Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 26, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 22
TO VERI
SEATTLE.
käm ppään, niin m iehet vähän kaipa-
M aryn sa ira ala ssa , kello S jp.p. ve­
renvuotoon. T äm ä oli odottam aton
sivat, m u tta arv eliv at, e ttä h än kyl­
Wilsonin puhe senaatille
ta p a u s tä ä llä oleville om aisille j a kah
lä tu lee kun eh tii. M utta yöllä jo
on puheenaiheena kaikkialla. “Ti­ kille, sillä V in ttu ri jo itak in päiviä
i a lk o iv at p itk ä sty m ä än ja niin k l o ,
Se on leipä, jota saadaan
m es” ollen jo h tav in u u tisleh ti ja e- s itte n m eni A sto riaan sa am a an lä ä ­
¡3:30 lä h tiv ä t h akem aan ja lö y siv ä t'
M eidän a ik an am ­ k ä rin ap u a n en ässä olevan veren­
hänen ei aiv an k au k an a k ä m p ä stä d u staen k a n ta a :
vuodon tak ia, o lem a tta erik o ise sti kl-
olevan jo essa v y ö täisistä asti, ja niin me ja jälkeem m e “ vedenpaisum us”, P&ä. E l u sk o ttu sen olevan v a a ra l­
ylläpitää edelleenkin esteettömään
m en etti senkin vähän järjellisy y d en lista laa tu a, vaan ku iten k in tu o ve­
säännöllistä laivaliikennettä neljällä
j
heikossa
tilassa
,
e
ttä
olisi
pian
kuoi-
PETERS & W IDNES, omistajat.
höyrylaivalla
renvuoto
paheni
ja
paheni,
lääk
ärien
m
itä
sen
toimitUBsivu
edustaa,
raivo­
j lut, sillä vesi on kylm ää tä llä aikaa,
voim
atta
e
stä
ä
s
itä
ja
p
ä
ä
tty
i
vii­
Puhelin 192.
Eureka, Cal.
Ulkopuolella sota-aluetta
jo ssa hän en piti seisoa m onta tu n tia. ten n yt kuin hullu, e ttä heidän puo­ m ein kuolem aan.
lueensa m ies puheellaan tek i Itsen sä
Ainoastaan yksi muutto New
V ainaja oli sy n ty n y t Ilw acossa v.
! Kuivaa lakia k ä y te tää n .
“ syylliseksi v erto ja löytäm ättöm äm - 1900, ollen siis kuollessaan kuuden­
Yorkin ja Suomen välillä.
K aupunkim m e pölisit ovat oikein pään sopim attom aan esiintym iseen, to ista vuotias. T äm ä oli vainajan
Purjehdusajat New Yorkista:
; kiireen k a n ssa “rä s tä n n e e t” tällä m itä hänen asem assaan olevain esiin ­ vanhem m ille erik o ise sti a n k a ra isku,
UN ITED STATES—jouluk. 9— klo 2 ip.
I viikolla pallohaalien ja “ruunring- ty m isestä h isto ria tu n te e ”. J a tk a e n : kun näin m en e ttiv ä t ainoan poikan­
OSCAR I I -------jouluk. 28 — klo 2 ip.
sa, joka ju u ri oli m ieheksi v a rttu ­
housien” p itäjiä. T.k. 23 p. vietiin “ P re sid e n tti puheellaan panee alas
HELLIG OLAV—tammik. 31— klo 2 ip.
m assa. M utta eipä kuolem a katso,
I poliisiasem alle
kokonaista
21 eri lain, jo k a on suurin voima m aassa, kenen se o ttaa. Ne syyt ovat m oni­
FREDERICK V ili— helmik.7— klo 2 lp.
henkilöä, ja lisää kuuluvat vielä toi-
Olen av a n n u t leip u rlliik k e en , jo ssa tu llaa n v alm istam aan ruoka-
Tilatkaa hyttlnne lähimmältä pal
kun hän puhuu olotilasta, jossa ei naiset, jo tk a a ih e u tta v a t e n n en aik ai­ A. E. JOHNSON & CO., Inc.
ja kahvileivokset se k ä hu& keekitilaukset voitte jä ttä ä ainoaan paik­
i m ittav an tu tk itta v a k si.
H eillä on ta rv ita laivoja, ei hiiliä, ei kanuunoi­ sia kuolem ia. S urem alla niitä, jo tk a
kallisaslamieheltä.
kakunnan suom alaiseen liik k eeseen . •
Yleinen asiamies.
näiden syiden m u rtam in a kuolem an
I ollut salapoliisi toim essa jo u lu sta
The Chilberg Agency
ta, ei ru u tia, ei sotilaita, eik ä m itään k a u tta v apautuvat kärsim y k sistään ,
E rik o isalan a k a n sallisle iv ä t.
702
Second Ave., Seattle, Wash.
a s ti ja siksi he o v a t sa an e e t näin p y ssy v aru ste ita , ollen tuollainen eh­
em m e m itään voita.
