apuolelle ja peräkansi kokonaan
vanhemmille naisille annettavak­ lä. Hänen ampui eräs A. C.
KahdeskynVmenes-neljäs
jal­ kaisemmin antamasta tuomiosta Inariini sodan suhteen tehdä Ktii-, veden alle. Laivan miehistö on
si äänioikeus joissakin vaaleissa. Van Dell. kotoisin Bordeaux’ta,
kaväkirykmentti. kenraali Per- $1*2.393.-
korkoineen,
minkä telikin melkein varmuudella tie- laskettu matkoihinsa jo sodan
Komitean lausunto tuli jonkin­ Wash.
singin joukkojen etuvartijasto, summan sanotaan olevan \\ est detään presidentti W ilsonin vai- alkamisen jälkeen ja satamassa
Van Dell vaati valtion tapa-
laisena
hallituksen
’lahjana
saapui tänä aamuna Vadöon. jo­ Virginian osan siitä velasta, joka luistelevan uuden nootan lähet­ sillä on ollut ainoastaan kaptee­
turmakassasta
korvausta louk­
suffrageteille, jota on odotettu
ka sijaitsee Mexicon puolella Virginian valtiolla oli, kun \\ est tämistä Saksalle, jossa Saksaa ni ja viisi laivavirkailijaa. Laiva
jo pitemmän aikaa. Sylvia Pank­ kaantumisen takia ja oli jo saa­
vähän matkaa rajalta. Noin seit­ Virginia muodostettiin v.nalSöl. varoitettaisiin rajoittamattomas­ oli 2,830 tonnin kantoincn.
hurst on kuitenkin antanut lau­ nut $58. Hän kuitenkin väitti
ta
submariinisodasta.
Ainoa
toi-
_
.
semän mailia(?) pitkän pakolais­
Tämä on juttu, jollaista ei menpide johon Amerika voi Sak- Submarunit upottaneet 9 laivaa
sunnon, jossa hän ilmoittaa, et­ olevansa pysyväisesti s.o. elin-
jonon kerrotaan saapuneen yh­ Yhdysvaltain
oikeuslaitoksen
tei hänen johtamansa siipi nais­ kaudekseen työkyvytön ja niin­
päivän ajalla,
dysvaltalaisten joukkojen keräl­ historia tunne. Paperit on jätet­ saa vastaan ryhtyä on katkaista j
ten äänioikeustaistelijoista tule ollen oikeutettu elinkautiseen e-
lä Boca Grandeen tänään.
Lontoo. 1 p. helmik. — Laiva-
ty ylioikeudelle, joka pian ¡liuot­ ensiksi diplomaattiset välit ja
tvytvmään hallituksen "lahjuk­ läkkeeseen. Hän oli ollut useita
myöhemmin kaapata amerikalai- , liiketoimisto on ilmoittanut apu­
tanee
ryhtyykö
se
sitä
käsittele­
seen” koska se ei työläisnaisille kertoja vaatimassa tuota kor­
Paljon kiinalaisia pakenee.
rissa
satamissa
olevat
saksalaiset
i
tetuksi
viimeisen
päivän
aikana
mään tai ei.
ole mu
mistään merkityksesta, eikä vausta ja kun ( )lson ei sitä
------------□------------
laivat.
Columbus, X. M., helmik. 1.
kaikkiaan 9 laivaa. Niitten jou­
ole tarkoitettu antamaan edes myöntänyt päätti hän kostaa ja
PALJON
JUNIA
TAAS
viranomaiset
ovat
sa-
Kaikki
— Kolmetuhatta
kiinalaista,
kossa on hollantilainen hövrylai-
täydellistä äänioikeutta mille- otti virkailijan hengiltä. Van
noneet, että tilanne on erittäin i va Pp<¡i,,n> englantilainen iiöyry-
jotka yhdysvaltalaisten joukko­ PÖRSSIT LEVOTTO-
TARTTUNUT KI­
kään ryhmälle naisista. Sylvia Dell on vangittu.
