Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 19, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 16
____ T O V E R I
Ruokatavaraa-Lihaa
aina silloin tällöin on kylmän
kylvyn saanut heikon jään mur­
tuessa. Mitään onnettomuutta
ei tähän mennessä ole tapahtu­
nut.
oli 11 pulloa särkynyt ja liian
voimakkaasti alkanut olemassa­
oloaan iimottaa. Löydön tapah­
duttua alkoi juttu luistaa tuttua
rataansa: paikalle näet kutsuttiin
poliisipäällikkö ja yleinen syyt­
täjä, jotka tuon “janoaan pote­
van” pään varalle alkoivat val­
mistaa hirmuista prosessia. —
Laskut kaiketi maksetaan joskus
tulevan viikon kuluessa Portlan-
din poliisioikeudessa, sillä tuo
kysymyksessä oleva viinaksien
tilaaja ei sattunut olemaan as-
torialainen.
.;;:;;:t:i:::{g ;i> i¡8 ít i i i i n n i im i'.» « » « t g g g n
S . u o m e s t a I s
iiiiiiiiiiinnuRg^mnziiiiiiiiiiiiiii !
Central Drug Store
■
ERNST RIN D ELL
Työväenyhdistys ostaa viljaa
571 C O M M E R C IA L ST., A S TO R IA , ORE.
jäsenilleen jaettavaksi.
Tunnetteko heikkoutta?
Myy kaikkia vanhanmaan lääkkeitä. — Lääkärien reseptit
Vähärauman työväenyhd. on
Jos tunnette yleistä heikkout*-
täytetään huolellisesti
päättänyt käytettävissään olevil­
ja väsvmvstä ja ruokahalunne op .
S U O M A LA IN E N A P T E E K K I.
la varoillaan ostaa viljaa, jota
huono, niin voitte itsenne para .
B « a tu tm ¡:» itn n ttii» t:n n H t:n tn :n iiiiiiiin n n » in i n iii in»H ini«ttt»xi
myydään viljan puutteessa ole­
taa nauttimalla Hellbergin V'-’.-
ville yhdistyksen jäsenille. Viljan
O M E N IA !
O M E N IA !
O M E N IA !
ma lääkettä. Hinta. $1.00, posti
iiniû^-iannnsEnHsææs
hankkiminen on annettu Porin i
M ikä la ji hyvänsä näistä omenista .................................. S1-25 la a tikko
vapaasti. Tilataan osoitteella G.
Työväen osuuskaupan toimeksi.
H e rkku B aldvin o m e n ia ----- (ta va llin e n h in ta S1.70)
A. Hellberg. Suomalainen ap­
H e rk k u N o rth e rn Spy omenia (ta va li, h in ta $1.60)
Osuuskauppa toimittaa myöskin
teekki, Astoria, Ore
(ilm.
H e rkku Newton P ippin omenia (ta va ll. h in ta $1.60)
viljan jakamisen 'Vähärauman
Lauantaina ainoastaan ................................
työväenyhdistyksen
johtokunnan
Meripojat lystäilleet.
(Suomalainen Lihakauppa)
Uniontownissa
antamien
lippujen
omaajille.
Keskiviikkona laski lämpö­
Toissayönä oli rannikkovarti-
Myömme ainoastaan ensiluokan tavaraa. Tunnussanam m e on:
Rahansäästö kuponki
mittari
Hyvä tavara, hyvä kohtelu ja k o h tu u llis e t hinnat.
jalaiva Manningin miehiä useita
Tämä ku ponki ja 35c oikeuttaa teidät saamaan
27*4 asteeseen yläpuolella nol­ maissa ja kun koko kaupunki Salakuljetusta postin välityksellä
F A R M A R IT , vo itte lu o tta m u ksella lähettää vasikkanne, aikanne y.m.
1 kannu Standard tom aatteja .................................... 15c
tavaranne m eille. R ehellinen pun n itus ja h y v ä t h in na t.
lan ilmastovirkailijan antaman heidän mielestään oli liiaksi hil­ Viime viikkojen kuluessa on j
1 kannu Standard herneitä .............. »..................... 15c
241
T
A
Y LO R ST.