Sillä ikuisen AUG. NIKU LA, Toveri, Aatorla, Ora._________ _ ________ _______________
suuren joukon n iitä käsiinsä. Kaik- do tto m asti huippu epäsopivasta e- rau h an sa a v u tta n e e t e iv ä t enään kal­
| kia sy y te tä än kuivan lain riKkoml-
paa lohdutusta. Sen sijaan k ä ä n tä ­
siin ty m ise stä.”
KA LLE LIND, om ist.
kääm m e huom iom m e elossa oleviin ja
! sesta.
Mooses.
Näin h a u k k u v a t oikeat so tak o irat, v astatuleviin, e ttä heidän elontiensä
Phone 397.
A berdeen, W ash.
110 N orth B St.
täy n n ä p u rem ishulluutta.
K atu tu l­ olisi puhdas o rja n tap p u ro ista , e tte i
ABERDEEN.
A. PO LLV N
vehtii täy n n ä k an saa “T im es”en e- heidän ta rv itse isi kokea sam aa, m itä
tu
h
a
n
n
e
t
jo
enen
ovat
kokeneet.
Mei­
to iv oen p e la s tu s ta tu le v a isu u d e l­ \ alisen so sia listip u o lu e e n o h je l­ N im ityskokous.
R
ik
tllillik
e Fort Braggissa
dustalla.
V äittely t k iihtyvät aina
dän. jo tk a n y t eläm m e, k äsissä on
334
Main
Stroet
Puhelin 612
ta, k u te n h u k k u v a o lje n k o rre lta , m aa. M eid än o sa sto s. s. jä rje s t.
Poliisi asestau- tie ty sti vain ra jo ite ttu m äärä m ah­
P. O. HARDELL,
T äm än kaupungin sosialistien eh­ ilm itappeluun asti.
Miesten
pukujen
hinta
17
dollarista
h y ö k ä te n
lo p p u p u o le lla y k silö i­ k u u lu v a n a ei voi h y v ä k sy ä sel­ dokkaiden nim ityskokous kevätvaale- tu n een a pitää yllä jä rje s ty s tä katu- dollisuuksia
eläm äntien ta so itta m i­ myy Hattuja, Kenkiä, Pukti)a Ja Pu ylöspäin. Puhdistus- Ja prässäystyötä
n en p e rso o n a llisu u k siin , k ä y ttä - la ista jä se n tä . N äin ollen k o k o u s ja v arten tulee p ä ä te ttä v ä k si ensi yleisön kesken, kiihkon takia, jonka seksi nykyään eläville ja tulevilla kukankaita miehille ja naisille.
otetaan vastaan ja säilytetään pitem­
sukupolville, m u tta kun jokainen te ­ Frankiin Ja Laurel katujen kulmaa«. män ajan.
en m uun m u a ssa s o p im a tto m ia ' y k sim ie lise sti p ä ä tti e ro tta a hä- su n n u n ta in a t.k. 28 p., S. S. K. ta ­ rau h an p u h e sai aikaan.
kee voitavansa, niin olem m e «silloin
Fort Bragg, Cal.
san o ja , jo n k a la isia ei olisi v o in u t! n et ¡m oitteesta.
lolla klo 2 .päivällä. S aapukaa lukui­
teh n e e t m eille lankeavan osan. E-
Liikkeen
m
uutto.
toivoa h e n k ilö ltä , jo k a kehui o-
O m p e lu s e u ra n jä lle en h en k iin s a sti kokoukseen!
nem pää m eiltä el voida vaariakaan.
PYHÄLUOTO & MAIJALA
E n tin en S e a ttle n Dry dock Co. on
lev an sa niin k a u k o n ä k ö in e n k uin v irv o ittiv a t n aisem m e. N o niin. O hjelm ailtam a.
Pioneer-ajuriiiike, Main SL,
O saston kokouksessa t.k. 21 p.
jä rje s tä y ty n y t uudelleen ja siirtyy te ­
v iisik y m m e n tä
v u o tta
e d e ll ä ' sillä ta v a lla , k o e tta k a a p a saad a
C alifornia
a s te ttiin jäsen ehdokkaiksi piiriko- k o rja a te id ä n v a n h a t k e n k än n e F o rt Bragg,
E nsi sun n u u tai-iltau a tulee Klu­
m e istä
ja
m eidän jä rje s tö s tä , j jo ta k in a ik a a n , jo s ta olisi jo n - bin kaalilla m yöskin olem aan hauska kem ään liik että G lyntpiaan. Y htiöl­ niiteaan A sto ria sta : K alle BePwjan, k o h tu h in n a lla . F ra n k lin S t., 4 :s Olemm e lisä n n e et autom oblilivarasto-
am m e, jo te n olem m e valm iit palvele­
K u ite n k in lo p u lta te h d e n tä y d e l - ; k u u la is ta h y ö ty ä ja v irk is ty s tä ohjelm ailtam a, jo ssa m.m. e s ite tä ä n lä on jo kah d ek san laivantekourak- M ikko R inta, F ra n k Niemi, Väinö ovi p o s tik o n tto ris ta e telään .
m aan kyyd in h alu isla m ihin osaau val­
Riippa, Ju liu s H .vrskym urto; llwa-
kaa
sinne.
iisen tu n n u s tu k se n , n im ittä in e i : h e n k ise sti sekä a in ee llise sti. A l- n äy töskappale “ K arh u ”. Se on pe­
tio ta tah an sa. H evosia m yös k ä y te t­
costa: Jacob Jo h n so n ; S vensonista
FORT BRAGG, CAL.
h y v ä k sy v ä n sä n y k y ise n k a n s a in - ; ku n ä y tti h y v in lu p a a v a lta , m u t- rin hauska y k sinäytöksinen kappale Työ ei jo u tu n u t aikanaan.
täv än ä sek ä tilaa hevosille ja a u to ­
ei e h d o tettu ketään , kun ei tu n n e t­
m
obiileille.
tu
siellä
olevia
tovereita.
