Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 20, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu neljä
No. 17
TOVERI
eikä niin ollen tu le olem aan m in k ä ä n ­ tam a t, ta n s s it y.m. ju h la tila isu u d e t j jl
leyn säännöt. Lopuksi tahdon Ja sitten jos teitä joku uskaltaa vuotta sitten tulla liian yleisesti laisissa tek e m isissä m in k ä ä n la iste n täsm älleen kello 8:30 j.p.p.
kysyä teiltä, jotka näillä sään- vähän huomauttaa niin te, nostat- puheenalaiseksi, jotta kaikki "si- to d ellisten v a ltio llisten virastojen Vihtahousu!
tunsivat kanssa. E h k ä hän ta rk o ittik in tällä
nöillä letkauttelette, että miksi te nokkaanne vielä korkeainmal- vistyneet siveelliset'
S ek ö s v asta kapine oli! Ei ollut
itsensä
hiukan
nolatuiksi
sieltä j jo itak in tu n te m a tto m ia keinotekoisia
ette te itse laatinut niitä sään- le. Eikös olekin todella sivisty-
siviili
v
ira
sto
ja.
m
eidän
n äy ttelijö illäm m e sisua sitä
tullessaan ja kun sitä liikettä
töjä, että niistä teidänkin mie- neitä kansalaisia.
näy
tellä,
vaikka tila siv a t sen Ber-
E ttä m ainitun kirkko-puolueen joh-
ruvettiin ahdistamaan niin suu
Äimä.
lestänne olisi tullut osaston
Jat o v ä t b o ik o ttan e e t työväenpuo­ k eleystä. — S in än ään la itto iv at sen
rin osa "hienompia" liikkeitä i ta
sännöt, eikä vaan jonkun yksi­
T O V E R IT T A R E N N A IS T E N P Ä IV Ä N
NUMERO
ilm estyy taaskin
lu e tta in n o k k aa sti siitä a s ti kuin työ­ tak aisin . N äm ä ro ck ilaiset ovat sik­
muutti keskuskaupungille aset­ väenpuolue tää llä aik o i toim im aan,
helmikuun alkupuolella, niin että jokainen osasto, joka naisten­
lön. Siis tahdon sanoa teille
päivää viettää, joko aikaisem m in tai myöhemmin, ehtii saada tätä
tuen ensiluokan apartementti ta­ o so itaa jo sekin, e ttä he ovat ta r ­ si its e tie to is ta väkeä, e ttä eivät ne
COLORADO
hyvät toverit, että heittäkää pois
koin h ä v ittä n e e t kaik k i työväenpuo­ vain k aik k ia kuivia k ap p aleita näyt-
numeroa jaettavaksi tuossa tilaisuudessa.
loihin.
Pastori
Smithin
kirkko
tällainen persoonaviha ja käsi-
tele.
Se
p
itä
ä
olla
puolin
tai
toisin
lueen
san
o
m
aleh
d
et
ja
ä
ä
n
e
n
k
a
n
n
a
t­
L E A D V IL L E .
sattuu olemaan tällaisessa ym ­
teHcää asioita asiallisesti, ei se­
ja t, m issä heillä siih en vaan on äärim m äin en , joko tu n n e tta ta i iloa,
lähettäkää tilauksenne nyt
päristössä ja hän valittaa että ta
koittamalla siihen' aina jonkun Tervehdys kaikille Toveri-lehden
tila isu u tta ollut. M utta e iv ä t he ole sanoi jo h ta ja , kun kysyin, koska Vih­
HETI
yksilön persoonaa. Minun mie­ lukijoille ja yleen sä köyhälistöliik- hienohelmat pyydystävät nuoria ty y ty n eet vielä siih en k ään , ovatpa tahousu näytellään.
Lähettäkää tilauksenne ehdottom asti ennen helmikuun 13 p ä iv iä .
jo niinkin pitk älle, e ttä ovat
lestäni tällainen menettelytapa ei keen lu o k k atalstelijo llle tä ä ltä Colo­ miehiä hänen kirkkonsa rappu­ a m u enneet
Tilauksen täytyy olla Toverin konttoorissa ennen m ainittua päivää,
k a isse e t ja se n su ro in ee t yksityis- P itävät.
silta, vielä on pastori itse käy­
ole mitään edistävää työväen radon v uoristosta.
ten
k
in
k
irje
itä.
N
äm
ä
kaik
k
i
voi
pi­
että voimme sen täyttää.
O
m
peluseuran
n
a
ise
t
ovat
p
ä
ä
ttä
­
tutkimusmatkoilla näissä tä ä sairaio isen lopun, epätoivoisen
M ainitsen p a ik k a k u n tam m e suom a­ nyt
luokkataistelussa.
n
e
e
t
p
itä
ä
n
a
a
m
io
ta
n
ssit
10
päivä
Niinpä jäi mieleeni eräs asia, laisten y h teisp y rin n ö istä jo ta k in . Mi­ apartmentti taloissa ja yökahvi­ ta iste lu n olem assalosta, m erkkinä, sil­ helm ikuuta. K o ettak aap a k u n n o staa
NAISTEN-PÄIVÄN NUMERO
jota käsiteltiin edellä mainitus­ tä työ v äen liik k eeseen tulee, niin se loissa ja elämä on hyvin saas­ lä s e u ra k u n ta ei voi itse itse ä ä n e n ää sik si itse n n e tulem aan. P a lk in to ja
ilm estyy taaskin kuusitoista-sivuisena, monipuolisella ja arvokkaal­
a n n a tta a , vaikka sillä onkin vielä
sa kokouksessa, nimittäin, että en ollut koko v ilk asta. J ä se n iä k in taista. Kaupungin majuri, po­ u k lk
la sisällöllä. Sekä agiiatsioni- että tietopuoliset ja kaunokirjalliset
o
n
aisesti
olem
assa
tuo
seurakun-
ja
e
ta
a
n
kolm
e:
ensim
.