•
A S T O R IA , ORE.
A R VO KAS
raportin mukaan. Tämä on kyl­ jainen. niin he päättivät kek­ kahvia lähetetty postipaketeissa,
1 kannu Standard maissia ......................................... 15c
K U P O N K I.
min sää. mitä Astoriassa tämän siä edes jotakin häivyttävää. satoihin kiloihin nouseva määrä
1 kannu Standard papuja ...........................................15c
HZSSZSZZIZZZIIIilZIIIZZIIZIZIZIIZtlZIIZM
talvikauden kuluessa on ollut.
T T ’*
Commercial kadulla he näkivät milloin Kittilän Alakylästä, mil­
60c
tyhjän auto, jonka omistajaa­ loin Rovaniemeltä Kemiin, Ou­
N im i
Valtion kalastus ja metsästys- kaan ei ollut näkyvissä. Koko luun y.m. maahamme. Paketit
HAMMASLÄÄKÄRI
Osóte
ottaa vastaan sairaita Spexarth
IZ IillJ S K Z IIIE IIIS S IIltltlU IIIIS IlIZ Itli
komissioni
liuta syöksyi siihen, muuan tart­ ovat osotetut erinäisille kauppi­
rakennuksessa.
Roam 317.
aille.
Kittilästä
ja
Rovaniemeltä
on seuraavaa kahta vuotta var­ tui ohjauspyörään ja lähti aja­
Hyvä tyd ja kohtuulliset hinnat.
T O V E R IN H A A R A L IIK K E E N
H O I­
HYVÄÄ JA T E R V E E L L IS T Ä L IH A A .
postiin
pannut
kahvipussit
sekä
ASTO
R IA
::
OREGON
ten
anonut
lainlaatijakunnalta
T A JA N T O IM I S E A T T L E S S A
maan
autoa
Commercial
katua
Parasta m itä rahalla voidaan ostaa tarjoam m e ta va llis e s ti a l­
$89,000 käyttövaroikseen. Tähän ylöspäin.
haisem m illa h in n o illa ku in m uualla.
Auton omistaja osui rautateitse niiden lisäksi lähete­
TR A P N E S TE D S. C. W H IT E
ju lis te ta a n avoim eksi ja hakukelpois-
Me ostamme ja m yym m e kä te ise llä ja voim m e siten m yydä hab
summaan kuuluu $20,000 Bon- parhaaseen häläkkään nähdäk­ tyt säkitkin lienevät toimitetut
LEGHORNS
ten haettavaksi 30 päivän kuluessa
vemmalla.__________________________
II nevillen ja 10,000 Klatskanien seen kuinka auto lähti “kävele­ Kolarista, josta eräs kauppias on­
tam m ik. 15 p :stä .
ja
Toimessa
vaaditaan
kohtalainen
kalansiitoslaitosten laajennuksi- mään.” Hän kiirehti lähinnä ole­ kin asian johdosta ollut viran­
e
n
g
l
a
n
n
i
n
k
i
e
l
e
n
t
a
ito
sekä
omaisten
kuulusteltavana.
li en toimeenpanemiseksi.
valle puhelimelle ja soitti polii­
BARRED
ROCK’ IN
liikkeessä
ta rv itta v a n
k irja n p id o n
seja apuun ja nämä saapuivat­
hoitam inen.
L iik e ttä on p id ettävä
kin muutamassa silmänräpäyk- Siikaisten LeppijärVen T. y :lle M U N I A H A U T O M IS T A V AR TEN avoinna jo ka päivä k e llo 11 lila lla
Ne bananatanssit
lahjotettu rakennustontti.
kananpoikasia.
H a k ija n , tulla ksen o te tu k s i huomi-
ja
päivän
vanhoja
ovat huomenna. Muistakaahan I sessä. Meripoikain auto oli niin
Noin
kymmenkunta
vuotta
A-
n
y
t
m
aalisk.
