Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 06, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 5
TOVERI
SUURI MUUTTO
SUURENMOINEN VARASTO PIANOJA. KONEELLISESTI SOIVIA PIANOJA. GRAND PIANOJA. URKUJA. VIULUJA. SOITTOKAPPALEITA Y.M.
MYYTÄVÄNÄ HETI.
Suurin ja hienoin lajitelma soittokoneita Astoriassa myydään nyt räikeällä alennuksella. Kimball pianoja Chicagon suurimmasta tehtaasta, Chickering & Sons
pianoja, Amerikan vanhimpia, tunnettuja Smith & Barnes pianoja, Marshall & Wendell, kuuluisia Bungalow Player pianoja, Autopianoja, ja monia muita vanhoja
ja hyvin tunnettuja parhaimman mallisia pianoja, suoraan tuotuja idän hienoimmista tehtaista.—Kaikki tässä alennusmyynnissä tarjotaan hämmästyttävän alhai­
silla hinnoilla.
Alennukset vaihtelevat $77.00—$146.00 tavallisilla pianoilla ja 297.00—$315.00 hienotekoisimmilla pianoilla.
LUKEKAA TÄTÄ ILMOTUSTA. ALKAKAA UUSI VUOSI OIKEALLA TAVALLA. TUOTTAKAA PIANO KOTIINNE.
Meillä ei ole aikomuksena muuttaa yhtä ainoata pianoa, kaikki tulevat muutettavaksi pois nykyisestä paikasta, vaikka emme tekisi senttiäkään voittoa
tässä myynnissä.
Kotiin, jossa ei ole soittoa, on tässä mainio tilaisuus saada joko tavallinen piano tai koneellisesti soiva piano.
• • • J • •
hintoja
((■ '
Katsokaa tätä ! a?...r....T.5
1 lieno-ääninen. tummaa tammea, Gil­
bert N Co. piano, täysi metalli-"pleit-
ti", herkkä koske.us.—Myyty $28?
ennen, mutta tässä muut-,
t o m y y n n is sä annamme
sen ensimäiselle ostajalle
$145
1 Hieno pähkinäpuinen, 88 soittokappaleilleen, Player piano,
Alkuperäinen Bungalow Player pia-; varustettu automaattisella polkimella ja ehdotto-
no, tehty Circassian pähkinäpuussa, masti kaikki viimeiset keksinnöt siihen y h d i s t e t t y , t
parasta Bungalow t e - g p c
tavallisesti $57? arvoinen, myydään nyt................
koa, $75O.cb arv o in en .'^^ft
! Parhaimmat pianot mitä Astoriassa OH koskaan tarjottu. Mu-
mvvdaan nvt
siikkikappaleita vapaasti koneellisesti soivien pianojen mukana.
Jokainen piano taataan ehdottomasti Eilers Music Housen puolesta. — Jokainen piano, joka ei tyydytä, vaihdetaan vapaasti yhden vuoden sisällä. — Pianoja,
urkuja, puhumakoneita tahi soitto-instrumentteja otetaan vastaan osa-maksuna uusille pianoille ja Player pianoille. — Ellette halua maksaa käteisellä, kokeilkaa
zJ X v-,
V, zl
4 -n l-n 1 -<-\l v-v-i z-Av-i im r v /4 /s v » r a a i r o n _ a i L r a a
- ir » V a i r / f i r l a a n V a n a c a n n n c rtT Y lil«
1VT i l
f t íí
5151 V J l l í í l f í l S i l l i . SiíS. S ill T A H T
A A
Si?» l l T T l I T v A T T I Y i v . Q . Q A
meidän
kahden
tahi kolmen vuoden maksu-aikaa, jokavoidaan
kanssanne sopia. Maksakaa
vaikka $10, $8, $6 TAHI Y VAAN
$5
KUUKAUDESSA.
Postin kautta tuleville tilauksille annetaan huolellinen huomio. Kuletukset vapaasti.