—■
ta lo p u ssa k iito s seisoo.
venäläisen
T shehow in
kirjo ttam a.
New London Ship & Engine C o:aa
Piirikokoukseen
edustajaehdokkaak-
n iiU n ilin ilU lllH IU IU lilllllllillU
O s a s to n k o k o u k se t p ä ä te ttiin M yöskin tulee puhe o suuskunta-asias­ v astaan alkoi oikeusjutun A laska P a ­
si v alittiin Väinö P itkänen.
myöpi maaleja ja rakennustarpeita
P*Fää e n sim äin e n ja k o lm as sun- ta. Sen pitää G ust K innunen. Kun cific N avigation Co: n virk ailijat,
Ä änestettiin m yöskin kielenkääntä-
tehdään peltisepän työtä. Putkien
k u u k a m le sta . K o e tta k a a - iltam a on vapaa, niin to tta p a yleisö v aatien sy y tety n su o rittam aan k a n ta ­ jäsih te e rin ehdokkaita, A skelin saa­ asetus erikoisalamme. Hinnat kot myyvät vaatteita, kenkiä ja ruoka­
!' a
O ttaa osaa o- rie n tä ä taa se n haalille saukoissa p a r­ jille $163,500 siitä, e ttä k an tajien te ­ dessa 12 ä ä n tä ja A nnala 3 ääntä.
tuulliset. Tarkastus vapaa.
tavaraa sopuhinnoilla.
A. N. K.
i s a sto n k o k o u k siin , silla o sasto o n vissa.
F
ran
k
lin
ja Redwood Aven. kulmassa
kem ät tilau k set m yöhästyivät yli a-
LEE PESOLA, omistaja
H aluaisin tie tä ä , olisiko y h tää n tä- K u u lu u jiki v jis jk y m /n e n tä jä s e n ­
Kokosi rahoja — haukutaan keljuksi. jan , sa a tta e n a ik aan noin su u ren va­
Fort Bragg,
California
m än lehden lu kijaa, jo k a haluaisi
Tel. 773, P. O. Box 70. F o rt Bragg, Ca
Tov. M iettinen k eräsi k a h d e k sa tta hingon.
TACOMA.
h eittää vauhaapoikaa k irje ellä ? Oso- tä ja a in o a s ta a n noin p a rik y m ­
te on näin, e ttä k irje e t tu lisiv a t tän- m e n tä k äy sä n ä n ö llise sti k o k o u k ­ d ollaria E v e rettin m ellakoiden oi-
E i tä ä llä T a c o m a s s a ole n y t
uepäin: Gust G usta f so n, L’Box 501, sissa.
k eu srah asto o n ; tilitti ra h a t A berdee­ Pyydetään oikeuden kieltäm ään
McCall, Idaho.
ta
p
a h tu n u t m itä ä n e rity isiä ih ­
poliisin
k
ä
y
ttä
m
ä
stä
k
irv
e
stä
tai
Jaa, niistä äijämiesten iltamista, nin S. S. On: ra h a sto n h o itaja lle , jo­
myyvät ensiluokan
MIESTEN TAVAROITA: VAAT­
m
eitä
su o m a la iste n k e sk u u d e s sa ;
m
uutoin
sä
rk
e
m
ästä
talo
u
sesin
eitä
jo tk a p id e tä ä n ensi k u u n y h ­ ka ta a se n puolestaan lä h e tti ne tä ­
H aluaisin saad a tie tä ä , m issä oles­
TEITA , HATTUJA JA KENKIÄ
kelee A lbert A train, jo k a viim eisten d e sto ista p äiv ä, k u u lu u tu le v a n män valt. S. puolueen sih te e rin Emil paikoista, jo ista ehken löydetään vä­ o n h an sitä m e n ty etee n p ä in p äi­
tietojeni m ukaan on ollut Tacontan o h je lm a n sa p u o le sta m o n ip u o li­
vä
to
ise
n
sa
jälk
een
.
