Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 18, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 15
TOVBRI
■ .
. i
m
8 tm kolme.
■ H U JU I H ■
jo tk a tarv itse v at m yötätuntoa. V al­
m istautukaam m e o tta m a a n v a sta a n
«anom aa jonkun h e istä seiso n een s a ­
m assa
leipälinjassa
a la m a iste n sa
k an ssa. Olisihan se niin n y k y a ik a is­
ta.
Mutta siitä huolimatta moni kai­ Joko I. W. W. on tullut män painotin Lincolnin oppilaik­ yleisesti toimittaa maanviljelys- SAKSALAINEN KAAPPARI
TUHOAMASSA LAIVOJA
si. I. W’. W’. kansallisorganisee- alalle ; että rautatieyhtiöt pako­
vanto- ja piuntavaratcollisuus-
porvaristolle
vaarat­
ATLAN NILLA.
raajan
James
P.
Thompsonin
a-
tetaan
luovuttamaan
Canadan
yhtiö edelleen Kantaa hospitaali-
tomaksi?
settaa hän esimerkiksi, mitä I rahastoon vissin osan niistä va­
maksuja yleistä sairautta vara­
W\ Wr-Iäiset ovat persoonallises­ roista, joita ne saavat myymä’-1 (Jatkoa enslmälseltft sivulta.)
takseen muuta kuin loukkauk­
Kysymykseen voidaan vastata ti : “hieno käytös, painaa sata j lä hallitukselta lahjaksi saamiaan lia vehnää, 10,000 tynnyriä kone-
sesta johtunut—ja viranomaiset
S. S. JÄRJ. LUENNOITSIJAN ovat avuttomia puutteellisten la ­ vastakysymyksellä: Koska se si­ yhdeksänkymmentä naulaa, puet­
'm aita: ja että hallitus antaa luot- öljyä ja 430 laatikkoa kiväärei­
TAITTOIVAT INNOSTUKSEN
M. HAHLTN
tä on ollut? M utta älkäämme tu aina moitteettomasti, käyttä­ toapua uutisviljelijöille eli ho- tä.
kien
takia,
joissa
on
sivu-
ja
KÄRJEN.
matkaohjelma tammikuulla: takaovet yhtiöitten turvallisuu­ nyt väitelkö siitä josko se on en vain mustaa derby hattua ja mesteadereille.
King Georgella, joka myöskin
sitä ollut, vaan myöntäkäämme kiiltäviä kenkiä, käynti kuin at­
deksi.
Kahdeksan
tunnin
työpäivän
on
ilmoitettu upotetuksi oli lasti­
K uinkahan onn etto m ia m e ihm is­
summassa että I. 'W. AV. on ol­ leetin.
hauska, svdämellisesti voimaansaattaminen oli lähetys­ naan 1,199,100 naulaa Dupont
Frontier
22—23
p.
Tullen
lyhimmiten
yllämaini­
poloiset olistm m ekaan jos ei m eidän
Ylistyk­ tön yksi päävaatimuksia.
tun toverin kysymykseen, minä lut porvaristolle vaarallinen n ii­ naurava seuramies.”
Cumberland 24— 26—27 p.
yhtiön valmistamaa ruutia, jon-
keskuudessam m e eläisi niin lu k u isa s­
den mielestä jotka näkevät sos. seen kuuluu vielä paljon muuta­
Glencoe
25
p.
voin
varmuudella
neuvoa
teitä
ja
ti k aik en laisia u h rau k siin a lttiita
muita, että meillä ei ole valtion puolueen menettäneen tuon vaa­ kin. vaan ken haluaa täydellisem­
Butte, Mont., 30—31 p.
••auttajia”.
M eillä on m itta a m a to n
ÄLKÄÄ UNHOITTAKO, ETTÄ
lakia joka estäisi kaivanto- tai rattom uutensa, koskapa n.k. oi­ min tutustua kuinka loistava
m äärä sa ira u tta , jo ta lä ä k ä rit p a ­
Helmikuulla:
keatkin
ihmiset
papit,
tohtorit,
persoonallisuus on Thomnson ja
puutavarateollisuusyhtiöt
peri­
ran ta v at k ein otellakseen sillä rah a a ,
JO U L U K A L A A
y.m.
hienoston
jäsenet
puhuvat
kuinka
koko I. AV. AV :n jäsenis­
mästä
sairaala-
ja
lääkärimaksu­
kuten k u h n e la isetk in v ä ittä v ä t. M ut­ Red I.odge, Mont., 4-5-6-7 p.
myydään
CHAS. J. PALON sekatavarakaupassa,
ja, joten ne voivat “säätää" o- kunnioittavasti sosialismista, ju­ tölle on Spencerin ja Hegelin
ta jos on sa ira u tta k in , niin om pa p a­ Bear Creek, Mont., 8—9 p.