» -* -
GRIBLER MUSIC HOUSE
Puhelin 182
........-
ja vaikka Varpunen ei ole am- rin piirikomitealta 25c veroitus kin muisteluja ihan vuodeksi, nutkaan niin määrättiin kielen vätkö io ala käsittää, että ci
mattipuhuja, oli kumminkin pu­ iäsenkulujen hyväksi, k ero pää- siksi repäsevät ne olivat. • Sillä kääntövirastoon siitä kirjeen- heidän hommillensa Eurekan y-
he kuulemisen arvoinen alusta tettiin suorittaa osaston kassas-j tavalla, kun, toverit, pusketaan, vaihtaja ilmoittamaan. Täällä ! leisö annan mitään arvoa, sillä
loppuun. Tilaisuudessa esitet­ ta. Ilmeni hieman nurkumista se innostaa. Ehkä kirjeenvaih- myytiin Vappu-juhlilla kotitek >i- se tuntee ne jo kyllin tarkoin.
tiin
myöskin
näytöskappale kuin meitä vähemmistä jäsenis­ taja onkin niistä lähemmin mai- siä merkkejä, joten ei olla vappu- J äällä on luokkatietoista väkeä
juhlamerkeistä kellekään velkaa. ja se tietää erottaa sudet lam­
‘‘Huone ilman kaluja . yhdessä tä veroitettiin, kuin mitä meillä ninnut.
Ensi
sunnuntaina
14
p.
t.k.
on
Osasto myös velvoitti minun paista.
nävtöksessä. Kappale kutkutti tällä kertaa on.
haalillamtme suuri ohjelmailtama, kiittämään Toverin palstoilla to-
Ennen kuulumattoman paljon
yleisön nauruhermoja.
Esitys I.w.w ‘.Iäisiltä
jossa
näytellään
hauska
kappa-
veri
John
1’etersiä
ja
mielelläni
oli
saapunut
kirjelmä,
jossa
oli
väkeä Toveri-tuvalla tans­
sujui tyydyttävästi. Muuta oh­
le:
“Palmkvistin
kylpymatka',
sen
teenkin,
sillä
hän
antoi
o-
vaadittiin
avustamaan
myöskin
seissa jouluk. 26, 30 ja 31 p.
jelmaa suoritettiin myöskin, jot­
rahallisesti heidän puolustamista [ Hauska tietysti on mainittu saatelle joululahjaksi $15.00 ar- aivan ahdinkoon asti: pyörivät
ka kumminkin sivuutan.
Kahdennenkymmenennen vii­ varten Everettin juttuun, joka i matka, Seuraavat kappaleet o- vosta hienoja leivoksia Ia?g Ca- aina kello 3 uneen asti aamulla
dennen päivän iltana oli myös­ tapahtui Everettissa, Wash., vii-vat “ Baldevinin häät” lauantai-! bin leipomosta. Siis kansalaiset, ja olivat kaikki hyvin tyytyväi­
kin illanvietto, jossa muun mu me marraskuun 5 päivänä. Mut-Am t.k. 21 p. “Valapatto” iltnes- kun olette leivän ja leivosten siä elämäänsä. Lausumme ki:
assa tov. Väinö k iitänen puhui ta nämä yhteiskunnan paranti- tyv myös piakkoin näyttämölle.; puutteessa, niin muistakaa yllä- tokset yleisölle uhrautuvaisuu­
i.w.w Jäiset, kun noudatta- Uutta kylässämme.
mainittua liikettä, sieltä saa hy- destaan.
noin tunnin ajan (olisi puhunut
“saakelisoikoon"
menette!
v-
Eort Braggin naisissakin alkaa vaksi tunnetut herkut.
kauvemminkin mutta yleisö saa­
Nvt onkin osaston jäsenistö
‘suoraatoinuntaa
tajKtja
tai
olla
elon merkkiä, joka on ter-!. Xi> sanoinhan mjnä viinlc kir. J hyvin rauhan ja sopusoinnun vä­
pui liiiaksi mvöhään) kiitänen
;
puhui ¿alile-, henki- ja nykyai­ niin mekin käytettiin tässä asi- ! vetullutta. Huomasin
.
. Toverit-
.
jeessäni,
että Eurekan yleisö tie- keä. ei mitään eripuraisuutta,
assa
suoraa,
toimintaa
ja
ei
o-
taressa
-Ehzabeth.n
uutisen,
jos-
(ää
kc]k
sc ka„natukscusa-an­ j kun “kapinalliset" ovat menneet
palkkaorj
uudesta,
teh­
kaisestä
den erittäin terävästi selkoa kai­ tettu heidän kirjelmäänsä huo­ sa hän tiedottaa, että eteenpäin |M> vaikka kaali, jHu|un et]e||a ! matkoihinsa. Tulkaa nyt kaikki
kista orjuuksista ja kuinka on mioon. Koska i.w.w Jäiset ei­ naisetkin menevät — tehden kävivät talosta taloon agiteeraa- j jo tk a ette lukeudu harmaisiin ja
työläisten itsensä ollut ennen vät hyväksy poliittista toimintaa, kuitenkin erehdyttävän havain­ massa, että ei osaston näytös- i ehtykää osastoon ja ruvetkaa
allekirjottaneeseen
nähden.
noti
aiieKirjottaneeseen
nähden,
t . „ . 1 u n k k i j i jc
„ 1 lei ” \ .. o i onnis­ meille tovereiksi, meidän taiste-
riistettävä irti itsensä kahle- ja ei mekään hyväksytä missään ni­ non
...