K
u
u
lin
e
ttä
kijuom
ia,
Pyynnön
oikeudelle
on
H erm anin
k a u tta
perille to im ite t­
> m päristöllä, W ashingtonin valtiossa
FORT BRAGG,
CAL
se
m
m
a
t
kuin
k
o
sk
aa
n
e
n
n
en
on
tav
ak
si,
.—
ja
nyt
on
S o sialisti — teh n y t H. M eyers, jonka rav in to la sta o m p e lu se u ra on p ä ä ttä n y t p itää
Ellei hän itse s a ttu is i tä tä huom aa­
Redwood ave. ja Harrison katu­
ilta m a t tam m ik . 17 p., ja tu lee
m aan, toivoisin jonkun hänen tu tta ­ tä ssä k y lä ssä o llu t. M u ista k a a p a T eollisuustyöläisen A berdeeniu k ir­ 504 6 Ave hiljan poliisi särk i kalus­
Suomalaiset Huom!
siellä
o
lem
aan
k
a
ik
e
n
la
ista
o
h
­
jen kulmassa.
oikein jo u k o lla , toiv o o je e n v a ih ta ja lla naam aa p a rja ta M iet­ ton, sy y stä kun rav in to lassa oli ta r ­
vansa, joka tie tä ä hän en oso tteen sa, saa p u a
jelm
aa.
E
n
tied
ä
n
im
ittä
ä
m
itä
ilm oittam aan sen m inulle.
jo
iltu
m
yös
väkijuom
ia.
te id ä n
T y lsä p ä ä .
tis tä k elju n tö istä! Kyllä näillä m ei­
Puhelin 772. Fort Bragg, CaL
E inar M äkelä,
se on, m u tta tu lee sitä o lem aan
dän
suom
alaisilla
“te
lik
e
ite
illä
”
on
“ Hully kuin k e ttu .”
7 Columbia Ave.,
A storia, O r e .!
siellä, ja p a ljo n . T u lk a a k aik in te, jotka nälissänne olette tul­
todellakin m ainiota m edesiiniä, jolla
(30)
C onstance G arnea, m ielenvikaisten h aalille silloin, niin s a a tte kiittl- kaa minun tyköni ja minä ruokin
II
li
k a sv a tta a so lid aarisu u tta hoitolan asu k as Steilacoonista, oli
b y rite tä ä n
WASHINGTON
inunsiiiiiiiisiiasiiiiiHiiiisiBuaiiii il n
a ja n ä h d ä om in silm in ja k o r­
ainoa ensiluokan
tl ty öläisten keskuudessa!
p äässy t liv ah tam aan vapauteen. Vah­ vin, e ttä ei ta rv its e san o a, että Cor. Redwood ave & Harrison st
M utta m iksikä sitten o sasto p ä ä tti dit m en e ttiv ä t hänet täällä “läpikä-
s
FORT BRAGG, CAL.
eih än siellä k u u lu olleen m itään
HOQUIAM.
lä h e ttä ä sanotut ra h a t ju u ri Emil sle n ”, vaikka saivatkin kiinni.
Loukkaantunut.
FORT BRAGGISSA, CAL.
H erm an in v älity k sellä — eikä a n ta ­
Mrs. Darst
U lin ilM in C S IIIIIllIIIC iU IIK IlE llM Ü
K ansalaisem m e, J. K artan o louk­ nut n iitä esim . joillekin näille A ber­ M usta käsi
on o llu t k a d o k sissa s itte v ii­
OOOOOOOOOOOOODO
k aan tu i N orth W estern m yllyllä t.k. deenin te lik e ite ille ? Vain siksi, e t­ oli sanom alehdestä leikattu ja kiin­ me tiista in .
H ä n e n tu tta v a n s a
23 p. klo 3 i.p. K a rta n o oli ty ö ssä tä ra h a t varm asti tu lev at m enem ään n ite tty yön a ik an a J. Collinsin, 422 p e lk ä ä v ä t, e ttä hän on te h n y t
O BAUMIN A PTEEK K I O
10 tah i 20 eek k erin kappale, e n si­
on ainoa, joka ilmoittaa Toverissa
26
Ave,
ak
k
u
n
aan
,
sekä
kuvan
alle
lähellä
koneita,
jolloin
koneet
p
ais­
siihen
tark
o
tu
k
seen
,
johon
ne
on
ke­
luokan saviin Ullan m aata. Vesi f ront­
itse m u rh a n . M rs E lisa b e th D a rst Auki yöllä ja päivällä. Redwood Ave- O on paras rohdoskauppa San Fran- O
ciscosta pohjoiseen. Lähettäkää O
ti; luonnonilianalla paikalla, rikkaan kasivat tak aisin suuren puukappaleen rätty k in . 1. W. W ;n v irk a ilija t hoi­ k irjo ite ttu jo tak in vieraalla kielellä, on k ä y n y t o ik e u tta saad ak seen
FCRT BRAGG, CAL.
____________ _____________________ O meille
tilaukset
kirjeellisesti O
kalaveden, Sätnäm is-järven, ran n alla; vasten hänen kylkeään. K uuluu ole­ tivat esim . L ow renceu lakon aikana jo ta ei y m m ä rre tty sheriffin konttoo-
o m an lap sen sa h o id e tta v a k se e n , _
I puolitoista m ailia M onohosta Seatt-
i O omalla kielellänne. Pikainen va- O
van k y lkiluita poikki ja m uuten voi­ siksi h u o lim attom asti asio itan sa, e t­ rissa eikä s itä ym m ärrä etsivän o sas­ jo n k a o v at o tta n e e t o tto la p se k - D. Brandon, W. Muhiman, L. Brandon q paa 1 hetys taataan.