vaarallinen ja on jo kierrelh t j jajva 'prevean ja Dundee, sekä
-O-
jen poistuttua Mexicosta ovat . M I N Ä S A K S A N
NOKSIIN
Pankhurst on johtanut sotaa
luihuna, että Saksan lähettiläälle belgialainen höyrylaiva Euphra-
joutuneet teurastuksen vaaraan,
vastustavaa ja sodan aikana yhä British Columbian työ-
NOOTIN JOHDOSTA olisi luvattu antaa matkapassit,
'Prevean oli 3,081 tonnin,
on pakomatkalla Yhdysvaltain
Chevenne, \\ yo., helmik. 1. — i enemmän työväen itsenäiseen
väenliiton konvent-
mutta
luihun
todenperäisyys i p unj ee 2,278 tonnin ja F.uphra-
rajaa kohti.
Lumipyryt
ovat
taas
tukkineet
|
puolueeseen
liittyvää
suffragetti-
sionista
New York, helmik. 1. — Sak­ kiellettiin lieti kun se ehti tulla (jes 2,809 tonnin kantoincn. Sen Union Pacific’in pääradan Lam­ sivustaa, ollen jyrkästi erossa
Villan ja Carranzan joukot käy­
Saksan
lähettilään
tiedoksi.
lisäksi on ilmoitettu upotetuiksi mien ja Ra\vlinsin välillä. Läm­ äitinsäEmmeline Pankhurstin ja
san nootti vedenalaissodan muut­
mässä taisteluun.
Rcvelstoke. B. C., tammik. 30.
Saksalaiset
upottaneet
oman
lai-jenglantilainen^
höynlana
Artist,
tamisesta
entistä
hirvittäväm-
—
British Columbian tvöväen-
El Paso,' Tex., helmik. 1. —
pömittari osottaa 15 astetta nol­ toisten suffragettien kannasta,
joka
oli
3,670
tonnin
kantoincn
•mäksi
aiheutti
pörssissä
suurem­
vansa amerikalaisessa sata-
Taistelu carranzalaisten ja villa-
lan alapuolella. Kahdeksan ju­ jotka ovat kannattaneet hallituk­ liiton toimeenpaneva komitea
Laiva oli upotettu jo lauvantaina naa, kolme itään ja viis; länteen sen sotatoimia.
man kuohunnan kuin koskaan
vuosikertomuksessaan liiton kon-
massa.
(Jatkoa toisella sivulla.)
ja miehistöstä on 16 saapunut menevää, on Rock Kiverissä,
on ollut sitte sodan alkamisen.
ventsionille,
joka alkoi täällä ei­
Charleston, S. C.< 1 p. helmik.
Jo ensinnäisellä tunnilla työn­ — Hansa laivalinjan rahtilaiva maihin oltuaan merellä avonai­ voimatta liikkua kumpaankaan
len painosti, että 'maakunnalli­
ASKELI TU LLU T V ALI­ nettiin tavaton määrä osakkeita Lihenfels upposi hiljoilleen tä­ sissa veneissä kolme päivää. suuntaan. Laramien ja Raivlin- ISOROKKO RAIVOAA nen työdepartementti olisi tar­
markkinoille ja hinnat laskivat käläiseen satamaan ja yleensä Norjalainen höyrylaiva Modiva sin tienoilla sanotaan olevan vie­
TUKSI KIELENKÄÄNTÄ-
peellinen. jotta saataisiin tarkem­
HONGKONGISSA
on
upotettu
samoinkuin
norja-
niinkin
paljolla
kuin
33
pisteel­
pia järjestelmällisesti koottuja
JÄSIHTEERIKSI.
lä muita junia seisauksissa lu­
uskotaan, että laivan upotti sillä
lä, viimemainittu alennus tullen ollut miehistö.
tilastoja
ja tnuita tietoja ja mui­
(Jatkoa toisella sivulla.)
Laivalla oleva
miesteiden takia.
San Francisco, Cal., helmik. 1. ta tietoja maakunnan työoloista.