)
oon,
tulee näyttää kuuluneensa so-
Tehkää
tilauksenne
tvttäret hankkia itsellenne hedel­ tuppaamalla täynnä, että usei­
sialistipuolueeseen vä hintä än 1 vuo­
lähetystä varten.
merikassa
ollut
toveri
Artturi
miä vähän jokainen, sillä muu­ ta seisoi auton sivulla. Muuan
den ajan ja tk u v a s ti, k u in m yöskin
ten joudutte ovella maksamaan näistä kaikeksi onnettomuudek­ Uusitalo, joka on kotoisin Sii­ K a ik k i m unat ja kananpojat ta a ttu ja h an kitta va $1,000.00 takuu, siin ä ta ­
25 senttiä. Tansseista uhkaa si tipahti tien sivuun ja kun kaisten Leppijärveltä. omistaa C LA R E M O U N T P O U LTR Y FARM pauksessa e ttä tulee toim een v a lit­
tua.
MYY
tulla hauskimmat mitä pitkään toiset pysäyttivät auton onkiak- Leppijärvellä osan taloa, m ikä:
H akem ukset ovat suosituksineen ja
on
laillisesti
erotettu
päätilasta,'
GEO.
LIN
D
STR
Ö
M
,
Owner.
aikaan Astoriassa on S. S. Klu- secn kaverinsa ylös, saavutti po-
Tavaraa tukku- ja vähittäiskaupalla.. Ruo­ , bin
palkkavaatim uksineen osotettava To­
P
ernh
ill,
Ore.
on
lähettänvt
Amerikasta
torp­
ollutkaan, jotta sin­ liisilauniakin sen ja silloin koko
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • verin jo h to ku n n a lle , A storia, Ore., ja
katavaraa, Hedelmiä, Heiniä ja eläinten- ne on haalilla
on n iitte n o ltava p e rillä viim eistään
jokaisen koetettava lmo- sakilla marssittiin kanahäkkiin. pari V. Valkamalle laillisen val­
VIENNA CAFE
helm ik. 15 p. 1917.
Manningin kapteeni sai kuiten­ takirjan, missä valtuuttaa Valka­
rehua joka lajia. Kohtuulliset hinnat sekä ¡'meniltana tulia.
•
C
rystal
te
a
tte
rin
vieressä
•
T o ve rin Jo htokunta,
man
myymään
kaiken
hänen
o-
---- □----
kin myöhemmin kuulla poikain-
S 535 Comm'1 St.
A storia • Box 99,
hyvä palvelus taataan.
A storia, Ore.
maisuutensa
ja
samalla
luovutta­
sa urotyöstä ja pyysi saada ne
Rautatieyhtiö alottaa täyttä­
• H yvää ruokaa saatavana. Ys- ©
maan
Siikaisten
Lcppijärven
työ­
omaan huostaansa isällistä ku­
•
tä vä llln e n kohtelu.
•
mistyöt
• I IH S I II ll l B Z I I I I I I I I I I I I I I l l i a i l l l l l l l E l J
väenyhdistykselle
rakennustoimin
•
Suom
alaiset
syökää
m
e
illä
!
Spokane, Portland and Seatt- ritusta varten. Kun auton omis­
•
•
•
•
•
•
•
•
• E
i le rautatieyhtiön presidentti il- taja ei halunnut tästä omavaltai­ jonka Valkama saa valita sopi­
li
: motti täällä Astoriassa käydes- suudesta oikeusjuttua nostaa, vasta paikasta.
ja
Noin
parisen
vuotta
sitten
sai
OSCAR KOSKEN
■ sään eilen, että vhtiö heti alkaa niin kapteeni sai tulla hakemaat,
Lcppijärven
työväenyhdistys
ui-
vangit
pois.