WOODLAND, WASH.
mat sääntönsä yleisten “yhtiö- listaen samalla että I. W. \V. filosofia sekä Emersonin opit sel­
ra n ta jia k in k a ik e sta s o rtista ja vielä Carneyville, \Vyo., 11—12 p.
etujensa” perusteella (The gene­ on toki liitto jolle ei tuolta ta­ villä. hän hankkikoon “Town
lisäksi sellaisia p a ra n ta jia , jo tk a te ­ Stockett, Mont.. 14— 15 p.
ral corporate privileges). Meillä holta anneta tunnustusta, osoit­ Crier’in” No. 53, Voi II, Eipä
kevät työnsä p e lk ä stä “ uhraantuvai- Sand Coulee, Mont., 16—17 p.
on kuitenkin työtilastotoimisto taen siis vksin tuolla olevansa sillä että tuo olisi ainoa ylistys-
suudesta", v a a tim a tta s iitä m itään Geyser, Mont., 18—19 p.
T. AV. AV :sta hienostolta ja että
(Bureaus of Labor Statistics), porvaristolle vaarallinen.
e rik o ista k o rv a u sta —a in o a sta a n “ lah­ Mullan, Idaho, 22-23J24-25 p.
Surullinen
velvollisuuteni
on
tuo lakimies olisi poikkeus joka
joka on kokolailla vaikuttanut
ja n a ” he o tta v a t jo ta k in vastaan , Enaville, Idaho, 26-27-28 ja 1 p.
noihin
merkkeihin
luottaville
il­
nuhuu ylistellen syndikalismista. RAYMONDILAISET!!
metsä-,
kaivanto
ja
tehdastyö­
maliskuuta.
m utta ei palkkana.
Y ksi tällainen
läisten työeuhteiden parantami­ moittaa, että heidän on aika ryh­ He ovat milte’i kaikki samaa tehkää ostoksenne
pelkällä
“ u h ra u k se lla "
p a ra n ta ja in
Osastoja ja yksityisiä toverei­ seen—kapitalistisessa hengessä. tyä kuulustelemaan porvaristolle maata, mutta eivät vain sano
J. WALDAN
kängi on ollut n.s. C h ristian Science, ta niillä paikkakunnilla missä ei
Niin, ja vanhalta
Ainoa käytettävissä oleva kei­ vaarallisempaa seuraa, sillä I. sitä julki.
O Älkää unhottako käydä Michael- O
ruoka- ja sekatavarakaupassa
eli uskolla p a ra n ta ja in lahko, jolla osastoja ole, pyydetään valmis­
no on se että valitatte sille, se­ WAV. on jo hienoston ihailun kirkkoherralta, virassa olevalta, 1118 Ellis 7th St. Telef. Red. 103 O sonln tupakka- ja pallohuoueea- O
en k o n tto re ita m elkein jo k aise ssa tamaan tov. HahTin luentotilai­
O aa. kun tarvitsette tupakkaa, O
littäen tosiasiat. Laatikaa seik­ esineenä täälläkin, ja osa Pariisin muutoin kuulin hiljan kauneim­
WASH. O
huom atum m assa kaupungissa. Lahko suudet ja ilmoittamaan
makeisia, miesten vaatetavarol- O
niistä kaperäinen valituskirjelmä ja a’- keikarimaisimmista salonkihenki man ja agiteeraavimman puheen RAYMOND,
O
ta.
rihkamaa, suomalaista klr- 0
on se littä n y t tek e v ä n sä ty ö tä pel­ paikkakunnallaan sekä ympäris­
lekiriottakaa se koko kaivanto- Kiistä on samoja oppeja ihaillut I. W'. VV :stä kuin keltään m uni-, _ _ _ _ __
O jallisuutta y. m., eli haluatte O
k ä stä ä n
lähim äisen
rak k a u d e sta , tössään mahdollisimman hyvin.
tvöläistönä—tai ainakin kaikki jo kauan sitte. Pouget. DeLa- ta, vaikka niitä puheita olen j o j U I I I Q I I TRANSFER CO. O tilata puoluelehtlä.