O
leen käsin. K äykää katsom assa. Ky­
Main
&
L
aurel
k
atu
jen
kulm
assa
o
p
ort
Bragg»
Cal.
O
ton
kielim
ies
Joe
B
lanch’ikaau.
E
i­
m
akas
isku
on
hänen
sisu
k
sen
sa
m
ur­
tä
tileistä
ei
ole
vielä
täh
ä
n
päivään
sykää ehtojani.
seen jo n k u n m o ise n
h y v än tek e-
o rt B ra^^, Gal.
o
o o
q
q q q gji
tan u t. jo te n hän on hyvin heikossa m ennessä sa atu selvää, vaikka kysy­ hän vain liene härm ää?
O sote:
v äisv y slain n o jalla. J a n v t k uu
tilassa.
TH E B. M. B. MEAT MARKET
----------------------------------- ---------------------
OTTO JOHNSON,
m yksiä on teh ty useam m altakin ta ­
se
n u o ri lesk i-äiti ru p esi v a a ti­
Jones Murphy,
Box 125,
Issaquah, W ash. ......... . ..............
holta. Ja kyllä kait. ne jo nyt sel­
,
toU) i Cli lähellä kuolem aa.
lastau sty ö n tek ijä. on p arh aallaan m aan oik eu d en k a u tta lap sen sa Myy lihaa, ru o k ata v ara a , heiniä, v il- .
si jok
ikai-
ja
a
ja
eläin
ten
reilua.
K
aikki
liha
j
Tuleeko
paikkakuntaasi
A inoastaan sil-
--------- ------- ----------------
---- - - ; H utchinson tukklkom ppanian käm- v ittä m ä ttä pysyvät!
lau takunnan edessä tuom ari Mackins- o m aan h u o s ta a n s a .' niin ta a s se sä ily te tää n k ylm ässä säilykehuoneessa selle työläiselle jo Toveri?
i?
Miksi
.
Pällä, su n n u n ta in a t.k. 21 p., lähti j tä p ä ä siv ä t tu tk ija t perille, e ttä ka-
tonin johdolla k u u lu stetav an a ja syy­ h y v ä n t ek e v ä i sv v sv h d i s tv s vannoi
Pyydäm m e sulkeutua suosioonne. lei?
'
Levi» G arm ly, läm m ittäjä, kävele- vallusta oli h a rjo te ttu rask a a n la ise sti.
te tty n ä laitu ri W'. 2 :n poltosta, joku ju m a la n nim een, e ttä se äiti ei
m ääu neljän a ik a a n iltap äiv ällä ulos
Siis, kun so sia listit k e rä ä v ä t raho­
voi e lä ttä ä la sta a n oikein. N v t n C S II!ilZ I2 ilS 2 S ìllU .3 ÌI£ IU tlII.'IllÌIS H IIIill3 1 1 L IS IIE 3 lin i2 IZ IIIIIIIIIIIIIIIIH I
tap a h tu i 17 p. viime elokuussa.
_
k ä m p ä stä - Kun hän käveli jonkun ja, niin haluavat, he m yöskin, e ttä
to
isen k e rra n o ik eu d essa äiti h ä ­
•
Oregon & C alifornia rau atiey h tiö n
..
, .
. ...
,,
lahjoitusm aita.
O m istusoikeus o te t- }matkaa> u n n eksyi m e tsa a n - Kun ra h a t k ä y te tää n k e rä tty y n ta rk o tu k ­ Longshorem en’s
visi om an lap sen sa M r. ja M rs.
lakko ju liste ttiin vastu n yt p ä ä t­ W illiam E letch erille k un ei h ä ­
tu tak aisin Y hdysvaltain C ongressin I b a n ta ei 1,lalla a j a n u t kuulum aan seen. Kun tälla ise sta a sia sta p a rja ­
toim esta 9 p. kesäk., 1916. Kaksi- i -------------------------------------------------------- taa n m iestä keljuksi, niin jääd ään tyneeksi, avoin työm aa-järjestelm ä nellä o llu t
m a k sa a
v a a d ittu a
m iljoonaa k o lm e sa ta a tu h a tta eek k eriä '
TACOMA.
jää
d
e
ssä
voimaan.
kum
m
astellen
kyselem
ään,
m
iksikä
su
m
m
a
a
600
d
o
llaria,
jo
n
k a F le t-
T äten lausum m e sydäm elliset kii­
a setetaan a su tta v a k si ja m yytäväksi
n
ä
m
ä
t
“fellow
w
o
rk
e
rit”
k
u
tsu
isiv
at
ch
erin
p
erh
e
ta
h
to
i
siitä
a ja s ta 5
Tuoretta leipää ja keikiä saatavana joka päivä.