Nolon
näköisinä
ja
P A LLO H U O N E ,
tttpssm esm nittttssntiunsinn;: täyttää maalla yhtiön omistaman
oxtsxstttttsssaatsr.
timatumin hajottaa nykyinen
sotilaallisessa
järjestyksessä
on saatavana
paalutukselle
rakennetun
radan
TO VER IN TE LE F O O N I-N U M E R O T
huoneustonsa, minkä yhdistys tupakoita, ju om ia ja m akeisia ynnä “
marssitti
ukko
poikansa
läpi
kau­
että
jokainen
hyvissä
ajoin
sunn-
ja
jokirannan
välistä
tilaa
11:
K o n tto ri ja liikke e n h o ita ja . 365
ajanviettoa.
Älkää jättkö konekorjauk- S
nittelee itselleen oikein reirun nnen ja 22:sen kadun välillä pungin. Saattoi kaikkien asian­ suostuikin tekemään, koska yh­ 4 Kaikenlaista
T o im itu s .................................... 832
4
/2
N
orth
3rd
S
t.,—
249
B.
Couch
St.
S
sianne viimeiseen hetkeen. ¡2
K o n tto ri on a uki kello 8 aam ulla
puvun. Pitäkää mielessänne, että Ensi keskiviikkona aletaan työ omaisten kasvoista nähdä, että distyksen omistama huone oli
Portland, Oregon.
ke llo
kuuteen
saakka
illa lla .
kokonaan
tarkotustaan
vastaa-!
Tuokaa
koneet nyt korjat- !
ne ovat t. k. 27 p.
ia tulee se kestämään noin 1*5 jotakin erinomaista oli tulossa,
H uom !
K ello 6 jälkeen illa lla
---- □----
maton.
Nyt
kun
yhdistys
on
saa-
'
5
tavaksi
valmiiksi kunnes “
mutta mitä? — siitä ei nieli­
kuukautta.
käytetään toim itu ksen puhelinta.
nut
oman
tontin
talolleen,
tul-!
5
kalastus
alkaa.
Kaikki työ g
jäinkään nuuskija ole tolkulle
E. B. Hughes hautaantoimittaja ! Mielenkiintoinen ilta
iaan
siihen
pystyttämään
uusi
a-
'! ensiluokkaista ja taattua. 5
päässyt.
o o a o o o o o o o o o o
JU U R I S A A P U N U T V A U N U N ­
C. R. Carlson tekee kaikki suo­
janmukainen
huoneusto.
on Klubilla ensi sunnuntaina.
COLUMBIA IRON &
i
PÄIVÄLISTA
o menkielisen järjestelyn. Telef Silloin esitetään huomiota he- Osaston työkokous
LA S TI
S
W
ELDING WORKS, Inc. S
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
321. 12:sta ja Duane katujen kul­ : rättänvt, maailman suurimmilla
o o
Nykyaikaisia kauppatapoja.
oli eilen illalla ja kumma kyl­
Mikkelin poliisilaitoksen etsi­
— Mieskuoron harjoitukset massa.
j näyttämöillä vaeltanut kappale
Prin&ess ja Century IH E IZ Z Z IIIZ IIIIIIlIIZ IZ IZ IZ Z IIIIH Illlir
---- □----
lä,
oli
jäseniäkin
saapunut
sinne
vän
osaston
tutkittavana
on
äs­
tänä iltana seuraavassa järjes­
! “Suuri parjaaja”. Sinne tietysti tavallista enemmän. Keskustelu
tyksessä: tenorit: kello 6.30, bas-' Poliisipäällikkö
saapuvat taas ne Astorian suoma­ oli kaiken aikaa vilkasta ja olikin kettäin ollut eräs merkillinen
Idaho kovanisu-
PUOTI
sot 7.30.
on ilmottanut julkisesti, että laiset, jotka ovat edistyshaluisia asioita melko paljon pohditta­ halkokauppa, mikä oli tapailtu- '
575 Commercial St.
nut Mikkelissä viime marras­
— “Suuri parjaaja”. kenraali­ koirien veronmaksuaika on ku­ ja hyvien kappaleiden ystäviä.