3,
toinen
2
ja
kuinka tulee kohdella päihtynei­ on osasto ssa tuonne neljän k y m m en en liisipäällikkö ym. ovat aivan säi­ nan o n tto nim i. V aikka s itä pide- kolm as 1 dollari. N yt ain ak in k an ­
kirjo itu kset ovat erikoisella huolella valitu t. Samoin Kodin-, Nuor­
tä kun ne tulevat häiritsemään vaiheille, eh k ä v äh än ylikin, en tied ä kähdyksissä sellaisista paljastuk • ta a n yllä vaan s y rjä isillä keinoilla, L a tla a
iu ä ä ei a in o a sta a n palkin.
ten- ja Lasten-osastojen sisältö.
..
r
yleisiä iltamia. Ihmeekseni sain oikein varm aan. — On k o e te ttu pi­ sista, tutkimuksia toimeenpan­ m m on se sitte k in k a ik e sta teesken-
LEVITTÄKÄÄ TÄTÄ NUMEROA
__
» .
te ly s tä ja k e in o tte lu sta h u o lim atta toa> m u tta n ä y ttä ä keila on a istia
naan
jne.
Narripeliä,
rampojen
kuulla, että enemmistö oli sillä tä ä k eh ity sto im iak in v ireillä jä s e n ­ karnevaalia, herra pastori, k y l lä todellakin s a a te ttu täy d elliseen vara- e s ittä ä a a te tta ja taid e tta , jo sta ku.y
LAAJALLE
kannalla, että täytyy käyttää ten k esk u u d essa m onellakin e ri ta ­ , . . , 1 1 , , k : A Q,.n » ip tö v ä t m it ä rik k o tilaan . A jat ovat m u u ttu n ee t ja h ita a n ensim äinen p alkinto aunetta-
H
inta
on $2.00 sata kappaletta. _______ ________ _
i­
fyysillisiä voimia
pitääkseen valla, m u tta o sa n o tto on ollut niihin \ a l l a s s d o h j a t s e n t e t a x a t m i t ä koRo y h lelsk u n u a n k o neisto a ja n l van.
paston toitottaa, sellainen elämä kanssa. Jo k a ei ole voinut s e u ra ta .
heidät kurissa. Täällä nimittäin hyvin h id asta.
T e h k ä ä tilau k sen n e allao lev alla lipulla, joka tu lee lä h e ttä ä osot­
niin kauan a ja n hengen luonnollisia v aatim u k sia, , K\ m aa
on osaston puolesta valittu jä r­ N yt m eillä on p a rh a illa a n puhum a- tulee jatkumaan
R yssän-yskää ja C anadan kylm ää
tee lla : TOVERITAR, BOX 99, ASTORIA, OREGON.
sen on ollut pakko jä ä d ä jälkeen.
kuin
nykyinen
järjestelmä
on
jestyksen pitäjä ja tätä tointa se u ra , joka on koko v ilk k a a ssa toi­
Me
m
uistam
m
e
hyvin
vielä
sen
ajan
,
on
ta
rp
e
e
k
si
paikkakunnallam
m
e,
L ä h e ttä k ä ä tulem aan ....................... kpl. TO V ER ITTA REN NAIS­
viimeksi hoitanut on näennäises­ m innassa, ja to v eru u sh e n k i on n iissä voimassa eikä sille kirkko eikä jolloin se u ra k u n n a t olivat a in o a t hy-1 n iu tta lu n ta el vain ole näk y n y t
TENPÄIVÄN NUMEROA, o so tte e lla:
ti täyttänyt hyvin tehtävänsä, v allinnut oikein m ainion hyvin. Olisi papit mitään mahda. Kaikkival­ vinvoivat y h teisp y rin n ö t k a n s a la is ­
lyömällä ja nakkaamalla niskas­ vain suotava, e ttä enem m än tu lisi tiaan dollarin, riistäjäluokan ju­ tem m e keskuudessa. N iillä oli jo it­
Nim i ...........................................................................................................................
om at m aat, k irk o t ja pappi-1 K ilpailuja
ta kadulle, ajattelematta ollen­ o sa n o tta jia , sillä ilm einen to sia sia on, malan, edun vuoksi tällainen elä­ sellään
T äällä on nykyisin ollut m onen eri
lat, jo tk a kaikki olivat k a n sa la isilta
O sote: ..........................................................................................................................
kaan mitä tuosta voisi olla seu­ e ttä tie to is u u tta ta rv ita a n enem m än mä rehottaa, kansanvalta on ai k e rä ty illä v ap aaehtoisilla lahjavaroil-1 so rttisia , m u tta hau sk im m at kuiten-
R ahaa se u ra a m ukana >.......................
rauksia. Ja tämä, yleensä raa­ köyfc” -vön lu o k k a ta iste lu ssa suom a­ noa joka lopettaa sellaisen liik­ la la ite ttu . T am a oli ta p a h tu n u t seu- Rin kaik istaj Sain Kaupin ja Aug
keen.
rak u n ta ela m a n ja keinotekoisen us-
. . .
ka menettelytapa tuntui enem­ la iste n k in k e sk u u d essa — lukuun o t­
kunnon hyvällä aikakaudella. M utta M arttilan v ä lise t juoksu k ilp ailu t, jos-
mistön mielestä olevan hyvä.
ta m a tta a m e rik a laisia to v ere ita , jo is­ Satamatyöläisten lakon
sllloin kun a ja n henki ja onni alkoi sa jälk im ä in e n su o riu tu i v o ittajan a,
No olkoon niin, mutta miksi ta ei n ä y tä olevan m itään taik a a
aikana tunnetuksi tullut kap­ m uuttua tälle liikkeelle v astaisek si, I saad en “do llarin ” palkinnon.