Bethlehem
Steel
Co:n
osalle.
■O
Juuri lehden painoon mennes­
Bethlehem-yhtiön osakkeet ovat
— Pacific Mail yhtiön höyrylai­
Raportissaan myöskin huo­
sä saimme seuraavan sähkösa­ nvt 3M:ssä. verrattuna viime
va Ecuador, joka saapui tänne mautettiin kuinka tärkeätä on
noman :
marraskuulla vallinneeseen hin­
itämailta tänään, toi sanoman, et­ järjestyneiden työläisten katsoa,
— --
...
i
■ ■ ■
_
-
e
w
taan, joka oli 700. Lnited Sta­
Chicago, helmik. 2 p. —
ettei rintamasta palaavia työläi­
tä Hongkongissa riehuu nykyi-
tes
Steel
Corporation
osakkeet
siä käytettäisi töissä alhaisem­
Askeli tullut valituksi 809
_________ sin isorokko, tappaen noin 500
alenivat
9%
pisteellä.
milla palkoilla kuin muita ja si­
äänen enemmistöllä.
Puuvillan “kurssi” alentui c-
ten saataisi taistelemaan kanssa-
Calumet,
Mieli...
helmik.
1.
—
Kieltolaki
voimassa
Oregonissa.{henkilöä
päivässä.
(Hongkong,
J. F. Mäki.
Buenos Ayres, 1 p. helmik. — Viisi kaivosmiestä salpautui vii­
nemmän.
400 ncliömailin brittiläinen kolo­ veljiään vastaan kotona. Edel­
-O-
Osakkeita myytiin New* Yor­ Englantilainen risteilijä Ame­ me yönä Isle Royale-kaivoksen
Salem, 1 p. helmik. — Senaa­ nia Pearl-joen suussa. Etelä-Kii­ leen sanottiin olevan tärkeätä
Loijari petkuttanut;
kin pörssissä tänään noin 2.060,- thyst on saapunut vioittuneena shaftiin n :o 1, kahdennentoista tissa hyväksyttiin kieltolakieh-
"katsoa, ettei palaaville sotilail­
nassa).
le maksettavat eläkkeet tule
ja
neljännentoista
tasanteen
vä­
000.
1 ernambueon satamaan oltuaan
ei joudu vankilaan.
tus tänään.
Lakiehdotukseen
Ecuador myöskin toi langat- työnteettäjäluokan
'hyödyksi,
lille,
kun
yhdeksännellä
tasan­
tehtiin joitakin muutoksia sen lomalla saadun sanoman, että
Vehnän hinta myös alentunut. tappelussa viime kuun 29 p. sak­
vaan
ovat
palkkioita
valtiolle
salaisen apuristeilijän kanssa. teella työskentelevät kaivosmie­ jälestä kun se edustajahuoneessa
Portland, helmik. 1. — Huoli­
M nntoksistaitoyiUa'«» *>PP°" Maru. matka|- tehdyistä palveluksista.’’
Chicago, Tik, helmik. 1. — Saksalaisen risteilijän mukana het sattumalta puhkasivat erään oli hyväksytty.
matta Multnomah-’kauntin suur-
ka „ ra J la a n tähän satamaan viipyy sen
Liiton sihteeri-rahastonhoitaja
vanhan työkuopan seinämän- mainittavin on sääntö, joka
Saksan
viimeinen
uhkanootti
ai­
ollut
submariini
oli
tehnyt
tor-
valamiehistön kahdesta eri syy-
,
•
V
.
‘
i.
¡takia,
kun
laivalla
on
puhjennut
A.
S. Wells ilmotti uusia unioi-
jolloin
vesi
pääsi
virtaamaan
heutti
suuremman
järkytyksen
peedohyökkäyksen englantilaista
íoittaa salaseurojen oikeuksia p1 “
......... L.-i'
töskirjelmästä. piirisyyttäjän ja
i
,•
-x
•
••
•
lnni-Km;
isorokko,
jota
ei
enaa
voida
kont-
ta
yhtyneen
viime vuoden ajal­
heidän
työpaikkaansa.
tänään kuin risteilijää vastaan ja pakottanut
alk o h o h p ito isen viinin h a n k k in u -,
sheriffin toimista sekä Oregonin vehnämarkkinoilla
la 16.