Uutta porsliini- ja lasitavaraa juuri saapunut
vana.
varastoon. Ostettu tisäin ennenkuin hinnat
kuun puolivälin paikkeilla ja jos-'
harjoitus klo 7.30. Sällit ja pu- lunut umpeen ja että jos missä Esitys aletaan klo 8. Pääsymak­
Kohotettiin, joten myydään vanhoilla hinnoilla,
Piirikokouksen
varalta
annet­
-a
kaupassa
joku
savonliiinalai-,
vustonhoitajat näyttämölle kel­ tahansa kaupungin rajain sisällä sut 35 ja 50c.
jota eivät muut voi tehdä.
tiin
alustusten
laatijoille
eväs­
nen "liikemies” oli myynyt kir-,
B. J. SLOOP.
lo 7.
tavataan koiria, joista veroa ei
tyksiä
monenlaisia.
Niinpä
oltiin
jallisest* vahvistetulla kauppaso-;
oie suoritettu, niin koirien omis­ Partiopoikaliikettä
10:nnen vuosikokouksen
kuulutaan kaupungissa aletta­ sitä mieltä, että kiertävän puhu­ pimuksella jollekin helsinkiläisel­
tajat joutuvat siitä lujalle.
A s to r ia
-O-
piti keskiviikkona The Finnish
van edistää oikein voimaperäi­ jan korkeimmaksi palkkarajaksi le halkojenhankkijalle 15.000 svl-;
olisi
määriteltävä
$5.00
ja
mitä
tä
halkoja,
joista
osan
piti
olla
Mercantile Co. Liike oli viime Hotel Koti avattu.
sellä agitatsitmilla, jonka etune-
Kau­
vuoden kuluessa melkoisesti e-
:
nässä
tulee toimimaan pastori siihen pykälään tulee, jossa sa­ jo Mikkelin satamassa.
Suosittelen huoneita ja ruokaa
notaan, että piirissä on aina ol­ poista sovittua ja kauppatoverin-
distynyt.
William
S.
Gilbert.
Suurella
sa-
sopimuksen mukaan. Mrs. Hill,
' natrrieskalla aijotaan pikkupoi- tava puhuja liikkeellä, niin sitä sa käytyä eräitä satamassa ollei­
248 N. 17 St., Portland, Ore.
E lk Bldg., 11 Ja Exchange katu.
kohtaa ehdotettiin muutettavak­ ta halkopinoja katsomassa, oli
i
kien
päähän
iskeä
isänmaalli-
(19)
Hevonen myytävänä halvalla.
UUSI LIIKE
• ! on se paikka, m istä saatte parh&im-
1 suutta ja sotilaskomennon ihai­ si sellaiseen muotoon, että pii- ostaja antanut myyjälle käsira­ • • joka tarjoaa
p
aitsi
h
yviä
savuk-
© mat huonekalut sekä m uut talous-
Nähtävänä Seaborg Transfer
lua, jotta Setä Samulille heistä rikomitea tarpeen mukaan palk­ hoiksi 5.0C0 markan suuruisen • keitä m yöskin C a lifo rn ia B la ir • I tarpeenne.
Lammikot
ovat
jäätyneet
kaa puhujan tai useampiakin.
Co. tallissa. Lähempiä tietoja
viin iä .
•
viime viikkoisen pakkasen ai­ kasvaisi “luotettavia kansalaisia Tätä muutosta perusteltiin sillä, pankkiosotuksen sekä 3,000 mk. •
antaa Frank Heino, ‘Columbia
Olemme sivussa k o rk e a v u o k ra ls ilta
•
OSCAR W IR K K A L A
•
rahassa.
Haloista
piti
myöskin
ja
uskollisia
isänmaanystäviä”
!
kana Youngs Kiverin läheisyy­
että
kokemus
osottaa,
että
aina
p aikoilta , joten voim m e m yvdä par­
•
570
Commercial
St.