. .
, .
i - K. ti D p<i le
messä
suoraa
toimintaa.
Tässä-
Minua
kai
tarkoittanee
sula
vk-
.
■
,
,
•
*
henkiorjuudesta — nyt vaan riis­
Kaaleista me
tan “oi- i lurintamaamme.
. x................
...
- ¡tua ja kehoittivat , katsomaa
kin
Everettin
jutussa
on
yksi
sistään
joutilaana
kellottavalla’
täydymme
palkkaorj uudesta.
.
emme
huoli,
sillä
he
ovat hapa­
keata” näytöstä “Savon sydä­
Puhe oli hyvin harkittu, jok', katsantokanta, mihin johtaa suo-1 En ainakaan ymmärrä voisinko messä". Mutta tulos oli, että tus työläisten luokkataistelussa.
varmaan saattoi jonkun verrhn ratoiminta. Eiköhän olisi ole- : enempi tehdä, mitä olen yrittä- Toveri-tupa oli täynnä väkeä. ¡Heitä täytyy kavahtaa, sillä he
sellaisenkin ajattelemaan, joka ei va oma virkakoneisto, vai mitä nyt. ( )len ollut mukana kaikis- Kaikki sanoivat, että näytös me­ ovat yhteiselle asiallemme vaa­
! sa osaston ja Klubin kokouksis- ni hyvin ja kaikki olivat tyyty­ rallisempia kuin itse porvarit,
perusta mistään mitään tietää, arvelevat ne i.w.w Jäiset ?
Ei-virallinen.
i sa, m.m. yhtenä virkailijana, ot­ väisiä. Pojat kävivät näytösten — hedelmistä puu tunnetaan, se
eikä aiattele muuta kuin porva­
tanut osaa sen kymmeniin eri
rien aivoilla.
vilkasemassa harmait- on tosi
komiteoihin m.m. kirj. komi­ väliajoilla
ensi neljännekselle.
H teaan, jossa olisi jo työtä yksis- ten hommia, ja voi surkeaa! Virkailijat
24 päivän iltana käväsi joulu
Organiseeraaja
ja kirjeenvaih­
II H tään koko ajalleni.
Kaksitoista henkeä sanoivat ol­
• CALIFORNIA
ukkokin jakelemassa lapsille jou­ 1
il • i
leen katsojia, lapsia lukuunotta­ taja Emil Laaksonen, pöytäkir-
lulahjoja. Ukko olikin pienokai­
Osaston kokouksissa käv kor­ matta. Kaalit itse väittävät toi­ Ijuri ‘Matti Lassila, jäsenkirjuri
FORT BRAGG.
sille jo kauemman aikaa odo­
keintaan kolmisen naista. Tule­ sin, yksi sanoi olleen 50, toinen Erkki Veijola, rahastonhoitaja
tettu vieras, ilolla lapset otti- Vuoden lopettajaisiin
lla» sinäkin hyvä “Elizabeth”
oli saapunut haalillemme vuo ! mukaan ottamaan osaa osaston (). ‘kolmas 70 ja neljäs 400 hen­ Mandi Aho ja uutisten kirjoit­
vatkin ukon vastaan.
taja uudelleen minä itte. Huvi-
Setä Samulin miehet.
den viimeisenä iltana useampia t toimintaan, ettei yksien tarvitse keä. — Jopa joku sanoo, että toimikuntaan ja kAkomiteaan en­
Kolme Setä Samulin miestä satoja ihmisiä, lltamatulot nous ylivoimaisesti ponnistella. 'Siel- oli haali täynnä väkeä. Minä olen
hyvin hidas uskomaan toisesta tiset, joitakin uusia väsyneitten
tai salapoliisia kuuluu olleen ten lähes 70 dollariin.
ia viitenä rynnistämme miesto­ pahaa, mutta tuo numerojen eri­ tilalle.