me sitte tuomitsemme porvaril­ a in a k a a n täällä.
teeni Dollars, sen nimisen laiva­ se u ra si heitä vieläkin onni k aik essa
E l-virallinen.
listen menettelytapaa, heidän T ä ä llä on to isk ielin en o sasto myös yhtiön päämies, joka selitti la­ — o n n ettom uudessakin, kuten usko-
poliisejaan ja nuijiaan, koska me ja sen jä se n istö viim e v aaleissa ä ä ­ kon lopetettavan parhaiten kun vaisia ainakin. S a ttu i k u iten k in käy­ FORT BRAGGIN TOVERI-KLUBIN
itsekin tahdomme käyttää edel n esti d e m o k ra atip u o lu e tta , luk u u n o t­ lähetetään muutamia vaunullisia m ään niin hyvin, e ttä v. 1906 San
T IL IT TILIVUONNA 1916
F ranciscon kaup u n k i y leen sä paloi
Invetaario.
lämainittua menettelytapaa. E i­ ta m a tta jo ta k in jä se n tä . J a vieläpä lakonj oh ta j ia
sairashuoneeseen siltä paik alta, m issä k irk k o ja pap­
V arat:
“A R V O ”-, “ F IN L A N D ”-, “ K A IV A N T O MI ES"- JA “ T O IV O "-P A P E R O S S E JA
kös nämä molemmat tähtää sa­ k e h ta a v a t san o ak in toisille so sia lis­ mukiloituna, näkyy olevan N. M. pila sija itsiv a t, jo tk a m yöskin paloi­
L otti ja talo ........................... >9,000.00
maan suuntaan?
teille v a ste n naam aa, e ttä m inä ä ä ­ K. Y :sen esimies. Tvöläistoverit, vat, vaan o livat k u iten k in palova­ K alusto ........................................>3,624.00
T ehdyt v en äläis-tu rk k ilaisesta tu p a k a sta .
k u utuksessa, jo sta oli se u ra u k se n a se,
n e stä n
W ilsonia, kun se on niin pysykää loitolla sellaisista seu­
e ttä m ainitun liikkeen jo h ta ja t, vaik­
Portlandilaiset huomatkaa!
K ysykää n iitä kaupoistanne ja k o e tta k aa p o ltta a niitä.
>12,624.00
hyvä m ies. On eh k ä tä lla is ta re fo r­
ka
ei
o
m
istaja
t,
sa
iv
a
t
n
o
sta
a
palo-
roista joilla on ylläolevan kaltai­
V elat:
A. SILBERBERG, TEHT.
Täällä kuuluu olevan tulossa m i-politiikkaa vielä su o m alaisten k in set esimiehet.
v ak u u tu srah at, >10,000 vaiheille. R a­ V elk ak irja velkaa .....................>5,814.95
237 Stanton St.
hat näm ä n erot tie te n k in k aik essa
New York, N. Y.
jotakin joka pitää ottaa jokaisen keskuudessa, vaikka ei tä ä llä ole sitä
T ilivelkaa ...................................... 359.56
hiljaisu
u
d
essa
s
itte
n
k
ristillise
sti
ja-
huomioon. Se kuuluu
näin: ilm en n y tk ään so sialisteissa. M ikäli Ylimääräinen kokous
. . . 232.45
, .
.
... , M ak sam atto m ia korkoja
koivat k esk en ään ja panivat om ille O nialsuus
h v e lk o je n .
.>6,212.64 n e tta ja on se tu llu t kauutille m ak­ oinansa p itä ä ; sillä avioliiton pirke-
Suoni. Tvöväen-yhdistys kut­ ninuileen
Lauluseura ja soittokunta ovat tiedän, n äm ä so sia listit, jo tk u kuulu­
parem piin paikkoihin, jo s­
___
4.40 sam aan >50,000. Vuokra siis on pe­ leet ovat tää llä p erin s u u rilu k u ise t
päättäneet antaa suunnattoman v a t suom alaisiin, ovat jo ta k u in k in suu kaikkia jäseniään ylimäärän ta kuitenkin sitten on y h tä m itta isia K assa balan ssi
rin halpa. K auntin tulee vielä tehdä ja v ahvasti voim alliset.
suuren yhteisen konsertin, jota tie to isia siitä k e tä ä ä n e stä v ä t, m u tta seen kokoukseen torstaina tk. 2? riito ja jatk u n u t, vaan p itä v ä t kuin
>12,624.00
U nionm ies.
vielä kuuluu tulevan avustamaan k u ten san o ttu , tie to is u u tta p u u ttu u p. Kokous pidetään haulilla ja pitäv ätk in ne ra h a t, jo tk a he ovat Voitto- ja tappiotili tiliv u o n n a 1916. jo ltak in pienem piä k o rjau k sia piha­
ensin saaneet. Sillä m ikä oikeus oli­
m
aan
su
h
teen
,
la
itta
e
n
säiliö
jä
tte
i­
V
oitot:
keskustelukysymyksen
yhdistyk­
näytelmäseura ja tämä kaikki ineilä kaikilta.
S o sialistien p itäisi
sikaan o ik eu tettu tek em ään m in k ään ­
tulee olemaan nähtävänä ja kuul­ o sa ta p uolustaa itse ä än aina vanhoil­ sen menojen pienentämisestä e laista jakoa sellaisissa varoissa, jot A laosastojen tili ..................... $2,010.85 tä ja ro sk ia v a rte n sekä ra k e n ta a
SEA TTLE ,
jo itak in avoilm a-suojuksia k eu h k o tau ­
tavana ensi kuun 18:ta päivä lisu u tta vastaan , m u tta se su u ru u d en ­ sittdä toveri I. Helske. Soitta- j ka ovat k an salta v ap aaehtoisina lah­
$2,010.85 tisille.