O
a u tta a k se e n läh im ä istä aivan su la sta
Tov. M. HahTin luentoaineiksi tyytymättömät—ja lähettäkää se sallc, Forel, Berth y.m. Fine Arts kuullut koko monta.
O
A. T. Michaelson,
O
i
K o n tto r i: Riverdale Bridge kaupassa.
ihm israk k au d esta. C aliforniassa, jo s ­ valitsi piirikomitea seuraavat:
O Puhelin 13&J.
213 W. Elliä SL O
julkaisu,
“The
Spectator
siten allekirjotettuna osotteella: S o c i e t y n
•
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0 0 0 0 •
Matkatavara-
ja
tavallista
tavara­
sa tällä liikkeellä on h u o m attav an
1) Sosialismi teoriassa ja käy­ Bureau of Labor Statistics, San Town Crier”, jolla ei liene yh­
kuljetusta.
paljon k a n n a tu sta , k e h itty iv ä t “pa­ tännössä.
Francisco, Cal.,—tai Sacramento. tään työläistilaajaa, epäilemättä
ra n ta ja in ” m en e tte ly ta v a tk in täydel-
Puhelin 48.
RAYMOND. WASH.
2) Sosialismin suhde imperia­ Cal.
kuuluen
korkeimman kerman
•
KENKIEN KORJAUSLIIKE
•
lisem pään kuk k aan sa.
S iellä eivät lismiin.
äänenkannattajiin, julkaisee e-
Toverililsesti,
IL Joutsen.
Y
leisiä
u
u
tisia
•
•
he enään ty y ty n e e tk ä ä n p elkkään lah ­
3) Kunnallissosialismi ja työ- 1012 Allstonway, Berkeley, Cal. rään kuuluisan loi järin ylistys-
•
Adam Karjala
•
jotukseen, vaan he v a a tiv at su o ra s­ väenlainsäädäntö.
P.S.—Tämän allekirjottanut on veisun I. W’. W :stä ja sen CANADAN TYÖVÄENLIIT-
•
•
taan m aksun, kuten lä ä k ä rit k o n sa­
• 501 Water St., Raymond, Wash. •
4) Teollisuuden kehitys Yh­ valmis vastaamaan kaikkiin sii­ jäsenistöstä, julistaen ne muun
TO ESITTÄNYT VAATI­
Vaate kauppa.
naan, paran ip a ta u ti s itte n ta i ei. dysvalloissa,
sekä sosialistien voihin kysymyksiin, joko tässä ylevän ohella maamme etevim-
MUKSIA HALLITUKSELE. R A Y M O N D ------------ WASH.
Jos joku rah a n sa m e n e ttä n y t teki suhde taloudellisiin järjestöihin.
lehdessä tai yksityisesti, jos ky­
Suomalaiset omistajat.
\ alituksen rukouksen v o im attom uu­
5) Käytännöllinen toiminta o- symystä seuraa vähintäin kahden T:ri K . P itkän en
iJa tk o a e n slm älseltä sivulta.)
RIVERDALEN SAUNA
desta, se littiv ä t “p a ra n ta ja t” sen ole­ sastoissa.
sentin postimerkki.—41. J.
Suomessa tutkinnon suoritta
van asianom aisen om an syyn, kosk*
tis’in ilnialaivatehtaat, joiden UKOT JA POJAT HOI! Yleisön käytettävänä joka PER­
Viimeinen aine päiväkursseil­
hän ei ollut ja k sa n u t uskoa. V ielä­ le missä niitä osastot järjes­
out
lääkäri.
Vastaanottotunnr
työoloissa olisi paljon paranta­
JANTAI ja LAUANTAI.
Kalastajat British Co-
pä he p e ljättiv ät se lla ista epäilijää tävät.
Parrat pois, hiukset muotiin.