©
ave. 7, Astoria, Ore.
olla
osan
Lappeenrannassa.
dessä. Tämä on pikku pojille ol­ — Teurastajan ammatti näyttää puhujan matkalla pitäminen on
tavaraa h u o ke im m illa h in n o illa
Kun ostaja ci saanutkaan os­ © Vastapäätä R indellin apteekia © hainta
lut iloinen yllätys. Kaiket päi­ vähitellen muodostuvan nykya­ epäviisasta, koska kaikkina vuo­
Tarvitessanne jo ta k in taloustarpei-
Naamiaistanssien aika
siinne kuuluvaa tavaraa, käykää tie ­
vät ne ovat luistelleet aamusta jan korkeimmaksi ihanteeksi ja. denaikoina ei työläisiä voi par­ tamiaan halkoja lappeenrannas­
dustelemassa h in tojam m e ennenkuin
alkaa hiljalleen myöskin lä­ iltaan, eikä intoa ole vähääkään tietenkin ovat papit lähimmäisen haalla tahdollakaan saada koot­ sa, oli hän ryhtynyt asiaa tar­ N o r t h e r n H o t e l
ostatte m uualta.
hestyä ja siksi onkin parasta. laimentanut se seikka, että joku rakkaudestaan kuuluisiksi tullei­ tua vhteen niin paljon, että kun­ kemmin perustelemaan, jolloin 11th & Duane St.
Telephone 356
huomattiin, etteivät kauppaa teh­
na kaikkein sovelijaimmat tuota
A storia, Oregon.
ASTO R IA F U R N IT U R E CO M O PANY
huomaavaa oppia nuoriin mieliin nollisia puhetilaisuuksia kannat­ dessä myyjän Mikkelissä näyttä­
taisi
toimeenpanna,
jotavastoin
S
iistiä
huoneita
k
o
h
tu
h
ln
n
o
illa
W. H. Fellm an — John N iem i.
mät halot olleet hänen, vaan ti­
istuttamaan !
Suomalaiset om istajat.
Elk> Bldg.
A storia, Ore.
toisinaan samalla kertaa pitäisi lallisen K. W. Lehkosen Antto­
BHIMIUMHIBroiHlB ■naOimaH H
twmfflnfflMMRHMWiwwilMiMiMHi HWlwuiltnn wiwtt nmi u t n t » i u i : i h n i » •
olla
useitakin
puhujia
liikkeellä.
lasta, minkä lisäksi kävi selville,
Weinhard hotellia aijotaan
Näin
on
asianlaita
olletikin
jou­
ettei myyjällä ole ollut Mikke­
laajentaa
Astoriassa on viime päivinä dun ja “fourth of July’n” aikoi­ lissä ollenkaan halkoja, vaan et­
totena kerrottu, että Weinhard na. jolloin kaikki metsätyöläiset tä koko kauppa on ollut harvi­
hotellia läheisessä tulevaisuudes­ saapuvat suurissa joukoin kau­ naisen rohkeaa huijausta.
sa aijottaisi laajentaa rakennut- punkeihin korpien komeroista, V uokrataan eli myydään
RUOKA- JA SEKATAVARAKAUPPA
! tantalla siihen lisäksi samanko- puhumattakaan vaaliaikoina, jol­ 23
eekkerin taidim aa -fa rm i n y t i
FRANKLIN JA 23 KATU,
ASTORIA, OREGON
-esittää—
: koinen rakennus kuin mitä siinä loin milloinkaan ei saa liikkeelle heti. Maa on puhdas v ilje ly k s e lle , I
kyllin
useita
puhujia.
S ennestään jo on. Lisärakennus
osa jo v ilje lty . — Uusi asuinraken- :
M e iltä saatte ka ikenlaista ensiluokan ruoka- ja sekatavaraa
Kokouksessa valittiin myöskin nus (paino-vesi tulee sisälle) sekä
k o h tu u llis illa h in no illa.
i tullaan rakennuttamaan myöskin
ja 4 lehmää. — H y v ä t ehdot.
Tutustukaa meidän suureen kauppaamme.