Hyvä asem a. M etsä- ja m aanviljelys- toksem m e niille tu ttavillem m e, jo tk a
A berdeenin valtuustossa
saivat
m
eidät
h
äm
m
ästym
ään
tule-
todellista
keljua?
kun on h o ita n u t lasta. Ä iti-ra u ­ E
m aita. S isältäen osan Y hdysvaltain
Tilaukset haaleihin y.m. täytetään huolellisesti.
näy tään, sosialistien johdolla, lyö­
M utta luonnollisesti se on sillä ta-
parhaim m ista jä le llä olevista m aista m aila v iettä m ä än sy n tym äpäivääni t.
kan lu u llaan su ru issa a n teh n een
Suuri m aa n -ja o tu sk a rtta (Sectional k. 21 päivänä. M aukkaat olivat ne valla, e ttä heidän erikoinen tu o ta n ­ dyn tak aisin toki yksi ty ö läisten ros- itse m u rh a n .
H än oli u h a n n u t
voam isyritys. N äyttää kun yleisten
Map) o so ittam assa m aan sekä la a ­ syöm iset ja juom iset, jo tk a to itte
nollinen
k
a
n
ta
n
sa
jo
m
u
u
ttaa
kielel-
e
ttä
jo
s
hän
h ä v iää o ik eu d essa M
m ukananne. K iitos myös arv okkaan
--—
, .1 I.
„ B
dun. H inta yksi dollari.
asiain hoito saisi parem paa pohjaa.
lah
jan
n
e
edestä,
jonka
tulem
m
e
säi­
lisetkin
lait,
joten
pian
saad
aan
m
aali
niin
tek
ee
hän
jo ta in . Se on o i­
G rant Lands L ocating Co.
M utta lu ettu a n i A berdeenin “ k irje i­
Hinnat kohtuulliset!
k e u sla ito s, kun ry ö stä ä äid iltä E Phone 1372
P.O. Box 610,
P ortland. Ore. ly ttäm ään m uistona s iitä hu p aisesta m aan uusi kieli, jo ta tie ty sti ku tsu ­
illasta, jonka vietim m e seu rassan n e. taa n “tu plajuun telik e ittien kielek si”, tä ” kärpäs-sieppaajasta, joka nyt k u t­ lap sen !
K iitollisuudella,
suu
itseään
“T eollisuustyöläinen”,
tai jo tain sellaista.
TYÖMIEHEN YHTIÖKOKOUS
Hannes Lindqvist perheineen,
(Ja tk o a n eljän n ellä sivulla.)
päätin k y sä istä teiltä asian tu n tijo il­
6637 So. Pine St., Tacom a, W ash. On kauntilla "rokunoita".
| J. B. BARTH, uusi omistaja,
136 LAUREL ST. *'
ta : K uinka onkaan m ahdollista, e ttä
Täm än k a u tta k u tsu ta a n Työm ies
KIITOS!
T ällä G. H arborin kauntilla ei näy­ m ie lisa ira itte n jtioito on niin kovin
K ustannusyhtiön
o sak k een o m istajat
«lHI8H ESH H lgK »K 18lilÄ K H g H 8 lll£ l T m w i K I I B I i m i e i m i a m n i i n n n U f i
Sydäm elliset k iitokset kaikille niil- tä olevan rah o ista pahinta puu tetta,
sään tö m ääräiseen
yhtiökokoukseen
huonolla kannalla kaupungissa, jossa
W HITESIDE UNDERTAKING CO
^ » P i d e t ä ä n y htiön k o n tto rissa , 6011 le ystäville, jo tk a y llä ttiv ät m e id ä t, koska k a u n a tta a “k o o rth a u ssiin k in ”,
on noinkin järk e v ä valtuuston enem ­
h a u t a a n t o im it t a j a t
—603 T ow er Ave., S uperior, W is., L auran puivana, tam m ik. 18 p. tuo- ì
St.
Telefooni
136-3b4. — Hoqulamlr
E ikös niiden “k lrjevaihta-
lau an tain a helm ik. 3 p., 1917, alkaen den syöm iset tu llessaan ja e rittä in M ontesanossa. la itta a $500.UO m ak sa­ m istö?
T unnit 10—12 e.p.p. ja 3—6 j.p.p.
osoite:
420
K
8t.
Telefooni 136
klo 10 epp.
K okouksessa v alitaan niille, jo tk a olivat yllätyksen hom- va lipputanko!
jien " a n n e ta siellä ihm isten joukos­
S u nnuntaisin sopim uks. m ukaan.
A
b
e
r
d
e
e
n
i
n
o
s
o
i
t
e :
1 0 9 -1 1 1
F ?nr
m
aa
jia
:
M
rs
..P
a
rk
k
in
e
n
ja
Mrs.
L
a
t­
jä se n e t jo h to k u n taa n erovuorossa ole­
509 Lyon Bldg. — 607 T hird Ave.
Siivousviikko.
sa liikkua vapaalla jala lla ? — L L.
vien tilalle; lu etaan liik k een h o itajan vala. K unnioittaen,
A sunto: 2714 W. H ayes SL
S a lak a p a k o itsija t ovat sa an e e t o-
LAURA JA SAKKI UUSITALO.
ja jo h to k u n n an tili- ja to im in ta k erto ­
Puhelin:
T oim istopuhelin:
ILWACO.
sak seeu to d ellista “ H anska-M atin äk-
Rockiin, Cal.
m u k set; lu eta an tilin ta rk a s ta jie n lau­
Queen Anne 4472.