'0—12 e. p. p., 2— 4 ja 7—8 j. pp mista. Edelläolevan lisäksi vaa­
HENRY KOKKO,
läm pöiseiläkin
p aik alla
kuolem an
ti lähetystö vielä, että hallitus
Länsipiirikomitea. lumbiassa järjestykää
Iltasin
ja
sunnuntaisin
tarpeer
1120 Godfrey St.
Joe
Kosken
Shop,
jälkeen.
estää maakeinottelun, kun rinta­
K :tta Tyyni Hvrskymurto. kiri
mukaan.
/
Wash.
Rivers Inlefissä puuhailtiin
Raymond, Wash. I Raymond,
Lopulta joutui “ru k o ilija in ” m en et­
masta palaavia sotilaita aletaan W. 211 Ellis St.
BUTTE.
MONTANA
viime kesänä union perustamista
tely tuom ioistuinten k ä s ite ltä v ä k s i ja SE
KAIVOSMIESTEN kalastajain
keskuuteen, mutta
se kielsi rukouksella p a ra n ta ja t h a r­
HOSPITAALILAKI
asia
epäonnistui
sillä kertaa,
jo itta m asta a m m a ttia a n , eli toisin
*
sanoen, se kielsi h eid ät p e rim ästä
CALIFORNIASSA luonnollisista syistä.
Ensiksi: kapitalistit, jotka o-
m aksua h u llu tte lu sta a n m issään n i­
vat kaikilla teollisuuden aloilla
messä. R ukoilijat v e to siv a t tä s tä y-
korput, keekit ja kukikset
Sain
tämän
lehden
toimituksen
järjestyneet, ovat Rivers Inlef­
lem piin oikeuksiin, m u tta nyt on
valmistaa
sielläkin p ä ä te tty , e tte iv ä t he saa kautta eräältä Californian tie­ issä lohen kannutuslaitosten o-
kaivantotoverilta mistajat siinä suhteessa aivan
h a rjo itta a “liik e ttä ä n ” m aksua- vas­ donhaluiselta
seuraa
van
kysymyksen
: ‘‘Onko etusijalla, ainakin mikäli on ky­
taan. V alitu k sessaan ruk o ilijat koet­
ALFRED POLLARI
Californian
kaivosyhtiöillä
oike­ symyksessä työn ja pääoman
tivat vedota siih en k in , e ttä esim .
omistaja.
niin sa n o tu t “ luonnon lä ä k ä rit” sa a ­ us vetää työläisen palkasta yh­ suhde toisiinsa.
Box 258.
Hanna, Wyo.
dollarin kuussa lääkärin
Jokainen känäri ottaa mielel­
vat v ap aasti h a rjo itta a a m m a ttia a n den
lään vissin määrän eri kielisiä
ja periä siitä riittä v ä n m aksun, ja palkkioksi?”
Kun tämä sama kvsymys voi- valko-ihoisia kalastajia, vissin
kun sam a oikeus h e iltä k ielletään ,
OSTAKAA TÄMÄ PARHAIN
on se vapauksien ra jo tta m ista . Kui­ pi olla monen muunkin mielessä määrän puna-nahkasia (indiaane-
ten k in oli tuom ari s itä m ieltä, e ttä varsin tärkeistä syistä, niin vas­ ja), sitte on hankittu iso osa
SEKUNTI
Ensinnä­ keltaisia (japanilaisia) muka, sil­
KELLO
“luonnon lää k ä rie n k in ” m enettelyt taan siihen yleisesti.
ovat päteväm piä kuin pelkkä rukoile- kin on muistutettava, että n.s. lä tekosyyllä, ettei Canadassa.o
mitä Amerikassa on valmistettu
m inen, ioka ei ole koskaan saanut kaivosm iesten “kirurgilaki” C a­ le työläisiä.
Tällaisen
työläislauman
kun
liforniassa
on
kokonaan
epämää­
m itään aikaan.