Kaupungin valtuusto
Siis kaikki mukaan. Lauluseu­ hulluus vaivaa vielä hyvin m onta jat, laulajat, näyttelijät ja kaakki joina k e rä tty , eikä k enenkään e rity i­
Tappiot:
seen nim een. O nhan luonnollistakin P alkka, korko ja ku lu n k itili $1,132.75 J itn e y t lujille.
ran puolesta vielä pyydän sa m onessa su h te e ssa. Joka ei halun jäsenet silloin kokoukseen.
on m yö n tän y t >4,000 m aalisk u u n
n iisiä koskaan voida k etään S. S. O saston tili ..................
20.00
Lauantaina 27 p. tk. esittävät ettei
vaalim
enoja varten.
noa, että se tulee onnistumaan to isilta m itään oppia, ei m yöskään
lailliseen ed esv astu u seen vaatia. N ä -)
K aupungin isillä on taa se n aiko­
poistoa 5 pros.
Järjestynyt työväki
puolta paremmin nyt kuin edel m itään tiedä. Kun tu lee v äittely jo n ­ Berkelcvn näyttelijät kappaleen j ma ovatkin vaan u sk ovaisten a sio ita K alustotili,
m ukaan .................................... 167.33 m us alkaa kiu saam aan jitn e jä . Val­
lisellä kerralla. Siinä on paljon kun sosialism in v a stu sta ja n k an ssa, “Kunnian vuoksi.” rämä kappa- ja laki ja evankelium i eiv ät sovi yh- V oitto
vaatii kaupungin p e ru sta m a a n ruo-
................
690.77 tu u sto ssa on jo e site tty , e ttä jo k a i­
uusia voimia, miehiä ja naisia, niin en sim äinen, jo n k a osaa. on su u t­ le on saanut suuren huomion I teen. E ttä lu o n taiset ra h a t ovat ol-
k a ta v a ra in säilytys- ja m y yntipaikan.
se lta
jitn i-a ju rilta v a a d itta isiin ta ­
$2,010.85
jotka ovat hyviä laulajia, ver­ tu a aiv an p a ta lu h ak si. V ieläpä s ä i l ö ­ o s . a k s e e „ n n a itsK
ia i iia m u . s a » i t t a o i t leetk
, . in hyvin sopivia sijo ittaa , niin-
,
U nioitten kesk u sn eu v o sto Jä tti m aa­
. .
...................
, ,,
kuin on teh ty k in autom obuleihin, pia-
kaus m ahdollisien tap a tu rm a in v a ra l­
GU STA F FRÄKI,
raten meihin vanhoihin portlan- tää n toisille sosialisteille, e ttä kyllä esitctty.
n a n ta in a t.k. 15 p. e sity k se n kau p u n ­
Mennaanpa joukon nOiijj„ y.m .-yleillisyys-esineisiln.
le. K e rro ta a n jonkun jitney-auton a-
dilaisiin.
! Mitä sitten tu lee tuon en tise n kir-
T overiklubin k irju ri-ra h a sto n h o it. ju rin hu o m au ttan een , e ttä he kyllä gin v altuustolle, e ttä m aalisk. 6 p.
m inä sen haukuin. T äm ä ei ole m i­ katsomaan.
i koti lottiin, niin on sekin h e iltä jo i
Olem m e ta rk a s ta n e e t näm ä tilit ja
Tässä vielä pieni, pätkä näil­ tää n rak e n tav a a , eik ä k a sv a tta v a a , I p r js k o n t y t ö t
vaaleissa a s e te tta is iin kaupungin a-
a n ta v a t
tak a u k se n
inielelläänkin,
n
ä
h
tä
v
ä
sti
m
enetetty.
H
eillä
oli
sillä
h
u
o m an n eet ne oikeiksi.
le paikkakuntamme hienohel­ sillä m eidän p ääm ääräm m e täy ty y
su k k a itte n ä ä n e sty k se llä p ä ä te ttä v ä k ­
toimeenpanevat suuret tyttö­ lotilla pieni om a huone, m issä he YRJÖ TUOVILA, WM. KOPONEN, heillä kun on jä rje s tö , niin se voi­
moille, jotka tahdotte asettaa il­ olla ain a siinä, m iten saam m e jou­
si $600,000 ben d ilain an o tto niaa-alu­
MANDI MÄKI.
daan a s e tta a tak u u seen jä rje s tö n jä ­
iltamat settraavana päivänä. vielä jälkeen palon toim ivat, vaan
man itsenne yläpuolelle kaiken. kot m ukaan. M eidän p itä ä tu tk ia ja jen
een v u o k raam isek si ja sille m yym ä­
«• .............. •
, ,i.i
ö m
sittem m in ¿ivat he olleet jo pakotet-
senien puolesta. T ähän oli kau p u n ­
; '
, “ .8 ' o kL
~ ” d a « i t ä k i n m u u ttam aan pois ja
Se on. että jos te otatte osaa oppia itse ja o p e tta a to isia lu o k k a­ u
läin ja säily ty sh u o n eid en ra k e n ta m i­
im iv
a t he nykyään
n vk v ä ä n e r rä ä ä ssä pienes
n ien es- il
II gin lakim ies C ross h u o m au ttan u t, e t­ seksi. K aupunki tu lisi o tta m a a n su u n ­
toim
ivat
johonkin yhteispyrintöön, niin to v ere ita y m m ä rtä m ä ä n sosialism in talia. l a i l l a Iltama Oli kyliä a i- to
WASHINGTON
sä vuokrahuoneessa.