Pelastajat eivät ole onnistu­ sessa. Sikäli kuin tiedetään tu. I rubeerata.
vihollisuuksien alkaminen tai mi- englantilaisen kääntymään mai­
_________
kuvernöörin virallisesta luovu-
-------------- □--------------
neet tunkeutumaan kaivoksessa 1 lec edustajahuone hyväksymään
kää
tapaus
sen
jälkeen.
Ensi-
hin.
Saksalainen
risteilijä
pake­
tusvaatimuksesta, Howard Ben­ mäisellä myyntiminuutilla laski
olevien miesten luo. Kolme heis­ muutokset heti ja sen jälestä jä­ Hallitusta pyydetään Pyrki väärennetyllä
nett, entinen portlandilainen la­ vehnän hinta jo 13% senttiä. ni tiehensä. \
tä on ilmottanut olevansa vielä tetään laki kuvernöörin vahvis
rajottamaan vil-
matkapassilla pujah­
kimies, jota syytetään $1,300 pe­ Sitten kohosi se muutamilla sen­
elossa, mutta kahden luullaan jo tettavaksi ja tulee se voimaan
toksella “lainaamisesta” 'ja vähin­ teillä. 'Ns. toukok. vehnän hinta
jakeinottelua
tamaan S a k s a a n
Amethyst on 3.000 tonnin heittäneen hei hensä.
heti
sen
jälestä.
täin $300 perittyjen saatavien sa­
kantoincn
keveä
risteilijä,
jolla
Kuvernööri on juuri vahvista­
laamisesta y.m. väärinkäytöksis­ oli $1.36, sitten $1.63 busheli ja on 12 4-tuuman ja 8 pienempää
Port Arthur, Ont„ tammik. 31.
Washington- D. C., 1 p. hel­
iieinäk.
vehnän
$1.36
alussa
ja
ON
SIINÄ
“
LÄSKIÄ”
nut
lakiehdotuksen
Deschute-
tä. pysyy edelleen Kansasissa.
—
Tämän
kaupungin
valtuusto
$1.40 lopussa. Vertailun vuoksi tykkiä. Laiva on 23 solmuvälin
kauntin muodostamisesta. Kaun- kokouksessaan viime maanantai- mik. — Sen johdosta, että Eng­
Bennett oli ennen Brookings mainittakoon, että sodan aikan kulkunopea. Miehiä on laivalla
lannin hallitus on ilmoittanut
& Bennett lakitirman jäsenenä.
Winnipeg, Man., helmik. 1. — ti päätettiin muodostaa jo vii­ lltana päätti pyytää Dominion Ealmouthissa otetun kiinni sak­
on toukokuulla annettavan veh­ ollut 360.
Viime toukokuulla läksi hän El-
Tuo-niari Galt, joka on tutkinut meisissä vaaleissa seudun asu- hallitusta “lopettamaan viljakei-
nän
'hinta
jo
ollut
195'%
hush.
kesken
toimitetulla nottelun Canadassa”, koska hui­ salaisen
upseerin,
kapteeni
Dorado’iin, (eräs pikku kaupun­
Manitoban
maauviljelysopiston jamiston
Rio
Janeiro,
1
p.
helmik.