HINTA
T uom arit kyllä m yönsivät rukoili­ räinen, kuten lukuisat muutkin olisi järjestyttävä, niin on edessä
joille edelleenkin oikeuden rukoilla, työläisiä koskevat lait, ia niinol­ kansallis- ja rotuvihat, muitten
jos löytävät jonkun joka haluaa puo­ len kaivos- ia metsäteollisuusyh vaikeuksien lisäksi, joita porva­
lestaan ru k o ilu tta a, m u tta he eivät tiöt ovat voineet vapaasti laatia rillinen koulu järjestelmineen is­
Käyttäkää hyväksenne sodan loppuaikaa. Amerikan rahamiehet
saa o tta a ru k o ilem isestaan m aksua itselleen niin edullisia ‘‘sääntö­ kee työläisen kalloon. Ja jokai­
nen
huono-oppinenkin
valkoinen
m illään nim ellä. -P äätöksen k erro ­ jä” kuin ovat halunneet. Tässä
ostavat Europan rahaa nyt, kun sen arvo on tavattoman halpa.
taan k atk aisseen rukoilijain inno stu k ­ on yksi sellaisista. Komppaniat näkyv oppineen pitämään itse­
Rauhan palattua europalaisen rahan arvo nousee ja silloin te mah­
selta kärjen niin tark k a a n , e ttä he ovat vuosia sitten alkaneet kerä­ ään jonkunmoisena aatelina eikä
dollisesti saatte ainoastaan Smk. 5:15 dollarista.
eivät tunne su u rta k a an rukoilem isen tä vissejä lääkäri- ja kirurgimak- aasina.
Toinen
asia,
että
unioon
saa­
suja
kuukausittain
jokaiselta
työ-
halua, kun se tulisi su o ritta a ilm an
Lähettäessänne rahaa Suomeen, joko ulosmaksettavaksi ystävil­
m aksua. Siinäkin oli siis kysym ys läiseltään—johtuen se ehkä v:n taisiin yhtymään niin vain sivu­
lenne eli sukulaisillenne tahi talletettavaksi Suomen pankkeihin, te
jollakin ilmoituksella,
pelkästään d o llareitten pyydystäm i­ 1881 säädestvstä hospitaalilaista, mennen.
ostatte Suomen markkoja Amerikan dollareilla erittäin halvalla
sestä. vaikka y k sin k e rta isille ihm i­ joka määräsi että: ' ‘Tulee raken­ kuten viime kesänä yritettiin, o-
lisi
edellyttänyt-täysin
luokkatie
taa.
niinpian
kuin
käytännöllistä,
sille u sk o tettiin liik e ttä h a rjo ite tta ­
hinnalla.
van pelkästään k ristillisen rakkauden jollekin sopivalle tilalle, yleinen toista kalastajajoukkoa, eikä sel­
Ostakaa niin paljon kuin suinkin voitte nyt, ennenkuin rauhan­
pakottam ana.
S o sialistit ovat aina sairaala ja hoitola, johon otetaan, laista laumaa, jota siellä tosiaan­
selittäneet, e ttä k ristillisen h y v ä n te ­ hoidetaan, lääkitään ja sidotaan kin oli.
keskustelut edistyvät ylen pitkälle.
Tammikuun
9
päivä
tänä
her­
haavoja,
parannetaan
sairaita,
keväisyyden into nousee sam assa
kyvyttömiksi ran vuonna pitivät Malkosaarel- T ä ssä ta rjo ta a n teille h arv in aisen
suhteessa kuin siitä s a a ta v a t tu lo t­ loukkaantuneita,
Me maksamme teille rahalähetyksistä Suomeen
hyvä tilaisu u s ostaa ensiluokkaisen,
kin kasvavat ja kun ne lak k a a v a t joutuneita ja vanhuuteen tulleita la asuvat R. I. kalastajat ja sitä ta rk a n pysähdvskellon IHM ETELTÄ ­
kokouksen VÄN HALVALLA. Se on kello, jo sta
lakkaa innostuskin. M eitä on sa n o t­ kaivantomiehiä, joka tunnetaan asiaa . harrastavat
Sointulassa,
B.C.,
ja
päättivät
et­ sa a tte olla ylpeitä. N iitä on k ä y tä n ­
nimellä
“Californian
valtion
kai­
tu heikäläisten ta h o lta v a le h telijo ik ­
tä
union
perustamishomma
on nössä sa to ja tu h an sia yli m aapallon
vosmiesten
sairaala
ja
paranto­
si. ja se lite tty a in o a sta a n m eidän o-
ja k aikkialla ollaan niihin tyytyväisiä.