J o tk u t lyhyt II
II tä m ikään jä rje s tö ei kykene m ihin­
teitä pitäisi olla aina jonkun ku­ rikosoppia ja sen p e ria a tte ita . It­ jottu pitää vuosi sitten karkaus­ näk
n itelm an
m ukaan
k a ik e n laa tu ise n
ö
iset
ja
ä
k
k
in
ä
iset
voivat
puolue-
kään ta k a u k se e n niin kauan kuin se
martamassa ja rukoilemassa, pi­ se en sä su lk eu tu v a ihm inen on m itä vuoden kunniaksi, mutta syys­ innossaan sy y ttä ä työväen p u o lu etta
ABERDEEN,
et
ole
la illiste ttu
(in co rp o rated ).
tä tai toisesta jäi unohduksiin. i siitä, e ttä se olisi o ih e u tta n u t tuo­
tääkseen mukana toiminnassa. suurin n arri.
ILMOTUS.
L a illis tu tta k a a siis, p o jat se jä r je s ­
Ohjelma tulee olemaan niin hy­ hon vararikkoon y lläm ainitun kirkko- * L u sikkateoria” käytännössä.
Erään tuntem attom an miehen
Kaikki ne henkilöt, jotka tie­
vä kuin saattaa odottaa, paljon puolueen. M utta jos niinkin olisi, niin
M uutam ien klubin talo lla kävijöi tönne ja a ja k a a sitte n niin, e ttä sika tävät olevansa velkaa allekirjoit­
luu ran k o löydettiin tä ä llä v a n h a sta
tuo otaksum a kuitenkin s u u r i, ,
, .. , ,
....
viitenä silm issä p a ista a!
hyvää tulee siinä olemaan. Pu­ olisi
erehdys. Joskin työväenpuolue onkin | den llePe ‘«iln ° n J°ita k ia Paivia 8lt'
taneelle, niin suorittakoot tai il­
kaivosaukon p o h jasta. E i ole päästy
M ajurin pointi.
heita on kävnvt. että vanhat
ten
“
ta
r
ttu
n
u
t”
noin
tu
sin
an
v
erran
vielä a in a k a a n selville, kuka hän on.
moittakoot itsensä helmikuun 1
A berdeenin L abor Council laa ti val­
poj.it keräävät seppelerahastoa ¿emnen svy siihen, mikä on tyhjen haalin sähkölam ppuja ja m enneet
M yöskin löytyi puo lito ista ta a la a r a ­
päivään
mennessä ja myös ne,
SanuiuiinniiiiiiiiiiiisiiinuiiBiji haa ja hopeakuorinen kello sam asta maksaakseen parin vuoden van- ; tän v t kirkot, on m ielestäni e ts ittä v ä | 6en gllkosen tien. P a h in ta tä s s ä on tu u sto lle voim akkaan v a sta lau se e n jotka ovat jättäneet tavaroitaan
M y y tä v ä n i viiden tai kuuder eekke­
lian velan. Kaikki nuoret ja elä (paljon syvem m ältä jo h tuneeksi. Me
tä ä llä nykyisin tek eillä olevaa “occu-
paik asta.
J o tk u t p a ik k a k u n ta la ise t
tiedäm
m
e,
e
ttä
su
u
re
t
k
e
h
ity
sk
a
n
sa
t
...
rin maa-ala,
mänhaluiset Friskossa. tulkaapa m aailm assa jo h ta v a t y h teisk u n n a n laa o so te tta a n , jo tta tie d e ttä isiin patlon ta x ” (elinkeino-vero) sy ste e ­ j niin perikööt edellämainitun a-
ra jo ttu e n B roadm ead kaupunkiin, O- a rv elev at sen e rä ä n ru o tsa la isen luu­
mukaan tyttöjen iltamaan. ( )len koneistoa niin voim akkaasti, e ttä se käydä k atso m assa kuinka ih an a sti m iä v astaan. Viim e viikon unioiden ¡jan sisällä, muuten menettelen
regon. K aikki on viljelyksellä olevaa rangoksi, jo k a on kado n n u t noin
niiden kanssa kuten parhaaksi
hyvää m aaperää, h in ta >140 eekkeri. kaksikym m entä-kaksi v u o tta sitten , tehnyt tämän ilmoituksen "puo­ on voinut m ä ä rä tä ja v a la ista k an ­ lam put leim u av at uudessa paikassa. k eskuskom itean av o n aisessa kokouk­
näen.
Aberdeen, \Vash., 12-26-16.
K ä te en >25.00 e e k k eriä kohden; lop-
lella suulla”, kuten sanotaan, sojen yhteisen kehityskulun suunnan, K annatettava yritys.
se ssa oli m ajuri P hillips se lo stam a s­
Mrs. Maggie Lund,
m
u
tta
kukaaii
ei
ole
v
an
n
a.
p u su o ritu s helpoilla ehdoilla 6% ko­
eräistä visseistä syistä, ei mitään kaik issa k a n san k e rro k sissa , joten ke­ J o tta p ä ä stä isi haalin jäle llä ole­ sa “k a n ta a n s a ” sanotun verokysy­
K
ulkija.
h ity s on päässy t niin pitk älle jo a-
rolla. M yytävänä m yöskin pienem piä
__________ 814 E. Wishkah St.
painovirheitä tähän pulfiin. jos lem
m yksen johdosta.
ja su urem pia m aa-aloja läh e llä Mc­
niissakin k a n san k e rro k sissa , e ttä van velan koron m ak su sta m ahdol-
ette tahdo saada kutsua minua he ovat voineet tulla n äkem ään sen, lisim m an lyhyeen, v alittiin viim e ko­ J a se m ajurin “p ointi” oli täm än
M innville. Ore., edullisilla ehdoilla.