! viisikerroksinen ja samaa arkki- ehdokkaat piirikomiteaan, joiksi paana
Läh e llä ka u n tl-tie tä , 4 m a ilia kau­
tulivat:
Antti
Mäki,
John
Malo,
M ittakaavam m e jokapäiväisessä liikkeessä on tavaran laatu,
1 tehtuuria noudattaen kuin ensi-
puhtaus ja palvelevaisuus. — K okeilkaa, e tte kadu.
Au g. Nikula, Tyyni Hyrsky mur­ pun kiin . — K ouluun m aili.
mäinen osa on.
Antero N ikula,
Kelso, Wash. ■mH MroroiuiufaiuaauiumnninGHgiHiiniiiiEincmHHignigaEHn!]
Alunpitäen rakennettiin Wein to ja Kalle Hellman. 'Myöskin P. O. Box 431.
jä n n ittä vä n ja va iku tta van näytelm än
pantiin
alulle
S.
S.
Järjestön
sih-
• hard hotelli
nelikerroksiseksi,
i mutta se kävi hyvin nopeasti lii- teerinvalinta.
! an ahtaaksi, joten rakennusta N orjan A m erikan lin ja n ka le nte ri
i oli korotettava yhdellä kerroksel­ 1917, lähetetään vapaasti jokaiselle,
SAN FRANCISCON N A ISTEN
la. Nykyään on hotellissa 115 joka lähettää nimensä Ja osotteensa
O SUUSKO DIN
i
huonetta
ja
kun
suunniteltu
li-
O
S
A
K
K E E N O M IS T A JA T
N eljä-näytöksinen näytelm ä. K ir j. Jose Echegary
allaolevaan toim istoon.
;
särakennus
valmistuu,
niin
nou-
pyydetään
saapumaan
kokoukseen 25
SUOMENNOS
Reidar Gjölme,
H e n k ilö t:
! see huoneitten luku 175.
T ä rk e itä asi­
115 C herry St., Seattle, Wash. p. tam m iku u ta 1917.
K A H V IA . — V e rta ilu toisten kahvien kanssa on aina todiste, jo n ka
voim m e ta rjo ta m inkä ta kia teidän tu lis i puh d istuttu a ka h \ inne
meidän H o b a rt kahvin puhdistus koneellamme.
K ahvlkauppam m e
on la a jen n ut syystä, koska voimme ta rjo ta parempaa ka hvia sa­
m o illa h in n o illa k u in m uualla.
Päättäkää,
että
h aluatte puhdistuttua kahvinne.
M e n ette ly­
tapam m e erottaa k a ik k i kelpaam attom at ainekset ja jä ttä ä hyvät.
Finnish Meat Market
Dr.E.E.PAJUNEN g
S PAIKKOJA AVIIINNAI
Oregon Co-op. Meni. Assn
Ross, Higgins & Co.
••••••••©•
ASTORIASTA
Kalastajat ! i
YMPÄRISTÖLTÄ
10c
JAUHOJA
Finnish Mercantile Co.
Furnture Co.
A S T O R IA N
Wm. Anderson Co., Inc.
S. S. K. TEATTERI
Sunnuntaina 21 päivä
ILMOITUS
‘Suuri Parjaaja’
ERNESTO DE ACEDO, k ir ja ilija .......................... N. TERHO
DON JU L IA N O GARAGARZA, liike m ie s . . . . E. BO M AN
DO NNA THEO DO RA, hänen puolisonsa ..............................
........................................................ M A IS S I K U IS M A N E N
DON SEVERO. Julianon v e li.............................. L. H IE T A L A
DONNA MERCEDES, edellisen puoliso. . . . ID A N IE M E L Ä
PEP1TO. heidän poikansa................................ S. R A N N IK K O
V U O K R A A JA N A IN E N ................................... H A N N A L A M M I
L Ä Ä K Ä R I............................................................................................
RUEDA, todistaja ka ksin ta iste lu ssa .................... ......................
A LAC AR AZ,
”
”
.................... ......................
GENARO. p a lv e lija ..............................................J. S O IN IN E N
Tapahtuu M adridissa nykyaikaan.
Väliaika toisen ja kolmannen näytöksen välillä.
Alkaa klo 8.