nvt
otettava
kyseeseen
ja
ajetta­
la”.—Tämä
laitos
on
jäänyt
pe­
levan sellaisia m am m onan orjia. Oli­
T äm än kellon m ekanism i on yksin-1
simme taask in h a lu k k a a t saam aan rustamatta—ja huutaa työläisille va perille, jos mahdollista. T ar­ k e rta isin ja p a rh a in m itä koskaan on
tuon v alehtelijan nim en ;
se tu lisi kuinka välttämätöntä on saada koituksella, että vaaditaan kan- pysähdyskelloihin tehty. Sekunttivii-
edustajiaan toimeenpane­ nuttimot maksamaan kalastajille sari voidaan h o itaa painam alla k an ­
meille siten, e ttä k a ik e sta h y v ä n te k e ­ omia
maan
laatimiaan
tai eduskunnan korkeampi hinta kalasta ensi ke­ n asta. E nsim äinen painallus panee
väisyydestä jä te ttä is iin korvauksen
ee k u n ttiv iisa rin käyntiin, toinen py­
Kaikessa tapa­ sän kalastuksessa.
m aksu sivuun ja asian o m aisilta v a a ­ laatimia lakeja.
s ä y ttä ä sen, kolm as vie viisarin ta ­
Lähettäessänne rahaa talletettavaksi S u o m e n pankkeihin mak-
Nyt tiedettiin olevan kalasta­ kaisin
d ittaisiin tility s jo k a ise sta sen tistä. uksessa—kun tässä laissa määri­
nollaan.
K ello on 16 kokoa, heilurilla käypä,
Jo s tä n ä ä n k ielle ttä isiin k a ik e sta teltiin kantaa hoitolamaksua jo ­ jilla parhaat edellytykset siihen,
samme me
ruuvikuoret.
A vokuorinen, % p ak su i­
kun
vain
osataan
liittvä
yhteen,
kaiselta
sairaalta,
tai
hänen
tu
t­
h y v än tek ev äsy y d estä m aksun perim i­
set. K a n n a sta vedettävä, r a tta a t m e­
nen. niin on varm aa, e ttä h y v ä n te ­ tavaltaan, joilla oli varaa maksaa samoin kuin työnantajat ovat jo
talliin u p o tetut, nopea koneisto, n ik­
k ijät se littä isiv ä t heiltä kielletyn hy- —komppniat hoksasivat myöskin tehneet.
kelillä p äälly stetty . V iidesosa sekun­
Tätä asiaa alulle panemaan va­ nissa alkaa, pysähtyy ja m enee pai­
v äntekem isenkin, aivan sam oin kuin varsin edulliseksi kantaa mikä
dollarin mikä vähän vähemmän. littiin kuusi-miehinen toimikun­ koilleen. K a n n a sta käy tettäv ä. Regu­
ru k o iljatk in se littiv ä t.
la a tto rilla ja jouh iv ieterillä v aru stettu .
Ja
tämä tapa kaivosyhtiöillä ja ta.
P o rv a rillista h y v ä n te k e v ä isy y ttä on
T äm ä kello on tarp eellin en lä ä k ä ­
Toimikunnan
tehtäväksi
jäi
metsätöissä
on
ollut
yleistä
ihan
vain siellä m issä siitä ru n sa a sti m ak­
reille, kilpailujen johtajille, hallitus-
setaan m uodossa tai toisessa, m issä viime vuosiin asti, moni yhtiö kirjottaa eri paikkakunnille mis­ virkailijoille, valokuvaajille y.m.
T ehdäksem m e täm än joulutarjouk-
kaik k in ain en ko rv au s lakkaa, lak k aa kantaen “lääkärin maksuja” an­ sä tiedetään olevan Rivers In-*
dollarista, sekä pienistä että suurista summista.
sen
edulliseksi, annam m e jokaiselle
letin
kalastajia—lukuunottamat
tamatta
mitään
miehille—varsin­
h y väntekeväisyyskin tykkänään.
joka
tila
a
tära^n
kellon
heti,
SIL
K
­
Käyttäkää sodan vaikuttamia olosuhteita hyväksenne, niin kauan
T ässä m aailm assa ei saa m itään il­ kaan sellaisille, joita pidettiin ta väriä ja rotuja. Kirjotettava K ISE T R IIPPU P E R Ä T JA L0K ET1N
B.C.
kalastaja-union
pääkortte-
vaan
joku
päivä
työssä.
m an k o rv au sta, ei edes kaikki “p a­
ILM AISEKSI.
kun siihen on tilaisuutta, ansaitaksenne rahaa!