ABERDEENILÄISET
ennenaikaisiin hautajaisiini.
e tta tuo keinotekoinen uskonto on | kouksessa, kom itea, joka tulee osas- so rttin e n :
H. W. Bundy, M cM innville, Ore.
HUOM!
CALIFORNIA
kuin onkin kokonaan tarp eeto n , ke
\ eikko.
Kun työm iehet a lk a v a t m aksam aan
ton jä s e n iltä (ja sa a siihen ei-jäse-
NAISTEN PÄIVÄ
“
Oikeita suomalai­
sia ja venäläisiä
S avukkeita
Maata myytävänä
Homesteadi tai farmi-
maita
liitty n eessä y h teisk u n n assa, jolla tä
veroa kaupungille, niin he sen k a u t­
hiin a s ti vähem m än k e h itty n e itä k an ­ netk in roponsa m erk itä, jos halua-
OLEN AVANNUT RUOKATAVARA-
T
ä
ssä
uudenvuoden
a
ik
a
n
a
olin
e-
SAN FRANCISCO.
ta
tu le v a t sam alla pohjalle v ero tu s­
san
k
erro
k
sia
on
vaan
so
k
aistu
ja
H
a
t
)
k
erääm
ään
korottom
ia
lainoja,
KAUPAN,
rää n k e rra n saapuvilla San F ran cis­
kysym yksessä
kuin
liikem iehetkin
500
E.
Wl»hkah S t
h
a
rh
a
a
n
johdettu.
Siinä
pidänkin
noin
25—
50
dollarin
su
u
ru
isissa
erls-
con m erim ieskirkossa. Sinne oli myös
O regon & C allfornla rauatieyhtiön Kuudettatoista vuosijuhlaa
olevan suurim m an syyn m iksi kirkot
ovat;
voivat
o
tta
a
osaa
kokouksiin,
saap
u
n
u
t
to
isiakin
sa
n
an
k
u
u
lijo
ita
sa. N ä itä lainoja m e rk ittiin jo t.k.
lah jo itu sm a ita .
O m istusoikeus o te t­
vietti osasto viime lauantaina
Pyydän sulkeutua suosioonne.
ovat jään eet ty h jä k si n ykyisenä ke-
tu ta k a isin Y hdysvaltain Congressin ja oli juhlayleisöä saapunut tu­ kaik k iaan vähän to istak y m m en tä, e- h ity saik ak au ten am m e.
7 p :n ä olleessa p erhe-iltam assa usei- jo issa k esk u stellaan kaupungin tulo­
nim m äkseen vanhoja eukkoja, lukuun
to im esta 9 p. kesäk., 1916. Kaksi-
HISKI SAVONEN.
T ässä olen tuonut esiin m ielip iteitä ta sa to ja dollareita. Jo s sa a ta isi in- ja m enoarvioista j.n.e. “M iehellä, jo ­
m iljoonaa k o lm e sa ta a tu h a tta eek k eriä van täydeltä. Ohjelma juhlassa o tta m a tta jo itak in m iehiä, jo tk a oli­
ka
m
ak
saa
veroa,
on
su
u
ri
s
a
n
a
n
­
sv istä ja se u ra u k sista yhteiskunnal- nostus viriäm ään jä se n istö ssä siksi
a s e te ta a n a su tta v a k si ja m yytäväksi. oli hyvä mikäli sitä saattoi lip- vat vaan tila p ä ise sti sinne saapuneet. lisissä pyrinnöissä.
T
ilaisuudessa
puhui
joku
m
erim
ies-
korkealle, e ttä 80 jä s e n tä a n ta isi 50 valta kaupungin h a llitu k se ssa ,” va­
H yvä asem a. M etsä- ja m aanviljelys- puluukulta seurata. Vuosikerto­
O nnellista u u tta vuotta, vaikka vä-
.
. .
m aita. S isältäen osan Y hdysvaltain mus oli asiallinen ja selvä jota sa a rn a a ja . vaatien kuu lijo itaan heti hän m yöhästyneenä kaikille täm än dollaria, niin silloin m eiltä loppuisi k u u tti m ajuri. “J a ju u ri työm iesten
sinä h etk en ä v alitsem aan sen oikean
p a rh a im m ista jäle llä olevista m aista.
yleisö seurasi suurella mielen­ jum alan, m itä heidän- palvelem an pi­ lehden lukijoille' to iv o ttaa ystävyy- koron m aksam inen kokonaan ja ne iä s tä sy y stä p itä isi olla veronm ak­ A inoa p a ik k a W ilk eso n issa m istä
S u u ri m aa n -ja o tu sk a rtta (Sectionai
M erim ies.
rah a t, jo tk a nykyisin m enevät kor­ sa jin a .”
Rockiin s. s. osasto tää. H än näin ollen n ä h tä v ä sti oli dellä,
voitte saad a m aailm an k u u lu isaa
M ap) o so ittam assa m aan sekä laa­ kiinnolla.
K aksi henkilöä — työm iehiä —
koihin, voitaisi k ä y ttä ä työväen he-
oli lähettänyt onnittelukfrjeen ja o tak su v in aan näillä sanakuulijoillaan
dun. H in ta yksi dollari.
KULTA MEDALLI JAUHOJA
— ja —
G rant Lands Locating Co.
rä ty sta rk o tu k siin . M utta h y vähän on, v a sta siv a t m ajurin puheeseen, huo­
ROCKLIN.
\V. Berkeleyn osastoa edust*. olevan ja niiden palvelevan useam ­
m au ttaen , e ttä kyliä siltä on huÄ ta
KRONE
LEIMA
JAUHOJA
P.O. Box #10,
Portland. Ore. puhlapuhuja \ . Jalo. Täkäläistä pia jum alia. M utta täm ä tu n te m a t­
vaikka saisim m e velastam m e vaan e-
tom an hengen m ies ei k u itenkaan j T ointa ja touhua
pid
etty
jo
kylliksi,
e
ttä
työm
iehellä
M.