Pääsymaksut 35 ja 50c
Suuri Parjaaja on herättänyt enemmän huomiota
kuin ehken mikään muu kappale täkäläisillä
näyttämöillä.—Saapukaa joukolla katso­
maan ettei tarvitse katua jälestäpäin.
Pullot särkyivät ja asia meni
Homesteadi tai farmi-
pilalle.
maita
Union Pacificin tokalla levisi
eilen erinomaisen viehättävä vii­ Oregon & C a lifo rn ia ra u atieyhtiön
nan tuoksu. Kun tämän houkut- la h joitu sm a ita . O m istusoikeus o te t­
ta ka isin Y hdysvaltain Congressin
televan hajun vaikutuksesta to­ tu
toim esta 9 p. kesäk., 1916. Kaksl-
kalle kertyi ihmisiä, jotka kaik­ m iljoonaa kolm esataatuhatta eekkeriä
kiin ilmansuuntiin nuuskien ko­ asetetaan asuttavaksi ja m yytäväksi.
ettivat arvotusta selvittää, osui H yvä asema. Metsä- ja m aanviljelys-
, sinne lopulta poliisikin. Tällä m aita. Sisältäen osan Y hdysvaltain
m ista jä le llä olevista maista.
! näytti olevan paras vainu, sillä parhaim
S uuri m aan-jaotuskartta
(Sectional
pettämättömällä
varmuudella M ap) osoittamassa maan sekä laa­
hän hetken aikaa mulkoiltuaan dun. H in ta yksi dollari.
G rant Lands Locating Co.
käveli erään arkun luo, jonka
P.O. Box 610.
Portland, Ore.
kylki oli hieman kostea, käski
avata sen ja sieltähän se lemun - Suomen Työväen Joulualbumi
levittäjä löytyikin. Arkkuun oli
on juuri saapunut kirjakaup­
tupattu kaksi laatikollista hyvää paamme. Hinta 40c. — Kiiruhta­
wiskyä, mutta onnettomuudeksi kaa ostamaan!
o ita ! Kokous aikaa ke llo 8:30 illa lla
2185— 15 katu.
JO H T O K U N T A .
(20)
Jos olette
Siipeä
P y y ttk O VAPA LÄÄKE KIRJA No: 8.
Josaa yli 25 erilaista m iesten ja naisten tantis
on aolitetty, sekä täydellinen lu ettelo suoma­
la isista lääkkeistä T Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teille mikä
lääke o lisi tilattava, lääkkeen hinnan y, m.
( Lääkkeet eivät olo patenttilääkkeitä vaaa
totu suom alaisia lääkkeitä.)
(Tämän kirjan saatte vapaasti, ja pitäisi olla
jokaseo suomalisen kodissa, sillä ette tiedä,
koska tarvitsette sitä. ...V arokaa humbuuki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria.......
■ ■■ Lijueirtn Apteeki on suurin ■■ ■ -
------ suona. Apteek i Yhdysvalloissa— —
P. A. LKUMBLL CO., Superior. Wla.
SSSL6.70
DOLLARISTA
maksamme tam m ikuun 1 p is tä 1917 toistaiseksi ra h a lä h e ty k s is ti
Suomeen, kun lähetys on $200 ta i y li sekä k a ik is ta suoraan pank­
ke ih in m enevistä talle tu ksista , olkoonpa lähetys pienem pikin.
SMK. 6:50
SMK. 6:40
lähetyksistä
lähetyksistä
$50—$200
alle $50
A lle k irjo itta n e e t sekä Suomen H ö y ry la iv a O sakeyhtiö
gissä, takaavat, että ra h at va rm a s ti p e rille saapuvat.
H elsin-
FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY
5 S TA TE ST.,
N E W Y O R K, N. Y.
H a a ra k o n tto rit:
69 Canal Street, Boston, Mass.
128 St. A ntoine St., M ontreal, Canada.
A IN O A Suomalainen R ahalähetyaliike New Yorkissa,Bostonissa
ja M ontrealissa, S U U R IN Am erikassa.