'
Vuonna 1913 esitettiin valtion riin, josta ehkä voidaan lähettää
ra n ta v a a ” uskoakaan!
K ellon h in ta postim aksuineen on:
lainlaatijakunnassa
lakiesitys, japanilainen organiseeraaja tai
TEHKÄÄ RAHALÄHETYKSENNE JO TÄNÄÄN!
Hopeoiduissa
nikkelikuorissa:
kieltäen kaivos- ja puutavara- avustaa neuvoilla y.m. 'Kirjo­ 7-kivinen
ENSILUOKAN
pysähdyskello .......... $7.50
teollisuusyhtiöiltä oikeuden kan­ tettava B.C. ammattiunionistien 15-kivlnen pysähdyskello .......... $9.00
Muistakaa, että meidän täydellinen takauksemme seuraa jokaista
taa eli vähentää työläistensä pal­ lehteen, jaettavaksi engl. kieli- H ienoissa 20 v. ta a tu issa k ultatäyt-
rahalähetystä. Me takaamme, että teidän rahanne ei missään tapa­
teisiesä kuorissa:
koista kipurahoja, elleivät pitä­ sille agitatsiooni tarkoituksessa.
uksessa eikä minkään syyn kautta joudu hukkaan.
neet yllä sairaalaa, tai sovi ole­ Toverin palstoilla päätettiin se­ 7-kivinen pysähdyskello . . . . $12.50
vien hospitaalien kanssa hoitaa lostaa asiaa suomalaisille kalas- 15-kivinen pysähdyskello . . . . $14.00
yleinen hinta ja hyvä palveltu, doukkaantuneita ja sairastuneita tajatovereille. kehoituksella, että
TYYTYVÄISYYS TAATAAN
on meidän motto Tulkaa katso­ tvöläisiään. Samassa laissa vaa­ jokaisella paikkakunnalla, missä tai raha takaisin 30 päivän sisällä.
maan, huomaatte sen todeksi
dittiin myöskin tilitystä, kuinka asustaa mainitun Rivers Inleti i
TILATKAA NYT!
paljon kukin yhtiö kantoi hos- kalastajia, pidetään kokous ja
Vanhin ja Suurin Suomalainen Pankkiliike Amerikassa
Union Pacific Coal Co. pitaalirahoja.-—Tätä lakiesitystä keskustellaan asiasta, josko yh­
HANNA.
WY(> ei hyväksytty laiksi, mutta sen dytään unioon y.m. ja valitaan
24 S tate S treet
N E W YORK
tilalle säädettin alku nykyiselle henkilöt tai henkilö, joka antaa
(P e ru s te ttu 1888)
15-17-19 Maiden Lane,
työläisten vahingonkorvauslaille päätöksistä tiedon meille pian,
Muistutus! Ottakaa hyväntahtoisesti huomioonne, että tässä ilmo-
DEPT.
C.
NEW YORK, N. Y.
osotteella:
Bnino
Kaario,
Soin­
(Workmen’s
Compensation
Act)
Tehkää ostoksenne niis­
tettu vaihtokurssi voidaan muuttaa ilman ilmoittamista.
säätää lääkärinhoidon louk- tu la, B.C.
Hintaluettelo kelloista, kellonperis-
tä liikkeistä, jotka il? joka
Komitean puolesta,
kantuneille työmiehille yhtiön
tä ja loketeists lähetetään ilmaiseksi
mottavat tässä lehdessä laskuun, tai yhtiön vakuuttajan.
sitä haluavalle.
j ’
John Miehelson.
RAYMONDIN ILMOTUKS.
o*o*0*0*o*o«e*o
RAÏHflNDlWISET Huom.
HEGGBLOM & MARTELL
Parhaat Leivät
Hanna Bakery
CHRONOGRAPH
•
•
•••••••••••••••e
RAHAHLÄHETYS
SUOMEEN
Rauhankeskustelut alkaneet
Smk. 6.40 d o llarista sum m ista $50 asti
Smk. 6.50 d o llarista sum m ista $51--$200
Smk. 6.70 d o llarista su m m ista yli $200
SMK. 6.70
KAUPPATAVARAA
NIELSEN & LUNDBECK
N. GAMSE