Klubimme uudella johtokun­ verien kanssa olka olkaa vasten
paikkakunnalla ennen joulua kau
nalla
oli oikein jyry kokous, yhteisen asian eduksi. Aikaa laisuus samasta kaali-sakista — Se U. S. submariini H-3
ernman aikaa. Ile ovat ostaneet
makaa vielä Samoan rannassa
väkijuomia mistä vaan on ollut jossa suunniteltiin uudistuksia silloin ehkä jää minullekin tulla kun heistä kukin saa erilaisen
tilaisuus saada ja joulun edellä ja voimakasta toimintaa alkaval- kahvikekkereihin koruontpeluja lukumäärän 12 henkilöstä —
saa minutkin jo vähän ajattele­
tekivät
hy vökkäyksen
niihin ,e vuodelle.
I arkistettiin
i valmistelemaan,
paikkoihin, joissa oli hiemankin minta yli ja tehtiin niissä kor­ Tosin mainitsin puheessani jo­ maan, että jotain on vinossa.
Siis agiteeratkaa kaalit vastakin
salakapakoiminen
käynnissä. tauksia.
tain kylämme naisista ja tulen meille iltamayleisöä, se se on O L iik lr l Ja kirurgi 8uomaata O
Alaosastoja nävtelmäseuraa ja edelleenkin sitä tekemään, siksi
Kerrotaankin olleen Samulit,
a
O
|oa on (««punat paikkakunnalle ia ottaa »
soittokuntaa
painostettiin otta­ kuin näen teidät osaston ko­ jotain.
miehillä noin kaksisataa ninteä
valtaan sairaita
o
Lauantaina kun oli ompelu­
ja paljo olikin ollut vieraita ris­ maan osaa tuleviin valtion ke- kouksissa läsnä ja tiivisti ottavan
573 Commercial 8
o
seuran
myyjäiset,
niin
harmailla
o
Cijuhliin.
Kuulojen
mukaan
on-
tikkojen takana ja juomia hevos­
osaa sen lukuisiin tehtäviin.
E RIN D ELLIN APTEEKIN YLÄ- O
4i ne surkean kuuluisat nikkelin Cl a KERRASSA
ten kuormissa puhdistusta teu- <in jo kumpikin alaosasto suun­
T elet 829 O
Lujaa toimintaintoa Tovereil­ tanssit,
VAST AANOTTOT U NN IT :
jossa oli kokonaista kuu­
dessä. Mutta siitä huolimatta nitellut samasesta asiasta ja o- le. Toivoo. — Mandi Mäki.
si paria lattialla ja nekin syrjä- 3 10— 12 e p. p., 2—4 ja 7—8 J. p. p. C
väkijuomia saa vielä nytkin. Ei­ vatpa kuulema jo varanneet
Tuolissa, sillä keskilattialla “juo­ ■*»
Sunnuntaisin: t l —12.
kä se ennen lakkaa, ennenkuin matkarahojakin kiven alle tal­
EUREKA.
O
-M 0
tiin
ja
tapeltihin.”
Kuten
en­
lakataan valmistamasta.
Jota ille siltä varalta. Nävtelmäseu-
nen Härmän häissä, siellä viina­
me toivomme, sillä väkijuomat ralla on 'keskustelun alaisena Osaston kokouksessa jouluk.
pullot lentelivät. * Yksikin naik­
on pahimpia kirouksia yhteis­ vierailunäytännon antaminen lä­ 31 p.
T:ri O. Onne Jurvan
konen
sai viinapullosta jalkaansa
Keskusvirastosta
oli
tullut
kar-
himmässä tulevaisuudessa, “Kul­
kunnassa.
LUONNON-
ta, >ortin" sisällä asuville tove- humakirje. jossa vaadittiin mei­ kun antoi juopuneelle veljelle
S. s. osaston
:aussi-"puksut."
Näin
surkeasti
dän
suorittamaan
hinta
vappu-
t vökokouksessa viime kuun 28 reille.
PARANTOLA
kävi
se
suuri
vallankumous-
jtihlamerkeistä.
vaan
kun
niitä
Joulujuhlatouhut
178
E.
SOth
atr, Portland, Ore.
päivän iltana oli esillä useampi'
miesten
joulujuhlain
vietto.
Ei-
Kvllä
niistä
riitti-
merkkejä
ei
ollut
tänne
saapu-
on jo ohi
äsioita. Olipa saapunut länsipii-
Tohtori H. Hartman
e. :
r
as. -
s.
.v-3.
9th & Commercial Sts.