—
äänestyksellä,
mutta
uuden
kan­
Maissin hinta aleni 4% senttiä
ki Kansasissa), missä hänen
jarit
toiminnallaan
kohottavat
Boehm’in, joka oli matkalla Hol­
rakennusurakoita, on esittänyt
tin
perustamista
vastustavat jauhojen hintaa ja kansan täytyy
vaimonsa isän kerrotaan rikastu­ ja kaurojen 5% senttiä busheli. Huhuna kiertelee juttu, että sak­ raporttinsa
lain
laati
jakunnalle.
lantiin varustettuna väärällä A-
Ruokatavaroiden hinnoissa ta­ salainen risteilijä, joka oli tap­ Seit semänky nimen tä-viisi
neen öljykeinotteluillaan. Vas­
ko­ nostivat asiasta oikeusjutun se­ kärsiä sen seurakset.
merikan viranomaisten antamalla
ta hänen •poistuttua huomattiin pahtui myös huomattavia alen­ pelussa englantilaisen risteilijä neella kirjotettua sivua käsittä­ littäen, ettei yleisäänestyksellä
Fort Williamin valtuuston matkapassilla kulkien Jelks Le­
lakimiehen tehneen monemmoi- nuksia — joita silti ei kenenkään Amethystin kanssa olisi joutunut vässä
kokelaassaan tuomari .asiaa voitu ratkaista laillisella ta­ luullaan tekevän samanlaisen roy Thrasherin nimellä on halli­
englantilaisen
risteilijä-eskaade-
‘
tarvitse erehtyä luulemaan to­
sia **jutkuja’'.
esittäji suuren joukon kuuluste­ valla ja vaikka tuomioistuin an­ päätöksen.
tus määrännyt toimitettavaksi
rin
käsiin
ja
tullut
upotetuksi.
toikin yleisäänestyksen puolesta
--------------D--------------
dellisiksi
elinkustannusten
alen­
El Doradossa olevat lakimie­
lussa
otettuja
valallisia
todistuk­
tutkinnon miten'Amerikan konsu­
vahvistavan päätöksen niin lujit-
het ovat kieltäytyneet ottamasta tumiseksi, esim läskitynnyri a- Mitään vahvistusta ei huhulle o- sia ja antaa lausuntonsa.
livirastosta
sellainen matkapassi
Kaivosmies
menettänyt
le saatu.
vahingonkorvausj uituja Ben net­ lentuen $3.25.
Rakennuksien
alkuperäinen taakseen asiaa esitti edusmies
on
saatu
ja
ketkä ovat olleet o-
henkensä
tiä vastaan, hänen appensa kun
kustannusarvio oli $957,000, mut­ Forbes siitä lakiehdotuksen, jo­
sallisia
väärennetyn
asiakirjan
on niin vaikutusvaltainen henki­ Paavi ryhtynyt ‘taivut­ Satamia käsketty pitää ta opisto tuli siitä huolimatta ka hyväksyttiin heti ja kuvernöö­
hankkimisessa. Englannin hal­
Butte, Mont., helmik. 1. — litus on aikaisemmin valittanut,
lö siellä, ja Kansasin kuvernööri
maksamaan $3,875.000. Euofma- rin vahvistuksella astuen voimaan
esteettöminä
tamaan’ Saksaa
tulee
lopettamaan
kysymyksestä
Samuel
Androvich, 33-vuotias, että amerikalaiset varustavat
Capper on nyt virallisesti ilmot-
ri ei kiellä, etteikö tämä hinnan
menetti henkensä 'East Buttcn
tanut ei tunnustavansa Orego­
erotus olisi joutunut urakoitsi- riitelemisen. w
Washington, helmik. 1. — Yh­ jain ja heidän kanssaan salalii­
Senaatissa on hyväksytty mo­ kaivoksessa keskiviikkoa vasten väärennettyjä matkapasseja sak­
Rooma, helmik. 1. — Paavi
nin kuvernöörin luovutusvaati-
salaisille vakodjille, jotka niillä
pudoten
laskuränniä varustettuna liikkuvat Englan­
Benediktus on pyytänyt Saksad dysvaltain merisatamissa oleville tossa olleiden hallitusvirkaili- nien muitten lakiehdotusten ke­ yöllä,
musta.------------- .□--------------
rällä "sterilization bill” (kuohi- (chute) myöten 700:lta 800:n ta­
luopumaan juuri alkamastaan tullivirkailijoille lähetettiin tä- jain taskuihin.
nissa ja muualla.
tään
määräyksiä,
että
heidän
on
mislaki) 18 äänellä 10 vastaan. santeelle.