J.
B.
KAHVIT
eim. 50—75 p ro se n ttia k in korotto-
veljeys-seuraa edusti A. lapio voinut sa n ak u u lijo ita a n tehdä its e - 1
on ollut tarp eek si a s ti näin pyhän L n aksi o tta k a a p a siis kaikki jä se n e t on litaksikin v ero tu sta, m u tta yleis­ on parhaita kahvia m aailm assa Jotka
Sekaköörimme esiintyi ja onnis- tieto isek si siitä, m ikä s itte todellakin
voi tyydyttää jokaista kahvin
tyi kiitettävän hyvin lauluissaan. tuo oikea jum ala on, m itä heidän p al­ o k a n a täällä m eidänkin k i\ik a itp u n -1 agja om akgenne ja toim ikaa kukin ten asiain hoidossa ne silti sa av a t
käyttäjää.
Pissam m e -
vaikkapa virallinen ei | p a rh a a n kykynne m u k aa n .
an pitää.
olla syrjäpuolilla. J a lopulta täm än-
JOHN E. AHO.
Orkesterimme soitti vanhaan ta­ velem
S itte n hän lausui ju lk i myös jo n ­
kii su u n n itellu n veron su u rin osa W IL K E S O N ,
WASH.
paan hyvin tarkoin valittuja kap­ kunlaisen tav an m u k aisen vuosikerto­ näy m uistavan n iistä m itään tieto ja Valkonen e le fa n tti” vuokrattu.
m
aailm
alle
antaa.
jä
ä
ju
u
ri
työ
läisten
m
ak
se
tta
v
a
k
si,
No nyt k au n tin sairaala, jo ta
paleita. joilla ei ole minkään m uksensa
seu rak u n tato im in n asta an
Jo
sp
a
m
inä
ei-virallisena
ilm
oitan
I
kieliset
k u tsu v a t “ W hite E le p h a n t- koska ty ö läisillä ei ole, k u ten useilla
viim
e
vuoden
a
ja
lta
tä
ä
ltä
ja
m
uu­
näköistä yhteyttä työväenliik­
‘Uusi Syyhy Woid«’* parantaa Syyhyn.
a
lta
y
m
päristöltä.
Katkelman, Ruusun, Ek»eema. Sierty-
jonkun sanan tu le v ista Jb h latilaL ik si”, tulee vihdoinkin palvelem aan toisilla kaupungin asu k k ailla, n iitä
keen kanssa. Olen ennenkin täs­
Kapin, Havipunliaixni, Riimn,
V uosikertom us sisä isti jo itak in iso­ su u k sista, jo ita olen sa ttu m a lta tie- ta rk o tu sta a n . Se on seista tö rrö ttä- sellaisia vippakonsteja, joilla voisi
NAHKA-TUKKUKAUPPA
tä puhunut, pari vuotta sitten, ja ja y len täv iä n um eroita se u ra k u n ­
A
yunu -suita ihotautia käsistä,
jaloissa j t ruumiissa.
s
iirtä
ä
vero-osuutensa
heikom
pien
K enkävälineitl, kenkäkoneita ja
nyt m etsikön keskellä A berdeenin ja
huonolla menestyksellä.
Siitä nan m on ilu k u isista ja m onipuolisista tooni saanut.
Tilatkaa
niskoille.
V
aikka
e
t
kykenisi
o
s
ta
­
kenkäkauppatarpeita
“UUSI SYYHY W 0IDB”
huolimatta toivon, että orkeste­ kokouksista y.m. H än sanoi seura- T äm än kuun 27 p :n iltan a esite- H oquiantin välillä typösen ty h jän ä,
Hinta postimaksuilleen >1.00
m
aan
m
itään
m
uuta
kui
halpoja
p
a­
rin johtaja koettaisi aatteellisiin kuntaty ö n olevan s u u re sti k asvanut, taan koirai-näytöksinen kappale ‘Hen- siitä saakka, kun se sa atiin valm iik-
118 Occidental Avenue, Seattle, Waah.
e t t ä jo itak in u u sia jä s e n iä k in oli tul- k e n s -
Uha na -, k irjo itta n u t M artti si. A inoastaan ja n ito r on sen avulla puja
ja ch ig acolaista salt-porkkaa,
iltamiin
ja
tilaisuuksiin
luoda
Ligneirin Suom-Apteeki
lnt, jä ttä e n m ain itse m a tta niiden lu­
A. BLOMQVISTIN
jonkun
verran
luökkahenkeä ku m äärän v lähem m in, sam oin kuin Vuori. Olen kuullut n ä y tte lijä in k e ­ n äin ä kolm ena vuotena te h n y t lei­ s a a t k u iten k in o sa lta si s u o ritta a
Oaoitteella: P. A. Lignell,
RÄATÄLiLIIKE
Superior, Wla.
soiton avulla, nuotteja kyllä loy- senkin, oliko vanhoja jäse n iä luopu­ lluvan, e ttä kappale on jä rk y ttä v ä ja pänsä. S airaalan ov at nykyisin vuok­ m yyjänkin sinulle siirtä m ä ä veroa.
Teen
naisten
ja m iesten Pukuja; van­
tvy yhdistyksen nuottikaapissa nut se u ra k u n n a sta . M utta hän k u ite n ­ m ie ltä k iin n ittä v ä a lu sta loppuun. O- ra n n e e t to h to rit C ham berlain. Kinne, Pian se n ähdään m iten täm ä asia
hoja
m yös silitetään.
päättyy.
vaikka kuinka pitkästi. Tätä en kin lausui m ielipahansa siitä, e ttä sa tk in on ja e ttu parh aisiin käsiin, A ustin ja Randolph.