E lliott 1336.
siisiä ” tällä viikolla, niin tä ä llä A-
su n to ; p ä ä te tä ä n tili vapauden m yön­
.
SEATTLE, WASH.
Tuonen
vierailuja.
tä m ise stä ja k esk u ste ila an ja p ä ä te ­
berdeenin, kuin H oquiam inkin puo­
T o v e ritar Aliina H eikkilä nu k ah ti
tään k a ik ista kokoukselle e site ty istä
RÄÄTÄLI I. HIIBACKA
lella. T iistain a t.k. 23 p. vangittiin ikuisee‘n uneen kotonaan keskiviik­
asioista.
S ään tö m u u to seh d o tu k set,
kona,
t.k.
24
p.
kello
11:45
aam
u­
esim . A berdeenissa viidettäkym m en­
valm istaa naisten ja m iesten v a a ttei I
tu llak se e n
kokouksessa
huomioon
tä h e n k ilö i, m iehiä ja naisia. Sam a­ päivällä. V ainaja oli jo pitem m än ai ta kohtuuhinnoilla. V anhat m yös si- j
o tetuiksi, on ju lk a ista v a k aikissa
kaa potenut h iv u ttav aa sydän ja mu­
suora. sos. jä rje s tö n kontrollin alla
na päivänä h ä v ite ttiin “ Sant L ouls”- n u a ista u te ja , ollen viim eiset kolme (ketään.
110 K. S tre e t
olevissa p äivälehdissä v äh in täin 30
nim isen sikaari- ja soodavesim yym ä- viikkoa aivan vuoteen om ana ja k ä r­
ROCK SPRINGS,
p :ä ä ennen yhtiökokousta. K okouk­
WYOMING
län sisu stu s kokonaan ja a je ttiin sien h irv eitä tuskiä? jo ista kuolem a
sessa voivat o sa k k ee n o m istaja t olla
e d u ste ttu n a
v altak irjo illak in , jo tk a ilmestyy säännöllisesti 12-sivuisena, ollen siis kaupungin talolle. Taloon jäi vaan h än et nyt vapautti.
ovat k irjo te tta v a t sellaiselle e d u sta ­ 4a
t O i s so
o t te
e n nain
a in :
la ttia ja ty h jä t se in ä t katon aiie
Aliina H eikkilä (om aa sukua K ar­ EUREKA CO-OPERATIVE GENERAL
jalle, joka itse on osakkeenom istaja.
LAPATOSSU,
MERCANTILE COMPANY
Siivousta ja tavaroiden s iirtä m istä e- hu) oli syntynyt Puolangalla, O. 1.,
Suoerior.
S otav ero m erk k iä v altak irjo ih in tällä Box 5S3.
vuonna 1882, joten hän oli kuolles­
p
ä
ily
ttä
v
lstä
p
aikoista
tullaan
ja
tk
a
­
k e rta a ei ta rv its e v aru staa.
m aan, sillä 23 p :n ä e n n ä te ttiin puh­ saan 35 vuoden ikäinen. Hän jä tti
S uperiorissa, W is., m arrask u u n 18
jälk een puolisonsa M atti H eikkilän
d istaa vain v asta m uutam ia paikkoja. ja k aksi lastaan , poikia kuinpaset
p., 1916.
M e ta k a a m m e
Jo h to k u n n a n puolesta:
kin, jo ista nuorin tä y tti kaksi vuotta 2100 California St.
Eureka, Cal.
R uotsalainen S. osasto.
Copenhagen Nuuskan
F ra n k Piuva,
M artin M attila,
ä itin sä kuolinpäivänä, vanhem pi oi
Phone
420-R
, Se on v a u ra stu n u t pikku hiljaa.
esim ies.
sih teeri.
Ien neljän-vuotias. Näm ä lapsukaiset
e h d o tto m a sti p u h ta a k si.
Jäsen lu k u , joka p e ru sta issa oli 7, on olisivat vielä kipeästi ta rv in n e e t äi
Me takaamme, että Copenhagen
R uoktavarakaupasta
|
nykyisin 16. A ndersonit och Lind­ din hellää hoivaa, m utta arm oton
Nuuska on tehty Tennessee» ja
s a a tte ensiluokan ta v a ra a kohtuulli­
roosit
ovat reip p aita ja v a k u u tta ­ kuolem a riisti sen heiltä. P aitsi edel­ sella hinnalla.
Kentucky} Tupakan kokonaisista
vat, e ttä heillä pian on oikein vankka lisiä jäi v ain ajalta tän n e m yöskin
lehdistä — (tupakan muruja) ei
O m istajat A nderson ja Elonen.
sisko Mrs. P akkala.
käytetä sitä tehdessä.
osasto.