--------------
□--------------.
säälimättömästi, rajotuksia k an ­
_ _ _ _ _ □ --------------
Urhoja hekin
tamattomasta
sodankäynnistä. raivattava kaikki liikettä häirit­ Tekivät lakon suojel­ Lakiehdotus on vielä hyväksyt­
S a n o o k u u lu is a a t e o s t a
sevät esteet satamista- tämä kos­
tävä edustajahuoneessa ennen­ Arizona “yhtyy seuraa-
“
Hänen
pyhyytensä"
ei
kuiten­
Berlin, Helmik. 1. — Neljä
“la in a ” -s is ä ltö is e k s i
kien pidätettyjen tai muuten vii­ lakseen työtovereitaan kuin se tulee kuvernöörin vah-i
vaan
puhujaan”
Saksan tunnetuinta kirjeenvah- kaan kuulu odottavan pyynnöl­ pyvien laivojen siirtämistä pois
vistettavaksi. Sangen epätietois­
Chicago, 111., tammik. 31. —
tajaa- jotka ovat lähettäneet lään olevan juuri mitään merki­ liikenteen tieltä.
Kysymyksessä
työläisten
oikeus
Pidätetyille
ta on uskaltavatko edustajahuo­
tystä.
Paavin
,
sanotaan
olevan
Columbia
yliopiston professori
Phoenix.
Ariz.,
helmik.
1.
—
Berliniin y.m. paikkoihin lehdil­
oikeus järjestyä.
laivoille voivat virkailijat aset­
neen jäsenet hyväksyä ehdotus­ Valtion lainlaatijakunta tänään Leonard C. 'Van 'Nioppen pu­
kovasti
alakuloisen,
kuu
sota
sai
le kertomuksiaan taisteluista itäi­
taa riittävästi vahteja.
ta, sillä sama lakiehdotus hyväk­ yksimielisesti päätti ilmottaa heessaan Chicagon yliopistolla
traagillisen käänteen.
sellä, kaakkoisella ja läntisellä näin --------------
-------------- □--------------
Cedar Rapids, Iowa, 1 p. hel- syttiin aikaisemmalla lainlaatija- presidentti Wilsonille “täydelli­ tänään väitti, että englantilainen
□--------------
rintamalla ovat saaneet toisen
mik. Quaker Oats Co:n myllyllä
istunnolla, mutta se ää­ sesti luottavansa" häneen ja lu­ kirjailija ja runoilija John Mil­
luokan rautaristin (ei hautaris­ Hiilenpuute Vancou­
Linnotuslaki hyväk­ ryhtyi tänään täällä 1,000 työ­ kunnan
nestettiin kumoon vleisäänestyk- vata Arizonan valtion apua kai­ ton on varastanut kuuluisan te­
tiä!) tunnustukseksi isänmaansa
läistä lakkoon sentähden, että sessä.
sytty
verissa
kessa, mitä presidentti näkee hy­ oksensa “ Paradise Lost” (“Ka­
palveluksesta. Vastaanottajat o-
yhtiö eroitti työstä yhden työ-
Edustajahuoneessa on hyväk­ väksi tehdä Saksan viimeisen dotettu paratiisi") sisällön hol­
vat Wilhelm Scheuermann. Rolf
läisensä.
Työstä eroittaminen sytty edustajahuoneen nais-jäse
lantilaiselta kirjailijalta Van Den
johdosta.
Brand, prof. Georg Merger ja
Washington, helmik. 1. — Kes­ toimitettiin rangaistukseksi mie­ nen Mrs. Thompsonin tekemä nootin _________
Vancouver, B. C.. helmik. 1.