Astoria, Oregon
hietahaudassa. Meinaavat vetää' HUOMAUTUS TALONOMISTAJILLE
JA NIIDEN ASIAMIEHILLE!
sen yli hietakumpujen Hum-j
boldt lahteen. Eurekalainen ura-; Jos omistamanne talo ei ole lan-
koitsiia Marcer Erazer Co. on : goltettu sähkövaloa varten, tulisi tei­
huolehtia siitä, että se tulee
tehnyt alimman urakkatarjouk- 1 dän
tehtyä niin pian kuin mahdollista.
sen. joka on $18,000. Saa -nähdä Useimmat vuokraajat haluavat sähkö­
saako urakan.
valoa kotiinsa, vaikkapa he eivät vaa-
Kaupungin isäin uusi kapakka- tisikaan, sillä he tietävät, että sähkö­
valo on käytännöllisempää, puhtaam ­
laki
paa
ja varmempaa ja kaikin puolin
astuu voimaan tammik. 14 p .! parempaa
kuin mikään muu.
Langottam alla kiinteän omaisuuten-
n e ,. kohotatte sen vuokra-arvoa ja
on se kestävin parannut, minkä voit­
te tehdä. K ustannukset ovat p ie n et
(Jatkoa kuudennella sivulla.)
T:ri K. Pitkänen
Suomesaa tutkinnon suoritta
nut Taakan
V astaanottotunnu
•I—12 e. p. p.. 2— 4 ja 7— h j. pp
Iltasin ja sunnuntaisin tarpeer
mukaan.
BUTTE.
M O NTANA
DR. ALBERT KINNEY
Hammaslääkäri
Bee Hive Kaupan Yläkerrassa.
Astoria,
•
•
•
®
ja
voileivoksia
Puhelin 288.
TOHTORI F. E. CASEY
hammaslääkäri
511 Commercial St.
WAFFLE HOUSE
KAHVILASTA
Rogers Apteekin Y läkerrassa
Oregon
Astoria,
•
«
•
T:ri Werner Lagus
LASTEN TAUDIT ERIKOISALANA
•JPEXARTH BLDG.,
ASTORIA
Tunnit: 10-12 e. p. p., 2-4 ja 7-8 J. p. p.
tu n n et­ Tel. Office: 230
Tel. Resldence:
rri Forsström 582 Tri Lagus «02-R
Cream Toast’ leivoksiin
Myöskin valmistamme parhaimpia
leivoksia kaikesta laadusta. Ulkolä
hetykset täytäm m e nopeasti ja huo­
lellisesti
HOME BAKING CO.
Telef. 1045.
1809 :Franklin Ave., Astoria, Oregon.
H aarallike
Forsström
LEIKKAUKSET ERIKOISALANA
----- j a ------
® Commercial kadulla. Ensimälnen •
• ovi Hildebrandin kaupasta
•
m eidän hyviksi
tu ih in
Puhelin 355
SUOMALAISET LÄÄKÄRIT
•
■ saatte pikaisesti
Huom!
Aina palveluksessanne.
Oregon
K ah via
Tutustukaa
Pacific Power & Light
Co.
DR. CHAS. W. BARR
HAMMA8LÄÄKÄR-
Suomalainen tyttö apulaisena.
S23 Commercial St.
Puhelin 443.
Astoria
Silmälääkäri
F. C. JOHNSON
Huone 8, Old Pythian rakennus
Puhelin 819.
Astoria, Ore.
Unlontownissa.
RÄÄTÄLI A. KILJUNEN
A voi tehdä hyvät ja sopivat puvut halvalla, sillä on huomioon otettava
• se seikka, että asuen .omassa talossaan el hänellä ole vuokria mak-
© settavana.
• 53 Commercial St., corner 2nd St.
Attoria, Oregon
PARHAITA OVAT
ASTORIA PATENT JAUHOT
Graham-, Kokonaisia- ja Ruisjauhoja.
< ■»! Ü 'W"
$225
.11 I I —
Yksinkertainen, norsunluu-koskctti-
milla varustettu, pähkinäpuinen pia­
arvoinen, J U g f t f t
no, $300.00 arvoinen.
myydään nyt tällä-
hinnalla
$307
Tässä olisi kaunis, selvä-ääninen ma-
honkinen Marshall & \\enxlcll piano,
käytetty — vaan aivan kuin uusi
vaihdettu meille Player
pianoon—ollut arv. $450,
mutta nyt myydään
TULKAA KATSOMAAN TATA
PIANOA
.« e —
Kimball pianoilla ei tehdä suurta
voittoa, etenkään silloin
kun voitte ostaa $425
Kimball pianon ...
NYT ON OSTAMISEN AIKA.
I.
Katsokaa
• • • J • •
naita
hintoja
Katsokaa
7