C alifornia ja C endar St» kulm assa
E desm ennyt vainaja kuului jäse
Me takuumme, että, mausteet,
Telefooni 626
O suuskunnan vuosikokous
n en ä täk ä läise en s. s. osastoon ja Eureka,
höysteet ja tuoksu, se tahtoo sa­
C alifornia
tulee p id ettäv äk si ensi helm ik. 11 oli osastom m e toim ivia jäseniä. T er­
noa. kaikki mikä on lisätty tu­
P y y tik M VAPA LÄÄKE KIRJA Ne: S.
pakkaan. ovat puhtaita ja sellai­ i p. klo 2 päivällä A berdeenin S. S. veenä ollessaan hän toim i m.m. om ­
Jossa yli 25 erilaista miesteu ja naisten tautia
sia, että niitä voitaisiin huoletta |K:n talolla. Silloin p itäisi joka jä ­ peluseurassa, huvitoim ikunnassa ja
on selitetty, sekä täydellinen luettelo suoma­
käyttää muissakin Yhdysvaltain
laisista lääkkeistä • Lähettäkää tautiin nim i
senen saapua kokoukseeni
Jäsen- r.äytelm äseurassa, joten hänen pois­
• l i taudin oireet ja me eritämme teille mikä
Pure Food Lain mukaan.
tum isensa jä tti aukon niiden tove­
lääke olisi tilattava, lääkkeen hinnan sr. m.
luku on nykyisin tu o ssa 130.
rien riveihin, jo tk a ovat sosialisteja, Jos tunette Veren heikkoutta..Päänkivistystil..
( Lääkkeet eivät ole nateuttilaäkkeitä vaan
WEYMAN-BRUTON
COMPANY.
Uniontnies.
tosi suomalaista lääkkeitä.)
ei
ain o astaan
puheissaan, m u tta Hermokipuja..inonstukteti ja Ruokahalun puu­
tetta ----------T ilatkaa “ UmeU In Vahvistavia
m yöskin toim innassaan. K epeät mul­ RautapUleria.’’ ------- Ne ovat helpot nauttia,
(Tämän kirjan saatte vapaasti, ja pitäisi olla
Q U IN IN E , JOKA EI RASITA PÄÄTÄ. lat haudallesi, kunnon to v eritar!
joka-ea suomalleen kodissa, sillä ette tiedä,
liaätlvät voimaa ja painoa m erkillisen lyhy­
t V ahvistavan ja ulostavan o tninaisuutensa
essä ajassa, sekii m iehine, että n a isille..............
koska J »rvitsetie sitä
Varokaa huntbuuki
S
am
ana
päivänä
kuin
edellinen
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria.......
t kia L A X A T 1 V E IIR O K O O f l X I N E M
-----Tilatkaa---- viivytelem attä-----posrimakeui-
vä a nuo«.
voi nauttia kuka tahansa tuottamatta hermo»- I kuolem antapauskin, tuli A storiasta te- neen ?t.00 hinnalla.-K uukauden
P resid en t
'
Li^nelPin Apteeki on suurin-— —
------- Li«uell'in Apteeki on (tuurin-------
tu
m
is
ta
tai
p
ään
k
m
u
a
n
au
ttijalleen
.
O
n
ole-
------ »uom Apteck i Yhdysvalloissa
-
lefoonitieto, e ttä ilw acolainen nuoru­
-------- uom. Apteeki Yhdysvalloissa--------
I massa vain yksi “ llro m o O u lu in « ", L aatikon '
P . A. U O N liU . CO.. Saperier. Wla.
'¡päällä on E. IV. Grov«'n leima................... 25c j kainen K alle V intturi oli kuollut St
: P. A. Llgnell ?o. ..Superior. Wis,
N A V 1A N
ERIC A N LINE
Mikä on meidän jokapäiväinen leipämme?
LOG CABIN LEIPOMOITA
UUSI SUOMALAINEN I EIPIIRII IIKF
FINNISH BAKERY
Ft. Braggin ilmotukset
Kansalaiset Huom.!
S U U T A R IA
Fort Bragg Hdw. & Plumbing
S I, 11 lUT 1 I B1 VITTU 11 S
ättALUlAAN lltIÖJA I ”""!ai
KOSKEN VELJEKSET
I S A A C GRANHOLM Hyvän & Karjamäki
Ruokatavaraa
ja Tupakkaa
F. O. HYVÄRI
John G. Rinne
I Maata myytävänä
PARTURILIIKE
MANDI BLOMSTERIN
KAHVILA
Maata myytävänä
Homesteatll tai farmi-
ITiaita
! FORT BR66
BAKERY I
I Erikoisala:—NÄKKILEIVÄT JA KORPUT
am
|
Tri Constantin J. Lapldewsky
.
.
.
.
.
11 m
i t n o n o
I *> ■ v v . . n
i d il li
Lääkäri ja kirurgi
iiii
FORT
BRAGG
BAKERY
KOKEILKAA COLUMBIA BRAND
savustettua ja suolattua siankinkkua
ja kylkeä (Hams and Bacons)
Siipeä
'Voiman Muutetta
Hallituksen tarkastamia
Kysykää kauppiailtanne
UNION MEAT COMPANY
f
S
5
T/d,b2
1
leukaa ostoksenne niis­
tä liikkeistä, jotka il-
mottavat tässä lehdessä
GROCERY and BAKERY
Jos olette
=
1