549 N. Tower Ave^ Centralia, Waah.
k aik esta huo lim atta oli seu rak u n n an
ole sanonut siksi, että tahtoisin ty ö n te k ijä t su u re sti vähentyneet vii­ joten ei ole ep äilein istäk ään , e ttä ei­ S a ira a la aijo ta a n saad a k ä y ttö ­ “T yköveto” ja “ kiin n ip ito ”.
Viime vuotena on G rays H arbor
Ja Vatsassa, Päiinpakotts. Kitkerää retta millään tapaa nälviä. ei, vaan me aikoina, jä ttä e n jälleen san o m at­ kö esity s tulisi hyvin m enem ään. kuntoon ensi m aaliskuun kuluessa.
kau
n tin v ira sto sta o te ttu kaik k iaan
ta
niistä
syystä
tuo
suuri
vähennys
toivossa
että
saataisiin
iltamam-
T :r i
C ham berlainin k ertom an m u­
M enee se, m enee!
sulissa, Sy<Jäiiien poltto. Pakotus seläaaä
ja kylkiluiden alla, Sappitauti, Kelta- ¡nie enemmän tarkoitustaan vas­ eli tap a h tu n u t. S itte lian jatk o i, lau­
363
av io liitto-lupakirjaa. S am alla a ja l­
K oettak aap a n yt k e rra n k in tulla kaan tu lev at he k u lu ttam aan a in a ­
Suometu tutkinnon suoritta­
suen m.m. e ttä se u rak u n n alla on
tau ti. Kova vatsa, ja yleensä heiko ruuan- taaviksi myös sillä alalla.
la on sam assa v ira sto ssa m erk itty
kin
$5.000
sen
sisu
stam
iseen
.
N
im
ek­
oikein
joukkona,
sillä
nyt
on
koko-
nut lääkäri. Vastaanottotunnit
ollut e rittä in iso virallinen kirje-
aulatns. ovat K A IK K I Vatsakatarrin
“ The A berdeen p äätty n eid en ja a lo te ttu je n avioero-
vaihto, h u o m auttaen sam alla varsin i illan kappale. Ei ta rv its e sanoa syyk- si sille a n n e ta a n
tuntomerkkejä— Lukekaa niitä tämä mies
10—12 e. p. jl , 2—4 ja 7—1 j. pp,
Siveyden luutaa
astao meidän lääkkeestä.—
ivallisella hym yllä, e ttä työväenpuo- si, e ttä m itä sinne m enee, kun ei G eneral H o sp ital”. V uokraaika n y t ju ttu je n luvuksi 150. — E nnen on
heiluttaa
nykyisin
eräs
meto­
Iltasin ja sunnuntaisin tarpeen
lueella ei ole sitä.
Lftwtcr. Mino....... Arr. Apteekari: —Lähsttä
ole kuin y k sin ä y tö k sin e n kappale ja alu k si laad itu n sopim uksen m ukaan tä ä llä la sk e ttu a v io e ro ja 25 prosent-
outline l&äke no: ÄO. «m sa.,punnr, josta lnnsuu disti kirkon pappi Paul Smith.
M
istä
tuo
“
iso”
virallinen
kirje-
mukaan.
liitoksen taill«.— -Tehläa laitkke ime'-n paras
; s itte n tan ssia, ei se m eitä vanhoja on viis vuotta. V uokraa m ak sav at I Ba naim isiin m enneiden kokonaislu-
niitä roipi saada täältä Amerikansa (niistä on Pastori on parina viime sunnun­ vaihto s itte oli todellakin voinut syn­
BUTTE,
MONTANA
apu HETI eusi Anot * auttaa
taina (lehtien mukaan) saarnois­ tyä. jollem m e juu ri ota lukuun n iitä huvita. S isään p ääsy k in on perin hal- lo h to rit $100 k uukaudessa siten, et- j vu»ta, m u tta n y tp ä jo tuo m ää rä W HITE8IDE UNDERTAKING CO?
Daulel Kitki,
k u tsu k irje itä ja pääsylippuja, j o i t a ! pa, ain o astaan 30c e tu k ä te e n ja esi- tä n y t ensi aluksi s u o ritta v a t ai- ; läh en telee 50 p ro se n ttia .
Tilatkaa lääkemääräys No: 23*1—-täysi saan paljastellut kaupungin si­
on m y y ty s e u ra k u n n a n m o n U u k u i- i ty s.ilta n a ovella 35c.
HAUTAANTOIMITTAJAT
Ja a h a s , p o jat!
T äm ä on m yrkyl­
n o astaan $50 k uukaudessa ja s itte u
hoito lähetetään postissa, $2.00 hinnasta. veetöntä elämää.
Kautta maail­ slin juhliin. T iedäm m e hyvin e ttä
8t.
Telefooni
1$88#4. — Hoqulamla
m yöhem m in $150.
listä k o n tria tä m ä G. H arb o rin kout-
—— Lixnell in Apteeki oo snnr;n-------
man kuulu Eriskon “ Barbarv tuottla¡set
___
___
__ llä M uistakaa!
seu rak u u tato im in
n at tää
osoite; 480 K B t Telefooni 1M.
—
— -soolo. Aptoeti Ya Jysvalt.ia .------
Rakennus käsittää noin 60 huo- ri. O ttaa hyvän iikan, jo k a tä ä llä
Aberdeenin oaoite: 109-111 E 2nd .
- - -rOaota. F A- Li-^aU ««...Super'ar. Wit Coast’in” elämä alkoi tässä 6—-7 | ovat kukoaaau vapaaehtoisia kaikille, i Tästä lähtien tullaan alkamaan il-
Hyvä Leipä
Syyhelmaan
Olswang and Artnaberg
Siipu Siinnän 'silla
T:ri K. Pitkänen