O
Vondelilta, hänen eräästä “Lu-
Herr Katsch.
kusteltuaan
vain
muutamista
—
Hiilenpuute
—
sellainen
kuin
helle
unioon
kuulumisesta
ja
toi­
ehdotus
kouluajan
jatkamisesta
/N
o
r
ja
*
S
U
lk
eiH
lt
S
a
ta
-
cifer’-nimisesta
teoksestaan.
-------------- □------------- -
*■ ■ KZ — —
—
* I —
v
se usein on kun kaivospomot ja muotoseikoista ja ilman nimihuu- set työläiset katsoivat velvolli­ 8-kuukauteen maaseutukouluissa
J
-
PTof.
Van
Noppen
sanoi
merkin­
Ohion naiset saamassa kauppiaat tahtovat kiskoa kulut­ toa senaaiti tänään iltapäivällä suudekseen puolustaa toveriaan. ja koulun sekalaisia menoja var- mansa _____
suhmariineilta neensä noin 200 sivua parallelis­
Yhtiön isännistö julistanut, et­ ten käyttövarojen lisäämisestä
tajilta mahdollisimman suuria
äänioikeuden
Kristiania, 1 p helmik.
meja (yhtäläisyyksiä), jotka o-
voittoja — on vallinnut \ ancou- hyväksyi lakiehdotuksen $61.- tä yjitiön työmailla tullaan pa­ $400 vuodelle. Ehdotus menee Norjan hallitus on julkaissut sottavat Miltonin vain kaunista­
0C0.C00 myöntämisestä linnoituk­ nemaan käytäntöön “avonaisen senaattiin, ennenkuin se voi ful-i määräyksen, jossa kielletään las­
neen Vondelin runoa muutamil­
Columbus, Ohio, helmik. 1. — verissa erittäinkin tämän kylmän
sia
varten.
Tämä
lakiehdotus,
työpajan’’
järjestelmä.
henki-
viikon
ajalla.
Tuhannet
....
ia
laiksi.
„¡hemasta
sotaan
osallisten
mait-
la rytmillisillä fraaseilla.
Seitsemälläkymmenellä - kahdella
-------
——-Q ------------------- -
Senaatissa on käsiteltävänä ten submariineja norjalaisiin sa-
Prof. Van Noppen selitti kui­
äänellä 55 vastaan Ohion valtion löt ovat' pommittaneet puhelin-j jossa ranmkkovarustuksia var- ARGENTINAN ULKOMINIS­
edustajahuone tänään hyväksyi, keskustaa kysymyksillä, mistä oujteu myönnetään kaksi kertaa
lakiehdotus- joka
kieltäisi japa
tenkin,
ettei Milton silti ole me­
.
.
•
■
tamiin
muutoin
kuin
myrskyn
TERI “KUITANNUT”.
Revnoldsin lakiehdotuksen ääni- hiiliä saatavissa. Kaupungissa niin paljon kuin myönnettiin
niinisiltä ja muilta \ hdysvaltain
merionnettomuuden syn-, netellyt kovin tuomittavasti, sil­
kansalaisiksi
kelpaamattomilta
lä hänen aikanaan oli tapana lai­
oikeuden antamisesta Ohion nai­ tiedetään kyllä olevan hiiliä, viime vuonna, on jo hyväksytty
Buenos Ayres, tammik. 31. — oikeuden omistaa maata Orego- nyttämän hätätilan tähden, jol­ nata toisilta ja koettaa parantaa
edustajahuoneessa
ja
senaatti
mutta
kauppiaat
eivät
silti
loin niitten miehistöt ovat hen­
sille. Lakiehdotus menee nyt
Argentinan ulkoministeri Carlos
genvaarassa.
sitä.
senaattiin, missä sen odotetaan myönnä voivansa tyydyttää kaik­ ei nähnyt olevan mitään syytä Becu on eronnut virastaan.
(Jatkoa toisella sirulla.)
kia kuluttajia juuri tällä kertaa. muuttaa sitä.
myöskin läpäisevän.
T a is te lu eteläisellä Miehiä salpaantunut £ ainlaatijoit-
kaivokseen
ten toim et
Atlannilla